Page 136

136.pdf

1

8/28/12

8:47 PM

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

C

M

MY

CY

CMY

K

DE BEERS / PRESS ROOM

Y

CM

De Beers

Atea Collection ¸ Ýäéá è De Beers áîáæÛòåé... Ëìïðïéñîôá÷ ôèî áîáîÛöóè, ôá ëïííÀôéá ôè÷ óùììïçÜ÷ Atea åÝîáé åíðîåùóíÛîá áðÞ ôïù÷ ëàëìïù÷ ôè÷ æàóè÷. ºÀõå çåöíåôòéëÞ óøÜíá ðåòéóôòÛæåôáé óå íéá óùîåøÜ ëáé íáçåùôéëÜ áôÛòíïîè íïòæÜ. Îîá óàíâïìï ôè÷ áéöîéÞôèôá÷ ëáé ôïù óàíðáîôï÷. °ùôÜ è óùììïçÜ áîôéëáôïðôòÝúåé ôèî ôåìåéÞôèôá ôöî Àóôòöî ëáé ôöî ðìáîèôñî. Æá äéáíÀîôéá åÝîáé ïé ëáõòÛæôå÷ ôïù çåöìïçéëïà øòÞîïù, ðïù áîôèøïàî íå ôï áéñîéï ðîåàíá ëáé ôè øáòÀ ôïù éäéïëôÜôè... ºÀôé ôÛôïéá ëïùæÀ Ûìåçå ëáé ï Sir Cecil Rhodes óôïù÷ Zulu, ôï 1888 ëáé ëáôÀæåòå îá Àòðáêåé Þìá ôá ïòùøåÝá ôè÷ °æòéëÜ÷ ëáé îá äèíéïùòçÜóåé ôèî ëïìïóóéáÝá De Beers... www.debeers.com

136 BESTEVER QUARTERLY

Profile for KANSEVELLI ENTERPRISES LTD

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...