Page 1

Mandarin.


PAGE 2

THAI NZ NEWS - 16 APRIL 2018

THAINZNEWS Ph: 09 963 9307 iMessage: 021 128 9889 Email: contact@thainz.co.nz

PJ Immigration & Education

Watyarnprateep Buddhist Temple

วัดญาณประทีป Call 09-813 1055 99 Sabulite Road, Kelston Auckland

COOKERY COURSES Award Winning Training!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 021 128 9889

09 377 4666 022 321 2208


THAINZ NEWS - 16 April 2018

ใครพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม หรือการกระทำผิดกฎหมาย แจงเราทันที (ไมเปดเผยผูแจง)

Call 0800 555 111

PAGE 3


PAGE 4

THAINZ NEWS - 16 April 2018


PAGE 5

THAINZ NEWS - 16 April 2018

ÃÊà´ç´á«º¹ Thai E-Sarn ÃÇÁÍÒËÒà ÑÇ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·ÂÍÕÊÒ¹ ᫋ºÍÕËÍÕÊÒ¹ ÅÕ แหลงรวมอาหารอีสานทุกเมนู รับประกันรสชาติอาหารอีสานแทๆ

¢Íá¹Ð¹Ó ᡧʌÁ»ÅÒ·Í´ สมตำมะละกอ, สมตำไขเค็ม, สมตำปูปลารา สมตำไทย, ตำซั่ว, ขนมจีนน้ำยาปลา ยำแหนมขาวทอด, ตมแซปเครื่องใน ตทแซปกระดูกหมูออน, แจวฮอน, หมูมะนาว ทางรานยังเมนูอื่นๆ หลากหลาย ใหทานใหเลือกชิม รานอยูในฟูดอาเลย shop 10

9 Albert St, Auckland Central ตรงขามโรงแรม Stamford เปดทุกวัน 11am-9pm / โทร 09 302 0825

บริษัททฯเป ฯเปนนผูผูชชำนาญในการยื ำนาญในการยื่น่นขอวี ขอวีซาซทาอทงเที องเที ่ยว่ยว วีซ่าทำงาน, วีซาถาวร และอื และอื่น่นๆๆ โดยมีปประสบการณ ระสบการณมมามากกว ามากกวาา 66ปป

JW NZ Enterprises Ltd

เรามีความละเอียดรอบรูในเอกสารที่ตองใชยื่นขอวีซ่า ซื่อตรง และเชื่อถือได้ Temporary Visas (Student, Work, Visitor, Visitor Visa Special category) Residence Visas (Skilled Migrant, Family, Investor) Investor Visa (Entrepreneurs Work Visa) Mr. Juti Wongthepwanit (โต) Licensed Immigration Adviser

S61 Temporary Visa (Temporary Visa lapsed and unlawful in New Zealand) Immigration New Zealand PPI reply( Potentially prejudicial information)

ยินดีที่จะเปนผูชวยของทานในการชวยดูแลจัด เอกสารการยื่นขออนุมัติวีซา เพื่อใหสำเร็จตามที่ทานตองการ Canterbury Arcade, Level 4Ea, 166-174 Queen Street CBD Auckland PO BOX 238 Greenhithe Auckland 0756 Email: juti.w@xtra.co.nz, juti@jwimmigration.co.nz Website: www.jwimmigration.co.nz

Ph: +64 9 366 4643 Mob: +64 21 30 4655 เรามีบริการรับโอนเงิน

IAA Full License: 200902122 Member of NZAMI (New Zealand Association for Migration and Investment) since 2010


PAGE 6

THAINZ NEWS - 16 April 2018

Douglas Santos สอนศิลปะปองกันตัวของประเทศบราซิล (Brazilian Jiu Jitsu) หรือ bjj เปนศิลปะการตอสู โดยการใชแรง ของคูตอสูมาใชเพื่อสยบคูตอสูลง เนนการปองกันตัว และการควบคุมบังคับรางกาย ในการตอสู ไมวาจะอยูในทายืน หรือนอนอยูกับพื้น สอนโดยอาจารย์ บราซิลสายดำที่มีประสบการณ์ และได้ รางวัลมากมายทั่วโลก Ph: 021 030 5526 www.douglasjiujitsu.co.nz

11 Newton Road, Auckland

นิว กัม ซาน ศูนย์รวบรวมเครื่องอุปโภค บริโภคที่ครบครัน อาทิเช่น

อาหารสด อาหารแห้ง สินค้านำเข้าจากเมืองไทย เครื่ิองปรุงรส, เครื่องเทศ, ของใช้ในครัวเรือนและร้านอาหาร เราคือผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าอาหารที่ มีคุณภาพในราคาขายส่ง ตอนนี้เรามีสินค้าในราคาพิเศษอีกมาก..!!! เราคือผู้นำขายส่งให้ร้านอาหารไทย และเทคอะเวย์โดยเฉพาะ สินค้าราคาพิเศษ เดือนเมษายน

สินคามาใหม Bormioli Rocco Sara แกวคุณภาพดี หลากหลายขนาด ราคาพิเศษ สำหรับเดือนกุมภาพันธนี้เทานั้น

“Your one stop shop for all hospitality needs”

สิน ครบคคร้าัน

ทางร้านจำหน่ายสินค้าในครัว อาทิ ซึ้ง กะทะร้อน, กะทะ, มีด, เขียง, เตาแก๊ส หม้อไฟ, จานชาม และอีกมาก

Importers and exporters of quality foods at wholesale prices $

59.50

กะทิ ตรา KARA 12 x 1ลิตร

$

6 .49

ผงปรุงรสไก่ ตราคนอร์ 800 G

Open 7 Days 9.30am - 7.30pm 23-31 Mercury Plaza, Newton, Auckland

p:09 302 2157 f: 09 302 2187 e:info@newgumsarn.co.nz


PAGE 7

THAINZ NEWS - 16 April 2018

accounting@apec.co.nz

เจาหนาที่คนไทย พรอมใหบริการ


THAINZ NEWS - 16 April 2018

Certified Translation Service

ฟรี

ใบเกิด จดหมายรับรองเกิด ใบสมรส ทะเบียนบาน ทะเบียนหยา ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือยินยอม ทะเบียนราษฎ ฯลฯ ใบขับขี่ไทย (รับรองใชไดกับ NZ Transport) สะดวกรวดเร็ว

translate@thainz.co.nz

392 Great North Rd, Henderson, Auckland 0612 Phone: 09-838 3861

$1,880

ชวนชิมอาหารมาเลย โดยคนมาเลย รสชาติออริจินัล เมนูแนะนำผัดหมี๋ฮกเกี้ยน, ลักซา, แกงโรตี, หมี่โกเลง, ผัดซีอิ้วมาเลย และอีกมาก

Monday to Saturday | Lunch 11:30 - 15:00 | Dinner 16:30 - 21:30 Sunday and Public Holiday | Closed


PAGE 9

THAINZ NEWS - 16 April 2018

TAI PING ASIAN GROCERYSUPERMARKET WAREHOUSE OPEN MONDAY TO FRIDAY 11 Industry Road ,Penrose, Auckland Phone:09-526 4870

SPECIAL เดือนเมษายน

จำหน่ายสินค้าในราคาขายส่งให้ร้านอาหารไทย รับส่งฟรีทั่ว Auckland City ราคารวม GST แล้ว โปรโมชั่นเดือนเมษายน $

115

ราคารวม GST แล้ว

น้ำพริกเผา ตราพันท้าย 3KG x 4

$

58

ราคารวม GST แล้ว

เครื่องต้มข่า ตราอร่อยดี 400g x 24

$

21

ราคารวม GST แล้ว

น้ำปลา ตราปลาหมึก 700ml x 12

$

54

ราคารวม GST แล้ว

แปงขาวเจา ตราCock 400g x 50

$

76

ราคารวม GST แล้ว

เครื่องต้มยำ ตราCock 900g x 12

$

58

ราคารวม GST แล้ว

ลิ้นจี่กระปอง ตราอรอยดี 565g x 24


PAGE 10

พิเศษ!!

มอบทุนการศึกษา ใหนักเรียนไทย

THAINZ NEWS - 16 April 2018


THAINZ NEWS - 16 April 2018

PAGE 11

2 ZAP2 เปดทั้งวันตั้งแต 11โมงขึ้นไป 7 วันไมมีวันหยุด ทางรานบริการอาหารไทย, ลาว, สมตำ, กวยเตี๋ยวเนื้อ, ตมแซบกระดูกหมูออน, บะหมี่เย็นตาโฟ, บะหมี่เปดรสชาติเยี่ยม อรอยเหนือคำบรรยาย..

ด ็ ด เ ส ร ว ย ๋ ี กวยเต

รับสมัครเชฟประสบการณ 7 ป ติดตอเจเยาว 027 451 5691

 ที่จอดรถหางายไมเสียตังค

639 Dominion Rd, Balmoral 09-638 6393 / 0274 515 691


PAGE 12

THAINZ NEWS - 16 April 2018


THAINZ NEWS - 16 April 2018

PAGE 13


PAGE 14

THAINZ NEWS - 16 April 2018


THAINZ NEWS - 16 April 2018

AUCKLAND MUSEUM / SAINSBURY HORROCKS GALLERY

ควรตระหนักขาวเรื่องสารกอมะเร็งในกาแฟแคไหน?

PAGE 15


PAGE 16

THAINZ NEWS - 16 April 2018 16 July - 16 Sep

2 LOCATIONS AVAILABLE *511 New North Road 09-845 6286 *611 New North Road 09-846 1561

กวยเตี๋ยวรสเด็ด ขอบอกตองลอง...กวยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก, กวยเตี๋ยวตมยำ, เย็นตาโฟ, ผัดไท, สุกี้แหง - น้ำ, ราดหนา หรืออาหารอีสานแซบๆ รับรองไมผิดหวัง

ปิดวันจันทร์

เปิดอังคาร-อาทิตย์ 11.30am-9.30pm

257 Dominion Rd, Mt Eden, Auckland

ไมวาคุณจะมีปญหาความเจ็บปวด จากเสนเอ็น หรือกลามเนื้อ การนวดคลายปวด ไมวาจะนวดน้ำมัน หรือนวดไทย จะสามารถบรรเทาอาการ ชวยใหดีขึ้นได หรือตองการนวดผอนคลาย อยางออนโยนไมระบมและช้ำ โดย ผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต


THAINZ NEWS - 16 April 2018


PAGE 18

THAINZ NEWS - 16 April 2018

K’Rd 305 Karangahape Rd, Auckland, 1010 Hours: Open · 11AM–11PM

Phone: 09-379 6902 Viaduct Waterfront 104 Custom Street West, Auckland CDB Hours: Open · 11AM–11PM

Phone: 09-214 2010

รับสวนลด 5%-10%* *ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ตองการประกัน คารักษาพยาบาลในนิวซีแลนดสำหรับชาวตางชาตินั้นสูงมาก การทำประกันสุขภาพจึงเปนทางเลือกที่ชาญฉลาดอยางยิ่ง โดยเราควรจะเลือกบริษัทประกันที่มีความนาเชื่อถือ ครอบคลุมและเคลมงายไมยุงยากอยาง Southern Cross ที่ให บริการและเชี่ยวชาญดานประกันทองเที่ยวและสุขภาพมายาวนาน ทำใหคุณไมตองกังวลเรื่องการเจ็บปวยอีกตอไป

ประกันสุขภาพนักเรียนตางชาติ

ประกันสุขภาพ นักทองเที่ยว

International Student Travel Insurance

แรงงานตางชาติ วีซาระยะยาว

เปนประกันที่ใหประโยชนแกนักเรียนตางชาติสูงสุด ระหวางที่ศึกษาอยูในประเทศนิวซีแลนด

เปนประกันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะใหกับชาวตางชาติ ที่ถือวีซาตาง ๆ ในประเทศนิวซีแลนด เชน นักทองเที่ยว ผูที่ถือวีซาทำงาน Working Holiday Visa วีซาติดตาม Job Search Visa หรือวีซาระยะยาวอื่นๆ We lco me ที่ไมสามารถใชบริการดานสุขภาพฟรี to NZ กับทางรัฐฯได

- เคลมงาย ครอบคลุมคารักษาพยาบาล, ยา, ทำฟน ตรวจสุขภาพตา, ฯลฯ* - Southern Cross เปนบริษัทประกัน ที่ดีที่สุดในประเทศนิวซีแลนด - รับสวนลดทันที 5% - บริการสมัครและสงตรงถึงบาน

Å 09 963 9307 | 027 728 9889

เคลมงาย ครอบคลุมทุกประเภทค่ารักษาพยาบาล บริการสมัครสงตรงถึงบาน

thainz

ü insurance@thainz.co.nz


THAINZ NEWS - 16 April 2018

PAGE 19

รอยเด็ดอาหารไทย ใครกำลัง ตามหาอาหารไทยที่รสชาติถูกปาก ลองมาชิมที่รวงทอง รับรองจะ ติดใจเมนูแนะนำ ขาวขาหมูเนื้อนุม และน้ำจิ้มเลิศรส หรือจะเปนกวยเตี๋ยวน้ำ, ผัดไท, สุกี้แหง, ลาบ, น้ำตก รับประกันความอรอย ทางรานมี 2 สาขา City - 23-31 Mercury Plaza, Mercury Lane, Newton ยาน K rd โทร 09 303 1142 Henderson - 2A / 254 Lincoln Rd, Henderson โทร 09 838 6298


PAGE 20

THAINZ NEWS - 16 April 2018

อาหารไทยสำหรับคนไทย

ตมยำอีเดน ชวนชิมเมนูสุดอรอยที่ใครๆตองยกนิ้วให กวยเตี๋ยวเรือสูตรพิเศษ, สุกี้แหง, สมตำไกทอด, ตมแซบกระดูกหมู, กุงผัดสะตอ, คอหมูยาง, กวยเตี๋ยวตมยำ และอีกมากมาย

เมนูใหม่...

ยำปูนิ่ม / หอยทอด

วันเสาร์ อาทิตย์ มีเมนูพิเศษ ข้าวขาหมู

ปิดวันจันทร์

เปิดอังคาร-อาทิตย์ 11.30am-9.30pm 257 Dominion Rd, Mt Eden, Auckland

อาหารไทยรสเด็ด ผัดไทย ข้าวผัด, ก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ “10 Years Anniversary 2010” เมนูหลากหลาย ด จันทร์-เสาร์ กลางวัน 1pm-3pm ราคาไม่แพง เปิกลางคื น 4pm-10pmอาทิตย์เปิดเฉพาะกลางคืน SINCE 1999

942 New North Road, Mt Albert Auckland PH: 846 7374

เมนูเด่น - ข้าวขาหมรูสเดด็

197 Symonds St, Auckland 09 303 1122


PAGE 21

THAINZ NEWS - 16 April 2018

ทัชชา ผาไทย Sasha Thai Silk

มีที่จอดรถสบาย / เปิดทุกวัน 9am-8pm

จำหนายและใหเชาผาไทยทุกชนิด ผาไหม ผาฝาย เสื้อผาลูกไม ผาลินิน เสื้อและผาถุงสำเร็จรูป มีทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่

ใหเชาชุดแตงงานแบบไทย ทั้งเจาบาว เจาสาว และเพื่อนเจาบาวเจาสาว พรอมเครื่องประดับ ราคากันเอง

รับจัดดอกไม งานแตงงาน และงานพิเศษตางๆ

PH: (09) 971-1669 MOB: 021 823-919

Ph: 09 528 8349 Mob: 027 230 3173 EMAIL: SASHAHATTAYA@HOTMAIL.COM

PO BOX 316023, Wairau Valley , Auckland 0760

4 West Tamaki Rd, Glendowie, Auckland

วัดญาณประทีป Watyarnprateep (Thai Buddhist Temple) 99 Sabulite Road. Kelston, Auckland, New Zealand *Developing of Meditation , Buddhism Study* Contact: 09 813 1055

เจริญภาวณาสมาธิและศึกษาพระพุทธศาสนา

Email:watyarn@gmail.com

Thailand Non-formal and Informal Education Learning Centre ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกร.กศน.) School for Thai language and vocational training courses on Sundays

สอนภาษาไทยและฝกอบรมวิชาชีพ

Thai language for beginners (from 5 years old) 10.30am-2.00pm ภาษาไทยเบื้องตนสำหรับผูเริ่มเรียน (อายุ ๕ ปขึ้นไป) Thai language for adults andforeigners 11.00am-2.00pm ภาษาไทยสำหรับผูใหญและชาวตางชาติ Hair cutting for men/women 10.00am-2.00pm ตัดผมชาย/หญิง Classical Thai dance/Thai musical instruments 2.00pm-3.00pm นาฏศิลปไทย/ดนตรีไทย NIE.LC for Primary, Secondary and higher Secondary level. ศกร.กศน. สำหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับประถม มัธยมตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย Contacts: อาจารยดิเรก

021 166 7395 Email: watyarn.nielc@gmail.com I Paul 021 636 740 Email: pprayad@yahoo.co.nz Jan 021 912 016 Email: janny16@gmail.com I Dar 027 532 296


PAGE 22

THAINZ NEWS - 16 April 2018

NU HANDYMAN รับสมัครเชฟ @ งานไฟฟาทั่วไป และพนักงานในครัว ชอมเครื่องลางจาน รานอาหารไทยเขต Papakura P1 Feb - 1Apr

ในรานอาหาร ตูเย็น ตูแชแข็ง เติมน้ำยาเครื่องเย็น คูลรูม สำหรับหนารอนนี้ เพียง $80 ลาง บำรุง ทำความสะอาด มีเครื่องซักผามือสองขาย

P16 Apr

021 04 04 647 P16 Oct - 1 Mar

F&P 5.5kg,6.5kg รับประกัน 6 เดือน ราคาเพียง150~250$

P1Mar-1May

Bai Mint Thai Massage Rotorua / Napier

now hiring

THAI MASSAGE Therapists Experience require 07 213 1310 / 06 834 1478

Looking for

P1Apr - 16 Apr

Thai Massage Therapists Wanted (FT position) for Golden Fingers Thai Massage Auckland (Morningside & Kingsland)

must be qualified & 3 yrs experienced in Thai Massage

Ph:

027 728 7463

ประสบการณ 2 ปขึ้นไป อายุ 25- 40 ป รานนวดจริงไมมีแอบแฝง ขอใหมีใจรักงานบริการ

ถาพูดภาษาอังกฤษไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

Thai Massage Therapist full time / part time 1 year experience

จำกัดเดือนละ 2 คนเรียนตัวตอตัว นวดดีมีฝมือมีงานรองรับคะ

Amazes 2015, 767 Dominion Rd. Mt Eden

P16Mar-16May

รับสมัครพนงนวดไทย รับสอนนวดไทย มีใบประกาศนียบัตร

09 620 4517 021 026 80550

0274123814 / 0211685523

P1 Mar - 1 May

ราน Health Land Thai Massage 12 King street ,Pukekohe

จากกระทรวงสาธารณสุข

09 238 4874 022 302 4665

คุณดาว

ขายรานเทคอะเวย รับสมัครพนงนวด «โอกาสกาวหนา « สำหรับเชฟไทยในนิวซีแลนด อาหารไทย Mt.Roskill สนใจไปทำงานที่ คาเชาถูก ทำเลดี Canberra, Australia email: wicky@chongcogroup.com.au txt 021 059 8233 Ph 021 026 66233 16Apr-1May

16Mar-16May

P 16Apr-16Apr19

Massage Therapist Wanted

for Auckland Day Spa Join great team & work environment Thai Massage Certification & 3 years experience are preferred

รับสมัครพนงนวด FT

P16Mar-16Apr

มีประสบการณ 5 ป+ ทำงานที่รานนวดแผนไทย Bua Traditional Thai Massage Ph: คุณหญิง 09 948 5863 email: buadee184@gmail.com

มีหองวางใหเชา

1Apr-1Jun

ยาน Avondale $160 รวมน้ำไฟเน็ต

021 211 7926 ขายรานอาหารไทย

1Mar-1May

60 ที่นั่ง ทำเลดียาน Northshore * มีลูกคาประจำ รายไดดี * สอบถามขอมูลและราคาไดที่

021 56 26 59 รับสมัครผูชวยเชฟ หรือ Kitchenhand มีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

16Mar-16May

ยาน Botany

021 035 0323 021 577 974

วัดญาณประทีป ี สอนภาษาไทยและฝึ กอบรมวช ิ าชพ ํ สาหรั บ ทก ุ เพศทก ุ วย ั คนไทยและชาวตา่ งชาติ

Call 09-813 1055 99 Sabulite Road, Kelston Auckland


THAI NZ NEWS - 16 APRIL 2018

รับสมัครพนงเสริฟ และ Kitchenhand

P1Mar-1May

Botany Area

021 178 2157 P16Feb-1July

P16 Feb - 16 Apr

Urgent Chef Wanted for famous restaurant (Taupo) 2+ years experience salary commensurate with experience & skills

022 677 9957

รับสมัครเชฟ (ออกเวิรคให) และคิชเชนแฮนด P16Mar-16May

อายุไมเกิน 45 ป พูดอังกฤษได ทำงานที่ ราน Thai Noodle, Northcote

Ph:

021 075 9532 (หลังสองทุม)

ขายรานอาหารไทย

P16 Feb-16Apr

ในฟูดคอรท

(Newmarket) +reserve parking

$30,000

ติดตอพร

022 320 5066

รับสมัคร

P1Mar-1May

พนงชายชวยในครัวและขับรถ (มีใบขับขี่)

ยาน Henderson

สั่งซื้อโดยตรงไดที่

021 270 7272

dentiste.co.nz

รับสมัครเชฟไทย 1Apr-1Jun

รานเบเกอรี่ Baker Shop 16 Apr - 1 May

รับสมัครพนักงาน Full Time

(5am-3pm) ทำที่ Auckland และพนงตอนรับ part time มีประสบการณผัด -อาทิตย (5am-3pm) ตอเวิรคหรือเปลี่ยนเวิรคได ทำเสารTriangle Rd, Massey

022 628 1898 *จำหนายสินคา*

Ph: 021 220 4567

16Mar-1Apr

P1 Sep - 16 Jan

สำหรับรานนวดทุกชนิด ยาหมอง (รับติดชื่อรานใหดวย)

น้ำมันหอมระเหย ไมนวดฝาเทา ผาถุุง ผาปูเตียง ผาสโรง ยูนิฟอรมนวด 021 214 0295 Line ID: tantawan11

PAGE 23

P16Mar-16Apr P1 Nov - 1 Jan

P16 Feb - 16 Apr

รับสมัครเชฟไทย FT ที่ Whakatane

แกะสลักได ทำอาหารยุโรปไดจะพิจารณาเปนพิเศษ

07 308 9000 021 0645 072

รับสมัครเชฟ และผูชวยเชฟ

P1Apr-16Apr

09 833 3372 021 1150 790

THAI CHEF WANTED for Thai Hospitality LTD 2 years experience call Manager of Thai Hospitality on

027 77 77 423

รับสมัครเชฟ

P1Mar-1May

THAI CHEF WANTED Immediate start 2+ years experience in cooking legal to work & live in NZ

Ph: Kirti

021 024 82349

Taste of Asia, Tauranga

(Mt Maunganui)

P1 Apr - 16 Apr

1Apr-1Jun

ขายรานนวดที่ Birkenhead for Thai Archer Restaurant, Royal Oak Urgent Looking for Chef

ทำเลดีพรอมที่จอดรถ คาเชาถูกมาก รายไดดี มีลูกคาประจำ รับประกันรายได ต อ งการขายเพื อ ่ ย า ยไปอยู ตางจังหวัด Ph: Chalisa 021 137 6223 1+ year experience Salary commensurate with skills and experience

thethaiarcher@gmail.com

รับ2สมั ครผูชวยในครัว ตำแหนง (ไดทั้งหญิง-ชาย)

16 Apr - 1 May

$40,000

Ph: 021 210 3858

รับทำบัญชี+ภาษี

1Apr - 1 Jun

ทำงาน 11am-2.30pm รายได $45-$50 09 309 4929

ACCOUNTING & TAXATION

83 Anzac Ave. Auckland

1268 Dominion Road, Mt Roskill.

รับสมัครเชฟ

รับสมัคร

021 126 1306

Efficient & complete job within 3 working days

BEST PRICE !!

021 102 5293 (Thai) 022 479 5114 (Eng)

1Apr-1Jun

ทำที่ PONSONBY เริ่มไดทันที

09 930 6123 รับทำบัญชี ใหคำแนะนำที่ดี 021 790 398

P16 Feb - 16 Apr

พนักงานนวด

**แบบครบวงจร** ทำงานในเมือง ลูกคาดีมีระดับ จายเงินสดทุกวัน

รายได

$500-$1000 ตอวัน 020 415 17 185

THAINZ Chit Chat

พระไพศาล วิสาโล

หองพูดคุยกันสไตล THAI-NZ

เขาไป join ไดจากลิ้งคใน Facebook: Thai NZ


THAINZ 16 APRIL 2018  
THAINZ 16 APRIL 2018  
Advertisement