Page 1

Par 10 nat hulpbronnen.notebook

May 10, 2011

Par 10 Energie als natuurlijke hulpbron

Verbruik neemt explosief toe  1. groei inwoners 2. groei welvaart en technische mogelijkheden

Kernenergie Kernenergie is zowel fossiel (verbruik uranium) als alternatief.. + Kernenergie levert heel veel energie op en is erg waardevol...

Energie Nadelen: Fossiele energiebronnen

(eindigend ­ maar 1x gebruik ­ niet vernieuwbaar)

• • • • •

steenkool bruinkool aardolie (vanaf 1960) aardgas (vanaf 1960) kernenergie

Alternatieve energiebronnen

• • • •

windenergie zonne­energie hydro­energie (water) kernenergie

• Afval is radio­actief • afval blijft honderden jaren • eventueel explosie van kern­reactor is desastreus (Fukishima Japan!!) http://nos.nl/video/148314­voorstanders­voorzien­uitbreiding­kerncentrales­in­nederland.html

apr 16­8:11

2p 45 De diagrammen A en B laten in willekeurige volgorde het gebruik van

energiebronnen in Nederland en de Europese Unie zien.    Welk diagram geeft het energiegebruik van Nederland weer.    Geef met behulp van de diagrammen A en B twee argumenten voor je keuze bij de vorige vraag.

apr 16­8:19

Duurzame energie: Als alternatieve energiebronnen onbeperkt zijn (wind, water en zon) dan zijn deze bronnen duurzaam! ( positief je kunt er oneindig gebruik van maken!) Nederland is koploper wat betreft windmolenparken  

nadeel = horizonvervuiling

apr 16­8:29

apr 16­8:33

1p 46 Bron 31 laat zien dat sinds 1958 de concentratie van CO2 in de atmosfeer is

toegenomen. Deze stijging is vooral te wijten aan de grote CO2­uitstoot op het noordelijk halfrond.De concentratie van CO2 is over het hele jaar gezien echter niet gelijk.  Elk jaar is er in de zomer een dal en in de winter een piek.    Geef de voornaamste oorzaak voor de piek in de winter.

apr 16­8:39

Soorten energie: lees blz 50 en 51 • zonne­energie • geothermische energie • biomassa

apr 16­8:42

1


Par 10 nat hulpbronnen.notebook

May 10, 2011

2p 41 Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 26. 1 Per hoofd van de bevolking neemt het energieverbruik sinds 1960 toe. 2 Alleen het verbruik van fossiele brandstoffen wordt aangegeven. 3 Kernenergie is evenals waterkracht een duurzame energiebron.    Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak juist is of onjuist. 1p 42 In het diagram van bron 26 is zichtbaar dat sinds 1960 het gebruik van aardolie is toegenomen. Een oorzaak daarvoor is de bevolkingsgroei.    Noem nog een oorzaak voor de enorme toename van het aardoliegebruik sinds 1960?

apr 19­9:07

apr 19­9:11

2p 43 De tabellen 1, 2 en 3 van bron 27 hebben in willekeurige volgorde betrekking op de tien belangrijkste producenten van ruwe olie, de tien belangrijkste exporteurs van ruwe olie en de tien belangrijkste importeurs van ruwe olie. Wat is de juiste combinatie van titel en tabel.    Noteer de nummers van de tabellen 1, 2 en 3 op je antwoordblad en schrijf er bij elk nummer achter of het hier om de exporteurs, de importeurs of de producenten gaat. 45 De overheid wil het gebruik van biobrandstoffen (bio­ethanol en biodiesel) 1p 44 In 1997 besloot een groot aantal landen dat de uitstoot van CO2 wereldwijd met stimuleren om zodoende het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In 2007 werd in Nederland al voor 2% op biobrandstof gereden en in 2010 zal ongeveer 5% moet afnemen. Dit werd vastgelegd in het verdrag van Kyoto. In dat percentage oplopen tot 5,75% (zie bron 28). De CO2­uitstoot zal hierdoor 2012 moet dit bereikt zijn. worden teruggedrongen. Ontwikkelingslanden hoeven de strenge doelen nog niet te bereiken. De productie van biobrandstof heeft echter ook negatieve effecten.    Noem een dergelijk negatief effect.    Leg uit waarom ontwikkelingslanden nog niet gehouden worden aan strengere normen voor CO2­uitstoot.

apr 19­9:12

apr 19­9:13

36 Door de opwarming van de aarde smelt er steeds meer ijs bij de polen

(zie bron 24). Oorzaak van de opwarming is het versterkte broeikaseffect.    Waardoor wordt het broeikaseffect versterkt?

2p 37    Geef eerst de verklaring waarom het afsmelten van het ijs op Groenland 

wel

tot een stijging van de zeespiegel zal leiden en daarna de verklaring waarom het afsmelten van het ijs in de Noordelijke IJszee niet tot een stijging van de zeespiegel zal leiden.

2p 38 Wanneer het ijs met dezelfde snelheid blijft smelten, duurt het nog maar enkele tientallen jaren en de Noordpool zal ijsvrij zijn. Behalve nadelen zijn er ook voordelen te noemen van dit ijsvrij worden van het noordpoolgebied.    Noem twee van deze mogelijke voordelen.

apr 19­9:15

1p 43 Bron 30 heeft betrekking op de CO2­uitstoot in de wereld in miljoen tonnen. Er is een verdeling gemaakt in de grootste ‘oude’ industrielanden en de belangrijkste ‘jonge’ industrielanden.    Welk land moet worden ingevuld bij het cijfer 1 in de bron?

apr 19­9:17

2


Par 10 nat hulpbronnen.notebook

May 10, 2011

Maandag 1e uur: Van par 10  Blz 50 en 51

apr 16­9:15

3

Par 10 natuurlijke hulpbronnen  

Aantekening nat hulpbronnen vmbo 4, duurzame energiebronnen en niet duurzame energie bronnen