Page 1

กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง คาพังเพยสุภาษิต นาเสนอโดย

นางจิตราพร แก้ วพรม


วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ 1 2 3 4

ฝึ กทักษะการอ่านคาพังเพย ฝึ กทักษะการเขียน และรักการเขียนให้ ถกู ต้ อง ฝึ กทักษะการพูดในเรื่องที่อา่ นอย่างมีความสุข ช่วยให้ มีทศั คติทีดีตอ่ การเรียนรู้ภาษาไทย


เวรสนองเวน กรรรมสนองกรรม


กะลาครอบคิดฟ้า เหมือนดัง่ คนมัน่ ใจ คุยโอ่อวดเกินไป เพียงหนึง่ จากมือคว้ า

กว้ างไกล เก่งกล้ า เขาเบื่อ หน่ายนอ เท่านี ้กลับหลง


กรวดน ้าอุทิศให้ น ้าจิตคิดเคืองมา คว่าขันตัดสัญญา ขันคว่าบอกความชี ้

บอกลา ก่อนนี ้ พันผูก นาพ่อ เลิกแล้ วมิหวน


กระดี่ติดแห่งแห้ ง มิอาจสืบชะตา ฝนพรมพรั่งพรูมา ใครเช่นปลาเปรียบไซร้

ผื่นนา ต่อได้ เริงรื่น นักแล ย่อมต้ องถูกหยัน


.กระต่ ายตื่นตูม คนที่แสดงอาการตกใจโดยไม่ทนั สารวจให้ ถ่องแท้ ก่อน ตาลตกกระต่ายเต้ น ตกใจ ฟ้าถล่มลงไผท กู่ร้อง พาพรรคพวกบรรลัย บาดเจ็บ ล้ มแล สอนสัง่ ประชาต้ อง สติตงครวญถวิ ั้ ล


ใครใครยามคับข้ อง ขากเสลดน ้าลายสอ กระโถนนัน่ แหละนอ ใครต่างเรียกใช้ ล้วน

ติดคอ ถ่มบ้ วน รับถ่าย เสมอแล เช่นนันเปรี ้ ยบกระโถน


. กลมเป็ นมะนาว

มะนาวกลมย่อมกลิ ้ง เปรียบเช่นคนเลศนัย พลิกแพลงเปลี่ยนเร็วไว คือบ่อบั จนคล้ าย

กลอกไป เล่ห์ร้าย ผันผ่าน เสมอนอ เล่ห์ร้อยกลลวง


นาถัว่ มาคัว่ พร้ อม เกินสบจิตปรารถนา ลังเลย่อมนาพา ยามเมื่อตัดใจน้ อม

กับงา เสร็จพร้ อม เหลือหนึง่ ปรารถนาแฮ เมื่อนันเกิ ้ นสาย


อธิบายกี่ครัง้ เวียนว่ายพยายาม คนฟั งบ่เห็นตาม พูดวกวนขยายยัง้

พลความ บ่อยครัง้ ตัวบอก เยี่ยงนี ้ความหมาย


กวน ตะกอนสงบแล้ ว น ้า ขุ่นคลักอีกครา ให้ คนตัดปั ญหา ขุ่น ข่มจิตสงบไว้

กลับมา สุดใช้ เหตุแห่ง เคืองนา อย่าได้ ฟืน้ ความ


กิน ของเขาที่เจ้ า น ้า จิตตอบไมตรี ใต้ คาค่อนขอดขจี ศอก ผ่านหยดน ้าไซร้

ของมี ยากให้ เหลือเจ็บ ทรวงนอ อดได้ อิ่มเอม

คำพังเพย  

สอนชีวิตจากคำพังเพย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you