Page 1

Mandarin.

งานคุณภาพ ดีไซนสวยทันสมัย พิเศษสำหรับคนไทย โดยคนไทย


THAINZNEWS


source : MGRONLINE.COM


PAGE 4

THAINZ NEWS - 16 March 2019


Certified Translation Service

บริษัทแปลเอกสารที่ไดรับตรารับรองอยางถูกตองตามกฏหมาย

translate@thainz.co.nz


THAINZ NEWS - 16 March 2019


PAGE 18

THAINZ NEWS - 16 March 2019

กระดานขาวนิวซีแลนด จิ๋ม ซารา ดาราศิลปนไทย ที่คนไทยในนิวซีแลนด รูจักกันดี ที่ยังมีผลงานอยางตอเนื่อง ที่ประเทศไทย และคิว ทัวรโชวตัวพรอม ผลงานรอบโลก ตอนนี้ เธอกลับมาใชชีวิตที่นิวซีแลนดอีกครั้ง แนนอนในการกลับมาครั้งนี้ ThaiNZ ไดสัมภาษณวา เธอเบื่อชีวิตในวงการบันเทิง หรือวาพรอมจะเกษียณ และเธอจำเปนตองกลับมา เพราะมีโครงการที่จะตองพาหลานสาวสุดที่รักของเธอ มาเรียนตอปริญญาโทที่นี่ เลยมาเปนที่พึ่งใหแกหลานสาว เธอจึงกลับมาพรอมเปดกิจการที่ยังไมมีใครทำ เชนรับแก ทรงเสื้อผา และ ใหเชาชุด ชุดเดียวในงาน ทุกงานที่ตองการ จัดดอกไม ตกแตงราน ทุกชนิด (เนนอลังการ) ในนาม ชื่อ รานวา ดาซารา ติดตอเธอโดยตรงไดที่ หมายเลข 021 175 0998 หรือ ไลน jimsarah5 ThaiNz ขอแสดงความยินดี ในการกลับมาของ จิ๋ม ซารา ศิลปนคนเกง ที่เราชาวโอคแลนดภูมิใจในครั้งนี้ ขอใหประสพความสำเร็จในทุกๆดานครับ

คำแนะนำจากสถานฑูต ในการทำพาสปอรตใหม เลมเกาหมดอายุ -นำบัตรประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ พรอมพาสปอรตเลมเกา -แตถาบัตรประชาชนหมดอายุ จะใชทำพาสปอรตใหมไมได จะตองไปทำบัตรประชาชนใหมกอน - และการทำบัตรประชาชน จะตองไปทำที่สถานฑูตที่เวลลิงตันดวยตัวทานเอง เพราะบัตรประชาชนจะทำแบบพาสปอรตกงสุลสัญจรไมได ไมสามารถนำเครื่องทำบัตรออกนอกสถานฑูต - เมื่อไปทำบัตรประชาชนแลวประมาณ 20 นาทีก็ไดบัตรใหม และทำพาสปอรตไดเลย - ใหซื้อซองcourierไปดวย สำหรับสงพาสปอรตเลมใหมกลับมาถึงตัวทานเอง - รูปถาย 2 ใบ - ไมมีคาใชจายสำหรับทำบัตรประชาชน มีเฉพาะคาทำพาสปอรต $100 - หากมีความประสงศจะติดตอกับสถานฑูตไทย โทร 04-496-2900 # 3 - จองคิวพาสปอรตวันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2019

ภาพสอบธรรมศึกษา ณ วัดญาณประทีป


THAINZ NEWS - 16 March 2019

PAGE 19

รอยเด็ดอาหารไทย ใครกำลัง ตามหาอาหารไทยที่รสชาติถูกปาก ลองมาชิมที่รวงทอง รับรองจะ ติดใจเมนูแนะนำ ขาวขาหมูเนื้อนุม และน้ำจิ้มเลิศรส หรือจะเปนกวยเตี๋ยวน้ำ, ผัดไท, สุกี้แหง, ลาบ, น้ำตก รับประกันความอรอย ทางรานมี 2 สาขา ในเมือง - 23-31 Mercury Plaza, Mercury Lane, Newton ยาน K rd โทร 09 303 1142 Henderson - 2A / 254 Lincoln Rd, Henderson โทร 09 838 6298


THAINZ NEWS - 16 March 2019

PAGE 5


PAGE 21

THAINZ NEWS - 16 March 2019

ทัชชา ผาไทย มีที่จอดรถสบาย / เปิดทุกวัน 9am-8pm

จำหนายและใหเชาผาไทยทุกชนิด

Accountant Tax Agent

ผาไหม ผาฝาย เสื้อผาลูกไม ผาลินิน เสื้อและผาถุงสำเร็จรูป มีทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่

ใหเชาชุดแตงงานแบบไทย ทั้งเจาบาว เจาสาว และเพื่อนเจาบาวเจาสาว พรอมเครื่องประดับ ราคากันเอง

รับจัดดอกไม งานแตงงาน และงานพิเศษตางๆ

Ph: 09 528 8349 Mob: 027 230 3173 EMAIL: SASHAHATTAYA@HOTMAIL.COM

4 West Tamaki Rd, Glendowie, Auckland

ใครพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือการกระทำผิดกฎหมาย แจงเราทันที (ไมเปดเผยผูแจง)

Call 0800 555 111

วัดญาณประทีป Watyarnprateep (Thai Buddhist Temple) 99 Sabulite Road. Kelston, Auckland, New Zealand *Developing of Meditation , Buddhism Study* Contact: 09 813 1055

เจริญภาวณาสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนา

Email:watyarn@gmail.com

Thailand Non-formal and Informal Education Learning Centre ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกร.กศน.) School for Thai language and vocational training courses on Sundays

สอนภาษาไทยและฝกอบรมวิชาชีพ Thai language for beginners (from 5 years old) ภาษาไทยเบื้องตนสำหรับผูเริ่มเรียน (อายุ ๕ ปขึ้นไป) Thai language for adults andforeigners ภาษาไทยสำหรับผูใหญและชาวตางชาติ หฐโยคะ

10.30am-2.00pm 11.00am-2.00pm 09.00am-10.30 am

NIE.LC for Primary, Secondary and higher Secondary level. ศกร.กศน. สำหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับประถม มัธยมตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย Contacts: อาจารยดิเรก

021 166 7395 Email: watyarn.nielc@gmail.com I Paul 021 636 740 Email: pprayad@yahoo.co.nz Jan 021 912 016 Email: janny16@gmail.com I Dar 027 532 296


16Mar-16May

ราน Angel Thai Massage

รับสมัครพนงนวด THAI MASSAGE THERAPIST WANTED

full time มีประกันมือให

Ph: 021

187 2436

357 Onehunga Mall Onehunga Mall Rd, Auckland


Profile for Thai NZ News

THAINZ 16 MARCH 2019  

THAINZ 16 MARCH 2019  

Profile for kanyakits
Advertisement