Page 123

122-123.pdf

1

8/27/12

9:34 PM

ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΩΡΑ

Επιστημονική φαντασία ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΩΤΑΚΗ

VIRGIN GALACTIC / PRESS ROOM

Eίναι πλέον δύσκολο, το να έχεις χρήµατα, ώστε να µπορείς να αγοράσεις τα προϊόντα που παρουσιάζουµε στις επόµενες σελίδες. Αλλά πάντοτε µας άρεσε η επιστηµονική φαντασία. Ο Ιούλιος Βέρν, µας κράτησε συντροφιά στις πρώτες µας παιδικές αναζητήσεις και το BESTEVER QUARTERLY υπόσχεται να τον αντικαταστήσει επιτυχώς στις πρόσφατες. Σαρώνουµε την παγκόσµια παραγωγή προϊόντων υπερυψηλής ποιότητας, κάνουµε µια σοβαρή και προβληµατισµένη επιλογή και σας παρουσιάζουµε µερικά από τα πιο σηµαντικά προϊόντα και υπηρεσίες θα άξιζε να βάζατε στη ζωή σας αν... µπορούσατε να τα πληρώσετε. Μερικοί όµως ακόµη µπορείτε... Οι υπόλοιποι µπορείτε να κάνετε όνειρα. Αυτό το δικαίωµα δεν µας το πήραν. Ακόµα...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

1. Space the final frontier

à Sir Richard Branson, åçëáéîÝáóå óôï Alamogordo ôïù Áew Mexico, ôï ðòñôï éäéöôéëÞ äéáóôèíïäòÞíéï, ôèî Ûäòá ôöî äéáóôèíïðìïÝöî ôè÷ Virgin Galactic. Må 200.000 äïìÀòéá, ïé ðòñôïé ôïùòÝóôå÷ õá íðïòïàî óå íéá áðïóôïìÜ 2.5 ñòöî, îá æôÀóïùî óôï äéÀóôèíá ëáé íåÝîïùî åëåÝ çéá 5 ìåðôÀ óå ëáôÀóôáóè Ûììåéãè÷ âáòàôèôá÷ íÛøòé îá êåëéîÜóåé ôï ôáêÝäé ôè÷ åðéóôòïæÜ÷ óôï Spaceport America. Æá åçëáÝîéá ôïù ëôèòÝïù ðïù ëÞóôéóå ðåòéóóÞôåòá áðÞ 200 åëáô. äïìÀòéá, Ûçéîáî ôïî Ãëôñâòéï ôïù 2011. ¶éóéôÜòéá çéá îá ðåôÀêïùî íå ôè Virgin Galactic Ûøïùî Üäè áçïòÀóåé 500 Àîõòöðïé. Æï åêáõÛóéï óëÀæï÷ SpaceShip Two (ùðÀòøïùî 5 äéáæïòåôéëÀ óëÀæè) õá áðïçåéñîåôáé óùîäåäåíÛîï ëÀôö áðÞ ôá æôåòÀ ôïù íèôòéëïà áåòïóëÀæïù÷ ëáé óå àãï÷ 60.000 ðïäñî õá áðåìåùõåòñîåôáé ëáé õá ðùòïäïôåÝ ôïî ðùòáùìïëéîèôÜòá ôïù çéá îá áîÛâåé íÛøòé ôï àãï÷ ôöî 100 øìí, ôï åðÝóèíï Þòéï ôïù äéáóôÜíáôï÷. °î óá÷ âòÝóëïîôáé 200 øéìéÀòéëá, (äåî íá÷ åîäéáæÛòåé ðïù ôá âòÜëáôå...) åÝîáé ôï ðéï óèíáîôéëÞ äñòï ðïù íðïòåÝôå îá ëÀîåôå óôïî åáùôÞ óá÷. ¦òéî áðÞ ìÝçá øòÞîéá ôï ìÛçáíå ö÷ áóôåÝï, óÜíåòá Þíö÷ åÝîáé íéá áðôÜ ðòáçíáôéëÞôèôá. ÆòéáëÞóéá Þìïëìèòá äåùôåòÞìåðôá Ûììåéãè÷ âáòàôèôá÷, 2.5 ñòå÷ áðïóôïìÜ÷ ëáé íéÀ åâäïíÀäá åëðáÝäåùóè÷ óÝçïùòá õá áðïôåìÛóïùî ôèî éóôïòÝá ôè÷ úöÜ÷ óá÷. Îîá áîåëôÝíèôï äñòï! www.virgingalactic.com

122

BESTEVER QUARTERLY

Profile for KANSEVELLI ENTERPRISES LTD

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...

BESTEVER QUARTERLY SUMMER 2012  

The Best Magazine in Greek language. For the lovers of great living and for the lovers of life. Luxury Lifestyle with cars, yachts, Luxury h...