Page 1

จัดทาโดย นางฉันทนา จานทอง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3


วัตถุประสงค์  บอกสมบัตขิ องเส้นขนานได้  บอกเงื่อนไขทีท่ าให้เส้นตรงสองเส้นขนานกันได้

 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเส้นขนานและมุมภายในได้


เส้นขนาน  

เส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่ออะไร