Page 1

Since 2003

Y

ฉบับที่ 421

ปที่ 18

Y

1-15 JANUARY 2021

Start each day with a positive thought

& a grateful heart.

thainz.co.nz

Mandarin.

งานคุณภาพ ดีไซนสวยทันสมัย พิเศษสำหรับคนไทย โดยคนไทย

การจะใหปใหม เปนปแหงความสุขความเจริญยิ่งกวาปเกา ยอมขึ้นอยูกับการที่แตละบุคคลจะมีสติรูตัว และปญญารูคิดไดมากนอยเพียงไร - สมเด็จพระสังฆราช


Certified Translation Service

รับขอใบตำรวจรับรองความประพฤติ


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


PAGE 6

THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


Child Cancer FOUNDATION Donate

www.childcancer.org.nz

บริจาคชวยเหลือคนตาบอด 0800 24 33 33 www.blindlowvision.org.nz


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


PBRS มอบทุนการศึกษา นักเรียนไทย $5000 เมื่อลงเรียนภาคการศึกษาเดือน January 2021


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


PAGE 12

THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021

TRADITIONAL THAI MASSAGE


PAGE 14

THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021

PAGE 15


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021

เปดทุกวัน 11am - 9pm

PAGE 17


THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021

PAGE 18

P 1Nov-1Jan (Win)

THAI CHEF WANTED ชายยุโรปอายุ 52 ป รับสมัคร THAI CHEF F/T40ชม/วีค x 2 ตำแหนง for Anong Thai Kitchen อยางต่ำ 3 ป มองหาหญิงไทย รานตประสบการณ in Tauranga อวีซาใหได 3 ป จายตามเรทเชฟ Min. 3 years experience เพื่อความสัมพันธถาวร มีที่พักใกลราน เดินมาทำงานได interested? email to ดม 021 140 8249 anongthai@outlook.com Ph: 021 661 256 Ph: หรือ nzpolarisgroup@gmail.com P16Dec-16Feb

Automotive Mechanic

P1Dec-1Feb

รับสมัครชางซอมรถ +3 years experience ทำงานที่ Mt Albert Ph: 021 049 3224 email: moonks77@yahoo.com 16Nov-16Jan

CHEF WANTED รับสมัครพอครัว ดวน ราน Thai Passion Ph: 022 161 5359

รับสมัครเชฟ

รับสมัครเชฟไทย

P 1Jan-1Mar

Thai Chef Wanted for busy Thai Restaurant Queenstown great rate, great team & will sponsor visa

027 858 3585 1Jan-1Mar

16Nov-16Jan

SENIOR THAI CHEF WANTED

3 years experience +ผูชวยเชฟ F/T At least In Thai cuisine at a ทำงานในเมืองโอคแลนด senior level Ph: 021 823 168 PH: 022 627 1887

รับสมัครพนงนวด

1Dec-1Feb

1Dec-16Dec

þ ตองการนักบัญชีที่ชวยคุณประหยัด

ภาษีของคุณไดหรือไม ?

เราคือบริษัททำบัญชีที่สามารถชวยคุณขออนุมัติสินเชื่อ เพื่อซื้อบาน ที่ดิน และเพื่อการลงทุน พรอมใหคำปรึกษา ที่จำเปนตอการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถจัดการ กับกระแสเงินสดเพื่อสรางความมั่งคั่งใหกับคุณได ทีมนักบัญชีของเรามีประสบการณมากกวา 20 ป มืออาชีพ CA & CPA ใหคำปรึกษาดานภาษี การเงินและความมั่นคงกับชีวิตของคุณได

ติดตอคุณพรรนิภา (เล็ก) 021 608 358 Email: Pmalee@cwkaccountant.co.nz

P16Nov-16Jan

Thai Restaurant Manager wanted

*located in Hamilton *with 2years related experience+qualification *excellent communication and time management skills *honest and responsible personality *applicants should have NZ residency or a valid NZ work visa

รับสมัครเชฟไทย และผูชวยในครัว

P16Nov-16Jan

มีประสบการณ ทำงานที่ Papakura

Ph: 021 040 4647 1Jan-1Mar

Thai Chef Wanted for

THAI MASSAGE THERAPIST Wanted

Ph: 07 853 3033 021 080 78676 (English only)

(Full time & Part time) for Golden Fingers Thai Massage

Hamilton Thai Restaurant with at least 2 year experience + qualification

รับสมัครเชฟไทย

1Jan-1Mar

in Auckland Morningside & Kingsland must be qualified with 3 years

THAI CHEF WANTED

ออกเวิรคหรือยายเวิรคใหได Royal Oak, Auckland

021 027 11764

experienced in Thai Massage

Ph:

027 728 7463

1Dec-16Dec

คุณเปนเชฟไทย ที่ไมไดรับคาจาง ในราคายุติธรรม? และ Ph: 021 101 6738 ตองการรายได Thai Yum Birkenhead ้นกวาเดิม รับสมัครเชฟ เราชที่มวากขึ ณไดแนนอน มีประสบการณ 3+ป emailยคุมาหาเราได ที่ ติดตอบี thaichefjob@gmail.com 022 018 7721 รับทำบัญชี โดยมืออาชีพ FT หรือ PT มีประสบการณ ทำงานยาน Northshore ยายโอนวีซาใหได

P16Nov-16Jan

P1Dec-1Feb

P1Nov-1Jan

Experienced

THAI CUISINE CHEF required for our successful Thai Restaurant in Papamoa. Excellent salary package is offered. contact Ian Frost 0278 923 635 email: isfrost@hotmail.com


PAGE 19

THAI NZ NEWS - 1 JANUARY 2021

รับสมัครเชฟไทย

P1Nov-1Jan

P16Nov-16Jan

P1Dec-1Feb

Mai Day Spa, Ponsonby Thai Traditional Massage Therapist (FT/PT position) at new high end spa with excellent reviews. Living wage employer. - Qualifications essential - At least 3 years experience with Thai techniques - Impeccable employment record

email: peter@maidayspa.nz

or call Sutaphat

พนงเสริฟ + ผูชวยในครัว ที่ Arrowtown (ใกลควีนสทาวน)

ราน Takeaways+Dine-in 30 ที่นั่ง

Line ID: misskhunnoy Ph or TXT 021 234 3821

ขายรานนวดสปาและบิวตี้

027 659 5156

P16Oct-16Dec

รานแตงสวยมาก ทำเลดี

เมือง Rotorua พรอมอุปกรณ พนงนวดไทยของรานมีวีซาแลว

ราคา $80,000

020 415 94149

THAI MASSAGE THERAPISTS Wanted for 2 locations Dunedin & Timaru Start immediately (PT/FT) If you’re interested, please give a call on

โทร 027 207 5373

P16Oct-16Dec

MASSAGE THERAPIST WANTED we require a qualified Traditional Thai Massage Therapist with a minimum of 3 years experience for our shop in East Auckland. Please contact Ratree 021 256 3795 or email: thaihealinghands@gmail.com

มีหองวางใหเชา

1Dec-1Feb (Andr.)

ทำงานนวด แบบครบวงจรได

อยูในตัวเมือง เลือกชั่วโมงทำงานได ไมเปนจะสอนงานใหได สามารถเชาพักรายอาทิตยได 021 202 6345 มีฐานลูกคาทำงานออฟฟศ

รับสมัครพนักงานนวด รานอาหารไทยใน Albany รคิชเชนแฮนด Massage ขายรานอาหารไทย รับสมัคPT/FT Therapist Wanted รั บ สมั ค รเชฟ FT x1 50-100 ที่นั่ง ฟูลไทม มีประสบการณ 3 ป F/T 3 years experience Northshore, Auckland ทำงานยาน Manukau Sukko มีที่พักและทำวีซาให Thai Massage Albany โทรสอบถามรายละเอียด 09 262 1068 รับพนงเสริฟ FT 09 600 2432 027 241 7999 021 044 5175 Ph:021 037 0315 Ph: 021 244 5565 1Nov-1Jan

P1Nov-1Jan

16Oct-16Dec

16Oct-16Dec

16Oct-16Dec

ครพนักงานนวด รับสมัครพนงนวด รับสมัครพนักงานในครัว รับสมัFT/PT รายไดดี

Kitchenhand Wanted

สามารถทำ Spring Roll Curry Puff และชวยงาน ในครัวได PT/FT

021 027 11764

P16Nov-16Jan

เงินดี คุยกันได

ทำงานยาน Newmarket Ph: 09 520 0360 Ph: 021 021 263 1574

047 5917

16Oct-16Dec

1Dec-1Feb

Takapuna งานดี เงินดี ไมเปนงานสอนใหฟรี ราน Salathai FT/PT เดินทางสะดวก ใกลรถเมล รถไฟ ชอปปง ประสบการณ 6 เดือนขึ้นไป สนใจโทรสอบถาม มีการันตีรายไดให

021 20 60 201

16Dec

รานนวดแผนไทยที่เปดมาแลว 12 ป

รับสมัครพนงนวด 5 ตำแหนง เพื่อเปดสาขาใหมที่ Hamilton สนใจโทร

สนใจโทร

021 975 874

รับสมัครพนักงานนวด 1Nov-1Jan

Massage Therapist Wanted

FT/PT

ทางรานสามารถตอเวิรคใหได ทำงานยาน Newmarket Ph: 021 233 7910 P16 Dec - 1 May

16Oct-16Dec

ราน Gina นวดไทย มีหองวางใหเชา 7+ years experience Henderson รับสมัครเชฟไทย ยาน Avondale ประสบการณ 7 ปขึ้นไป รับสมัครพนงนวดดวน $160 รวมน้ำไฟเน็ต contact: Zap2 Restaurant PT/FT ชั่วโมงละ $55 Ph: 021 211 7926 Ph: 0274 515 691 ใหพนักงาน $30 MASSAGE THERAPIST WANTED จายทุกรอบของการทำงาน รับสมัครพนักงานนวด for Auckland Day Spa 16Dec-16Feb

1Nov-1Jan

THAI CHEF WANTED

MASSAGE THERAPIST WANTED Full Time Position for Bai Mint Thai Massage in Napier & Rotorua * Qualification is required ** At least 3 years experience with employment record email: baimintltd@gmail.com or call 022 699 6199

16Dec-16Feb

join great team & work environment Thai Massage Certification & 3 years experience are preferred

Ph: Bai Pho, Greenlane

021 026 66 233

P1Dec-1Feb

Sirikaya Thai Massage

รับสมัครพนักงานนวด Full Time

รานสามารถยื่นวีซาหรือยายวีซาทำงานใหได

โทร 09 889 4448 Line ID: tantawan11

16Dec

Bangkok Therapist Thai Massage School รับสอนนวดแผนไทย สำหรับคนที่ นวดไมเปนเลย สามารถสรางอาชีพได สนใจโทร

021 025 79 262 021 025 79 262

รับสมัครพนงทำความสะอาด รับสมัครพนักงานนวด ทำ 5 ชม/วัน (เริ่มงาน 8am) ยาน Epsom อายุ 20-55 ป ตำแหนงแรกทำ จ-ศ มีประสบการณอยางนอย 1 ป ตำแหนงที่สองทำ ส-อา ชม.ละ 32 กอน Tax มีที่พัก โทรสอบถาม Ross Angel Thai 09 214 9876 021 187 2436 021 211 7376 16Dec-16Feb

1Dec-1Feb

0800 448 325 nzblood.co.nz


Profile for Thai NZ News

THAI NZ 1 JANUARY 2021  

THAI NZ 1 JANUARY 2021  

Profile for kanyakits
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded