Page 1

Ãкºà·¤â¹âÅÂÕ I PAD

ตั ว ป อ น ( I N P U T )

กระบวนการ (process)

พลังงานไฟฟา wifi

การทํางานของ ipad โดยใช้พลังงานไฟฟา และ wifi ในการโหลด แอพพลิเคชันต้างๆ

ผลผลิต (output) ได้แอพพลิเคชันต่างทีเราต้อง ดารมาใช้ เพือตอบสนองความ ต้องดารของเรา

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เปนข้อมูลในการใช้ แบตเตอรี ซึงเปน พลังงานไฟฟา

นางสาวกานต์สินี ศุภนาม

Profile for Gulliver pp

ระบบเทคโนโลยี By Pang  

ระบบเทคโนโลยี By Pang  

Advertisement