Page 11

ρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την

βουλος της Celestyal Cruises.

Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβα-

«Αυτά τα βραβεία λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ταξιδιωτών

κία. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη ομάδα κρατών του ευ-

από το Ηνωμένο Βασίλειο, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο προϋπο-

ρωπαϊκού χώρου με βαρύνοντα λόγο στο ευρωπαϊκό και διεθνές

λογισμός που διαθέτουν καθώς και οι προσωπικές τους προτι-

αεροπορικό γίγνεσθαι. Η χώρα μας, αν και νεοεισερχόμενο μέλος

μήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν τις ιδα-

της ομάδας (Νοέμβριος 2014), κατάφερε με συντονισμένες και

νικές διακοπές εν πλω», εξήγησε ο συντάκτης του Cruise Critic,

εύστοχες προσπάθειες της Διοίκησης της ΥΠΑ να αναλάβει πολύ

Adam Coulter.

σύντομα την προεδρία.

«Η Celestyal Cruises ξεχώρισε στα βραβεία, χάρη στις all-inclusive

Ως προεδρεύουσα χώρα για την ερχόμενη τριετία, με αρμόδιο

παροχές της, οι οποίες περιλαμβάνουν, τόσο κατανάλωση πο-

φορέα την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στενά συνεργαζό-

τών, όσο και επιλεγμένες εκδρομές στη στεριά», πρόσθεσε ο κ.

μενη με τους συναρμόδιους φορείς, η Ελλάδα θα έχει τη δυνα-

Coulter.

τότητα να διαδραματίσει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στις

Και εις ανώτερα…

εξελίξεις του αεροπορικού χώρου, προασπίζοντας τα συμφέρο-

Υ

ντα του CERG και τις εθνικές μας θέσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη

λοποιήθηκε από τις 7 έως τις 20 Νοεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιδότησης

περίοδο. Πάντα τέτοια…

Μ

Διακοπών Εργαζομένων και Ανέργων, με Επιταγή Κοι-

νωνικού Τουρισμού για το έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 10

ε το Best Value Cruise Line of 2016 βραβεύθηκε η

εκατ. ευρώ.

Celestyal Cruises. Η εταιρία, διατηρώντας τη φήμη

Η διάρκεια διαμονής ορίζεται από μία έως 10 διανυκτερεύσεις,

της ότι παρέχει αυθεντικές εμπειρίες και ιδιαίτερη

όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νή-

αξία στους επιβάτες της, αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη «value

σων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή από μία έως 5 διανυ-

for money» εταιρία κρουαζιέρας για το 2016 από το Cruise Critic

κτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύμα-

Αγγλίας, τον πρώτο παγκοσμίως δικτυακό τόπο για αξιολογήσεις

τα της υπόλοιπης Ελλάδας.

κρουαζιέρας.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι οι

Οι νικητές επιλέχθηκαν από ένα παγκόσμιο πάνελ αμερόληπτων

οποίοι κατά το έτος 2015:

ειδικών στην κρουαζιέρα από το Cruise Critic, οι οποίοι ξεχώρι-

- είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή

σαν τις καλύτερες εταιρίες κρουαζιέρας σε διαφορετικές κατη-

- έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας

γορίες.

μητρότητας ή

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που λάβαμε το βραβείο αυτό από

- έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών ή

το Cruise Critic. Η σχέση κόστους και αξίας και η προσωπική εξυ-

- συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω κα-

πηρέτηση βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεχόμενων υπηρεσι-

θώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ειδικό μητρώο ΑΜΕΑ του

ών μας, είτε κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης και αυθεντικής

ΟΑΕΔ κατά τη λήξη υποβολής αιτήσεων.

εμπειρίας κρουαζιέρας στα Ελληνικά νησιά, είτε στα δρομολόγια

Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων και ωφελουμένων του προ-

της Κούβας», είπε ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, διευθύνων σύμ-

γράμματος είναι 150.000 άτομα.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

11

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement