Page 1


Welcome to my

world


คำ � นำ � Preface


แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนเล่มนี้เป็นการเก็บรวบ รวมผลงานด้านการเรียน ด้านกิจกรรม และรายงานด้าน พฤติกรรมของข้าพเจ้ามาเรียบเรียง โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัด เก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบและเพื่อความสะดวกต่อการประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า นอกจากผลงานด้านการเรียน ผลงานด้านกิจกรรม และรายงานด้านพฤติกรรม แล้ว ข้าพเจ้ายังได้จัดเก็บข้อมูล ด้านการเข้ารับการอบรม การทัศนศึกษาและการปฏิบัติ งานเพื่อส่วนรวม ซึ่งสามารถสะท้อนทัศนคติและค่า นิยมของข้าพเจ้าเอาไว้ด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงคาด หวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะสามารถทำ�ให้ ผู้อ่านได้รู้จักและเข้าใจ รู้ความสามารถ ของข้าพเจ้ามากขึ้น นอกเหนือไปจากที่ ข้าพเจ้าจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ ประเมินศักยภาพของตนเองเพื่อนำ�ไป สู่การพัฒนาในภายภาคหน้า

ภูรินทร์ นุตคำ�แหง ผู้จัดทำ�


ภูรินทร์ นุตคำ�แหง

ข้าวปั้น

Personal ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ชื่อเล่น วันเกิด เชื้อชาติ/ศาสนา ศาสนา

ภูรินทร์ นุตคำ�แหง ข้าวปั้น 27 มกราคม 2542 ไทย พุทธ

Hobbies งานอดิเรก

งานกราฟฟิค

เล่นกีต้าร์ ถ่ายภาพยนตร์

Contact ข้อมูลติดต่อ

Skill ความสามารถ

โทรศัพท์ มือถือ E-mail ที่อยู่

Lightroom Photoshop Premiere After effect Illustrator Indesign

02-539-9992 086-786-5678 bhurin16077@gmail.com 208 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 64 เขต/แขวงวังทองหลาง กทม. 10310

เล่นกีฬา

ถ่ายภาพ


Education ประวัติการศึกษา


Enjoy your own life without comparing it with that of another. ใช้ชีวิตของคุณให้สนุกโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร

ประวัติการศึกษา 2553

1

2556

2

2559

3

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงรียนแย้มสะอาด GPAX 3.88

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงรียนหอวัง GPAX 3.72

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงรียนหอวัง กำ�ลังศึกษา


Awards Recieved


ด้ า น

การศึ ก ษา

1

ผู้มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2

2

ผู้มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1

3

ผู้มีผลการเรียนรวมเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2

29 มิถุนายน 2554

27 สิงหาคม 2557

27 สิงหาคม 2557


ด้ า น

พฤติ ก รรม

1

นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

2

นักเรียนดีเด่นด้านงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานโสตทัศนศึกษา ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ช่างภาพ

3

นักเรียนดีเด่นด้านงานประชาสัมพันธุ์โรงเรียน และงานโสตทัศนศึกษา ขอบข่ายการปฏิบัติงาน ช่างภาพ

9 มกราคม 2558

9 มกราคม 2559

9 มกราคม 2560


ด้ า น

ความสามารถ 1 2 3 4

โครงการประกวดหนังสั้น 20/12/57 Garena Short Film Contest 2014 ชื่อทีม : Squarepix studio ชื่อเรื่อง : Pray รางวัลขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 30,000 บาท

โครงการประกวดหนังสั้น 20/12/57 ThaiPBS Short Sci Film 2015(1) ชื่อทีม : Squarepix studio ชื่อเรื่อง : Linkage-คนสลับโลก รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท

โครงการประกวดหนังสั้น 20/12/57 สร้างสรรค์ ปันน้ำ�ใจ น้ำ�มัน Apollo ชื่อทีม : Squarepix studio ชื่อเรื่อง : ห้องเช่าของเจ้าหญิง รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท

โครงการประกวดหนังสั้น 20/12/57 ThaiPBS Short Sci Film 2016(2) ชื่อทีม : ฅนโปรดัคชั่น ชื่อเรื่อง : ห้องเช่าของเจ้าหญิง รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท


Events กิจกรรมระหว่างเรียน


กิจกรรมหลัก -ช่างภาพฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหอวัง 2557-2559 -เก็บภาพบรรยากาศกิกรรมของโรงเรียนประจำ�ปี 2557-2559 -ช่างวีดีโอฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหอวัง 2557-2559 -ถ่ายและจัดทำ�วีดีโอถวายพิธีความอาลัยของโรงเรียน -ถ่ายและจัดทำ�วีดีโอสรรเสริญพระบารมีในพิธีถวายความอาลัย กิจกรรมทางด้านศิลป์ -ทีมงานควบคุม Art work หนังสือรุ่นปี 2559 -รับทำ�งานกราฟฟิคต่างๆ เช่น ปก portfolio -ทำ�คัทเอ้าท์กีฬาสีปี 2559 -วาดภาพระบายสีอะคิลิกแคนวาส พร้อมจัดนิทรรศการ กิจกรรมทางด้านภาพยนตร์ -ทำ�ภาพยนตร์สั้นส่งอาจารย์ต่างชาติ -โครงการประกวดหนังสั้น Garena Short Film Contest 2014 -โครงการประกวดหนังสั้นThaiPBS Short Sci Film 2015 -โครงการประกวดหนังสั้นสร้างสรร ปันน้ํา ใจ น้ํา มัน Apollo -โครงการประกวดหนังสั้นThaiPBS Short Sci Film 2016 กิจกรรมอื่นๆ -ประกวดวงดนตรี The Jaz Music Contest 2558 -ประกวดวงดนตรีเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง 2558 -แสดงวงดนตรีเนื่องในนิทรรศการ “ทำ�ได้ขายเป็น” ของโรงเรียนหอวังปี 2559 -สตาฟจัดงานกีฬาสี ปีการศึกษา 2558

The best way to get something done is to begin.


Appreciation คำ�นิยม

อุ๋ย

นนทรี นิมิบุตร ผู้กำ�กับภาพยนตร์ ถ้าเกิดชอบในทางด้านนี้ ผมว่าพวกเค้าไปได้ดีเลยทีเดียว มาเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาเตะพวกผมที่เป็นคลื่นลูกเก่า ให้กระเด็นไปเลย ขออวยพรให้เป็นผู้กำ�กับที่ดีต่อไปใน อนาคตครับ /// กล่าวไว้ในงานประกาศรางวัล Garena Short Film Contest 2015


แหม่ม

จินตหรา สุขพัฒน์ นักแสดงและผู้จัดละคร ในมุมมองของคนบันเทิง ที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มาราว 40 ปี เห็นคนรุ่น ใหม่ที่เข้ามาสร้างสรรผลงานมากมาย ดีขึ้น และพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นเด็กรุ่น ใหม่ๆ รู้จักค้นหาตัวเอง โดยนำ�พาตัวเองเข้ามาในองค์กร เข้ามาในวิชาชีพที่ตัวเอง ใฝ่ฝัน ศึกษาค้นคว้า ได้ลองผิดลองถูกในสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจ เรียนรู้และเริ่ม ต้นได้เร็ว ซึ่งโอกาสเติบโต และพัฒนาก็มีมากเช่นกัน เป็นที่น่าปลื้มปิติอย่างยิ่งที่เห็นว่า อนาคตวงการบันเทิง วิชาชีพที่ตัวเองรัก จะมีบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะพัฒนา และต่อยอดต่อๆไป ดิฉัน กำ�ลังพูดถึง “นายภูรินทร์ นุตคำ�แหง” (ข้าวปั้น) แต่ไม่ใช่ในฐานะหลาน ชายที่เห็นเขามาตั้งแต่เกิด แต่พูดถึงเขาในมุมมองที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลของ วงการสื่อที่น่าจับตามองคนหนึ่ง นายภูรินทร์ ค้นพบตัวเองได้เร็ว และใช้เวลาในช่วง วัยรุ่นไปกับการศึกษา ทดลองทำ� เขาเป็นคนมีวินัย มีความเป็นทีมเวิร์คสูง พร้อมที่จะ พัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ดิฉันได้เห็น เห็นถึงพัฒนาการ ศักยภาพ และ เห็นนิมิตใหม่ของอนาคตวงการสื่อไทย ผลงานที่ นายภูรินทร์ สร้างขึ้นมาหลายๆ ชิ้นงาน ได้สะท้อนความเป็นตัวตนของเขา มีมิติที่น่าสนใจ นายภูรินทร์ มีพื้นฐานการ เรียนรู้ที่ดี และมีผู้สนับสนุนรอบข้าง ส่ิงที่เขาต้องการนับจากนี้คือ สถาบันที่จะประสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เขา สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาออกมาให้มากขึ้นกว่า เดิม เพื่อต่อยอดความคิด และพัฒนาให้ก้าวไกล ยิ่งขึ้น

(จินตหรา สุขพัฒน์) นักแสดงและผู้จัดละคร 5 กุมภาพันธฺ์ 2560


ครูฟาง

ญาณวรรณ์ ไชยโย คุณครูหัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายภูรินทร์ นุตคำ�แหง เป็นนักเรียนโรงเรียนหอวังตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตลอดระยะเวลา 6 ปี ในรั้วบัวพระเกี้ยว นายภูรินทร์ เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน อย่างสม่ำ�เสมอ มีความสามารถพิเศษชื่นชอบถนัดด้านการถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ กราฟิก นักเรียนสามารถแบ่งเวลาเรียนและกิจกรรมต่างๆได้อย่างดี ฝึกฝนตัวเอง อย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้ผลงานถ่ายภาพเป็นที่ประจักษ์เป็นช่างภาพของโรงเรียน ตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนเข้าร่วมถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรมของ โรงเรียน อาทิ การเก็บภาพบรรยากาศการรับนักเรียน , การประชุมผู้ปกครอง , ถ่าย ภาพพิธีไหว้ครู , ถ่ายภาพเชิดชูเกียรติเพชรบัวพระเกี้ยว , พิธีอำ�ลาครูเกษียณอายุ ราชการ , กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวา , กิจกรรมวันปีใหม่ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นอย่าง ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นช่างภาพและออกแบบกราฟิกในงานวารสารของโรงเรียน “หอวัง สาร” ด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น จึงสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ น้องๆที่มีความสนใจได้อีกด้วย นายภูรินทร์ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีน้ำ�ใจ เป็นคนสุภาพ ทำ�ให้เป็นที่รักของทั้งเพื่อน พี่น้อง และครูบาอาจารย์ผู้บริหาร ในโรงเรียน สมตามคติพจน์ของนักเรียนโรงเรียนหอวัง “เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็น ศิษย์ที่ดีของครู และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม”

(นางสาวญาณวรรณ์ ไชยโย) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐


Poster โปสเตอร์


DIMENSION GAME - โปสเตอร์ภาพยนตร์สั้น


Help us - โปสเตอร์ภาพยนตร์สั้น


Per sonal wor k งานส่วนตัว


SQUAREPIX S T U D I O “เพราะความชอบในสิ่งที่เรารัก ทำ�ให้เรามาเจอกัน”


SQUAREPIX S T U D I O


สิ่งเล็กๆที่สร้างความสุขขนาดใหญ่ให้ผมนั้นไม่ได้มากจากที่ไหนเลย นั้นคือการบรรยายเรื่องราว ต่างๆโดยใช้ แสง สี และเสียง ผ่านสี่เหลี่ยมขนาด 16 ต่อ 9 ไปจน 21 ต่อ 9 มันเป็นเพียงโอกาสเล็กๆ แต่นำ�ไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ เส้นทางการสร้างภาพยนตร์สั้นของผมในชีวิตมัธยมกับเพื่อนๆและรุ่นน้อง ที่ใช้ชื่อทีมว่า “Squarepix studio” ผมได้เริ่มมีบทบาทตั้งแต่ ม.4 โดยเพื่อนผมที่ชื่อว่า อาร์ต ชักชวน เข้ามาร่วมเส้นทางนี้ ปกติผมเองเป็นคนชอบดูหนังโรงอยู่แล้ว ชอบเรื่องมุมกล้องในหลากหลายมุมที่ สามารถสื่ออารมณ์ได้แตกต่างกันออกไป ก่อนหน้าที่เพื่อนมาชวน เคยคิดที่อยากจะทำ�หนังสั้นเป็นทุนเดิม แต่น่าเสียดายที่มีผมสนใจอยู่คนเดียวเคยชวนใครต่อใคร แต่ไม่มีใครร่วมทำ�ด้วย ดังนั้นผมจึงตัดสิน ในร่วมเส้นทางกับคนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน พวกผมก็ก้าวไปพร้อมกันอย่างไม่มีจุดหมายที่ชัดเจน วันหนึ่ง ได้มีอาจารย์ชักชวนพวกผมทำ�หนังสั้นส่งประกวด อาจารย์ยื่นใบสมัครให้พวกผมแล้วทุกคนก็มองหน้า กัน เพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่า “จะไหวเหรอวะ มีแต่มหาลัยทั้งนั้น” แต่สุดท้ายแล้วด้วยความอยากลองจึง ตัดสินใจส่งงานเข้าไปประกวด งานประกวดแรกในชีวิตกับบริษัทเกมส์ยักษ์ใหญ่ภายใต้ชื่องาน “Garena Short Film Contest” ตั้งแต่วันยื่นใบสมัครพวกผมทำ�งานอย่างจริงจัง เขียนบทกันข้ามวันข้ามคืน จนถึงวันส่งบทภาพยนตร์ ปรากฏว่าบทของเราผ่านการเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจากหนึ่งร้อยกว่าทีม เมื่อ โอกาสมาถึงพวกผมจึงดำ�เนินการถ่ายทำ�อย่างจริงจังจนถึงขนาดขออาจารย์ที่ปรึกษาหยุดเรียนเป็นกรณี พิเศษเพื่อไปถ่ายทำ�หนังสั้นและสามารถส่งหนังเข้าประกวดได้ทันในที่สุด วันประกาศผลที่สยามพารา กอน พิธีกรประกาศรางวัลที่ 3 2 และ 1 ผ่านไปจนถึงรางวัล Popular Vote ตอนนั้นเองที่พวกเรานั่ง ก้มหน้าอย่างไร้ความหวัง จนกระทั่งพิธีกรประกาศชื่อโรงเรียนหอวัง พวกผมลุกขึ้นเฮด้วยความปลื้มปิติ ยินดี บวกกับคะแนนโหวตที่สามารถเอาชนะทีมระดับมหาวิทยาลัยจุฬาฯมาแค่คะแนนหลักสิบ ความสำ�เร็จ ครั้งนั้นคือความภาคภูมิใจของเด็กมัธยมตัวเล็กๆ และเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำ�ให้พวกผมผันตัว เป็นนักล่ารางวัลจากการประกวดหนังสั้นมาจนถึงทุกวันนี้


SQUAREPIX’S F I L M S

Pray - เกมใต้สำ�นึก

Thirller

21 may 2014

Garena Short Film Contest 2014 Award : Popular vote + scholarship

เชน ชายหนุ่มผู้เล่นเกมออนไลน์เป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจ เข้าไปเล่นเกมนี้ จากคำ�เชิญชวนที่ว่า ”มันจะสนุกขนาดไหน ถ้าอาวุธทุกชนิดสร้าง ได้ด้วยมือคุณ” แต่มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดเมื่อเกมพิศดารนี้เดิมพันด้วยชีวิต ของเขาและน้องสาว เขาต้องช่วยน้องสาวแล้วพาเธออกมาจากเกมนี้ให้ได้


Linkage - คนสลับโลก

Thirller Drama

21 sep 2015

ThaiPBS Short Sci Film Contest 2015 Award : The 1st place winner + scholarship

การตัดสินใจของเซฟเพื่อช่วยชีวิตแฟนสาวของเขาด้วยเครื่องมีอประหลาด “Linkage” ที่มีข้อจำ�กัดบางประการมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเขา ด้วยความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้น เซฟจึงตัดสินใจเลือกจะใช้เครื่องมือประหลาดนี้แก้ไขอดีตเพื่อช่วยแฟนสาว ของเขา


SQUAREPIX ///

เกี๊ยว

Drama

3 sep 2015

Asean thailand video contest 2015

เกี๊ยว เด็กหนุ่มที่ช่วยพ่อของเขาทำ�ธุรกิจขายบะหมี่เกี๊ยว แต่ทว่าวันหนึ่งเค้า ต้องทำ�งานนี้คนเดียว เขาจึงมีแผนการนำ�สุตรลับของพ่อเค้าเพื่อสานต่อกิจการ ออกไปทั่วทั้งอาเซียน - เรื่องนี้เป็นการถ่ายทำ�กลางแจ้งครับ พวกเราเลยต้อง เรียนรู้การใช้แสงของธรรมชาติตามเวลาที่ต่างกันออกไป ทำ�ใหเกิดอารมณ์่ต่างๆ

1666

Ad

25 jun 2015

คลิปโฆษณาเชิญชวนบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย โดยมีแนวคิดว่าให้คน สองคนที่ตายแล้วเปรียบเทียบร่างกายกัน โดนคนที่บริจาคอวัยวะตายแล้วแต่ยังดูดี


ห้องเช่าของเจ้าหญิง

Drama

1 may 2016

idemitsu Short Film Contest 2016 Award : winning + scholarship

ดาว น้องสาวที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมีย เธอใช้ชีวิตอยู่กันสองคนกับพี่ชายของเธอ ในทุกๆวันพี่ชายของเธอจะออกไปเล่นกีต้าร์เปิดหมวกเพื่อหาเงินมารักษาโรคร้ายของ เธอ แต่มันก็เป็นเพียงความพยายามเล็กๆทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีทางหาเงินมารักษาได้


SQUAREPIX ///

Cassette

comedy

4 jan 2017

ไทร ผู้ป่ายเป็น Biopolar ที่มีอาการเปลี่ยนเป็นอื่นในเวลาสั้นๆ เค้าใช้ชีวิ ตอยู่กับ พุด เพื่อนรักของเค้าสองคน พุดพยายามหาวิธีรักษาไทรจากการเป็นโรค นี้ด้วยวิธีต่างๆก็ไม่ได้ผล และบังเอิญพุุดไปเจอวิธีรักษาโรคนี้เข้า แต่จะเป็นวิธีอะไร กันนะ?

You Choose

Comedy

25 jun 2015

V-cool creative challenge

คลิปโฆษณาเชิญชวนบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย โดยมีแนวคิดว่าให้คน สองคนที่ตายแล้วเปรียบเทียบร่างกายกัน โดนคนที่บริจาคอวัยวะตายแล้วแต่ยังดูดี


Highlight is here


- ประเดิมบทความ -

เที่ยวแบบงงๆ??

อยากขึ้นเหนืออ่ะพ่อ - การไปเที่ยวแบบงงๆที่ไม่ค่อยจะมีแพลนสักเท่าไร พ่อของผมรีบกดจองตั๋วในทันที (จริงๆพ่อก็อยากไปด้วยแหละ ฮ่าๆ) Phu-chi-fah


Phu-chi-fah


“The world is a book and those who do not travel read only one page.� - St. Augustine -


ญี่ปุ่น เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่ิองความเป็นระเบียบในทุกๆอย่าง มันถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศนี้ เพราะคุณจะไม่ สามารถเห็นความสามัคคีที่นำ�ไปสู่ความสวยงามในด้าน ต่างๆของประเทศได้ที่ไหนอีกแล้ว มันจึงเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ ใครหลายๆคนหลงรักในประเทศนี้ ///


- ญี่ปุ่น ดินแดนปลาดิบและอาทิตย์อุทัย


///


Another of landscape photos


ปกติกล้องที่ผมใช้ตลอดเป็นประจำ�ก็จะมีเจ้า canon 60D คู่ใจนี่แหละครับแต่ บางที่อาจจะมีกล้องของคุณพ่อบ้างที่เป็นมิลเล่อเลส lumix gx7 พ่อบอกผมว่า ไม่ชอบแบกกล้องใหญ่ๆเพราะว่ามันหนัก บางโอกาสผมเลยขอยืมกล้องของคุณ พ่อมาถ่ายบ้างอย่างเช่น รูปภาพในหน้านี้และหน้าถัดไปจะเป็นรูปจากกล้อง lumix ครับ. ///


Lumix GX7


Centifoto

x Kao-Chon-Kai

มันก็เป็นเพียงวันว่างๆของผมในสมรภูมิทุ่งลาดหญ้าแหละครับ การ ถ่ายโปรเจคนี้ เป็นโปรเจคที่เสี่ยงตายครับ เพราะผมไม่รู้ว่าครูฝึกเค้าจะเล่นงาม ผมเมื่อไหร่ ฮ่าๆะ


What’s about

Po r t r a i t


ที่ขาดไม่ได้กับอีกหนึ่งแนวการถ่ายรูป เสน่ห์ของมันคือความท้าทายครับ มันคือ ความท้าทายที่ว่าเราจะถ่ายได้ออกมาตรงกับใจของตัวแบบรึเปล่า เค้าจะชอบไหมกับ แนวการถ่ายหรือมุมการถ่ายในแบบของเราที่สื่อลงไปในแต่ละภาพ ///


ช่างภาพโรงเรียน หน้าที่ที่แสนจะท้าทายสำ�หรับใครหลายๆคน กับการที่มีคนกว่า 4000 คนมาชมภาพ ถ่ายของเราที่บันทึกภาพของงานโรงเรียนในโอกาสต่างๆ แต่ผมเชื่อครับว่าการทำ�หน้าที่นี้มันจะ ไม่เหนื่อยถ้าเราสนุกไปกับมันและจะยิ่งมีกำ�ลังใจถ้าภาพถ่ายมันเข้าตาใครหลายๆคน ทำ�ไมถึงเรียกว่าหน้าที่? เพราะการเก็บภาพนั้นมันมีจุดปนะสงค์หลักๆคือใช้ทำ�วารสาร ของโรงเรียน และเก็บภาพเป็นบุคคลเพื่อให้คนอื่นๆที่เค้าต้องการภาพได้นำ�ไปใช้เพื่อทำ� ประโยชน์ เช่น ทำ�พอร์ท หรือทำ�รายงานกิจกรรมต่างๆ


it’s called

duty


Thank you so much for watching


Portfolio final 12  
Portfolio final 12  
Advertisement