Page 1

เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ รอบตัว

{


สิง่ มีชวี ติ

1. คน 2. พืช 3. สัตว์


สิง่ มีชวี ติ กินอาหารได้

หายใจได้ เติบโตได้


เพลงโลกธรรมชาติ โลกเราแสนมหัศจรรย์ มีปา่ เขาลาเนาไพร โลกเราแสนมหัศจรรย์ มีแม่น้า ละธารเย็นสบาย

สร้างสรรค์ธรรมชาติมากมาย มีตน้ ไม้ใหญ่อยู่รอบตัวเรา สร้างสรรค์ธรรมชาติมากมาย มีเขาลูกใหญ่ มีทะสีคราม


เกมการศึกษา จับคู่ภาพทีเ่ หมือนกัน


กิจกรรมสร้างสรรค์


สิ่งมีชีวิตรอบตัว  

สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย คน พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตกินอาหารได้ หายใจได้ เติบโตได้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you