Page 1

บุญสร้ างชีวติ บุญ คือสิ่ งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำำให้จิตใจใสสะอำด ปรำศจำกควำมเศร้ำหมองขุ่นมัว ก้ำวขึ้นสู่ ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจำก กำรที่ใจสงบทำำให้เลือก คิดเฉพำะสิ่ งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็ นประโยชน์ แล้วพูดดี ทำำดี ตำมที่คิดนั้น คนทัว่ ไปแม้จะมองไม่เห็น "บุญ" แต่กส็ ำมำรถรู้อำกำรของบุญ หรื อผลของบุญได้ คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำำให้จิตใจชุ่ม ชื่นเป็ นสุ ข เปรี ยบได้กบั "ไฟฟ้ ำ" ซึ่งเรำมองไม่เห็นตัวไฟฟ้ ำโดยตรง แต่เรำสำมำรถรับรู้อำกำรของไฟฟ้ ำได้ ในอรรถกถำกล่ำวถึงเผื่อแผ่บุญไว้วำ่ สำมำรถเผื่อแผ่เพิ่มให้แก่ผอู้ ื่นได้โดยไม่มีประมำณ เปรี ยบได้กบั กำรจุดเทียนส่ ง ต่อไปเรื่ อย ๆ คือผูจ้ ุดก็มีควำมสว่ำงอยูต่ ำมเดิม และควำมสว่ำงยังเพิม่ ไปอีกกว้ำงขวำงได้

สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ  

เม่นตังหนึ่งเดินผ่านมาเห็นสุนัขจิ้งจอกบาดเจ็บติดอยู่ในซอกหิน ริมลำธาร มีเหลือบฝูงใหญ่ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอ่ยว่า "ข้าจะไล่พวกเหล...

สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ  

เม่นตังหนึ่งเดินผ่านมาเห็นสุนัขจิ้งจอกบาดเจ็บติดอยู่ในซอกหิน ริมลำธาร มีเหลือบฝูงใหญ่ตอมดูดเลือดของมัน เม่นเวทนาจึงเอ่ยว่า "ข้าจะไล่พวกเหล...