Page 156

156.pdf

1

8/28/12

10:14 PM

WWW.IWC.COM/PRESS

ΡΟΛΟΓΙΑ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IWC Schaffhausen

Top Gun Miramar Tï 2012 åÝîáé è øòïîéÀ ôöî áåòïðïòéëÜ÷ æéìïóïæÝá÷ òïìïçéñî. ¸ IWC ëÀîåé íéá õåáíáôéëÜ óôòïæÜ ëáé ðòïóæÛòåé áåòïðïòéëÀ õåíáôéëÀ òïìÞçéá. Æï ðåòéóóÞôåòï åíæáôéëÞ íïîôÛìï ôè÷ øòïîéÀ÷ óôèî ëáôèçïòÝá áùôÜ åÝîáé ôï Top Gun Miramar. Æï ÞîïíÀ ôïù ðÜòå æùóéëÀ áðÞ ôï ðòÞçòáííá United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor ðåòéóóÞôåòï çîöóôÞ ö÷ Top Gun ëáé ôèî âÀóè ðïù áùôÞ åëôåìåÝôáé óôï San Diego, ôèî Marine Corps Air Station Miramar. ¦òÞëåéôáé çéá Ûîáî ðïìà íåçÀìïù íåçÛõïù÷ øòïîïçòÀæï, íå Ûíæáóè óôèî ïòáôÞôèôá ôöî äåùôåòïìÛðôöî. ¹äáîéëÞ æùóéëÀ çéá ðéìÞôïù÷. www.iwc.com

156

BESTEVER QUARTERLY

Profile for KANSEVELLI ENTERPRISES LTD

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...