Issuu on Google+

1  


คํานํา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ar%3319  Visual   Communica%on  Design  Technology เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ภายในเล่มนี้จะบอกขั้นตอนสร้าง WordPressThai  3.3.1   Portablle-­‐Academy-­‐Version  แบบง่าย และเร่งรัด สําหรับผู้ที่ เพิ่งเริ่มใช้งาน และลองเล่นเป็นครั้งแรก ในการออกแบบให้เป็น ของตนเอง และเพื่อการสอบ Final  Project  ของวิชานี้ ถ้าผิดพลสยประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี ้       จัดทําโดย นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์  

2  


เรื่อง

สารบัญ  

ขั้นตอนการตกแต่งหน้า wordpress    เปิดโปรแกรม ตกแต่งในโปรแกรม photoshop   หน้าเว็ปที่ออกแบบเสร็จแล้ว ผู้จัดทํา  

หน้า

 

4    7 9   10

 

3  


เริ่มจากนําไฟล์ที่เอามาจากอาจารย์มาแตกไฟล์ ก็จะเป็น ไฟล์ WordPressThai3.3.1Portable-­‐Academy-­‐Version-­‐mo ก่อนอื่นเลย ต้องอ่านการใช้งานเบื้องต้นก่อนที่จะทํา ขั้นตอนต่อไป  

ภาพโดยนางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์   ภายในไฟล์ที่อาจารย์ให้มาก็จะมีไฟล์ทั้งหมดดังนี้  

4  


เลือก root   คือการที่เข้าไปในฐานข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลเกี่ยว กับไฟล์ที่ตกแต่งเกี่ยวกับเว็บของเรา เช่น รูปภาพ, theme, plugin   ต่างๆ เข้าไปแก้ไขโดยเลือก Theme  –  adventure  –  joural  (ชื่อ Theme  ที่เราโหลดมาใช้) เลือก image  เข้าไปแก้ไขส่วนต่างๆ ตามที่เราต้องการ เช่น พื้น หลัง ดูว่าขนาดเท่าไร โดยที่เราเอาเมาส์ไปชี้ ในชื่อของแบล็กกราว ในธีมนี้ ขนาด  1280*460  px    แล้วเอาภาพที่เราออกแบบใน photoshop  coppy  ชื่อที่เป็นภาพ ของหน้าเว็บที่เราโหลดมา นํามาเป็นชื่อของภาพเรา เพราะชื่อที่ดึง จากฐานข้อมูล เป็นชื่อนี้  

5  


ส่วนของhead  ที่เข้ามาแก้ไข  

แถบด้านบนที่เพิ่มเพิ่มเข้า ไปแก้ไข เพิ่มเติมที่ หน้า จัดการระบบเลือกรูปลักษณ์หน้าเว็ป  -­‐ สร้างรายการเมนู แล้วเข้าไปจัดการเมนู ตามที่จะให้โชว์  

6  


แบล็กกราวที่ออกแบบในโปรแกรม Photoshop  

Head  ที่ออกแบบโปรแกรม Photoshop  

7  


เพิ่ม-­‐แก้ไข เนื้อหาใหม่ในบล็อก  

ออกแบบ  design  by  kan%ma  

8  


หน้าเว็บที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว  

9  


จัดทําโดย นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์ รหัส 5211311815   คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ Gmail  :  kan%ma.ang@gmail.com      

10  


kantima-arti3319-WordPress Theme Design