Page 1

b

www.thainz.co.nz

b

Since 2003 « ปีที่ 14

ฉบับที่ 325 « 16-28 FEBRUARY 2017

“THAINZNEWS” Since 2003 « ปีที่ 14

thainz

thai nz

$115 20%

$115 20%

Suite 19, 357 Great North Rd. Henderson, Auckland

Suite 3, 182 Arthurs Point Rd. Queenstown

Thai Silk by Ratchanee

021 790 398


THAINZ NEWS « 16 FEBRUARY 2017

Quick Directory

“THAINZNEWS” www.thainz.co.nz Phone: 09 963 9307 | Mobile: 021 128 9889 |

Line ID: thainz 04 974 8989

email: hello@thainz.co.nz

134 Black Rock Rd, Newlands, Wellington

453

COOKERY COURSES Award Winning Training! email: hello@thainz.co.nz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 021 128 9889 Line ID : parn9889 | Email: contact@thainz.co.nz

email: translate@thainz.co.nz

Barfoot & Thompson (Gyb)

รับจำนำทอง และ โอนเงินดวน

Soung Yueen New Gum Sarn

021 049 8229

235 Hobson St, Auckland Mercury Plaza 23 Mercury Lane

Tai Ping

Phone Direct 021 109 2494

Certified Translation Service

สติ๊กเกอรสำหรับแปนพิมพคอมพิวเตอร

“ภาษาไทย”

$7 สงฟรี

ZAP

09 638 6393 639 Dominion Rd, Balmoral 1041

รับทำใบตำรวจ สะดวกรวดเร็ว

Chom Na Thai Food

09 377 0212 40 Lorne St. CBD

ทนทาน ใชงานงาย สั่งไดที่ Line ID : thainz

email: translate@thainz.co.nz


THAINZ NEWS - 16 February 2017

PAGE 3

ใครพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือการกระทำผิดกฎหมาย แจงเราทันที (ไมเปดเผยผูแจง)

Call 0800 555 111

ติดตอ เบิรด 021 790 398


PAGE 4

THAINZ NEWS - 16 February 2017


PAGE 5

THAINZ NEWS - 16 February 2017

ÃÊà´ç´á«º¹ Thai E-Sarn ÃÇÁÍÒËÒà ÑÇ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·ÂÍÕÊÒ¹ ᫋ºÍÕËÍÕÊÒ¹ ÅÕ แหลงรวมอาหารอีสานทุกเมนู รับประกันรสชาติอาหารอีสานแทๆ

¢Íá¹Ð¹Ó ᡧʌÁ»ÅÒ·Í´ สมตำมะละกอ, สมตำไขเค็ม, สมตำปูปลารา สมตำไทย, ตำซั่ว, ขนมจีนน้ำยาปลา ยำแหนมขาวทอด, ตมแซปเครื่องใน ตทแซปกระดูกหมูออน, แจวฮอน, หมูมะนาว ทางรานยังเมนูอื่นๆ หลากหลาย ใหทานใหเลือกชิม รานอยูในฟูดอาเลย shop 10

9 Albert St, Auckland Central ตรงขามโรงแรม Stamford เปดทุกวัน 11am-9pm / โทร 09 302 0825

บริษัทฯเปนผูชำนาญในการยื ำนาญในการยื่นขอวี ่นขอวีซซาทาอทงเที องเที่ยว่ยว วีซ่าทำงาน, ทำงาน,วีวีซซาถาวร าถาวรและอื และอื่นๆ่นๆ โดยมีประสบการณ ระสบการณมมามากกว ามากกวา า6 6ป ป

JW NZ Enterprises Ltd

เรามีความละเอียดรอบรูในเอกสารที่ตองใชยื่นขอวีซ่า ซื่อตรง และเชื่อถือได้ Temporary Visas (Student, Work, Visitor, Visitor Visa Special category) Residence Visas (Skilled Migrant, Family, Investor) Investor Visa (Entrepreneurs Work Visa) Mr. Juti Wongthepwanit (โต) Licensed Immigration Adviser

S61 Temporary Visa (Temporary Visa lapsed and unlawful in New Zealand) Immigration New Zealand PPI reply( Potentially prejudicial information)

ยินดีที่จะเปนผูชวยของทานในการชวยดูแลจัด เอกสารการยื่นขออนุมัติวีซา เพื่อใหสำเร็จตามที่ทานตองการ Canterbury Arcade, Level 4Ea, 166-174 Queen Street CBD Auckland PO BOX 238 Greenhithe Auckland 0756 Email: juti.w@xtra.co.nz, juti@jwimmigration.co.nz Website: www.jwimmigration.co.nz

Ph: +64 9 366 4643 Mob: +64 21 30 4655 เรามีบริการรับโอนเงิน

IAA Full License: 200902122 Member of NZAMI (New Zealand Association for Migration and Investment) since 2010


PAGE 6

THAINZ NEWS - 16 February 2017

รอยเด็ดอาหารไทย ใครกำลัง ตามหาอาหารไทยที่รสชาติถูกปาก ลองมาชิมที่รวงทอง รับรองจะ ติดใจเมนูแนะนำ ขาวขาหมูเนื้อนุม และน้ำจิ้มเลิศรส หรือจะเปนกวยเตี๋ยวน้ำ, ผัดไท, สุกี้แหง, ลาบ, น้ำตก รับประกันความอรอย ทางรานมี 2 สาขา City - 23-31 Mercury Plaza, Mercury Lane, Newton ยาน K rd โทร 09 303 1142 Henderson - 2A / 254 Lincoln Rd, Henderson โทร 09 838 6298

นิว กัม ซาน ศูนย์รวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภคที่ครบครัน อาทิเช่น

ิ ทางร้านมีทกุชนด ิ าอปุโภค บรโภค ิ สนค้ ครบครนั

อาหารสด อาหารแห้ง สินค้านำเข้าจากเมืองไทย เครื่ิองปรุงรส, เครื่องเทศ, ของใช้ในครัวเรือนและร้านอาหาร เราคือผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอาหารที่ มีคุณภาพในราคาขายส่ง ตอนนี้เรามีสินค้าในราคาพิเศษอีกมาก..!!! เราคือผู้นำขายส่งให้ร้านอาหารไทย และเทคอะเวย์โดยเฉพาะ สินค้าราคาพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์

สินคามาใหม !! เครื่องจักสานไมไผ

ภาชนะสำหรับใสอาหาร เชน อาหารวาง หรือขนม มีทหลากหลายขนาด

“Your one stop shop for all hospitality needs”

สิน ครบคคร้าัน

ทางร้านจำหน่ายสินค้าในครัว อาทิ ซึ้ง กะทะร้อน, กะทะ, มีด, เขียง, เตาแก๊ส หม้อไฟ, จานชาม และอีกมาก

Importers and exporters of quality foods at wholesale prices

38.99

$

ข้าวหอมปทุม ตรา Golden Medal 25 KG

$

9.99

น้ำยาล้างจาน กลิ่มมะนาว 5 ลิตร

Open 7 Days 9.30am - 7.30pm 23-31 Mercury Plaza, Newton, Auckland

p:09 302 2157 f: 09 302 2187 e:info@newgumsarn.co.nz


THAINZ NEWS - 16 February 2017

PAGE 7

Certified Translation Service

สาขา 1 23-31 Mercury Plaza, Mercury Lane, Newton PH 303 1142

กวยเตี๋ยวราดหนาสูตรเด็ด เฉพาะราน 4 ทุกวันอังคาร และพฤหัส เทานั้น

สาขา 4 2A / 254 Lincoln Rd, Henderson, Akl PH 838 62 98

รับทำใบตำรวจ สะดวกรวดเร็ว

email: translate@thainz.co.nz


PAGE 8

THAINZ NEWS - 16 February 2017

โปรโมชั่ น พิ เศษ สำหรั บ ลู ก ค า คนไทย

Complete Building

ยินดีตอนรับในรานใหม !! รุนที่จำกัดของ UMF 20 + น้ำผึ้งจากปาเคป เราขอนำเสนอน้ำผึ้งคา UMF สูง ในราคาที่ต่ำที่สุด พิเศษสุดสำหรับการยาย รานใหม..

รีบหนอย สินคามี จำนวนจำกัด

17 Nelson St, Auckland City 1010 Ph: 09-309 1888 Mob: 021 629 188 Line ID : pacificdutyfree

ผลิตภัณฑ Royal Nectar Skincare

เปนสูตรผสมพิเศษ เพื่อใชในตอตานริ้วรอยแหงวัย กระชับผิวหนาใหดูออนวัยอยูเสมอ มีสวนผสมของน้ำผึ้งมานูกา, พิษผิ้ง และสวนผสมของ ไขมันและน้ำมันจาก ธรรมชาติ เปน ผลิตภัณฑที่ ราชวงศอังกฤษใช

Wild Cape Manuka Honey

น้ำผึ้งมานูกาที่มีคา UMF สูง เปนน้ำผึ้ง ที่ ไ ด ม าจาก East Cape ที่ ขึ้ น ชื่ อ ว า เปนพื้นที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในนิวซีแลนด

รับประกันราคาไม่แพง...!!! Green Mussel Mega III

:New Version with vegetable capsule สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งมามากกว่า ๑๐ ปี และได้รับการยอมรับ มาตรฐานจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA)

Level 10, Albert Plaza, 87-89 Albert Street, Auckland City website: www.nzist.ac.nz

เรียนภ 12 อาทิตย์ าษาอปกังติกฤษ$1,730 พิเศษลงช่วงนี้

$1,580

รบัออกแบบ, ขอ Permit เปิ ดรา้นคา้ และบา้น, ยนืแบบ

รบัทาํ Building Consent Build & Design

บริการโดยคนไทย ราคากันเอง รับประกันคุณภาพ ติดต่อ ช่างอ๊อด 627 5639 หรือ 027 257 2243 DIAMONDS ON ALBERT Buying Designer handbags now, Best prices in town!! LV, Gucci, Chanel, Dior

Limited time only*

General English & IELTS - สอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์การสอนมานาน - IELTS สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครวีซ่าทำงาน หรือ ใช้ผลในการสมัครงาน(บางแห่ง) หรือ เพื่อการเรียนต่อ-สามารถเลือกเวลาเรียนได้ เช้า หรือบ่าย 9.30-13.30 และ 14.00-18.00

NZIST Diploma in Business (Level 5 & 6)

ติดต่อสอบถาม พี่ปุ๋ย ที่ปรึกษาคนไทย

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00 Tel: 09-309 2886 mbl: 021-103 9998 email: thai@nzist.ac.nz

Albert St We are here

Queen St

รานอยูตรงขามรานอาหารไหมไทย 98 Albert Street, Auckland City

Custom St West

รับประกันไดของทุกชิ้นไมมียอมแมว เชิญมาเลือกชมสินคากอนได ทางรานมีบริการแบบผอน ที่ดอกเบี้ยต่ำกวาที่อื่น

Kingston St

ทดลองเรียนฟรี!! ทางโรงเรียนจัดทำวีซ่าให้

Hobson St SKY CITY

Victoria St West

- สามารถทำงานได้ ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกต้องตามกฎหมาย - มีวุฒิบัตรที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อเรียนจบ - สามารถโอนหน่วยกิตการเรียนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ - นักเรียนจะได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปีหลังจากเรียนจบ

Phone: 09 550 3398


PAGE 9

THAINZ NEWS - 16 February 2017

TAI PING ASIAN GROCERYSUPERMARKET WAREHOUSE OPEN MONDAY TO FRIDAY 11 Industry Road ,Penrose, Auckland Phone:09-526 4870

SPECIAL เดือนกุมภาพันธ์

จำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งให้ร้านอาหารไทย รับส่งฟรีทั่ว Auckland City ราคารวม GST แล้ว โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ $

42.50

ราคารวม GST แล้ว

กระชายแบบฝอย ตรา Cock 454g x 24

$

$

28.50

ราคารวม GST แล้ว

ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบูรณ์ 700ml x 12

33 .50

ราคารวม GST แล้ว

เส้นก๋วยเตี๋ยว 5 mm

ตราCock 375g x 30

$

ตราCock 200g x24

16 .50

น้ำมะนาว ตราชุมพล 1 lit x 12

45

ราคารวม GST แล้ว

เครื่องผัดกะเพรา

$

ราคารวม GST แล้ว

$

น้ำมะพร้าว

23.99

ราคารวม GST แล้ว

ตรามาลี 1 lit x 12


PAGE 10

THAINZ NEWS - 16 February 2017

ตึกไหญ 850 ตารางเมตรทำเลดีใหเชาพรอมอุปกรณ

ตึกเลขที่ 1119 Amohua street, Rotorua / 300 ที่นั่ง ตรงขาม Mcdonald และ Pak & Save ที่ดินของตึกนี้ราว1,400-1,500 ตรม

- ลงทุนต่ำที่สุด แตไดรานอาหารขนาดไหญ เกรดเอ ทำเลทอง (มีอุปกรณหลักๆ ที่จำเปนอยูแลว เชน ที่ดูดอากาศ หองเย็น และอื่นๆ ตองมาดูดวยตา)

- นาจะมีตูสล็อทเกาตู

- มีที่จอดรถสิบสี่คัน สนใจติดตอ ปเตอร : smartpeter999@yahoo.com หรือ

text: 027 826 5195

ตอนนี้มีผูสนใจหลายรายถาชาอาจไมทัน

16 July - 16 Sep


PAGE 11

THAINZ NEWS - 16 February 2017

Douglas Santos สอนศิลปะปองกันตัวของประเทศบราซิล (Brazilian Jiu Jitsu) หรือ bjj เปนศิลปะการตอสู โดยการใชแรง ของคูตอสูมาใชเพื่อสยบคูตอสูลง เนนการปองกันตัว และการควบคุมบังคับรางกาย ในการตอสู ไมวาจะอยูในทายืน หรือนอนอยูกับพื้น สอนโดยอาจารย์ บราซิลสายดำที่มีประสบการณ์ และได้ รางวัลมากมายทั่วโลก Ph: 021 030 5526 www.douglasjiujitsu.co.nz

11 Newton Road, Auckland

ทางบริษัทขายปลีก และขายส่ง **สินค้าจำนวนจำกัด จนกว่าของจะหมด**

สินค้าราคาพิเศษ เดือนกุมภาพันธ์นี้

เรามีเม็ดมะมวงหิมพานตจำหนาย โทรสอบถามราคาได ขายส่ง บริการส่ง

มันปูเสวย ตรา พันทาย 200g / each

6

$ .50

ขายส่ง บริการส่ง

ซีอิ๊วขาว ตรา เด็กสมบูรณ 12bt/700g

$

30

ขายส่ง บริการส่ง

ันกุงเสวย ตรา พันทาย 200g / each

ขายส่ง บริการส่ง

น้ำมันมะพราวสกัด ๔73g / each 473g

6

$ .50

8

63

เปิด 7 วัน / 9am - 6pm

$ .25

ขายส่ ขายส่งง บริ บริกการส่ ารส่งง

หนอไมรวกใบยานางพริกขี้หนู ตรา พันทาย $ 24/454g

จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด โดยเฉพาะสินค้าไทยที่มีให้เลือกมากมาย เปิดบริการตั้งแต่ปี 1930 โทรสอบถามรายละเอียด ได้ที่ (09) 373 4936

ขายส่ง บริการส่ง

น้ำมะนาว ตรา 3 Chef 12bt/1L

$

35 .10

ขายส่ง บริการส่ง

วุนเสน ตราCrown Pearl 250ml / each

$

0.79

235 Hobson St, Auckland Central Ph: (09) 373 4936 Fax: (09) 373 4952 or email to: sales@soungyueen.co.nz


PAGE 12

THAINZ NEWS - 16 February 2017


THAINZ NEWS - 16 February 2017

PAGE 13


PAGE 14

THAINZ NEWS - 16 February 2017


PAGE 15

THAINZ NEWS - 16 February 2017

16 Aug-16 Oct

รับซื้อทอง, จิวเวอรี่, นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า และของมีค่า ให้กู้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนไทยเท่านั้น ดูสินค้าได้ที่ www.mrmoney.co.nz

โทรฟรี 0800 676 6639 ติดตอพนักงานคนไทย แอน 021 860 238

ไววางใจได...บริษัทจดทะเบียน ถูกตองตามกฏหมาย และมีใบอนุญาติการกู

รับสวนลด 5%-10%* *ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ตองการประกัน คารักษาพยาบาลในนิวซีแลนดสำหรับชาวตางชาตินั้นสูงมาก การทำประกันสุขภาพจึงเปนทางเลือกที่ชาญฉลาดอยางยิ่ง โดยเราควรจะเลือกบริษัทประกันที่มีความนาเชื่อถือ ครอบคลุมและเคลมงายไมยุงยากอยาง Southern Cross ที่ให บริการและเชี่ยวชาญดานประกันทองเที่ยวและสุขภาพมายาวนาน ทำใหคุณไมตองกังวลเรื่องการเจ็บปวยอีกตอไป

ประกันสุขภาพนักเรียนตางชาติ

ประกันสุขภาพ นักทองเที่ยว

International Student Travel Insurance

แรงงานตางชาติ วีซาระยะยาว

เปนประกันที่ใหประโยชนแกนักเรียนตางชาติสูงสุด ระหวางที่ศึกษาอยูในประเทศนิวซีแลนด

เปนประกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใหกับชาวตางชาติ ที่ถือวีซาตาง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด เชน นักทองเที่ยว ผูที่ถือวีซาทำงาน Working Holiday Visa วีซาติดตาม Job Search Visa หรือวีซาระยะยาวอื่นๆ We lco me ที่ไมสามารถใชบริการดานสุขภาพฟรี to NZ กับทางรัฐฯได

- เคลมงาย ครอบคลุมคารักษาพยาบาล, ยา, ทำฟน ตรวจสุขภาพตา, ฯลฯ* - Southern Cross เปนบริษัทประกัน ที่ดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด - รับสวนลดทันที 5% - บริการสมัครและสงตรงถึงบาน

Å 09 963 9307 | 027 728 9889

เคลมงาย ครอบคลุมทุกประเภทค่ารักษาพยาบาล บริการสมัครสงตรงถึงบาน

thainz

ü insurance@thainz.co.nz


PAGE 16

THAINZ NEWS - 16 February 2017

เจาหนาที่คนไทย พรอมใหบริการ

2

มะมวง น้ำดอกไม ซื้อไดที่ รานแซบ 2

ZAP2 เปดทั้งวันตั้งแต 11โมงขึ้นไป 7 วันไมมีวันหยุด ทางรานบริการอาหารไทย, ลาว, สมตำ, กวยเตี๋ยวเนื้อ, ตมแซบกระดูกหมูออน, บะหมี่เย็นตาโฟ, บะหมี่เปดรสชาติเยี่ยม อรอยเหนือคำบรรยาย..

ราคากัน

เอง

ู น ม เ ก ุ ท  ร อ  ว เ บ  แซ

มาแลวจา ไขนกกระทา มีขายที่รานแลว และพริกสด

เจเยาวพรอมรบ!!

แอรเย็นฉ่ำ ที่จอดรถหางายไมเสียตังค

639 Dominion Rd, Balmoral 09-638 6393 / 0274 515 691


THAINZ NEWS - 16 February 2017

PAGE 17

ปฏิบัติบูชาเปนการบูชาที่แทจริง

วันนี้ขอนำเสนอธรรมะของพระอาจารยสุชาติ อภิชาโต วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี เรื่อง“ปฏิบัติบูชาเปนการบูชาที่แทจริง” ผลนี้อยูที่เหตุ ก็คือการปฎิบัติ สมัยนี้เหตุคือการปฏิบัติบูชานี้มีนอยมากสวนใหญ จะเอาแคอามิสบูชา หรือถาบูชาก็บูชาในระดับโลกียะไปกอน ไมใชระดับ โลกุ ต ระ โลกี ย ะก็ คื อ ระดั บ ที่ ยั ง ต อ งกลั บ มาเกิ ด แก เจ็ บ ตายอยู  เรื่ อ ยๆ สวนระดับโลกุตระนี้เปนระดับที่จะไมกลับมาเกิด ถาจะกลับมาเกิดก็ไมเกิน ๗ ชาติ ถาอยูในขั้นแรกของการบรรลุโลกุตระธรรมคือขั้นโสดาบัน ถาบรรลุขั้น ที่สองของขั้นโลกุตระธรรมก็คือพระสกิทาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียว ถาบรรลุขั้นที่สามของ โลกุตระธรรมคือพระอนาคามีก็จะไมตองกลับมาเกิดเปน มนุษยอีกตอไป แตยังตองไปเกิดเปนพรหมอยูและก็จะไปบรรลุไปถึงพระนิพพาน ไดในสวรรคชั้นพรหมตอไป สวนใหญจะไมปฏิบัติบูชากัน สวนใหญจะไมชอบถือศีล ๘ กัน ไมเขาวัดกัน ไมไปปลีกวิเวกกัน ไมไปภาวนา ไมไปเจริญศีล สมาธิ ปญญากัน สวนใหญชอบ ทำบุญกัน รักษาศีล ๕ บาง ไมรักษาศีลบาง บางคนก็รักษาไดบางคนก็รักษา ไมได ถารักษาไมไดก็มีโอกาสที่จะตองไปเกิดในอบายถาไปทำบาปมากกวา ไปทำบุญ แต ถ  า ยั ง ทำบุ ญ มากกว า ทำบาปอยู  ก ารที่ จ ะไปเกิ ด อบายก็ ร อไว ก  อ น โดนคาดโทษไวกอน เวลาใดทำบาปมากกวาบุญเวลานั้นก็จะตองไปรับผล บาปทันที แตถาทำบุญตลอดเวลารักษาศีล ๕ ไดตลอดเวลาไมทำบาปเลย ตายไปกี่ครั้งก็จะไมไปเกิดในอบาย จะไปเกิดในสวรรค แตยังตองกลับมาเกิด เปนมนุษยใหม เพราะเปนงานโลกียะระดับที่ยังจะตองเวียนวายตายเกิดตอไป แตอยางนอยก็ไดเวียนวายตายเกิดในภพที่ดี คือไดไปสวรรคชั้นตางๆ เวลาตาย ไปแลวเกิดเปนมนุษยก็จะกลับมาเปนมนุษยที่มีบุญบารมี มีวาสนา มีฐานะการ เงินการทองที่ดี รูปรางหนาตาสวยงาม อาการ ๓๒ มีสติปญญามีอะไรตางๆ ที่ดี เพราะอาศัยการทำบุญการรักษาศีลนี้ แตถาไมทำบุญไมไดรักษาศีลหรือทำบาปมากกวาการทำบุญ ก็ตองไปเกิดใน อบายเวลาที่บาปมันมีมากกวาบุญ และเวลาเกิดเปนมนุษยก็จะกลับมาเกิด แบบเป นคนอาภั พ วาสนา ไม มี บุ ญ ไม มี บ ารมี รู ป ร า งหน า ตาก็ ไม ส วยงาม สติปญญาไมฉลาด อาการอาจจะไมครบ ๓๒ มีโรคภัยเบียดเบียน อายุสั้น ยากจนอยางนี้เปนผลที่เกิดจากการทำบาปกัน อยางนอยถาเราปฏิบัติบูชา ในระดับนี้ ก็ขอใหเรารักษาศีล ๕ กันไวใหดี แลวหมั่นทำบุญกันเปนปกติ อยางชาวบานนี้เขามีโอกาสไดทำบุญกันทุกวัน เพราะจะมีพระมาบิณฑบาต ชาวบานก็จะไดใสบาตรทุกวัน อยางนอยเขาก็ไดทำบุญ แตเรื่องศีลนี้เขาก็ ตองรักษา ถาเขาไมรักษา บุญที่ทำจากการใสบาตรบุญที่ทำจากการทำทานนี้ ยังไมสามารถยับยั้งใหไปเกิดในอบายไดถาบาปนี้มันมีกำลังมากกวาบุญ แตถา บุญยังมีกำลังมากกวาก็ยังดึงไวกอนได คาดโทษไวกอนยังไมตองไปใชผลบาป แตผลบาปยังมีอยูรอเวลาที่บุญนี้มันมีกำลังนอยกวาบาป บุญมีกำลังนอยกวา บาปเมื่อไหร บาปก็จะดึงไปเกิดในอบายทันที ไปเปนเดรัจฉานบาง ไปเปนเปรต บาง ไปเปนอสุรกายบาง ไปตกนรกบาง ดังนั้นขอใหพวกเราจงเห็นความสำคัญ

ของการปฏิบัติบูชากัน จะบูชาระดับโลกียะบูชาก็ได หรือจะบูชา ระดับโลกุตระบูชาไดยิ่งดี เพราะเราจะไดไมตองกลับมาเกิด มาแก มาเจ็บ มาตายกันอีกตอไป เราจะไดหลุดพนจากกองทุกขแหงการ เกิด แก เจ็บ ตาย เราจะไดไปรับความสุขของพระนิพพานที่เปนความสุขเต็มรอย เปนความสุขที่ถาวรไมมีวันหมด เปนความสุขที่ไมมีความทุกขเลย ความสุขที่พวกเรามีกันอยูในขณะนี้เปนความสุขที่มีความทุกขตาม มาเสมอ สุขไดไมกี่วันเดี๋ยวความทุกขมาอีกแลว พอไปหาความสุข ใหมมาเดี๋ยวความทุกขใหมก็ตามมาอีกแลว มันเปนอยางนี้ไป เรื่อยๆ ถาเราไมปฎิบัติธรรมระดับโลกุตระธรรมกัน ก็คือปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา นี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูชาที่จะทำใหเราไดมีความสุขและมีความ เจริญ และไดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อยางแทจริง. ถาม : ดวงจิตไมดับหรือคะ รอไปเกิดกับรางใหม เชนนั้นดวงจิต ไมเปนอนัตตา กรุณาชี้แนะดวยเจาคะ พระอาจารย : ดวงจิตนี้มันไมมีตัวตนหรอก มันเปนดวงจิต เปนตัว รูผูรู ตัวตนมันเกิดจากผูคิด พอคิดขึ้นมาก็มีตัวตน พอหยุดคิด ตัวตนก็หายไป เวลานั่งสมาธิ เวลาจิตสงบ จิตหยุดคิด ตัวตนก็ หายไป เหลือแตตัวรู แตตัวจิตมันไมตายมันไมหมด มันเปนตัวรูอยู ตลอดเวลา มันเปนตัวรูตัวคิด แลวมันไปหลงกับความคิดของ มันเอง ไปคิดวามันเปนตัวตนขึ้นมา. พระสมบูรณ ปูรณปุฺฺโญ พระธรรมทูต รุนที่ 18 ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดธรรมประทีป นิวซีแลนด

Ph: (09) 963 9307 E: rexgraphics2010@gmail.com


PAGE 18

THAINZ NEWS - 16 February 2017

HOME

THAI TAKEAWAY

โฮมไทย ขอแนะนำอาหารไทยรสชาติ แบบไทยๆ เมนูแนะนำอาทิ มัสมั่นเนื้อ และไก่ สูตรเข้มข้นเนื้อนุ่ม, แกงเขียวหวาน, หมูปิ้ง, ปอเปี๊ยะสด ผัดพริกกระเพรา, ต้มยำรสแซบ, ผัดผงกระหรี่ และออเดริฟ์ต่างๆ ที่ท้าให้ลอง รับรองความอร่อย ร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียน Glendowie College

จีน กำลังจะกลายเปนประเทศที่สรางพลังงานไฟฟา จากโซลาร เซลล ไดมากที่สุดในโลก! ไมเพียงแตเปนประเทศที่สรางมลพิษมากที่สุดในโลก จีนกำลังจะ

สรางภาพลักษณใหมดวยการเปนประเทศ ที่สรางพลังงานไฟฟา จากโซลารเซลลไดมากที่สุดในโลก ทางหนวยงานบริหารพลังงานแหงชาติ ของจีน ไดออกมาแถลงตัวเลขสำคัญ หลังจากที่ไดมี การติดตั้งแผงโซลารเซลลเพิ่มจำนวนขึ้นเปนเทาตัวในปที่ผานมา ซึ่งแผงโซลารเซลลทั้งหมด สามารถ สรางพลังงานไฟฟาไดมากถึง 77.42 กิกะวัตต (พันลานวัตต) ซึ่งนับเปนตัวเลขที่มากมหาศาลในการสราง ไฟฟาจากพลังงานสะอาด แตก็ยังนับวาไมสามารถชดเชยไดกับการที่จีน เปนชาติที่สรางมลภาวะอันดับ 1 ของโลก และถึงแม 77.42 กิกะวัตต จะเปนจำนวนมหาศาล แตก็คิดเปนเพียง 1% ของการสราง พลังงานไฟฟาทั้งประเทศ แตเรื่องนี้กำลังจะมีความกาวหนาไปอีกระดับ เมื่อประเทศจีนวางแนวทาง เอาไววาจะใสใจในเรื่องการใชพลังงานสะอาดใหมากขึ้น โดย NEA แถลงการณวา จีนมีแผนจะสราง พลังงานไฟฟา จากโซลารเซลลใหได 110 กิกะวัตตภายในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งจะชวยใหสัดสวนการใช พลังงานทดแทนในประเทศสูงถึง 20% ภายในป 2030 โดยที่ในปจจุบัน ประเทศจีนมีอัตราสวนการ ใชพลังงานทดแทนอยูที่ 11% ความพยายามของจีนในการหันมาใชพลังงานสะอาด ไดสรางแรงกดดันใหประเทศอื่นๆ ไดลงมือทำในสิ่งเดียวกัน และ Ireland เปนประเทศแรกในโลก ที่สามารถงดการใชพลังงานจากน้ำมัน โดยสิ้นเชิง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ กำลังมองหาวิธีการสรางสรรค ในการเลือกใชพลังงานจากแหลงอื่น ที่ไมใชน้ำมัน โดย Ireland ประสบความสำเร็จจากการนำพลังงานความรอนจากใตผิวโลกมาใชงาน

รีไซเคิลตัวพอ! ญี่ปุนเตรียมนำสมารทโฟนเกามาผลิตเปนเหรียญรางวัล กีฬาโอลิมปก 2020 สมกับเปนประเทศที่ติดอันดับเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม "ญี่ปุน" เจาภาพ

PH: 09 575 64 75 86A RIDDELL RD, GLENDOWIE, AUCKLAND Mon-Sun 4 pm - 9.30 pm

w w w. h o m e t h a i . c o . n z

การแขงขันกีฬาโอลิมปก และพาราลิมปกป 2020 เตรียมนำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเกาที่ไมไดใชงาน อยางสมารทโฟนเกา และเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก มารีไซเคิลเปนวัตถุดิบในการผลิตเหรียญรางวัลเพื่อ ใชในการแขงขัน ที่จะถูกจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียวในอีก 3 ปขางหนา ตามแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนของ ประเทศที่มีการรีไซเคิลแรโลหะเปนหนึ่งในแผน แรโลหะทองคำ เงิน หรือทองแดง ที่ใชเปนวัตถุดิบ หลักในการผลิตเหรียญรางวัล เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งในการแขงขันโอลิมปกแตละ ครั้งจะตองผลิตเหรียญรางวัลกวา 5,000 เหรียญ และงานแขงขันโอลิมปก ณ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ ป 2012 ถูกระบุวามีการใชจำนวนโลหะเกือบ 2,000 กิโลกรัม (แบงเปนแรทองคำ 9.6 กิโลกรัม, แรเงิน 1,210 กิโลกรัม และแรทองแดงถึง 700 กิโลกรัม) ซึ่งนับเปนจำนวนที่เยอะมาก ดวยเหตุนี้ญี่ปุน จึงเริ่มแนวคิดในการที่ชวยถนอมแรที่เปนทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น ดวยการ "รีไซเคิล" ซึ่งนายโคจิ มุโรฟูชิ ผูอำนวยการในการจัดการแขงขันโอลิมปก 2020 กลาววา " ทรัพยากรบนโลกของเรานั้นมีจำกัด ซึ่งการรีไซเคิลสิ่งเหลานี้ นั้นจะเปนการทำใหเราตระหนักถึงสิ่งแวดลอมมากขึ้น"


THAINZ NEWS - 16 February 2017

PAGE 19

วินทร เลียววาริณ

วินทร เลียววาริณ


PAGE 20

THAINZ NEWS - 16 February 2017

อาหารไทยสำหรับคนไทย

ตมยำอีเดน ชวนชิมเมนูสุดอรอยที่ใครๆตองยกนิ้วให กวยเตี๋ยวเรือสูตรพิเศษ, สุกี้แหง, สมตำไกทอด, ตมแซบกระดูกหมู, กุงผัดสะตอ, คอหมูยาง, กวยเตี๋ยวตมยำ และอีกมากมาย

เมนูใหม่...

ยำปูนิ่ม / หอยทอด

วันเสาร์ อาทิตย์ มีเมนูพิเศษ ข้าวขาหมู

ปิดวันจันทร์

เปิดอังคาร-อาทิตย์ 11.30am-9.30pm 257 Dominion Rd, Mt Eden, Auckland

อาหารไทยรสเด็ด ผัดไทย ข้าวผัด, ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ “10 Years Anniversary 2010” เมนูหลากหลาย เปิด จันทร์-เสาร์ กลางวัน 1pm-3pm ราคาไม่แพง กลางคื น 4pm-10pmอาทิตย์เปิดเฉพาะกลางคืน SINCE 1999

942 New North Road, Mt Albert Auckland PH: 846 7374

เมนูเด่น - ข้าวขาหมรูสเดด็

197 Symonds St, Auckland 09 303 1122


THAINZ NEWS - 16 February 2017

ทัชชา ผาไทย

1 Aug-1 Oct

Sasha Thai Silk

มีที่จอดรถสบาย / เปิดทุกวัน 9am-8pm

จำหนายและใหเชาผาไทยทุกชนิด ผาไหม ผาฝาย เสื้อผาลูกไม ผาลินิน เสื้อและผาถุงสำเร็จรูป มีทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่

ใหเชาชุดแตงงานแบบไทย ทั้งเจาบาว เจาสาว และเพื่อนเจาบาวเจาสาว พรอมเครื่องประดับ ราคากันเอง

รับจัดดอกไม งานแตงงาน และงานพิเศษตางๆ

Ph: 09 528 8349 Mob: 027 230 3173 EMAIL: SASHAHATTAYA@HOTMAIL.COM

4 West Tamaki Rd, Glendowie, Auckland

9. Adult continuing Education of Ministry of Education: Primary, Secondary and Higher Secondary level Contact person : watyarn: 09-8131055, Mis.Dar tel: 027-5322694

PAGE 21


PAGE 22

THAINZ NEWS - 16 February 2017

3 แมน 021 263 3340 มิ้ม 021 481 981


THAINZ NEWS « 16 FEBRUARY 2017

PAGE 23

Bank Transfer to Rex Graphics | ANZ 01-1811-0165639-00

รับสมัครเชฟไทย

P16Jan-16Mar

มีประสบการณ เงินดีสำหรับคนที่ขยัน ตั้งใจ

ทำงานที่ Bay of Plenty & Tauranga email CV to paulfgale@gmail.com

Paul 027 366 5977

ขายรานนวดดวน ยาน Henderson ราคาตอรองได 027 626 5656

16 Feb - 1 Mar

16 Feb - 1 Mar

Thai Massage Therapist Wanted (Timaru) 2-3 years experience email us on

poy_wrw@hotmail.com P16Jan-16Mar

รับสมัครเชฟอาหารไทย ทำงานรานอาหารไทยใน Auckland 021 969 816 022 023 6291

P16 Dec - 16 Feb

รับสมัครพนงทาสี

P 1 Jan - 1 Mar

บริการความงาม

บิวตี้เพื่อคนไทย

มีประสบการณ เชิญรวมงานเปดรานใหม ตรงตอเวลามีความรับผิดชอบ Treatment แรก ลด 10% เริ่ม 9 January 2017 021 169 2132 ปู Bee 022 044 5290 021 175 5484 Peter 74 Boundary Rd, Blockhouse Bay 16 Feb - 1 Mar

รานอาหารไทย Albany

รับสมัครผูชวยผูจัดการ FT ถามีประสบการณ ทางรานสามารถออกเวิรคให

09 448 5757 ขายรานอาหารไทย

16 Feb - 1 Mar

ยาน Newmarket ทำเลดีมาก ติดถนนใหญ มีลูกคาประจำ

020 456 8899

16Feb-1Mar

Are you looking to join a great team and well established business? BAI PHO Thai & Spa (Greenlane) required experience therapist for flexible or full time 3 years+ experience with Thai Massage Qualification is preferred

ขายรานอาหารไทย

P16Jan-16Mar

Takeaway ยาน Epsom ทำเลดี มีลูกคาประจำ

รับสมัครพนงนวด

P1Feb-1Apr

มีประสบการณ FT (Newmarket)

รายได $3000/เดือน นวดไมมีแอบแฝง

เลิกงาน 6.30 pm ถูกกฎหมาย (Tax,holiday)

ออกวีซาทำงานให www.therub.co.nz CV: staffakl@therub.co.nz

Text 021 226 8612

รับสมัครพนงเสริฟ

16Feb-1Mar

FT/PT รานอาหารไทย Howick Area

ออกวีซาใหได 021 063 9937 021 082 92 459 027 652 3699 รับสมัครพนงนวด รับสมัครพนงหญิง PT/FT อายุ 18 ปขึ้นไป Newmarket Area ทำงานยานที่ดีมาก 09 520 0360 ตารางการทำงานสะดวก 021 263 1574 รายได วันละ $500-$1,000+ 16Feb-16Apr

P 1 Nov - 16 Mar

ถูกกฎหมาย รับสมัครพนงนวดไทย นวดครบวงจร ลูกคามีระดับ มีลูกคาประจำ มีประสบการณ เปด 7 วัน 11am - ดึก รานในเมือง Auckland รายไดดีมาก text 020 409 78684 16Feb - 1Mar

021 687 268 รับสมัคร รับสมัครเชฟไทย รับสมัครเชฟ ผูชวยเชฟ ขายรานกวยเตี๋ยว Ponsonby รวมงานกับ และ Kitchenhand ไทยนูดเดิ้ล Food Alley Restaurant Manager ทีมงานนัมเบอรวัน โทรได จันทร-เสาร สำหรับรานเปดใหม ขับรถไดมีใบ Manager สามารถยายวีซาทำงานได เวลา 1pm - 5pm 022 628 1898 09 282 4009 09 257 3017 Ph: 027 491 1184 Massage Therapist Therapist รับสมัครเชฟไทย Thai Wanted รับสมัครพนงในครัว Massage FT/PT Wanted (Full Time) suitable qualification certificate Full Time Eastern Beach 3 years experience 3 year+ experience in Auckland Good communication skills 09 282 3833 09 620 4517, 021 263 4952 021 865 657 apple.chan03@gmail.com รับสมัครเชฟ FT านอาหารไทย Thai Chef Wanted รับทำใบตำรวจ มีประสบการณดาน ยขายร for Narm Thong Restaurant รับทำใบขับขี่สากล า น Torbay ทำเลดี อาหาร Fusion min 3 years experience รวดเร็ว จัดสงฟรี มี ล ก ู ค า ประจำ salary commensurate exp&skills พิม 021 297 6339 และรับพนงเสริฟ 021 562 659 Ph: Tony 09 620 1485 แดนนี่ 021 047 2822 021 214 0295 รับสมัครพนงนวด รับสมัคร Sous Chef รับสมัครพนงนวด รับสมัครพนงนวด Papakura - FT 5/45 Luckens Rd มีประสบการณ FT/PT FT (male/female) *ไมรับสอน* West Harbour Amy 021 260 2292 09 963 8407 Ph: 021 038 5773 021 Hamilton 025 79 262 info@goldensilkthai.com 021 157 9318 021 211 9691 Line ID: yanica.w

021 026 66233

16Feb - 16Apr

16Feb - 16Apr

1Feb-16Feb

email: ty_thai99@hotmail.com

P16Jan-16Mar

1Feb-16Feb

P1Feb-1Apr

1Feb-16Feb

Amazes2015 / 767 Dominion Rd

1 Feb - 16 Feb

1Feb-16Feb

1Feb-1Apr

1 Feb - 16 Feb

1Feb-1Apr

1Feb-16Feb

P 16 Mar - 1 Aug

1Feb-16Feb


PAGE 24

THAINZ NEWS « 16 FEBRUARY 2017

ขาวมันไกเหนียว, เย็นตาโฟรสเด็ดสุด, ยำหูหมู กวยเตี๋ยวไกตุนมะระ, กวยเตี๋ยวเนื้อเอ็นตุน แกงสมปลาตัวทอดรสจัดจาน ฯลฯ อีกมากมาย

กลางวัน จันทร์-ศุกร์ 11am-2.30pm กลางคืน ทุกวัน 5pm - 10pm

THAINZ 16 FEB 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you