Issuu on Google+

ประสาทสัมผัสทัง้ 5 กลก


ตาทาให้ เรามองเห็น

วิธีดูแลรั กษา

ไม่ ขยีต้ า ไม่ ดูทวี ีใกล้ เกินไป

ไม่ จ้องมองดวงอาทิตย์


หูทาให้ เราได้ ยนิ เสียง


ปากมีไว้ ใช้ พูด,เป็ นทางผ่ านของอาหารเข้ าสู่ร่างกาย ภายในปากมีลนิ ้ ไว้ รับรสทาให้ เรารู้รสชาติต่างๆ mouth = ปาก


ประสาทสัมผัส