Issuu on Google+


วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ - นักเรี ยนบอกชื่อรู ปเรขาคณิ ตได้ถูกต้อง - นักเรี ยนสร้างรู ปต่างๆจากรู ปเรขาคณิ ตได้ - นักเรี ยนตอบคาถามเรื่ องรู ปเรขาคณิ ตได้ถูกต้อง


รูปเรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิ บายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ


รู ปสี่ เหลี่ยมมีดา้ น 4 ด้าน มีมุม 4 มุม

รู ปสามเหลี่ยมมีดา้ น 3 ด้าน มีมุม 3 มุม

รู ปวงกลม


รู ปทรงสี่ เหลี่ยม รู ปทรงกระบอก รู ปทรงกลม


Timer

ใช่

ไม่ใช่


คาถาม 2. ข้ อใดมีส่วนประกอบเป็ นรู ปวงกลม ก. โทรทัศน์

ข. สมุด

ค. ไม้บรรทัด

ง. ขวด

Timer


คำถำม 3. ข้อใดเป็ นรูปทรงสี่เหลี่ยม

ก.

ข.

ค.

ง.

Timer


คาสัง่ ให้นกั เรี ยนสร้างรู ปจากรู ปเรขาคณิ ต


ทดสอบ ให้นกั เรี ยนลากเส้นโยงจับคู่ให้ถูกต้อง รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปวงกลม รู ปทรงสี่ เหลี่ยม รู ปทรงกลมมารู้จักรูปเรขาคณิตกับครูพรค่ะ