Page 157

157.pdf

1

8/28/12

10:16 PM

WWW.CARTIER.COM/PRESS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartier

Cadran Lové Tourbillon Méá ôïìíèòÜ ðòÞôáóè áðÞ ôèî Cartier. °ùôÞ ôï ùðÛòïøï òïìÞé øòèóéíïðïéåÝ ôèî íèøáîÜ Caliber 9458 ðïù Ûøåé øòèóéíïðïéèõåÝ ëáé óôï Alligator Tourbillon ôïù 2011, áììÀ óå íéá ðïìà áîäòéëÜ Ûëäïóè. µáóéëÞ ôïù øáòáëôèòéóôéëÞ ôï øùôÞ óñíá íå ôïù÷ òöíáûëïà÷ áòéõíïà÷ ëáé è Ûëëåîôòè ôïðïõÛôèóè ôïù íèøáîéóíïà. ¶îôùðöóéáëÜ ìåðôïíÛòåéá, è âÀóè óôÜòéêè÷ ôïù tourbillon íå íéá çÛæùòá íå ôï çòÀííá C, îá øòèóéíïðïéåÝôáé ö÷ äïíéëÞ óôïéøåÝï. Îîá ùðÛòïøï òïìÞé çéá ôé÷ åðÝóèíå÷ åíæáîÝóåé÷ óá÷ ðïù äåî õá ðåòÀóåé áðáòáôÜòèôï. www.cartier.com

BESTEVER QUARTERLY

157

Profile for KANSEVELLI ENTERPRISES LTD

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...