Page 186

186-187.pdf

1

8/31/12

3:53 PM

HOT STUFF

...ΣΕΡΝΕΙ ΚΑΡΑΒΙ.

EΛΙΞΙΡΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

Βρισκόµαστε σε ένα µικρό ταχύπλοο, καµµιά 200αριά µέτρα από το γνωστό σε αυτούς που παρακολουθούν reality, Fort Boyard. Εγώ και ένας φίλος, κι αυτός Έλληνας. Μιλάµε για γκόµενες. Τι άλλο; Γι’ αυτές που πέρασαν και τώρα τις αναπολούµε µε συγκίνηση. Στο ποιοτικό σχετικά ηχοσύστηµα του σκάφους, οι µελωδίες µιας άλλης εποχής που εµείς οι Έλληνες της ξενιτιάς ακούµε µε δίψα, υµνούν τις γυναίκες. Κατεβάζουµε άλλη µια µπύρα και τραγουδάµε και ‘µεις παράφωνα. «Όλα δικά σου µάτια µου... και ο πόνος σου δικός µου». C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

WWW.COLLETTEDINNIGAN.COM

K

Ãé óôÝøïé ðïù Ûçòáãå ï íÛçéóôï÷ ¤åùôÛòè÷ ¦áðáäÞðïùìï÷, íá÷ «êåëïùæáÝîïùî» ëáõñ÷ ãÀøîïùíå ôá Þòéá ôïù óôåòåïæöîéëïà óùóôÜíáôï÷. «¢Ýãáóå÷ ìåàëá íïù, ëïùòÀóôèëå÷, òÝêå ôé÷ òÝúå÷ óïù óå íÛîá, Üòõå âïòéÀ÷ ëáé êåíáììéÀóôèëå÷, ðÀò' ôèî ëáòäïàìá íïù çéá øôÛîá...» Æé ìÛåé ï Àîõòöðï÷! ¦ö÷ ôá óëÛæôèëå Þìá áùôÀ, áîáòöôéÛíáé. ¶Ýîáé çîöóôÞ÷ çùîáéëÀ÷ ï ¦áðáäÞðïùìï÷ ëáé Þóå÷ æïòÛ÷ Ûøö ðáòáëïìïùõÜóåé óùîåîôåàêåé÷ ôïù, ìáôòåàö ôïî ôòÞðï ðïù íéìÀ çéá ôé÷ çùîáÝëå÷. »å åîôùðöóéÀúåé ôï çåçïîÞ÷ ðö÷ Þìïé ïé ¦òáçíáôéëïÝ Íîôòå÷, áçáðïàî íå ôïî Ýäéï ôòÞðï ôé÷ çùîáÝëå÷. °ðìñ÷ ï ðïéèôÜ÷ ¦áðáäÞðïùìï÷ øòèóéíïðïéåÝ ôé÷ óöóôÛ÷ ìÛêåé÷. Ùìïé íá÷ íåõÀíå áðÞ Ûîá åêáÝóéï, õèìùëÞ ëïòíÝ, áðÞ ôèî áàòá íéá÷ ëïðÛìá÷, îÛá÷ Ü ìéçÞôåòï îÛá÷, ðïù ðåòîÀåé ôïî äòÞíï ëáé áîáóôáôñîåé ôá ðåúïäòÞíéá. ªôé÷ åëáôÞ óèíåòéîÛ÷ çùîáÝëå÷, -ìÛåé ï ¤åùôÛòè÷- ïé 90 åÝîáé õåìëôéëÛ÷ ëáé åòöôåàóéíå÷. ¦òïóÛøïùî ôïî åáùôÞ ôïù÷, îôàîïîôáé ëáìÀ, çùíîÀúïîôáé, åùöäéÀúïùî, äåÝøîïùî Þôé õÛìïùî îá áòÛóïùî ëáé îá åÝîáé åðéõùíèôÛ÷. »å âÀóè Þìá áùôÀ, ïé ðåòéóóÞôåòïé Àîôòå÷ åÝîáé åî äùîÀíåé çùîáéëÀäå÷. ºáé æùóéëÀ Ûøåé äÝëéï. ¡àòö íïù Ûøåé áðÞìùôè ëÀìíá. ¢åî ëïùîéÛôáé æàììï áî ëáé ëÀîåé ãàøòá. »å ôá íáçéëÀ ìÞçéá ôïù ¤åùôÛòè ëáé ôé÷ íðàòå÷ äåî ëòùñîö ëáõÞìïù. «...ªáî ðìáçéÀóïùíå õá Ûøö ôïî ïùòáîÞ óôèî áçëáìéÀ...» o ðïéèôÜ÷ óùîåøÝúåé... ªëÛæôïíáé ôï åðÞíåîï Àòõòï çéá ôï Bestever Quarterly ðïù ðÜòá mail îá êåëéîÜóö. ¦òÛðåé îá ãÀêö çéá ôé÷ ðéï ëáùôÛ÷ îÛå÷ ðáòïùóÝå÷ óôè ðáçëÞóíéá showbiz, ñóôå îá åîèíåòñóö ôïù÷ áîáçîñóôå÷ íá÷ ðïù êåðÛòáóáî ìÛåé ôé÷ 75.000! ¦òÛðåé îá Ûòõö óôï ëáôÀììèìï mood. à Üìéï÷ Ûøåé Üäè äàóåé ëáé áðÝõáîá øòñíáôá äèíéïùòçïàîôáé óôá óàîîåæá. To stick íå ôá åììèîéëÀ ôòáçïàäéá ôåìåÝöóå. Æñòá âÀúïùíå Ûîá Àììï. Íììè íéá íðàòá -è ôåìåùôáÝá- âçáÝîåé áðÞ ôï ãùçåÝï. à æÝìï÷ íïù åôïéíÀúåôáé îá âÀìåé íðòïóôÀ ôïî ôåôòÀøòïîï Mercury Verado ëéîèôÜòá çéá ôï ôáêÝäé ôè÷ åðéóôòïæÜ÷ óôï La Rochelle. Tè õÛóè ôïù ¦ïùìÞðïùìïù ðáÝòîåé Ûîá÷ Àììï÷ íåçÀìï÷ ëáììéôÛøîè÷ ðïù ôòáçïùäÀ çéá Ûîáî íåçÀìï áîïíïìÞçèôï Ûòöôá. «What'll you do when you get lonely And nobody's waiting by your side? You've been running and hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you've got me on my knees...» à Eric êåëéîÀ îá óïìÀòåé Þðö÷ íÞîï áùôÞ÷ êÛòåé. à ëéîèôÜòá÷ ðáÝòîåé íðòïóôÀ ëáé åíåÝ÷ ðïìà íáëòùÀ áðÞ ôèî áçáðèíÛîè íá÷ áîáôïìéëÜ »åóÞçåéï çùòÝúïùíå óôï ìéíÀîé... BESTEVER QUARTERLY 187

Profile for KANSEVELLI ENTERPRISES LTD

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...