Page 1

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

V y t vá ř í m e o r i g i n á l n í k ř i š ťá l o vá d í l a , k ter á přiná šejí kr á su. W e c r e at e o r i g i n a l c r y s ta l a r t w o r k s , w h i c h b r i n g s a b e a u t y.


Dear Friends, Let me introduce you, in the name of our artists and glass masters, a new Moser collection for the year of 2013. We develop the art of our ancestors, who laid the foundations of the glassworks, with deep respect in our hearts. We carefully observe contemporary artistic and craft trends, the changing taste and popularity of various art styles. The new collection therefore brings both modern fresh works created according to designs of young artists as well as works finding their inspiration in the most successful historical patterns of the glassworks. We are extraordinarily pleased that the new collection also includes the winning designs from the "Ludwig Moser Award", a contest of talented students of art at secondary schools and universities. All the works of the new Moser Collection 2013 have the originality, the feeling for aesthetic perception and the high workmanship quality in common. We believe this collection will contribute to the development of the present glass art.

dovolte, abych vám jménem našich umělců a sklářských mistrů představil novou kolekci Moser pro rok 2013. S hlubokým respektem v srdci rozvíjíme um našich předků, kteří položili základy sklárny. Bedlivě sledujeme soudobé uměleckořemeslné trendy, měnící se vkus a oblibu různých výtvarných směrů. Nová kolekce proto přináší jak moderní svěží díla vytvořená podle návrhů mladých výtvarníků, tak i díla nacházející inspiraci v nejzdařilejších historických vzorech sklárny. Mimořádně nás těší, že součástí nové kolekce jsou také vítězné návrhy ze soutěže talentovaných studentů uměleckých oborů středních a vysokých škol, kterou jsme nazvali „Cena Ludwiga Mosera“. Všechna díla nové kolekce sklárny Moser pro rok 2013 spojuje originalita, cit pro estetické vnímání a vysoká kvalita provedení. Věříme, že i tato kolekce přispěje k rozvoji současné sklářské tvorby.

I would like to wish you a lot of unusual experiences with the Moser works of art.

Vážení přátelé, přeji vám mnoho nevšedních prožitků s uměleckými díly značky Moser.

Antonín Vlk Předseda předs tavens t va Chairman of the Board

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

Vážení přátelé,

5


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

design & style Ze žhavé hmoty tvoříme krásu, která zůstává navěky. Průzračný křišťál, v němž se odráží každá stopa brusného kotouče i živé obrazy mistrů rytců, kteří do nejmenšího detailu vykreslují náročné motivy. To vše je podmanivou atmosférou sklárny Moser, kterou můžete objevit v každém výrobku. Nové kolekce vznikly ve spolupráci s nejlepšími sklářskými výtvarníky a vyznačují se pestrou kombinací moserovských barev, moderním designem a dokonalým řemeslem.

We take a bit of glowing hot mass and create a thing of beauty that lasts forever. Pure crystal reflecting each contour of the grinding wheel and the tableaux of master engravers rendering challenging themes to the utmost detail. Such is the enchanting atmosphere of Moser Glassworks, which you can find in every product. Our new collections are created in cooperation with the best glass artists and feature a varied combination of Moser’s colours, modern design and perfect craftsmanship.

Lukáš Jabůrek

Umělecký ředitel art director

Century 3211 Váza / Vase H: 30 cm / 11.8 inch Provedení brusu / Cut Execution: špule / grooves Design: Lukáš Jabůrek Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel.


Century 3177 Mísa / Bowl W: 25 cm / 9.8 inch H: 19,3 cm / 7.6 inch Provedení brusu / Cut Execution: špule / grooves Design: Lukáš Jabůrek


rouge Květ růže jakoby nás doprovázel a inspiroval po desetiletí mnohokrát obměněn různými uměleckými styly a ztvárněními. Jemné linie tvořené drsnou stopou kotouče dávají na vědomí jasný záměr sdělit divákovi, že vše je možné. Stavba brusu vznikla z nezaměnitelné architektury Art deca, která ještě neřekla dost a připravuje nás na další výrazný požitek optických her a vybroušených hran.

The rose changed many times over the decades by various art styles and renditions, as if it were our guide and inspiration. The fine contours formed by the rough mark of the wheel make it clear that the intention here is to tell the viewer that everything is possible. The structure of the cut comes from the unmistakable architecture of Art Deco, which still doesn’t say everything, and prepares us for more considerable enjoyment from optical games and polished edges.

Rouge 3177 Mísa / Bowl W: 25 cm / 9.8 inch H: 19,3 cm / 7.6 inch Provedení brusu / Cut Execution: specailní / special Design: Lukáš Jabůrek

Rouge 3211 Váza / Vase H: 30 cm / 11.8 inch Provedení brusu / Cut Execution: specailní / special Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel.


bubbles

”Lost in the bubbles, I’m looking for my way. One after another are escaping upward while more and more are taking their place. Each has a different shape, different depth, none of them are the same, altogether they form a fairytale-like mirror. I look inside, but I find myself, just myself.“ Lukáš Jabůrek

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

„Ztracený v bublinách hledám svou cestu. Jedna za druhou unikají vzhůru a místo nich vznikají další a další. Každá má jiný tvar, jinou hloubku ani jedna není stejná, všechny dohromady tvoří pohádkové zrcadlo. Dívám se dovnitř, ale nalézám sebe, jen sebe.“ Lukáš Jabůrek

9

Bubbles 3211 Váza / Vase H: 30 cm / 11.8 inch Provedení brusu / Cut Execution: čočky / lenses Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: alexandrit podjímaný ametystem, alexandrit podjímaný modrou. Available colours: alexandrite underlay amethyst, alexandrite underlay blue.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

blues, kristalino

10

Blues 3210 Váza / Vase H: 50 cm / 19.7 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks Design: René Roubíček Nabízené barvy: alexandrit a akvamarin Available colours: alexandrite and aquamarine

Tančící architektura nezaměnitelného stylu. Soubor broušených a lepených uměleckých děl, které spojuje přesná geometrická stavba, pohyb a nespoutaná energie. Zkušenosti a cit jsou doplněny originální barevnou škálou a křišťálovým ledem, který hraje dokonalou optikou. Vznikl tak sehraný pár, který jen tak někdo nerozdělí.

Kristalino 3209 Váza / Vase H: 42 cm / 16.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks Design: René Roubíček Nabízené barvy: křišťál Available colours: clear

A dancing architecture of unmistakable style. A set of cut and glued works of art that combines precise geometric structure, movement and unbridled energy. Experience and feel are complemented here by an original colour scale and crystal ice, which plays perfect optics. Thus a well-heeled pair is created which not just anyone one can take part.


feature

A squarely structured object rising monumentally from four vases and five blocks and cut according to a diagonal curve by the opal of underlay vases. Characteristic lines supported by insets complete the rhythm of the work in ideal proportions between dynamic accuracy and gentle elegance.

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

Monumentální ze čtyř váz a pěti bloků tyčící se čtvercově strukturovaný objekt broušený podle diagonální křivky opálem podjímaných váz. Charakteristická linie podpořená nosnými klíny završuje rytmus skladby v ideální proporci mezi dynamickou přesností a něžnou elegancí.

11

Feature 3215 /A /B H: 85 cm / 33.5 inch Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks každá / 50 pcs each Design: Studio IRDS (Ingrid Račková, David Suchopárek) Nabízené barvy: alexandrit a rosalen podjímaný bílým opálem (A) beryl a akvamarín podjímaný bílým opálem (B) Available colours: alexandrite and rosalen underlay with white opal (A) beryl and aquamarine underlay with white opal (B)


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

mama Oboustranná váza pro kytici nebo naopak jeden květ. Velká je neoddělitelně spojena s malou a ta je na ni závislá. Malá i velká ztrácí smysl bez druhé. Dva společně tvoří celek jako matka a dítě. A double-sided vase for a bouquet or just a single flower. The bigger side is inextricably linked to the smaller, which is dependent on it. Both big and small lose their meaning without the other. Together the two form a whole, like a mother and child.

Mama 3213 (2 nebo 3 dílná / 2 or 3 panels) Váza / Vase H: 36,5 cm / 14.4 inch Design: Ladislav Průcha Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


Vítězný návrh soutěže talentovaných výtvarníků "Cena Ludwiga Mosera" 2011. Pestré pastelové barvy září z každého květu, který je precizně vybroušený do nejmenšího detailu a zapadá jeden do druhého. Pak, když jich je více pohromadě, tvoří rozkvetlou louku plnou radosti a štěstí. Jednoduchost a krásný rotační tvar dodávají Felicitě energii a živost, která roztančí nejednoho obdivovatele.

The winning design of the "Ludwig Moser Award" 2011 contest of talented artists. Colourful pastel colours shine from every flower, finely honed to the smallest detail, and fit with each other. Then, if there are more of them together, they form a flowering meadow full of joy and happiness. Simplicity and a beautiful rotational shape give Felicia energy and vibrancy that make more than one admirer dance.

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

felicita

13

Felicita 3212 Miska / Small bowl W: 14 cm / 5.5 inch, 25 cm / 9.8 inch Design: Světlana Svatošová

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


Kolekce Optic byla rozšířena o další doplňky, které dokonale doladí váš prostřený stůl. Tři nové tvary vázy a miska s okouzlujícím optickým efektem budou na vašem stole zářit v provedení čirého křišťálu nebo v průzračných moserovských barvách polodrahokamů.

The Optic Collection is extended by other accessories which will perfectly fine-tune your set table. Three new vase shapes and a bowl with a charming optical effect will shine on your table made of crystal or in the Moser basic colours.

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

optic

30150 karafa / decanter C: 1 250 ml / 1 qt. 8.3 oz H: 27,3 cm / 10.7 inch

30140 váza / vase H: 20 cm / 7.9 inch

30140 váza / vase H: 25 cm / 9.8 inch

30140 váza / vase H: 28 cm / 11 inch

30140 váza / vase H: 35 cm / 13.8 inch

30140 váza / vase H: 35 cm / 13.8 inch

30141 víno / wine C: 450 ml / 15 oz H: 18 cm / 7.1 inch

30142 goblet C: 350 ml / 11.7 oz H: 20,7 cm / 8.1 inch

30143 víno / wine C: 250 ml / 8.3 oz H: 19,2 cm / 7.5 inch

30147 grappa odlivka / tumbler C: 80 ml / 2.6 oz H: 7,5 cm / 3 oz

30148/0 odlivka DOF / DOF tumbler C: 360 ml / 12 oz H: 9,8 cm / 3.8 inch

30148/I odlivka / tumbler C: 280 ml / 9.3 oz H: 9 cm / 3.5 inch

30149 martini C: 290 ml / 9.7 oz H: 18,5 cm / 7.3 inch

30151/f šampaňské / champagne C: 200 ml / 6.7 oz H: 23,5 cm / 9.2 inch

30153 miska / small bowl H: 2,5 cm / 1 inch W: 10 cm / 3.9 inch

30154 mísa / bowl H: 20cm / 7.9 inch W: 23 cm / 9 inch

30156 goblet C: 350 ml / 11.7 oz H: 17 cm / 6.7 inch

30157 miska / small bowl H: 10 cm / 3.9 inch W: 13 cm / 5.1 inch

30158/I odlivka / tumbler C: 350 ml / 11.7 oz H: 15 cm / 5.9 inch

30159 džbán / jug C: 1 500 ml / 1.5 qt. H: 22 cm / 8.6 inch

14

Optic 30140/design: 2011/Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


13

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3


Vybroušený briliant pevně drží svou nakloněnou rovinu. Navenek přesně broušené hrany vzbuzují přísnost a vysoké nároky, uvnitř se však skrývá čistá duše, která vypoví jak náročný tento kus byl. Stvořilo ho to nejcennější co máme, zručné ruce mistrů sklářů a brusičů, jejichž umění se v mase skla ze všech stran odráží. Hruška je sedící postavou, přítelem, který zůstane navěky.

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

pear

A polished diamond firmly supporting its incline. Outwardly, precisely cut edges elicit rigor and high standards, but the inside reveals only soul, which declares how difficult this piece was. It was created with the most precious thing we have, the skilled hands of our master glassblowers and cutters, whose mastery is reflected in the bulk of the glass on all sides. The pear is a seated figure, a friend who will remain forever.

16

Pear 3196 Váza / Vase H: 30 cm / 11.8 inch Design: Lukáš Jabůrek

Nabízené barvy: akvamarín, akvamarín podjímaný resedou, beryl podjímaný modrou, alexandrit podjímaný růžovou. Available colours: aquamarine, aquamarine underlay with reseda, beryl underlay with blue, alexandrite underlay with rose.


znovuzrozená krása beauty reborn Historické zákresové knihy sklárny Moser skrývají poklady umělecké ruční výroby, které si svou krásou podmanily milovníky umění již v 19. století. Studio Moser znovu vdechlo život několika nejzdařilejším historickým skvostům, které vás osloví svými ladnými křivkami, malovanými dekory a dokonalým ručním brusem.

The historical layout books of the Moser Glassworks hide treasures of the artistic hand production, the beauty of which attracted art enthusiasts as early as in the 19th century. The Moser Studio has breathed new life into several historical splendid works which will appeal to you with their neat curvature, painted decorations and perfect hand cut.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

neapol, venezia

20

Neapol 3200 Mísa / Bowl W: 30 cm / 11.8 inch H: 31 cm / 12.2 inch Design: Studio Moser

Venezia 3199 Váza / Vase H: 33 cm / 13 inch Design: Studio Moser

Dominantní osobitá díla, která jsou replikou velmi úspěšné řady výrobků z období mezi léty 1921 – 1925. Místy až mytologický příběh dodává broušeným dílům královský nádech a vybízí k zájmu. Klasický tvar s kuličským výbrusem je korunován zlatou oroplastikou s pískovaným motivem amazonek.

Dominant distinctive works which are replicas of a highly successful range of products from the period of 1921 – 1925. A mythological story here and there adds the cut works a royal touch and calls for interest. The classical shape with glass-ground cut is crowned with a gold oroplastic with sand-blasted motif of the Amazons.

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

history

History 3204 Mísa / Bowl W: 23,5 cm / 9.3 inch H: 22 cm / 8.7 inch Design: Studio Moser Malíř / Painter: Jan Janecký Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Nabízené barvy: křišťál Available colours: clear

„Návrh nové kolekce malovaného skla pro Moser byl pro mě velkou výzvou a zároveň závazkem.Celá koncepce vychází z více jak stoletých zákresových knih bohatého archivu sklárny Moser. Dekor je kombinací několika tradičních ornamentálních vzorů malovaných reliéfními a transparentními sklářskými barvami, vyplněný detailní malbou a perokresbou ryzím zlatem.Celkový dojem podtrhuje ruční moserovský brus na křišťálu. Při realizaci jsem se snažil navázat na období zlatého věku malby na sklo v Moseru a vytvořit v dnešní době adekvátní kolekci, která by byla důstojným pokračovatelem tradice malby v Moseru.“ Jan Janecký.

History 3203 Váza / Vase H: 40 cm / 15.7 inch Design: Studio Moser Malíř / Painter: Jan Janecký Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks / pcs Nabízené barvy: křišťál Available colours: clear

“Designing a new collection of painted glass for Moser was a great challenge for me and at the same time a commitment. The whole concept is based on books of drawings more than a century old in the vast Moser archive. The decor is a combination of several traditional, ornamental patterns painted with embossed and transparent glass colours, completed with detailed paintwork and line drawings of pure gold. The overall impression underscores Moser’s handcut crystal. During the process, I was trying to follow up on the golden age of painting on glass at Moser to create an adequate collection today that would be a worthy successor to the tradition of painting at Moser.” Jan Janecký.

21


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

mezzanine, louvre, verona

Mezzanine 3205 Váza / Vase H: 35 cm / 13.8 inch Design: Studio Moser

Louvre 3206 Váza / Vase H: 35 cm / 13.8 inch Design: Studio Moser

Verona 3203 Váza / Vase H: 40 cm / 15.7 inch Design: Studio Moser

22

Záhadná krásná dáma sedí v královském křesle a usmívá se na své obdivovatele. Jemný diamantový brus a zlacený prstenec jsou jejím pláštěm, aby hned neprozradila, co skrývá uvnitř.  Až později náš zrak  odhalí, že každé hladce vybroušené mezipatro věrně odráží celé toto mistrovské dílo.

„Vznešenost a styl, tradice a moderní vzhled. Řemeslo, které pod závojem dokonalosti přináší dávnou vzpomínku na podzimní výlet, který mi změnil život. Slzy ve smích, poctivost ve zkušenost. Elegantní kráska, která není nafoukaná, přímo vzhlíží a skromně přijímá chválu.” Lukáš Jabůrek

Mistrovské řemeslo, zkušenosti a nápaditost. Jedině tak může vzniknout náročné dílo, které mistr brusič piluje každým řezem k úplné dokonalosti. Rozkvétající ananas se svým diamantovým reliéfem tvoří přesné struktury čarovné sítě v kontrastu s živoucími listy, stoupajícími do výšin.

A mysterious beautiful lady is sitting in a royal armchair smiling at her admirers. A fine diamond cut and a gold-plated ring form her coat so as not to directly disclose what she is hiding inside. Only later does our vision reveals that every smoothly polished mezzanine truly reflects the entire masterpiece.

“Grandeur and style, tradition and a modern look. A craft, which, under the veil of perfection, brings distant memories to an autumn excursion that changed my life. Tears of laughter, honesty in experience. An elegant beauty that is not vainglorious, it only look up and humbly accepts praise.” Lukáš Jabůrek

Craftsmanship, experience, and resourcefulness. This is the only way to create a challenging work, where the master cutter polishes each cut to perfection. A blooming pineapple with its diamond relief is created by exact structures of a magical network in contrast to the real leaves, rising to the heights.

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


umelecké rytiny art engraving Nová kolekce rytin je ukázkou jedinečného tvůrčího stylu rytecké školy sklárny Moser. Ryté figurální kompozice zachovávají dokonalou prostorovost obrazu a vtahují tak diváka do děje naznačeného příběhu. Náměty z říše flóry zaujmou detailem a nevšední živostí. Každý z rytých motivů navíc dokonale ladí s tvarem a typem křišťálového výrobku. Ručně ryté nápojové soubory a dekorativní předměty představují vrchol řemeslné tvorby sklárny Moser.

The new collection of engraving is an example of the unique creative style of the Moser Glassworks engraving school. Engraved figural compositions preserve the perfect image spatiality, thus dragging a spectator in the plot of a foreshadowed story. Flora themes attract with their details and unusual vividness. Moreover, each of the engraved motifs is in perfect harmony with the shape and type of a crystal product. Hand-engraved beverage sets and decorative objects represent the peak of the Moser Glassworks craft manufacture.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE 26


V roce 1913 sklárna Moser představila poprvé svůj legendární soubor Maria Theresia, který je cenným dokladem uměleckých a řemeslných schopností mistrů sklárny. Předlohou tvarů tohoto reprezentativního souboru je barokní souprava z doby Marie Theresie patřící k vybavení vídeňského císařského dvora. Moserovská sklovina však historické předloze propůjčila nový rozměr svou mimořádnou kvalitou, leskem a jiskřivostí. Vysoká uměleckořemeslná hodnota souboru je pak navíc dána excelentním provedením pravidelných linií brusů a zejména detailně rytými motivy figurálních galantních výjevů či ornamentálních květinových kompozic. Rytiny, rozvíjející se v celých plochách, vynikají živostí a opravdovostí přenesených obrazových námětů a patří k vrcholným ukázkám osobitého ryteckého stylu sklárny Moser, který je řazen k nejlepším na světě. Vzhledem k náročnosti výroby patří soubor Maria Theresia dodnes ke špičkovým, skutečně luxusním typům moserovského křišťálu, vyráběného především na zakázku.

In 1913 the Moser Glassworks introduced its legendary Maria Theresia Collection which is a valuable proof of artistic and craft abilities of glassworks masters. The model of shapes for this representative collection is a Baroque collection from the era of Maria Theresia belonging to the equipment of the Vienna Imperial Court. However, the Moser molten glass has given the historical model a new dimension thanks to its extraordinary quality, gloss and lambency. Moreover, the high artistic and craftsmanship value of the Collection is ensured by the excellent workmanship of regular cut lines and especially by engraved motifs of figural gallant scenes or ornamental flower compositions. Engraving developed in entire areas excels in vitality and reality of transferred image motifs and belongs among the top examples of the characteristic engraving style of the Moser Glassworks which ranks among the best ones in the world.

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

belvedere

27

Belvedere 801 Mísa / Bowl W: 42 cm / 16.5 inch H: 25,3 cm / 9.9 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau Rytec / Engraver: Roman Chalupka Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

patrice, watteau

28

Patrice 20742 Váza / Vase H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau Rytec / Engraver: Roman Chalupka

Watteau 3208 Váza / Vase H: 35 cm / 13.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Watteau Rytec / Engraver: Roman Chalupka

Nabízené barvy: křišťál a základní barvy Moser. Available colours: clear and basic Moser colours.


acorn

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

Acorn 3218 Mísa /Bowl W: 25 cm / 9.8 inch H: 16 cm / 6.3 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Žaludy / Acorns Rytec / Engraver: Milan Holubek

Acorn 3219 Váza / Vase H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Žaludy / Acorns Rytec / Engraver: Milan Holubek

Broušená a rytá kolekce s podzimním nádechem a vůní dubového listí, kterou výrazně doplňují zlacené žaludy. Váza s mísou svým otevřeným tvarem připomínají kytici, pro kterou byly stvořeny.

The cut and engraved collection with an autumn touch and an oak leaf fragrance markedly complemented with gold-plated acorns. With their open shape, the vase with the bowl admonish of a bouquet of flowers they were created for.

29


lirio Majestátní váza vzhlíží vzhůru a pyšní se novým hávem, který vykouzlila secesní dáma držící v rukou kytici nádherných kosatců. Mistr rytec jedinečně zaznamenal tuto chvíli, která dala vzniknout mimořádnému zážitku, o který bychom se chtěli s vámi podělit. A majestic vase looks up and boasts a new coat, which was conjured up by an Art Nouveau lady holding a bouquet of beautiful irises. The master engraver uniquely recorded this moment, which gave rise to an extraordinary experience we would like to share with you so you can enjoy this thing of beauty we’re bringing you. Lirio 3201 Váza / Vase H: 46,5 cm / 18,3 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Kosatce / Irises Rytec / Engraver: Milan Holubek Limitovaná série / Limited Edition: 50 ks Nabízené barvy: základní barvy Moser (s výjimkou eldoru) přejímané bílým emailem. Available colours: basic Moser colours (except eldor) overlay with white enamel.


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

audrey, maddy

Audrey 3216 Mísa / Bowl W: 25 cm / 9.8 inch H: 30 cm / 11.8 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Podzimní louka / Autumn Meadow Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks Nabízené barvy: beryl podjímaná aurora + nálep ametyst. Available colours:beryl underlay aurora + fusion amethyst.

Dokonalé řemeslo mistra rytce, promyšlená kombinace moserovských barev, nezaměnitelná stopa malého kolečka, která maluje příběh motýla do skleněného plátna. To vše přináší neodolatelnou atmosféru jara a melancholickou náladu podzimu. Zážitky, na které budete vždy vzpomínat.

Maddy 3217 Váza / Vase H: 41 cm / 16.1 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Jarní louka / Spring Meadow Rytec / Engraver: Tomáš Lesser Limitovaná série / Limited Edition: 100 ks Nabízené barvy: beryl podjímaná růžová + nálep červená. Available colours:beryl underlay rose + fusion red.

The perfect craft of the master engraver, an elaborate combination of Moser’s colours, the unmistakable trace of a small wheel, which paints the story of a butterfly onto the glass screen. All this suggests the irresistible atmosphere of spring and the melancholic mood of autumn. An experience you will always remember.

31


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

goddess

32

Proslulé návrhy dekorativních váz se secesními rostlinnými kompozicemi pocházejí z konce 19. století, kdy se sklárna Moser zaměřila zejména na náročnou uměleckou rytinu. Svá nejzdařilejší díla pak sklárna s úspěchem představila na Světových výstavách v Bruselu 1897 a v Paříži 1900. Již oblíbené historické vzory doplňují vysoké barevné vázy s novými rytými motivy azalkou a klematisem. Famous designs of decorative vases with Art Noveaue plant compositions come from the end of the 19th century when the Moser Glassworks especially focused on demanding artistic engraving. The glassworks successfully introduced its best works at the World Exhibitions in Brussels in 1897 and in Paris in 1900. The favourite historical motifs are supplemented by high coloured vases with new engraved motifs - azalea and clematis.

Goddess 2698 Váza / Vase H: 33 cm / 13 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Azalka a klematis / Azalea and Clematis Rytec / Engraver: Milan Holubek Design: 1890-1905


Paula v barvách drahokamů Secesní nápojová a dekorativní kolekce Paula zazářila v roce svého 110. výročí v citlivě vybraných odstínech moserovských podjímaných barev zvýrazňujících náročné techniky jejího ručního broušení, rytí a zlacení. Tajemství výroby křišťálu Moser v nenapodobitelně průzračných barvách polodrahokamů spočívá v tavbě nejkvalitnějších surovin spolu s příměsemi vzácných zemin a oxidů kovů. Přípitek z číší, které vynikají nevšední krásou, budou jistě mimořádným zážitkem. Paula in the gem stones’ colours In celebrating its 110th anniversary, Paula, a drinking and decorative collection in the Art Nouveau style has shined in subtle tints of underlay colours so typical for Moser. Sensitively chosen colour combinations highlight the sublime beauty of these works of art. Inimitable secret of Moser colours consists in using the finest raw materials melted with the addition of rare earth minerals and metal oxides. Moser colours come out of the gem stones’ colours and display distinctive shades. These colour effects accentuate the nobility of delicate hand engraving, grinding and gilding techniques. A toast from Paula crystal glasses is an extraordinary experience and underlines festive moments of your lives.

Eden 529 Design: Moser Výška / Height: 35 cm/13.7 inch Rytý motiv / Engraved Motif: Rose

7001 Goblet C: 270 ml / 9 oz H: 26 cm / 10.2 inch

5290/I/7000 Karafa / Decanter C: 1 000 ml / 1 qt. H: 28 cm / 11 inch

4669/I/7000 Brandy & cognac C: 590 ml / 19.6 oz H: 18,4 cm / 7.2 inch

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

paula

33


d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

about

34

Numerous ways lead to real excellence and none of them is easy. In the case of the glassworks, the name of which has been connected with the glass of the highest quality for 155 years, every new collection is expected as a real event by glass enthusiasts and experts. The famous tradition is a guarantee for continuity, and craftsmanship and state-of-the-art technologies provide the reliable background for innovations. The Moser glass connects the classical legacy with the courage to experimenting, vigorous design personalities of all generations and team spirit. The cooperation of the company with young artists and students of glass-making fields of study brings new enriching suggestions. The luxury as a concept of the Moser Glassworks is the quality without compromises verified by generations, elegance and nobleness as well as continuous search for other forms of excellence.

K opravdové dokonalosti vede řada cest a ani jedna z nich není snadná. V případě sklárny, jejíž jméno je již 155 let spojováno se sklem nejvyšší kvality, je každá nová kolekce očekávána milovníky a znalci skla jako skutečná událost. Slavná tradice je zárukou kontinuity, řemeslné mistrovství a špičkové technologie poskytují spolehlivé zázemí inovacím. Sklo značky Moser spojuje klasický odkaz a odvahu k experimentům, silné designérské osobnosti všech generací i týmového ducha. Spolupráce firmy s mladými tvůrci a studenty sklářských oborů přináší nové obohacující podněty. Luxus v pojetí sklárny Moser je generacemi prověřená kvalita bez kompromisů, elegance a noblesa. A neustálé hledání dalších podob dokonalosti.

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D. Proděk an pro vědu a z ahr aničí, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně Vice-dean for Science and Foreign Affairs, the Facult y of Art and Design, J. E. Purkyne University


designers for

Lukáš Jabůrek

René Roubíček

Ladislav Průcha

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

d e s i g n m o s e r 2 0 1 3

35

Světlana Svatošová

David Suchopárek, Ingrid Račková


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE

www.moser-glass.com

KATALOG_MOSER_NOVINKY_2013  

KATALOG MOSER NOVINKY 2013 CATALOG MOSER NEWS 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you