__MAIN_TEXT__

Page 1

SUISTO VISIO 2100


SUISTOVISIO A0 JULISTE

RAPORTTI (VER1.11/2018):

Suistovisioraportti on synnytetty yhteistyössä 2017 järjestettyjen työpajojen lopputuotteena syksyllä 2018.

Kestävä kehitys ratkaisu: tiukemmat lait ja poliittinen tahto visio: valistus -

IDEATION / VISION

DODON HELSINKIPÄIVIÄ VARTEN KESÄLLÄ 2018

Tuotoksen lisenssi CC BY-NC-ND 4.0 kuvien yhteydessä mainittu lähteen mukainen lisenssi

1

EXPLORATION / INSPIRATION

www.kanttia2.fi proto.fi/ www.playsign.net/ dodo.org/

tietoisuuden lisääminen, suuren yleisön poliittinen herääminen lähidemokratian foorumit, kansalaisten näkemys ja unelma kaupungin toiminta-agendaan osallistamisen lisääminen päätöksenteossa yhteisvastuullisuuden herättäminen


// SUISTOVISIO 2100 / Abstract / 2018 //

// ABSTRACT: DELTA CITY // ALTERNATIVE VISION FOR THE FUTURE Oulu is situated in the middle of the Oulu river delta. The

that the city is going to face in an open atmosphere.

delta and its many waterfronts give the city a very distinct shape and character. At the same time, the city of Oulu

After the workshop, the results were further developed

is growing, and with the growing population, the demand

into an open-source plan that was published during the

for new homes, infrastructure, services etc. rises as well.

Oulu Design Days in November 2017. During this event,

Together, we want to think about the future of our delta

another workshop was organized to discuss and develop

city: how can we deal with the expansion in a sustainable

the vision further. In order to improve participation and

way and what other global trends will affect and change

allow dialogue, an online platform was created

our hometown? How can the city evolve in relation to the

(http://sites.playsign.net/oulu-suistovisio/#)

delta? What can we sacrifice and what do we want to

citizens could create and discuss their own vision.

where

the

protect? What kind of legacy would we like to leave for the future generations? As a first step towards creating an alternative vision for the future of our delta city, we invited everyone to take part in a workshop. During a two-day event a team of environmentalists (Dodo), designers (PROTO) and architects (Kanttia2) worked together with the participants to formulate a vision for the Oulu river delta in the year 2100. During the event we used the concepts of ikigai and dynamic facilitation to think about which global trends are affecting the urban landscape, what kind of urban planning Oulu needs and which are the principal cultural values of the delta area. The aim was to give everyone a chance to get their voices heard, and to discuss the future challenges

33

// ABSTRACT: Delta City /

Oulun kaupunki, Rommakko: kaupunki on ottanut täydennysrakentamistarkasteluun vesistöstä maankohoamisen myötä nousevia saaria. Pohjaaineisto: Oulun kaupunki. Muokkaus Kanttia2


0 100 250 500

4

// SUISTOVISIO 2100 / Kuva / Oulun kaupungin aluerajaus omalle Suistokaupunkivisiolleen tarkastelee sattumalta samanaikaisesti kapeampaa aluetta suistosta. Kartta-aineisto Oulun kaupunki. Muokkaus ja kiintopisteet Kanttia2.


// PREFACE // SUISTOKAUPUNKIEN TULEVAISUUS Kaupunkisuunnittelijat tietävät, että monet ensimmäisistä

tarvitaan 54 prosenttia enemmän asunnoista

sekä monet suurimmista ja merkittävimmistä maailman

Suomi on sitoutunut jo 2009 2 asteen tavoitteessaan

kaupungeista ovat syntyneet vihannille jokien suistoalueille

leikkaamaan päästöjä 80% vuoden 1990 tasosta vuoteen

kulkureittien ja siltojen yhteyteen. Oulu on näiden kaupunkien

2050 mennessä3, kun taas viimeisimmän hallitustenvälisen

joukossa erityinen pohjoinen suistokaupunki ja tämä todellisuus

ilmastopaneelin (IPCC) raportin valossa toimien täytyy olla

voisi vaikuttaa Oulun identiteettiin paljon voimakkaammin kuin

vielä voimakkaampia ja nettopäästöjen laskettava nollaan

se näkyy Oulussa nyt. Monen oululaisen arki pyörii suiston

vuosisadan puoleen väliin mentäessä4. Muutokset vaikuttavat

ympärillä, ja vehreä lenkkipolkujen suistoalue vaikuttaa nyt

hurjilta jo lähitulevaisuudessa. Muutosvoimiin riittävällä

jo voimakkaasti hyvinvointiimme sekä tulevaisuuteemme,

kunnianhimolla reagoimiseksi, piti ottaa tähtäin tarpeeksi

joskin ehkä hiukan vähemmän dramattisella tavalla kuin

auas, jotta arkipäiväiset ongelmat ja asiat siirtyvät oikeaan

monen muun suistokaupungin tulevaisuuteen. Toisin kuin

mittakaavaan ja perspektiiviin.

maankohoamisen

kompensoimassa

rikkaassa

Oulussa,

väestörikkaimmissa ja köyhimmissä suistokaupungeissa vesi tulee ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti jättämään alleen suuria alueita kaupungista ja sen mukana miljoonia koteja sekä heikentämään elinolosuhteita1. Vaikuttaako tämä muutos suojaisaan suistoomme ja miltä kaupunkilaisten elämä tulee näyttämään 80 vuoden päästä? Sitä voimme vain arvailla. Oulun asuntotarve tulee ainakin VTT:n ennusteiden mukaan edelleen kasvamaan - jo vuoteen 2040 mennessä

1 Watts, J. (2017). From Miami to Shanghai: 3C of warming will leave world cities below sea level. [online] the Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/cities/2017/nov/03/miami-shanghai-3cwarming-cities-underwater [Accessed 28 Oct. 2018].

5

. Samalla

2

2 VTT:n raportin mukaan vuodesta 2015 vuoteen 2040 mennessä Oulun asuntotarve kasvaa 54% nykyisestä kannasta ja väestön kasvu on 19% nykyisestä. Vainio, T. (2016). Asuntotuotantotarve 2015-2040. [online] Vtt.fi. Available at: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/T247.pdf [Accessed 28 Oct. 2018]. 3 Vnk.fi. (2009). Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. [online] Available at: https://vnk.fi/documents/10616/622958/J2809_Valtioneuvoston+tulev aisuusselonteko+ilmasto-+ja+energiapolitiikasta.pdf/c21e8c2d-eba24df5-a854-7eb0edb2b30c/J2809_Valtioneuvoston+tulevaisuusselontek o+ilmasto-+ja+energiapolitiikasta.pdf.pdf [Accessed 28 Oct. 2018]. 4 Ilmatieteenlaitos.fi. (2018). IPCC: Ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla - Tiedotearkisto - Ilmatieteen laitos. [online] Available at: https://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/706150487 [Accessed 28 Oct. 2018].


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/30000 //

// Asemapiirros Talo 1 / Visualisointi // /Kuvat 07-15 //

6 1km 500 200 0


CONTENTS

Suistovisio process poster for Dodo’s Helsinkipäivät........................................1-2 // ABSTRACT: DELTA CITY // Alternative vision for the future......................3-4 // PREFACE: Delta cities//Suistokaupunkien tulevaisuus.............................5-6 Contents..............................................................................................................7-8 PARTICIPATION................................................................................................9-30

// VOTING // Dream beaches............................................................11-12

// VOTING // Future Forces..............................................................13-14

// 1.WORKSHOP: Tulevaisuuden voimat //......................................15-20

// PUHEENVUORO: Miksi emme ole jo tulevaisuudessa?..............21-24

// WORKSHOP: Bicycle trip //........................................................25-26

// 2.WORKSHOP: Päivä tulevaisuudessa //.....................................27-28

// PLATFORM: PLAYSIGN // ..........................................................................29-34 PLANNING: Analysis.....................................................................................35-48 City Areas.........................................................................37-38 Roads.................................................................................39-40 Connections.......................................................................41-42 Infrastructures..................................................................43-44 Green.................................................................................45-46 Bikes..................................................................................47-48


SUISTOVISIO 2100 PLANNING: VISION........................................................................................49-72

Town in a Park. ................................................................51-52

Stora university.................................................................53-54

Vihreäsaari: Carless district.............................................55-56

Oulujoki delta islands.......................................................57-58

Nuottasaari.......................................................................59-60 Commercial district..........................................................61-62

Old railway area................................................................63-64

Garden city äimärautio.....................................................65-66

Oritkari harbour district...................................................67-68

New Beach ......................................................................69-70

FUTURES ......................................................................................................73-86

// STORY: Kesäpäivä Oulussa vuonna 2100 //................................75-76

// STORY: Liiputusta //....................................................................77-80

// STORY: Robots //.........................................................................81-82

// STORY: Jälkikasvu //...................................................................83-84

// Suistokaupunki Oulu! //..............................................................85-86


PARTICI Olemme visioineet Oulun suistoalueen kestävää tulevaisuutta

katseemme vielä lähemmäs ihmisiä ja heidän arkipäiväänsä

kahdessa osallistavassa työpajassa syksyn 2017 aikana.

tulevaisuudessa. Kurkistimme päivään vuonna 2100 ja

Ensimmäisessä

löysimme sieltä haaveita sekä pelkoja, joita suunnittelija ei

työpajassa

kartoitimme

visiotyön

lähtökohtia - minkälaisen yhteisen näkemyksen jaamme

kammiossaan yksinään pysty kuvittelemaan

kehityksestä. Millaiselta arvopohjalta työmme ponnistaa

ovat kuitenkin mahdollisia. Lopussa pyysimme osallistujia

ja mihin kysymyksiin se etsii vastauksia? Tuloksissa

tiivistämään

korostui luontoarvoja, tulevaisuuden tekniikkaa ja tiivistä

raporttimme

kaupunkirakennetta

tarinoiksi,

jotka

Tekemällämme

kokosimme

vaihtoehtoisella

ja

vapaaehtoisten suistovisiotyöllä ei ole yhtä yksittäistä tulosta tai totuutta, siitä löytyy aukkoja ja monia erilaisia narratiiveja, joita

liikenne sekä virkistyksen reitistö kiertävät suistoa, entiset

on mahdollista analysoida ja täydentää asiantuntemuksella

teollisuusalueet muodostavat asuinalueina portin kaupunkiin.

sekä kriittisellä ajattelulla. Subjektiivisesta näkökulmasta

Monikerroksisella ja monikulttuurisella kaupungilla on monta

kirjoitetut tarinat jättävät lukijan vastuulle miettiä, millaiset

identiteetiltään vahvaa asuinaluetta. Ne pitävät sisällään

tulevaisuudet ovat Oululle mahdollisia ja mitkä taas haluttuja.

tulevaisuuden

ja

Ehkä jokaisen olisi aika kirjoittaa oma Suistotarina ja miettiä

testiympäristöjä, viljely- ja tuotantoalueita sekä monipuolisia

suhdettaan kaupunkiinsa sekä sen tulevaisuuteen, millaista

harrastus- ja kohtaamispaikkoja.

kaupunkia haluaa olla mukana tekämässä?

yliopiston,

työpajassa

paikallisdemokratian

loppuun.

-verkostojen kaupunki. Tulevaisuuden Oulussa, jossa julkinen

Toisessa

yhdistävä

ajatuksensa

mutta jotka

kaupunkilaisten

pyrimme

yrittämis-

etsimään

vastauksia

ensimmäisessä työpajassa nousseisiin kysymyksiin: Mitä on tulevaisuuden työ? Minkälaisissa tiloissa sitä tehdään? Miten osallisuutta ja merkitystä rakennetaan jos työ on kadonnut tai muuttunut? Esittelimme visioluonnosta ja keskustelimme sen pohjalta syntyneistä havainnoista. Tehtävissä suuntasimme


IPATION


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / Voting / 2018 //

Urban bea Urbaani ra

Extreme sports park Urheilupuisto

// VOTING // dream beaches As a preparation for the first workshop we tried to discover what people think about when they think about the future of Oulu. We gathered pictures from dream beaches and looked for likely megatrends in the future and then asked people to vote for their favourites, or the ones most likely to influence the developement of Oulu.

2.

4.

Some of the original voting photos have been chanGed into resembling ones for copyright reasons.

1.

Ri Ra

1.

Fisherman’s retreat Kalastajan retriitti

3.

Scenic trail Maisemallinen lenkkipolku

11

O H


ach boulevard antabulevardi Self sufficient floating village Omavarainen kelluva kylä Secret Beach Salainen ranta

8.

5.

iver canal of restaurants and bars avintoloiden ja baarien suistokanaali

Oasis of wellbeing Hyvinvointikeidas 11.

9.

10.

7.

Village of cottages Mökkikylä Hedonistic beach Unelmien aurinkoranta

6.

12.

Post industrial cultural oasis Jälkiteollinen kulttuurikeidas

1. Ice fishing shacks on the frozen inner harbor of Collingwood, Ontario (Canada) by Geoffrey Dudgeon (CC BY-NC 2.0)/ 2. Kitesurf in El Medano by José Luis Sánchez de la Rosa (CC BY-NC-ND 2.0)/ 3. Seabrook beach by Darryll DeCoster (CC BY-NC 2.0)/ 4.Chicago Riverwalk by LilyyyB (CC BY 2.0) / 5. GMP Architecture - Bird Watching Tower (CC BY 2.0)/ 6.Amsterdm canal by Anu Säilynoja, 2018/ 7. Sunset Deck by amira_a (CC BY 2.0)/ 8. Greenwich Millennium Eco-Village, London by Lars Plougmann (CC BY-SA 2.0)/ 9. NDSM-werf, Amsterdam, Anu Säilynoja 2018 / 10. Siirtolapuutarha, Tampere by Eero Leppänen (CC BY-NC-ND 2.0)/ 11. Pednvounder Beach And Logan Rock by Jim Champion (CC BY-SA 2.0) / 12. Zollverein Eisbahn by Felix Montino (CC BY 2.0)

Paradise for birdwatchers Lintubongarin paratiisi

12


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / Voting / 2018 //

Environmental crisis

Ympäristökriisit: Ilmastonmuutos, ilmastopakolaiset, kuivuus, saastuminen, merenpinnan nousu, päästökauppa. Resurssipula ja siitä seuraavat konfliktit sekä kolmannen maailman toimintamallit kuten ‘urban mining’.

// VOTING // future forces

2.

6.

Transformation of transportation

Liikenteen murros: Sähköllä kulkevat itseajavat autot. Hyperloop. Autonomiset tilausbussit. Pyöräliikenteen ja erilaisten moottoriavusteisten kevytajoneuvojen nousu. Autonjakamispalvelut.

1.

Progress of health technology and medicine

1.

Sairaanhoidon ja terveysteknologian kehitys. Elinajanodotteen kasvu. Terveysturismi. Eriarvoistuminen.

4.

Space exploration

3.

Virtual and augmented reality

5.

Marsin asuttaminen, uudelleen käytettävät avaruusraketit, avaruusmatkailun edullistuminen. Tuottaa tutkimustietoa ja vie tiedettä eteenpäin vauhdilla myös maapallolla sovellettavaksi.

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus ovat jo pian sellaisella tasolla, että on mahdollista kokea ja nähdä asioita niin kuin ne tapahtuisivat todellisuudessa.

13

7.


Esineiden internet. Sensorit ja big data.

Urbanisation

Kaupungistuminen: massamuutto maalta kaupunkeihin ja sen seuraukset. Asuntopula kaupungeissa, tyhjenevät kylät maaseudulla. Arvoja resurssikeskittymät mahdollistavat innovaatioita ja paljon kehitystä kaupungeissa, mutta myös eriarvoistumista.

12.

Evolution of energy production

Uusiutuvista paikallisista energiamuodoista tulee pääenergianlähteemme. Hajautunut energiantuotannon takia sähköverkkomme muuttuu ratkaisevalla tavalla. Erilaiset irti verkosta -ratkaisut lisääntyvät sen ohella kun kuluttajista tulee tuottajia. 9.

The transformation of work and economies

Tuntemamme työn loppu aiheuttaa sen, että ajankäyttöä ja tulonjakoa täytyy miettiä uudelleen. 15 tuntiset työviikot mahdollistuvat, maailmanlaajuinen perustulo voi tuottaa tasa-arvoista tulonjakautumista kaikille. Työn ja toimeentulon välinen yhteys katkeaa. Jakamistalous sekä prosumerismi mahdollistavat riippumattomuutta ja luovat uusia tulonvirtoja kuluttajille, jotka yhä enenevässä määrin osallistuvat arvon tuottamiseen tuotanto- ja jakeluketjussa. Tästä tämän ajan esimerkkeinä Uber ja Airbnb. Elämystalous kasvaa kun ihmisten vapaa-aika lisääntyy.

8.

Improved food production

Ruoantuotannon tehostuminen: Geenimuunneltu ruoka, suljetun kierron ratkaisut viljelyssä, optimoitu sisätiloissa tapahtuva kerrosviljely.

10.

Digitalisation

Maailma muuttaa nettiin. Demokratian uudet muodot. Vähemmistökulttuurit voimaantuvat löytäessään globaalit verkostonsa netistä. Näiden kulttuurien hetkellinen vaikutusvoima kasvaa internetin välityksellä

New ways of production

Uudet tavat tuottaa ja suunnitella Automatisaatio, robotisaatio, algoritmiavusteinen suunnittelu ja massakustomointi mahdollistavat esimerkiksi tulostetut talot sekä käyttäjäkeskeisemmän suunnittelun. Suunnittelussa hyödynnetään biomimiikkaa, koska luonnon muotoja on yhä helpompi toisintaa ja imitoida algoritmeilla ja tulostimilla.

11.

1. The doctor is in your pocket by Sarah Kaiser CC BY 2.0/ 2. Hurricane Matthew Makes Landfall in Haiti - Foto by UN Photo-Logan Abassi (CC BY-NC-ND 2.0)/ 3. PArs Electronica Center’s VRLab. Flickr photo by Ars Electronica / Robert Bauernhansl CC BY-NC-ND 2.0/ 4. Apollo 11 Mission image - View of Lunar Module separation from the Command Module. Flickr photo by NASA) (CC BY 2.0)/ 5. hyperloop by SpaceX Hyperloop CC BY-NC-ND 2.0/ 6. Diyarbakir by Wim Defraeye and Tim Vanhooren/ 7. 3Dus Architects - 3D Print Canal House - 12 - KamerMaker Flickr photo by Forgemind Archimedia (CC BY 2.0)/ 8. U.S. Department of Agriculture: Indoor vertical farming. Flickr Photo by Oasis Biotech (CC0)/ 9. Solar panels Ghondruk Flickr Photo by Rob Goodier / Engineering for Change (CC BY-SA 2.0)/ 10. Shenzhen electronics market by Windell Oskay CC BY 2.0/ 11. Open government illustration by Allan Sanders/ 12. big data by Jan Holmquist CC BY-NC 2.0

Internet of things

14


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / 2018 //

// 1.WORKSHOP: TULEVAISUUDEN VOIMAT // LAUANTAI

äänestimme yhdessä, mitkä näistä megatrendeistä vaikuttavat Oulun kaupungin kehitykseen voimakkaimmin vuoteen 2100

Miten

saada

visioimaan Ihmiset

ihmiset

Oulun

ovat

ideoimaan,

kaupunkia

osallistamista

yli

suunnittelemaan 80-vuoden

hyödyntävissä

tai

päähän?

prosesseissa

mennessä. Äänestys tehtiin hyödyntämällä Ikigai-mallia eli pohtimalla

megatrendejä neljästä eri näkökulmasta.

Yhdessä olimme samaa mieltä siitä, että maailma tarvitsee

mutta

kestävämpää kehitystä, Oulu on paras digitalisaatiossa,

tulevaisuudesta heillä ei ole kokemusta, joten onko tehtävä

maailman talouden lait ohjaavat eniten Oulun kehitystä

on mahdoton? Miten hyödyntää kokemuksen tuoma viisaus ja

resurssien vähenemisen näkökulmasta ja Oulu rakastaa

toisaalta ottaa huomioon tulevaisuutta ennustavat elementit?

yhteisöllisyyden lisääntymistä.

pääsääntöisesti

kokemuksellisia

asiantuntijoita,

Entä miten otamme huomioon jo tiedossa olevat ja vähemmän tunnetut globaalit kehityskulut? Lähdimme taklaamaan

Pohdintaa: Äänestyksessä pärjäsivät isot teemat eli megatrendit,

ongelmaa siten, että halusimme ihmisten määrittelevän

joten pienemmät teemat jäivät huomiotta. Tässä mielessä äänestys

omalle kotikaupungilleen japanilaisen filosofian kehittämän

ei kuvasta ihan kovin tehokkaasti ihmisten asiantuntemusta,

ajatuksen olemassaolon tarkoituksesta. Ikigai, joka usein

mutta rakentaa tunnetta yhdessä päätetystä suunnasta.

suomennetaan myös elämän tarkoitukseksi, omaksi ääneksi tai poluksi, toimi lähtökohtana ensimmäisen yhteissuunnittelua hyödyntävän viikonlopun kaikelle tekemiselle. Ennen kuin

SUNNUNTAIAAMUPÄIVÄ

ihmiset päästettiin itse tekemään, kuulimme kuutta eri

15

puhujaa, jotka antoivat inspiraatiota megatrendien arviointiin

Tavoitteena

oli

rakentaa

sekä historian, nykypäivän että tulevaisuuden näkökulmasta ja

kauaskantoinen

näkemys

avasivat kuulijoille kaupunkisuunnittelun laajaa ja haastavaa

kehittämisen mahdollisuuksista ja iltapäivällä konkretisoida

teemaa. Kun alustajat olivat puhuneet, kävimme läpi ennalta

se suistoalueen karttapohjalle. Suistovision arvokeskustelu

valmisteluryhmän

käytiin neljässä ryhmässä ja neljästä eri näkökulmasta

esittelemät

globaalit

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / 2018 //

megatrendit

ja

aamupäivän Oulun

aikana

laaja

kehittymisestä

ja

sekä


16

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / Ikigai / 2018 //


// SUISTOVISIO 2100 / 1. Worksop / 2018 //

dynaamisen fasilitoinnin kautta. Menetelmä on kehitetty

(sosiaalisuuden lisääntyminen), luonto sekä tehokkaasti

vaikeiden ja tunteita herättävien teemojen käsittelyyn.

käytettynä

Valitsimme menetelmän, koska ennakoimme suistoalueen

(luonnonvarojen vähyys) sekä kuntalaisten herääminen

kehittämisen herättävän visiota työstävissä osallistujissa

kestävän kehityksen periaatteille (kestävä kehitys).

luonnonvarana

että

henkisenä

resurssina

tunteita ja mahdollisesti myös ristiriitaisia mielipiteitä. Edellisenä päivänä yhdessä valittuja teemoja jalostettiin eteenpäin:

esimerkiksi

käsittelevä

ryhmä

digitalisaation

pohti,

mitä

SUNNUNTAI-ILTAPÄIVÄ

mahdollisuuksia

havaintoja,

huolia

ja

Iltapäivän

työskentelyä

varten

ryhmät

sekoitettiin

ydinkysymyksiä liittyy digitalisaatioon, kaupunkien kehitykseen

uudelleen siten, että osallistujat pääsivät työskentelemään

yleisesti

pääsääntöisesti

sekä erityisesti Oulun kaupunkiin vuoteen 2100

uusien

ihmisten

ja

aiheiden

parissa.

mennessä. Dynaamisen fasilitoinnin menetelmän avulla

Tavoitteena oli työskennellä pyrkien muuttamaan ylätason

voidaan käydä laajaa keskustelua, huomioida keskustelun

keskustelu tulevaisuuden visioksi, joka konkretisoituu Oulun

herättämät tunteet ja edetä tavoitteellisesti ydinkysymysten

suistoalueen

kautta kohti ratkaisuja, joka on menetelmän viimeinen

lisättiin siten, että jokainen ryhmä käsitteli yhtä aikaa kahta

vaihe. Näin taataan, että osallistujien huolet käydään läpi ja

eri visiota. Esimerkiksi digitalisaatio-teemaa käsiteltiin

niiden mahdollisesti synnyttämät dystopiat voidaan käsitellä,

yhdessä jaettujen julkisten tilojen verkosto -teeman kanssa

pohtimalla yhdessä niiden muodostumista estäviä ratkaisuja.

toisessa ryhmässä ja toisaalta toisessa ryhmässä yhdistellen

karttapohjalle.

Tehtävää

vaikeuskerrointa

sitä luonto sekä tehokkaasti käytettynä luonnonvarana että ratkaisut

henkisenä resurssina -teeman kanssa. Ryhmiä ohjeistettiin

Esimerkiksi

keskittymään myös suistoalueella rajatumpiin alueisiin,

digitalisaatiota pohtiva ryhmä kehitti omasta megatrendistään

joiden kehittämistä visiot kutsuvat puoleensa. Tällä tavoiteltiin

visionäärisen ajatuksen kaupungista yksittäisen kuntalaisen

sitä, että visioiden synnyttämät ideat saisivat tukea tietyistä

palvelijana. Ryhmien tehtävänä oli myös hakea syntyneelle

paikoista suistoalueella tai että syntyvät ideat kohdentuisivat

visiolle, jokin sitä konkretisoiva ja myyvä havainnekuva. Näin

tiettyyn

edellisenä päivänä valitut megatrendit ja niiden vaikutus Oulun

työskentelyn jälkeen ryhmät esittelivät vetäjiensä johdolla

kehitykseen (vuoteen 2100 mennessä) valjastettiin neljäksi

ryhmätyön tuloksia koko porukalle. Yleisöllä oli samalla

erilaiseksi visioksi. Kun työskentely taukosi, ryhmät esittelivät

mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä ja kyseenalaista

visioita esittelevät havainnekuvat kaikkien neljän ryhmän

joko

edustajista koostuvalle yleisölle. Yhteisessä käsittelyssä

ideoita. Ajatuksena oli synnyttää raakamateriaali, jonka

toisen ryhmän työskentelystä ja lopputuloksesta sai esittää

suistovisiotyöryhmän suunnittelutiimi pystyisi yhdistämään

kysymyksiä. Lopputuloksena oli neljä visiota/ kaupunki

kartalle siten, että kaikkien neljän ryhmän työskentelyn tulokset

palvelijana (digitalisaatio), jaettujen julkisten tilojen verkosto

olisivat siinä nähtävillä.

Ryhmien muutettiin

17

työskentelyssä työpajojen

ideoidut

lopuksi

yksittäiset

visioiksi.

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / 2018 //

paikkaan

lähtökohtia

suistoalueella.

tai

yksittäisiä

Puolentoista

kartalle

tunnin

paikantuneita


2. Mission -ryhmän suunnitelma perustui vanhan teollisuusalueen hyödyntämiseen uutena yliopistokaupunkina sekä Vihreäsaaren rakentamiseen autottomaksi asuinalueeksi. Tavoitteeseensa he pääsisivät suistoa siltayhteyksien ansiosta kiertävällä raitiovaunuliikenteellä. Kaupunkia läpäisisi tapahtumien vuo (punainen lanka).

3. Vacation -ryhmän tuloksissa ja toiveissa korostuivat ympäristön visuaalinen eheys ja estetiikka ja tulevaisuudenv teollisuuden puhtaus ja turvallisuus. Hekin rakensivat viherreitistöä suiston ympärille, halusivat siltoja, sekoittunutta kaupunkia, autotonta Vihreäsaarta ja kaupungiksi rakennettua vanhaa teollisuusaluetta.

4. Passion -ryhmälle kaupunkitila oli yhteiskehittämistalouden alusta. Suunnitelmassa haettiinkin lukuisia erilaisia tuottamis-, testaamisalueita, jotka voisivat sujuvasti seikoittua kaupunkirakenteen kanssa. Ryhmän erityisiä keksintöjä olivat Dynajuna, joka olisi erityinen raiteilla kulkeva Pop-up tilojen Air-BNB sekä merelle sijoittuva lauttamainen satama ja suojeltu historiallinen keskusta, jonne kuitenkin rakentuisi kattopuutarhojen reitistö.

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / Työpajan ryhmätyön tulokset kartalla / 2018 //

1. Profession -ryhmän karttatuotos korosti etenkin suiston ympärille keskittyvää jaettujen tilojen ja tapahtumien verkostoa. Ryhmän keskusteluissa korostuivat kaupunkilaisten kannalta merkittävät säilytettävät paikat, jonka varaan reitistöä rakennettaisiin.

18


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / 2018 //

TULOKSINA SUUNNITTELUN OHJAIMET

kontrastin kaipuu erityistä oululaista arktista mentaliteettiä? Oululaiset nimittäin haluavat työpajojen mukaan yhtä aikaa

Koska Suistovision tähtäimeksi otettiin vuosi 2100 ja ideat

urbaanimpaa kaupunkiympäristöä ja villimpää luontoa (jonka

työpajoissa olivat lennokkaita, voimme pohtia kriittisesti myös

osallistujat mieltävät henkisen hyvinvoinnin lähteeksi).

tulosten toteuttamiskelpoisuutta. Ovatko vision suunnitelmat realistisia

vai

utopiaa?

Lähtökohtaisesti

ne

eivät

ole

Pelkät

kaupunkipuistot

eivät

oululaisille

riitä,

vaikka

kumpaakaan. Jotta voimme pohtia syvällisemmin viikonlopun

Ainolanpuistoa rakastammekin. Tästä johtuen kaikkien

antia, meidän on vähäksi aikaa hylättävä ajatus siitä, että

ryhmien työskentelyssä keskusteltiin uudesta joukkoliikenteen

viikonlopun tarkoitus oli synnyttää konkreettisia ideoita ja

rengasreitistä suistoalueen ympärillä ja suistoalueen rantojen

pohtia sitä mitä osallistujien keskustelut, valinnat ja ideat

rauhoittamisesta

ylipäänsä kertoivat heidän toiveistaan, tarpeistaan, tunteistaan

Hietasaaren asemaa ulkoilualueena.

uudisrakentamiselta.

Tämä

vahvistaisi

ja unelmistaan. Näiden keskustelujen pohjalta nousee esille kolme keskeistä elementtiä, joita ovat kerroksellisuus,

YHTEISÖLLISYYS

kontrasti ja yhteisöllisyys. Minne urbaani? Yhteisöllisyyden kasvu nostettiin keskeiseksi KERROKSELLISUUS

Oulun kehitykseen vuoteen 2100 vaikuttavaksi megatrendiksi ja sen tarve korostui useissa työryhmissä ja yksittäisissä

Kerroksellisuus,

työssä,

puheenvuoroissa. Ehkä siis sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden

koetaan Oulun keskeiseksi heikkoudeksi. Tällä tarkoitettiin

kasvu oli osallistujien toive, jonka he haluaisivat nähdä

ryhmien

toteutuvan

erilaisten

joka

korostuu

työskentelyssä

usean

historiallisten

toiminnallisuuksien

ryhmän

kerrostumien

yhtäaikaista

ja

oulussa

paremmin

myös

ympäristön

ja

läsnäoloa

kaupunginosien rakentamisessa? Vai onko tämä vihje siitä, että

samalla tarkastelualueella. Historian ja eri kaupunginosien

Oulussa on rakennettu korostuneesti asuinalueita ja urbaania

identiteetin korostamista, työpajoihin osallistuneet ihmiset

ympäristöä väljä ja vilkas privaateille, unohtaen hieman väljä

haluaisivat Oulussa kehittää voimakkaasti. Osallistujat kokivat

ja vilkas sosiaalisten tarpeet? Heitä, ns. paikallissosiaalisia

sen tekevän Oulusta vetovoimaisemman paikan, ottamatta

asukkaita, on Hirvonen & Hasu asukasprofiilimäärittelyn

kantaa siihen, missä kerroksellisuus voidaan toteuttaa.

mukaisesti yli 10.000 asukkaan suomalaisissa kaupungeissa on lähes puolet ihmisistä. Vähintäänkin voidaan siis esittää

KONTRASTI

kysymys, minkälainen olisi väljän sosiaalinen asuinalue ja vilkkaan sosiaalinen urbaani Oulu? Miten Oulua voisi kehittää

19

Kontrasti on oululainen erityispiirre, ja erityisesti oraalla

ottaen huomioon näiden ryhmien tarpeet, heihin kuitenkin

oleva vahvuus, jota voisi osallistujien mielestä jalostaa vielä

Hasu & Hirvosen tutkimusta raa’asti yleistämällä kuuluu

pidemmälle. On vähintäänkin pohdinnan arvoista, kuvastaako

puolet, eli n. 100.000 oululaista.

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / 2018 //


Jos ottaa kriittisen tarkastelun kohteeksi järjestämiemme työpajojen menetelmät ja teemojen käsittelytavat, on todettava että luovia ja toiminnallisia menetelmiä olisi voinut työpajassa hyödyntää enemmän. Näin olisimme teoreettisesti saaneet vielä enemmän alitajunnasta kumpuavia yllättäviä vastauksia. Ideoiden konkretisoimista karttapohjalle yritettiin ehkä kuitenkin hieman liian suoraan, sillä se on aina haastava tehtävä, erityisesti yhdessä illassa. Halu päästä kartalle on kova ja toisaalta tarve pitää aikataulu kohtuullisena osallistujien näkökulmasta haastaa aina työpajojen toteuttamista. Voidaan myös pohtia, olisiko neljää syntynyttä visioita voitu pilkkoa osiin ja ideoida niihin toteutusmalleja ja virstanpylväitä tavoitteesta käsin ns. backcasting-menetelmällä. Tällöin prosessiin tulisi uusi välivaihe, mutta sen avulla työpajan vetäjät olisivat voineet itse, ja joukkoistaen osallistujia, hakea maailmalta visioihin liittyviä esikuva-arviointikohteita, tutkimuksia ja hyödyntää niihin liittyviä asiantuntijoita alustajina ja panelisteina. On ainakin pohdinnan arvoinen vaihtoehto, että arvoista synnytettyjen visioiden mukaiset panelistit osallistuisivat 1,5 tunnin paneeliin, jossa keskusteltaisiin yhteisistä arvoista, niiden pohjalta syntyneistä visioista ja ja sen jälkeen, osallistujat voisivat käsitellä kuulemaansa open space -työpajoissa. Olisiko tämä tapa, jolla voitaisiin tukea siirtymistä suistoalueen karttapohjalle ja konkretian tasolle? Arvojen määrittäminen tuntuu lähtökohtaisesti hyvältä tavalta suunnitella tulevaisuutta. Toki siihen liittyy yllä olevat haasteet, eli miten otetaan askel arvojen konkretisoimiseksi konkretiaan ja kartalle. Tämä tuntuu olevan arkkitehdeillä aina tavoitteena, koska se auttaisi heidän työtään. Osittain pohdin, onko siinä kuitenkin vivahde, joka kertoo halusta ulkoistaa ratkaisu työpajoihin osallistuville ihmisille, eli kuntalaisille? Tarkoitus ei ole siis syyllistää tällä pohdinnalla ketään, vaan löytää sen avulla toisiaan tukevat ja täydentävät roolit suunnittelutyön ammattilaisille ja kokemusasiantuntijoina toimiville kuntalaisille.

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / Luento / 2018 //

Fasilitoijan ratkaisukeskeinen kritiikki välineeksi tulevaisuuteen - mitä olisimme voineet tehdä toisin:

20


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / 2018 //

SUUNNITTELIJAN POHDINTAA PROSESSISTA

kaikki ympäristön mihin olemme suunnittelemassa. Käsittelimme

- MIKSI EMME OLE JO TULEVAISUUDESSA?

myös sitä, miten kaupunkitilalla voidaan ohjata ihmisiä, ja miten ihmiset voivat muokata kaupunkitilaa sopeutuakseen riskeihin ja

21

Kaikki haluaisivat nähdä tulevaisuuteen ja ohjata tapahtumien kulkua

olosuhteisiin (3. & 9. Johan Lindfors, Crashcourse on Urbanism).

pahimpien karikoiden välttämiseksi. 80-vuotta on yhden sukupolven

Kaupungille opinnäytetyötä tekevien arkkitehtiopiskelijoiden esitykset

elinajanodote kehittyneissä maissa. Sellaisen ajan muutosten

auttoivat meitä orientoitumaan nykyhetkeen menneisyyden (4. Saana

miettiminen on kvanttihyppy aivoille. Mitä maailmassa on tapahtunut,

Askola, Vesipeilin vuosikymmenet, kuva vesipeilistä), tulevaisuuden ja

kun nyt syntyvät lapset ovat vanhuudessa? Tuleeko ihmiskunta edes

nykyisyyden haasteiden kautta (8. Berta Röning, The Nature Forming

näkemään sitä päivää? Osasiko isoisoäiti 80 vuotta sitten nähdä, että

the Delta City). Tulevaisuuden teknologioiden mahdollisuuksia avasi

ihmiset ovat jatkuvassa yhteydessä datapilveen ja ratkovat sen avulla

Markus Haapsaari, Tulevaisuuden kaupungit (1.) esityksellään. Jokaisen

ongelmia? Osasiko hän nähdä, että kamppailemme nyt maapallon

esityksen jälkeen havaitsimme, että sisältö ohjasi voimakkaasti

kantokyvyn rajoilla ja, että tulevaisuutemme on uhattuna?

ihmisten tapaa käsitellä visiotaan.

Miten löytää yhteinen kieli ja paikka tulevaisuudessa, mihin

Miten tehdä yhdessä kvanttihyppy tulevaisuuteen? Miten löytää sieltä

suunnitella? Se, että päästään keskustelemaan asioista niiden

yhteinen tavoite ja välineet tavoitteeseen pääsemiseksi ilman, että

todellisilla nimillä on aina haaste, kun keskustellaan asiantuntijoiden

puhutaan ristiin ja takerrutaan arkipäiväisyyksiin? Miten löytää jotain

ja kokemusasiantuntijoiden kesken. Yritimme luoda yhteistä kieltä

uutta ja yllättävää ongelmanratkaisua? Jos tavoitteiden ja arvojen

työpajoissa, hakemalla ennen työpajaa ja työpajan aikana visioita

vieminen konkretiaan yhdessä olisi helppoa ja jos tietäisimme miten

sekä uhkia, joista olisimme samalla kartalla todellisuudesta. Ennen

se tehdään, olisimme jo yhteiskuntana tehneet sen. Emme enää

suunnittelua kävimme esitysten avulla läpi tilannetta johon voimme

piehtaroisi kestävyysongelmien kanssa. Me työskentelimme työpajassa

suunnitella ja välineitä joita voimme käyttää. Karttatyöskentelyssä

sekä neuvotellen suullisesti että kartalla. Neuvottelussa suullisesti

halusimme suunnittelijoina hahmottaa, millaista mittakaavaa ja

oli nähtävästi paljon helpompi löytää uusia asioita tulevaisuudesta ja

tiheyttä ihmiset olisivat valmiita hyväksymään tiivistyvään ja kasvavaan

ajatella niitä kokonaisuuden kannalta luovasti, mutta ajatusten kartalle

kaupunkiin ja millaisia yhteyksiä he halusivat luoda ja millaisia paikkoja

siirtäminen oli paljon vaikeampaa, siellä omat tarpeet ja yhteiset

säilyttää. Työpajamme rakentui sekä virkamiesten, että suunnittelijoiden

intressit joutuvat helpommin vastatusten. Karttatyöskentelyssä vallan

väliesityksille, joissa avattiin Oulun kaupungin tämänhetkistä

otti tässä hetkessä elävä kokemusasiantuntija, jonka tärkeimmät

suunnittelutilannetta (7. Jere Klami, Some Words about Developing

paikat täytyi säilyttää, mikä sekin oli ensiarvoisen tärkeää klassista

Oulu) käsiteltäviä ilmiöitä sekä kaupungin suunnitteluperiaatteita.

perustietoa suunnittelun lähtökohdiksi. Vision realisointihaasteista

Havainnollistimme sekä kaupunkitilaan sisällytettäviä haastavia

huolimatta saimme kolmelle ryhmälle toisistaan erottuvat, mutta

elementtejä, jotka täytyy sovittaa rakenteeseen (2. Wim Defraye:

yhteen sovitettavissa olevat visiot. Tehtäväämme helpotti ja ristiriitoja

Disagreable object) että kaupunkien mittakaavaa tutuilla esimerkeillä,

toki laimensi tavanomaisesta osallistamistyöpajasta poiketen se,

(5. Sara Ibáñez Belloso, The Scales of the Cities) jotta ymmärtäisimme

että kutsukirjeemme ohjasi tapahtumaan osallistumaan tietynlaisia

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / 2018 //


2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 7. 9.

// SUISTOVISIO 2100 / Workshop / Luennot //

9. 1.

22


// SUISTOVISIO 2100 / Worksop / 2018 //

– ympäristöstä ja kaupunkitilasta yleisesti kiinnostuneita ihmisiä.

Työpajan

aikana

emme

voineet

olla

pohtimatta

kuvallisen

työskentelyn taustalla piilevää problematiikkaa, kun havaitsimme Suunnitteluun, osallistumiseen ja yhdessä visiointiin sisältyy monta

kuinka voimakkaasti ihmiset vaikuttuvat heidän eteensä annetusta

kuoppaa johon kunkin osapuolen viesti voi hukkua tai vääristyä.

materiaalista ja kuinka vahvasti heitä pystyy sen avulla myös

Ymmärrämme sen, että kaavoittajan työskentely onkin pitkälti juuri

ohjailemaan tai kuinka helposti tavoite katoaa ja hämmentyy. Jos kuvat

tämän viestin läpi kantamista, keräämistä ja yhteensovittamista:

ovat käyttäjän kannalta helposti luettavia ja ymmärrettäviä ja kiinnittävät

viestintää, kuuntelua, sopimista, tavoitteiden, lakien, käyttäjien

huomion tarkoituksenmukaisiin asioihin, ne toimivat myös lähtökohtien

tarpeiden, poliittisten intressien, ympäristönäkökulmien ja näiden

ja arvojen viestimisessä, mutta silloin sekä tekijän että lukijan olisi

kaikkien ristiriitojen yhteen sovittelua. Haastavaa työtä -todellakin.

hyvä olla tietoinen käytettyjen referenssikuvien piiloviesteistä ja

Kommenttikierrosten jälkeen terä ja luonne sekä alkuperäinen tavoite

-arvoista. Kun kuvien viestit ja arvot jäävät avaamatta eri vaiheissa,

voi hieroutua pois suunnitelmasta - tarve päästä konseksukseen oli

niiden vastaanottoon liittyy väärinymmärryksen riski vähintäänkin

myös järjestämissämme työpajoissa riski kadottaa suunnitelman

kaupunkilaisten näkökulmasta.

keskeiset oivallukset ja tavoitteet. Sen sijaan konkreettisesta kaupunkisuunnittelusta irrallaan oleva visiointimme on ainakin äkkiä

Välineet ja prosessi vaikuttavat lopputulokseen. Valmiisiin suunnitelmiin

ajateltuna helpompaa – voi suoraan hypätä parhaaksi olettamaansa

reagointi on helpompaa kuin esimerkiksi työpajassa kokeilemamme

ratkaisuun tietämättä oikeasti, kuka sitä tarvitsee tai tekemättä

sopimisprosessi joka vaatii enemmän ajattelua, sitoutumista ja

arjen ankaria kompromisseja. Erillään loppuun vietyjen visioiden

kompromisseja kaikilta osapuolilta. Valmiita suunnitelmia on siten

haaste onkin se, ettei niille löydy käyttäjää.

Tämän ongelman

taas vaikeampi paikata hyväksi kuin suunnitelmien askelmerkkien

yritimme työpajassa peitota laittamalla ihmiset eläytymään toistensa

asettaminen yhdessä heti kerralla oikein. Neuvottelukapulat, joita usein

näkemyksiin

yrityksestä

arjessa määritellään ennakkoon ja joista myöhemmin väännetään

huolimatta yhdistettyämme visiot yhdeksi suunnitelmaksi, meitäkin

eri osapuolten kesken ovat usein kysymyksiä siitä kuinka paljon tulee

jännitti olimmeko saaneet kiteytettyä ideat suunnitelmakartalle. Oliko

autopaikkoja suhteessa asuntoihin ja mihin rakennetaan uutta, missä

jotain oleellista pudonnut pois ja miten ihmiset reagoisivat? Tämä

viheralueita säilytetään ja mitkä alueet joutavat kehitykseen. Opittu huoli

jossain määrin muistuttaa tavanomaista suunnitteluprosessin vaihetta,

säilytettävistä asioista saattaa jättää myös mahdollisuudet varjoonsa.

jossa on monta osapuolta ja jossa suunnittelija tekee ratkaisuja annetun

Vihreralueet, virkistysreitit, suojeltavat ja rakennettavat kohteet olivat

lähdeaineiston pohjalta. Vaikka idea olisi onnistuttu muodostamaan

meidänkin työpajoissamme huolena läsnä, mutta keskustelussamme

viiltävän hienoksi, käytännön suunnittelussa osallistamisprosessin,

esiin nousi kaupunkilaisten näkökulmasta muitakin merkittäviä

ideoinnin, viitesuunnitelmien ja toteutussuunnittelun välissä tapahtuu

hyvinvointitekijöitä, kuten tekemisen ja kohtaamisen paikat, miten ne

katkoksia, kun sama kaupunkituotteen omistaja ei kulje prosessin

voidaan sisällyttää perinteisen suunnitteluvälineistön piiriin? Onko

alusta loppuun mukana kuljettamassa osapuolten keskeisiä ajatuksia

kysymys sittenkään pelkästä tilavarauksesta? Keskinäisriippuvaisessa

ja hyvästäkin aineistosta voi syntyä väärinymmärryksiä.

kaupungissa määräykset ja standardit yhteistiloista tai leikkipuistojen-,

neuvotteluprosessin

avulla.

Kaikesta

palveluiden ja virkistysalueiden määrästä, eivät yksinään ole

23

// WORKSHOP / Tulevaisuuden voimat / 2018 //


johtaneet kuplivaan sosiaalisuuteen kaupungissamme, vaan luovaa

päätösten lykkääminen viimeistelyyn saattaa kadottaa alkuperäisen

sosiaalisuutta ja taloudellistakin aktiivisuutta synnyttävää toimintaa

tavoitteen. Kun sovitaankin yhteisistä arvoista ja tavoitteista eikä lukita

syntyy usein säänneltyjen alueiden rajamaille, matalamman

välineitä heti alussa, päästään keskustelemaan luovista ratkaisuista,

kustannustason ja kehityksen alueille, jossa kustannukset ovat

joita voidaan tehdä ristiriitaistenkin tavoitteiden saavuttamiseksi ja

alhaiset ja toiminnan vapaus laajempi, eikä niinkään asuinalueiden

päästä tällä tavoin hyvin yllättäviin sovelluksiin.

ja keskusten suoraan yhteyteen, kuten olisi kaupunkirakenteen sekoittuneisuuden ja etäisyyksien näkökulmasta toivottavaa. Se on

Konsflikteja ei voi eikä pidä täysin välttää - taipumus päästä

havaittu, että kaupunkirakenteen korkea tiiveys johtaa toimivaan

konseksukseen kaikkien kanssa jättää

palveluiden ja asukkaiden suhteeseen, mutta saadaanko pelkällä

epämääräisiksi, visioihin jää testaamattomia olettamuksia ja pelko

tiiveyden maksimoinnilla viihtyisää kaupunkia ja kaikkien kaipaamaa

vastakkainasettelusta estää asioista puhumisen niiden todellisilla

toimintaa ja kohtaamisia?

nimillä. Näin ei ehkä päädytä ratkaisemaan edes oikeita ongelmia

puolestaan ratkaisut

tai kun ei uskalleta pureutua riittävästi ongelmien syihin, päädytään ratkaisemaan

työssämme monella suunnittelijalla, kaupunkitason vaikuttajalla

tottumuksesta. Ristiriitaisuuksien ja käsityserojen erottaminen

oireita

pahimmillaan

vanhentuneilla

välineillä

ja rakennusalan toimijalla asenteet ja arvot ovat siirtyneet suoraan

nimeäminen ja tunnistaminen terästää sekä päätöksentekoa, että

valmiiden automaattiratkaisuiden tasolle, osalla tietoisesti, mutta hyvin

visioita. Kontrastit korostavat erilaisia puolia ratkaisuissa ja rajapinnoilla

suurella osalla ihmisistä intuitiivisesti. Intuitiivisesta työskentelytavasta

tapahtuu aina jotakin mielenkiintoista.

johtuen, tapa viestiä näiden ratkaisuiden taustatekijöistä, varsinkaan taustalla kumpuavista arvoista, tuntuu olevan vaikeaa kaikille. Malttia ja

Tavallisesti visioinnin ja kommenttikierrosten jälkeen tehdään

aikaa hieroa yhteen tavoitteet ja arvot siitä edelleen selkeiksi askelmiksi

suunnitelma ja kaava, joka toimii kaupunkitilasta neuvottelun välineenä.

kohti yhdessä tavoiteltavaa päämäärää, jonka kaikki hyväksyvät ei usein

Jos tehtävämme olisi Suistovisiossa ollut toimia kaupunkisuunnittelijana

keskustelussa ole, koska olemme osallisina tottuneet reagoimaan

ja viedä visio suunnitelmana mahdollisimman hyvin maaliin tavan

syventymättä tai suunnittelijoina tekemään hieromisen suunnitelmien

välineillä, olisimme jatkaneet konkreettisten neuvottelukapuloiden ja

tasolla ja jättämään sanallistamisen ratkaisujen esittelyvaiheeseen.

osallisten kanssa kompromissin hakemista. Jos olisimme olleet oikein

Näissä tavoissa piilee aina vaara – jos päämäärää ei kiteytetä eikä

edistyksellisiä, olisimme voineet esimerkiksi sopia, että visiossa A.,

sitovista askelmista päämäärää kohden sovita yhdessä, jää yhteinen

alueella Beta pienten viheralueiden määrä asuinalueiden yhteydessä

kieli syntymättä ja tavoite hämäräksi. Työskentely ei voi jäädä pelkkien

on alisteinen sosiaalisuudella sekä palveluiden monipuolisuudelle

mielikuvien varaan, käsitys todellisista ratkaisuista saattaa siten lopulta

ja arkimatkojen etäisyyksille ja alueella Celsius pyritään puolestaan

olla ristiriitainen tai lapsi kadota pesuveden mukana.

priorisoimaan hyvä yksityisyys ja miellyttävä mikroilmasto tiiviyden kustannuksella. Mutta olisimmeko sillä tavoin saaneet yllättäviä ja

Konkreettisten mittareiden lukkoon lyöminen liian aikaisessa vaiheessa

hauskoja sovelluksia kaavaan vai mihin kaupungin rakentumisen

prosessia voi sulkea luovat ratkaisut pois liian nopeasti, kun taas

vaiheeseen olisimme voineet luovuttaa ihmisten muut timanttiset ideat ?

// SUISTOVISIO 2100 / Tulevaisuuden voimat / 2018 //

Miten purkaa oletukset ja löytää siten jotain uutta? Arkisessa

24


// SUISTOVISIO 2100 / Workshop / 2018 //

// WORKSHOP: BICYCLETRIP // Ensimmäisen työpajan jälkeen meille tuli yhteinen tarve päästä tutustumaan suistoon uusin silmin. KIersimme koko suunnittelualueen yhden päivän aikana pyöräillen. Havainnoimme ympäristöä ja jaoimme paikallistietoa.

25

// WORKSHOP / Bicycle trip/ 2018 //


26

// SUISTOVISIO 2100 / Kuvat / Kuvia suistosta, Anu Säilynoja


// SUISTOVISIO 2100 / Workshop / 2018 //

// 2.WORKSHOP: PÄIVÄ TULEVAISUUDESSA // Ensimmäisessä työpajassa ihmisten keskustelut keskittyivät

samoja

paljolti kaupunkiin ja kaupunkiluontoon teknologian ja ihmisten

luontoympäristöstä. Haastatteluita ohjasi ja rytmitti edellisen

asioita

puhuessaan

kaupungista

ja

esimerkiksi

hyvinvoinnin alustana ja palvelijana. Toinen työpaja rakentui siten

työpajan teemojen mukaan valikoitu ryhmä puheenvuoroja:

ihmisten hyvinvoinnin tarkasteluun tulevaisuuden näkökulmasta.

kokemusasiantuntijan Luovan Labran yrittäjä Sami Mikkolan puheenvuoro tulevaisuuden työstä sekä Suistovision esittely

Halusimme

löytää

suunnitelmakommenttien

ihmisten taustalle

sisäisiä ja

niiden

motiiveja

ja

asiantuntijapaneeli,

joka

koostui

suunnitteluryhmästä

avulla

sekä yleiskaavapäällikkö Paula Paajasesta, että kulttuuria

löytää eniten yhdistäviä nimittäjiä ja erilaistuneita ryhmiä

kaupunkikehittämisen välineenä tutkivasta Tiina Hotakaisesta.

moniäänisen vision pohjaksi. Tahdoimme itse osallistujen

Keskusteluiden ja Suistovisioluonnoksen esittelyn jälkeen

kanssa eläytyä tulevaisuuden päivärytmiin ihmisten unelmien

siirryimme käymään suunnitelmaa ja ihmisten ajatuksia läpi

ja hyvinvointikysymysten pohjalta ja kuvitella sen kautta,

Playsignin alustalla.

miten erilaista kaupunkielämä voisi olla – löytääksemme

27

oivalluksia siitä, miten esimerkiksi tilakäsitys tai työpäivän

Erilaisille ihmisille sama sana tarkoittaa eri asioita. Toiselle

rakenne, voivat merkittävällä tavalla erota nykyisyydestä. Tämä

kestävyys tai jopa hyvinvointi on luonnon keskellä omavaraista

työ tehtiin pikahaastattelutehtävien avulla. Ennakkokyselyn

asumista, toisille se on tiivistä asumista lyhyiden siirtymien

pohjalta ihmiset jaettiin Eija Hasun & Jukka Hirvosen (2015)

ja jaettujen resurssien äärellä. Toinen pitää matalaa ja tiivistä

asukasprofiilitutkimuksen mukaisiin neljään eri ryhmään sen

kaupunkia ekologisena ja miellyttävänä asumismuotona, toinen

mukaan mihin he jakautuivat kaupungin tiiveyden, sosiaalisuuden

hybriditorneja. Ilman sopivaa kieltä ryhmät voivat päätyä turhaan

suhteen: Väljä privaatti, väljä sosiaalinen, vilkas privaatti ja vilkas

vastakkainasetteluun, tulee väärinymmärryksiä eikä saada

sosiaalinen. Yksinkertaistuksissa on kaupunkisuunnittelussa

kieleen riittäviä määritelmiä erilaisille kestävyyksiä, joiden

haasteensa, mutta näillä profiloinneilla saatiin varmistettua

pohjalta suunnittelua ja mahdollisia kompromisseja tehdään. Kun

se, että he keskustellessaan tarkoittaisivat suurin piirtein

sovitetaan nämä kaksi ryhmää samaan tavoitteeseen, saadaan

// WORKSHOP / Päivä tulevaisuudessa / 2018 //


tyypillinen suomalainen asukasbarometritulos, asukas, joka haluaa asua luonnonläheisesti keskellä kaupunkia. Näistä syistä johtuen ihmiset jaettiin heti työpajan aluksi ennakkotehtävällä

anti jäi vähäiseksi resurssisyistä. Sitä vastoin itse tehtävät ja keskustelut olivat monella tapaa antoisia ja toivon mukaan niiden antia on nähtävissä keräämissämme tarinoissa. Olisi edelleen mielenkiintoista kehittää kyseistä työpajan suunnittelu- ja dokumentointiosuutta ja laittaa ihmiset esimerkiksi valitsemaan, mikä on kellekin riittävää vehreyttä ja sopivaa sosiaalisuutta, ja mistä taas mikäkin ryhmä on valmis luopumaan saavuttaakseen jotain itselleen tärkeää. Työpajassa ainakin suunnittelijaa kiinnosti se, että jos tunnistettaisiin yhä voimakkaammin asukasryhmät, voitaisiin aivan selkeästi panostaa eroavaisuuksiin ja tiedettäisiin, mitkä viherkaistaleet voidaan uhrata tiivistämisen ja uuden kaupungin tieltä ja mitkä alueet taas kaipaavat eheyttämistä, jotta säilyvät kaupunkilaisille saavutettavina ja virkistävinä keitaina. Tai halutaanko jossain esimerkiksi sietää häiriöitä ja vaikka rumentavaa pienteollisuutta kaupungin keskeisillä alueilla sen varjolla, että työpaikat, palvelut ja valmistus ovat lähellä ja toimitusketjut asiakkaille lyhyitä?

// SUISTOVISIO 2100 / Kuvat / 1. Päivä vuonna 2100 haastattelutehtävä, Johannes Helama 2. Työpajakuva ensimmäinen työpaja

Toisen työpajamme raportoitava ja suunnitelmiin siirrretty

asukasprofiilin määrittely 3. toisen työpajan ennakkotehtävänä haastattelu asukasprofiilin määrittelyksi Hasu & Hirvonen tutkimuksen pohjalta//

profiilinsa mukaisiin ryhmiin.

28


PLATFOR


RM


// SUISTOVISIO 2100 / Platform / 2018 //

// PLATFORM: PLAYSIGN //

Playsign

on

verkkopalvelu

rakennetun

ympäristön

Hiukkavaaran

(ts.

kasarmialue)

virallisessa

asemakaavan

yhteissuunnitteluun. Se on oululaisen samannimisen yrityksen

pohjatyössä yhteistyössä kaupungin asemakaava-arkkitehtien

kehittämä, ja pohjaa 3D-pelimoottorin ja sosiaalisen median

kanssa, alkaen keväästä 2016. Pääpaino oli kahdessa työpajassa,

palvelujen

tekijät

jotka järjestettiin syksyllä 2016, ensin kaupungin työntekijöille

eivät ole arkkitehtejä tai maankäytön suunnittelijoita, vaan

eri aloilta, infrasta liiketoimintaan ja kulttuuriin, ja toinen avoin

peli- ja web-kehitystaustaisia ohjelmistokehittäjiä. Idea on

tilaisuus johon tuli mm. alueen asukkaita ja rakennusyhtiöiden

julkaista ammattilaisten tekemiä luonnoksia ja vaihtoehtoja

edustajia. Osallistujille ei esitelty mitään suunnitelmia, vain

eri ihmisten tarkasteltavaksi yksinkertaisessa muodossa, ja

kaupungin

yhdistää kommentointi ja keskustelu aiheesta saumattomasti

kuten asuntojen määrän lisääminen vähintään 2000 ihmiselle.

samaan näkymään. Työkalu ei kilpaile ammattilaisten CAD ja

Työkalulla sai sitten piirtää karttapohjalle päätiet, pyörätiet,

BIM järjestelmien kanssa, vaan sillä julkaistaan tyypillisesti

puistot ja metsäalueet ja eri tyyppiset asuin- ja liiketoiminnan ja

vain ammattilaisten järjestelmissä pyöriviä suunnitelmia myös

palveluiden alueet, eli ne elementit mitä asemakaavakartoissa

ei-ammattilaisten ulottuville, esimerkiksi päätöksentekijöille

on. Luonnos kuitenkin visualisoituu automaattisesti helpommin

yritysmaailmassa tai politiikassa, tai sen alueen asukkaille joita

ymmärrettäväksi,

suunnitteluprojekti koskettaa. Playsign toimii myös valmiiden

jolloin ideat hahmottuvat myös ihmisille jotka eivät osaa lukea

suunnitelmien

ammattilaisten värikoodattuja kaavakarttoja. Lisäksi samaan

käyttöön

tai

ja

yhdistämiseen.

vaikkapa

pitkälle

Playsignin

vietyjen

vaihtoehtojen

päättämät

voi

reunaehdot

pelimäisen

laittaa

alueen

näköiseksi

3D

tekstikommentteja

kehittämiselle,

ympäristöksi,

vertailuun, mutta erityisen kiinnostavaa on miten eri ihmisten

ympäristöön

näkemyksiä voidaan saada mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa.

ehdotuksia. Työkalu palveli työpajoissa erittäin hyvin: yhteensä

tarkentamaan

Pitkälle viedyssä yhteissuunnittelussa osallistamista tehdään

8 eri ryhmää työsti, hyvin fasilitoituna, omat varsin kattavat ja

jo tavoitteiden asettamisessa, ei vasta myöhemmin pelkkään

mielenkiintoisesti sekä yhtenevät että poikkeavat luonnokset

suunnitelmien esittelyyn ja mielipiteiden kysymiseen.

alueesta vain puolessatoista tunnissa. Lisäksi kaupunki käytti sovellusta kaupunginkirjastolla CAVE-ympäristössä parina iltana,

Yrityksen varhaisen vaiheen ideointiin soveltuva työkalu, Playsign

ja se oli myös avoimena webissä. Myöhemmin keväällä 2017

Create, oli pilotoitu ennen Suistovisiotyötä Oulussa Vanhan

ideankeruuvaiheen jälkeen ammattilaisten tekemät neljä virallista kaavarunkovaihtoehtoa julkaistiin myös samalla työkalulla.

31

//PLATFORM / PlaySign +Kanttia2 / Interface buttons //


32

// PLATFORM / PlaySign / Screensaves of the planning environment 1-3 //


// SUISTOVISIO 2100 / Platform / 2018 //

// PLATFORM: PLAYSIGN //

Playsign lähti mukaan Suistovisiotalkoisiin ensimmäisen työpajan

Ohjelmistokehittäjille Suistovisioprosessi on ollut mahdollisuus

jälkeen, tarjoamalla alustan maksutta luonnosten julkaisuun

oppia siitä miten osallistavan suunnittelun ammattilaiset ja

ja ihmisten vapaaseen käyttöön samoilla piirtotyökaluilla jotka

arkkitehdit esittävät haasteita ja herättävät ihmisiä pohtimaan

sovitettiin Hiukkavaara pilotin pohjilta Suistovisioon soveltuviksi.

ja ideoimaan, ensimmäisen työpajan unelmien Oulusta lähtien.

Uutena ominaisuutena lisättiin mahdollisuus laittaa karttapohjalle

Samalla olemme voineet miettiä miten digitaaliset työkalut voisivat

kommentteja myös kuvina, niin että sekä kuva että teksti menevät

auttaa prosessissa. Avoin, kokeileva ja riippumaton vapaaehtoistyö

Playsign-ympäristön kautta myös Suistovision Facebook-ryhmään.

antoi mahdollisuuden hakea ratkaisuja eri tavalla kuin kaupalliset

Työkalu suunnattiin työpajoihin osallistuneille, jotka olivat jäseninä

toimitukset. Loppuvaiheen käänne, karttapohjien sijasta tarinoihin,

ryhmässä. Tämä Suistovision Web-sovellus esiteltiin 2. työpajassa,

on erittäin mielenkiintoinen myös työkalukehityksen kannalta:

jossa työryhmän jäsenet myös käyttivät sitä suunnitelman esittelyyn

voisiko seuraava versio Web-ympäristöstä avata tulevaisuuden

osallistujille. Työpajassa ei kuitenkaan varsinaisesti käytetty

suunnittelua enemmän tarinoiden kautta? Playsignin inspiraatio

työkalua ideoiden keruuseen, lähinnä ajan loppumisen takia kun

tulee paljolti peleistä, jo vanhat kaupunkipelit kuten Sim City tai

erinomaiset keskustelut olivat kestäneet niin pitkään että työkalua

yhteiskunnan pyörittäminen Civilizationissa näyttivät miten pelien

katsottiin vain vähän lopuksi, väsyneinä. Oli kuitenkin hyvä kuulla

keinoin voidaan havainnollistaa ja leikkiä monimutkaisillakin

ihmisten kommenttia siitä, kuinka tuli olo että suunnitelma

kokonaisuuksilla. Mutta on myös paljon tarinakeskeisiä pelejä,

sellaisena interaktiivisena ympäristönä on “omissa käsissä”

olisiko siellä osviittaa Suistovision tarinoiden jopa interaktiiviseen

(suora lainaus). Sovellus on avoin julkisena verkossa, mutta sen

julkaisemiseen?

viestintäominaisuuksia pitäisi vielä kehittää jotta pelkästään verkon varassa toimiva yhteissuunnittelu voisi toimia. Työpajan jälkeen vapaaehtoistyön realiteetit iskivät myös Playsignin tekijöihin, ja jatkokehitys on ollut vielä vähäistä. Meillä on kuitenkin valmius ainakin lisätä vielä puuttuvat suunnitelman osat verkkojulkaisuun, ja toivottavasti avata keskustelu-/ kommenttityökalu jotenkin järkevästi myös Suistovision Facebook ryhmän ulkopuolisille toimivaksi.

33

//PLATFORM / PlaySign +Kanttia2 / Interface buttons //

http://suistovisio2100.playsign.net/


34

// PLATFORM / PlaySign / Screensaves of the planning environment 1-3 //


ANALYS After the first workshop we had four different maps which focused on different aspects of the future city of Oulu. A team of architects and designers now took some time to analyse these results. The goal was to assess the current situation and combine it with the new developments into a single vision. In the end we came up with a new set of plans. Each of these highlights different aspects of the future city: the areas with a high potential for future development, the most important infrastructure elements, important connections between different parts of the city and the location of essential services.


SIS


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

Itä-Tuira

// MAPS //

Puolivälinkangas

Peltola

CITY AREAS

11 Nimi

Välivainio

Isko

How are the different functionalities spread out and divided throughout the city right now? Is there a lack or need for

Syynimaa

certain services and functions in specific areas of the city?

11 Nimi

12 Nimi

How mixed and multifunctional is the delta-area? This map shows the main functions for the different city areas of Oulu.

Alppila

Vanha Alppila

It shows how the southern side is dominated by industry and logistics (pink) and commerce (brown): the railroad switches before the train station, the harbour area, the paper factory

Koskela

and the big box shops in Limingantulli. The part north of the

11 Nimi

11 Nimi

river is mainly consisting of residential neighbourhoods (the suburban green zones and more compact light blue zones).

Vanha Koskela

Vanha Toppila

The central zone or “the old town” (dark blue) is currently one of the more hybrid areas of the city, combining commercial functions with public functions (red), recreational (yellow)

13 Nimi

Peltola

Meri-Toppila

11 Nimi

Toppilansalmi

and residential (blue) zones. The area in the center of the delta is mainly reserved for events and recreational use. In between the areas there is a large amount of space used by

Toppilansaari

infrastructure and the districts are not well connected.

Peltola

37

// MAPS / City areas / 2018 //


13 Nimi

Välkkylä

Laanila

Kasarmiranta

14 Nimi

Intiö

Peltola

Lintula

Mäntylä Peltola

Karjasilta

13 Nimi

Höyhtyä

Myllytulil

13 Nimi

Peltola

Raksila

12 Nimi

Itä-Tuira Nokela

14 Nimi

Eteläinen keskusta

11 Nimi

Takalyötty

Monumentaali keskusta

13 Nimi

9 Nimi

Peltola

Etu-Lyötty

Keskusta

Toivonniemi

Keskusta

Peltola

Heinäpää

Peltola

11 Nimi

Länsi-Tuira

Peltola

Kiikeli Kuusiluoto

Länsi-Tuira

Peltola

Peltola

Peltola

Myllytulil

Hollihaka

Hollihaka

Peltola

// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 //

Peltola

Peltola

9 Nimi

11 Nimi

// SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

2

0

200

5

500

1km

10

38


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

// MAPS // ROADS Which are the existing routes around and across the city? The connecting road areas divide the city and the greenery into pieces. The highway cuts off the delta area from the surrounding green zones and separates districts from each other. Around the big junctions, the “safety zones” create even bigger patches of unusable space. Secondary roads lead to the city centre, but don’t make a loop. Vihreäsaari remains a dead-end for car traffic.

39

// MAPS / Roads / 2018 //


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 // // SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

200

500

1km

40


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

// MAPS // CONNECTIONS The big industrial and commercial zones south of the city centre are an opportunity to further expand the city around the river delta in the future. The historical centre of the city can be easily connected with the harbour and factory areas, as well as with Vihreäsaari. An array of new bridges and water connections can close the loop around the delta. Along the southern coastline, the existing road already connects many of the areas. Existing green and residential zones connect the city centre with the coastline and the forest areas to the east.

41

// MAPS / Connections / 2018 //


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 // // SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

200

500

1km

42


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

// MAPS // INFRASTRUCTURE A tramline between the university campus and the city centre is currently being discussed. In 100 years it is easy to imagine that this network will be further expanded. A lateral line can connect the suburbs north and south of the city centre. A circular line can make a loop around the delta and string together the residential areas, both existing and new, with green zones, recreational zones and public functions around the city. Both green zones and commercial zones would be made more accessible. On top of connections with the regional train-network, public transport could connect to a hyperloopstation that would make a superfast connection with the capital area, Sweden, central Europe and beyond.

UUSI RAUTIOVAINO Peltola

UUSI SILTA BIITSI/ VIRKISTYSALUE PUISTO/ VIHERALUE

43

// MAPS / Infrastructure / 2018 //


Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 //

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

Peltola

// SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

200

500

1km

44


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

// MAPS // GREEN The delta area is not just about water. There are many forests and marsh areas in and around it as well. As the city grows and becomes more populous, public transport can play an important role in keeping the centre connected with the green zones in the periphery. Furthermore, green boulevards and ‘fingers’ can serve as green corridors towards Oulu’s natural surroundings and let people enjoy the nature via public transportation straight from their homes.

45

// MAPS / Green / 2018 //


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 // // SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

200

500

1km

46


// SUISTOVISIO 2100 / Analysis / 2018 //

// MAPS // BIKES Oulu is a great city for cyclists already, with an extensive and well-maintained network of paths for pedestrians and cyclists. In the future this network might be further expanded and improved, to make it even more convenient to commute to work and move around the city by bike. Several ‘ringroads’ can loop around the delta-area, and radial ‘highways’ can connect the outer neighborhoods with the centre. At key crossings we can imagine service stations, which will serve as social meeting-points, shops, workplaces, restaurants, ... breathing life into the residential neighbourhoods and creating new possibilities for social and political interaction.

47

// MAPS / Bikes / 2018 //


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 3000 // // SUISTOVISIO 2100 / Oulu map: Areas / 2018 //

0

200

500

1km

48


THE VISI The workshop results and the analysis maps formed the basis

these many uncertainties and the fact that there is no clear

for a single plan that would be presented, tested and further

scientific truth about how things will evolve locally, we made

developed by people in the following workshop. During the

the following assumption: that the very heart of Oulu will keep

planning, we discussed and revisited many of the topics that

on growing and the rise of land might compensate for the rise

had been touched upon during the workshop.

of the sea level.

One of these topics was the trend of people moving towards

As a planning team we also discussed the evolution of the

the city and the long term effects of the land rise (post-glacial

heavy industry and the network of transportation services

rebound) and the rising sea level (due to climate change). On

around Äimärautio, near the city centre. We had to make some

the one hand, we considered the necessity for future Oulu to

informed assumptions again. By the end of this century, due

have infrastructure that prevents floods: city furniture and

to a finite amount of natural resources, heavy industry and

buildings that block flood water from the sea, permeable

transportation based on raw virgin materials will most likely

surfaces and green roofs that prevent local floods. On the

have changed into a more recycling based industry. In the

other hand, because of the current rise of the land, some new

case of Oulu, it is very likely that the paper pulp industry will

islands might rise out of the water. Would it be necessary to

transform into a more advanced business. One which further

retain the historical water level and the silhouette of the old

develops its materials into products that gain more value with

town (Vesipeilit)? This could be accomplished by the addition

less waste and bind more carbon dioxide in longer terms. At

of new dams, an infrastructure element that can be found in

the same time, when the city grows, there will be pressure

several places in Oulu already. Saving the historical values of

to develop the industrial and harbour areas. The industry will

the old town would create several other problems to discuss

be less polluting and will need less safety zones, so it will

and solve in further planning though: adding new dams to the

be possible to make the area more inclusive for residential,

delta area would make it inaccessible to boats, which means

commercial and cultural functions. (an example of this was

the harbours should be replanned further away from the city

presented during the first workshop: BIG architecture’s

or that some lock chambers would have to be included to

Amager Bakke waste-to-energy plant. In this project a power

maintain the acces. New dams would also prevent migrating

station has been integrated in the public sphere by turning the

salmon in Oulujoki from moving past the delta. Because of

roof into a park and skiing slope). Concerning the harbour,


ION

there was an idea in the workshop that because of the

be in traffic and less of them stored in parking places, would

uncertainty of the sea level the harbour could move outwards

there be more need of hop-on-hop-off places in the city and

to the sea. Big boats would deposit their loads on a platform.

less parking places? How will the rail system develop? People

Smaller boats and drones would then pick up the load and

will probably expect public transportation to be less stressful

bring them to the shore.

and allow for more leisurely activities in transit. At the same time, cars will keep on developing into driverless vehicles.

There are many questions that remain open. Questions that

At some point the distinction between private and public

will very likely have a big impact on our future society. Even

transport might dissipate altogether.

though it is impossible to find clear answers to them we tried to take them into consideration. Currently there’s a huge need

With all these assumptions we made a large-scale map of

for a discussion about how the streetspace will need to change

distinct future districts. The districts each express certain

when new automatic and electric vehicles will take their place:

ideas gathered throughout the workshop and analysis. The

will the street and the air space be a huge and wild beehive of

idea is that these districts would be further developed and

automated systems or do we want it to be something more

carefully designed as a new type of hybrid blocks. In the

organised? Do we want drones to fly everywhere to transport

following pages you can see the districts how we presented

our goods? There will be a huge rise in diverse types of

them to our co-design group in the Design Days of November

small electricity assisted vehicles in the streets (electric

2017.

skateboards, electric bikes, unicycle, segway, ...). It is probably a good idea to reserve them their own space on the street to avoid accidents. The future economy might require more open space for citizens (post consumers/prosumers) to operate and make their projects in. The houses will be designed in a way that the prosumer aspect is taken into consideration - the surfaces and the spaces of the building blocks would be partly used in the production of electricity and food. If the cars turn into pods that people spend their time in and more cars will


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

/ / A TO W N I N T H E PA R K / / Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE GREEN FINGERS

Several pieces of existing greenery right next to the city center are consolidated into a new big city park. The soccer fields of Heinäpää and a piece of currently inaccessible forest on the other side of the Nuottasaarentie form a green link towards the coast. The park becomes a piece of nature in the middle of the city - with plenty of space for sports and recreation. A new residential district wraps around this urban oasis.

Design Principles// The green fields and the green fingers of the city will be defined so that every citizen can reach the wild natural area by public transport or though parks and the public leisure routes that cover all of the city’s waterfronts. DENSE NEW AREAS & BOULEVARDS work as protective walls for greenery

51

// VISION / Town In The Park /

Kuva // Manhattan Flick photo by Rob Snell (CC BY 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Central park, Flickr photo by vagueonthehow (CC BY 2.0) Kuva // Roofgarden Flickr photo by Sergio Ruiz (CC BY 2.0) Kuva // Coulée Verte René-Dumont, Anu Säilynoja 2018

0

200

500

1km

52


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// STORA UNIVERSITY // Communality = HUBS & NETWORKS NEW INFRASTRUCURE OF PRODUCTIVE & SHARED CITIZEN SPACES POP-UP PRODUCTION, OFFICE AND SERVICE PLACES

What will happen to the paper factory in the coming decades and what at the end of this century? Will it continue its production the way it is right now? Or will it evolve into something else? Will the factory remain an inaccessible zone around which the city expands, or will it be more integrated into the city fabric? In one of our scenarios the facilities will change together with the production methods, opening up the area towards the city and making it possible to connect the centre area with Vihreäsaari. As has happened in the past with discontinued coal mines, energy plants or old harbour warehouses (for example the Zollverein site (picture) in Essen, Germany), the paper factory can transform into a hub for production and creativity. At the same time the university gets a new campus amongst the monumental, historical brick chimneys and old production halls. The factory remains a centre of production, but instead of a big fenced-off area, it will be publicly accessible, providing space for workshops, pop-up production and urban agriculture where postconsumers can go and fix their own products with recycled materials.

Design principles // CIRCULAR ECONOMY // Recycle centre, second hand stores as circular economy house

53

// VISION / Stora University /

Kuva // lähde / Doazan-Hirschberger, 2009/Jardin les FonderiesFrickr photo by Bruno Vanbesien (CC BY-NC-ND 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Le Centre Pompidou, Paris, Anu Säilynoja 2018 Kuva // Kokerei Zollverein, Essen, Weksschwimmbad. Flickr photo by abaissemente (CC BY 2.0) Kuva // NDSM-werf, Amsterdam, Anu Säilynoja 2018

0

200

500

1km

54


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// VIHREÄSAARI CARLESS DISTRICT // Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE NEW CONNECTIONS

The harbour infrastructure makes space for a carless neighbourhood, connected to the urban green of Hietasaari on one side and the city centre on the other side - connected by tram, watertaxi, and new bridges. Together with Nuottasaari, Vihreäsaari will create an urban gateway to Oulu.

Design principles // CARLESS DISTRICTS THAT REACHES THE SEA WATER ROUTES // The new water routes by means of water buses and city kayaks will show the city from a new vantage point. LANDMARK MARKET PLACE/ HALL IN EVERY DISTRICT

55

// VISION / Vihreäsaari /

Kuva // lähde / The Opera House, Oslo -Norway. Flickr photo by Jøran Østom (CC BY-NC-ND 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Ch창telet - Les Halles, Paris, Anu S채ilynoja 2018 Kuva // Amsterdam, Anu S채ilynoja 2018 Kuva // NDSM-werf, Amsterdam, Anu S채ilynoja 2018

0

200

500

1km

56


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

/ / O U L U J O K I D E LTA I S L A N D S / / Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE Multi-layered city = IDENTITY PLACE FOR CREATIVITY

The islands in the centre of the delta, are the ideal place for a cultural centre, shared workspaces and the central hub of the community centre network

Design principles // THE PUBLIC WATERFRONT ROUTE will become a leisure route of events and greenery Developing the true quality of life by measuring the experiences/ big data will serve the residents/ global trade through business models based on open data AESTHETICS AS A KEY ELEMENT OF URBAN PLANNING // more space for people, culture & greenery

57

// VISION / Oulujoki Delta Islands / Kuva // lähde / Amsterdam, Anu Säilynoja 2018


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva //Kustaanmiekka Flickr photo by smerikal (CC BY-SA 2.0) Kuva // Paris, Anu Säilynoja 2018 Kuva // Amsterdam, Anu Säilynoja 2018

0

200

500

1km

58


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

/ / N U O T TA S A A R I / / Multi-layered city = GENIUS LOCI Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE THE STORIES OF THE CITY

An extension of the oulu grid structure along the waterfront. An urban boulevard connecting the ‘old’ city with the new districts in Nuottasaari, Vihreäsaari and the islands.

Design principles // SAVING THE HISTORICAL VALUES OF THE CITY // by collecting data from people & discovering the meaning of places; defining places that have social value and places to be saved & developing better infill building methods GENIUS LOCI // The identity of different districts can be found by listening to people and giving them chances to develop and save their historical environment => creating a network of productive citizen spaces in the city

59

// VISION / Nuottasaari / Kuva // lähde / cykelslangen copenhagen dissinweitling architecture. Flickr photo by Miss Copenhagen (CC BY-NC-ND 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Coulée Verte René-Dumont, Paris, Anu Säilynoja 2018 Kuva // Versailles, Anu Säilynoja 2018 Kuva //Amsterdam, Anu Säilynoja 2018

0

200

500

1km

60


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// COMMERCIAL DISTRICT // Communality = HUBS & NETWORKS SHARED SPACE

The current car-centered big box shop area is densified with infill buildings - interlaced courtyards form new social gathering spaces - homogeneous blocks are transformed into mixed-use, multilayered, multifunctional spaces.

Design principles// PARTICIPATION & DIRECT LOCAL DEMOCRACY // Community centers, work as local parliaments / Monthly open meetings that decide on pilots KAUPPAHALLI 2.0 will be the NEW OPEN CITY HALL // the officers work amongst the citizens in a publicprivate partnership / Kauppahalli 2.0 is testing, selling and servicing places for future prosumers Shared, electrified and automatised mobility // Less car traffic space and parking needed / Shared local streets turn to productive meeting places for people. Most of the traffic space is provided for bicycles, small electrical vehicles and drop and pop for public transport. Parking lots will turn to shared productive spaces. New yards will be planned for greenery, leisure and meeting places.

61

// VISION / Commercial District / Kuva // lähde / Coulée Verte René-Dumont, Paris, Anu Säilynoja 2018


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Mvrdv, The Market Hall, Flickr photo by Aad Corbeth, (CC BY 2.0) Kuva // NDSM-werf, Amsterdam, Anu Säilynoja 2018 Kuva // Châtelet - Les Halles, Paris, Anu Säilynoja 2018

0

200

500

1km

62


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

/ / O L D R A I LWAY A R E A / / Multi-layered city = HYBRID SPACES CITY AS A TESTING PLATFORM

The cut in the urban fabric caused by the railway is closed and covered with a green deck. The quiet neighbourhoods in the east are connected to the commercial district in the west. New green roofs and a solar farm make it a perfect prosumer hub with its urban gardens, a modular market hall, and a direct connection to local and regional public transport

Design principles // BIG DATA & OPEN DATA WORK AS A PLATFORM TO SERVE PEOPLE QUALITY // science based planning parameters created with trial & error & open process MIXED USE // Hybrid blocks & shareds streets and spaces/ All of the uses of the city mixed and in balance together: the production, primary production, living, services, workplaces and the districts. LOCAL PRODUCTION OF FOOD AND GOODS // made possible by closed loop processes

63

// VISION / Old railway / Kuva // lähde / Kääntöpöydän kasvihuone, Pasila, Helsinki. Flickr photo by Kirmo Kivelä / Dodo.org (CC BY-SA 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // 0

Kuvat // Amsterdam, Anu Säilynoja 2018

200

500

1km

64


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// GARDEN CITY ÄIMÄRAUTIO // Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE URBAN HUTS & ROUTES AROUND DELTA

A residential neighbourhood combining dense housing blocks with open green space. The area is part of the green fingers providing a connection between the urban centre of Oulu and the wide-open forests surrounding it.

Design Principles // Using the former car zones to connect the districts of the city with the new urban districts, where everybody has their own type of urbanism and greenery. One multifaceted city for all. Urban places with high density and green districts close to the city centre for those who enjoy a more quiet life with reasonable distances to the urban pulse. Highway-like environments turned to aesthetic urban boulevards where the electrical shared transport lets people meet and live in a less noisy and polluted environment. What are the future gas stations and parking solutions? Serving stations? Are there more of those for bicycles and tricycles? Urban automatised hubs where people leave their vehicles, do their daily fixing routines, meet each other and switch to public or shared transport on their way home or to the nature.

65

// VISION / Garden City Äimänrautio / Kuva // lähde / Hammarby Sjöstad Flickr photo by Design for Health (CC BY-NC 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // 0

Kuvat // North Netherlands, Anu Säilynoja 2018

200

500

1km

66


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// ORITKARI HARBOUR DISTRICT // Multi-layered city MAKERS SPACES

The harbour is a little peninsula sticking out into the sea. Dense, big city blocks are combined with smaller scale structures to break the wind. Alleyways end up in courtyards which connect to public squares and quais offering views over the Bothnian Bay. Urban hybrid blocks will turn to living ecosystems that produce and recycle the material and energy that is consumed in the living quarters of the block. Roofs will be used as parks or food producing fields or electricity producing facilities. On the street level there will be shared spaces with shared facilities: distant working facilities, culture, sports, food, leisure & transport. In a post-fossil-fuel society even the surface of the street has to be re-thought. It could serve, for example, as a water filtering & cleaning system that reduces urban noise and is made out of recycled, reusable material.

Design Principles// PRODUCTIVE SPACES// the future industry becomes more open and more automatised. A tailored service that citizens run themselves. Industries become more like open kitchens where prosumers bring their recyclables and design their own products to be automatically molded, printed and assembled into new products.

67

// VISION / Oritkari Harbour District/ Kuva // lähde / High Line, New York. Flickr photo byt Shinya Suzuki (CC BY-ND 2.0)


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // 0

Kuvat // Amsterdam, Anu Säilynoja 2018

200

500

1km

68


// SUISTOVISIO 2100 / Vision / 2018 //

// NEW BEACH // Contrast = URBAN CONNECTS WITH NATURE LEISURE SPACES

Towards the south, the greenery of the city park and the garden city opens up onto a new beach. it’s a place for social gathering, events, culture, a mökki close by the city.

Design principles// The presence of the wild nature is a contrast next to the urban life of the city. The sea is made visible in the city. GREEN ROOFS AND GREEN BLOCKS// making the green infrastructure part of the urban environment NATURE AS A WELL-BEING SERVICE // The water areas and the natural areas are considered a service to the people. If they are easily reached, they benefit the wellbeing of the citizens and offer new experiences. UNOFFICIAL MEETING PLACES IN EVERY DISTRICT FORM A LOOP OF EVENT SPACES// A network of shared spaces; a library of workplaces; saunas and pubs as more unofficial meeting places in every district

69

// VISION / New Beach / Kuva // lähde / NDSM-werf, Amsterdam, Anu Säilynoja 2018


// SUISTOVISIO 2100 / Scale / 1/ 2500 // Kuva // Châtelet - Les Halles, Paris, Anu Säilynoja 2018 Kuva // Saint Malo Flickr hoto by Jérôme S (CC BY-NC-ND 2.0) Kuva // Hastings Pier dRMM. Frickr photo by Matt Brown. (CC BY 2.0)

0

200

500

1km

70


THE FUT Halutessamme

tavoitetasoamme

tulevaisuudesta. Sillä tulevaisuus on lopulta myös paljon sitä,

kaupunkisuunnittelun tasolla, tulevaisuuteen tähtäämällä

millaiseksi osaamme sen kuvitella. Joku voisi perustellusti

Oulun

olimme

sanoa, että visiomme on epärealistinen, eikä pajoistamme

asettaneet itsellemme melkoisen haasteen. Ymmärsimme,

saatuja tuloksia ole mahdollista hyödyntää kaupungin

että vuoteen 2100 on mahdotonta tehdä pitäviä ennusteita

arkisessa työssä. Silti onko parasta kuitenkin löytää

tai suunnitelmia. Silti tulevaisuuden ennustaminen koetaan

tulevaisuudessa kirkkaana kiiltävä ajatus johon tähdätä tai

yhä tärkeämmäksi ja sitä tehdään paljon. Ennusteilla tai

jopa konsensus toisistaan selkeästi eroavien intressiryhmien

mielikuvilla tulevaisuudesta myös vaikutetaan ihmisiin,

sisäisesti ja yrittää löytää erilaisuuksille omanlainen paikka

investointeihin ja siihen, millaista infrastruktuuria rakennetaan

kaupungista, kuin korjausratkaisujen sikermä johon harva

tulevaisuuden tarpeisiin. Kerrotaan tarinaa ja samalla luodaan

sitoutuu?

tulevaisuuden historiaa. Tarinoista tulee mantroja, joista

eriarvoistuminen on esimerkiksi muutosvoima, jota vastaan

tulee deterministisiä ajatusmalleja: ”näin tämä vain menee”.

yhdyskuntasuunnittelun voimin on pyritty taistelemaan, mutta

Myös näköalattomuus ohjaa tietynlaiseen tulevaisuuteen.

yhteinen kokemuksemme nostaa suunnittelijalle kysymyksen

Meillä on jo kokemusta siitä kuinka vuosikymmenten takaa

siitä, että olisiko eri kaupunkilaisryhmien välillä jotain muita

nousee elokuvien ja kirjallisuuden mielikuvitusmaailmoista

yhdistäviä piirteitä kuin taloudellinen ja yhteiskunnallinen

ajattomia

Suistoalue

ideoita

nostaa

omaa

tarkastelukohteenamme,

uusien

teknologioiden

Alueiden

sosioekonominen

erilaistuminen

ja

kehitykseen.

asema? Kaupunkilaisten kiinnostus oman kotikaupunkinsa

Kaupunkisuunnittelijat taas helposti tunnistavat sen, että

kehittämistä kohtaan on joka tapauksessa nouseva ja hyvin

liian tarkat suunnitelmat puolestaan menettävät tarpeensa ja

antelias voimavara, jos sen hyödyntää prosessin oikeassa

merkityksensä muutamassa vuodessa. Näiden näkökohtien

vaiheessa.

kautta nousi ymmärrys, että sen sijaan, että yrittäisimme vajailla resursseilla ennustaa tulevaisuutta ja suunnitella

Viimeisen työpajamme jälkeen huomasimme, että antoisista

sitä, onkin tärkeämpää uskaltaa tehdä luovia valintoja ja

haastattelukeskusteluistamme jäi paljon dokumentoimatta.

vahvistaa ihmisten kykyä käyttää tietoisesti omaa valtaa

Osa

tarinankertojana ja luoda positiivisia, mutta kriittisiä unikuvia

yksityiskohtaisiin arjen tason ratkaisuihin vastauksia suoraan

siitä

syystä,

ettei

kaikkia

tärkeitä

mutta

hyvin


TURES pystynytkään

siirtämään

makrotason

suurpiirteiseen

visioon, osaksi johtuen julkaisualustamme beta-vaiheesta ja osa puhtaasti siitä syystä että meillä ei tilaisuudessa ollut

kirjureita

vaan

suunnittelijat

osallistuivat

itsekin

keskusteluun. Onneksi prosessimme oli vapaa kehittymään ja niinpä halusimmekin ottaa vielä kiinni tästä välillä jopa hyvin narratiivisesta Suistovision hengestä, johon ihmiset olivat päässeet kohtuullisen pitkän yhteisen prosessin ja monien keskusteluiden tuloksena. Oli yksi väline, jonka koimme välittävän vision olennaisen monitasoisuuden eheänä jättäen lukijalle kuvittelun sijaa hämärän tulevaisuuden suhteen ja se oli mielessämme tarinat. Keräsimme tarinoita vuodenvaihteen 2017-2018 sähköpostilla mukana olleilta työpajan osanottajilta. Tehtävänanto oli hyvin avoin toive kuvata sivun mittaisella tekstillä päivä Oulujokisuistossa vuonna 2100. Saatu otanta tarinoista oli suhteellisen pieni, mutta siitä huolimatta se välittää siivun sitä moninaisuudesta, mitä mahdollisuuksia ja ennen kaikkea, mitä näkemyksiä meillä voi olla kaupungin kehittämisen ja ihmisten elinympäristön suhteen tulevien 80-vuoden aikana. Myös osa suunnittelijoista on osallistunut tarinan kirjoittamiseen. Mikä olisikaan Oulun tarina, jos näitä tarinoita kerättäisiin vielä laajemmalla otannalla ja tarinoista jalostettaisiin asiantuntijoiden avulla polut eri alueiden kehitykselle?


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

// STORY: KESÄPÄIVÄ // OULUSSA VUONNA 2100 Lauantai aamu, mietin millaisen vapaapäivän viettäisin. On heinäkuu ja taas

Rannatkin ovat siistit, muoviroskaa ei ole näkynyt enää aikoihin.

helteinenpäivätulossa,kesätovatolleetjomuutamanvuosikymmenenajan todella kuumia. Itse asiassa pidän enemmän syksystä. Lämpimät lokakuun

Loppupäivän aion viettää Hietasaaren luonnonpuistossa, kävellen

säät olisivat minusta parasta aikaa tällaiselle retkipäivälle, ellei sateet ja

hiekkapolkuja pitkin ja ihailla luonnonkukkaniittyjä. Jos minulla olisi

kovat tuulet olisi toistuva riesa. Onneksi aikanaan puistoihin istutettiin jaloja

eväät jäisin sinne jollekin sopivalle paikalle pik-nikille , mutta nyt

lehtipuita, nykyään ne ovat mahtavia komistuksia ja viilentävät kaupungin

aion jäädä viettämään aikaa upeaan talvipuutarhaan ja sen vieressä

kuumaa keskustaa. Vihreillä puistoalueilla eivät myöskään vesimassat

olevaan puutarhamyymälään sekä poimia itselle sopivat kukat kotiin

vello niin kuin aika ajoin vanhoilla asfalttikaduilla ankaran sateen jälkeen.

viemiseksi. Viehättävä paikka, jossa on monenlaista tarjontaa ja touhua! Talvipuutarhassa on mainio ruokapaikka , pohjoisen bistro. Siellä tapaan

Otan citypyörän panttipisteestä ja lähden kauppatorin vanhan toripoliisin

useasti ystäviä ruuan merkeissä.

silmien alta rantabulevardin pyöräkaistaa pitkin Hollihakaa kohti. Pehmeää ajorataa pitkin minä ja muutama sähkölautailija käännymme Hevossaaren

Jos lämmin päivä ei uuvutta voin ottaa uudelleen panttipyörän puutarhalta

silloille ja kohti lasipaviljonkia. Vilkaisen rannekkeesta paviljongin lauantain

kotimatkalle ja pistäytyä matkalla vielä Pikisaaren taidegallerioissa tai

tarjontaa; taidan ottaa nisukahvit ja tänä aamuna myös paikallisia

pyöräillä Toppilan salmen toisella puolella olevaan Kokeilevan taiteen

tervalohinapposia . Merituuli viilentää mukavasti ja rantaheinikosta kuulee

taloon. Kaikki suiston äärellä.

vesilintujen ääniä. Kiireet haihtuvat mielestä. Maankohoamisen myötä saaret ja rannat ovat saaneet uutta maata ja Lasiseinä on avattu ja ruovikon takaa vesi läikkyy. Juon auringossa

Torin edustan suistoalue on mataloitunut vuosi vuodelta, ruoppaajat ovat

aamukahvini. Muutama isompi vene ja polkuvenekin ovat matkalla

tuttu näky. Maa on noussut täällä Perämeren rannoilla viimeisen sadan

jonnekin…. Kurkistelen kohti Vihreäsaaren kärkeä ja erotan korkean

vuoden aikana kuitenkin enemmän kuin ilmaston muutoksen aiheuttama

kaarisillan, se on auki. Sen yli pääsisin Vihreäsaaren kärkeen tutkimaan

meren pinnan nousu. Tästä eteenpäin meren nousu on arvaamatonta.

alueen uutta arkkitehtuuria pieniin kortteleihin ja samalla löytäisin

Tulevaisuudesta ei tiedä, ainakin kasvillisuus on rehevöitynyt ja karu luonto

uusimmat kahvilat ja design-korttelin. Siellä yksityisautot eivät olisi haittana.

saanut uusia tulokkaita. Oulu on rehevän suistonsa suojassa suuremmilta

Sinne voisin jättää myös panttipyöräni ja käydä Meriurheilu-keskuksessa

myrskyiltä. Tuomiokirkon tapuli erottuu kaupungin silhuetista, pyöräilen

ihmettelemässä uusia vapaa-ajan välineitä ja tehdä ehkä kokeilun jollakin

kohti tuttua ajannäyttäjää.

niistä. Merivesi on onneksi lämmintä ja levää ei avovedessä juuri ole.

73

// FUTURES / Kesäpäivä Oulussa vuonna 2100 //

Lähteenä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sivuston tutkimustietoja ilmastonmuutoksesta ja kaupungistumisesta. Ilmastoa, kasvillisuutta ja maankohoamisen/ merenpinnankohoamisen liittyviä seikkoja olen siis tarkistanut ko. sivustolta sekä myös Ilmatieteen laitoksen sivustoilta.


74

// SUISTOVISIO 2100 / Kuva // Anu Säilynoja 2018


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

// STORY: LIIPUTUSTA // KUVAELMA HETKESTÄ TAI PÄIVÄSTÄ OULUSSA VUONNA 2100 Hei,

Näin siinä kävi taas. Jos tämän jälkeen jäisin vielä kerran kiinni, nimeni mainittaisiin yhteisötaulun levottomat kädet -listalla.

Ehkä sun kannattais tulla käymään täällä joskus ihan livenä.

Se tarkoittaisi, että saisin erityisohjausta yhteisövastuun

Mulle nimittäin sattui tänään jännä juttu. Jos olisit ollut täällä,

omaksumisessa ja, että suosituspisteeni tippuisivat. Pahoittelin

olisit päässyt parempiin fiiliksiin kuin holoissa ikinä.

ongelmakäytöstäni ja vastasin palautekanavalla, että olin ymmärtänyt läheishuomautuksen. Valvojarobotti kuittasi, nousi

Olin siinä mielipaikassa, josta oon sulle kertonutkin ja koetin

puiden latvojen yläpuolelle ja katosi nopesti näkyvistä.

nähdä niitä heijastusten läpi. Eliaskin oli siinä silmät viiruina ja pää etukenossa jo pitkään tuijottanut älyttömän kirkasta

Ei kai se luullut, että koettaisin nostaa joesta lohia? ”Miksi nää

pintaa.

Menin vatsalleni ja kurottauduin eteenpäin niin,

taas menit tekkeen tuollain? Pijä kätes kurissa”, Elias hekotti.

että pään varjo puhkaisi pintaan aukon. Laskin käden oikein

”Drashek pääsi viikko sitten pois yhteisötaululta. Se sano, että

varovasti alas, mutta siitä huolimatta varjo sumentui. Elias

se ei ennää kyllä tekis mittään sellasta, mistä joutuu taululle.

nousi seisomaan, oikoi selkäänsä, sillain kädet lanteilla, niin

Koko sen pari viikkoa, kun se oli listoilla, sitä milloin missäkin

kuin joku vanha mies ja jäi seisomaan. Sitten se sanoi, että

neuvottiin ja ohjattiin ja siitä tuntu, että se oli kuin käjestä

”ei niitä nää, ne pyssyy päivällä piilosa.” Minä vastasin sille,

pijettävä pikkulapsi.” Minäkin olin kuullut, kuinka meidän

että ”kyllä näkkee, jos on rauhallinen”. ”Hei kato, tilasikko nää

kerhon Emmi oli viikon listalla oltuaan ihan puhki tai niin kuin

tuon, tilasikko nää ruokaa?”, Elias sanoi hätäisesti. Suriseva

se sanoi, empatiasta paksuna. Vaikka huolenpito oli ollut hyvää

ääni lähestyi nopeasti ja pysähtyi sitten äkkiä. Käännyin

tarkoittavaa yhteisökasvatusta, liika on liikaa. Siinä herkistyy

kyljelleni ja katsoin ylös. Hitto, yllätetty, taas. Häkkyrä etsi

muille ihmisille ja tavallaan hukkaa itsensä tai itsestään sen,

taajuuttani kummallisen kauan. Pintakontakti antoi ensin

mistä oli tottunut pitämään. Muutos oli se, mitä Emmi piti

yhteisö- ilmoitussignaalin eli yi:n niinkuin meillä ja kai

vaikeana se, että piti prepata ajatuksiaan ja mieltään, että piti

teilläkin sanotaan, ja avasi tämän jälkeen puhekanavan. ”Hei

tehä työtä itsensä kanssa.

taas. Annathan taimenille leporauhan. Tämä on jo toinen kerta tänä kesänä, kun yrität koskettaa niitä.”

Täällä on joka puolella vettä, niin kuin tiedät. Keskustassa kuuluu kesät talvet veden kohinaa. Tulvien aikana joki karjuu ja keväällä jäiden lähdön aikaan se möykkää tosi mahtavasti.

75

// FUTURES / Liiputusta //


76

// SUISTOVISIO 2100 / Kuva // Tim Vanhooren


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

Kysyin ytulkilta, kuinka lähellä Oulujokea merilohen päävaellus

Hemmottelupaviljongin

on. Se vastasi, että niitä on Hailuodon länsipuolella jo aika

sähkö

iso joukko. Hupisaarilla ei saa kalastaa. Merikosken Tuiran

Nyt energiaa tehdään enimmäkseen auringon säteilystä.

puolen rannalla on hemmottelupaviljongin viereen pystytetty

Suurin osa energiasta siirretään linkeillä Etelä-Euroopasta.

lasihälppä, josta saa hakea luvan iltapäivällä alkavaan kala-

Aika paljon saadaan sateesta. Paine- ja olomuotoenergiaa

happeningiin. Kuka tahansa saa koettaa liiputtaa koskea

käytetään myös melko paljon. Mistä teidän energia tulee?

käytetään

seinällä.

paviljongin

Pienoismallin

robottien

tuottama

latauspisteessä.

ylös uivia lohia. Hälpästä saa lainata kerhojen liiputtimia ilmaiseksi. Liiputtimien ottamat kuvat ja -striimaukset näkyvät

Nyt kala-happeningin aikaan paviljongissa on paljon melko

hälpän

kimppapäätöksellä

iäkkäitä matkailijoita, jotka haluavat kokea lohiliiputuksen

mieleisensä liiputtimen kuvat ja striimaukset hälpän seinälle.

kosken rannalla, vaikka koko happening linkataan holona

Jännittävintä tässä on se, miten kimppapäätökset syntyvät,

niin, että liiputukseen voi osallistua ihan missä päin maailmaa

mihin kimppaan milloinkin kuuluu. Viime vuonna minä opin

tahansa, niin kuin sinäkin teet.

seinällä.

Katsojat

valitsevat

tuntemaan Eliaksen, kun se sattui samaan kimppaan kolme kertaa. Myöhemmin huomasin, että meillä oli paljon muutakin

Minä tilaan nyt Eliakselle ja mulle ruokaa, että ehditään

yhteistä kuin kiinnostus kaloihin ja koskeen. Elias on mun

syödä ennen liiputuksen alkamista. Oon lopun päivää omalla

paras kaveri, sun lisäksi.

kanavalla, jos haluat holota. Tämän kirjoittaminen oli kivaa, mutta aika työlästä. Eli holotellaan viimeistään illalla,

Merikoski on parasta Oulussa. Tuntuu kummalliselta, että energiaa on ennen otettu vedestä ja, että sen takia Merikoskessa oli pato, mikä esti kalojen nousun kudulle. Pato purettiin 2052. Tarkistin vuosiluvun ytulkilta heti, kun robotti oli lähtenyt. Vielä parikymmentä sitten kaloja otettiin joesta ja ne syötiin. Olen kuullut, että jotkut vanhemmat ihmiset tekevät vieläkin niin, vaikkei se ole oikein. Mitenkähän ne oikein näkevät natureflown? Me tehtiin koulussa malleja siitä, kuinka eri aikakausina tuotettiin energiaa. Elias ja minä tehtiin yhdessä sarja energiantuottolaitteita. Sarjan viimeinen on Merikosken voimalaitoksen jonka

sisällä

malli, pyöri

sellainen kolme

harmaa

turbiinia.

On

kivirakennus, aika

hienoa

seurata veden kulkua voimalaitoksen pienoismallin läpi

77

// FUTURES / Liiputusta //

Henkka


78

// LIIPUTUSTA / Kuva // Wim Defraeye


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

// STORY: ROBOTS // Olen 30-vuotias design-ammattilainen. Tuotan 3 päivänä

vastaanottaen käskyt sellaisena kuin ne designerilta tulevat.

viikossa Nuottasaaren satamakauppahallissa tilauksesta

Ystäväni,

tehtäviä

design

totesi vain, että masiinat reflektoivat vain omia ristiriitojani

kollektiivia, joka räätälöi ja korvaa infraltaan vanhentuneisiin

ääneen. Turhauduin tosiseikan äärellä ja ihmettelin, että nyt

asuntoihin uutta kiertotekniikkaa. Minulla on tiimissä apuna

ollaan 2100 luvulla ja aina vain ponnistellaan inhimillisten

kokoajarobotti Robert, joka muistuttaa luonteeltaan vanhan

ongelmien äärellä. Nyt vain olemme laajentaneet samat

maailman englantilaista hovimestaria. Yleensä hän suhtautuu

ongelmat koneisiin. Päätin jättää konetiimin tyrskimään

tehtävänantoihini ja muokkauspyyntöihini ammattimaisella

keskenään koodia, sillä tiesin, että käyttäjähaasteet oli

ylpeydellä, vajavaista ymmärrystäni ylevän sarkastisesti

osaltani tältä päivää ratkottu. Väinö osasi kyllä ajaa testejä

kommentoiden. Hänen luonteensa on kokoajakavereideni

ja ratkoa koodihaasteet maatiaislajikkeidein kasvatuksen

muistutus

ongelmien osalta itsekin. Kotona päätin keskittyä kirjalliseen

ja

kasvatuskiertokaappeja.

siitä,

tarkempaa

että seuraa

tarvitsen

Olen

itseäni

sivistyneempää

on

ammattimainen

oululaisittain Ripa, huvittelee henkilökohtaisen assistenttini

ikkunoihin tarinankerronnan mukaan luomiani ympäristöjä.

Helkan kanssa kertomalla päivän kohokohtia onnistuneista

Lohdutuksekseni kumppanuusperheen lapset hiljenivät ja

mokistani.

korostaen

istahtivat yhteiseen olohuoneeseemme seuraamaan tarinaa

äänentoistolaitteisiin, vaikka voisivat aivan hyvin käyttää

ajalta ennen napajäätiköiden sulamista. En tainnutkaan

optimoitua kieltään ilman, että minä ymmärtäisin siitä mitään.

tänään aivan täysin epäonnistua.

tekevät

sen

vielä

Tänään jopa yleensä hiljainen kasvuympäristösimulointia sisätiloihin minulle koodaava AI Väinö tyrskäytti kaiuttimista itselleen

valitsemansa

naurunhekotuksen.

Hermostuin

niin, että lähdin hakemaan viereisestä toimistosta itselleni ihmisseuraa. Istuessamme rantakahvilassa puoliksi veden alla avauduin koko leväbrunssin ajan koneiden johtamisen vaikeuksista. En kerta kaikkiaan ymmärtänyt, miksi koneet sekoavat minun käyttövuorollani vaikka toisten työpäivänä olen nähnyt saman konetiimin toimivan täysin moitteettomasti,

79

konekollektiivijohtaja

harrastukseeni ja lepytyksekseni Helka simuloi minulle

he

työtäni.

joka

Robert,

Yleensä

paikkailemaan

osa

// FUTURES / Robots // Kuva // Antti Leppäniemi: a proposal for a modular bridge and marketspace over the Oulu railway area


80

// ROBOTS /Kuva // Antti Leppäniemi: a proposal for a modular bridge and marketspace over the Oulu railway area


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

// STORY: JÄLKIKASVU // Moi isoisoäiti. Mä kirjoitan sulle, kun sä et enää ole

Tiedätkö mitä, tosi kurja juttu muuten kun kuulin, et teillä nuoria

täällä ja mulla on koulusta historiatehtävä ja mun pitää

ei noteerattu yhteiskunnallisiin tehtäviin. Me taas ollaan mukana

muinaistekniikalla yrittää eläytyä historian merkittävään

kansalaisparlamenteissa ja vaikka missä kun pitää meidän

hahmon kokemuksiin ja harjoitella sit pelissä, mitä mä tekisin

eri kansalaisryhmiä edustaa. Se kuulemma sitouttaa nuoria

jos oisin sä. Mä kysyin erityisluvan opelta kirjoittaa susta, kun

yhteiskuntaan ja siirtää karttunutta osaamista tuleville. Joskus on

sä et ole mitenkään merkittävä historiallinen hahmo. Vaikka

kyllä vaikeeta kun jotkut menneiden aikojen puolustajat ja futuristit

sä olitkin ihan tavallinen milleniaali eikä sussa ollut mitään

riitelee keskenään kansalaistalolla. Mun on joskus niin vaikee

erikoista (ei millään pahalla) sä olet mulle sillai tärkee tyyppi,

ymmärtää kumpiakaan, kivempi vaan elää nyt, kun ei oikeesti

että mua ei varmaan ois ilman sua, ainakin mummo sanoo niin.

taas tiedä mitä koskaan tapahtuu. Tiedätsä että politiikka meni

Sä et kuulemma ollut varma että kannattaako jälkeläisiä tehdä

tällai uusiks kun maailma halvaantui sillon ilmastonmuutoksen

2100 luvulle, ihan hullua! Opettaja sanoi, että saan kirjottaa

kynnyksellä ja piti alkaa jalkauttaa suoria toimenpiteitä? Sillon

kun tehtävään tarvitaan myös tavisesimerkkejä. Ja mä sanoin,

oli Euroopassakin kriisiajan hallinto ja ongelmia alettiin hoitaan

että sä elit 20-luvulla ja 20-luvuilla on kuulemma monesti

kuulemma sodista perityllä menetelmillä. Ilmastopakolaisuus,

eletty vähän lopunajan tunnelmissa. Ja et sillon talotkin oli

vedennousu, kuivuus

tehty lyhytaikaisesti osittain muovista, joka katoaa ilmaan

kaikille annettiin toimintaperusteista kansalaispalkkaa, jotta

ja aiheuttaa hengitysoireita ja et tilatkin oli sillon tarkotettu

saatiin pakolliset tehtävät tehtyä, kun sopeutettavia ja kuluja

vain yhteen käyttötarkoitukseen. Ihan hullua! Tiedätkö sä

tuli paljon eikä samaan aikaan kaikille ollut enää omapalkkaa.

että muovi ja teidän jätteet on nyt meidän keräilytuotteita,

Jotain operatiivisia juttuja siitä on ilmeisesti jäänyt jäänteinä.

joista voi saada ihan hulluna arvoa vaihdossa ja lainauksessa?

Meidän kansainvälinen kriisilainsäädäntö ja yhteisvastuullinen

Vain harvoja muoveja sulatetaan enää raaka-aineeksi, ne on

auttamissääntö sekä yrityskenttä on mennyt ihan uusiksi. Jos

joko liian harvinaisia tai liian moneen kertaan kiertänyttä

ja kun nyt esim. tulee jossain hurrikaani, tulva tai tsunami,

ainetta ettei siitä saa enää mitään tulostettua. Mä tykkää

niin kaikki osaa sekä pystyy toimimaan ja ne joiden täytyy,

kyllä uusiokierrättää matskuja sataman tai meidän taloyhtiön

matkustaa hätäapupaikalle. Monella on omat mukana kulkevat

pajalla ja tulostaa niitä jotain uusia esineitä, mut me käytetään

vedenpuhdistamot ja muut kiertokulkulaitteet ja apupaketit,

siihen enää kierrätyssellua ja kaiverruksiin puuta.

joilla saa vettä ja ruokaa tuotettua. Kaikki niitä oppii jo koulussa rakentamaan.

81

// FUTURES / Jälkikasvu //

ja ruokapula oli räjähtänyt käsiin ja


Nyt on rauhallista ja eri alueosien vastuulliset ryhmät

niitä espanjalaisten vanhusten lomakyliä. Aika hassua. Mä

neuvottelee suoraan päättäjien kanssa siitä, mitä tehdään.

kuulin et ennen suomalaiset oli aina keski-Euroopassa. Nyt

Mäkin oon kartuttanut mun kansalaistiliä jo sillä tavalla ja

sinne ei kukaan halua mennä kesällä, koska siellä on ihan

lisäksi mulla on nuorisoyritys mun kavereiden kanssa. Mä

liian kuumaa.

autan nuorempia virtuaalipeliaddiktoituneita sopeutumaan takaisin reaalimaailmaan ja saan sillä tavalla tuloa. Me

Tiedätsä, mä luin sun vanhoja paperilehtileikkeitä (oikeesti,

käydään kävelyllä tulvarannoilla ja liikutaan ilman avusteita ja

te ootte kyllä tuhlanneet puuta!), ja vanhan artikkelin mukaan

virtuaalilaseja sekä harjoitellaan viljelyä ilman automatiikkaa.

vuonna 2018 YK oli arvioinut että vuonna 2100 kolmannes

Siitä tulee hauska rutiini päivään ja jotenkin tuntee

maailman ihmisistä on Afrikan mantereella. No ihan oikein

itsensä tarpeelliseksi. Sit vapaa-ajalla meillä on sellainen

arvattu, et kolmannes on kotoisin sieltä, mut eihän he kaikki

produktiotiimi, jonka kanssa me tuotetaan meidän oman

enää asu siellä. Meillä on Oulussa jo 40-luvulta lähtöisin

kortteliston espalle (se on sellanen kevytliikennekatujen

oleva yhdistys joka ylläpitää vanhoja suomenafrikkalaisten

välinen korttelistojen oma kaupunkilaistila) erilaisia ohjelmia.

tapoja. Voi kun teillä oli sillon niin tylsää ja hiljasta. Meillä

Kuka vaan saa tehdä niin. Meillä on oma kalenteri josta pitää

on nyt niin paljon kaikkea - rannan patokannella tanssitaan

vaan varata aika ja sit tietenkin esittää se ohjelma koordiksille,

iltaisin vaikka mitä fuusiotansseja ja kierretään kaupunkia

joka tsekkaa, ettei oo mitään asiatonta. Mä oon tosi lujasti

sähköskeiteillä ja skooteilla pienbaanoja pitkin. Välillä me

kiinni mun yhteisössä ja lisäks mull on ympäri maailmaa

riidellään millä välineellä mennään, kun kaikkien kortteleissa

produktiokavereita, joiden kanssa mä livelinkkaan. Voidaan

on niin paljon erilaisia härveleitä lainattavaksi. Joskus

käydä porukalla vaikka uimassa tyynellä merellä, kuivin

mennään luonnonpuistoon tai aluekeskuksen yhteisötilaan

varpain tietysti. Uskomatonta, että te jouduitte pakenemaan

moikkaamaan tuttuja tai korjaamaan jotain ja jos väsyttää

teidän tylsää arkea matkustamiseen tai johonkin osteluun.

niin voi hypätä huoltohubista ratikkaan. Mun täti sanoo, että

Ihan kauhean raskasta ja vaikeeta, miksi vain ostella, kun

on kyllä siistiä olla näin nuori ja saada tutkia ihan turvassa

voi itse tehdä just sellasta mitä haluaa? Meillä on tiedätkö

kaikkia kaupungin kolkkia. Tosi rajoittavaa, että teidän nuorten

junayhteys Eurooppaan ja Kiinaan ja Aasiaan - senkun

piti aina kuulemma odottaa jotain vanhempien kyytiä.

aistivahvistetuilla virtuaalipeleillä saa niin paljon jo kokea ja

Musta on ihana kun saa tehdä luonto-oppimistehtäviä

kaverit on jo linkkien avulla niin lähellä. Joskus äiti haluaa

maastossa ja videolinkki kautta opettaja neuvoo. Välillä

säästää viilennyspäästöissä, kun me asutaan vanhan tekniikan

opitaan luonnon muutoksen historiaa ja sopeutumistekniikoita

yhteistalossa, ja ohjelmoi mut kuumimpina kesäviikkoina

sekä, miten itse tuetaan ekosysteemejä toimimalla tai sit

matkustamaan letkassa korttelipodilla Lappiin kesäks. Ei

harjotellaan

mua haittaa mennä sinne, vaikka siellä onkin ihan hirveästi

suunnittelijoiden

turisteja pakenemassa Keski-Euroopan kuumuutta. Ja sitten

joku

virtuaalista kanssa

ongelma-alue

kaupunkisuunnittelua

oikeiden

ja

oikeesti

muutetaan

resilientimmäksi!

jopa

Viimeksi

käytiin

// JÄLKIKASVU /

hyppäät junaan. Mut ei sitä kovin moni koko ajan tee, koska

82


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

historiallisella Hailuodolla opiskelemassa 100 vuoden takaista

kirjoitustaito meille, sellanen kansalaistaito ja perussivistystä.

elämää. Tiedätsä että sinne pääsee nykyään lautalla suoraan

Mä joskus varmaan ohjelmoin enemmän kuin kirjotan tavallista

tuosta vanhan sataman kohdalta merikortteleista? Vitsi siellä

tekstiä koulussa. Miten te ootte edes voineet luottaa mihinkään

tuulee, mut se alue on niin hieno. Ihan niin kuin ois jossain

keskitettyyn energiaan ja ruoantuotantoon tai taloihin, kun ei

historiallisessa leffassa!

oo ollut vuodonseurantaa tai automaatiokuivatusta, ettekä oo osanneet tehdä ohjelmille mitään? Eihän teillä ollut mitään

Mut joo, mun piti kertoa, et millasta täällä on. Sä et varmaan

turvaa sit kun tuli hätä? Kauheen vaikeeta elämää vanhaan

tykkäis kaikesta. Te sillon 20-luvulla vielä puhuitte jostain

aikaan, en ois pystynyt. Ne kännykätkin. Onneks enää ei

Orwellista ja pelkäsitte sitä, mut kyllähän se on silleen, et

tartte kannella mitään helposti hajoilevia kapuloita, vaan

maailmassa ei juuri enää oo videoimatonta paikkaa ja melkein

asioita voi toimittaa liikkeen avuin rannekkeilla

kaikkialle on online yhteys. Ne on kyl silleen hauskoja kun

livekeskuksista. Juups, mut nyt mun pitää mennä, äiti sano,

niiden avulla pääsee matkusteleen virtuaalisesti ja jutteleen

että kasvatusmarkettihalli 1 on auennut ja mun pitää käydä

suoralinkkien kautta ihmisille maailman toisella puolen, mut

keräileen meidän valmis satoerä. Mut mä kirjotan taas!

jos joku hakkeroituu systeemiin, voi seurata ikäviä juttuja.

Moikka!

Jotain reissuja on mennyt ihan höpöks, kun on vuokrattu livelinkkejä autovaunupaikoista matkoille ja sitten samaan autoon on tullut liveseuraajaksi joku hakkeri ja se onkin varastanut podin ja vienyt matkan jonnekin ihan muualle. Sama dronien kanssa. Tai sitten sähköjakeluverkkojen, sillä nehän on nyt kans hakkeroitavissa, koska ne on älyverkkoja. Mut onneks niistä saadaan paikallispuskurointi käyntiin häiriötilanteissa ja aina jollain on sähkö tarjota verkkoon. Ei kukaan oikeastaan edes huomaa mitään häiriöitä kun kaikki toimii niin automaatisesti ja korjauksissa ei oo viiveitä, kun ne hoidetaan niin nopeasti. Aamulla vaan herätysseinällä uutisissa lukee jotain, et on ollut hakkerointiyritys. Ja sit joskus katsotaan raportteja, et onko esim korttelin kierto- tai kasvatusautomaatioon tullut häiriötä ja koodataan korjaus, jos on tarve. Mäkin osaan korjata jotain pikkuvikoja. Ihan hullua, et sä et osannut koodata nuorena. Sehän on vähän niin kuin toinen

83

// FUTURES / Jälkikasvu //

ja esim.


84

// JÄLKIKASVU / Kuva // Tim Vanhooren & Wim Defraeye


// SUISTOVISIO 2100 / Futures / 2018 //

// STORY: SUISTOKAUPUNKI OULU! // Minun suistoni on kokoelma muistoja vuosien varrelta.

Suistokaupunkivision

Ja niitä on paljon! Kesäinen päivä Tuiran uimarannalla.

päätti

Soutuveneellä Hevossaareen ja

suunnittelualueeseen kuuluu Oulujoen keskeinen suistoalue:

pallogrilli esiin. Talven

laatimisesta

kaupunginvaltuusto

viime

Hartaanselän

vuoden keväänä. ja

2018

aikana

Alustavaan

hyytävä tuuli ja lumipyry vastassa Merikosken silloilla.

Koskikeskuksen,

Rommakonselän

Piknikillä Ainolanpuistossa kynttilänvalossa pimeässä

alueet rantoineen ja saarineen sekä Tuiran ja Hietasaaren

elokuun illassa. Pyöräretket suiston ympäri. Kevätaurinkoa

rantavyöhyke. Tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa on selvityksiä

ja termospullokahvit Korkeasaaressa.

niin alueen luontoarvoista, maankohoamisesta ja vedenpinnan vaihteluista, kuin myös suistoalueen rakentumisesta ja

Työni kautta olen nyt saanut tehtäväksi tarkastella

kulttuuriympäristön

suistoaluetta asiantuntijan silmin. Millainen on suiston

ratkaisuista.

arvoista

sekä

vertailukaupunkien

tulevaisuus ja visio alueen kehittämisestä? Löytyykö uusia teemoja esille nostettujen Hartaanrannan uusien

Millainen on sinun suistosi? Tule mukaan laatimaan

asuntoalueiden, Rommakonselän mahdollisen uuden

Suistokaupunkivisiota! Kevään aikana järjestetään kaikille

kaupunginosan, rantojen käytön ja vesipeilien säilyttämisen

kuntalaisille avoin nettikysely. Myöhemmin on tavoitteena

lisäksi? Miten voimme huomioida kulttuuriympäristön

toteuttaa erilaisia työpajoja ja alueeseen tutustumista kävellen

ja luonnonympäristön arvot? Saammeko suistoon uusia

ja pyöräillen. Osallistu sinäkin!

palveluita ja virkistysreittejä? Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

85

// FUTURES / Suistokaupunki Oulu! //


86

// SUISTOKAUPUNKI OULU! /Kuvat // Anu Säilynoja


87 // VISUALISATION /

// SUISTOVISIO 2100 / Visualisation / 2018 //


88

// VISUALISATION / Kuvat // Arkkitehtitoimisto Kanttia2: A view over the New Vihreäsaari waterfront


// SUISTOVISIO 2100 / Co-design team / 2018 //

Suistovisio CO-design tiimi: PROTO Ry Arkkitetitoimisto Kanttia2 Oy Ympäristöjärjestö Dodo Ry Playsign Oy Suunnittelu-, työpajat ja toimitus: Wim Defraeye (Kanttia2) Antti Leppäniemi (Kanttia2) Anu Säilynoja (Dodo/ Kanttia2) Johan Lindfors (Kanttia2) Johannes Helama (Proto) Toni Alatalo (Playsign Oy) Työpajat Markus Haapsaari, Saana Askola, Liisa Pietikäinen, Marjo Balogun, Kaija Rauhala, Teemu Kärki, Eero Lepistö, Marjatta Halttu, Hannu Karvonen, Paula Himanen, Sampo Ojala, Sasu Alasentie, Liisa Siitonen, Berta Röning, Aino Pöykkö, Panu-Petteri Kujala, Marja-Liisa Sutela, Sara Ibáñez Belloso, Berta Röning, Niina Jortikka, Harri Kononen, Vuokko Haljoki, Toni Alatalo, Anna Miettinen, Bärbel Fink, Sari Wallius, Vesa Ilola, Sari Komulainen, Linda Timlin, Erika Timlin, Mervi Uusitalo, Sami Mikkola, Tiina Hotakainen, Paula Paajanen, Jere Klami PROTO ry on vuonna 1987 perustettu taideteollisuusalan järjestö, jonka jäsenet toimivat muotoilun ja taidekäsityön eri osa-alueilla Pohjois-Suomessa. Kanttia2 on oululais-helsinkiläinen arkkitehtitoimisto, jonka osaamisen muodostaa 30-henkinen tiimimme arkkitehtejä, sisustusarkkitehtejä ja muotoilijoita. Meitä kiinnostavat erityisesti arkkitehtuurin keinot luoda muutosta, tunnetta ja identiteettiä tilalle. Uskomme, että katsomalla asioita uudelta kantilta voimme haastaa koko alaamme. Dodo ry on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö. Dodo käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti, turhaan yksinkertaistamatta. Playsign Oy - Playsign stands for play your design. We have a long history of making games and playful applications. In use of 3D Web applications for participatory urban planning we have strong collaboration with the University of Oulu.

89

// CO-DESIGN TEAM /


Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 Oy www.kanttia2.fi kanttia2@kanttia2.fi

Nahkatehtaankatu 2 90130 Oulu Tel. +358 (0)8 372273

Design and Quality of Finland

90

Profile for kanttia2

Suistovisio 2100  

Suistovisio 2100  

Profile for kanttia2
Advertisement