Page 1

โดย นางสาวสุ จรรยา วงศ์ ศิริทรัพย์

สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๔


วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูน้ ยิ ามของคาพ้องรูป พ้องเสียง พ้องรูปและเสียง ๒. เพือ่ ให้นกั เรียนฝึ กอ่าน เขียน คาพ้องประเภทต่าง ๆ ๑.


คากลอนคาพ้อง การจาคาพ้องเสียง เพียงรูปและความหมาย เช่น ใครซื้อผ้าซิน่ เลี้ยงสัตว์ ซือ่ สัตย์แล ลิงค่างเล่นข้างล่าง ช้างสารไม่น่ากลัว

จาสาเนียงเสียงก็ได้ มีต่างกันดังนัน้ แล จนหมอสิ้นเกินจะแล ข้าแท้ ๆ ที่ฆ่าวัว ดูไปบ้างน่าเวียนหัว คนรูปชัว่ สานอะไร


คาพ้อง คาพ้อง หมายถึง คาที่มีลกั ษณะเหมือนกัน หรือซา้ กัน คาพ้องเเบ่งออกเป็ น ๓ ชนิด ดังนี้ ๑. คาพ้องรูป ๒. คาพ้องเสียง ๓. คาพ้องทัง้ รูปและเสียง


คาพ้องรูป ๑.

คาพ้องรูป คือ คาที่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน การอ่านคาพ้องรูปให้ถูกต้อง ต้อง ดูขอ้ ความอืน่ ๆ ประกอบว่าคาพ้องรูปนัน้ หมายถึงอะไร อ่าน อย่างไร แล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง


คาพ้องรูป ตัวอย่าง คาพ้องรูป ปั กเป้า ปั ก-กะ-เป้า หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง ปั ก-เป้า หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง สมาธิ สะ-มา-ทิ หมายถึง การสารวมใจเเน่วเเน่ สะ-หมาด หมายถึง ทานัง่ ขัดสมาธิ สระ สะ หมายถึง แอ่งนา้ ขนาดใหญ๋ สะ-หระ หมายถึง อักษรเเทนเสียงสระ


คาพ้องรูป ตัวอย่าง คำพ้องรูป สระ อ่านว่า สระ อ่านว่า แหน อ่านว่า แหน อ่านว่า

สะ เช่น ปิ ติเล่นนา้ ในสระ สะ –หระ เช่น สระ–ะ อ่านว่า อะ แหน เช่น พ่อรักและหวงแหนลูกไก่มาก แหน เช่น ลุงแจ่มหาจอกแหนมาให้เป็ ดกิน จอกแหน

หวงแหน


คาพ้องเสียง ๒. คาพ้องเสียง คือ คาที่เขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียง เหมือนกัน และมีความหมายต่างกัน


คาพ้องเสียง ตัวอย่าง คำพ้องเสียง - กรรณ (หู), กัณฐ์ (คอ), กันต์ (ตัด,โกน) = กัน - ข้า (คนรับใช้), ค่า (คุณประโยชน์), ฆ่า (ทาให้ตาย) = ข้า - ควาน (เอามือค้นหาของ), ควาญ (ผูเ้ ลี้ยงเเละขับขี่ชา้ ง) = ควาน - ศรี (สิริมงคล), สี (สิง่ ที่ทาให้เป็ นสีต่างๆ) = สี


คาพ้องเสียง ตัวอย่าง คำพ้องเสียง ๑. นุดีซ้ อื เชือกมา ๕ บาท เพือ่ เอามาทาบ่วงบาศแต่กลับโดนเชือก บาดมือ ๒. คุณย่าของฉันบอกว่า หญ้าหน้าบ้านรกมากควรตัดเสียบ้าง ๓. ฉันเห็นเขาทุกข์อยูท่ ุกวัน ๔. ลูกศิษย์ทุกคนมีสทิ ธิ์ท่จี ะใช้หนังสือเล่มนี้


คาพ้องรูปและพ้องเสียง ๓. คาพ้องทัง้ รูปและเสียง หรือ คา หลายความหมาย คือ คาที่เขียน เหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายหลายอย่าง คา พ้องทัง้ รูปและเสียง คาอ่าน ความหมาย


คาพ้องรูปและพ้องเสียง ตัวอย่าง คาพ้องเสียงและพ้องเสียง แกะ แกะ ๑. ชื่อสัตว์ ๔ เท้าประเภทหนึ่ง ๒. เอาเล็บมือค่อยๆ แคะให้หลุดออก ฟั น ฟั น ๑. เอาของมีคม เช่น ดาบฟาดลงไป ๒. กระดูกเป็ นซีๆ่ อยู่ในปากสาหรับกัด ฉีก หรือเคี้ยวอาหาร ขัน ขัน ๑. ภาชนะสาหรับตักหรือใส่นา้ ๒. อาการร้องเป็ นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ หรือนกบางชนิด


แบบฝึ กหัดการอ่านคาพ้อง เพลา อ่านว่า เพลา

สระ อ่านว่า สระ

เสมา อ่านว่า เส-มา

เพลา อ่านว่า เพ-ลา

สระ อ่านว่า สะ-หระ

เสมา อ่านว่า สะ-เหมา

เสลา อ่านว่า เส-ลา

ศิษย์ อ่านว่า สิด

หน้า อ่านว่า หน้า

เสลา อ่านว่า สะ-เหลา

สิทธิ์ อ่านว่า สิด

น่า อ่านว่า น่า

แพรก อ่านว่า แพรก

สาน อ่านว่า สาน

สุก อ่านว่า สุก

แพรก อ่านว่า แพ-รก

สาร อ่านว่า สาน

สุข อ่านว่า สุก


แหล่งควำมรูอ้ ำ้ งอิง http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.

hp?mul_content_id=1519


๗๑ ถนนอานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร.๐๒-๒๔๑-๕๒๑๔ , ๐๒-๖๖๙-๑๑๐๑ โทรสาร ๐๒-๖๖๙-๑๑๐๒ www.kantabutra.ac.th

มีวินยั ตัง้ ใจเรียน เพียรทาดี

คำพ้องสองลักษณ์  

คำในภาษาไทยใช้ได้หลากหลาย