Page 1

www.thainz.co.nz

Since 2003 | ปีที่ 13

ฉบับที่ 320 | 1-15 DECEMBER 2016

“THAINZNEWS” Since 2003 | ปีที่ 13

thainz

thai nz

$105 20%

$105 20%

Suite 19, 357 Great North Rd. Henderson, Auckland

Suite 3, 182 Arthurs Point Rd. Queenstown

Thai Silk by Ratchanee

Kyb Sweetman Licensed REAA 2008

Residential Sales

021 790 398


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

Quick Directory

“THAINZNEWS” www.thainz.co.nz Phone: 09 963 9307 | Mobile: 021 128 9889 |

Line ID: thainz 04 974 8989

email: hello@thainz.co.nz

134 Black Rock Rd, Newlands, Wellington

453

email: hello@thainz.co.nz

รับประกันสุขภาพ Southern Cross ฟรี มูลคา $250 สถาบัน Category 1 วีซานักเรียนทำงานพารทไทมได สถาบันอยูใจกลางเมืองโอคแลนด เดินทางสะดวก มีเจาหนาที่คนไทย คอยใหบริการและคำปรึกษา

email: translate@thainz.co.nz

Barfoot & Thompson (Gyb)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 021 128 9889

021 049 8229

Line ID : parn9889 | Email: contact@thainz.co.nz

รับจำนำทอง และ โอนเงินดวน

Soung Yueen New Gum Sarn

235 Hobson St, Auckland Mercury Plaza 23 Mercury Lane

Tai Ping

Phone Direct 021 109 2494

Certified Translation Service

สติ๊กเกอรสำหรับแปนพิมพคอมพิวเตอร

“ภาษาไทย”

$7 สงฟรี

ZAP

09 638 6393 639 Dominion Rd, Balmoral 1041

รับทำใบตำรวจ สะดวกรวดเร็ว

Chom Na Thai Food

09 377 0212 40 Lorne St. CBD

ทนทาน ใชงานงาย สั่งไดที่ Line ID : thainz

email: translate@thainz.co.nz


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

PAGE 3

ใครพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือการกระทำผิดกฎหมาย แจงเราทันที (ไมเปดเผยผูแจง)

Call 0800 555 111

ติดตอ เบิรด 021 790 398


PAGE 4

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016


PAGE 5

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

ÃÊà´ç´á«º¹ Thai E-Sarn ÃÇÁÍÒËÒà ÑÇ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·ÂÍÕÊÒ¹ ᫋ºÍÕËÍÕÊÒ¹ ÅÕ แหลงรวมอาหารอีสานทุกเมนู รับประกันรสชาติอาหารอีสานแทๆ

¢Íá¹Ð¹Ó ᡧʌÁ»ÅÒ·Í´ สมตำมะละกอ, สมตำไขเค็ม, สมตำปูปลารา สมตำไทย, ตำซั่ว, ขนมจีนน้ำยาปลา ยำแหนมขาวทอด, ตมแซปเครื่องใน ตทแซปกระดูกหมูออน, แจวฮอน, หมูมะนาว ทางรานยังเมนูอื่นๆ หลากหลาย ใหทานใหเลือกชิม รานอยูในฟูดอาเลย shop 10

9 Albert St, Auckland Central ตรงขามโรงแรม Stamford เปดทุกวัน 11am-9pm / โทร 09 302 0825

บริษัททฯเป ฯเปนนผูผูชชำนาญในการยื ำนาญในการยื่น่นขอวี ขอวีซาซทาอทงเที องเที ่ยว่ยว วีซ่าทำงาน, วีซาถาวร และอื และอื่น่นๆๆ โดยมีปประสบการณ ระสบการณมมามากกว ามากกวาา 66ปป

JW NZ Enterprises Ltd

เรามีความละเอียดรอบรูในเอกสารที่ตองใชยื่นขอวีซ่า ซื่อตรง และเชื่อถือได้ Temporary Visas (Student, Work, Visitor, Visitor Visa Special category) Residence Visas (Skilled Migrant, Family, Investor) Investor Visa (Entrepreneurs Work Visa) Mr. Juti Wongthepwanit (โต) Licensed Immigration Adviser

S61 Temporary Visa (Temporary Visa lapsed and unlawful in New Zealand) Immigration New Zealand PPI reply( Potentially prejudicial information)

ยินดีที่จะเปนผูชวยของทานในการชวยดูแลจัด เอกสารการยื่นขออนุมัติวีซา เพื่อใหสำเร็จตามที่ทานตองการ Canterbury Arcade, Level 4Ea, 166-174 Queen Street CBD Auckland PO BOX 238 Greenhithe Auckland 0756 Email: juti.w@xtra.co.nz, juti@jwimmigration.co.nz Website: www.jwimmigration.co.nz

Ph: +64 9 366 4643 Mob: +64 21 30 4655 เรามีบริการรับโอนเงิน

IAA Full License: 200902122 Member of NZAMI (New Zealand Association for Migration and Investment) since 2010


PAGE 6

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

รอยเด็ดอาหารไทย ใครกำลัง ตามหาอาหารไทยที่รสชาติถูกปาก ลองมาชิมที่รวงทอง รับรองจะ ติดใจเมนูแนะนำ ขาวขาหมูเนื้อนุม และน้ำจิ้มเลิศรส หรือจะเปนกวยเตี๋ยวน้ำ, ผัดไท, สุกี้แหง, ลาบ, น้ำตก รับประกันความอรอย ทางรานมี 2 สาขา City - 23-31 Mercury Plaza, Mercury Lane, Newton ยาน K rd โทร 09 303 1142 Henderson - 2A / 254 Lincoln Rd, Henderson โทร 09 838 6298

นิว กัม ซาน ศูนย์รวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภคที่ครบครัน อาทิเช่น

ิ ทางร้านมีทกุชนด ิ าอปุโภค บรโภค ิ สนค้ ครบครนั

อาหารสด อาหารแห้ง สินค้านำเข้าจากเมืองไทย เครื่ิองปรุงรส, เครื่องเทศ, ของใช้ในครัวเรือนและร้านอาหาร เราคือผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอาหารที่ มีคุณภาพในราคาขายส่ง ตอนนี้เรามีสินค้าในราคาพิเศษอีกมาก..!!! เราคือผู้นำขายส่งให้ร้านอาหารไทย และเทคอะเวย์โดยเฉพาะ สินค้าราคาพิเศษ เดือนธันวาคมมี้

สินคามาใหม !! เครื่องจักสานไมไผ

ภาชนะสำหรับใสอาหาร เชน อาหารวาง หรือขนม มีทหลากหลายขนาด

“Your one stop shop for all hospitality needs”

สิน ครบคคร้าัน

ทางร้านจำหน่ายสินค้าในครัว อาทิ ซึ้ง กะทะร้อน, กะทะ, มีด, เขียง, เตาแก๊ส หม้อไฟ, จานชาม และอีกมาก

ราคารวม GST แล้ว

ราคารวม GST แล้ว

$

24.99

ถุงขยะ x 100 ถุง Costwise 80 ลิตร

$

57.99

น้ำมันหอย ตราKum Chun 6 x 2.3 kg

Importers and exporters of quality foods at wholesale prices Open 7 Days 9.30am - 7.30pm 23-31 Mercury Plaza, Newton, Auckland

p:09 302 2157 f: 09 302 2187 e:info@newgumsarn.co.nz


PAGE 7

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

ทำไมถึงตองเลือก Cornell 1. ไดรับรางวัลชนะเลิศประกวดการทำอาหารป 2014 2. มี 6 วิทยาเขตในนิวซีแลนด 3. เรียนภาษาได Category 1 สามารถทำงานไดถูกกฏหมาย 4. ไดวีซาทำงานฟรี 1 ปหลังเรียนจบสาขาการบริหารธุรกิจ, การดูแลสุขภาพ และไอที 5. มีทีมงานคอยใหคำปรึกษา 6. สมัครวีซาออนไลนได 7. เปนที่เดียว ที่สามารถเรียน Cookery Level 5 เพียง1 ป 8. ชวยเหลือ แนะนำเรื่องการหางานระหวางเรียน และเมื่อเรียนจบ

แนะนำอาหารไทยยาน Northshore, Albany รานอาหารไทยสายรุง มีอาหารไทยรสเด็ดไมเหมือนใคร อาทิอกเปดกะทะ ลาบแซลมอนสดๆ รสแซบ ไสกรอกอิสานรสเด็ด, ไสอ ั่ว, ทอดมันปลาทำเอง แลวก็มีปลาSnapper ลุยสวนเครื่องแนนๆ และปลานึ่งเปนตัว Lunch: Mon - Fri 11am - 3pm

Dinner: 7 Nights 5pm - 9.30pm

UNIT 5A-65 Paul Matthew Rd, North Harbour

Ph: 09 414 2444

www.sairungthai.co.nz


PAGE 8

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

โปรโมชั่ น พิ เศษ สำหรั บ ลู ก ค า คนไทย

Complete Building

ยินดีตอนรับในรานใหม !! รุนที่จำกัดของ UMF 20 + น้ำผึ้งจากปาเคป เราขอนำเสนอน้ำผึ้งคา UMF สูง ในราคาที่ต่ำที่สุด พิเศษสุดสำหรับการยาย รานใหม..

รีบหนอย สินคามี จำนวนจำกัด

17 Nelson St, Auckland City 1010 Ph: 09-309 1888 Mob: 021 629 188 Line ID : pacificdutyfree

ผลิตภัณฑ Royal Nectar Skincare

เปนสูตรผสมพิเศษ เพื่อใชในตอตานริ้วรอยแหงวัย กระชับผิวหนาใหดูออนวัยอยูเสมอ มีสวนผสมของน้ำผึ้งมานูกา, พิษผิ้ง และสวนผสมของ ไขมันและน้ำมันจาก ธรรมชาติ เปน ผลิตภัณฑที่ ราชวงศอังกฤษใช

Wild Cape Manuka Honey

น้ำผึ้งมานูกาที่มีคา UMF สูง เปนน้ำผึ้ง ที่ ไ ด ม าจาก East Cape ที่ ขึ้ น ชื่ อ ว า เปนพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในนิวซีแลนด

รับประกันราคาไม่แพง...!!! Green Mussel Mega III

:New Version with vegetable capsule สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งมามากกว่า ๑๐ ปี และได้รับการยอมรับ มาตรฐานจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

Level 10, Albert Plaza, 87-89 Albert Street, Auckland City website: www.nzist.ac.nz

เรียนภ 12 อาทิตย์ าษาอปกังติกฤษ$1,730 พิเศษลงช่วงนี้

$1,580

รบัออกแบบ, ขอ Permit เปิ ดรา้นคา้ และบา้น, ยนืแบบ

รบัทาํ Building Consent Build & Design

บริการโดยคนไทย ราคากันเอง รับประกันคุณภาพ ติดต่อ ช่างอ๊อด 627 5639 หรือ 027 257 2243 DIAMONDS ON ALBERT Buying Designer handbags now, Best prices in town!! LV, Gucci, Chanel, Dior

Limited time only*

General English & IELTS - สอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์การสอนมานาน - IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครวีซ่าทำงาน หรือ ใช้ผลในการสมัครงาน(บางแห่ง) หรือ เพื่อการเรียนต่อ-สามารถเลือกเวลาเรียนได้ เช้า หรือบ่าย 9.30-13.30 และ 14.00-18.00

NZIST Diploma in Business (Level 5 & 6)

ติดต่อสอบถาม พี่ปุ๋ย ที่ปรึกษาคนไทย

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00 Tel: 09-309 2886 mbl: 021-103 9998 email: thai@nzist.ac.nz

Albert St We are here

Queen St

รานอยูตรงขามรานอาหารไหมไทย 98 Albert Street, Auckland City

Custom St West

รับประกันไดของทุกชิ้นไมมียอมแมว เชิญมาเลือกชมสินคากอนได ทางรานมีบริการแบบผอน ที่ดอกเบี้ยต่ำกวาที่อื่น

Kingston St

ทดลองเรียนฟรี!! ทางโรงเรียนจัดทำวีซ่าให้

Hobson St SKY CITY

Victoria St West

- สามารถทำงานได้ ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกต้องตามกฎหมาย - มีวุฒิบัตรที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อเรียนจบ - สามารถโอนหน่วยกิตการเรียนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ - นักเรียนจะได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปีหลังจากเรียนจบ

Phone: 09 550 3398


PAGE 9

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

TAI PING ASIAN GROCERYSUPERMARKET WAREHOUSE OPEN MONDAY TO FRIDAY 11 Industry Road ,Penrose, Auckland Phone:09-526 4870

SPECIAL เดือนธันวาคม

จำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งให้ร้านอาหารไทย รับส่งฟรีทั่ว Auckland City ราคารวม GST แล้ว โปรโมชั่นเดือนธันวาคม $

44.50

ราคารวม GST แล้ว

ผงปรุงรส รสไก่ ตรารสทิพ 800g x 10

$

$

น้ำจิ้มไก่ ตราCock 800g x 12

34

ราคารวม GST แล้ว

น้ำตาลปึก ตรา Cock 454g x 24

26.50

ราคารวม GST แล้ว

$

น้ำมันหอย

$

ข้าวหอมมะลิ ตรา Sun Boat 25kg

36.50

ราคารวม GST แล้ว

ตราTung Chan 454g x 24

38

ราคารวม GST แล้ว

$

56

ราคารวม GST แล้ว

แผ่นสปริงโรล

ตรา อรอยดี 660g x 20


PAGE 10

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016


PAGE 11

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

ทางบริษัทขายปลีก และขายส่ง **สินค้าจำนวนจำกัด จนกว่าของจะหมด**

สินค้าราคาพิเศษ เดือนธันวาคมนี้

เรามีเม็ดมะมวงหิมพานตจำหนาย โทรสอบถามราคาได ขายส่ง บริการส่ง

แหว ตรา Tiger King 24cn/567g

34.50

$

ขายส่ง บริการส่ง

เสนกวยเตี๋ยว ตรา Rose 3mm 30pk/375g

น้ำมะนาว 40% $

62 .50

33.80

เสนกวยเตี๋ยว ตรา 3 Chefs 3mm 30pk/454g

ขายส่ ขายส่งง บริ บริกการส่ ารส่งง

ขายส่ง บริการส่ง

เครื่องปรุงตมยำ ตรา Cock 12bt/900g

$

ขายส่ง บริการส่ง

12pb/1L

$

16 .20

$

42 .90

จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด โดยเฉพาะสินค้าไทยที่มีให้เลือกมากมาย เปิดบริการตั้งแต่ปี 1930 โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ (09) 373 4936

เปิด 7 วัน / 9am - 6pm

ขายส่ง บริการส่ง

ชาดำเย็นไทย ตรา Foco 12pk/330ml

$

12 .50

ขายส่ง บริการส่ง

กระชายฝอย ตรา Cock 24bt/454g

$

39 .90

ขายส่ง บริการส่ง

น้ำโซดา ตราPERRIER 12bt/750ml

$

36 .00

235 Hobson St, Auckland Central Ph: (09) 373 4936 Fax: (09) 373 4952 or email to: sales@soungyueen.co.nz


PAGE 12

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

PAGE 13

ยังไง? ‘น้ำหวาน’ ขอบคุณเพื่อนที่เขาใจวาไมจริง หลังถูกโยงแอบแตง ‘นาวิน ตาร’ เพราะแคปชั่น #ภริถายให เปนนักแสดงหนุมที่มีเรื่องราวมาใหแฟนคลับไดประหลาดใจ

ตลอดจริงๆ สำหรับ นาวิน ตาร – นาวิน เยาวพลกุล ที่กอนหนานี้ไดโพสตภาพแหวนเพชรเม็ดงาม บนนิ้วนางขางซายของ น้ำหวาน-พัสวี พยัคฆบุตร สาวคนสนิท จนหลายคนเขาใจวาทั้งสองคนแอบหมั้น เงียบๆ กันหรือเปลา ลาสุด นาวิน ตาร ก็ทำทุกคนประหลาดใจอีกครั้ง เมื่อโพสตภาพถายตัวเองพรอมแคปชั่น “Goodnight #ภริถายให” จึงทำใหหลายคนเขาใจวา ภริ หมายถึง ภริยา ซึ่งหมายถึงน้ำหวานสาวคนสนิท ซึ่งก็มีแฟนคลับหลายคนเขาไปแสดงความยินดีกันมากมาย แตก็ยังมีหลายคนที่สงสัยกันวาไปแตงงานกัน ตอนไหน หรือเปนเพียงการแซวเลนเฉยๆ ขณะที่ น้ำหวาน ไดโพสตภาพที่เขียนขอความวา “ขอบคุณนะ ที่ใหกำลังใจกันเสมอและเขาใจเราเสมอ วาสิ่งที่ทุกคนพูดและสิ่งที่เขาใจกันไป มันไมใชความจริงที่เกิด ขึ้นเลย” ซึ่งก็มีเพื่อนสนิทของเธอเขามาใหกำลังใจกันมากมาย ก็ไมรูวาที่สาวน้ำหวานโพสตแบบนี้ จะเปนการแกขาวที่หลายคนเขาใจผิดกันหรือเปลา งานนี้คงตองรอใหทั้งคูมาชี้แจงโดยเร็ว


PAGE 14

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016


PAGE 15

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

16 Aug-16 Oct

รับซื้อทอง, จิวเวอรี่, นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า และของมีค่า ให้กู้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนไทยเท่านั้น ดูสินค้าได้ที่ www.mrmoney.co.nz

โทรฟรี 0800 676 6639 ติดตอพนักงานคนไทย แอน 021 860 238

ไววางใจได...บริษัทจดทะเบียน ถูกตองตามกฏหมาย และมีใบอนุญาติการกู

รับสวนลด 5%-10%* *ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ตองการประกัน คารักษาพยาบาลในนิวซีแลนดสำหรับชาวตางชาตินั้นสูงมาก การทำประกันสุขภาพจึงเปนทางเลือกที่ชาญฉลาดอยางยิ่ง โดยเราควรจะเลือกบริษัทประกันที่มีความนาเชื่อถือ ครอบคลุมและเคลมงายไมยุงยากอยาง Southern Cross ที่ให บริการและเชี่ยวชาญดานประกันทองเที่ยวและสุขภาพมายาวนาน ทำใหคุณไมตองกังวลเรื่องการเจ็บปวยอีกตอไป

ประกันสุขภาพนักเรียนตางชาติ

ประกันสุขภาพ นักทองเที่ยว

International Student Travel Insurance

แรงงานตางชาติ วีซาระยะยาว

เปนประกันที่ใหประโยชนแกนักเรียนตางชาติสูงสุด ระหวางที่ศึกษาอยูในประเทศนิวซีแลนด

เปนประกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใหกับชาวตางชาติ ที่ถือวีซาตาง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด เชน นักทองเที่ยว ผูที่ถือวีซาทำงาน Working Holiday Visa วีซาติดตาม Job Search Visa หรือวีซาระยะยาวอื่นๆ We lco me ที่ไมสามารถใชบริการดานสุขภาพฟรี to NZ กับทางรัฐฯได

- เคลมงาย ครอบคลุมคารักษาพยาบาล, ยา, ทำฟน ตรวจสุขภาพตา, ฯลฯ* - Southern Cross เปนบริษัทประกัน ที่ดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด - รับสวนลดทันที 5% - บริการสมัครและสงตรงถึงบาน

Å 09 963 9307 | 027 728 9889

เคลมงาย ครอบคลุมทุกประเภทค่ารักษาพยาบาล บริการสมัครสงตรงถึงบาน

thainz

ü insurance@thainz.co.nz


PAGE 16

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

เจาหนาที่คนไทย พรอมใหบริการ

2

มะมวง น้ำดอกไม ซื้อไดที่ รานแซบ 2

ZAP2 เปดทั้งวันตั้งแต 11โมงขึ้นไป 7 วันไมมีวันหยุด ทางรานบริการอาหารไทย, ลาว, สมตำ, กวยเตี๋ยวเนื้อ, ตมแซบกระดูกหมูออน, บะหมี่เย็นตาโฟ, บะหมี่เปดรสชาติเยี่ยม อรอยเหนือคำบรรยาย..

ราคากัน

เอง

ู น ม เ ก ุ ท  ร อ  ว เ บ  แซ

มาแลวจา ไขนกกระทา มีขายที่รานแลว และพริกสด

เจเยาวพรอมรบ!!

แอรเย็นฉ่ำ ที่จอดรถหางายไมเสียตังค

639 Dominion Rd, Balmoral 09-638 6393 / 0274 515 691


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

PAGE 17

พระธรรมราชา (จบ)

มีพระสงฆที่ทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไดกลาวรับรองไววา “ในหลวงพระองคนี้ทานเปนพระโพธิสัตวนะ...” ทานเจาคุณนรรัตนราชมานิตพระผูเครงครัดในศีล ลงทำวัตรไมเคยขาด สละตำแหนงไปบวชตลอดชีวิต ทั้งเปนพระผูมีตบะแกกลา สามารถกำจัดพิษงู ไดดวยสมาธิโดยไมตองไปหาหมอ หลวงพอพุธ ฐานิโย ไดกลาวรับรองไววา “วันหนึ่งขางหนาในหลวงจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งของโลก” “ในหลวงเปนพระโพธิสัตว ปรารถนาพุทธภูมิ”หลวงพอพุธ ฐานิโย ศิษยรุน สุดทายของพระอาจารยมั่นเปนพระวิปสสนาจารยผูเครงครัดในศีลในธรรม และเชี่ยวชาญในวิปสสนากรรมฐานหลวงพอพุธยังไดสอนวิธีอธิฐานจิตเพื่อ ถวายในหลวงดวย หลวงปูสิมพุทฺธาจาโร ไดกลาวรับรองไวดวยองคเองทีเดียววา “ครูบาขาวป วัดพระพุทธบาทผาหนาม เคยเปนชางนาฬาคิริง สวนในหลวงองคปจจุบันเปนชางปาเลไลยกนะ...!!!” (ชางปาเลไลยกคือพระโพธิสัตว) หลวงปูสิมพุทฺธาจาโรวัดถ้ำผาปลอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พระราชพรหมยาน (หลวงพอษีลิงดำ) ไดกลาวไววา “พระองคทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยังสูทานไมได” เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค (ในหลวง) ปรารถนามานาน แตเวลานี้ บารมีเปน “ปรมัตถบารมี” เหลืออีก ๕ ชาติ และที่พระองคปฏิบัติมามันเลย แลว ไมใชไมสำเร็จ พุทธภูมินี่ตองบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพระองค เปน “วิริยาธิกะ” ตองบำเพ็ญถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป นี่เกิน ๑๖ อสงไขยแลว “แสนกัป” อาจยังไมครบ จึงตองเกิดอีก ๕ ชาติ พระราชพรหมยาน (หลวงพอษีลิงดำ) วัดทาซุง (วัดจันทาราม) อ.เมือง จ.อุทัยธานีพระเถราจารยซึ่งเปนที่ยอมรับเรื่องอภิญญาและกำลังสมาธิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพระบรมโกศ พระองคไมไดเสด็จ ไปไหน ทานเพียงแตเปลี่ยนภพภูมิที่สูงขึ้น ความดีของทานยังสถิตอยูในใจเรา เรามีหนาที่ทำดีตอไป ตามพอสอน ความเศราเสียใจยังคงอยู แตชีวิตยังตอง ดำเนินตอไป จงรูรักสามัคคี ทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด มีความเสียสละตอ สวนรวม ยึดถือพอเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจ ใหสมกับที่พอไดทุทิศชีวิต เพื่อพวกเรา ไมมีเสียงใดที่จะมาหามคนไทยไมใหรักในหลวงได ใครที่หามเรา ไมใหรักในหลวง ก็เหมือนกับบุคคลนั้นหามเราไมใหหายใจ เราทำไมได เพื่อเปนขวัญและกำลังใจกับทานทั้งหลายในวันนี้

ผูที่รักษาความเปนไทยไดมั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุดไมมีใคร อื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไมวาจะอยู ณ แหงใดคนไทยมี หนาที่ตองรักษาความเปนไทยเสมอ ทานทั้งหลายสุดทายนี้อยากจะฝากเปนคติธรรมไววา เงินทองทรัพย สมบัติอยูกับเราไดแควันตาย สามีภรรยาคนรักมิตรสหายไปสง เราไดแควันเผา สวนที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ มีเพียงบาปและ บุญ. ทานสาธุชนพุทธบริษัทไดทราบแลว กำหนดจดจำนำ ไปไตรตรองพิจารณาแลวปฏิบัติก็จะเปนหนทางใหเกิดวุฒิสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล เจริญในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอด กาลนาน โดยไดเทศนาบรรหารดังบรรยายมา เอวํ ก็มีดวย ประการฉะนี้ พระสมบูรณ ปูรณปุฺฺโญ พระธรรมทูตรุนที่ 18 ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดธรรมประทีป นิวซีแลนด

ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ดังตอไปนี้คือ การดำรงชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความ เพียรและความอดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจ จะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ

Ph: (09) 963 9307 E: rexgraphics2010@gmail.com


PAGE 18

HOME

THAI TAKEAWAY

โฮมไทย ขอแนะนำอาหารไทยรสชาติ แบบไทยๆ เมนูแนะนำอาทิ มัสมั่นเนื้อ และไก่ สูตรเข้มข้นเนื้อนุ่ม, แกงเขียวหวาน, หมูปิ้ง, ปอเปี๊ยะสด ผัดพริกกระเพรา, ต้มยำรสแซบ, ผัดผงกระหรี่ และออเดริฟ์ต่างๆ ที่ท้าให้ลอง รับรองความอร่อย ร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน Glendowie College

PH: 09 575 64 75 86A RIDDELL RD, GLENDOWIE, AUCKLAND Mon-Sun 4 pm - 9.30 pm

w w w. h o m e t h a i . c o . n z

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

PAGE 19

Douglas Santos สอนศิลปะปองกันตัวของประเทศบราซิล (Brazilian Jiu Jitsu) หรือ bjj เปนศิลปะการตอสู โดยการใชแรง ของคูตอสูมาใชเพื่อสยบคูตอสูลง เนนการปองกันตัว และการควบคุมบังคับรางกาย ในการตอสู ไมวาจะอยูในทายืน หรือนอนอยูกับพื้น สอนโดยอาจารย์ บราซิลสายดำที่มีประสบการณ์ และได้ รางวัลมากมายทั่วโลก Ph: 021 030 5526 www.douglasjiujitsu.co.nz

11 Newton Road, Auckland


PAGE 20

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

วิธีทำปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว อาหารเหลาสไตลจีนทำงาย ๆ ดวยไมโครเวฟ

อาหารไทยสำหรับคนไทย

ตมยำอีเดน ชวนชิมเมนูสุดอรอยที่ใครๆตองยกนิ้วให กวยเตี๋ยวเรือสูตรพิเศษ, สุกี้แหง, สมตำไกทอด, ตมแซบกระดูกหมู, กุงผัดสะตอ, คอหมูยาง, กวยเตี๋ยวตมยำ และอีกมากมาย

เมนูใหม่...

ยำปูนิ่ม / หอยทอด

วันเสาร์ อาทิตย์ มีเมนูพิเศษ ข้าวขาหมู

ปิดวันจันทร์

เปิดอังคาร-อาทิตย์ 11.30am-9.30pm 257 Dominion Rd, Mt Eden, Auckland

อาหารไทยรสเด็ด ผัดไทย ข้าวผัด, ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ “10 Years Anniversary 2010” เมนูหลากหลาย ด จันทร์-เสาร์ กลางวัน 1pm-3pm ราคาไม่แพง เปิกลางคื น 4pm-10pmอาทิตย์เปิดเฉพาะกลางคืน SINCE 1999

942 New North Road, Mt Albert Auckland PH: 846 7374

เมนูเด่น - ข้าวขาหมรูสเดด็

197 Symonds St, Auckland 09 303 1122


THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

ทัชชา ผาไทย

1 Aug-1 Oct

Sasha Thai Silk

มีที่จอดรถสบาย / เปิดทุกวัน 9am-8pm

จำหนายและใหเชาผาไทยทุกชนิด ผาไหม ผาฝาย เสื้อผาลูกไม ผาลินิน เสื้อและผาถุงสำเร็จรูป มีทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่

ใหเชาชุดแตงงานแบบไทย ทั้งเจาบาว เจาสาว และเพื่อนเจาบาวเจาสาว พรอมเครื่องประดับ ราคากันเอง

รับจัดดอกไม งานแตงงาน และงานพิเศษตางๆ

Ph: 09 528 8349 Mob: 027 230 3173 EMAIL: SASHAHATTAYA@HOTMAIL.COM

4 West Tamaki Rd, Glendowie, Auckland

9. Adult continuing Education of Ministry of Education: Primary, Secondary and Higher Secondary level Contact person : watyarn: 09-8131055, Mis.Dar tel: 027-5322694

PAGE 21


PAGE 22

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

Bank Transfer to Rex Graphics | ANZ 01-1811-0165639-00 1Nov - 1 Jan

Thai Massage Therapist Wanted 1 yr+Experienced+Qualified Cher Massage & Spa (Browns Bay) Contact 027 956 5597

รับสมัครเชฟ

16 July - 1 Dec

พนงเสริฟ พนงในครัว และพนงลางจาน PT/FT New Lynn มีรถรับสง

email : admin@cherspa.co.nz

09 827 3313 021 273 2123

ราน Zap รับสมัครเชฟ มีใบผานงาน 4 ปขึ้นไป ติดตอเจเยาว

Thai Healing Hands Massage looking for Massage Therapist Full Time at Pakuranga 3 years+ experience & Thai Qualification

1 Nov - 1 Jan

1 Nov - 1 Jan

รับสมัครพนงนวด

1Nov - 1 Jan

รับสมัครพนงนวด

1Oct - 1 Dec

Gina Thai Health Massage มีประสบการณ ลูกคาเกรดเอ

FT/PT รานเปดมากวา10ป สถานที่โออาคลาสสิก มีลูกคาประจำ จายสดทุกวัน ยาน Parnell มีที่จอดรถให

021 206 0201 021 809 059

ขายรานอาหารไทย รับสมัครหญิงไทย 18+ P16 Nov - 16 Dec

รานเล็กนารัก อบอุน สไตลครอบครัว 46 ที่นั่ง Rotorua

1 Nov - 1 Jan

ทำงานในเมือง FT/PT รายไดมากกวา $500/วัน นวดครบวงจรตามกฎหมาย ลูกคาดี มีลูกคาประจำ

027 848 7815 021 083 28970 รัประสบการณ บสมัครเชฟ รับสมัครพนงนวด รับสมัครเชฟไทย ขายรานอาหารไทย 3 ป+

027 451 5991

Ph: 021 256 3795

1 Dec - 1 Feb

09 489 9211 021 794 989 Aroy Dee Thai Restaurant

P1 Dec - 16 Dec

Mt Albert มีประสบการณ

ไมนวดแอบแฝง

027 846 4318 สมัครพนงนวด ขายรานอาหารไทย รัมีบประสบการณ นวดรักษา

P1 Dec - 1 Feb

ราน Thai Flavour Te Atatu Rd. ติดตอสุริยา

1 Oct - 1 Dec

ยาน Torbay ทำเลดี มีลูกคาประจำ

09 834 0646 021 56 26 59 รับสมัครเชฟ รานบานไทย พนงเสริ ฟ, Delivery รับสมััครพนงนวด PT / Northcote Tory St. Wellington เริ่มงานหลังปใหม area Ellerslie Northshore Area 150,000 NZD 09 419 6262 021 713 147 021 293 3629 Line ID: chatwis 021 824 532 Takapuna

16 Oct - 16 Dec

1 Dec - 16 Dec

1 Dec - 16 Dec

1 Dec - 16 Dec

Certified Translation Service

16 Aug - 16 Oct

รับทำใบตำรวจ สะดวกรวดเร็ว *ไมรับซื้อขายบาน email: translate@thainz.co.nz


PAGE 23

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

Bank Transfer to Rex Graphics | ANZ 01-1811-0165639-00

รับสมัครพนงนวด FT/PT Auckland มีประสบการณ ถาไมมียินดีสอนให 022 319 7729

P1 Nov - 1 Jan

รับสมัครเชฟไทย และผูชวยเชฟ FT

P1 Dec-16 Dec

West Harbour 09 320 0675 021 264 8716

รับสมัครพนงนวด 1 Dec - 16 Dec

มีประสบการณ PT/FT

021 211 9691 1 Dec - 16 Dec

New Massage Shop in Canterbury looking for an experienced

Thai Masseuse Must have work/resident visa Accommodation provided poy_wrw@hotmail.com

รับสมัครพนงนวด รับสมัครพนงนวด ประสบการณ 1 ป+ มีประสบการณ มีใบจบ FT/PT Viaduct ทำที่ New Lynn 021 101 6738 022 340 6827 ว-ี ยุโรปอายุ 60 ป รับสมัครพนงนวด ชายกี มีบาน+ธุรกิจของตัวเอง P16 Nov - 1 Dec

P16 Nov - 1 Dec

P1 Dec - 16 Dec

P1 Nov - 1 Jan

รับทำใบตำรวจ

P 16 Mar - 1 Aug

รับทำใบขับขี่สากล รวดเร็ว จัดสงฟรี พิม 021 297 6339 แดนนี่ 021 047 2822

ตองการเชฟและ

16 Nov - 1 Dec

Parnell ลูกคาเกรดดี ผูจัดการราน มั่นคง มีบุคลิกดี รานตกแตงสวย hi-class มีลูกคาประจำ มีที่จอดรถพนง ตองการหญิงไทยมีเสนหจริงใจ ทำงานรานไทยในเมือง ฝมือดีจะไดทำ Full Time เพื่อคบระยะยาว (พูดอังกฤษไดอยู Auckland) 09 303 1122 021 256 2242, 021 809 059

text/call 021 495 340

รับรสมั ครเชฟไทยดวน รับสมัครพนงเสริฟ านอาหาร Takeaway และพนักงานในครัว 30 ที่นั่ง Arrowtown เกาะใต เมืองเล็ก ๆ เริ่มงานทันที ยาน Birkenhead 021 234 3821 Line: khunnoyhansen P1 Oct - 1 Dec

email CV: enjoyinnewzealand@gmail.com

รับสมัครผูชวยเชฟ 1 Dec - 16 Dec

2 ตำแหนง PT/FT Eastern Beach Area

09 533 4028

P1 Dec - 1 Feb

021 585 166 16 Nov - 16 Jan

Massage Therapist Wanted 3 years+ massage & spa experience AUCKLAND CBD

027 722 6564

021 059 8233 รับสมัครพนงหญิง อายุ 18 ปขึ้นไป

P 1 June - 16 Oct

ทำงานยานที่ดีมาก ตารางการทำงานสะดวก รายไดวันละ $500-$1,000+ นวดครบวงจร ถูกกฎหมาย ลูกคามีระดับ มีลูกคาประจำ เปด 7 วัน 11am - ดึก

รายไดดีมาก 021 687 268

รับสมัครเชฟ รับสมัครพนงนวดไทย รับสมัคร รับสมัคร มี ป ระสบการณ แ ละใบจบด า  นนวด 1 ตำแหนง Full Time นวดรักษาไมมีแอบแฝง Head Chef และ ทำงานยานในเมือง ขอคนที่ไมเกี่ยงงาน และขยัน เชฟไทย ผู ช   ว ยเชพ 09 377 0212 09 948 5863 ยาน Mt.Eden ทำงานในเมือง รับสมัครพอครัวไทย มีหองวางใหเชา ทีมทำงานดี โทร 022 628 1898 ย า น Avondale College และคิชเชนแฮนด 2 คน $240 / 1 คน $170 เงินดี หรือสง CV มาที่ ราน Thai Passion รวมน้ำไฟเน็ต 09 820 7413 1 Dec - 16 Dec

1 Dec - 1 Feb

1 Dec

1 Oct - 1 Dec

16 Nov - 1 Dec

Ph: 021 159 1177

1 Dec

027 244 1952

ระวังตัว ในคำพูด พลังงานไมดีที่เราสรางไว มันจะเดงเขามาหาตัวเอง ดังนั้น อยาติใคร อยาวาใคร อยานินทาใคร

ยิ่งพูดไมดีเกี่ยวกับคนอื่นมากเทาไหร

โทร 09 282 4009 netpaynz@gmail.com


PAGE 24

THAINZ NEWS - 1 DECEMBER 2016

ขาวมันไกเหนียว, เย็นตาโฟรสเด็ดสุด, ยำหูหมู กวยเตี๋ยวไกตุนมะระ, กวยเตี๋ยวเนื้อเอ็นตุน แกงสมปลาตัวทอดรสจัดจาน ฯลฯ อีกมากมาย

Certified Translation Service

ฟรี

ใบเกิด จดหมายรับรองเกิด ใบสมรส ทะเบียนบาน ทะเบียนหยา ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือยินยอม ทะเบียนราษฎ ฯลฯ ใบขับขี่ไทย (รับรองใชไดกับ NZ Transport) บริการยื่นเรื่องใบตำรวจ สะดวกรวดเร็ว

translate@thainz.co.nz

thainz

THAINZ 1 DECEMBER 2016