Page 1

a s s o t s i p o n a s n a K e l e k Opis

t o n opin 4 1 0 2 3 1 20 r e i d u t s l o k folkhรถgs

kansanopistot.fi | folkhogskolor.fi


kav

alkio-henerit ki ki opintotu

Aloita yliopisTo- tai amk-opinTosi ilman pääsykokeita!

aloiTa opinnoT Elo- Tai Tammikuussa! Alkion alat

Tarjolla myös

• Kasvatus ja psykologia • Historia ja kielet • Terveys- ja luonnontieteet • Yhteiskunta ja viestintä

• Kieli- ja yleissivistäviä opintoja • Maahanmuuttajien ja työttömien korkeakoulustartti • Yrittäjyysopintoja

Alkiolta avaimet tulevaisuuteen

isiin ihmisiin, jen ohessa tutustuttua lukuka Vuoden aikana tuli opiskeluläsn välillä tuntui Vaik me. äm äss eläm ä joista suuri osa on edelleen hauskanpidosta ja sen väliin ripotellusta siltä, että olo Alkiolla koostui mat kerättyä kasaan kiitettävän määrän opiskelusta, saimme molem ia ätjuhlapäivänä saimme iloispist oon yliopisto-opintoja. Opiston tkev ylio län sky Jyvä si tuik vali et tulle Riku le, uutisia. Olimme molemma an stol osa ian olog iobi evoluut väylän kautta: minä ekologi . ja lelle puo akvaattisten tieteiden Sandra ja Riku BIO-linja 2010 - 2011

Laajalla opintotarjottimella seuraavien avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoja • Helsingin yliopisto • Itä-Suomen yliopisto • Jyväskylän yliopisto • Lapin yliopisto • Oulun yliopisto

• Tampereen yliopisto • Turun yliopisto • Jyväskylän ammattikorkeakoulu • Humanistinen ammattikorkeakoulu

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopistoja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Jyväskylän Korpilahdella | www.alkio.fi

pääsykoEvalmEnnusTa väylä jaTko-opinToihin


OPISKELE KANSANOPISTOSSA OPINNOT 2013–2014 FOLKHÖGSKOLSTUDIER 2013–2014

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Annankatu 12 A 18

Annegatan 12 A 18

00120 Helsinki

00120 Helsingfors

puhelin: +358 (0)9 454 2330

telefon: +358 (0)9 454 2330

faksi: +358 (0)9 4542 3330

telefax: +358(0)9 4542 3330

info@kansanopistot.fi

info@folkhogskolor.fi

www.kansanopistot.fi

www.folkhogskolor.fi


SISÄLTÖ • INNEHÅLL Kansanopisto ponnahduslaudaksi........................................................................................................ 5 Folkhögskolan som språngbräda..........................................................................................................9 Kansanopistot alueittain / Folkhögskolorna enligt region.......................................................12 Kartta / Karta ...............................................................................................................................................13 Kansanopisto-opetus koulutusmuodoittain................................................................................... 14 Folkhögskolundervisning enligt utbildningsform........................................................................ 14 Lukuvuotta lyhyemmät opintojaksot / Linjer som är kortare än ett läsår...................... 26 Briefly in English........................................................................................................................................ 29 Kansanopisto-opinnot A – Å / Folkhögskolstudier A – Å......................................................30 Avoin yliopisto-opetus kansanopistoissa.......................................................................................110 Öppen universitetsundervisning i folkhögskolorna...................................................................110 Pohjoismaiset kansanopistostipendit / Nordiska folkhögskolstipendier.........................114

Kansi: Teemu Kavasto Taitto: Marika Kaarlela Kuvat: Alexander Zach Toimitus: Suomen Kansanopistoyhdistys Paino: Oriveden Kirjapaino 2013 ISSN 1796-2641


KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI: kansanopisto on erilainen vaihtoehto myös Sinulle

”Opistolla kun eletään, hengitellään ja tehdään yhdessä asioita, niin asiat tarttuvat.” (kansanopiston opiskelija lukuvuodelta 2010 – 2011)

K

ansanopisto on monipuolista koulutusta tarjoava aikuisoppilaitos. Kansanopistokoulutus toimii hyödyllisenä siirtymä- ja nivelvaiheena sekä nuorille että aikuisille. Opetus jakautuu pitkäkestoiseen, vähintään kahdeksan viikkoa kestävään koulutukseen, eli linjoihin, ja lyhyisiin kursseihin. Sisäoppilaitoksina kansanopistot ovat tehokkaita ja joustavia: kokonaisvaltainen oppiminen, opintojen henkilökohtainen ohjaus ja yhteisöllisyys muodostavat opetuksen kulmakiven. Opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Kansanopisto tarjoaa vaihtoehdon, auttaa yksilöä toteuttamaan omia mahdollisuuksiaan. Kansanopisto o-opiskelun tavoitteena onhaluaa myös lisätä hänen tietoisuuttaan, kriittisyyttään ja vastuutaan yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan. Opiskelu kansanopistossa on kokonaisvaltaista: teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella sosiaaliset taidot. Suomessa toimii 90 kansanopistokampusta, joilla on 82 ylläpitäjää. Kampuksia on eri puolilla maata Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Näistä 18 on ruotsinkielisiä. Taustayhteisön ja luonteensa mukaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Useimmat opistot ovat yksityisiä; kaikki saavat lakisääteistä valtionapua ja ovat opetusviranomaisten valvonnassa. Sisäoppilaitosmuodon lisäksi kansanopistolle on ominaista aatteellinen

ja pedagoginen vapaus. Opisto voi itse määritellä opetussisältönsä ja kasvatustavoitteensa. Kansanopistossa on mahdollista perinteisestä lukujärjestysajattelusta poikkeava opiskelu, joka ylittää luokkahuoneen rajat. Erilaiset tapahtumat ja opiskelijoiden omat projektit antavat kokemuksiasta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Työvuoteen voi kuulua harjoittelujaksoja, opintokäyntejä, retkiä ja matkoja, myös ulkomaille. Yhteiset hankkeet murtavat rooleja, lähentävät opiskelijoita toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan.

KANSANOPISTO-OPINNOT Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää useimmiten syksystä kevääseen. Näiden lukuvuoden kestävien linjojen lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajanjakson kestävää koulutusta. Näistä löydät lisätietoa sivulta 26. Opetus onvat useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita, katso sivu 110. Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi monet kansanopistot järjestävät myös peruskoulu- ja lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden.

Erityisille kohderyhmille tarkoitettu koulutus löytyy sivuilta 23-24, joilta löytyy myös maahanmuuttajakoulutus.

VAPAATAVOITTEINEN KOULUTUS Pääosa kansanopistojen koulutuksesta on vapaatavoitteista ja yleissivistävää. Voit opiskella esimerkiksi kieliä ja kansainvälisyyttä, perehtyä käsillä tekemiseen tai kirjoittamiseen, paneutua kuvataiteisiin, teatteriin, valokuvaukseen, musiikkiin, journalismiin tai laajentaa yhteiskunnallista ja eettistä yleissivistystä. Opiston tarjonnasta voi usein yhdistellä eri aineita. Vapaatavoitteisten opintojen aihepiiriluettelo alkaa sivulta 14. Osa kansanopistojen vapaatavoitteisesta koulutuksesta on ammattisivistävää: opiskelijat saavat tietyn alan perustietoja ja -taitoja, jotka antavat pohjan varsinaiselle ammattikoulutukselle. Samalla ammattisivistävä koulutus toimii ammatinvalinnan ohjauksena, helpottaa ja edistää jatko-opintoihin hakeutumista. Tällaista koulutusta tarjoavat muun muassa matkailu-, valokuvaus-, teatteri- ja kasvatusalojen linjat. Useimmat kansanopistot tarjoavat myös avoimen yliopiston opintoja. Suurin osa opetustarjonnasta on eri oppiaineiden perusopintoja, mutta monissa aineissa voi opiskella myös pidemmälle. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi hakea tutkintoopiskelijaksi yliopistoihin ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI

5


TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS Kansanopistojen perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia valtakunnallisia opetussuunnitelmia.

Perusopetus Perusopetusta järjestetään noin 30 kansanopistossa. Niäissä voi suorittaa koko perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai korottaa yksittäisiä arvosanoja. Osa opistoista järjestää myös perusopetuksen lisäopetusta eli niissä on niin sanottu kymppiluokka.

Kymppiluokka Kymppiluokalla voi korottaa yksittäisiä arvosanoja. Opiskelijan kanssa yhteistyössä laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Samalla voi selkeyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan ja kehittää opiskeluvalmiuksiaan. Kansanopistokymppi tarjoaa tuettua opiskelua ja elämänhallintaa, opiskelua pienryhmissä sekä kannustavan opiskeluilmapiirin ja asumisen opistolla. Yhteenveto kansanopistojen perusopetuksesta ja kymppiluokista on sivulla 22. Katso myös www.kansanopistokympit.fi

Lukio-opetus Muutamissa kansanopistoissa on ylioppilastutkintoaineiden suoritusmahdollisuus. Lukio-opetuksessa voi suorittaa lukion päästötodistuksen tai osia siitä sekä osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kansanopistolukiot ovat aikuisten opetussuunnitelmaa noudattavia päivälukioita. Katso sivu 22. Katso myös www.kansanopistolukiot.fi

Ammatillinen lisäkoulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat keskeinen osa ammatillista lisäkoulutusta. Tietyissä kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon, erä- ja luonto-oppaan, hierojan, suntion tai veneenrakentajan ammattitutkinnon. Koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinnot ovat yhdistyneet koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnoksi. Esimerkkejä erikoisammattitutkinnoista ovat johtamisen tai vanhustyön kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnot. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen sisällöistä, opiskelusta ja asumisesta ovat saatavissa tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisina koulutusta antavista oppilaitoksista. Opistojen yhteystiedot löytyvät tämän esitteen sivuilta. Katso kansanopistojen tarjoaman ammatillisen koulutuksen yhteenveto alkaen sivulta 22.

OPISKELIJAT Kansanopisto on avoin kaikille; yläikärajaa ei ole! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot. Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata – myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa.

Oppisopimuskoulutus

Ulkomaalaiset opiskelijat

Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Joissakin kansanopistoissa voit suorittaa ammatillisia tutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: www.oppisopimus.net www.koulutusnetti.fi > Minne hakisin > Aikuiskoulutukseen? > Oppisopimuskoulutus

Kansanopistot voivat ottaa vastaan ulkomaalaisia opiskelijoita mutta vain joissakin opistoissa on mahdollista opiskella englanniksi. Jos hakija tulee EU- tai Pohjoismaiden ulkopuolelta, hänen on hankittava oleskelulupa kotimaastaan. Kun hakija on hyväksytty johonkin kansanopistoon, hänen on maksettava ko. opistolle ennakkomaksu, useimmissa tapauksissa koko opinto- ja täysihoitomaksu, jo ennen Suomeen tuloa. Opiskelijaksi hakeutuvan kannattaa ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa opistoon ja pyytää hakulomakkeita.

AMMATILLINEN KOULUTUS

ERITYISTEN KOHDERYHMIEN KOULUTUS

Ammatillinen peruskoulutus

Erityisopetus

Ammatilliset perustutkinnot ovat kolmivuotisia. Tutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon kuten esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tai lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Joissakin opistoissa ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena Joissain tapauksissa tutkintoja voi opiskella myös monimuotokoulutuksena.

Kansanopistoista kaksi (Kuurojen kansanopisto ja Lehtimäen opisto) on erityisopistoja. Lisäksi useassa muussa kansanopistossa järjestetään erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutusta.

6

lemaan peruskoulututkintoa tai peruskoulun lisäopetusta, ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, ammatillista koulutusta sekä kotoutumista edistävää vapaatavoitteista maahanmuuttajakoulutusta. Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opinto-ohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin.

Maahanmuuttajakoulutus Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen. Opistojen oman hakumenettelyn ja joissain tapauksissa yhteishaun kautta hakeudutaan opiske-

KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI

HAKEMINEN Hakuajat kansanopistojen vapaatavoitteiseen koulutukseen ovat opisto- ja linjakohtaisia. Hakeminen tapahtuu joko vapaamuotoisella hakemuksella tai opistosta saatavalla hakulomakkeella. Tarkemmat ohjeet sekä tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä saat joko tästä oppaasta opistojen koulutusten yhteydestä, opistojen kotisivuilta tai suoraan opistolta. Syksyllä alkaviin koulutuksiin hakuajat ovat keväällä ja kesällä. Kevätkaudella alkaviin koulutuksiin haetaan syksyllä tai vuoden alussa. Joillekin linjoille opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja joillekin järjestetään soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Hakuajan päättyminen


on syytä tarkistaa opistosta. Peruutuspaikkoja kannattaa aina kysyä! Vuoden vaiheessa monet opistot järjestävät täydennyshakuja. Lukiolinjoille haetaan yleensä yhteishaun kautta mutta myös suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ovat tässä esitteessä kunkin linjan yhteydessä. Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu sähköisesti, lisätietoja osoitteesta www.haenyt.fi

OPISKELUKUSTANNUKSET Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Tietoja viikko- ja lukukausihinnoista löydät tästä oppaasta opistotietojen alta tai kysymällä suoraan opistolta. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Maksut ja opintososiaalisten etuuksien laajuus on aina syytä tarkistaa opistosta ennen opintojen aloittamista. Kansanopistojen pitkäkestoisessa koulutuksessa opiskelevat ovat tietyissä tapauksissa oikeutettuja opiskelijahintaisiin matkalippuihin.

OPINTOSETELIT Opintosetelirahoituksen avulla useat kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja. Opetushallituksen kansanopistoille myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset määrätyille opiskelijaryhmille. Näitä ryhmiä ovat: peruskoulunsa päättänet nuoret ilman jatko-opiskelupaikkaa, maahanmuuttajat,

työttömät sekä henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jotka kokevat oppimisvaikeuksia. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Kysy tarkemmin siitä opistosta, johon olet hakeutumassa.

OPINTOTUKI

tavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia. Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto.

Lisätietoja: www.kela.fi

SOVITELTU AIKUISKOULUTUSTUKI Opintotukea myönnetään päätoimisten opintojen ajaksi. Opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) viikkoa. Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja.

AIKUISKOULUTUSTUKI Lisätietoja: www.kela.fi www.koulutusrahasto.fi Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työtai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka: on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan (8) vuotta; on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua; jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintovapaajaksoilla tai osa-aikaisesti vähintään 43 päivän ajan; ei saa opiskeluun muuta tukea. Tukea myönnetään tutkintoon joh-

Jos henkilön opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkatonta tai opiskelu on osa-aikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Tukea voi hakea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta saadut tulot selvitetään tukea haettaessa erikseen. Lisätietoa: www.koulutusrahasto.fi

TYÖTTÖMÄN TUKI OMAEHTOISEEN KOULUTUKSEEN Työttömänä tai työttömyysuhan alaisena voi harjoittaa myös omaehtoisia opintoja, esim. suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Työttömyysturvaa omaehtoiseen opiskeluun voi saada jos on: työttömänä työnhakijana TE-toimistossa; on täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä; henkilöllä on TE-toimiston toteama koulutustarve; opiskelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa ja opinnot ovat päätoimisia. TE-toimisto arvioi, ovatko opinnot sellaisia, että ne voidaan katsoa työnhakijan omaehtoiseksi opiskeluksi. TE-toimisto myös seuraa opintojen etenemistä. Omaehtoista opiskelua voidaan tukea opintojen keston ajan, mutta kuitenkin yhtä opintojen muodostamaa kokonaisuutta kohti enintään 24 kuukautta. TE-toimisto seuraa enimmäisajan kulumista. Lisätietoja: www.kela.fi, www.mol.fi

KANSANOPISTO PONNAHDUSLAUDAKSI

7


Toisen asteen opintorahan kuukausimäärät euroissa (brutto): Studiestödets belopp i euro per månad (brutto) för andra stadiet: Avioliitossa tai elatusvelvollinen / Gift eller försörjningspliktig Itsenäisesti asuva 20 vuotta täyttänyt / Studerande som fyllt 20 år och bor självständigt Itsenäisesti asuva 18-19-vuotias / 18-19-åring som bor självständigt Itsenäisesti asuva 17-vuotias / 17-åringar som bor självständigt Vanhempansa luona asuva 20 v. täyttänyt / Studerande, fyllt 20 år och bor hos föräldrar Vanhempansa luona asuva 17-19-vuotias / Studerande 17-19 år, bor hos föräldrarna

246,00 246,00 246,00 C 100,00 B 80,00 A 38,00 B

A voidaan korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan höjas på basen av föräldrarnas inkomster B voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas eller höjas på basis av föräldrarnas inkomster C voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella / kan sänkas på basen av föräldrarnas inkomster

Toisen asteen opintolainan valtiontakauksen määrät (euroa/kuukausi): Beloppen av de statsgaranterade studielånen för studier på andra stadiet (euro/månad): Alle 18-vuotias / Under 18 år 18 vuotta täyttänyt / Fyllt 18 år Aikuiskoulutustukea saava (kotimaassa opiskeleva) / Studerande med vuxenutbildningsstöd (i hemlandet) Ulkomailla opiskeleva / Studerande utomlands

160,00 300,00 300,00 600,00

Lähde: www.kela.fi Källa: www.fpa.fi

Kela voi myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintotukilain mukaisen opintolainan valtiontakauksen, jos aikuisopiskelija saa aikuiskoulutustukea vähintään yhtäjaksoisen kahdeksan viikon ajan. Aikuiskoulutustuen lainatakauksen suuruus on 300 euroa kuukaudessa – ulkomailla suoritettavissa opinnoissa kuitenkin 600 euroa kuukaudessa toisen asteen opinnoissa. FPA kan bevilja statsborgen för studielån till vuxenstuderande som får vuxenutbildningsstöd minst 8 veckor i följd. Borgensbeloppet är 300 euro per månad. För utlandsstudier är borgensbeloppet 600 euro per månad.

Lähde: www.kela.fi Källa: www.fpa.fi

8


FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA: folkhögskolan öppnar nya dimensioner också för Dig

”Studierna här har gett mig ett bra utgångsläge för vidare studier.” (fotostuderande)

F

olkhögskolan är en skola för vuxna. Folkhögskolutbildningen fungerar som en nyttig övergång både för unga och för vuxna. Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs linjer och korta kurser I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studierna. Folkhögskolan erbjuder ett alternativ, hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter. I Finland finns det 90 folkhögskolcampusar som har 82 upprätthållare. Det finns campusar i olika delar av landet från Åland till Rovaniemi. Av dessa är 18 svenskspråkiga. Med hänsyn till upprätthållare och inriktning kan folkhögskolorna indelas i fyra grupper: kristliga, obundna, organisationsägda och tre specialfolkhögskolor. De flesta upprätthålls av privata föreningar och stiftelser. De får alla lagstadgat statsbidrag och står under utbildningsmyndigheternas kontroll. Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv be-

stämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. Till läsåret hör praktik, exkursioner, utfärder och resor – också till utlandet. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen.

FOLKHÖGSKOLESTUDIER Folkhögskolornas linjer är studieperioder, som sträcker sig oftast över en höst- och en vårtermin. Förutom linjer som sträcker sig över ett helt läsår finns det också kortare linjer. Mera information om dem finns på sid 26. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, kommunikation. Många folkhögskolor erbjuder på sina linjer även en möjlighet till öppna universitetets studier, se närmare sid 110. Förutom linjerna inom fritt bildningsarbete ordnar flera folkhögskolor även grund-, gymnasie- och yrkesutbildning. Grundläggande yrkesutbildning, yrkesförberedande studier samt yrkesinriktad tilläggsutbildning erbjuds såväl för ungdomar och för vuxna. Linjer som leder till yrkesexamen samt yrkeshögskolestudier pågår vanligtvis flera år.

Linjer för studerande med specialbehov finns på sid 23-24.

STUDIER INOM FRITT BILDNINGSARBETE Folkhögskolornas utbildning består huvudsakligen av fritt bildningsarbete, allmänbildande studieperioder. På dessa linjer kan man studera t.ex. språk och internationalism, få en inblick i handarbete eller skrivande, fördjupa sig i bildkonst, teater, fotografering, musik, journalism eller utvidga sin samhälleliga eller etiska allmänbildning. Ofta har man också möjlighet till ämneskombinationer av studieutbudet. Förteckning över linjerna inom fritt bildningsarbete enligt ämne börjar på sid 14. En del av den fria bildningen är yrkesbildande. På linjer med denna inriktning ges baskunskaper i ämnet, som sedan ger en grund för vidare egentliga yrkesstudier. Denna utbildning är också ägnad att underlätta yrkesvalet och val av fortsatta studier. Utbildning av denna typ är bl.a. turism-, film- och vårdlinjerna. Största delen av folkhögskolorna erbjuder också öppna universitets studier. En majoritet av undervisningsutbudet utgörs av grundstudier i olika läroämnen men i flera ämnen kan man studera vidare. På basis av studier som avlagts vid öppna universitetet kan man söka som examensstuderande till universitet via den s.k. öppna universitetsleden.

FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA

9


EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING

YRKESUTBILDNING

Både grundskol- och gymnasielinjerna följer de riksomfattande läroplaner som godkänts av Utbildningsstyrelsen.

Grundläggande yrkesutbildning

Grundskoleundervisning Grundskoleutbildning ordnas i cirka 30 folkhögskolor. I dessa kan man avlägga hela grundskoleutbildningens lärokurs eller höja enstaka vitsord inom tilläggsutbildningen. En del av folkhögskolorna erbjuder också tilläggsutbildning av grundskoleundervisningen, s.k. tionde klassen.

Påbyggnadsundervisning - Tionde klassen Man kan höja enstaka betyg på tionde klassen. För en studerande på tionde klassen uppgörs i regel en individuell läroplan. Samtidigt kan man reflektera över ens framtidsplaner och utveckla ens studiefärdigheter. Folkhögskoltiorna erbjuder studier i mindre grupper, en uppmuntrande studiemiljö, boende i internat och hjälper således den studerande att få ett bättre grepp om egen livssituation. En sammanfattning av folkhögskolornas grund- och påbyggnadsutbildning finns på sid 22. Se också www.folkhogskoltiorna.fi.

Gymnasieutbildning Vissa folkhögskolorna erbjuder också möjlighet till prestation av studentexamensämnen. Gymnasieundervisning ges på särskilda gymnasielinjer. På en sådan linje kan man prestera gymnasiets avgångsbetyg samt delta i studentexamen på folkhögskolan. Folkhögskolgymnasierna är dagsgymnasier som följer studieplan för vuxna. Se sid 22.

De yrkesinriktade grundexamina är treåriga. Examina garanterar behörighet för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. På folkhögskolor kan avläggas t.ex. följande yrkesinriktade grundexamina: barnledare, ungdoms- och fritidsledare, artesan samt grundexamen inom turismbranschen.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning Yrkes- och specialyrkesexamina, t.ex. för massörer och vildmarksguider, är en central del av yrkesinriktad tilläggsutbildning. Genom att kontakta folkhögskolan får man lättast information om denna utbildning. En sammanfattning av folkhögskolornas yrkesutbildning finns på sid 22.

Läroavtalsutbildning Läroavtalsutbildning lämpar sig både för unga och vuxna och den är ett flexibelt sätt att inhämta yrkesfärdighet och avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen vid sidan av arbetet. Inlärning i arbetet kompletteras med teoretiska studier. I vissa folkhögskolor kan du avlägga yrkesexamen som läroavtalsutbildning. Mera information: www.oppisopimus.net (på finska) www.koulutusnetti.fi

Specialutbildning

Utbildning för invandrare

WWW.FOLKHOGSKOLOR.FI

10

STUDERANDE Folkhögskolorna står öppna för alla; någon övre åldersgräns finns inte! Inträdeskraven varierar enligt studielinje: vanligtvis förutsätts antingen grundutbildning eller gymnasium eller motsvarande kunskaper. På folkhögskolan möter du studerande från alla delar av landet - och från utlandet. Till sin ålder, sina erfarenheter, sin världsuppfattning och till sina vanor är de alla olika. Att bo tillsammans utvecklar ens sociala färdigheter, lär ansvarstagande, gemenskap och livskompetens.

Utländska studerande Folkhögskolorna kan ta emot utländska studerande, men bara i vissa folkhögskolor är det möjligt att studera på engelska. Om studeranden kommer utanför EU eller Norden behövs ett särskilt uppehållstillstånd för studier vid en folkhögskola, som bör införskaffas i den sökandes hemland. Om en sökande har godkänts som studerande till en folkhögskola måste han/hon betala skolan en förhandsavgift - eller i flesta fall hela studie- och kost- och logiavgiften – förrän han/hon kommer till Finland. De som söker studieplats kan ta direkt kontakt med folkhögskolan och be om ansökningsblanketter.

UTBILDNING FÖR SÄRSKILDA MÅLGRUPPER

Av folkhögskolorna har två specialutbildning (Kuurojen kansanopisto och Lehtimäen opisto). Därtill arrangeras utbildning för specialgrupper i flera andra folkhögskolor.

KOM IHÅG OCKSÅ FOLKHÖGSKOLORNAS KORTA KURSER:

del av den fria bildningen. En del folkhögskolor kan också erbjuda utbildning för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammen samt om boende och exaktare ansökningsbefarande direkt från skolan eller besök deras hemsidor.

Flera folkhögskolor arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att ta del av skolans övriga utbildning. Via den gemensamma elevintagningen eller via folkhögskolornas egna ansökningsmetod kan man söka till examensinriktad grundutbildning eller påbyggnadsutbildning, utbildning som förbereder grundläggande yrkesutbildning, yrkesutbildning samt integrationsbefrämjande invandrarutbildning som en

FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA

HUR SÖKER MAN SIG TILL FOLKHÖGSKOLAN Ansökningstiderna till folkhögskolans fria linjer varierar beroende på skola och linje. Ansökan kan vara fri till formen eller med skolans ansökningsblankett. Noggrannare anvisningar finns i den här broschyren under varje folkhögskolas basinformation. Man kan också ringa direkt till folkhögskolan. Ansökningstiderna till utbildningarna som startar på hösten är på våren och sommaren. Till utbildningar som sker på vårterminen söks på hösten eller i början av året. Till vissa linjer görs antagningen i den ordning ansökningarna har kommit in och till vissa linjer förekommer lämplighetstester eller inträdesförhör. Fråga skolan när ansökningstiden går ut! Det lönar sig att fråga efter lediga studieplatser eller extra platser! Vid årsskiftet


anordnar många folkhögskolor kompletteringsansökning till utbildningar. Noggrannare information om ansökningsprocessen finns vid ifrågavarande linje. Till andra stadiets yrkesinriktade grundutbildning söker man via gemensamma elevantagningen. Ansökningen görs via webben www.studieval.fi.

STUDIEKOSTNADER Studieavgifterna för de fria linjerna inkluderar förutom undervisning också ofta måltider, eventuellt boende på internat samt vid behov annan service såsom materialanskaffningar. Avgifterna varierar enligt studielinjer och folkhögskolor. Information om vecko- och läsårsavgifter hittar du i denna broschyr vid folkhögskolornas basinformation eller genom att fråga direkt från skolan. Grundskolstudierna är oftast avgiftsfria för studeranden. Personer som höjer vitsord är s.k. ämnesstuderande och de studiesociala förmånerna gäller inte dem. I vissa folkhögskolor finns också en s.k. tionde klass (påbyggnadsundervisning). Påbyggnadsundervisningen är avgiftsfri för dem, som har fått avgångsbetyget under samma eller föregående år. Studierna på gymnasielinjen är avgiftsfria för de som avlägger hela lärokursen. Av ämnesstuderande erhålls dock avgifter. Den yrkesinriktade grundutbildningen i folkhögskolorna är huvudsakligen avgiftsfri. Information om de avgifter som uppbärs för yrkesexamina fås från utbildningsarrangörerna. Det är skäl att kontrollera avgifterna och de studiesociala förmånerna på folkhögskolan före studierna börjar. Studerande vid folkhögskolornas långa studielinjer är i vissa fall berättigade till studentrabatt vid resor.

”Klassandan har varit väldigt bra och vi har också lärt oss mycket av varandra.” (studerande på studielinjen med webbdesign och grafisk produktion)

utbildning. Fråga närmare den skola du söker till.

STUDIESTÖD Mera information: www.fpa.fi Studiestöd kan beviljas studerande som bedriver heltidsstudier. Studierna bör vara minst åtta (8) veckor i följd. Avsikten med studiestödet är att det skall trygga den studerandes utkomst under studietiden till den del som finansieringen av studierna inte är föräldrarnas skyldighet eller utkomsten inte är tryggad på något annat sätt. Studiestödet omfattar en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån med statsborgen. Studiepenningen och bostadstillägget är statsfinansierade bidrag, som månatligen betalas ut på den studerandes bankkonto. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Den studerande kan få bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag beroende på boendeform och familjeförhållanden. Studiepenningens storlek beror på ålder, typ av boende, civilstånd och i viss mån på föräldrarnas inkomst. För studerande i Finland är bostadstillägget 80 % av de godtagbara boendekostnaderna. Bostadstillägg beviljas endast för studiemånaderna och för boendekostnader för studiebostaden. Bostadstillägg för en studerande som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola och bor på skolans internat är 88,87 euro per månad. Beviljandet förutsätter att vissa villkor uppfylles.

STUDIESEDLAR Med hjälp av studiesedlar kan flera folkhögskolor erbjuda antingen rabatterade studieavgifter eller helt kostnadsfria studier. Den av Undervisningsstyrelsen beviljade studiesedelaktiga understöd möjliggör rabatterade studieavgifter för särskilda studerandegrupper. Till dessa grupper hör 1) invandrare, 2) arbetslösa, 3) personer med låg grundutbildningsnivå, 4) personer som har inlärningssvårigheter samt 5) ungdomar som avslutat grundskolan. Med ungdomar som avslutat grundskolan avses unga under 20 år som inte har en fortsättningsstudieplats. Med understödet hjälper man dessa grupper att söka sig till

VUXENUTBILDNINGSSTÖD Mera information: www.kela.fi www.koulutusrahasto.fi En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Vuxenstuderanden ska vara anställd i arbets- eller tjänsteförhållande eller vara verksam som företagare och ska ha varit med i arbetslivet sammanlagt i minst åtta (8) år, ha varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare eller bedrivit företagarverksamhet under minst ett år innan studierna för vilka stöd betalas börjat, bli studieledig utan

lön oavbrutet i minst två månader eller studera i kortare studieperioder eller på deltid under sammanlagt minst 43 dagar och inte få annat stöd för studierna. Stöd beviljas för studier som leder till examen samt till yrkesinriktad tilläggsutbildning och fortbildning vid läroanstalt under offentlig myndighet. Studierna ska under studieledigheten vara heltidsstudier. Stöd betalas under sammanlagt högst 18 månader. Stödbeloppet motsvarar den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningens belopp. Vuxenutbildningsstödet beviljas av Utbildningsfonden.

JÄMKAT VUXENUTBILDNINGSSTÖD Om personens studieledighetstid inte i sin helhet är utan lön eller om studierna pågår i perioder (= studielediga perioder som är kortare än två månader) eller på deltid, ska stöd sökas som jämkat vuxenutbildningsstöd kalendermånadsvis i efterhand. Mera information: www.koulutusrahasto.fi

STÖD TILL FRIVILLIG UTBILDNING FÖR ARBETSLÖSA Som arbetslös kan du också studera på eget initiativ, exempelvis slutföra en examen som blivit på hälft. Du kan få arbetslöshetsskydd till frivilliga studier om du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån (Arbets- och näringsbyrån), om du har fyllt 25 senast då studierna inleds, om du har ett av TE-byrån konstaterat utbildningsbehov, om du överenskommit om studierna i din sysselsättningsplan och om du studerar heltid. På TE-byrån avgörs om studierna är sådana att de kan betraktas som arbetssökandens frivilliga studier. TE-byrån följer också med hur studierna framskrider. Studierna kan stödjas i sin helhet men du kan få arbetslöshetsförmån som stöd för studierna för högst 24 månader per studiehelhet. TE-byrån följer med hur maximitiden uppnås. Mera information: www.fpa.fi, www.mol.fi

FOLKHÖGSKOLAN SOM SPRÅNGBRÄDA

11


KANSANOPISTOT ALUEITTAIN FOLKHÖGSKOLORNA ENLIGT REGION ETELÄ-SUOMI SÖDRA FINLAND

01. Aktiivi-Instituutti – Helsinki 02. Borgå folkakademi 03. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Hangö 04. Axxell City – Helsingfors 05. Helsingin Evankelinen Opisto 06. Laajasalon opisto 07. Itä-Hämeen opisto – Hartola 08. Jaakkiman kristillinen opisto – Ruokolahti 09. Jamilahden kansanopisto – Hamina 10. Joutsenon Opisto 11. Kanneljärven Opisto – Lohja 12. Kansanlähetysopisto – Ryttylä 13. Siikaranta, Kiljavan opiston Kirkkonummen toimipiste 14. Kuurojen kansanopisto – Helsinki 15. Kymenlaakson Opisto – Anjalankoski 16. Lahden kansanopisto 17. Lärkkulla / Karis 18. Pekka Halosen akatemia – Tuusula 19. Perheniemen evankelinen opisto – Iitti 20. Raseborg-opisto – Karjaa 21. Seurakuntaopisto – Järvenpää 22. Siikaranta-opisto – Espoo 23. Suomen Raamattuopisto – Kauniainen 24. Suomen teologinen opisto – Hanko 25. Työväen Akatemia – Kauniainen 26. Valkealan kristillinen kansanopisto 28. Västra Nylands folkhögskola – Karis 29. Axxell Kuggom 92. Axxell Överby – Esbo

12

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMI VÄSTRA OCH INRE FINLAND

ITÄ-SUOMI ÖSTRA FINLAND

30. Alkio-opisto – Korpilahti 31. Etelä-Pohjanmaan Opisto – Ilmajoki 33. Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland / Vasa 34. Fria kristliga folkhögskolan – Vasa 37. Iso Kirja -opisto – Keuruu 38. Jyväskylän kristillinen opisto 39. Jämsän Kristillinen Kansanopisto 41. Karkun evankelinen opisto 42. Karstulan Evankelinen Kansanopisto 43. Kauhajoen evankelinen opisto 44. Kaustisen Evankelinen Opisto 45. Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto – Kälviä 46. Keski-Suomen Opisto – Suolahti 47. Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 48. Kronoby folkhögskola 49. Axxell Lappfjärd 50. Lapuan kristillinen opisto 51. Lehtimäen opisto 54. Metallityöväen Murikka-opisto – Terälahti 56. Norrvalla folkhögskola – Vörå 57. Oriveden Opisto 59. Päivölän Kansanopisto – Valkeakoski 61. Svenska Österbottens folkakademi – Yttermark 64. Voionmaan opisto – Ylöjärvi

66. Itä-Karjalan Kansanopisto – Punkaharju 67. Kiteen Evankelinen Kansanopisto 68. Lieksan kristillinen opisto 69. Otavan Opisto – Mikkeli 70. Partaharjun Opisto – Pieksämäki 71. Pohjois-Karjalan opisto – Niittylahti 72. Pohjois-Savon opisto – Kuopio 73. Portaanpään kristillinen opisto – Lapinlahti 74. Koulutuskeskus Agricola – Pieksämäki 75. Savonlinnan kristillinen opisto 76. Valamon opisto – Uusi-Valamo 91. Suomen Nuoriso-opisto - Mikkeli

POHJOIS-SUOMI NORRA FINLAND 77. Haapaveden Opisto 78. Kainuun Opisto – Mieslahti 79. Kalajoen Kristillinen Opisto 80. Kuusamo-opisto 81. Limingan Kansanopisto 82. Pohjola-opisto – Oulu 83. Raudaskylän Kristillinen Opisto – Ylivieska 84. Reisjärven kristillinen opisto

LAPPI LAPPLAND LOUNAIS-SUOMI SYDVÄSTRA FINLAND 32. Eurajoen kristillinen opisto 36. Lärkkulla, Houtskär 40. Kankaanpään opisto 52. Loimaan evankelinen kansanopisto 53. Länsi-Suomen opisto – Huittinen 55. Muurlan Opisto 58. Paasikivi-opisto – Turku 62. Turun kristillinen opisto 63. Varsinais-Suomen Kansanopisto – Paimio 65. Axxell Pargas 93. Axxell Brusaby - Kimito

www.kansanopistot.fi

85. Peräpohjolan Opisto – Tornio 86. Ranuan kristillinen kansanopisto 87. Rovala-Opisto – Rovaniemi 88. Ylitornion kristillinen opisto 89. Pohjantähti-opisto

LANDSKAPET ÅLAND AHVENANMAAN MAAKUNTA 90. Ålands folkhögskola – Finström

www.folkhogskolor.fi


KANSANOPISTOT ALUEITTAIN • FOLKHÖGSKOLORNA ENLIGT REGION

13


KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM

Vapaatavoitteinen koulutus Utbildning med fri inriktning

Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social-och vårdbranschen Avoimen yliopiston linja Pohjois-Karjalan opisto Avustajalinja Kuurojen kansanopisto Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaajakoulutus Muurlan Opisto Henkilökohtainen avustaja/ Hoiva-avustajalinja Karstulan Evankelinen Opisto Jaakkiman kristillinen opisto Hoitotyön linja Loimaan evankelinen kansanopisto Kasvatustieteen valmentava linja Eurajoen kristillinen opisto Kasvatus-ja ohjausalan linja Peräpohjolan Opisto Kasvatus-ja sosiaaliala Lahden kansanopisto Kasvatustieteen linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Eurajoen kristillinen opisto Pohjola-opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Rovala-Opisto

14

Kasvatustieteet ja psykologia Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia Kasvatus- ja opetustyö Jyväskylän kristillinen opisto Kasvatustyön linja Alkio-opisto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Haapaveden Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Pohjola-opisto Kurs i svenska med inriktning på vård och omsorg Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Käsityökasvatuksen linja Kankaanpään opisto Käyttäytymistieteiden linja Joutsenon Opisto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Haapaveden Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Lähellä ihmistä -kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutus Perheniemen evankelinen opisto Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus Perheniemen evankelinen opisto Muistihoitajakoulutus Kankaanpään opisto Muistineuvojakoulutus Kankaanpään opisto Opeksi-linja Joutsenon Opisto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Haapaveden Opisto Sosiaali-ja hoivatyön linja (SOHO) Alkio-opisto Sosiaali-ja terveysalan linja Reisjärven kristillinen opisto Sosiaalityön koulutusohjelma Muurlan Opisto Taidekasvatuksen linja Kankaanpään opisto Taidekasvatus Portaanpään kristillinen opisto

Lasten-ja kodinhoidon linja, kotitalousopetus (ent. talouskoulu) Itä-Karjalan Kansanopisto

Taidepainotteinen kasvatustieteen linja Oriveden Opisto

Logoterapiakoulutus Muurlan Opisto

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä -erikoistumisopinnot Perheniemen evankelinen opisto

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN


Tulevaisuus käsillä -linja Pohjois-Savon opisto Tutustu kasvatus- ja hoiva-alaan Lapuan kristillinen opisto

Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus/Suomen kielen ja kulttuurin linja Itä-Karjalan Kansanopisto

Työnohjaajakoulutus 2013-2015 Muurlan Opisto

Kansainvälisyyslinja Kansanlähetysopisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto

VAKAVA-valintakoevalmennus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Kielet ja viestintä -linja Turun kristillinen opisto

Vårdlinjen Fria kristliga folkhögskolan

Kieli ja kulttuuri Työväen Akatemia

Yliopisto-opintojen linja Kuusamo-opisto

Kielilinja Ranuan kristillinen kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto

Yliopistoarvosanojen linja Peräpohjolan Opisto

Kiinaa Kiinassa Itä-Hämeen opisto

Käsityöt Handarbete och hantverk Bygg din egen eka Axxell, Kuggom Craft-ett år med olika hantverk Axxell, Kuggom cre@tiv - linje med praktiska och skapande ämnen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Entisöinti, verhoilu ja kädentaidot Kiteen Evankelinen Kansanopisto Hantverk, åk 1 och 2 Ålands folkhögskola Inredning och formgivning Västra Nylands folkhögskola

Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism

Kiinan kielen ja kulttuurin linja Joutsenon Opisto

Around the world in 8 months Västra Nylands folkhögskola

Language & Communication Lärkkulla-stiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Karis

Kipinä -kädentaidot Jyväskylän kristillinen opisto

Matkaopaskoulu Päivölän Kansanopisto

Kädentaitojen linja Ranuan kristillinen kansanopisto

Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja Itä-Karjalan Kansanopisto

Kädentaitojen ohjaaja, askarruttaja Kankaanpään opisto

Englannin kieli Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Päivölän Kansanopisto Englantia Englannissa Itä-Hämeen opisto

Ruotsia ruotsiksi/Svenska på riktigt Västra Nylands folkhögskola

Kasvua käsillä -jatkokurssi Koulutuskeskus Agricola

Käsityön erityistekniikoiden linja Karstulan Evankelinen Opisto Käytännön linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto

Espanjaa Espanjassa Itä-Hämeen opisto

Ruotsia suomenkielisille -svenska för finskspråkiga Kronoby folkhögskola

Espanjan kielen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto

Språk och turism Västra Nylands folkhögskola

Finska Etelä-Pohjanmaan Opisto Västra Nylands folkhögskola

språk@ -språklinje för finländare Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa

Global Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö

Turkin kieli Länsi-Suomen opisto

Raita -aikuisten käsityön taiteen perusopetus Lahden kansanopisto

Venäjän kielen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto

Slöjdtorget Kronoby folkhögskola

Venäjää Venäjällä Itä-Hämeen opisto

Teknisten taitojen linja Jämsän Kristillinen Kansanopisto

Viittomakieli Kuurojen kansanopisto Turun kristillinen opisto

Tekstiililinja Loimaan evankelinen kansanopisto

Global Communication Program Jämsän Kristillinen Kansanopisto Interkulturell kommunikation Borgå folkakademi Japanin kielen ja kulttuurin linja Joutsenon Opisto Kansainväliset opinnot Työväen Akatemia

Volontärlinjen med intensivkurs i spanska Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Praktisk formgivning, komb. med gymnasiestudier Kronoby folkhögskola Puutyöpaja Kuusamo-opisto

Traditionell och modern ytbehandling Axxell, Kuggom

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM

15


Vävlinjen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö

Liikunnanohjaus Peräpohjolan Opisto Suomen Nuoriso-opisto

Sosiaali-ja terveysalalle suuntaavat opinnot Alkio-opisto

Liikunta ja terveys Motion och hälsa

Liikunta - ja terveystieteet Helsingin Evankelinen Opisto

Terveys- ja kuntoutusala Lahden kansanopisto

Diplomivyöhyketerapia Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Liikuntalinja -liiku ja liikuta Karstulan Evankelinen Opisto

Terveyskasvatuksen opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto

Friluftslinjen Axxell, Brusaby

Luonto-ja erälinja Reisjärven kristillinen opisto

Terveysliikunta Alkio-opisto Pohjois-Karjalan opisto

Fysioterapia, hieronta ja liikunta Eurajoen kristillinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto

Lääketiede Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Länsi-Suomen opisto Turun kristillinen opisto

Homeopatian perusteet Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kalevalainen jäsenkorjaus Peräpohjolan Opisto Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus Kaustisen Evankelinen Opisto Kunnossa kaiken aikaa Suomen Raamattuopisto

Outdoor Academy Kronoby folkhögskola Personal Trainer Kauhajoen evankelinen opisto Sea Adventure Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö

Urheiluhierojakoulu Kauhajoen evankelinen opisto

Nuorten opintoihin ja elämään suuntaava koulutus Utbildning som förbreder undomars studier och livsbana Ammattistartti Koulutuskeskus Agricola Seurakuntaopisto Arkkitehtuurilinja Kankaanpään opisto

Elämäsi paras opiskelupaikka Lukio - päivä-, ilta- ja seniorilinjat Rauskin kymppi, Musakymppi ja Pajakymppi Aikuisten perusopetus Ammattitutkinnot - päihdetyö - lasten ja nuorten erityisohjaajaa - suntio - kehitysvamma-ala nja Itsenäiseen elämään - erityislinja Avoimen yliopiston opinnot Valmennuskurssit

16

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

Kasvatustieteen linja Bilsalinja Psykologian linja Alva - alueellinen vapa vapaaehtoistyön koordinointi Kehitysverkko Lyhytkurssit Musiikkileirit www - www.raudaskylansoivakesa.fi Juhlat Ruo Ruokaja majoituspalvelut


Djurlinjen Borgå folkakademi

English Line Iso Kirja -opisto

Team Action -linja Iso Kirja -opisto

Hundkonsult Borgå folkakademi

English Programme (2 v.) Iso Kirja -opisto

Ilmiöpohjainen pelikoulu Otavan Opisto

Evankelistakoulutus Perheniemen evankelinen opisto

Teologia Helsingin Evankelinen Opisto Kansanlähetysopisto Suomen teologinen opisto Suomen Raamattuopisto

Jatko-opintoihin suuntaava linja Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kuurojen kansanopisto Peräpohjolan Opisto

Hope -Raamattukoulu Suomen teologinen opisto

Kansanopistolinja Eurajoen kristillinen opisto Laatupäällikkö Kankaanpään opisto Nuorisotyönlinja Karkun evankelinen opisto NYAlinjen Ålands folkhögskola Näköalapaikka Jyväskylän kristillinen opisto Omat polut -koulutus Karstulan Evankelinen Opisto Puutarha ja pihasuunnittelu Kiteen Evankelinen Kansanopisto Seniorilinja Pohjola-opisto Sisustussuunnittelu Jyväskylän kristillinen opisto Pohjois-Savon opisto Turvallisuusvastaava Helsingin Evankelinen Opisto Vapaa yliopisto-opintojen linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Vaude!-erityislinja Kaustisen Evankelinen Opisto

Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Avoin raamattukoulu Suomen Raamattuopisto Bibel-och missionslinjen Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Bible Core Course -Induktiivisen raamatuntutkimusmenetelmän peruskoulutus Perheniemen evankelinen opisto

Kevätkurssi Iso Kirja -opisto

Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater

Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Eurajoen kristillinen opisto

Avoin Ateljee Oriveden Opisto

Luterilainen oppi ja tunnustus 1 ja 2 Helsingin Evankelinen Opisto

Bildkonst Västra Nylands folkhögskola

Lähetyskurssi/-linja Kansanlähetysopisto Suomen Raamattuopisto

Bändilinja Otavan Opisto

Nuorisotyölinja Kansanlähetysopisto

Danskonst Västra Nylands folkhögskola

Nuorten raamattukurssi/-linja Suomen Raamattuopisto

Draama Helsingin Evankelinen Opisto Eurajoen kristillinen opisto

Opetuslapseuskoulu Perheniemen evankelinen opisto

Elokuvanäyttelijälinja Voionmaan opisto

Pastoraalityön tutkinto Iso Kirja -opisto

English Drama Course Länsi-Suomen opisto

Peruskurssi Iso Kirja -opisto

Esiintymistaitojen ja ohjelmapalveluiden linja Peräpohjolan Opisto

Raamattukurssi/-linja Iso Kirja -opisto Kansanlähetysopisto Karkun evankelinen opisto Raamatun valossa Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Esittämistaiteen linja Suomen Nuoriso-opisto Gospellinja Karkun evankelinen opisto

Seurakuntalinja (2 v.) Iso Kirja -opisto

Ilmaisutaidon linja Pohjantähti-opisto

Seurakuntatyön tutkinto, lähetyslinja (3 v.) Iso Kirja -opisto

In och vidare i teckning och måleri Axxell, Överby

Seurakuntatyön tutkinto, nuoriso- ja lapsityön linja (3 v.) Iso Kirja -opisto

Kansanmusiikkilinja Kaustisen Evankelinen Opisto Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Eurajoen kristillinen opisto

Seurakuntatyön tutkinto, seurakuntatyön linja (3 v.) Iso Kirja -opisto

Kirjailijalinja Laajasalon opisto

Tartu elämään -johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon Perheniemen evankelinen opisto

Kirjoittamisen opinnot Työväen Akatemia Etelä-Pohjanmaan Opisto

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM

17


Kulttuurijournalismin linja Oriveden Opisto Kuvataide Eurajoen kristillinen opisto Joutsenon Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Oriveden Opisto Paasikivi-Opisto Pekka Halosen akatemia Pohjois-Savon opisto Ranuan kristillinen kansanopisto Savonlinnan kristillinen opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Kuvataide ja urbaani kuva Helsingin Evankelinen Opisto Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linja Pekka Halosen akatemia Käsikirjoittaminen Helsingin Evankelinen Opisto Oriveden Opisto Laulu Helsingin Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Laulu-ja musiikkiteatterilinja Seurakuntaopisto Lauluntekijä Helsingin Evankelinen Opisto Laulusolisti Laajasalon opisto Ljudteknik Axxell, Lappfjärd Luova Huilaus Varsinais-Suomen Kansanopisto Löytöretki omiin voimavaroihin Perheniemen evankelinen opisto Maskeeraus Etelä-Pohjanmaan Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Mix! Fria kristliga folkhögskolan Mode Västra Nylands folkhögskola music@ -ett-eller tvååriga musiklinje Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa

18

Musiikkilinja Eurajoen kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Oriveden Opisto Seurakuntaopisto Suomen Raamattuopisto Suomen Raamattuopisto Varsinais-Suomen Kansanopisto

Sarjakuvalinja Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Oriveden Opisto

Musiikkipedagogiikka Helsingin Evankelinen Opisto

Seriekonst och grafisk design Västra Nylands folkhögskola

Musiikkiteatteri Helsingin Evankelinen Opisto Jamilahden kansanopisto Kansanlähetysopisto Keski-Pohjanmaan Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto

Suomen kielen ja kirjallisuuden linja Joutsenon Opisto

Musiikkiteatteri ja ooppera Laajasalon opisto Musiikkiteknologialinja Varsinais-Suomen Kansanopisto Musik, rytmmusik Axxell, Lappfjärd Musiklinjen Fria kristliga folkhögskolan Musikproduktion Axxell, Lappfjärd Musikprogram Lärkkulla-stiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Karis Nordiska Konstskolan Kronoby folkhögskola Näyttelijäntyön linja Laajasalon opisto Näyttämötaiteen linja Seurakuntaopisto Performing Arts Academy Länsi-Suomen opisto Pop & Rock -linja Rovala-Opisto Varsinais-Suomen Kansanopisto Pop-Jazz Kauhajoen evankelinen opisto RokkiBreikki -erilainen välivuosi Keski-Suomen Opisto Rytmimusiikin opintolinja Etelä-Pohjanmaan Opisto Sanataiteen linja Oriveden Opisto

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

Sarjakuva ja animaatio Lahden kansanopisto Sarjakuvan ja kuvittamisen Kymenlaakson Opisto

Taidelinja Itä-Hämeen opisto Kanneljärven Opisto Kuusamo-opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Tanssitaide Etelä-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Länsi-Suomen opisto Tapahtumatuotanto Helsingin Evankelinen Opisto Teater Västra Nylands folkhögskola Teatteri Etelä-Pohjanmaan Opisto Jyväskylän kristillinen opisto Lahden kansanopisto Länsi-Suomen opisto Pohjois-Karjalan opisto Työväen Akatemia Varsinais-Suomen Kansanopisto Teatteri-ja tanssiluokka Seurakuntaopisto Teemallinen linja (teema ilmoitetaan myöhemmin) Pekka Halosen akatemia Vapaa kirjoittajakoulu 2012 -2015 Oriveden Opisto Vapaalinja Limingan Kansanopisto Visskolan visverket Borgå folkakademi


Tekemisen talo 19.8.2013 - 28.5.2014 Taide

elokuva kirjailija kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu laulusolisti näyttelijäntyö I ja II

Viestintä

crossmediatoimittaja lehtitoimittaja radiotoimittaja urheilutoimittaja

Luonto- ja kansainvälisyys luonto, ympäristö ja kestävä kehitys kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys

Ammattitutkinto

koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja suntio

Valintakoe kesä- ja elokuun alussa Tarkemmat tiedot netistä! Kansanopisto Helsingissä meren rannalla

opiskele kansanopistossa 2013-14_2väri.indd 1

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM 9.1.2013

19

13:32:34


Tietotekniikka, palvelu- ja kaupalliset aineet Datateknik, service och merkantila ämnen Atk-linja Lieksan kristillinen opisto dat@fotoWeb -en mångsidig ettårig datalinje Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Esimiestyö Helsingin Evankelinen Opisto Graafinen suunnittelu Helsingin Evankelinen Opisto Kauhajoen evankelinen opisto Kauppatieteet Alkio-opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Helsingin Evankelinen Opisto Länsi-Suomen opisto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Markkinointiviestintä Helsingin Evankelinen Opisto Tieto-ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Visual Design -graafisen suunnittelun opintolinja Paasikivi-Opisto

Dokumentärfilm Axxell, Överby Elokuva Lahden kansanopisto Laajasalon opisto Elokuva- ja tv-ilmaisu Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Fotokonst Västra Nylands folkhögskola Graafinen suunnittelu Jyväskylän kristillinen opisto Kymenlaakson Opisto Henkilö- ja muotokuvauslinja Keski-Pohjanmaan Opisto Journalismi Lahden kansanopisto Kristillinen verkkomedia Loimaan evankelinen kansanopisto Kulttuurijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvajournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu Laajasalon opisto Lehtijournalismi Helsingin Evankelinen Opisto

Radio-ja tv-journalismi Helsingin Evankelinen Opisto Voionmaan opisto Radiotoimittaja Laajasalon opisto Reportage Axxell, Överby Urheilujournalismi Helsingin Evankelinen Opisto Valokuvaus Kuusamo-opisto Kymenlaakson Opisto Lahden kansanopisto Limingan Kansanopisto Muurlan Opisto Paasikivi-Opisto Voionmaan opisto Videokuvauskoulutus Muurlan Opisto Viestinnän ja median linja Alkio-opisto Viestintä- ja ilmaisutaidon linja Itä-Karjalan Kansanopisto Viestintälinja Ranuan kristillinen kansanopisto

Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen

Yrittäjyyslinja Reisjärven kristillinen opisto

Lehtitoimittaja Laajasalon opisto Voionmaan opisto

Arkkitehtuuri Helsingin Evankelinen Opisto

Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video

Luontokuvauksen erikoistumisopinnot Kuusamo-opisto

BILSALINJA -biologian linja Raudaskylän Kristillinen Opisto

Mediajournalismin linja Paasikivi-Opisto

Biologia-ja ympäristötieteet Alkio-opisto

Medialinja Rovala-Opisto

Delfoi-koulu (tulevaisuudentutkimuksen menetelmät) Otavan Opisto

Animaatio Helsingin Evankelinen Opisto Audiovisuaalisen viestinnän linja, ammattitutkintoon valmistava koulutus Kymenlaakson Opisto Crossmediatoimittaja Laajasalon opisto Digitaalipainajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kymenlaakson Opisto Dokumenttielokuva Varsinais-Suomen Kansanopisto Voionmaan opisto

20

Mediaohjaajan linja Haapaveden Opisto Mediataide-Pelivisio Kauhajoen evankelinen opisto Medieteknik Axxell, Överby Naturfoto Ålands folkhögskola

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

Fria studieprogrammet Borgå folkakademi Globalt ansvar Borgå folkakademi Historia Alkio-opisto Helsingin Evankelinen Opisto Joutsenon Opisto Työväen Akatemia


Juridiska programmet Västra Nylands folkhögskola

Djurlinjen Borgå folkakademi

Kohti yhteiskunnan tietoa ja taitoa Paasikivi-Opisto

Hundkonsult Borgå folkakademi

Luonnontieteet Alkio-opisto

Ilmiöpohjainen pelikoulu Otavan Opisto

Luonto-ja ympäristöala Laajasalon opisto Jamilahden kansanopisto

Jatko-opintoihin suuntaava linja Kuurojen kansanopisto Kansanopistolinja Eurajoen kristillinen opisto

Luovan alan yrittäjä Helsingin Evankelinen Opisto Matematiikkalinja Päivölän Kansanopisto Mediapolitiikka Alkio-opisto Natur och medicin Västra Nylands folkhögskola Oikeustieteelliset opinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Haapaveden Opisto Itä-Hämeen opisto Loimaan evankelinen kansanopisto Päivölän Kansanopisto Rovala-Opisto Turun kristillinen opisto Työväen Akatemia

Kohti ammattia -linja Peräpohjolan Opisto Laatupäällikkö Kankaanpään opisto Matkalla opintoihin Kiteen Evankelinen Kansanopisto Nuorisotyönlinja Karkun evankelinen opisto NYAlinjen Ålands folkhögskola Näköalapaikka Jyväskylän kristillinen opisto Omat polut -koulutus Karstulan Evankelinen Opisto

Psykologian linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto

Oppilaitoksen laatupäällikkö Kankaanpään opisto

Sosiaalitieteiden linja Joutsenon Opisto

Puutarha ja pihasuunnittelu Kiteen Evankelinen Kansanopisto

Taiteen ja kulttuurintutkimus Työväen Akatemia

Seniorilinja Pohjola-opisto

Trädgård som livsstil Axxell, Överby

Sisustussuunnittelu Jyväskylän kristillinen opisto Pohjois-Savon opisto

Valtiotieteet Helsingin Evankelinen Opisto Valtiotieteet ja yhteiskuntatieteet Alkio-opisto Yhteiskuntatieteelliset opinnot Työväen Akatemia

Turvallisuusvastaava Helsingin Evankelinen Opisto Vapaa yliopisto-opintojen linja Etelä-Pohjanmaan Opisto Vaude!-erityislinja Kaustisen Evankelinen Opisto

Muu koulutus Övrig utbildning Ammattistartti Koulutuskeskus Agricola Seurakuntaopisto Arkkitehtuurilinja Kankaanpään opisto

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM

21


Peruskoulu, kymppiluokka ja lukio Grundskola, tionde klassen och gymnasium

Lukio Gymnasium

Base Camp, helårslinje Kronoby folkhögskola

Iltalukio Raudaskylän Kristillinen Opisto

VALMIUKSIA JATKO-OPINTOIHIN

Kennelkymppi Valkealan kristillinen kansanopisto

Henkilökohtainen avustaja/hoiva-avustajalinja

Kielitukikymppiluokka Turun kristillinen opisto

Lukio Itä-Hämeen opisto Karkun evankelinen opisto Portaanpään kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto

~ LÄHELLÄ SINUA ~

Onko ihmisen hyvinvointi lähellä sydäntäsi? Oletko matkalla hoitotyön ammattilaiseksi?

Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Antaa hyvät valmiudet esim. luokanopettajan ja varhaiskasvattajan jatkoopintoihin.

Käsityön erityistekniikoiden linja

Opinnot soveltuvat alan jatkoopintoja tai yritystoimintaa suunnitteleville, vuorotteluvapaata viettäville tai täydennyskoulutukseksi. Liikuntalinja - liiku ja liikuta Antaa monipuoliset tiedot liikunnan merkityksestä terveyteen sekä liikuntataitojen kehittämiseen Valmiuksia jatko-opiskeluun ja oppilaitosten pääsykokeisiin mm. ohjaus-, opetus-, hoito- ja turvallisuusaloille.

”Omat polut”

Vahvistaa nuorten valmiuksia itsenäiseen elämään ja oman elämän hallintaan, itsenäiseen opiskelupaikan ja työn hakuun.

VUODESSA AMMATTIIN ▪ Koulunkäynnin ja aamu- ja ilta-

päivätoiminnan ohjaukseen at:n valmistava koulutus ▪ Perhepäivähoitajan at:n valmistava koulutus

Lisätiedot: p. (014) 5252 200, 044 3252 213 Kokkolantie 12, 43500 KARSTULA

22

Kymppiluokka Etelä-Pohjanmaan Opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Joutsenon Opisto Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kanneljärven Opisto Karkun evankelinen opisto Kauhajoen evankelinen opisto Koulutuskeskus Agricola Lapuan kristillinen opisto Lieksan kristillinen opisto Pohjola-opisto Portaanpään kristillinen opisto Savonlinnan kristillinen opisto Seurakuntaopisto Seurakuntaopisto Turun kristillinen opisto Valkealan kristillinen kansanopisto Peruskoulu ja kymppiluokka Eurajoen kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kanneljärven Opisto Kainuun Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Lahden kansanopisto Loimaan evankelinen kansanopisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Turun kristillinen opisto Aikuisperuskoulu Lieksan kristillinen opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Kansanopistolinja Karkun evankelinen opisto Maahanmuuttajalinja Karkun evankelinen opisto Peruskoulu Eurajoen kristillinen opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Kainuun Opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Koulutuskeskus Agricola Portaanpään kristillinen opisto Verkkoperuskoulu Lahden kansanopisto Otavan Opisto

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

Aikuislukio Otavan Opisto

Nettilukio Otavan Opisto Oriveden Opiston Kirjoittajalukio Oriveden Opisto Seniorilukio Raudaskylän Kristillinen Opisto

Ammatillinen koulutus Yrkesinriktad utbildning Ammatillinen peruskoulutus Yrkesinriktad grundutbildning Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Keski-Pohjanmaan Opisto Paasikivi-Opisto Grundexamen i barn-och familjearbete Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Grundexamen i idrott Norrvalla folkhögskola Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Itä-Karjalan Kansanopisto Koulutuskeskus Agricola Lapsi-ja perhetyön perustutkinto Haapaveden Opisto Jaakkiman kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kaustisen Evankelinen Opisto Koulutuskeskus Agricola Lapuan kristillinen opisto Pohjois-Karjalan opisto Portaanpään kristillinen opisto Seurakuntaopisto Turun kristillinen opisto Ylitornion kristillinen opisto


Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Raudaskylän Kristillinen Opisto

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Haapaveden Opisto

Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Keski-Pohjanmaan Opisto

Matkailualan perustutkinto Suomen Nuoriso-opisto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen näyttötutkinto oppisopimuskoulutuksena Kanneljärven Opisto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Haapaveden Opisto Kankaanpään opisto Kanneljärven Opisto Etelä-Pohjanmaan Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Suomen Opisto Partaharjun Opisto Suomen Nuoriso-opisto Peräpohjolan Opisto Pohjois-Karjalan opisto Seurakuntaopisto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Portaanpään kristillinen opisto Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto Seurakuntaopisto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Jyväskylän kristillinen opisto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajan ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Jaakkiman kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kankaanpään opisto Karstulan Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Keski-Suomen Opisto Koulutuskeskus Agricola Laajasalon opisto Lahden kansanopisto Lapuan kristillinen opisto Lieksan kristillinen opisto Peräpohjolan Opisto Portaanpään kristillinen opisto Reisjärven kristillinen opisto Rovala-Opisto Turun kristillinen opisto Valkealan kristillinen kansanopisto

Asioimistulkinammattitutkintoon valmistava koulutus Itä-Karjalan Kansanopisto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Itä-Karjalan Kansanopisto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Kankaanpään opisto Kanneljärven Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Lapuan kristillinen opisto Lieksan kristillinen opisto Peräpohjolan Opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Ylitornion kristillinen opisto

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistava koulutus alkaa tammikuussa 2014 Turun kristillinen opisto

Maaseutumatkailun ammattitutkintoon valmistava koulutus Itä-Karjalan Kansanopisto

Erä-ja luonto-opaskoulutus Karkun evankelinen opisto Pohjois-Karjalan opisto

Matkaoppaan ammattitutkinto Haapaveden Opisto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Pohjois-Savon opisto Turun kristillinen opisto Rovala-Opisto

Ammatillinen lisäkoulutus Yrkesinriktad tilläggsutbildning

Hierojan ammattitutkinto Itä-Karjalan Kansanopisto Kaustisen Evankelinen Opisto Johtamisen erikoisammattitutkinto Kankaanpään opisto

Musiikkiterapiakoulutus Eurajoen kristillinen opisto Nuorisotyölinja Kansanlähetysopisto

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto Kalajoen Kristillinen Opisto Karstulan Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan Opisto Lahden kansanopisto Päihdetyön ammattitutkinto Raudaskylän Kristillinen Opisto Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopisto Sisustusalan ammattitutkinto Kankaanpään opisto Suntion ammattitutkinto Jyväskylän kristillinen opisto Koulutuskeskus Agricola Laajasalon opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Turun kristillinen opisto Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Keski-Pohjanmaan Opisto Voionmaan opisto Veneenrakentajan ammattitutkinto: puuveneosio Eurajoen kristillinen opisto Web Designer, audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Eurajoen kristillinen opisto Yrkesexamen för massör Norrvalla folkhögskola

Erityisten kohderyhmien koulutus Utbildning för särskilda grupper Erityisopetus Specialutbildning Ammatilliseen koulutuksen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja Lehtimäen opisto Arjen eväät Pohjantähti-opisto Arjen suola, er Koulutuskeskus Agricola Avain ammattiin Pohjantähti-opisto

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM

23


Erityislinja Jamilahden kansanopisto Ranuan kristillinen kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Ylitornion kristillinen opisto Evaitä itsenäiseen elämään linja Keski-Pohjanmaan Opisto Raudaskylän Kristillinen Opisto Itse 1 ja Itse 2 -linjat Lieksan kristillinen opisto Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja Lehtimäen opisto Kansalaistaidon linja Pohjantähti-opisto Kehitysvammaisten esittävän taiteen linja Seurakuntaopisto Kädentaitojen linja kehitysvammaisille Savonlinnan kristillinen opisto Luovan toiminnan linja kehitysvammaisille Varsinais-Suomen Kansanopisto Omin siivin kohti aikuisuutta, erityislinja Kalajoen Kristillinen Opisto Valmentava I ja II Ylitornion kristillinen opisto Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, erityiskoulutus Itä-Karjalan Kansanopisto Koulutuskeskus Agricola Yleissivistävä linja Pohjantähti-opisto

Maahanmuuttajakoulutus Utbildning för invandrare

Invandrarlinjen Svenska Österbottens folkakademi Jatko-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille Paasikivi-Opisto Korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille Alkio-opisto Kotoutumiskoulutus Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kristittynä Suomessa -opintolinja maahanmuuttajille Suomen Raamattuopisto Kymppiluokka maahanmuuttajille Kainuun Opisto Linja viittomakielisille maahanmuuttajille Kuurojen kansanopisto Maahanmuuttaja linja Joutsenon Opisto Kansanlähetysopisto Kymenlaakson Opisto Valkealan kristillinen kansanopisto Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Haapaveden Opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Jyväskylän kristillinen opisto Pohjois-Karjalan opisto Seurakuntaopisto Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Jaakkiman kristillinen opisto Kanneljärven Opisto Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava linja Kainuun Opisto Maakari Etelä-Pohjanmaan Opisto

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus Jyväskylän kristillinen opisto

Mediaa maahanmuuttajille Helsingin Evankelinen Opisto

Alkeiskurssi Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

Monikulttuurinen peruskoululinja Otavan Opisto

24

KANSANOPISTO-OPETUS KOULUTUSMUODOITTAIN

Monikulttuurinen perusopetuksen lisäopetus Otavan Opisto Mångkulturell språklinje, helårslinje Kronoby folkhögskola Numalinja Pohjola-opisto Peruskoululinja maahanmuuttajille Itä-Karjalan Kansanopisto Kainuun Opisto Kiteen Evankelinen Kansanopisto Pohjola-opisto Savonlinnan kristillinen opisto Valkealan kristillinen kansanopisto Perusopetukseen valmistava opetus maahanmuuttajille Jyväskylän kristillinen opisto Turun kristillinen opisto språk@ -språklinje för invandrare Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Språkstegen Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby Suomen kieli maahanmuuttajille Lieksan kristillinen opisto Savonlinnan kristillinen opisto Turun kristillinen opisto Suomen kielen ja kansalaistoiminnan opinnot maahanmuuttajille Paasikivi-Opisto Suomen kieli ja kulttuuri Haapaveden Opisto Itä-Karjalan Kansanopisto Lahden kansanopisto Lapuan kristillinen opisto Länsi-Suomen opisto Suomi ja työelämä maahanmuuttajille Keski-Pohjanmaan Opisto Svenska för invandrare I och II Borgå folkakademi Yrkesförberedande Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby


H E O K A N S A N O P I S T O

K a d

U

L

n

T m a

i

r

e l o k u v a -

k t

ä a

H E L S I N G I N

T

U

a

i

t

I o a

i

m

t t a m t u o t

i n e n a n t o

l a u l u n t e k i j ä

l u o v a n s

R

t v - i l m a i s u

s i k i r j o i p a h t u m a

m u M

U

a

a

j a

l a u l a j a

K A L L I O S S A

i E

a l a n

k

k

i

t

y r i t t ä j ä

e

a

t t I

D

e

r

i A

journalismiopinnot: kuva, lehti, urheilu ja kulttuuri k u v a t a i d e

j a

u r b a a n i

g r a a f i n e n r a d i o -

Y

L

e

I

s

s u u n n i t t e l u

j a

m e d i a a

t v - j o u r n a l i s m i

m a a h a n m u u t t a j i l l e

O

i

P

m

l i i k u n t a -

i

I

S

r

e

k

j a

n

g

k l

i a

n

O

s

O

t

N

y

ö

t e r v e y s t i e t e e t

o j a

t

e

n

i

l u t e r i l a i n e n

T

e

h i s t k a s v a t u s t i e t e e t a

k u v a

r i a p s y k o l o g i a

h

t

u

n

u

k

o p p i

j a

r

i

e

i l

i

t u n u s t u s

k a u p p a t i e t e e t l ä ä k e t i e d e m a r k k i n o i n t i v i e s t i n t ä m

u

s

t t

v

i

i

k

e u

r

a

k

i

p

o

v

a

l

l

t

e

d

l l

i

i

s

o

a

g

o

o u

u

t

s

HEO.FI

i

i

g v

i

g

a

e

k

k

i

s

t

t

a

e

a

a a

v

e

a

t

FOLKHÖGSKOLUNDERVISNING ENLIGT UTBILDNINGSFORM heo mainos EDIT 5.indd 1

25

1/10/13 1:02 PM


LUKUVUOTTA LYHYEMMÄT OPINTOJAKSOT (VÄHIMMÄISPITUUS 8 VIIKKOA) LINJER SOM ÄR KORTARE ÄN ETT LÄSÅR (MINIMILÄNGD 8 VECKOR)

Valtaosa kansanopistojen pitkäkestoisesta koulutuksesta alkaa elo-syyskuussa ja kestää huhti-toukokuuhun. Tältä sivulta löydät tiedot lukuvuotta lyhyemmästä koulutuksesta, joka alkaa joko syksyllä tai vuoden alussa. HUOM! Vuoden alussa kansanopistot voivat ottaa sisään myös uusia opiskelijoita täydennyshaussa, ja siksi opistoihin kannattaa ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti. Peruutuspaikkoja kannattaa aina myös kysyä. Största delen av folkhögskolornas längre utbildningar börjar i augusti-september och räcker till april-maj. Från denna sida hittar du information om utbildningar som är kortare än ett läsår, dvs. som varar bara höst- eller vårterminen. OBS! I början av året kan folkhögskolor ta emot också nya studerande I kompletteringsansökan, därför lönar det sig att ta kontakt personligen till skolan. Det lönar sig också att fråga efter annuleringsplatser.

Tulevaisuus käsillä -linja 26.8.2013–20.12.2013 Pohjois-Savon opisto Tutustu kasvatus- ja hoiva-alaan 9.9.2013–29.11.2013 Lapuan kristillinen opisto

Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism Englanti 4 kk 2.9.2013–20.12.2013 Päivölän Kansanopisto Englanti 4 kk 2.9.2013–20.12.2013 Päivölän Kansanopisto Englantia Englannissa 26.8.2013–21.12.2013 Itä-Hämeen opisto Espanjaa Espanjassa 26.8.2013–1.3.2014 Itä-Hämeen opisto

Syksy 2013 / Hösten 2013

Kieli ja kulttuuri 26.8.2013–20.12.2013 Työväen Akatemia

Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social- och vårdbranschen

Matkaopaskoulu 2.9.2013–28.2.2014 Päivölän Kansanopisto

Henkilökohtainen avustajalinja 19.8.2013–13.12.2013 Karstulan Evankelinen Opisto

Viittomakielen intensiivikurssi 14.10.2013–13.12.2013 Kuurojen kansanopisto

26

Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -linja 19.8.2013–13.12.2013 Turun kristillinen opisto

Käsityöt Handarbete och hantverk Kasvua käsillä–peruskurssi 19.8.2013–20.12.2013 Koulutuskeskus Agricola Käsityön erityistekniikoiden linja 19.8.2013–13.12.2013 Karstulan Evankelinen Opisto

Liikunta ja terveys Motion och hälsa Fysioterapia, hieronta ja liikunta 12.8.2013–20.12.2013 Kauhajoen evankelinen opisto Personal Trainer 12.8.2013–20.12.2013 Kauhajoen evankelinen opisto Terveyskasvatuksen opintolinja 19.8.2013–20.12.2013 Etelä-Pohjanmaan Opisto

Maahanmuuttajakoulutus Utbildning för invandrare Suomen kielen ja kansalaistoiminnan opinnot maahanmuuttajille 12.8.2013–13.12.2013 Paasikivi-Opisto


Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille 26.8.2013–20.12.2013 Lapuan kristillinen opisto Suomen kieli ja kulttuuri maahanmuuttajille 1.9.2013–13.12.2013 Länsi-Suomen opisto

Muu koulutus Övrig utbildning Nuorisotyönlinja 2.9.2013–20.12.2013 Karkun evankelinen opisto Näköalapaikka 9.9.2013–29.11.2013 Jyväskylän kristillinen opisto Omat polut -koulutus 19.8.2013–8.11.2013 Karstulan Evankelinen Opisto

Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Avoin raamattukoulu, jatkuva haku 2.9.2013–13.12.2013 Suomen Raamattuopisto Nuorten raamattukurssi 27.8.2013–20.12.2013 Suomen Raamattuopisto Peruskurssi 12.8.2013–18.12.2013 Iso Kirja -opisto

Kuvataiteen syventävä linja 12.8.2013–13.12.2013 Pekka Halosen akatemia Luova Huilaus 26.8.2013–20.12.2013 Varsinais-Suomen Kansanopisto

Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater Gospellinja 2.9.2013–20.12.2013 Karkun evankelinen opisto In och vidare i teckning och måleri 2.9.2013–18.12.2013 Axxell, Överby

Englantia Englannissa 7.1.2014–26.4.2014 Itä-Hämeen opisto Espanjaa Espanjassa 7.1.2014–27.6.2014 Itä-Hämeen opisto

Musiikkikurssi 27.8.2013–20.12.2013 Suomen Raamattuopisto Performing Arts Academy 23.9.2013–13.12.2013 Länsi-Suomen opisto Syksyn taidelinja 9.9.2013–29.11.2013 Loimaan evankelinen kansanopisto

Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video Kristillinen verkkomedia syksy 9.9.2013–29.11.2013 Loimaan evankelinen kansanopisto

Kansainvälisyyslinja 13.1.2014–28.5.2014 Kansanlähetysopisto Kieli ja kulttuuri 7.1.2014–23.5.2014 Työväen Akatemia Kiinaa Kiinassa 7.1.2014–27.6.2014 Itä-Hämeen opisto Venäjää Venäjällä 7.1.2014–27.6.2014 Itä-Hämeen opisto Viittomakielen intensiivikurssi 24.3.2014–23.5.2014 Kuurojen kansanopisto

Valokuvauksen syyslinja 19.8.2013–20.12.2013 Kymenlaakson Opisto

Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen Luovan alan yrittäjä 21.8.2013–20.12.2013 Helsingin Evankelinen Opisto

Raamattukurssi 2.9.2013–29.11.2013 Karkun evankelinen opisto Teologialinja 18.8.2013–13.12.2013 Kansanlähetysopisto

Kielet, kansainvälisyys ja matkailu Språk, internationalism och turism

Viittomakielen jatkolinja 7.1.2014–21.3.2014 Turun kristillinen opisto

Käsityöt Handarbete och hantverk Kasvua käsillä–jatkokurssi 7.1.2014–28.5.2014 Koulutuskeskus Agricola Käsityön erityistekniikoiden linja 7.1.2014–23.5.2014 Karstulan Evankelinen Opisto

Kevät 2014 / Våren 2014

Kasvatus-, sosiaali- ja hoitoala Fostran, social- och vårdbranschen Hoiva-avustajakoulutus 7.1.2014–23.5.2014 Karstulan Evankelinen Opisto Kasvatustyön linja (KT) 7.1.2014–9.5.2014 Alkio-opisto Sosiaali- ja hoivatyön linja (SOHO) 7.1.2014–16.5.2014 Alkio-opisto

Tekstiililinja kevät 20.1.2014–17.4.2014 Loimaan evankelinen kansanopisto

Liikunta ja terveys Motion och hälsa Liikuntalinja–liiku ja liikuta 7.1.2014–23.5.2014 Karstulan Evankelinen Opisto Lääketieteen valmentavat opinnot (LV) 7.1.2014–9.5.2014 Alkio-opisto

LINJER SOM ÄR KORTARE ÄN ETT LÄSEÅR

27


Sosiaali- ja terveysalalle suuntaavat opinnot (SOTE) 7.1.2014–16.5.2014 Alkio-opisto

Maahanmuuttajakoulutus Utbildning för invandrare Suomen kielen ja kansalaistoiminnan opinnot maahanmuuttajille 7.1.2014–7.6.2014 Paasikivi-Opisto Suomen kielen ja kulttuurin jatkokoulutus maahanmuuttajille 7.1.2014–24.5.2014 Lapuan kristillinen opisto

Seurakuntatyö ja teologia Församlingsarbete och teologi Avoin raamattukoulu, jatkuva haku 7.1.2014–16.5.2014 Suomen Raamattuopisto Kevätkurssi 7.1.2014–14.5.2014 Iso Kirja -opisto Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) 27.1.2014–23.5.2014 Eurajoen kristillinen opisto Luterilainen oppi ja tunnustus 2 7.1.2014–22.5.2014 Helsingin Evankelinen Opisto Nuorten raamattukurssi 7.1.2014–30.5.2014 Suomen Raamattuopisto

28

Opetuslapseuskoulu Kaksi Språkig DTS kevät 2014 Perheniemen evankelinen opisto

Musiikkilinja II 27.1.2014–23.5.2014 Eurajoen kristillinen opisto

Opetuslapseuskoulu Winter DTS kevät 2014 Perheniemen evankelinen opisto

Sarjakuvan ja kuvittamisen kevätlinja 7.1.2014–25.5.2014 Kymenlaakson Opisto

Raamattulinja 12.1.2014–28.5.2014 Kansanlähetysopisto

Teemallinen linja (teema ilmoitetaan myöhemmin) 13.1.2014–4.4.2014 Pekka Halosen akatemia

Tartu elämään–johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon tammikuu 2014 Perheniemen evankelinen opisto Teologialinja 13.1.2014–28.5.2014 Kansanlähetysopisto

Taide, kirjoittaminen, musiikki ja teatteri Konst, skrivande, musik och teater Kevään taidelinja 20.1.2014–17.4.2014 Loimaan evankelinen kansanopisto Kuvataide kevätlinja 7.1.2014–25.5.2014 Kymenlaakson Opisto Kuvataidelinja 27.1.2014–23.5.2014 Eurajoen kristillinen opisto Musiikkikurssi 7.1.2014–30.5.2014 Suomen Raamattuopisto

LUKUVUOTTA LYHYEMMÄT OPINTOJAKSOT

Viestintä, valokuvaus ja video Kommunikation, information, fotografering och video Kristillinen verkkomedia kevät 20.1.2014–17.4.2014 Loimaan evankelinen kansanopisto Valokuvauksen kevätlinja 7.1.2014–25.5.2014 Kymenlaakson Opisto

Yhteiskunnalliset, humanistiset ja ekologiset aineet Samhällsvetenskapliga, humanistiska och ekologiska ämnen Mediapolitiikka (MP) 7.1.2014–16.5.2014 Alkio-opisto


BRIEFLY IN ENGLISH Folk High Schools in Finland In the Finnish educational system, the role of the folk high schools is to provide adult education and non-formal adult education. The teaching in folk high schools is mainly general education, but initial and further vocational training is also offered. There are 90 folk high school campuses in Finland. A central form of activity for folk high schools is the so-called long course. In practice, this period is divided into different study lines which on the average last from 30 to 36 workweeks. Teaching on the long courses tends to concentrate on social and humanistic subjects, art subjects and languages. There has also been a great increase in the number of short courses offered by folk high schools. A majority of folk high schools now also offer open university courses with more and more being offered each year. You can find more information in English about all folk high schools in Finland through our website: www.kansanopistot.fi

LINJER SOM ÄR KORTARE ÄN ETT LÄSEÅR

29


A Aktiivi-Instituutti Osoite/Adress: Töölöntullinkatu 8 00250 HELSINKI Puh/Tel: (09) 809 3110 vaihde Fax: (09) 256 3889 myynti@aktiivi-instituutti.fi www.aktiivi-instituutti.fi Omistaja/Ägare: Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto TVO ry Yleistä/Allmänt: Toimihenkilöjärjestöjen kansanopisto ja kurssikeskus, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutusta työelämän kehittämiseen ja tarjoaa asiakkaiden käyttöön työelämän asiantuntemusta. Järjestää pääasiassa lyhytkursseja.

Alkio-opisto Osoite/Adress: Tähtiniementie 26 41800 KORPILAHTI Puh/Tel: 020 786 2750 toimisto@alkio.fi www.alkio.fi Omistaja/Ägare: Alkio-opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opistossa voi suorittaa humanistisia, kasvatustieteellisiä, kauppatieteellisiä, luonnontieteellisiä, terveys- ja liikuntatieteellisiä sekä yhteiskuntatieteellisiä opintoja. Avoimen yliopiston perusopintoja tai osia niistä voi suorittaa 33 aineessa ja aineopintoja tai osia niistä 6 aineessa. Valittavissa on myös yleisopintoja kuten kieli- ja viestintäopintoja sekä AMK-opintoja. Valmennusta pääsykokeisiin. Alkioopistoon soitettavien puheluiden hinta on lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min ja matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min (hinnat sis. alv 23 %). rajoitetusti/begränsat

Biologia- ja ympäristötieteet (BIO) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla on mahdollisuus suorittaa yliopistollisia arvosanoja biologiasta, maantieteestä, ekologiasta ja evoluutiobiologiasta, kemiasta tai ympäristötieteestä. Opinnoissa valmentaudutaan myös pääsykokeisiin. Linjalla voi suorittaa myös tilastotiedettä ja kieli- ja viestintäopintoja tai jatkaa biologian väyläopintoihin.

30

Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Englannin kieli ja kansainvälisyys Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu linjalla kehittää kielitaitoa, antaa valmiuksia korkeakouluopintoihin, syventää muiden kulttuurien ja kulttuurienvälisen viestinnän tuntemusta sekä valmentaa pääsykokeisiin. Opiskelija voi suorittaa englannin kielen, kulttuurienvälisen viestinnän tai matkailun perusopinnot sekä eri kielten kursseja. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Historia (H) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Mahdollisuus suorittaa 1-3 yliopistollista perusopintotasoista arvosanaa keskittyen valinnan mukaan Suomen ja maailmanhistoriaan, kulttuurihistoriaan tai museologiaan. Kulttuurihistorian opinnot mahdollisia myös aineopintotasolla. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Kasvatustieteet ja psykologia (KAPS) Kesto/Längd 12.8.2013–9.5.2014 Sisältö/Innehåll Lisää valmiuksia jatko-opintoihin. VAKAVA-valmennusta ja psykologian pääsykoevalmennusta. Kasvatustieteen ja psykologian perus- ja aineopinnot. Erityispedagogiikan, kasvatuspsykologian, sosiaalipsykologian ja varhaiskasvatuksen perusopinnot sekä kielten, viestintäaineiden ja tilastomenetelmien yleisopinnot. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kasvatustyön linja (KT) Kesto/Längd 7.1.2014–9.5.2014 Sisältö/Innehåll Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen (25 op, JY) tai psykologian (25 op, JY) perusopintojen suorittaminen. Valmennusta VAKAVA -kokeeseen, OKL:n soveltuvuuskokeeseen, psykologian pääsykokeisiin sekä tilastomenetelmien valmennuskurssi psykologiaan pyrkiville. Lisäksi yliopiston yleisopintoja. Haku/Ansökan Haku 9.12.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio. fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Kauppatieteet (Kauppis) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan taloustieteen ilmiöihin, käsitteisiin ja teorioihin. Linjalla on mahdollista suorittaa kauppatieteiden perusopintoja ja kansantaloustiedettä. Linja valmentaa alan pääsykokeisiin. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille (mamu) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan korkeakouluopintoihin ja opitaan oman alan suomen kielen sanastoa ja ajattelumaailmaa. Opitaan löytämään omat vahvuudet ja oma opintoala. Opintoja tai arvosanoja voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Yhteisenä aineena on suomi toisena äidinkielenä. Opiskelu on maksutonta tässä koulutusohjelmassa. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Luonnontieteet (SCI) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tämä opintolinja sopii niille, jotka pyrkivät yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä, farmasiaa, tekniikkaa tai ravitsemustieteitä tai ammattikorkeakouluun tekniikkaa ja liikennettä. Kerrataan opittua, opitaan uutta ja valmentaudutaan pääsykokeisiin.


A Mahdollisuus suorittaa yliopistollisia perusopintoja eri aineista.

Sosiaali- ja hoivatyön linja (SOHO)

Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Kesto/Längd 7.1.2014–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Sosiaali- ja hoivatyön linja tarjoaa yhden tai kahden yhteiskunnallisen aineen opintojen kautta mahdollisuuden kouluttautua sosiaali- ja hoivatyön alan opintoihin, valmistautua yliopistojen pääsykokeisiin, kokeilla alan soveltuvuutta ammatiksi tai mahdollisuutta kouluttautua uudelleen. Haku/Ansökan Haku 9.12.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio. fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Lääketieteen valmentavat opinnot (LV) Kesto/Längd 7.1.2014–9.5.2014 Sisältö/Innehåll Biologiassa opiskellaan solubiologiaa, anatomiaa ja fysiologiaa. Kemiassa perehdytään yleiseen ja orgaaniseen kemiaan ja fysiikassa klassiseen mekaniikkaan, virtausmekaniikkaan ja moderniin fysiikkaan. Valmennusta lääketieteen ja farmasian pääsykokeisiin. Haku/Ansökan Haku 9.12.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio. fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot (LT) Kesto/Längd 12.8.2013–9.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnoissa kerrataan ja syvennetään lukion biologian, kemian ja fysiikan sisältöjä lääketieteen pääsykoetta varten. Opinnoista on hyötyä myös ravitsemustieteen, farmasian ja hoitotyön pääsykokeisiin valmentauduttaessa. Opiskelija voi myös suorittaa avoimen yliopiston luonnontieteellisiä opintoja. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Mediapolitiikka (MP) Kesto/Längd 7.1.2014–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnoissa yhdistetään kahden linjan — valtio- ja yhteiskuntatieteiden sekä viestinnän ja median — opetusta. Keskeisiä sisältöjä ovat yhteiskunnan ja median suhteet ja nykymedian analyysi. Haku/Ansökan Haku 9.12.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio. fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Sosiaali- ja terveysalalle suuntaavat opinnot (SOTE) Kesto/Längd 7.1.2014–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan sosiaali- ja terveysalan (mm. fysioterapia, sairaanhoitaja, sosionomi) ammattikorkeakouluopintoihin. Linjalla voi suorittaa tutkintoon kuuluvia Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opintoja, kieli- ja viestintäaineita sekä muita alalle suuntautumista tukevia opintoja. Haku/Ansökan Haku 9.12.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio. fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

tio-opissa. Perusopinnot: kansainvälinen politiikka, sosiaalitieteet (sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka), poliittinen historia, filosofia ja sosiaalityö. Valmentautuminen yliopiston pääsykokeisiin. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Viestinnän ja median linja (Jyvis) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskellaan viestinnän ja median yliopisto-opintoja, harjoitellaan toimittajan ja tiedottajan työtä käytännössä ja valmentaudutaan alan pääsykokeisiin. Linjan kautta pääsee työharjoitteluun alueen medioihin. Lisäksi pyöritetään harjoitusyritystä. Koulutus kehittää viestintä-, opiskelu- ja työelämätaitoja. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Terveysliikunnan linja (TL) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Terveysliikunnan linjan opinnot valmentavat sosiaali- ja terveysalan sekä liikuntaalan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Linjalla voi suorittaa liikuntalääketieteen, ravitsemustieteen ja terveystiedon perusopintoja, avoimen AMK:n opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Haku/Ansökan Haku 7.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa www.alkio.fi. Lisätietoja saa opiston toimistosta (toimisto@ alkio.fi tai 020 786 2750) ja koulutussihteeriltä numerosta 020 786 2753.

Valtiotieteet ja yhteiskuntatieteet (V) Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Mahdollisuus suorittaa alan yliopistoopintoja aina alempaan korkeakoulututkintoon saakka. Perus- ja aineopinnot val-

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

31


A Axxell, Brusaby

Axxell, City

Osoite/Adress: Brusabyvägen 25700 KIMITO Puh/Tel: 0290 01 7275 Fax: 0290 01 7990 brusaby@axxell.fi www.axxell.fi/brusaby

Osoite/Adress: Georgsgatan 18 00120 HELSINGFORS Puh/Tel: 02900 17715 Fax: 02900 17986 city@axxell.fi www.axxell.fi/city

Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Brusaby är naturbruksenheten på Kimitoön i Åbolands skärgård. På Brusaby finns smådjurshus med smådjursklinik, hittedjursmottagning, assistenthundar, undervisningsstall, ridskola, lantbruk med mjölkkor samt stor skogsareal. För ungdomar erbjuds grundexamensutbildningar. Vuxenstuderande kan välja mellan kortkurser och utbildningar som förbereder till hela eller delar av examen. Vi har förberedande utbildningar för grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Utbildningarna varierar från heltidsstudier på Brusaby till flerformsstudier.

Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Axxell City riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet. Vi fokuserar på media, bildkonst och litterärt skrivande. Vi vill utveckla individens kunnande, personlighet och sociala kompetens via individuella samtal, handledning och små grupper. Vi ger dig en unik möjlighet till att både lära dig och utvecklas som människa. Du får undervisning och handledning i små effektiva grupper och du får jobba praktiskt med verkliga redskap och projekt. Studieutbud: Se Axxell, Överby

Friluftslinjen Kesto/Längd 12.8.2013–30.8.2014 Sisältö/Innehåll Vår utbildningslinje ger dig grunderna i de flesta grenar inom friluftsliv som kan bedrivas i Norden. Närstudierna består av uteaktiviteter och övningar i praktiska färdigheter. För att du skall kunna fungera som ledare för andra måste du kunna ta vara på dig själv i alla lägen och ta hand om dina kunder. Haku/Ansökan Ansök före den 20.6. Se mera om utbildningen och ansökan på www.axxell. fi/vigu.

KOM IHÅG OCKSÅ FOLKHÖGSKOLORNAS KORTA KURSER:

Axxell, Kuggom Osoite/Adress: Folkhögskolevägen 16 07945 KUGGOM Puh/Tel: 0290 017 735 kuggom@axxell.fi www.axxell.fi/kuggom Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Axxell, Kuggom erbjuder både folkhögskoleutbildning och vuxenutbildning i olika hantverk. Utbildningarnas längd varierar mellan ½-2 år. Respekt för traditionella metoder och tekniker, tillämpning av nytt kunnande och höga kvalitetskrav på våra produkter utgör kärnan i utbildningarna. På enheten studerar både unga som vuxna. Folkhögskoleutbildningarnas studieavgift för läsåret 2012-2013: 70 €/ sv för hemmaboende, 90 €/sv för helpension i dubbelrum och 100 €/sv för helpension i enkelrum, 20 €/veckoslut för boende på internatet under veckoslut.

WWW.FOLKHOGSKOLOR.FI

32

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Bygg din egen eka Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll För dig med praktiskt handlag och intresse för träbåtar. Du får inblick i båtbyggarhantverket, känsla för material samt för former och hållbara byggmetoder. Igår bl.a. maskinlära och arbetssäkerhet, materiallära, båtplanering, olika byggmetoder, praktiskt båtbygge, ytbehandling, skötsel och underhåll samt sjösättning. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan med elektroniska ansökningsblanketten som hittas på hemsidan www.axxell.fi under ansökan. Sista ansökningsdag är 31.5.2013.

Craft-ett år med olika hantverk Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kom med och låt dig inspireras och erfara skaparglädje under ett praktiskt år i hantverkets tecken! Du lär dig grunderna i flera olika hantverk och får hantera olika material. Du lär dig att skapa med händerna. Fantasin för flöda och kreativiteten får blomstra! Passar både unga som vuxna. Haku/Ansökan Sista ansökningsdag är 31.5.2013. Ansökan görs direkt till skolan med den elektroniska ansökningsblanketten som finns på hemsidan www.axxell.fi under ansökan.

Traditionell och modern ytbehandling Kesto/Längd 17.9.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Du lär dig om rengöring av objekt, olika färgborttagningssätt och -tekniker, färgtillverkning, färdiga färger, verktyg och penslar, olika ytbehandlingsmetoder och –tekniker. Utbildningen är uppbyggd med nio tre kvällars lärarhandledda träffar. Däremellan distansstudier under vilken du får personlig lärarhandledning. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan med elektroniska ansökningsblanketten som hittas på hemsidan www.axxell.fi under ansökan. Sista ansökningsdag är 31.5.2013.


A Axxell, Lappfjärd Osoite/Adress: Lappfjärdsvägen 765 64300 LAPPFJÄRD Puh/Tel: 029 001 7200 Fax: 029 001 7994 lafo@axxell.fi www.axxell.fi Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Skolan erbjuder utbildning i musik, ljudteknik och musikproduktion i en inspirerande miljö. Studietiden på de olika linjer är från ett till två år. Alla intresserade kan söka till skolan utan tidigare utbildning och erfarenhet inom branschen. Boende i dubbelrum kostar 100 € / vecka. Det inkluderar kost och logi samt undervisning fr.o.m måndag till fredag. För studeranden vid musiklinjen ingår även en individuell instrumentallektion om 45 min/ vecka. Veckoavgiften för elever som inte bor på internatet är 70 € och inkluderar lunch och undervisning. Veckoslutsavgiften är 20 €.

Ljudteknik Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Bred teoretisk och praktisk grundutbildning. I undervisningen behandlas både musikinspelning och konsertljud. Musikinspelning, konsertljud, digitalinspelning, redigering, mixning m.m. Ny studio sedan hösten 2008. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan senast den 30.4.2013 med den elektroniska ansökningsblanketten på www.axxell.fi/ lafo. Kontakta Axxell, Lappfjärd för mera information tfn 0290 01 7200 eller per e-post lafo@axxell.fi.

Ljudteknik, fördjupning Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Efter studierna skall du bemästra grundläggande ljudtekniska uppgifter i studio och på scen och ha grundläggande musikalisk allmänbildning som grund för musikteknologiskt arbete och vidare studier. Arbetspraktik ingår i egenstudio och externa studior. För ansökan krävs avlagd Ljudteknik 1 eller motsvarande kunskap. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan senast den 30.4.2013 med den elektroniska ansökningsblanketten på www.axxell.fi/ lafo. Kontakta Axxell, Lappfjärd för mera information tfn 0290 01 7200 eller per e-post lafo@axxell.fi.

Musik, rytmmusik Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Du studerar rock-, pop- och jazzmusik i ett eller två år. Ensemblespel, teoretiska ämnen, rytmlära, improvisation, musikhistoria-musikkännedom, notskrift och mediakunskap. Du kan avlägga examen i musikteori, tonträffning och instrument (1/3-3/3) enligt musikinstitutens fordringar. Haku/Ansökan Sista ansökningsdag är 30.4.2013. Elektronisk ansökan görs på www.axxell.fi/ lafo. Kontakta Axxell, Lappfjärd för mera information tfn 0290 01 7200 eller per e-post lafo@axxell.fi.

Musikproduktion

Axxell, Överby Osoite/Adress: Inspektorsgränd 3 02940 ESBO Puh/Tel: 0290 01 7669 Fax: 0290 01 7989 overby@axxell.fi www.axxell.fi/overby Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: På Överby i Esbo ges folkhögskoleundervisning med huvudvikten lagd vid trädgårdsskötsel, fritid och välmående för alla åldrar. Dessutom ges yrkesutbildning inom fritidssektorn samt trädgårdssektorn. rajoitetusti/begränsat

Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjen ger inblick i arbetet med musik enligt branschens krav och förutsättningar. Vi använder Logic Pro och Pro Tools. Produktion av eget material, remix, studioarbete, ljudteknik, branschkännedom. Du deltar även i musikteori,–historia, -analys och samarbetar med övriga linjer i konserter, inspelningar och projekt. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan senast 30.4.2013 med den elektroniska ansökningsblanketten på www.axxell.fi/lafo. Kontakta Axxell, Lappfjärd för mera information tfn 0290 01 7200 eller per epost lafo@axxell.fi.

Dokumentärfilm Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Du lär dig förutom vad dokumentärfilm är, vilka olika skeden en dokumentärfilm går igenom från idé till färdig film. Genom att se, analysera, diskutera och göra, lär du dig hur dokumentärer fungerar. Du lär dig också de tekniska grunderna i kamerateknik och klipp. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan senast 31.5.2013. Elektronisk ansökan görs på www.axxell.fi/city. För mera information kontakta Axxell City, tfn 0290 01 7715 eller e-post city@axxell.fi.

In och vidare i teckning och måleri

Axxell, Pargas Osoite/Adress: Pjukalavägen 134 21600 PARGAS Puh/Tel: 0290 01 7320 Fax: (02) 458 0047 pargas@axxell.fi www.axxell.fi Omistaja/Ägare: Axxell Utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Vid folkhögskolan inom Axxell Pargas erbjuds längre kurser i språk och kommunikation samt kortkurser i olika ämnen. Det är möjligt att bo på skolans internat.

Kesto/Längd 2.9.2013–18.12.2013 Sisältö/Innehåll Utveckla ditt bildskapande med fokus på teckning och målning. Bildskapandet utvecklas genom eget arbete, med stöd av praktisk handledning, teoriföreläsningar, samtal, genomgångar, modellmåleri, gallerirundor, m.m. Det ingår 2 närstudiedagar samt några ateljédagar per vecka. Vi målar med stöd av praktisk handledning. Haku/Ansökan Sista ansökningsdag 1.8.2013. Elektronisk ansökan görs på www.axxell.fi/city. För mera information kontakta Axxell City, tfn 0290 01 7715 eller e-post city@axxell.fi.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

33


A B Medieteknik Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kursen är till för dig som är tekniskt intresserad och vill få mera ingående kunskap om all den teknik som står till buds vid dagens studio- och tv-produktioner. Kamerateknik, ljussättning, ljudteknik, singel- och flerkameraproduktion, editering, postproduktion, studioteknik, etc. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till enheten senast 31.5.2013. Elektronisk ansökan görs på www.axxell.fi/city. Kontakta Axxell City, tfn 0290 01 7715 eller e-post city@axxell.fi.

Reportage Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Du lär dig grunderna i journalistiskt tänkande, kamerateknik, editering, tvdramaturgi och intervjuteknik. Du får möjligheten att förverkliga egna idéer med personlig prägel. Vi gör reportage för både TV, tidning och webb. Du får praktisera några veckor på en redaktion på ett produktionsbolag. Haku/Ansökan Ansökan görs direkt till skolan senast 31.5.2013. Elektronisk ansökan görs på www.axxell.fi/city. Kontakta Axxell City, för mera information tfn 0290 01 7715 eller e-post city@axxell.fi.

Borgå folkakademi Osoite/Adress: Runebergsgatan 16-18, PB 157 06100 BORGÅ Puh/Tel: (019) 576 9500 Fax: (019) 582 699 info@akan.fi www.akan.fi Omistaja/Ägare: Borgå folkakademi AB Yleistä/Allmänt: Borgå folkakademi är en internatskola mitt i Borgå, endast en timmes bilväg från Helsingfors. Skolan satsar på kompetenshöjande utbildningar i form av längre och kortare kurser. Skolan har även ett ekologiskt centrum för välbefinnande, Fredrikas Källa. Heltidsstudier berättigar till studie- och bostadsstöd. Vi välkomnar även finskspråkiga studerande som genom att studera ett år hos oss kan förbättra sina kunskaper i svenska.

Djurlinjen Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Vi erbjuder utbildning för dig som vill veta mer om sällskapsdjur och husdjur. Inkluderar såväl smådjur som hästar och produktionsdjur. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. Sista ansökningsdag 14.6 och 2.8.

Trädgård som livsstil

Fria studieprogrammet

Kesto/Längd 27.2.2013–14.6.2013 Sisältö/Innehåll Linjen vänder sig till dig som på ekologiskt hållbart sätt vill arbeta med trädgård, odling och matlagning i en inspirerande miljö. Du får kunskap om hur örter kan utnyttjas i matlagning och skönhetsvård, jordarternas betydelse för grönsaksodlingen, enkel planering av hemträdgårdar och hur man kan skapa i betong. Haku/Ansökan Sista ansökningsdag 28.1.2013. Ansökan görs direkt till Axxell, Överby på www. axxell.fi/overby.

Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Fria studieprogrammet riktar sig till studeranden som samtidig vill kombinera studier i samhälls- och beteendevetenskaper med studieämnen från smådjurslinjen. Du kan också plocka en del kurser från vår biovetenskapliga och medicinska linje. Mer information finns på vår hemsida! Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. Sista ansökningsdag 14.6 och 2.8.

Globalt ansvar Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Under den ettåriga linjen får du bekanta dig med biståndsarbete och tredje sektorns organisationer och föreningar. Du lär dig om olika kulturer, hållbar utveckling, globala frågor, ekonomi samt mänskorättsfrågor. Allt du upplever och lär dig dokumenterar du och delar med dig av via social media, film och debattkvällar.

34

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. OBS! Sista ansökningsdag 24.5

Hundkonsult Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Utbildning för dig som vill nå djupare insikt i hundarnas beteende. Passar som mellanår för dig som är hundintresserad eller för dig som drömmer om en framtid i branschen. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. OBS! Sista ansökningsdag 30.4

Interkulturell kommunikation Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll För dig som är intresserad av internationella frågor. På linjen kan du avlägga studiepoäng inom det öppna universitetet som du har nytta av vid fortsatta studier. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. Sista ansökningsdag 14.6 och 2.8.

Svenska för invandrare I Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ett studieprogram på heltid för invandrare som vill lära sig tala svenska. Målet är praktiska språkkunskaper och kännedom om det finländska samhället. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. OBS! Sista ansökningsdag 24.5

Svenska för invandrare II Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll För dej som redan har grunderna i svenska men vill fördjupa dina kunskaper. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. OBS! Sista ansökningsdag 24.5

Visskolan visverket Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Utveckla dig som artist och skapa under läsåret en egen repertoar som du övar bl.a. på linjens konserter inför publik. Linjen dras av erfarna vissångare och artister. Under läsåret tar du del av röstträning, arrangemang, låtskrivning, vishistoria och ackompanjemang. Besök till andra nordiska länder ingår också. Haku/Ansökan Ansökningstiden börjar 4.2. OBS! Sista ansökningsdag 30.4


E Etelä-Pohjanmaan Opisto

uttrycksförmågan. Vi erbjuder rikligt med aktiviteter på finska (t.ex. besöker teater och olika företag). Du studerar hela tiden på finska men får stödande undervisning i finska språket på din egen nivå.

Osoite/Adress: Opistontie 111 60800 ILMAJOKI Puh/Tel: (06) 425 6000 keskus, (06) 425 6106 rehtori Fax: (06) 425 6150 toimisto@epopisto.fi www.epopisto.fi

Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu, lukio tai muu vastaava koulutus.

Omistaja/Ägare: Korpisaaren Säätiö Yleistä/Allmänt: Etelä-Pohjanmaan Opisto järjestää sekä ammatillista että vapaan sivistystyön koulutusta. Lukuvuoden mittaiset opintolinjat antavat valmiuksia jatko-opintoihin. Painopistealueina ovat yliopistoopintoihin suuntaavat linjat, kulttuurilinjat sekä suomen kielen ja kulttuurin opinnot. Opintolinjojen lisäksi koulutustarjonnassa on nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, avoimen yliopiston opintoja, lyhytkursseja, näyttötutkintoja sekä ammatillista lisäkoulutusta. Etelä-Pohjanmaan Opisto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Englannin kielen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Jos haaveilet kieltenopettajan, tulkin tai vaikkapa kääntäjän ammatista, tule meille opiskelemaan hyvä pohja tulevaisuutesi suunnitelmille. Opintolinja soveltuu myös sinulle, joka suunnittelet aloittavasi ammattikorkeakouluopintoja englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Espanjan kielen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Kysy lisää opistolta. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Fria finska studielinjen Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Vi betonar den muntliga språkfärdigheten samt läs- och hörförståelse utan att glömma grammatiken och den skriftliga

Kasvatustieteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinjan tavoitteena on syventää opiskelijan taidollista ja tiedollista osaamista, tukea ammatillista suuntautumista ja vuorovaikutustaitoja. Pääsykoevalmentautuminen alkaa heti VAKAVA-materiaalin ilmestyttyä keväällä. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Kauppatieteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Kysy opistolta. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Kirjoittamisen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu on omaan kirjoittamiseen painottunutta ja monimuotoista. Lähiopetusjaksojen aikana tehdään pienimuotoisia kirjoitusharjoituksia, keskustellaan ja opiskellaan ammattitaitoisten sanataideohjaajien opastuksessa kirjoittamisen eri lajeja. Lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä työskentelyä. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu (tai rinnastettava) tai lukio.

Lääketieteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinjalla opiskellaan lukion fysiikan, kemian ja biologian kurssit. Lisäksi valmentaudut pääsykokeen aineisto-osuuteen ja saat opastusta tekstin analysoinnissa ja pääsykokeen vastaustekniikassa. Harjoituspääsykokeita. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus

Maakari Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia kommunikoimaan arkipäiväisissä tilanteissa suomeksi. Suomen kielen opetus lähtee liikkeelle alkeista. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä.

Maskeerauksen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetus kattaa teatterin, tanssin ja elokuvamaailman maskeerauksen sekä kauneus- ja muotialan meikkiopetuksen. Lisäksi paneudutaan kampausten tekniikoihin ja kurkistetaan tarpeiston valmistamisen saloihin. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu tai lukio.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja tekee työtä eri-ikäisten ihmisten parissa, erilaisissa vapaa-ajanpalveluissa ja lähikasvatustehtävissä kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä. Tutkinto antaa ammatillisen pätevyyden ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Mahdollisuus myös kaksoistutkintoon. Haku/Ansökan Kevään yhteishaku 25.2.–15.3.2013. Pääsyvaatimukset: peruskoulu tai lukio. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1790/173 pk, 241 yo

Oikeustieteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Lukion päättötasolle pohjautuvan oikeustieteen opintolinjan tarkoituksena on antaa laaja-alaiset ja perusteelliset tiedot ja valmiudet oikeustieteen opintoihin Helsingin, Vaasan, Turun ja Lapin yliopistoihin. Yliopistojen valintakoevaatimusten selvittyä keskityt enemmän valitsemasi yliopiston valintakoesisältöihin. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

35


E Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll ”Kymppiluokalla” opiskelija korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja tai suorittaa koko perusopetuksen oppimäärän. Mahdollisuus valita kursseja seuraavilta opintolinjoilta: kirjoittaminen, maskeeraus, tanssi, teatteri ja rytmi. Haku/Ansökan Haku suoraan opistoon 17.5.2013 mennessä www.epopisto.fi

Psykologian opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Voit saavuttaa vankan ja monipuolisen tietopohjan psykologian alasta, opiskella avoimen yliopiston opintoja, vahvistaa itsetuntoasi sekä sosiaalisia ja vuorovaikutustaitojasi, saada valmiuksia haastattelu- ja ryhmäkeskustelutilanteisiin, valmentautua psykologian pääsykokeiden kirjalliseen ja soveltuvuusosioon. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Rytmimusiikin opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinja tarjoaa valmiuksia työhön tai ammatillisiin jatko-opintoihin rytmimusiikin alalla ja antaa edellytyksiä musiikin elinikäiselle itsenäiselle harrastamiselle. Perehdytään rytmimusiikin eri genreihin, mm. rock-, populaari-, iskelmä- ja jazzmusiikkiin. Pääpaino on rock-musiikissa. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu tai lukio sekä yhtyesoittoon vaadittava soitto- tai laulutaito.

Tanssitaiteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll
 Opiskelu pitää sisällään kontaktiopetusta eri tanssilajeista, produktiotyöskentelyä, tanssin didaktiikkaa sekä opetusharjoittelua. Perehdytään showtanssin laajaan kirjoon, mutta opiskellaan myös muiden tanssilajien perustekniikkaa sekä kehonhuoltoa. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu tai lukio. Soveltuvuuskoe, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.

36

Teatteritaiteen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinja sopii pitkään teatteria harrastaneille ja intohimoisille aloittelijoille, joilla on motivaatiota syventää osaamistaan. Se antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia pyrkiä teatterialan ammatillisiin opintoihin. Kehittää opiskelijan vuorovaikutustaitoja, ryhmätyövalmiuksia, itsetuntemusta ja luovuutta. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www. epopisto.fi Pääsyvaatimukset: peruskoulu tai lukio. Soveltuvuuskoe, johon hakijat kutsutaan hakemusten perusteella.

Terveyskasvatuksen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Opintolinjalla keskitytään syksyn AMK:n ja toisen asteen pääsykokeisiin. Opintolinjalla voit suorittaa terveyskasvatuksen opintoja avoimessa yliopistossa. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

Eurajoen kristillinen opisto Osoite/Adress: Koulutie 4 27100 EURAJOKI Puh/Tel: (02) 868 0065 Fax: (02) 868 0554 opisto@eko.fi www.eko.fi Omistaja/Ägare: Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto järjestää yleissivistävää ja ammatillista koulutusta kaiken ikäisille. Opistomme on paikka perustietojen ja -taitojen syventämiselle, elämän eväiden hankkimiselle ja jatko-opintoihin valmentautumiselle. Painotamme teoriaopintojen lisäksi tekemällä ja kokemalla oppimista. Projektit, työssäoppiminen, juhlat ja yhteiset tapahtumat, leirikoulut ja opintokäynnit ovat keskeinen osa oppimista. Asuntolassa on mahdollista asua viikonloppuina erillisestä sopimuksesta. Koulutuksen hinnat vaihtelevat koulutuksen mukaan.

Vapaa yliopisto-opintojen linja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Suuntautumisvaihtoehdot:* humanistiset aineet (Jyväskylän yliopisto)* terveystieteelliset aineet (Jyväskylän yliopisto)*aineopintotason opinnot erityispedagogiikassa, psykologiassa tai kirjoittamisessa (Jyväskylän yliopisto) Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Venäjän kielen opintolinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskellaan mm. venäjän kielen perus- ja jatkokurssi avoimen yliopiston opintoina Vaasan yliopisto tutkintovaatimusten mukaisesti. Lisäksi voit valita muita kieliopintoja opiston tarjonnasta. Opintoihin sisältyy opiskelu Novgorodin yliopistossa, Venäjällä. Linjan opetuksesta vastaavat syntyperäiset opettajat. Haku/Ansökan Haku opintoihin 31.7.2013 mennessä: www.epopisto.fi Pääsyvaatimukset: lukio tai muu vastaava koulutus.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Draamalinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla tutustutaan draamakasvatuksen, ilmaisutaidon, puheviestinnän ja näyttelemisen perusteisiin. Haku/Ansökan Sähköinen haku opistolle www.eko.fi 9.8.2013 mennessä.

Fysioterapian ja hieronnan linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Soveltuu terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille. Koulutus lisää valmiuksia fysioterapian ja toimintaterapian jatko-opinnoille. Sisältö: anatomia ja fysiologia, klassisen hieronnan perusteet, ergonomia, liikunta ja liikunnan ohjaus, ravitsemus, kasvatustiede ja psykologia sekä asiakkaan kohtaaminen. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 9.8.2013 mennessä.

Kansanopistolinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan itsenäistymistä, antaa valmiuksia


E vastuulliseen elämänhallintaan ja auttaa oman koulutuspolun ja työelämän löytymistä. Sisältö: opiskelutaidot ja -tekniikka, terveelliset elämäntavat ja arjentaidot, työelämään tutustuminen, sosiaaliset taidot, yleissivistävät aineet.

laisissa kasvatus-, opetus ja sosiaalialan toimintaympäristöissä. Koulutus suoritetaan päiväkoulutuksena.

musisointi, projektityöt, esiintymis- ja ilmaisutaito. Musiikin ammattiopintojen pääsykokeisiin valmistautuminen.

Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 26.7.13 mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 10.1.2014 mennessä.

Kuvataidelinja

Musiikkiterapiakoulutus

Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentaudutaan kasvatus-, koulutus- tai sosiaalialan koulutusten pääsykokeisiin. Suoritetaan avoimen yliopiston opintoina kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 9.8.2013 mennessä.

Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voi valmentautua taideopintoja varten, syventää ammatillista pätevyyttä tai hyödyntää välivuoden taiteen parissa. Aineet: piirtäminen, maalaus ja maalauksen tekniikat, taidegrafiikka, kuvanveisto, taidehistoria, sarjakuvapiirtäminen, kuvahuovutus, valokuvaus, digitaalinen portfolio ja opintokäynnit. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 9.8.2013 mennessä.

Kesto/Längd 2.9.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus sopii hyvin hoito-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville sekä sivuaineopinnoiksi musiikkitieteen, musiikkikasvatuksen, psykologian, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. Mahdollisuus suorittaa musiikkiterapian perusopinnot (30 op) Jyväskylän yliopiston opintoina. Haku/Ansökan Sähköinen haku opistolle www.eko.fi 30.4.2013 mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Kasvatustieteen valmentava linja

Kuvataidelinja

Kesto/Längd 27.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmistaudu kasvatus-, koulutus- tai sosiaalialan pääsykokeisiin. Aloita korkeakouluopinnot suorittamalla avoimen yliopiston opintoja, hanki valmiuksia jatko-opintoihin. Haku/Ansökan Sähköinen haku opistolle www.eko.fi 10.1.2014 mennessä.

Kesto/Längd 27.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voi valmentautua taideopintoja varten, syventää ammatillista pätevyyttä tai hyödyntää välivuoden taiteen parissa. Aineet: piirtäminen, maalaus ja maalauksen tekniikat, taidegrafiikka, kuvanveisto, taidehistoria, sarjakuvapiirtäminen, kuvahuovutus, valokuvaus, digitaalinen portfolio ja opintokäynnit. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 10.1.2014 mennessä

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, varhaiskasvatus

Haku/Ansökan Vapamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 9.8.2013 mennessä.

Kasvatustieteen linja

Kirkkomusiikkilinja (Sijaiskanttori) Kesto/Längd 27.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena saavuttaa valmiudet kanttorin sijaisuuksien hoitamiseen, tutustua seurakunnan työmuotoihin ja kanttorin rooliin, sekä valmentautua ammatillisten opintojen pääsykokeisiin. Seurakunnalliset aineet, musiikin teoria-aineet, urkujen soitto ja laulu, kuoronjohdon perusteet, bändityö, työharjoittelu, projektit. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 13.12.2013 mennessä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on laajuudeltaan 60 op, joka koostuu lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä ja työssä oppimisesta. Ammattitutkinnon suorittanut toimii eri-

Musiikkilinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena laulamisen, soittamisen ja esiintymisen kehittäminen sekä musiikin ammattiopintojen pääsykokeisiin valmistautuminen. Sisältö: musiikin perusteet, bändisoitto ja laulu, teoria ja säveltapailu, musiikinhistoria, studio ja tietotekniikka, esiintymis- ja ilmaisutaito, projektit. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku www.eko.fi 2.8.2013 mennessä.

Musiikkilinja II Kesto/Längd 27.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Laulamisen, soittamisen ja esiintymisen kehittäminen. Nuotinlukutekniikan vahvistaminen. Musiikillisen yleissivistyksen laajentaminen. Aineet: musiikin perusteet 2/3 tasolta lähtien, bändisoitto, yhteis-

Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Perhepäivähoitajan ammattitutkinto antaa kelpoisuuden toimia yksityisenä tai kunnallisena perhepäivähoitajana. Sisältö: kasvatustietoisuus, -kumppanuus ja yhteistyötaidot, varhaiskasvatus, terveys, turvallisuus ja ruokahuolto, erityistä tukea tarvitseva lapsi, allergisen ja erityisruokavaliota noudattavan lapsen hoito. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 26.7.2013 mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Peruskoululinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on hankkia perusopetuksen päättötodistus ja lisätä jatkokoulutusmahdollisuuksia. Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, kotitalous, tietotekniikka, opinto-ohjaus, musiikki, kuvaamataito, liikunta. Haku/Ansökan Suora haku opistolle www.eko.fi. Haku päättyy 20.6.2013. Opetus, asuminen ja ruokailu maksuton, niille, joilta päättötodistus puuttuu. Pääsyvaatimukset: 16 vuoden ikä vuoden 2013 loppuun mennessä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

37


E Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka) Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Voi korottaa arvosanoja henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti, kehittää opiskeluvalmiuksiaan ja lisätä jatkokoulutusmahdollisuuksiaan, selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä saada tukea ja ohjausta omaan kasvuun ja kehitykseen. Opiskeltavat aineet samat kuin peruskoululinjalla. Haku/Ansökan Suora haku opistolle www.eko.fi. Haku päättyy 20.6.2013. Opetus, asuminen ja ruokailu maksuton samana tai edeltävänä vuonna päättötodistuksen saaneille. Pääsyvaatimukset: 16 vuoden ikä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Web Designer, audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Suuntautumisvaihtoehtona verkkoviestinnän osaamisala. Keskeinen sisältö: wwwohjelmointi eri tekniikoilla, www-suunnittelu, Flash-animaatiot, vektorigrafiikka, kuvankäsittely, julkaisugrafiikka, videoeditointi, käytettävyys, verkkokirjoittaminen, projektinhallinta, tekijänoikeudet. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 26.7.2013 mennessä. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Veneenrakentajan ammattitutkinto: puuveneosio Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Puuveneiden suunnittelua, rakentamista, varustelua sekä korjausta ja huoltoa teoriassa ja käytännössä. Rakennetaan limisaumaisia jollia, soutu-, perämoottori- ja purjeveneitä. Tavoitteena rakentaa puuvene ja saada valmiudet jatko-opiskeluun tai veistämön perustamiseen Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus tai sähköinen haku opistolle www.eko.fi 26.7.2013 mennessä.

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö

Vävlinjen Osoite/Adress: Esplanaden 61 10900 HANGÖ Puh/Tel: 010 3271621 kansli@evangelica.net www.evangelica.net Omistaja/Ägare: Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf. Yleistä/Allmänt: Hangö campus. Ett personligt och tryggt studieval. Frihet att vara den du är och möjlighet att mogna och utvecklas. Ett campus på kristen grund, med låg tröskel. Vi har bredd i våra studier, studier som du själv får vara med och påverka. Ge din framtid rätt start, gå ett år hos oss och ta reda på vad du verkligen vill. Vi tar emot utländska studerande och vi är språkligt flexibla.

Global Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Global är ett paket utformat dels för att förbereda dig för en eventuell framtid i volontärtjänst ute i världen och dels för att ge dig en möjlighet att leva ”din dröm” redan under skolåret. Vi tränar dig i biståndsarbete och utrustar dig med nycklar för ett eventuellt eget framtida biståndsengagemang. Haku/Ansökan Ansökan direkt till Hangö campus. Du kan kontakta oss via www.evangelica. net, kansli@evangelica.net el. tel. 010 3271621. Priser: Undervisning 30 euro/v., logi 25euro/v. i dubbelrum och måltider 45 euro/v.

Sea Adventure Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Sea Adventure är ett paket utformad för dig som gillar spänning i tillvaron, lär dig enligt principen ”learning by doing” och är redo för ett verkligt teamår! Sea Adventure är också en möjlighet att förbättra dina kunskaper från grundskolan i klassiska ämnen som finska, engelska och matematik.

38

Haku/Ansökan Ansökan direkt till Hangö campus. Du kan kontakta oss via www.evangelica. net, kansli@evangelica.net eller tel. 0103271621. Priser: Undervisning 30 euro/v., logi 25 euro/v. i dubbelrum och måltider 45 euro/v.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Lär dig vävningens grunder eller återuppliva gamla kunskaper. Skapa hantverk till nytta och nöje. Utveckla ditt färgsinne och prova på olika tekniker. Bekanta dig med olika material. Handarbete som stickning, vävning, tovning, växtfärgning och tygtryck. Haku/Ansökan Ansökan direkt till Hangö campus. Du kan kontakta oss via www.evangelica. net, kansli@evangelica.net eller. tel. 0103271621.

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Osoite/Adress: Strandgatan 21-22 65100 VASA Puh/Tel: växel 010 327 1600, rektor 010 327 1601, lärare 317 4903 Fax: (06) 312 4072 info@efo.fi www.efo.fi Omistaja/Ägare: Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf. Yleistä/Allmänt: Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland har två campus, ett i Vasa och ett i Hangö. Vi är tillsammans en liten familjär skola. Båda campusen har egna undervisningsprogram. Vi arbetar i en öppen och internationell atmosfär. Att skolan är en kristen folkhögskola hoppas vi märks i den anda vi arbetar i – med respekt och omsorg. Vi vill ge högklassig undervisning och ge varandra möjlighet att utveckla sig själv i mötet med andra människor och andra kulturer. Skolan har många länder och kulturer representerade bland sina studerande. rajoitetusti/begränsat


E F cre@tiv–linje med praktiska och skapande ämnen Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll En linje för dig som vill studera tre eller fem dagar i veckan, under ett år eller bara entermin. Att gå på cre@tiva linjen kan ge dig ny kunskap för fortsatta studier eller inspiration för arbetslivet. Det kan också vara en tid då du får vara delaktig i en avstressande social gemenskap eller ett andrum i nuet. Haku/Ansökan Sök direkt till skolan. 3 dagarsavg. är 39 €/vecka inneh underv, kopior, lägerskola, olycksfallsförs + lunch. 5 dagarsavg är 65 €. Logi på internatet (för 5 dagar per vecka) i 2 pers rum 25 €/vecka, eget rum 45 €/vecka.

dat@fotoWeb–en mångsidig ettårig datalinje Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Datakörkort, fotografering, bildbehandling, studiofoto, filmeditering, layout i InDesign, webdesign och php, företagskunskap, bokföring/matematik, tro och etik, veckans aktivitet. Även valbara ämnen från de övriga linjerna så långt schemat tillåter. Haku/Ansökan Söks direkt till skolan. Avgiften är 65 € per vecka vilket innehåller underv., kopior, lägerskola, olycksfallsförs och lunch. Logi på internatet (för 5 dagar per vecka) i 2 pers rum 25 €/vecka, eget rum 45€/ vecka.

music@–ett- eller tvååriga musiklinje Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Skolans musiklinje music@ har stud på olika nivåer. Både amatörer och blivande yrkesmusiker och även den som saknar teoretiska kunskaper och vill börja studera musik. Ämnen ss huvudinstrument, musikkunskap, musikteori, datanotskrivning (Finale) o ljudteknik. Skolan samarbetar med nejdens musikinstitut, examensmöjligheter. Haku/Ansökan Söks direkt till skolan. Avgiften är 65 € per vecka vilket innehåller underv., kopior, lägerskola, olycksfallsförs och lunch. Logi på internatet (för 5 dagar per vecka) i 2 pers rum 25 €/vecka, eget rum 45 €/ vecka.

språk@–språklinje för finländare

Mix!

Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll För finskspråkiga som vill lära sig svenska eller svenskspråkiga som vill repetera finska, även från grunden. Schemat kan kompletteras med timmar från de övriga linjerna, ss musik, praktiska ämnen och data. Haku/Ansökan Söks direkt till skolan. Avgiften är 65 € per vecka vilket innehåller underv., kopior, lägerskola, olycksfallsförs och lunch. Logi på internatet (för 5 dagar per vecka) i 2 pers rum 25 €/vecka, eget rum 45 €/ vecka.

Kesto/Längd 21.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Skapande och kreativ studieinriktning. Ämnen: multimedia, drama, internet, keramik, hobby, språk, musik, film. Haku/Ansökan Via www.fkf.fi eller direkt ansökan till FKF före 10.8.2013.

språk@–språklinje för invandrare Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Studera för att snabbt och effektivt lära dig sv och fi och bekanta dig med Finlands kultur, seder och bruk. Främst avsedd för invandrare. Sv och fi på nybörjarnivå och forts.kurs. Målet är att du efter 2 år skall kunna studera vidare el börja arbeta. Du kan även välja praktiska ämnen. Haku/Ansökan Söks direkt till skolan. Avgiften är 65 € per vecka vilket innehåller underv., kopior, lägerskola, olycksfallsförs och lunch. Logi på internatet (för 5 dagar per vecka) i 2 pers rum 25 €/vecka, eget rum 45 €/ vecka.

Musiklinjen Kesto/Längd 21.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Utveckla musikaliska egenskaper, förkovra sig som artist. Bandträning, två veckor musikturné, ljudmixning förutom allmänna musikämnen. Haku/Ansökan Via www.fkf.fi eller direkt ansökan till FKF före 10.8.2013.

Vårdlinjen Kesto/Längd 21.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Orienterande och förberedande undervisning för vårdyrken. Ämnen: barnavård, pediatrik, sjukvård, barnsysselsättning, anatomi, hälsofostran, massage, multimedia. Haku/Ansökan Via www.fkf.fi eller direkt ansökan till FKF före 10.8.2013.

Fria kristliga folkhögskolan Osoite/Adress: Kaserntorget 1, PB 46 65100 VASA Puh/Tel: (06) 319 1500 Fax: (06) 319 1510 info@fkf.fi www.fkf.fi Omistaja/Ägare: Fria kristliga folkhögskolföreningen r.f. Yleistä/Allmänt: Skolans målsättning är att höja allmänbildningen hos studerandena. Främja deras studier, vidga kunskaperna om samhället samt stödja deras personliga utveckling. Skolan vill hos studerandena väcka och stärka ett personligt trosliv och kristen livsåskådning. Möjlighet att bo på internatet på korta helger finns.

KOM IHÅG OCKSÅ FOLKHÖGSKOLORNAS KORTA KURSER: WWW.FOLKHOGSKOLOR.FI

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

39


H Haapaveden Opisto Osoite/Adress: PL 62 86601 HAAPAVESI Puh/Tel: 040 868 2290, 020 741 5900 Fax: (08) 450 445 opisto@haapop.fi www.haapop.fi Omistaja/Ägare: Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Haapaveden Opisto on yksityinen ja sitoutumaton kansanopisto, joka tarjoaa ammatillista, vapaan sivistystyön sekä aikuisten ja maahanmuuttajien koulutusta. Opiston toiminta sekä oppilaitoksena että työyhteisönä perustuu elämänlaajuiseen oppimiseen, yhteisöllisyyteen, kulttuurien vuorovaikutukseen sekä vahvaan ammatti- ja toimintataitoon.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 2.9.2013– Sisältö/Innehåll Alan työkokemusta omaaville. Työssä osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen, mm. varhaiskasvatuksessa, opiskeluun ja vapaa-aikaan tai kotiin liittyvässä toiminnassa. 1-1,5 v. henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta riippuen. Myös oppisopimuksena. Haku/Ansökan Soveltuvuuskokeet toukokuussa. Lisätietoja www.haapop.fi. Haku 30.4.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 2.9.2013– Sisältö/Innehåll Soveltuvan peruskoulutuksen tai vastaavat tiedot sekä alan työkokemuksen omaaville. Syvennetään kasvatusalan osaamista kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työskentelee mm. erityisnuoriso- ja lastensuojelutyössä, kouluissa, päivähoidossa, monikulttuurisessa työssä nuorten ja erityisryhmien työpajoissa. Myös oppisopimuksena. Haku/Ansökan Soveltuvuuskokeet toukokuussa. Lisätietoja www.haapop.fi. Haku 30.4.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi.

40

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi (120 ov) Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Koulutukseen sisältyy mm. informaatioja kirjastoalan palvelutoimintaan, tietopalveluun sekä aineiston hankintaan kuuluvia opintoja sekä runsaasti kulttuurialan suuntautumisopintoja. Koulutuksen käyneillä on valmiudet toimia kirjasto- ja kulttuurialan monitoimiosaajina. Haku/Ansökan Mukana kevään yhteishaussa, valintakoe. Oppilaitos/linjakoodi 1990/164, 178. Lisätiedot Ulla-Mari Kivi p. 040 868 2273.

Matkaoppaan ammattitutkinto Kesto/Längd 2.9.2013– Sisältö/Innehåll Soveltuvan peruskoulutuksen tai vastaavat tiedot sekä alan työkokemuksen omaaville. Työskentely mm. ulkomaan ja kuntien paikallis- ja kohdeoppaina, matkanjohtajina sekä harrastusten erikoisoppaina. Itsenäistä ja vastuullista asiantuntijatyötä. Kesto 1-1,5 v henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta riippuen. Myös oppisopimuksena. Haku/Ansökan Haastattelut toukokuussa. Lisätietoja www.haapop.fi. Haku 30.4.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi

MAVA – maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Kesto/Längd 2.9.2013–6.6.2014 Sisältö/Innehåll Parantaa opiskelijan valmiuksia jatkokoulutukseen ja suomalaiseen työelämään. Täydennetään suomen kielen taitoja, opiskelutaitoja sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Opiskelija suorittaa vähintään viiden viikon työssäoppimisjakson. Koulutuksen kesto on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 4-9 kuukautta. Haku/Ansökan Pohjakoulutus peruskoulu ja kielitaitotaso A2 suomen kielessä. Haku http://haku. haapavedenopisto.fi. Lisätiedot Elina Hiiva p. 040 868 2596, elina.hiiva@haapop. fi. Koulutukseen voi saada kotoutumis- tai opintotukea.

Mediaohjaajan linja Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Mediaohjaajan linja on tarkoitettu mediakasvatuksesta ja viestinnästä kiinnostuneille tai alalla työskenteleville. Opinnot

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

antavat laajan yleiskuvan kaikkien medioiden käyttämisestä ohjaustyössä sekä viestinnän ja tiedottamisen välineenä. Opintoja voi suorittaa päätoimisena opiskeluna tai ilta- ja etäopintoina. Haku/Ansökan Lisätiedot Tero Mononen p. 040 868 2257 tero.mononen@haapop.fi. Haku 14.8.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto näyttötutkintona (120 ov) Kesto/Längd 2.9.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Tarkoitettu aikuisille alalle soveltuville henkilöille. Opiskellaan vuorovaikutustaitoja, kasvatuksellisia taitoja sekä monenlaisia ohjausmenetelmiä. Antaa valmiudet toimia nuoriso- ja vapaa-aika-alan eri toimintaympäristöissä. Kesto 2-2,5 v henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta riippuen. Myös oppisopimuskoulutuksena. Haku/Ansökan Soveltuvuuskokeet toukokuussa. Lisätietoja www.haapop.fi. Haku 30.4.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (120 ov) Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Menetelmäopinnoissa voi opiskella kulttuuri-, liikunta- ja erityisryhmienohjausta, media- ja verkko-ohjausta, luonto- ja elämystoimintaa, monikulttuurisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Opiskelussa työssäoppimista vähintään 30 ov. Koulutus järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena. Haku/Ansökan Mukana kevään yhteishaussa, valintakoe. Oppilaitos/linjakoodi 1990/173, 241. Lisätiedot www.haapop.fi. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1990/173, 241

Oikeustieteellinen linja (52 op) Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa opiskelijalle kattavat perustiedot ja -taidot oikeustieteestä sekä valmiudet oikeustieteellisiin yliopisto-opintoihin. Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena lukio tai jokin muu toisen asteen koulutus. Haku 14.8.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi


H Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kesto/Längd 2.9.2013– Sisältö/Innehåll Alan työkokemuksen omaaville, jotka vahvistavat ammattitaitoa perhepäivähoidon ammattilaisena. Työskentelee kodissa tai ryhmäperhepäivähoidossa. Yhteistyö vanhempien, perhepäivähoidon ohjaajan ja muiden kasvatusalan ammattilaisten kanssa. Kesto 1-1,5 v henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta riippuen. Myös oppisopimus koulutuksena. Haku/Ansökan Soveltuvuuskokeet toukokuussa. Lisätietoja www.haapop.fi. Haku 30.4.2013 mennessä http://haku.haapavedenopisto.fi

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille, jatkuva haku Kesto/Längd 2.9.2013–22.8.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieltä, yhteiskuntatietoutta, työelämätietoutta, tietotekniikkaa ja kulttuurin tuntemusta. Noudattaa OPH:n suositusta kotoutumiskoulutuksien opetussuunnitelmasta. Sis. neljä 10 -18 ov:n perusmoduulia tai 1-4 erikoismoduulia. Tavoitteena peruskielitaito B1.1. Koulutukseen sisältyy työssäoppimista 2-6 ov. Haku/Ansökan Haku http://haku.haapavedenopisto.fi. Lisätiedot Elina Hiiva p. 040 868 2596, elina.hiiva@haapop.fi. Koulutus on maksullinen. Opiskelija voi hakea opintoseteliavustusta ja opiskelija voi saada kotoutumis- ja opintotukea.

Helsingin Evankelinen Opisto Osoite/Adress: Kirstinkatu 1 00530 HELSINKI Puh/Tel: (09) 774 2420 Fax: (09) 7742 4232 heoinfo@heo.fi www.heo.fi

WWW.KANSANOPISTOT.FI

Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Draama II vuosikurssi

Omistaja/Ägare: Helsingin Evankelisen Opiston säätiö Yleistä/Allmänt: HEO on suosittu kansanopisto keskellä Kalliota. HEO tarjoaa monipuolisesti media- ja kulttuurialan opintoja sekä tehokkaan mahdollisuuden aloittaa yliopistoopinnot ja edetä akateemiselle uralle. Lisätietoja opinnoista ja hakuohjeet: www.heo.fi. Opistolla on asuntola. rajoitetusti/begränsat

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll HEO:n Draama I:n tai vastaavan koulutuksen käyneille. Taiteellisesti haastava. Syventävää näyttelijäntyötä teatterissa ja elokuvassa. Lukuvuosi sisältää mm. näyttelijäntyön harjoitteita, improvisaatiota, nykydraamaa, laulua ja produktiotyöskentelyä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Animaatio

Elokuva- ja tv-ilmaisu

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Toimii elokuva- ja tv-ilmaisun rinnalla. Elokuvailmaisun perusopetuksen lisäksi animaatioelokuvatuotantoon suuntautuvia erikoistumisjaksoja ja käytännön projekteja. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa perusosaamisen elokuvien ja tvohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnattu erityisesti alan ammattiopintoihin tähtääville. Tutustutaan elokuvaohjaukseen, dramaturgiaan, kuvaukseen, äänitykseen ja leikkaukseen sekä elokuvahistoriaan. Vuotta rytmittävät projektit, joissa opiskelijat tekevät harjoitustöitä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Arkkitehtuuri

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT:

sisältää mm. draamaharjoituksia, näytelmiä, improvisaatiota, laulua ja fyysistä ilmaisua.

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Arkkitehtuurin ydinaineita mm. matematiikkaa, piirustusta ja suunnittelua sekä luonnontieteitä. Kevätlukukaudella opintojen painopiste on ennakkotehtävissä ja lähestyvissä arkkitehtikoulutusohjelmien valintakokeissa. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Draama Kesto/Längd 21.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Näyttämötyön ja teatterin käytäntöä ja teoriaa. Valmiuksia näyttelijänä, teatterintekijänä ja juontajana toimimiseen. Näyttelijäntyön perusteet ja esiintyminen sekä teatterin tekemisen perusteet. Lukuvuosi

Englannin kieli Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Syvennät englannin osaamistasi suorittamalla avoimen yliopiston perusopintoihin liittyviä kursseja ja teet tuttavuutta kielitieteen, kulttuurin ja kirjallisuuden kanssa. Linja sopii sinulle, joka haluat lukemaan englannin kieltä yliopistoon tai tähtäät uralle, jossa englannilla on keskeinen merkitys. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

41


H Esimiestyö

Kauppatieteet

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Henkilöstö- ja yritysjohtamisen käytäntöä ja teoriaa. Hyödynnä oppimaasi eri alojen esimies-, johtamis- ja asiantuntijatehtävissä sekä jatko-opinnoissa. Koulutus sopii myös niille, jotka haluavat vahvistaa työyhteisötaitojaan. Opintoihin kuuluu avoimen yliopiston Henkilöstöjohtamisen perusopinnot. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Yritystoiminnan ja markkinoinnin käytäntöä ja teoriaa. Opintoihin sisältyy liiketoiminnan osaamisen perusteet 28 op sekä tietokoneenkäyttäjän A-ajokortti. Keskeiset aineet: taloustiede, markkinointi, johtaminen, kansantaloustiede ja yrittäminen, laskentatoimi. Keväällä valmennuskurssi jatko-opintoihin. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Graafinen suunnittelu

Kulttuurijournalismi

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Julisteiden, esitteiden ja mainosten sekä lehtien ja digijulkaisujen visuaalinen suunnittelu. Opinnoissa keskitytään piirtämiseen, sommitteluun ja värien käyttöön sekä digitaalisten työkalujen luovaan hyödyntämiseen. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Journalistinen erityiskoulutus sinulle, jolla jo on kulttuurialan osaaminen hallussa esim. ammattina, opintojen tai harrastuksen kautta. Opinnot sisältävät monimediaalisen journalistisen työprosessin ideoinnista toteutukseen. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op). Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Historia Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskele monipuolisesti historiaa: historian (25 op) ja poliittisen historian (25 op) perusopinnot. Paljon opintoretkiä. Lukuvuoden lopussa opetus painottuu tehokkaaseen valintakoevalmennukseen pienryhmissä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kasvatustieteet ja psykologia Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Monipuolisesti kasvatustieteitä ja psykologiaa. Kahdet perusopinnot esim. seuraavista: kasvatustiede, psykologia ja erityispedagogiikka. Halutessasi voit suorittaa kasvatustieteen aineopinnot yhdessä lukuvuodessa. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

42

Kuvajournalismi Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Digikuvaamisen perusteet ja lehtikuvaaminen. Kuvajournalismin työprosessi ja lajityypit, taidevalokuvaus, digitaalinen kuvankäsittely, henkilökuvaus ja kuvanlukeminen. Visuaalista lehtityön osaamista. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op). Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kuvataide ja urbaani kuva Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Klassisen kuvataiteen tekniikoiden ja ilmaisun ohella tutustumme myös graffitien, tatuointien ja graafisen suunnittelun mahdollisuuksiin taidemuotoina. HEO:ssa kuvataide liikkuu notkeasti digiajan katutaiteen parissa.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Käsikirjoittaminen Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Suuntautuu sekä teatteri- että elokuvaja tv-käsikirjoittamiseen. Paneudutaan dramaturgian ja elokuvakäsikirjoituksen perusteisiin ja suoritetaan kirjoittamisen perusopinnot (30 op). Alan ammattilaiset antavat palautetta opiskelijatöistä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Laulaja Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Laulua monipuolisesti. Opetuksessa perehdytään mm. laulamisen teoriaan, tekniikkaan sekä laulun tyylilajeihin. Käytännön tekemisessä oma ääni vahvistuu ja kehittyy. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Lauluntekijä Kesto/Längd 1.10.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetus ohjaa pop-musiikin ammattitaitoiseksi toimijaksi. Perehdytään laululyriikkaan ja laulunteon perusteisiin sekä tehdään sävellyksiä ja sanoituksia workshopeissa. Panostetaan yksilölliseen valmennukseen kohti ammattimaista musiikin tekemistä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Lehtijournalismi Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Perustaidot journalististen tekstien kirjoittamiseen ja työprosessiin. Opetus painottuu sanoma- ja aikakauslehtityöhön, lopputyö verkkokirjoittamista. Lukuvuosi päättyy työharjoitteluun. Sisältää Viestinnän ja median perusopinnot 25 op Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan.


H Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Liikunta–ja terveystieteet Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll 1. Terveystieteen perusopinnot 2. Personal Trainer -koulutus 3. Liikunta- ja urheilulajien teoria sekä lajikohtainen harjoittelu Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Luovan alan yrittäjä Kesto/Längd 21.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Opiskellaan erilaisia yritys- ja yhdistysmuotoja sekä niiden perustamista, yritysidean tiivistämistä, toimintasuunnitelman tekoa, kirjanpitoa sekä rahoituksen ja apurahojen hakua. Käydään läpi luovan alan yrittäjyyden haasteita ja etuja sekä tuotteistamista luovuudesta tinkimättä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Luterilainen oppi ja tunnustus 1 Kesto/Längd 26.8.2013–9.12.2014 Sisältö/Innehåll Perustiedot tunnustuksellisesta luterilaisuudesta. Painottaa uskon tiedollista perustaa opin ja tunnustuksen näkökulmasta. Antaa valmiuksia palvella luterilaisissa yhteisöissä. Sopii myös lisä- tai täydennysopetukseksi yliopistoteologian opiskelijalle. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Luterilainen oppi ja tunnustus 2 Kesto/Längd 7.1.2014–22.5.2014 Sisältö/Innehåll Luterilainen oppi ja tunnustus 1 -linjan jatko-osa. Voit valita molemmat opintolinjat tai vain toisen. Haku/Ansökan Hakemukset marraskuun 2013 loppuun mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Lääketiede

Musiikkiteatteri

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Fysiikan, kemian ja biologian opintoja sekä lääketieteen alan aineisto-opintoja, aineistokoeharjoituksia ja yliopisto-opintoja. Tarkoitettu lääketieteestä kiinnostuneille sekä yliopistoon lääketiedettä, hammaslääketiedettä tai eläinlääketiedettä opiskelemaan hakeville. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Musiikkiteatteria käytännössä ja monipuolisesti. Vuosi sisältää mm. musikaalilaulua, klassikkoja, lauluimprovisaatiota ja näyttelijäntyötä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Markkinointiviestintä Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia toimia yritysten markkinointiviestinnän ja tiedottamisen tehtävissä. Keskeiset aineet: Viestinnän ja median perusopinnot (25 op), organisaatioviestintä ja verkkoviestintä. Mahdollisuus osallistua kaupallisen alan jatkoopintojen valmennuskurssiin. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Mediaa maahanmuuttajille Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tietokonepainotteista median opetusta. Elokuvausta ja internet-sivujen laatimista. Tutustutaan alan yrityksiin. Opiskellaan suomen kieltä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Musiikkipedagogiikka Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tule opiskelemaan musiikkia ja musiikin pedagogiikkaa. Valmentaudu musiikin ammattiopintoihin ja suorita jo nyt osia tulevista opinnoista. Samalla saat eväät ammattikorkeakoulun tai yliopiston valintakokeisiin. Opettajina ja ohjaajina toimii mm. Metropolian opettajia ja opiskelijoita. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Radio- ja tv-journalismi Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmiudet radion ja television sisällöntuotantoon sekä nettisivustoille että itse välineeseen. Opiskelemme kuvausta, äänitystä, editointia ja studiotekniikkaa. Toimitamme uutisia ja ohjelmia eri formaateissa. Harjoittelemme juontamista. Toimimme yhteistyössä eri radiokanavien, tv-tuotantoyhtiöiden ja Ylen kanssa. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Tapahtumatuotanto Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Opitaan tuottajan työstä ja tapahtumatuotannon prosesseista, projektinhallinnasta, viestinnästä ja markkinoinnista. Tutustutaan taiteen ja kulttuurin eri osaalueisiin ja hallintoon. Runsaasti käytännön harjoittelua, tapahtumien järjestämistä ja osallistumista erilaisiin tapahtumiin. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Teologia Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Yleisen teologian perus- tai aineopinnot (25 tai 35 op), kirkkojen toiminta, kristillinen usko ja muut uskonnot, yleinen teologia, ortodoksiteologia, eksegetiikka, kirkkohistoria ja systemaattinen teologia. Kreikkaa ja hepreaa teologisten tiedekuntien vaatimusten mukaan. Valmennuskurssi valintakokeisiin. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

43


H

I Turvallisuusvastaava Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot soveltuvat kaikilla eri koulutusasteilla turvallisuustoiminnasta ja riskienhallinnasta vastaaville henkilölle. Oppiaineina mm. pelastuslaki, EA1, paloharjoituksia, evakuointi, ATK, järjestysmieskurssi, paloturvallisuus, pelastussuunnitelman laadinta, varautuminen koulu-uhkaukseen ja yhteistyö poliisin kanssa. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Urheilujournalismi Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Kilpaurheilutapahtumien uutisointi ja selostaminen, urheilu- tai liikuntailmiöiden raportointi. Tutustumme monimediaalisen työprosessiin, lajiosaamiseen ja journalistiseen ajatteluun. Luentoja, vierailijoita, harjoitustöitä ja avoimen yliopiston opintoja (25 op). Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

Valtiotieteet Kesto/Längd 21.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Yliopisto-opintoja ja valintakoevalmennusta. Opiskellaan, miten yhteiskunta toimii ja miten kansalainen voi vaikuttaa. Valitse kahdet perusopinnot (25 op) seuraavista: poliittinen historia, sosiologia, valtio-oppi ja yhteiskuntapolitiikka. Keväällä tehokasta ja tuloksellista valintakoevalmennusta pienryhmissä. Haku/Ansökan Hakemukset 31.5. (kevään haku) tai 5.8. mennessä. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.heo.fi tai tilata puhelimitse 09 774 2420

44

Iso Kirja -opisto Osoite/Adress: PL 13 (Heikkiläntie 177) 42701 KEURUU Puh/Tel: (014) 751 4411 Fax: (014) 751 4400 info@isokirja.fi www.isokirja.fi Omistaja/Ägare: Iso Kirja ry Yleistä/Allmänt: Iso Kirja -opisto on Keuruulla sijaitseva kristillinen kansanopisto. Se tarjoaa vapaan sivistystyön opintoja suomeksi ja englanniksi. Taustayhteisönä ovat Suomen helluntaiseurakunnat, mutta oppilaitos on avoin kaikille henkilökohtaista kristillistä uskoa tunnustaville. Opiskelijoita rohkaistaan ja pyritään varustamaan oman kutsumuksensa löytämiseen. Opiston tarjoamat tutkinnot voi suorittaa myös Walesin yliopiston validoimana (BA in Theology and Ministry sekä MTh in Ministerial Studies) ja hankkia näin eurooppalainen korkeakoulututkinto.

English Line Kesto/Längd 12.8.2013–14.5.2014 Sisältö/Innehåll Voi suorittaa omana kokonaisuutena tai osana seurakuntalinjaa/ seurakuntatyön tutkintoa. Opiskelija saa valmiuksia henkilökohtaiseen kasvuun, jumalasuhteen hoitamiseen, Raamatun tutkimiseen ja seurakunnassa palvelemiseen. Linja syventää Raamatun, teologian ja seurakuntatyön tuntemusta. Opiskelu tapahtuu englanniksi. Haku/Ansökan Hakulomakkeella 15.7. mennessä. Linjalle vaaditaan riittävä englannin kielen taito. Yo-tutkinnolla tai vastaavalla on mahdollista suorittaa linja Walesin yliopiston validoimana (B.A. in Theology and Ministry).

English Programme (2 v.) Kesto/Längd 12.8.2013– Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia toimia seurakunta- ja evankelioimistyössä. Aiheita: teologian, käytännön teologian sekä yleis- ja valinnaisaineita. Mahdollisuus suorittaa linja Walesin yliopiston validoimana (B.A. in Theology and Ministry) Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kevätkurssi Kesto/Längd 7.1.2014–14.5.2014 Sisältö/Innehåll Voi suorittaa omana kokonaisuutena tai osana seurakuntalinjaa/seurakuntatyön tutkintoa. Tavoitteena on antaa valmiuksia henkilökohtaiseen kasvuun, jumalasuhteen hoitamiseen, Raamatun tutkimiseen sekä perusteita seurakuntatyön eri käytännön tehtäviin. Aiheita: Raamatun, teologian ja käytännön teologian aineita. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 25.11. mennessä kevätlukukaudella alkavalle linjalle.

Pastoraalityön tutkinto Kesto/Längd 12.8.2013– Sisältö/Innehåll Raamatun, teologian, kehitysyhteistyön ja seurakuntatyön syventäviä aineita. Opiskelu tapahtuu englanniksi. Opiskelijan on mahdollista hakea tutkintovaihtoehtoon, joka on Walesin yliopiston validoima (M.Th. in Ministerial Studies). Haku/Ansökan Hakulomakkeella 15.7. mennessä. Pääsyvaatimuksena riittävä englannin kielen taito, teologinen B.A. tutkinto tai muu alempi korkeakoulututkinto siltaopintojen kanssa tai soveltuva työkokemus siltaopintojen kanssa.

Peruskurssi Kesto/Längd 12.8.2013–18.12.2013 Sisältö/Innehåll Voi suorittaa omana kokonaisuutena tai osana seurakuntalinjaa/ seurakuntatyön tutkintoa. Tavoitteena on antaa valmiuksia henkilökohtaiseen kasvuun, jumalasuhteen hoitamiseen, Raamatun tutkimiseen sekä perusteita seurakuntatyön eri käytännön tehtäviin. Aiheita: Raamatun, teologian ja käytännön teologian aineita. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.

Raamattulinja (1 v.) Kesto/Längd 12.8.2013–14.5.2014 Sisältö/Innehåll Voi suorittaa omana kokonaisuutena tai osana seurakuntalinjaa/seurakuntatyön tutkintoa. Opiskelija saa valmiuksia henkilökohtaiseen kasvuun, oman jumalasuhteen hoitamiseen, Raamatun tutkimiseen ja seurakunnassa palvelemiseen. Linja syventää Raamatun, teologian ja seurakuntatyön tuntemusta. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.


I Seurakuntalinja (2 v.)

Team Action -linja

Espanjaa Espanjassa

Kesto/Längd 12.8.2013– Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia toimia seurakunta- ja evankelioimistyössä. Aiheita: teologian, käytännön teologian sekä yleis- ja valinnaisaineita. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä

Kesto/Längd 12.8.2013–6.8.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on antaa valmiuksia toimia seurakunnan käytännön tehtävissä sekä evankeliointi- ja aktiotoiminnassa. Yhteistyötahona toimii Fida International. Linja koostuu Iso Kirja -opiston syyslukukauden opinnoista (suomeksi tai englanniksi), orientaatiojaksoista sekä koti- ja/tai ulkomaan harjoittelujaksoista. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.

Kesto/Längd 26.8.2013–1.3.2014 / 7.1.2014-27.6.2014 Sisältö/Innehåll Kurssi lähtee aivan alusta. Eteneminen on nopeata. Tavoitteena oppia espanjan käytännön taito. Tammi-huhtikuu opiskellaan Hartolassa ja touko-kesäkuu Espanjan Malagassa, jossa opiskelu jatkuu ja tutustutaan monipuolisesti yhteiskuntaan. Malagassa on asuntolamajoitus, ruokapalvelu toteutetaan kuten opistossakin. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen elokuun puoliväliin mennessä syyskurssille ja joulukuun puoliväliin mennessä kevätkurssille.

Itä-Hämeen opisto

Kiinaa Kiinassa

Seurakuntatyön tutkinto, lähetyslinja (3 v.) Kesto/Längd 12.8.2013– Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia srk:n työntekijänä toimimiseen. 3-4-vuotinen tutkinto, jossa kolmantena vuonna erikoistutaan lähetystyöhön. Lähetyslinja on mahdollista opiskella erillisenä. Tällöin pääsyvaatimuksena on vähintään vuoden Raamatun/ teologian opinnot. Tarjotaan myös engl. Järjestetään Fida Internationalin kanssa. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 31.1. mennessä. Englanniksi opiskelevat ylioppilaat voivat suorittaa 3-4-v. koulutuksen Walesin yliopiston validoimana (B.A. in Theology and Ministry).

Seurakuntatyön tutkinto, nuoriso- ja lapsityön linja (3 v.) Kesto/Längd 12.8.2013–19.5.2016 Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia srk:n työntekijänä toimimiseen. 3-4-vuotinen tutkinto, jossa kolmantena vuonna erikoistutaan nuoriso- ja lapsityöhön. Pääsyvaatimuksena on edeltävät kahden lukuvuoden mittaiset Raamatun ja teologian opinnot (Seurakuntalinja). Painopisteenä on seurakunnallisessa lapsi- ja nuorisotyössä tarvittavat valmiudet. Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.

Seurakuntatyön tutkinto, seurakuntatyön linja (3 v.) Kesto/Längd 12.8.2013– Sisältö/Innehåll Tutkinto antaa valmiuksia seurakunnan työntekijänä toimimiseen. 3-4-vuotinen ohjelma, jossa kolmantena vuonna erikoistutaan monipuolisesti seurakuntatyön eri alueisiin. Pääsyvaatimuksena erikoistumisvuodelle on kahden lukukauden edeltävät Raamatun ja teologian opinnot (Seurakuntalinja). Haku/Ansökan Iso Kirja -opistosta saatavalla hakulomakkeella 15.7. mennessä.

Osoite/Adress: Kaikulantie 90 19600 HARTOLA Puh/Tel: (03) 874 740 Fax: (03) 874 7411 opisto@ihop.fi www.ihop.fi Omistaja/Ägare: Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö Yleistä/Allmänt: Sitoutumaton Itä-Hämeen opisto sijaitsee 4-tien, valtaväylän varrella Hartolassa vain runsaan kahden tunnin ja hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingistä. Sisä- ja ulkoliikuntaan hyvät tilat kesällä ja talvella, kuten golfin pelaamisen. Ohjelmassa on lukio ja yliopisto-opinnot, jotka takaavat sisäänpääsyn yliopistoon avoimen yliopiston opintoja suorittamalla. Kielikursseissa pitkät ulkomaanjaksot.

Englantia Englannissa Kesto/Längd 26.8.2013–21.12.2013 / 7.1.2014-26.4.2014 Sisältö/Innehåll Lukukauden kestävä kielikurssi, josta 3 kk opistossa ja yksi Kendalissa lähellä Manchesteriä. Lähtötaso on perusenglannin osaaminen. Tavoitteena on parantaa englanniksi tapahtuvaa vuorovaikutusta: ymmärtämistä ja puheen tuottamista. Syntyperäinen opettajamme opettaa englanniksi. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen elokuun puoliväliin mennessä syyskurssille ja joulukuun puoliväliin mennessä kevätkurssille.

Kesto/Längd 26.8.2013–1.3.2014 / 7.1.2014–27.6.2014 Sisältö/Innehåll Kurssilla opiskellaan Mandariinin kiinaa. Opetellaan perusrakenteet, ääntäminen, lukeminen ja kirjoittaminen. Sanastoa ja puhutun ymmärtämistä opitaan aina arkipäivän tilanteiden hallitsemiseen saakka. Tammi-huhtikuu opiskellaan opistolla ja touko-kesäkuu Shanghaissa. Opettajana toimii Tie Guo. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen elokuun puoliväliin mennessä syyskurssille ja joulukuun puoliväliin mennessä kevätkurssille.

Lukio Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Hyvät tulokset, mielekäs opiskelu rennossa ympäristössä. Pienissä opintoryhmissä henkilökohtaista ohjausta. Ilmainen opetus, ruoka ja asuminen. Opiskelijoita eri puolilta Suomea. Kannettava tietokone tai kirjat 1. lukuvuoden opiskelijalle. Suoritettava vähintään 44/48 kurssia, aikuislukion op Myös golflukio. Haku/Ansökan Hakemukset lähetetään suoraan opistolle. Kevään hakuaika päättyy 1.8.2013. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myöhemminkin. Lisätietoja saa opistolta tai netistä www.ihopisto.net.

Oikeustieteen linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Väylä hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Opintoja lukuvuodessa 60 op. Mahdollisuus hakea yliopistoon ilman pääsykokeita! Opinnot: rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot tai yleiset oikeusjärjestysopinnot.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

45


I Haku/Ansökan Haku päättyy 90.8.2013. Linjalla on 18 aloituspaikkaa. Peruutuspaikkoja voi tiedustella myöhemminkin. Lisätietoja opistolta tai nettisivuilta www.ihopisto.net

Taiteen linja Kesto/Längd 26.8.2013–1.2.2014 Sisältö/Innehåll ”Eurooppalaisempi” kuvataidelinja koostuu akryyli, öljyväri- ja akvarellitekniikasta sekä grafiikan menetelmistä ja niihin liittyvistä apuaineista. Kaksi viimeistä kuukautta opiskellaan Espanjassa Malagassa. Syntyperäinen espanjalainen opettaja tuo opetukseen oman maansa kulttuuritaustaa. Haku/Ansökan Ilmoittautumisaika elokuun puoliväliin asti.

Venäjää Venäjällä Kesto/Längd 26.8.2013–1.3.2014 / 7.1.2014–27.6.2014 Sisältö/Innehåll Kurssimme on tarkoitettu jokaiselle, joka tähtää yleiskielen oppimiseen. Lähtötaso on nolla. Majoitus asuntolassa, päivittäiset ruokailut ja ryhmän tuki luovat hyvän oppimisympäristön. Tammi-huhtikuu opiskellaan opistolla ja touko-kesäkuu Hatsinan opettajakorkeakoulussa. Hatsina on 80.000 asukkaan rauhallinen kaupunki. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen elokuun puoliväliin mennessä syyskurssille ja joulukuun puoliväliin mennessä kevätkurssille.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

46

Itä-Karjalan Kansanopisto

toimiminen, hieronta hoitotapahtumana ja hieroja yrittäjänä sekä yksi valinnainen osa hierojan erikoisammattitutkinnosta. Asiakas- ja erikoishierontoja, jäsenkorjaus, vyöhyketerapia, hermoratahieronta.

Osoite/Adress: Valoniementie 32 58450 PUNKAHARJU Puh/Tel: (015) 57 211 vaihde, 050 363 5114 Fax: (015) 572 1220 ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi www.ikko.fi

Haku/Ansökan Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 20.5. toiseen 5.8.2013 mennessä. Linjalle voi hakeutua senkin jälkeen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www. ikko.fi). Valintahaastattelu. Kelpoisuus alan AMK-opintoihin.

Omistaja/Ägare: Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry Yleistä/Allmänt: Monikulttuurinen, luonnonläheinen ja yhteisöllinen kansanopisto järjestää yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Opisto tarjoaa kaikenikäisille suomalaisille, maahanmuuttajille ja muille opiskelijoille opintoja, jotka antavat valmiuksia jatkoopintoihin, työelämään, yhteiskuntaan ja itsensä kehittämiseen. Monialaisen kansanopiston oppimisympäristö antaa hyvät mahdollisuudet opiskella käytännönläheisesti eri linjoilla. Opisto sijaitsee luonnonkauniissa Valoniemessä Punkaharjulla Saimaan rannalla. Kulkuyhteydet Valoniemeen eri puolilta Suomea ovat hyvät. Kukit, kun saat toisetkin kukkimaan.

Kansainvälispainotteinen kotitalousopetus/Suomen kielen ja kulttuurin linja

Asioimistulkin ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 20.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Tulkkia tarvitaan, kun henkilöillä ei ole yhteistä kieltä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Koulutus sisältää asioimistulkin ammattitutkinnon näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet: asioimistulkin työn eettiset ja juridiset perusteet, viestintä, työkielten, kulttuuri- ja asiatiedon hallinta, tulkkaus, yrittäjyys. Haku/Ansökan Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 20.5. toiseen 5.8.2013 mennessä. Linjalle voi hakeutua senkin jälkeen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www. ikko.fi). Valintahaastattelu. Kelpoisuus alan AMK-opintoihin.

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus (erikoishierontapainotteinen) Kesto/Längd 20.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus sis. hierojan ammattitutkinnon näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet. Pakolliset tutkinnon osat hierojana

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kotitalousopetus (ent. talouskoulu): asuminen ja asuinympäristössä toimiminen, viihtyisästä kodista huolehtiminen, kotiruoan valmistaminen, valinnaiset aineet. Kolme pistettä ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Suomen kieli, kulttuuri, työelämä/yhteiskuntataidot. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus ulkomaal., ulkosuom. Kielitutkinto. Haku/Ansökan Talouskouluun haetaan yhteishaussa tai jatkuvasti suoraan opistoon. Opetus, asum, aamupala, lounas, päivällinen maksuttomat. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myöhemmin. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1391/977

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kesto/Längd 13.8.2013–4.6.2016 Sisältö/Innehåll Kotityö- ja pudistuspalvelujen koulutusohjelmat. Ruoanvalmistuksen, puhtaanapidon, yritystoiminnan, palvelujen tuottamisen perustaidot. Valmiudet kotityö-, ravitsemis-, puhdistuspalvelujen avustaviin tehtäviin. Peruskoulun mukautetun, harjaantumisoppimäärän, yleisopetuksen suorittaneille. Asumis- ja vapaa-ajan ohjaus. Haku/Ansökan Hakeminen yhteishaussa tai jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1391/512


I Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Lasten- ja kodinhoidon linja, kotitalousopetus (ent. talouskoulu)

Kesto/Längd 20.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Pakolliset osat: ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Valinn. yrittäjyys. Harjoittelet käytännössä opistossa toimivilla erityisja muilla linjoilla. Opistolla on näyttötutkintojen järjestämissopimus. Haku/Ansökan Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 20.5. toiseen 5.8.2013 mennessä. Linjalle voi hakeutua senkin jälkeen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www. ikko.fi). Valintahaastattelu. Kelpoisuus alan AMK-opintoihin.

Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Perhepäivähoitajan ja kotiavustajan peruskurssit. Lasten-, kodin- ja päivähoito, kasvatus, kotipalvelu. Kotitalousopetus (ent. talouskoulu): asuminen ja asuinympäristössä toimiminen, viihtyisästä kodista huolehtiminen, kotiruoan valmistaminen, valinnaiset aineet, 3 lisäpistettä amm. perustutkintoon. joht. koulutukseen. Haku/Ansökan Yhteishaku tai jatkuva haku opistoon. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen maksuttomat (talouskoulun osalta). Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myöhemmin. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1391/186

Kymppiluokka (perusopetuksen lisäopetus) Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun arvosanojen korottaminen. Tutkintoaineiden lisäksi kansalaistaitoja, käytännön, harrastus-, taideaineita. Työelämään ja jatkokoulutuksiin tutustuminen, työpajoja, valinn. kursseja, tapahtumia, retkiä. Lisäopetuksen suorittaneelle 3 valintapistettä valittaessa opisk. ammat. perustutk. johtavaan koulutukseen. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen ja oppikirjat maksuttomat.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 20.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Sis. näyttötutkinnon pakolliset osat: ammatill. toiminta lasten ja nuorten erit. ohjauksessa, yksilön/yhteisön osallistumisen vahvist., kulttuurien moninaisuus ohj.työssä, valinnaisena: erit. tukea tarvits. lasten/nuorten/perheidensä ohjaus ja tukem., tutk. osa toisesta tutkinnosta, yrittäjänä toimiminen. Tutkintotil:t. Haku/Ansökan Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 20.5. toiseen 5.8.2013 mennessä. Linjalle voi hakeutua senkin jälkeen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www. ikko.fi). Valintahaastattelu. Kelpoisuus alan AMK-opintoihin.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Kesto/Längd 13.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Kielelliset ja muut valmiudet ammatillisiin opintoihin siirtymiseksi. Maahanmuuttajille, joilla on jo suomen kielen perustaito. Parannetaan etenkin suomen kielen taitoa ja perehdytään työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Kolme valintapistettä valittaessa opisk. ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen maksuttomat.

Maaseutumatkailun ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 20.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Voit suuntautua maas.matk.yrittäjäksi: yritystoiminta ja markkinointi, valinn: majoitus-, ateria-, ohjelmapalvelut tai maas. matk.yrityksen työntekijäksi: yrittäjyys, majoitus-, ateria-, ohjelmapalvelut. Koulutuksessa maaseutumatk. ammattitutkinnon näyttötutkinnon osien tutkintotilaisuudet, jotka opisto järjestää. Haku/Ansökan Jatkuva haku ensimmäiseen valintaan 20.5. toiseen 5.8.2013 mennessä. Linjalle voi hakeutua senkin jälkeen. Tilaa

hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Valintahaastattelu. Kelpoisuus alan AMK-opintoihin.

Opinnollinen aktiviteetti-, matkailu- ja kielilinja Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Viritetään kiinnostus itsensä jatkuvaan kehittämiseen inhimillisesti onnellista, osallistuvaa, tasapainoista elämää varten. Tietoja fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tutustutaan uusiin asioihin, kohteisiin, kieliin, kulttuureihin kotimaassa ja ulkomailla maailmankuvaa laajentaen. Myös senioreille. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Peruskoululinja Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun opintojen täydentäminen ja päättötodistuksen suorittaminen. Tutkintoaineiden lisäksi kansalaistaitoja, käytännön, harrastus-, taideaineita. Työelämään ja jatkokoul. tutust., työpajoja, valinn. kursseja, tapahtumia, retkiä. Päättötodistuksen hakeut.vuonna saaneelle 3 valintap. ammat. perustutk. koulutukseen Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen ja oppikirjat maksuttomat.

Peruskoululinja maahanmuuttajille, ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille Kesto/Längd 13.8.2013–30.5.2015 Sisältö/Innehåll Tavoitteena perusopetuksen päättötodistus ja hyvä suomen kielen taito jatkokoulutusta sekä kansalais- ja työelämää varten. Suomalaisen peruskoulun aineita, suomen kieltä, muita aineita. Päättötodistuksen hakeutumisvuonna saaneelle 3 valintapistettä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen ja oppikirjat maksuttomat.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

47


I

J Suomen kielen ja kulttuurin linja/maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille, maahanmuuttajille, muille kiinnostuneille. Suomen kieli, viestintä, Suomi-tietous, kulttuuri, työelämään, ammatin valintaan, jatkokoulutuksiin perehtyminen. Alkeis-, keski-, jatkoryhmät. Soveltuu kotoutumiskoulutukseksi (60 ov). Mahdollisuus yleiseen/valtionhallinnon kielitutkintoon. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava I), 20-80 ov (2-vuotinen) Kesto/Längd 13.8.2013–6.6.2015 Sisältö/Innehåll Ammatilliseen koulutukseen ja työelämään perehtyminen keskeistä. Valmiuksia selviytyä itsenäisessä tai tuetussa arkielämässä. Laajuus HOJKS:n mukaan. Asumis- ja vapaa-ajanohjaus. Mahd. kuntoutukseen kuntoutuskeskuksessa. Harjoitellaan avustavana työntekijänä kiinteistö-, sosiaali-, ravitsemis- ja puhdistuspalvelussa. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen maksuttomat.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava II), 40-120 ov (3-vuotinen) Kesto/Längd 13.8.2013–4.6.2016 Sisältö/Innehåll Työhön ja itsenäiseen elämään perehtyminen keskeistä. Valmiuksia selviytyä itsenäisessä tai tuetussa arkielämässä. Laajuus HOJKS:n mukaan. Asumis- ja vapaa-ajanohjaus. Mahd. kuntoutukseen kuntoutuskeskuksessa. Harjoitellaan työelämässä avustavana työntekijänä kiinteistö-, sosiaali-, ravitsemis- ja puhdistuspalvelussa.

48

Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin. Opetus, asuminen, aamupala, lounas, päivällinen maksuttomat.

Viestintä- ja ilmaisutaidon linja Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Puhe-, näyttämö-, media-, liikunnallinen, kirjallinen ilmaisu, musiikki, maalaus, teatterioppi, lavastus, teatteritekniikka, viestintä. Käsikirjoituksia, esiintymisiä, videon, lehden tekemistä. Kehitetään itsetuntoa, vuorovaikutus-, sosiaalisia- ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Teematapahtumia, opintoretkiä, lopputyö. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Tilaa hakulomake opistolta tai tulosta netistä (www.ikko.fi). Opiskelun voi aloittaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Jaakkiman kristillinen opisto Osoite/Adress: Opistontie 21 56100 RUOKOLAHTI Puh/Tel: (05) 669 0300 Fax: (05) 669 0370 jaakris@jaakkima.fi www.jaakkima.fi Omistaja/Ägare: Jaakkiman kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Jaakkiman kristillinen opisto on eteläkarjalaisella Saimaan niemellä sijaitseva viihtyisä oppimisympäristö, joka tarjoaa ammatillista ja yleissivistävää koulutusta niin nuorille kuin aikuisillekin. Painotamme työssämme laatua, luovuutta ja ekologisuutta. Opetuksen yksityiskohdat selviävät linjakohtaisista esitteistä, joita saa opistolta ja netistä. Asuntolassa on 100 vuodepaikkaa. Opiskelijat eivät voi jäädä opistolle viikonlopuksi.

Henkilökohtaisen avustajan koulutus Kesto/Längd 18.1.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on edistää mahdollisuuksia työllistyä pitkäaikaissairaiden ja vammautuneiden henkilökohtaisen avustajan tehtäviin. Koulutus on laajuudeltaan 32ov, ja sisältää mm. seuraavia

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

osa-alueita: hoiva ja avustaminen, ensiapu, apuvälineet ja niiden käytön opastaminen, vuorovaikutustaidot. Haku/Ansökan Koulutus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työstä kiinnostuneille. Koulutus ei ole hoitoalan koulutus, mutta se on eduksi hakeuduttaessa alan ammatilliseen koulutukseen. Hakuaika päättyy 30.11.2012.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 22.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Näyttötutkintoon valmistava koulutus. Koulutus ja tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana erilaisissa opetuksen, kasvatuksen ja vapaa-ajantoiminnan yksiköissä. Opiskeluun kuuluu lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Haku/Ansökan Haku 31.5.2013 mennessä. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Psykologinen testi maksaa n. 55 euroa.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu ammatilliset valmiudet työskennellä erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä lapsen ja perheen kasvua ja hyvinvointia tukien. Koulutus antaa edellytykset työskennellä esim. seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kunnallisessa päivähoidossa ja koululaisten aiptoiminnassa Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan yhteishaun kautta. Hakuaika on 25.2.-15.3.2013. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Psykologinen testi maksaa n. 55 euroa. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1290/184 (pk) ja 257 (yo)

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, aikuiskoulutus Kesto/Längd 13.8.2013–18.12.2015 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu ammatilliset valmiudet työskennellä erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä lapsen ja perheen kasvua ja hyvinvointia tukien. Tutkinto antaa edellytykset työskennellä esim. seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kunnallisessa päivähoidossa ja koululaisten aip-toiminnassa


J Haku/Ansökan Koulutukseen on jatkuvahaku. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Psykologinen testi maksaa n. 55 euroa. Näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään päivä-, monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksena.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kesto/Längd 2.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tukee aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista ja antaa heille sellaiset kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet, että he pystyvät selviytymään uudessa ympäristössä sekä hakeutumaan jatko-opintoihin tai työelämään. Keskeiset aineet: suomen kieli ja viestintätaidot, työelämä- ja yhteiskuntataidot. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 31.5.2013. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Jamilahden kansanopisto Osoite/Adress: Tikkupolku 1 49460 HAMINA Puh/Tel: (05) 755 6600 Fax: (05) 755 6670 toimisto@jamilahti.fi www.jamilahti.fi Omistaja/Ägare: Karjalan Evankelinen Seura ry. Yleistä/Allmänt: Jamilahden kansanopisto on turvallinen pienyhteisö, jossa tuetaan opiskelijan henkisen ja taiteellisen identiteetin kasvua. Kodikas ja viihtyisä opisto sijaitsee kauniilla paikalla meren rannalla vain kahden kilometrin päässä Haminan keskustasta. Opiskelu on linjoilla päätoimista ja opintotukeen oikeuttavaa. Hinta vaihtelee 90-145 euroon opintoviikolta oheispalveluiden määrästä

Erityislinja Kesto/Längd 2.9.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Harjautumis- tai mukautetun peruskoulun käyneille, jotka haluavat itsenäistyä, kehittää ilmaisutaitojaan ja lisätä jatkoopintomahdollisuuksiaan. Vahvistaa asumisvalmiuksia. Henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden.

Haku/Ansökan Hakuaika on 1.2.-28.3.2013. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät opiston sivuilta www. jamilahti.fi. Myös hakuajan jälkeen kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Luonto- ja ympäristölinja Kesto/Längd 2.9.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla tutustutaan monipuolisesti suomalaiseen luontoon lähiluontoon painottuen. Tutustutaan luonnon tilaan, uhkiin ja -suojeluun sekä luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin esim. matkailulle, luontoalan ammatteihin ja opiskelumahdollisuuksiin. Haku/Ansökan Linjalle haetaan hakulomakkeella, joka löytyy verkkosivuilta www.jamilahti.fi tai opiston toimistosta Tikkupolku 1 49460 Hamina.

Englannin kielen linja – Language programme Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Filologian opinnoissa suoritetaan Jyväskylän yliopiston englannin perusopinnot, tavoitteena jatkaa yliopistossa. Cambridgen opinnoissa pääpaino peruskielitaidon kehittämisessä ja monipuolistamisessa niille, jotka haluavat vankan kielitaidon työelämää tai koulutusta varten. Kaikilla 2 viikon matka Englantiin. Haku/Ansökan Lähtötaso: lukion A-kieli. Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku: 1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7. ja 13.8.

Historian linja

Musiikkiteatterilinja Kesto/Längd 2.9.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa laajan kuvan teatterin eri osaalueista, teoriassa ja käytännössä. Lisää oman kehon tuntemusta ja auttaa tietämään, oletko sinä teatteria varten? Lopputyönä tehdään musiikkiteatteriesitys. Haku/Ansökan Haku vapaamuotoisella hakemuksella, johon kuuluu lyhyt elämänkerta sekä jäljennökset opinto- ja työtodistuksista. Valintakokeet ovat kesäkuussa ja elokuussa.

Joutsenon Opisto Osoite/Adress: Pöyhiänniementie 2 54100 JOUTSENO Puh/Tel: (05) 610 0100 Fax: (05) 610 0125 opisto@joutsenonopisto.fi www.joutsenonopisto.fi Omistaja/Ägare: Raittiuden Ystävien Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Joutsenon Opisto on sitoutumaton taiteen, kulttuurin ja avoimen yliopiston koulutuspalveluja tuottava oppilaitos. Opisto keskittyy kuvataiteen, englannin, japanin ja suomen kielten sekä yliopistollisten arvosanojen koulutuksen antamiseen yhdessä Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen kanssa. Opisto sijaitsee Lappeenrannan Joutsenon kaupunginosassa, jonne on hyvät kulkuyhteydet. Kesätoiminnan opistossa muodostaa Joutsenon Taidekesä, 30 kurssin kurssikokonaisuus. Asunnot (1-2hh) ovat opiskelijoiden käytössä myös viikonloppuisin maksutta.

Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Painopiste on yliopistollisten arvosanojen suorituksessa. Vuoden aikana suoritetaan kaksi perusopintokokonaisuutta seuraavista oppiaineista: historia, kulttuurihistoria ja maantiede sekä yliopistollisia yleisopintoja (academic reading, communication skills, akademisk svenska, kirjoitusviestintä, puheviestintä). Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku: 1.6.-13.8.Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7. ja 13.8.

Japanin kielen ja kulttuurin linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot aloitetaan kielen perusteista. Opintojen jälkeen opiskelija kykenee suoriutumaan päivittäisistä viestintätilanteista ja lukemaan helpohkoa tai keskitasoista japaninkielistä tekstiä. Käydään läpi peruskielioppi, hiragana- ja katakanamerkit sekä n. 500 kanji-merkkiä ja Japanin historiaa ja kulttuuria. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Kiinan kielen ja kulttuurin linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskellaan mandariinikielen perusrakenteita ja perussanastoa ja aktivoidaan suullisia puhevalmiuksia. Perusopintoja opiskellaan natiivin opettajan kanssa.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

49


J Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku: 1.6.-13.8.Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7. ja 13.8.

Kuvataidelinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kuvataideopetus antaa valmiuksia taidealojen ammatillisiin koulutuksiin pyrkiville ja mahdollistaa kuvataiteen harrastamisen. Keskeisiä aineita ovat maalaus, piirustus, taidegrafiikka, kuvanveisto, valokuvaus, kankaanpaino ja sekatekniikka. Linjalla oma näyttely ja opintomatka Lontooseen. Haku/Ansökan Kotisivuilta löytyy tulostettava lomake. Liitteeksi 1-2 näytetyötä tai kuvataiteen lukiodiplomi (arvosana 3-5).Hakuaika 1.6.13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7. ja 13.8

Käyttäytymistieteiden linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Painopiste on yliopistollisten arvosanojen suorituksessa. Vuoden aikana suoritetaan kaksi perusopintokokonaisuutta seuraavista oppiaineista: kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia sekä yliopistollisia yleisopintoja (academic reading, communication skills, akademisk svenska, kirjoitusviestintä, puheviestintä). Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Lisäopetuslinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on korottaa peruskoulun arvosanoja, parantaa opiskelu- ja jatkokoulutusvalmiuksia. Perusaineina ovat äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, maantieto, historia, matematiikka, atk, viestintä, biologia, yhteiskuntaoppi ja työoppiminen. Opetus ja lounas ovat lähiopetuspäivinä maksuttomia. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

50

Maahanmuuttajalinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen perusteiden mukaisesti tehtävänä on antaa sellaiset kielelliset ja yhteiskunnalliset valmiudet, joiden avulla maahanmuuttaja pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa, toimimaan työelämässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin ja kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Opeksi-linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentava linja luokan- tai lastentarhanopettajaksi aikoville. Kehitetään valmiuksia menestyä yliopiston pääsykokeissa. Perusaineina kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot (Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaan), kehityspsykologia, kuvataide, musiikkikasvatus, kirjoitus- ja puheviestintä, työharjoittelu. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Sosiaalitieteiden linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Painopiste on yliopistollisten arvosanojen suorituksessa. Vuoden aikana suoritetaan kaksi perusopintokokonaisuutta seuraavista oppiaineista: kasvatustiede, erityispedagogiikka, psykologia sekä yliopistollisia yleisopintoja (academic reading, communication skills, akademisk svenska, kirjoitusviestintä, puheviestintä). Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Suomen kielen ja kirjallisuuden linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla suoritetaan suomen kielen opinnot Itä-Suomen yliopiston ja kirjallisuuden perusopinnot Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Opiskele-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

minen on monipuolista valmentautumista yliopistojen suomen kielen, kirjallisuuden ja kirjallisuustieteen pääsykokeisiin. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella, kotisivuilta löytyy myös tulostettava lomake. Haku:1.6.-13.8. Hyväksymispäätöksiä tehdään 7.6., 20.6., 5.7., 19.7., 31.7., 13.8.

Jyväskylän kristillinen opisto Osoite/Adress: Sulkulantie 28 40520 JYVÄSKYLÄ Puh/Tel: (014) 334 8000 Fax: (014) 334 8001 toimisto@jko.fi www.jko.fi Omistaja/Ägare: Jyväskylän kristillisen opiston säätiö Yleistä/Allmänt: Jyväskylän kristillinen opisto on säätiöpohjainen Suomen evankelisluterilaisen kirkon herännäisyyden herätysliikkeeseen pohjautuva oppilaitos. Välitämme iloa, eloa ja älyä vahvan osaamisen ja yhteistyöverkoston pohjalta monimuotoisena oppimiskeskuksena sekä eri-ikäisten kodinomaisena, monikulttuurisena kohtaamispaikkana. Tilaa esitteet ja hakulomakkeet opistolta tai täytä ne netissä. Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella koulutusten alkuun saakka. Voit opiskella myös avoimen yliopiston opintoja. Lyhytkurssille ilmoittautumiset 1 kk ennen kurssin alkua.

Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus (APA) Kesto/Längd 2.9.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Aikuisille, joilla on puutteita peruskouluopinnoissa sekä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, joilta puuttuvat peruskouluopinnot (myös luku- ja kirjoitustaito). Henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, luonnon- ja yhteiskuntatietoa sekä muita perusopetuksen alkuvaiheen opintoja). Haku/Ansökan 26.5.2013. Valintahaastattelu on 4.6.2013. Haastatteluun lähetetään kutsu. Pääsyvaatimuksena opiskelulupa Suomessa.


J Graafinen suunnittelu Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Graafisen alan perustaidot ja -tiedot, alalla käytetyt tietokoneohjelmat, kontaktit työelämään. Visuaalinen ilmaisu (mm. piirustus ja maalaus, värioppi, taidehistoria, valokuvaus), graafinen tuotanto (mm. julkaisutaitto, 3D, Flash), yleisopinnot (mm. AV mediakulttuuri, projektit, yhteiset ja valinnaiskurssit). Haku/Ansökan 26.5. mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa opistolta. Pääsyvaatimus yo / lukio (tai pk ja vuoden lisäopinnot tai työ). Valintahaastattelu, johon kutsutaan erikseen 3.6.2013.

Kasvatus ja opetus Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Orientaatio, avoimen yliopiston opinnot: kasvatustiede 25 op, erityispedagogiikka 5 op, kirjoitusviestintä, puheviestintä, Academic reading, Akademisk svenska, EA1, ohjaustaidot, TET, VAKAVA -valmennus, ryhmänohjaus ja yhteiset opinnot, valinnaiset opinnot, lukupiiri. Tiedot: marja-sisko.kataikko@jko.fi, 050 389 9632. Haku/Ansökan 26.5.2013 mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa opistolta. Pääsyvaatimus yo/lukio tai peruskoulu täydennettynä vähintään vuoden opinnoilla tai työkokemuksella. Täydennyshaku 4.8.2014 mennessä.

Kipinä -kädentaidot Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kädentaitotekniikoita ja kuvataiteen menetelmiä, parempi jatko-opintokelpoisuus, työtapojen ja materiaalien hallinta. Myös vuorotteluvapaalle tai kuntoutumisjaksolla. Taidon perusteet, tekstiili- ja plastinen ilmaisu, kuvallinen ilmaisu, työpajaohjaus, projektit, asiakastyöt, valinnaiset, näyttelyn toteuttaminen. Haku/Ansökan 26.5.13 mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa opistolta. Pääsyvaatimus yo/lukio (tai pk ja vuoden lisäopinnot tai työ). Valintahaastattelu 3.6.2013, täydennyshaku 4.8.2013 mennessä.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Kesto/Längd 12.8.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Monimuoto-opiskelua. Tutkinnossa suoritetaan 3 osaa 7 vaihtoehdosta. Vaihtoehdot ovat kotisiivouspalvelut, kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut, kodin ruokapalvelut, avustamis- ja asiointipalvelut, pihan- ja puutarhanhoitopalvelut, kodin kunnostus- ja huoltopalvelut, yrittäjyys kotityöpalvelualalla. Haku/Ansökan Suora haku 26.5.12 mennessä, haastattelu 5.6.13. Täydennyshaku 8.8.2013 mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi, tai kysy hakeutumisesta tarkemmin niina. hakala@jko.fi, 050 389 9631.

Kesto/Längd 11.9.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Ammattipätevyys ja valmiuksia kehittää erityiskasvatuksen osaamista. Erityiskasvatus ja -ohjaus, moniammatillinen työ, kulttuurien vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja osallisuus, erityistä tukea tarvitsevien lasten (tai nuorten) ja heidän perheidensä tukeminen. Yrittäjyys vapaaehtoinen. Myös oppisopimuskoulutuksena. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Täytä hakemus www.jko.fi tai tilaa lomake opistolta. Soveltuva perustutkinto tai muu pätevyys, vähintään 3 v työkokemus lasten ja nuorten parissa, alan työpaikka. Kysy: petri.ronka@jko.fi, 050 389 9636.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta: ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Vapaasti valittava tutkinnon osa on yrittäjyys. Myös oppisopimus. Kysy sari.paananen@jko.fi p. 050 3899639 Haku/Ansökan 26.5.2013 mennessä. Täytä hakemus www.jko.fi tai tilaa lomake opistolta, valintakoe 6.6.2013 (lähetetään kutsu). Täydennyshaku 8.8.2013 mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella koulutuksen alkuun saakka.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto ( N / PK) Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Ammattitaitoa tukevat opinnot, ammatilliset opinnot (mm. lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö, lasten iltapäivä- ja leiritoiminnan ohjaus), valinnaiset opinnot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Haku/Ansökan Yhteisvalinnassa. Hakemusten perusteella kutsutaan valintatilaisuuteen, joka sisältää psykologin testauksen (n. 60 e). Pääsyvaatimuksena suoritettu peruskoulu sekä soveltuvuus. Aikuiset keväällä alkavaan koulutukseen. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1690/184

Lastenohjaaja -lapsi- ja perhetyön perustutkinto (YO / AI) Kesto/Längd 2.1.2014–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Ammatilliset opinnot (mm. lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö, lasten iltapäivä- ja leiritoiminnan ohjaus), valinnaiset opinnot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt. Mahdollisuus myös oppisopimukseen (kati.komulainen@jko.fi, p. 050 3899 650). Haku/Ansökan Syksyn yhteisvalinnan kautta. Valintatilaisuus sis. psykologin tekemän testauksen (60 e). Pääsyvaatimus yo/lukio sekä soveltuvuus alalle. Aikuisopiskelijan on mahdollista hakea myös suorassa haussa 24.11.2013 mennessä. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1690/275

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus (MAVA) Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomalainen työ- ja opiskelukulttuuri, oman identiteetin löytäminen toisessa kulttuurissa. Suomen kielen opinnot, englanti, ATK, matemaattisluonnontieteelliset, yhteiskunnalliset ja elämänhallinnan opinnot, opiskelu ja ammatinvalinta, työharjoittelu. Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Haku/Ansökan 17.5.2013 mennessä. Valintakoe 4.6.2013. Pääsyvaatimus: opiskelulupa Suomessa, suomen kielen taso A2.2., luku- ja kirjoitustaito, kiinnostus ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

51


J Musiikin koulutusohjelma Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Sisältö suunnitteilla. Kysy tiina.makinen@ jko.fi, marja-sisko.kataikko@jko.fi Opintoohjelma valmistuu syksyn 2012 aikana. Haku/Ansökan 26.5.2013 mennessä. Täydennyshaku 4.8. mennessä. Valintahaastattelu tarvittaessa. Tilaa hakemus opistolta tai täytä osoitteessa www.jko.fi

Näköalapaikka Kesto/Längd 9.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Turvallinen paikka työstää oman elämän kysymyksiä, liittyivät ne sitten itsetuntemukseen, ihmissuhteisiin, työelämään, koulutukseen tai olemassa olon merkitykseen. Opetus ryhmässä keskustellen, vertaisryhmässä ja henkilökohtaisesti. Tietopuolisen opetuksen tueksi hyödynnetään erilaisia luovia menetelmiä. Haku/Ansökan 26.5.2013 mennessä. Haastattelu 11.6., täydennyshaku 28.8. mennessä. Pääsyvaatimus 18 vuoden ikä, motivaatio, valmius itsetutkiskeluun. Lisätietoa riitta. komu@jko.fi, 050 3899 643

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, oppisopimus Kesto/Längd 11.9.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelija laatii henkilökohtaisen opetussuunnitelman, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus. Yhteistyö ja ammatillinen vuorovaikutus, varhaiskasvatus, hoito ja huolenpito, erityiskasvatus, monikulttuurisuus, allergisen ja erityisruokavaliota tarvitsevan lapsen hoito. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Pääsyvaatimuksena peruskoulu tai ylioppilastutkinto / lukio sekä työkokemusta ja alalle, työ- tai työssäoppimispaikka, vaadittava terveys. elina. kari@jko.fi, 044 7522 775.

Perusopetukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille (PEVA) Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieli ja viestintä, peruskoulun oppiaineita, esim. englanti, ruotsi, matematiikka, historia, yhteiskunnalliset aineet ja tietotekniikka, työelämään tutustuminen, kädentaitojen, kielten, liikunnan ja musiikin kursseja.

52

Haku/Ansökan 17.5.2013 mennessä Lomake opistolta tai www.jko.fi. Valintakoe, kutsu erikseen. Pääsyvaatimus: 17 v ikä, opiskelulupa Suomessa, suomen kielen perustaidot (taitotaso A1.3).

Perusopetukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille (PEVATE)–työelämäpainotteinen Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu perustuu henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan. Sisältöjä: suomen kieli ja viestintä, työelämään tutustuminen, peruskoulun oppiaineita, esim. englanti, ruotsi, matematiikka, historia, yhteiskunnalliset aineet ja tietotekniikka. Haku/Ansökan Haku päättyy 17.5.2013. Valintahaastattelu. Pääsyvaatimuksena 17 vuoden ikä, opiskelulupa Suomessa, suomen kielen perustaidot (taitotaso A1.3).

Perusopetuksen lisäopetus–kymppiluokka Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskouluarvosanojen korottaminen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma: tarpeelliset kurssit kymmenestä peruskouluaineesta. Yleissivistävät aineet (mm. äidinkieli, englanti, historia, matematiikka), yhteiset aineet (mm. elämänhallinta, opintojen ohjaus, yksilöllinen ohjaus), valinnaiset aineet, TET. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 26.5. mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa lomake opistolta. Valintahaastattelu 4.6.2013. Täydennyshaku 4.8. mennessä, haastattelut 6.8.2013.

Suntion ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa monipuolisia taitoja toimia seurakunnan tehtävissä, jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, viheralueilla, hautausmailla, puhtaanapidossa, kiinteistönhoidossa sekä ruokahuollossa. Valinnaisena joko esimiestehtävät tai ruokapalvelut. Vapaaehtoisena yrittäjyys. Mahdollisuus myös oppisopimusopiskeluun. Haku/Ansökan 26.5. mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa lomake opistolta. Valintahaastattelu 5.6. ja 9.8., kutsutaan. Pääsyvaatimuksena 18 v. ikä, hyvä terveys ja hyväksytysti suoritettu pääsykoe.

Teatteri-ilmaisu Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Esiintymis- ja ilmaisutaitoa, esityskokonaisuuksien valmistamista. Työskentely on projektiluonteista, asioita työstetään oman persoonan avulla. Draamakasvatuksen perusopinnot (25 op). Oman kokonaisilmaisun kehittäminen, dramaturgia, esitysten valmistaminen. Tutustut myös paikallisiin laitos- ja harrastajateattereihin. Haku/Ansökan 26.5. mennessä. Täytä hakemus osoitteessa www.jko.fi tai tilaa lomake opistolta. Valintakoe 5.6.2013. Pääsyvaatimuksena peruskoulun suoritus ja kiinnostuneisuus alalle. Täydennyshaku 4.8. mennessä.

Sisustussuunnittelu Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tiedot ja taidot sisustussuunnittelun eri osa-alueista, muotoilullinen ja arkkitehtoninen näkemys, jatko-opinnot, työelämätaidot. Kontaktit yrityksiin ja elinkeinoelämään. Sisustussuunnittelun perusteet, taiteellisen työskentelyn ja sommittelun perusteet, työelämätaidot, yrittäjyys, oma näyteportfolio. Haku/Ansökan 26.5. mennessä. Hakemus opistolta tai osoitteessa www.jko.fi. Pääsyvaatimuksena lukio tai peruskoulu ja alan työkokemusta. Valintahaastattelu 4.6.2013, täydennyshaku 4.8. mennessä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI


J K Jämsän Kristillinen Kansanopisto Osoite/Adress: Ruotsulantie 42 42100 JÄMSÄ Puh/Tel: 020 7644 500 toimisto@jamsanopisto.fi www.jamsanopisto.fi Omistaja/Ägare: Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdistys r. y. Yleistä/Allmänt: Tavoitteena on yleistä koulujärjestelmää täydentäen ja syventäen kohottaa opiskelijoiden yleissivistystä, laajentaa heidän yhteiskunnallista ja kansainvälistä tietämystään sekä tukea opiskelijoiden persoonallista kehitystä. Painopisteinä ovat arvokasvatus, kielet ja kansainvälisyys, viestintätaidot, musiikkiopinnot, tietotekniikka, käden ja kodin taidot. Opiston aatteellisena taustana on ev.lut. kirkon vanhoillislestadiolainen herätysliike. rajoitetusti/begränsat

Global Communication Program Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: englanti (suomalaisille), suomi toisena kielenä (ulkomaalaisille), saksa/ranska/venäjä (tarjotaan näistä yhtä kieltä vuosittain), Global Studies, viestintä, projektityöskentely, pienoisyhteiskuntaopinnot. Noin puolet linjan kursseista opetetaan englanniksi. Haku/Ansökan Alle 18-vuotiaiden hakuaika päättyy 15.4.2013 ja 18 vuotta täyttäneiden 31.7.2013.

Kansainvälisyyslinja Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: englantia n. 10 t/vko (siihen sisältyy mm. kolme tai neljä lukion kurssia), kulttuuriopinnot, yhteinen maailmamme -kurssi, viestintä (sisältää mm. puhetaidon kurssin), lukion laaja tai lyhyt matematiikka, uskonto, pienoisyhteiskuntaopinnot. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.4.2013.

Käytännön linja Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: kotitalous: käytännön taidot (ruoanvalmistus ja leivonta, tekstiilien huolto), tiedonhankintataidot, pienoisyhteiskuntaopinnot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja kuluttajan taidot), tekstiilityö: käden taitojen opiskelua tekstiilimateriaalin avulla, valmiuksia jatkoopintoihin. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.4.2013.

Musiikkilinja Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: kuorolaulu, urkujensoitto, pianonsoitto, kuoron/soitinryhmän johtaminen, musiikin muoto, seurakanttorikurssi, soitonopetus, soitonopetuksen valmennus, soittimien huolto/viritys, viestintä, Finale-nuotinkirjoitusohjelma, pienoisyhteiskuntaopinnot. Haku/Ansökan Alle 18-vuotiaiden hakuaika päättyy 15.4.2013 ja 18 vuotta täyttäneiden 31.7.2013.

Peruskouluopintojen linja Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: biologia*, elämysliikunta, englanti*, fysiikka*, kemia*, matematiikka*, terveystieto, tietotekniikka, pienoisyhteiskuntaopinnot, viestintä tai äidinkieli* oman valinnan mukaan, uskonto*. Tällä linjalla voit korottaa tähdellä merkittyjä perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.4.2013.

Teknisten taitojen linja Kesto/Längd 14.8.2013–18.5.2014 Sisältö/Innehåll Keskeiset opinnot: autotekniikka, kiinteistönhuolto metallitekniikka, pienkoneet, tulityötutkinto, pienoisyhteiskuntaopinnot. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.4.2013.

Kainuun Opisto Osoite/Adress: Tahvintie 4 88380 MIESLAHTI Puh/Tel: 020 785 6830 Fax: 020 785 6839 toimisto@kainuunopisto.fi www.kainuunopisto.fi Omistaja/Ägare: Kainuun Opisto Oy Yleistä/Allmänt: Kainuun Opisto on kansainvälinen, monikulttuurinen, hyvinvointi- ja ympäristöaloille suuntautunut opisto, jossa ihmiset ovat etusijalla ja ajanmukainen tekninen välineistö heidän apunaan. Hakemukset liitteineen (oma arvio terveydentilasta, ruokavalio ja jäljennös viimeisestä koulutodistuksesta) lähetetään rehtorille viimeistään 15.6.2012. Hakemuslomakkeen voit täyttää netissä. rajoitetusti/begränsat

Kymppiluokka maahanmuuttajille Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun numeroiden parantaminen. Ilmainen opetus, asuminen ja ateriat, jos olet saanut päättötodistuksen v. 2011 tai 2012. Suomen kieli (S2), englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, opinto-ohjaus ja valinnaisaineita. Haku/Ansökan Linjalle voi hakea suoraan opiston hakulomakkeella. Lähetä hakemus opiston rehtorille. Hakulomakkeen saat internetistä tai opiston toimistosta (puhelin 0207 856 830). Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava linja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieli, luku- ja kirjoitustaito, opiskelutaidot ja peruskoulun oppiaineisiin tutustuminen. Opetus, asuminen ja ruokailut ovat ilmaisia. Haku/Ansökan Hakeminen opiston lomakkeella suoraan rehtorille 14.06.2013 mennessä.

Peruskoululinja–kymppiluokka Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Perusopetuksen lisäopetusryhmä. Päättötodistuksen arvosanojen korottaminen. Työelämään perehdyttävä tutustumisjak-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

53


K so. Äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, opintojen ohjaus, lisäksi valinnaisaineita, mm. liikunta ja ATK.

Kalajoen Kristillinen Opisto

Haku/Ansökan Hakeminen opiston hakulomakkeella 14.6.2012 mennessä. Otamme 20 opiskelijaa. Opetus, asuminen ja ateriat ovat maksuttomia peruskoulun v. 2012 tai 2013 päättäneille. muille koulu on maksullinen.

Osoite/Adress: PL 26 (Kasarmintie 2) 85101 KALAJOKI Puh/Tel: (08) 463 9200 Fax: (08) 463 050 toimisto@kkro.fi www.kkro.fi

Peruskoululinja–perusopetus

Omistaja/Ägare: Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Kalajoen Kristillinen Opisto on vuonna 1942 perustettu nykyaikainen oppilaitos ja kurssikeskus, jossa annetaan ammatillista, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja yleissivistävää opetusta sekä järjestetään lyhytkursseja eri aloilta. Koulutusaika vaihtelee kolme lukuvuotta kestävistä linjoista muutaman päivän mittaisiin kursseihin. Opisto toimii evankelisluterilaisen kirkon piirissä vaikuttavan Uusheräyksen hengessä. Edustamme kristillisyyttä, jossa on tilaa myös avoimelle kyselylle.

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun oppimäärä ja päättötodistus. Maksuton opetus ja täysihoito oppivelvollisuusiän ylittäneille, joilta puuttuu päättötodistus. Suomen kieli, englanti, ruotsi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, historia ja yhteiskuntaoppi, uskonto, opintojen ohjaus, lisäksi valinnaisaineita. Haku/Ansökan Linjalle voi hakeutua lähettämällä hakulomake suoraan opiston rehtorille. Lomakkeen saat internetistä (www.kainuunopisto.fi) tai opiston toimistosta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Peruskoululinja maahanmuuttajille Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun oppimäärän suorittaminen ja peruskoulun päättötodistus. Työelämään tutustuminen. Opiskelu kestää 9 kuukautta. Opetus, asuminen (ma-pe) ja ateriat sekä oppikirjat ovat ilmaiset ylittäneille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Opetus suomen kielellä. Haku/Ansökan Linjalle voi hakea suoraan opiston hakulomakkeella. Lähetä hakemus opiston rehtorille. Hakulomakkeen saat internetistä tai opiston toimistosta (puhelin 0207 856 830). Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

54

Kolmas ikä–hyvä ikä, seniorilinja

Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena peruskoulu ja 18 vuoden ikä. Haku päättyy kesäkuun alussa. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen ja haastatteluun, jonka jälkeen suoritetaan lopulliset opiskelijavalinnat.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on monimuoto-opiskelua. Pakolliset osat: 1. Ammatissa toimiminen, 2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, 3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, 4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Valinnainen osa 5. Yrittäjyys. Jokaisesta osasta erillinen tutkintotilaisuus. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena koulutukseen on vähintään 18 vuoden ikä ja ammatillisen perustutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaminen tai vähintään 3 vuoden työkokemus. Haku 31.5. mennessä. Hakemukset Opiston verkkosivuilta.

Kymppiluokka (peruskoulun lisäopetus)

Kesto/Längd 24.9.2013–23.11.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot on suunnattu erityisesti eläkeläisille. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden oppia monipuolisesti uutta, tutustua samanhenkisiin ihmisiin ja nauttia Opiston lämpimästä tunnelmasta. Opinnot koostuvat itsenäisistä muutaman päivän opintojaksoista, joihin voi osallistua kaikkiin tai vain osaan. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen koko opintokokonaisuuteen elokuussa 2013 ja yksittäisille kursseille kolme viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssiohjelma on näkyvissä verkkosivuillamme.

Kesto/Längd 12.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Kymppiluokka on tarkoitettu 16- ja 17-vuotiaille peruskoulun päättäneille nuorille. Kymppiluokka sopii erityisesti niille, jotka haluavat korottaa peruskoulun arvosanoja jatko-opintoja varten. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon sisältyy mm. peruskouluaineita ja työelämään tutustumista. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena kymppiluokalle on suoritettu peruskoulun oppimäärä sekä 16-17 vuoden ikä. Kymppiluokalle haetaan suoraan Opistoon lähetettävällä hakemuksella 31.7. mennessä! Hakemus löytyy nettisivuiltamme.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, aikuiset

Kesto/Längd 12.8.2013–14.12.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinto antaa valmiudet työskennellä asiakkaiden kodeissa erilaisissa tehtävissä. Tutkinnon osat: 1. Kodin ruokapalvelut, 2. Avustamis- ja asiointipalvelut, 3. Yrittäjyys kotityöpalvelualalla. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on 5 päivää kuukaudessa (ma-pe).

Kesto/Längd 12.8.2013–19.12.2015 Sisältö/Innehåll Lastenohjaajaksi valmistuva suorittaa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, joka on laajuudeltaan 120 ov. Tutkinto sis. ammatillisia opintoja on 90 ov. Kaikille pakolliset osat: * Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito * Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö * Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR


K Haku/Ansökan Aikuisten monimuotokoulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvalla haulla sitä mukaa kun opiskelupaikkoja vapautuu. Oppisopimusopiskelijana voi aloittaa välittömästi. Monimuotokoulutus Kalajoen lisäksi myös Oulussa. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1991/184, 257

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuorisoaste Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2016 Sisältö/Innehåll Lastenohjaajaksi valmistuva suorittaa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, joka on laajuudeltaan 120 ov. Tutkinto sis. ammatillisia opintoja on 90 ov. Kaikille pakolliset osat: * Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito * Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö * Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus. Haku/Ansökan Koulutukseen hakeudutaan kevään yhteishaussa (peruskoulu- tai ylioppilaspohjainen). Hakijat kutsutaan valintakokeeseen, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1991/pk 184 / yo 257

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–13.12.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa valmiudet erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemiseen. Koulutuksessa on lähiopetusjakso 11 kertaa sekä 5 tutkintotilaisuutta. Yhdellä lähiopetusjaksolla on 3 päivää kontaktiopetusta Opistolla. Mahdollisuus myös monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen. Haku/Ansökan Pääsyvaatimukset: peruskoulu, 18 v. ikä, soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä alan työkokemus. Hakulomakkeita voi tilata Opistolta tai tulostaa Opiston verkkosivuilta.

Omin siivin kohti aikuisuutta (erityislinja) Kesto/Längd 26.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinja tarjoaa kehitysvammaiselle opiskelumahdollisuuden lähellä omaa asumisympäristöä. Tavoitteena on oman persoonallisen kehityksen tukeminen, lähtökohtana opiskelijan yksilölliset tarpeet, toiveet, vahvuudet ja tulevaisuuden

suunnitelmat. Opiskelua on ma-pe 5 tuntia päivässä, yhteensä 34 opintoviikkoa. Haku/Ansökan Linjalle voi hakea Opiston hakulomakkeella, jonka voit ladata Opiston verkkosivuilta tai tilata Opiston toimistosta. Haku päättyy huhtikuussa 2013.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–14.12.2014 Sisältö/Innehåll Laajuus 40 ov. Koulutus on monimuotoopiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta (3 päivää / kuukausi), etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja tutkintotilaisuuksista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto- ja näyttösuunnitelma. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena peruskoulun oppimäärä, 18 v. ikä, hyvä terveys ja soveltuvuus alalle. Linjalle on jatkuva haku: Voit lähettää hakemuksen milloin vain ja otamme sinuun yhteyttä.

Peruskoululinja Kesto/Längd 12.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoululinjalla voi suorittaa koko peruskoulun oppimäärän (=aikuisperuskoulu). Peruskoululinjalla voivat opiskella myös yksittäisten arvosanojen korottajat. Päättötodistuksen saadakseen: pakolliset aineet + valinnaisia kursseja. Kurssien yhteismäärä pitää olla vähintään 44. Kurssin laajuus on keskimäärin 25 h. Haku/Ansökan Aikuisperuskoulu on tarkoitettu vähintään 17 vuotta opintojen alkamisvuonna täyttäville, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Linjalle haetaan 31.7. mennessä hakemuksella, joka löytyy verkkosivuiltamme.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT:

Kankaanpään opisto Osoite/Adress: PL 45 (Opistonkatu 5) 38701 KANKAANPÄÄ Puh/Tel: (02) 572 920 kankaanpaan.opisto@kankaanpaa.fi www.kankaanpaanopisto.fi Omistaja/Ägare: Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto kouluttaa ohjaus- ja johtamistaidon ja laatutyön osaajia sekä monitaitoisia käsi- ja taideteollisuusalan ohjaajia. Yli 18-vuotias opiskelija voi jäädä opistolle viikonlopuksi, opiskelijan on kuitenkin tarvittaessa luovutettava asunto viikonlopuksi opiston muuhun käyttöön.

Arkkitehtuurilinja Kesto/Längd 26.8.2013–1.6.2014 Sisältö/Innehåll Arkkitehtuurilinjan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset perustiedot arkkitehtuurista sekä valmiudet jatko-opintoihin. Arkkitehtuurilinja on tarkoitettu kaikille arkkitehtuurista kiinnostuneille ja jatko-opintoja suunnitteleville sekä arkkitehtuurialan tietoja ja taitoja työssään tarvitseville. Haku/Ansökan Hakeminen ja lisätiedot www.kankaanpaanopisto.fi.

Johtamisen erikoisammattitutkinto Kesto/Längd 12.9.2013–28.2.2015 Sisältö/Innehåll Koulutus avaa uusia näkemyksiä johtamiseen, päivittää esimiesosaamista ja edistää uralla etenemistä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen kanssa. Johtamiskoulutusta järjestetään myös tilauskoulutuksena yrityksille. Haku/Ansökan Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja johtajille, joilla on vahva kokemus esimiestyöstä. Lisätietoja ja hakeminen www. kankaanpaanopisto.fi.

WWW.KANSANOPISTOT.FI

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

55


K Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Kesto/Längd 7.8.2013–11.6.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen suorittanut tekee työtä sekä opetusalalla, että sosiaali- ja terveysaloilla. Ammattitaitovaatimuksia ovat asiakaslähtöisyys, palvelumyönteisyys, vuorovaikutuksellinen osallistuminen ja moraalinen harkinta. Koulutus toteutetaan sekä Kankaanpäässä että Tampereella. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Lisätietoja ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Kesto/Längd 7.8.2013–11.6.2014 Sisältö/Innehåll Ammattitutkintoon valmistava monimuotokoulutus. Tutkintosuoritukset työpaikoilla limittyvät koulutuksen oheen. Lasten ja nuorten erityisohjaus vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Pääsyvaatimuksena työkokemus alalta. Lisätiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Kädentaitojen ohjaaja, askarruttaja Kesto/Längd 26.8.2013–1.6.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää laajasti kädentaitoihin, kehittää vuorovaikutustaitoja ja ilmaisua sekä lisätä ohjaus- ja viriketoiminnan osaamista. Aineet: tuotesuunnittelu, kudonta, kankaankuviointi, puu-, lasi- ja metallityöt. Lisäksi nahkatöitä, punontaa sekä keramiikkaa. Haku/Ansökan Hakuaika huhtikuussa. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Tarkemmat tiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Käsityökasvatuksen linja Kesto/Längd 26.8.2013–1.6.2014 Sisältö/Innehåll Käsityökasvatuksen linjan tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset perustiedot kasvatustieteestä ja käsityön opetuksesta sekä valmiudet jatko-opintoihin käsityönopettajaksi, luokanopettajaksi tai lastentarhanopettajaksi. Haku/Ansökan Opiskelijavalinta hakemusten perusteella. Lisätiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi

Laatupäällikkö Kesto/Längd 26.9.2013–15.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa perusvalmiudet oman organisaation laadunkehittämistyöhön ja laatujärjestelmän rakentamiseen. Ja vahvistaa valmiuksia toimia oman organisaation laatupäällikkönä tai laadunkehittämisen vastuuhenkilönä. Koulutus järjestetään Tampereella. Haku/Ansökan Lisätietoja ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

56

Haku/Ansökan Lisätiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Sisustusalan ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–1.6.2014 Sisältö/Innehåll Sisustusalan yleinen ammattitaito, sisustus- ja huonekalutekstiilit sekä valinnaisena stailaus tai sisustusmyyntityö. Ammattitutkintoon valmistava monimuotokoulutus (1,5 v). Haku/Ansökan Hakuaika toukokuussa. Tarkemmat tiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Muistihoitajakoulutus

Taidekasvatuksen linja

Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Muistihoitajakoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle, joka päivittäisessä työssään kohtaa muistihäiriöisiä ja heidän läheisiään. Koulutus toteutetaan noin kerran kuussa arkisin tapahtuvana monimuoto-opetuksena. Koulutusta järjestetään eri paikkakunnilla. Haku/Ansökan Lisätiedot ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Kesto/Längd 26.8.2013–1.6.2014 Sisältö/Innehåll Taidekasvatuksen linjan tarkoituksena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset perustiedot eri taiteiden sekä koko esteettisen kulttuurin ilmiöistä sekä valmiudet jatkoopintoihin taidekasvatuksessa, kuvataideopetuksessa tai taiteen opinnoissa. Haku/Ansökan Opiskelijavalinta hakemusten perusteella. Lisätietoja ja hakeminen www.kankaanpaanopisto.fi.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Opetussuunnitelmaperusteinen perustutkinto. Koulutus keskittyy vapaa-ajan ja harrastustoiminnan ohjaukseen. Koulutus antaa valmiuksia toimia ohjaajana erilaisten ryhmien parissa. Aineet: ilmaisu- ja viestintätaidot, eri ikäisten ohjaaminen. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollinen. Haku/Ansökan Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 25.2.-15.3.2013. Tarkemmat tiedot www. kankaanpaanopisto.fi. Oppisopimustoimisto valitsee oppisopimusopiskelijat. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0694/173

Oppilaitoksen laatupäällikkö Kesto/Längd 25.9.2013–14.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on tukea eri oppilaitosten systemaattista opetuksen laadunkehittämistyötä. Koulutuksessa käytetään pohjana ISO 9001:2008 standardin vaatimuksia, EFQM Model 2010- mallia sekä huomioidaan opetus- ja koulutustyötä ohjaavia laatustrategiasuosituksia. Koulutus järjestetään Tampereella.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI


K Kanneljärven Opisto Osoite/Adress: Karstuntie 537 08450 LOHJA Puh/Tel: (019) 357 811 Fax: (019) 357 8150 opisto@kannelopisto.fi www.kannelopisto.fi Omistaja/Ägare: Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanopisto, jossa annetaan yleissivistävää opetusta, ammatillista- ja lisäkoulutusta. Kanneljärven Opistolla koulutetaan nuorisotyön, kansalaistoiminnan ja vapaaajanohjauksen toimijoita. Monipuoliset tutkinnot ja koulutuspaketit antavat pätevyyden kuntien, järjestöjen, lasten- ja nuorisohuoltolaitosten sekä alan yritysten palvelukseen. rajoitetusti/begränsat

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd Alkaa tammikuussa 2013 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu ohjausalan perustaidot ja vähintään 3 vuotta alan työkokemusta omaaville aikuisille, jotka haluavat syventää osaamistaan vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Laajuus 51 ov. Sisältöjä mm. erityiskasvatus ja ohjaus, moniammatillinen työ ja kulttuurien vuorovaikutus. Haku/Ansökan Linjalle on jatkuva haku. Valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Lisätiedot ja hakulomakkeet: www.kannelopisto.fi tai 019 357811.

Maahanmuuttajien kotoutumislinja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieli ja kulttuuri, arjen taidot, ilmaisutaito, liikunta sekä yhteiskunta- ja työelämätaidot. Opiskelutavoitteet määritellään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti ja opintoja eriytetään opiskelijan lähtötasot huomioiden. Opiskelupäivät ovat ma–pe klo 10.00–15.00. Haku/Ansökan Haku on jatkuva. Opiskelijat valitaan haastatteluiden kautta. Hakulomakkeita saa opintotoimistosta tai www.kannelopisto.fi. Tiedustelut: 044 357 8131 tai mireka.hernesaho(at)kannelopisto.fi.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen näyttötutkinto oppisopimuskoulutuksena

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen näyttötutkinto monimuotokoulutuksena

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Tutkintoon valmistavaa koulutusta. Edellytyksenä työsuhde. Koulutukseen sisältyviä opintoja ovat mm. ohjaajuus, ohjaus eri toimintaympäristöissä, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, monikulttuurisen toiminnan ohjaus sekä luonto- ja elämystoiminta. Haku/Ansökan Opintojen aloitus ajoitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lähijaksot ajoittuvat 3-4 päivän jaksoihin elokuusta toukokuuhun. Linjalle haetaan ottamalla yhteyttä opiston oppisopimustoimistoon.

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2015 Sisältö/Innehåll Tutkintoon valmistavaa koulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Suoritetaan näyttötutkintona. Opetuksen sisältö mm. ohjaajuus, luonto- ja elämystoiminta, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, monikulttuurisen toiminnan ohjaus sekä palvelujen tuottaminen. Haku/Ansökan Opintojen aloitus ajoitetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lähijaksot ajoittuvat 3-4 päivän jaksoihin elokuusta toukokuuhun. Hakulomakkeet ja lisätiedot: 019 357 811 tai www.kannelopisto.fi

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

Peruskoulun lisäopetuslinja

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll 3-vuotinen (120 ov) peruskoulupohjainen ammatillinen perustutkinto. Aineita ovat mm. ohjaajuus, ohjaus eri toimintaympäristöissä, kulttuuriohjaus, luonto- ja elämystoiminta, kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, monikulttuurisen toiminnan ohjaus sekä palvelujen tuottaminen. Haku/Ansökan Linjalle haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa 25.2.-15.3.2013. Valintakokeet 55 €. Opiskelu, ruokailu ja asuminen ovat maksuttomia. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 01643/173

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, yo Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll 3-vuotinen (120 ov) yo-pohjainen ammatillinen perustutkinto. Aineita ovat mm. ohjaajuus, ohjaus eri toimintaympäristöissä, kulttuuriohjaus, luonto- ja elämystoiminta, kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, monikulttuurisen toiminnan ohjaus sekä palvelujen tuottaminen. Haku/Ansökan Linjalle haetaan ammatillisen koulutuksen yhteishaussa 25.2.-15.3.2013. Valintakokeet 55 €. Opiskelu, ruokailu ja asuminen ovat maksuttomia. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 01643/241

Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoululinja on tarkoitettu niille nuorille ja aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai jotka haluavat korottaa peruskoulutodistuksensa arvosanoja. Haku/Ansökan Peruskoululinjalle haetaan 25.2.-15.3.2013 suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Hakulomakkeet ja lisätiedot: 019 357 811 tai www.kannelopisto.fi. Lisähaku 1.5.–30.6.2013.

Taidelinja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Taidealan opintoja opiskelijalle, joka suunnittelee jatko-opintoja tai haluaa vahvistaa kuvallisen ilmaisun taitoja ja syventää luovaa osaamista. Aineina mm. piirustus, maalaus, grafiikka, kuvanveisto, valokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely. Linja on maksullinen. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena suoritettu oppivelvollisuus ja 16 v ikä. Valinta hakemusten, yhden vapaamuotoisen näytetyön ja haastattelujen perusteella. Hakulomakkeet puhelimitse tai www.kannelopisto.fi. Hakuaika päättyy 9.8.2013.

Toimintakymppi Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Sinulle, joka pidät itsenäisestä työskentelystä ja etsit vielä juuri sinulle sopivinta koulutus -ja työalaa. Toimintakympillä sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi peruskoulun keskeisissä oppiaineissa ja korottaa niiden arvosanoja. Työharjoit-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

57


K teluiden kautta tutustut itseäsi kiinnostaviin ammatteihin. Haku/Ansökan Peruskoululinjalle haetaan 25.2.-15.3.2013 suoraan opistolle osoitetulla hakemuksella. Hakulomakkeet ja lisätiedot: 019 357 811 tai www.kannelopisto.fi. Lisähaku 1.5.–30.6.2013.

Kansanlähetysopisto Osoite/Adress: Opistotie 6 12310 RYTTYLÄ Puh/Tel: (019) 779 20 (vaihde), 779 2237 (kanslia), 779 2236 (rehtori) Fax: (019) 757 055 opisto@sekl.fi www.kansanlahetysopisto.fi Omistaja/Ägare: Suomen ev. lut. Kansanlähetys Yleistä/Allmänt: Opiskelukustannukset ovat 75 € per lähiopiskeluviikko sisältäen opetuksen, ruokailut ja majoituksen 2 hh (ma-pe). Kansainvälisyyslinjalla kustannukset määräytyvät kohdemaan perusteella. Opiskelija voi anoa mahdollisuutta asua 1 hh, lisämaksu 50 €/kk sekä tiedustella mahdollisuutta viikonloppuyöpymiseen lisämaksusta. Opintoihin voi hakea opintotukea (opintoraha, asumislisä, opintolainan valtiontakaus).

Kansainvälisyyslinja Kesto/Längd 18.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustuttaa lähetystyön ja kehitysyhteistyön eri muotoihin. Antaa valmiuksia erilaisissa kulttuuri- ja elinympäristöissä toimimiseen. Perehdyttää erityisesti kohdemaan uskontoihin, kulttuurien kohtaamiseen ja kieleen. Lisänä oma kasvu kristittynä ja lähetystyön monimuotoisuuden oppiminen. Haku/Ansökan Hakuaika jatkuva. Valintaperusteet: henkilökohtainen kristillinen usko, englannin kielen tai muun soveltuvan kielen taito.

Kansainvälisyyslinja Kesto/Längd 13.1.2014–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustuttaa lähetystyön ja kehitysyhteistyön eri muotoihin. Antaa valmiuksia

58

erilaisissa kulttuuri- ja elinympäristöissä toimimiseen. Perehdyttää erityisesti kohdemaan uskontoihin, kulttuurien kohtaamiseen ja kieleen. Lisänä oma kasvu kristittynä ja lähetystyön monimuotoisuuden oppiminen. Haku/Ansökan Jatkuva haku, kesto sopimuksen mukaan 4-12 kk. Valintaperusteet: henkilökohtainen kristillinen usko, englannin kielen tai muun soveltuvan kielen taito.

Lähetyslinja Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Lähetyslinjalla perehdytään ja valmistaudutaan monipuolisesti lähetystyöntekijän tehtävään sekä teoriaopintojen että käytännön jaksojen aikana. Opinnot antavat pätevyyden kirkon lähetystyöntekijäksi. Kesto 1 lukuvuosi, jonka jälkeen työskentelyä vähintään kahden työkauden ajan (6–8 vuotta) kohdemaassa. Haku/Ansökan Kysy opistolta.

Maahanmuuttajalinja Kesto/Längd Ks. www.kansanlahetysopisto.fi Sisältö/Innehåll Maahanmuuttajalinja on tarkoitettu kristityille maahanmuuttajille. Maahanmuuttajalinjalla opiskellaan suomen kieltä ja suomen historiaa, Raamattua, kristillisen uskon ja elämän perusteita, evankeliointia ja lähetystyötä sekä seurakuntaelämässä tarvittavia taitoja kuten pyhäkoulun ja raamattupiirin ohjaamista. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Voi tulla myös yhdeksi lukukaudeksi, syksyksi tai kevääksi, tai koko lukuvuodeksi. Lisätietoja: Maiju Ollilainen, maiju.ollilainen@sekl.fi tai opisto@ sekl.fi. Katso lisää www.kansanlahetysopisto.fi

Musiikkiteatterilinja Kesto/Längd 18.8.2013–11.8.2014 Sisältö/Innehåll Löydä lahjasi ja treenaa tinkimättömästi. Teatteria, laulua ja tanssia ammattiopettajien johdolla. Tutustutaan Raamattuun ja kiinnostaviin taiteilijavieraisiin. Harjoitusproduktioissa esiinnytään ympäri maata. Antaa valmiuksia taidealan jatkoopintoihin. Haku/Ansökan Hakuaika 12.5. asti, pääsykoe 17.5. Pääsyvaatimuksena aikaisempi perehtyminen vähintään yhteen opiskeltavista aineista. Lisätietoja linjavastaavalta: antti.sevanto@sekl.fi / 040 554 8986

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Nuorisotyölinja Kesto/Längd 18.8.2013–11.8.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan nuorisokulttuuriin, nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta. Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi, nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana käytännön harjoittelua. Haku/Ansökan Hakuaika 15.8. saakka. Kysy myös kesälinjasta! Tiedustelut: maria.jokinen@sekl.fi

Nuorisotyölinja Kesto/Längd 18.8.2013–13.8.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan nuorisokulttuuriin, nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta. Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi, nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana käytännön harjoittelua. Haku/Ansökan Haku syyslukukaudelle päättyy 16.8.2013.

Nuorisotyölinja, jatkuva haku Kesto/Längd 12.1.2014–11.8.2014 Sisältö/Innehåll Tutustutaan nuorisokulttuuriin, nuorisotyön metodeihin, kristillisen uskon sisältöön ja merkitykseen nuoren näkökulmasta. Tutuksi tulee nuorisotapahtumien organisointi, nuorisoryhmien ohjaus ja nuoren kohtaaminen yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Mukana käytännön harjoittelua. Haku/Ansökan Haku 31.12.2012 asti. Tiedustelut: maria. jokinen@sekl.fi tai opisto@sekl.fi. Katso lisää: www.kansanlahetysopisto.fi.

Raamattulinja Kesto/Längd 18.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteina on mm. Raamatun tuntemuksen syventäminen, kristittynä kasvaminen ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi (sis. harjoittelun), kristilliseen uskoon ja elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.8. Hakulomakkeet ja lisätietoa löytyy sivuilta www.kansanlahetysopisto.fi ja opisto@sekl.fi Raamattulinjalle voi hakea koko lukuvuodeksi tai pelkästään syksyksi tai kevääksi.


K Raamattulinja Kesto/Längd 12.1.2014–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteina on mm. Raamatun tuntemuksen syventäminen, kristittynä kasvaminen ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi (sis. harjoittelun), kristilliseen uskoon ja elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.12.2013. Hakulomakkeet ja lisätietoa löytyy sivuilta www.kansanlahetysopisto.fi

Raamattulinja Kesto/Längd 18.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on mm. Raamatun tuntemuksen syventäminen, kristittynä kasvaminen ja evankeliumin eteenpäin vieminen. Aiheina Raamatun kirjat, lähetystyö, käytännön evankeliointi (sis.harjoittelun), kristilliseen uskoon ja elämään liittyvät ajankohtaiset aiheet. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.8. Kysy ylimääräisiä paikkoja hakuajan jälkeen. Lisätietoja ja hakulomake: www.kansanlahetysopisto. fi, opisto@sekl.fi

Haku/Ansökan Haku päättyy 15.8.Pääsyvaatimukset yotutkinto tai muuten opiskeluun riittävät valmiudet. Lisätietoja: opisto@sekl.fi, www.kansanlahetysopisto.fi Linjalle voi hakea koko lukuvuodeksi tai pelkästään syksyksi tai kevääksi.

Teologialinja Kesto/Längd 13.1.2014–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kristilliseen uskoon ja teologiaan syventymistä ja perehtymistä ajankohtaisiin uskon ja elämän kysymyksiin. Oppiaineina Raamatun kirjat ja Raamatun tulkinta, luterilainen dogmatiikka, lähetysteologia ja sielunhoito. Saat valmiuksia alan jatkoopintoihin, sillä opinnot sisältävät mielenkiintoisen pääsykoekirjakurssin. Haku/Ansökan Kysy ylimääräisiä paikkoja keväälle tammikuussa. Pääsyvaatimukset: ylioppilastutkinto tai muuten opiskeluun riittävät valmiudet. Lisätietoja: opisto@sekl.fi

Karkun evankelinen opisto

Teologialinja Kesto/Längd 18.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Kristilliseen uskoon ja teologiaan syventymistä ja perehtymistä ajankohtaisiin uskon ja elämän kysymyksiin. Oppiaineina Raamatun kirjat ja Raamatun tulkinta, luterilainen dogmatiikka, lähetysteologia ja sielunhoito. Saat valmiuksia alan jatkoopintoihin, sillä opinnot sisältävät mielenkiintoisen pääsykoekirjakurssin. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 15.8. Kysy ylimääräisiä paikkoja hakuajan jälkeen. Pääsyvaatimukset ylioppilastutkinto tai muuten opiskeluun riittävät valmiudet. Lisätietoja: opisto@sekl.fi, www.kansanlahetysopisto.fi

Teologialinja Kesto/Längd 18.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kristilliseen uskoon ja teologiaan syventymistä ja perehtymistä ajankohtaisiin uskon ja elämän kysymyksiin. Oppiaineina Raamatun kirjat ja Raamatun tulkinta, luterilainen dogmatiikka, lähetysteologia ja sielunhoito. Saat valmiuksia alan jatkoopintoihin, sillä opinnot sisältävät pääsykoekirjakurssin.

Osoite/Adress: Mainiementie 50 38100 SASTAMALA Puh/Tel: (03) 513 4151 Fax: (03) 513 4051 toimisto@keokarkku.fi www.keokarkku.fi Omistaja/Ägare: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opiston aatteellinen tausta on evankelinen herätysliike. Arvot: kristillisyys ja evankelisuus, ihmisläheinen turvallisuus ja yhteisvastuullinen välittäminen. Karkun 10 ja kansanopistolukio kuuluvat opintososiaalisen edun piiriin. Näissä opetus, asunto ja ruokailut (ma-pe) ovat opiskelijalle maksuttomia. Muilla linjoilla ja pitkillä kursseilla maksu on 90-125 e/ovko. Viikonlopusta ja 1-h huoneesta kaikilta opiskelijoilta erillinen maksu. Opiskelijalla on mahdollisuus jäädä opistolle viikonlopuksi sopimuksen mukaan. Opisto ottaa vastaan ulkomaalaisia tapauskohtaisesti.

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto – perinteinen ja monimuotoinen Kesto/Längd 12.8.2013–12.12.2014 Sisältö/Innehåll Eräopasvalmiudet, luontomatkailun ja -yrittäjän asiantuntemus. Ammattitutkinto näyttöinä. Opistolla vastaanottooikeus. Monimuotokoulutuksena. Aineet: luonnontuntemus, eräperinne, tiedot ja taidot erämatkailun ja -yrittämisen alalta, retkiä, etä- ja harjoittelujaksoja. Haku/Ansökan Hakuaika perinteiselle linjalle päättyy kesäkuun lopussa. Eräoppaaksi työn ohessa (monimuotoinen) -koulutukseen jatkuva haku. Hakijoilta haastattelut.

Gospellinja Kesto/Längd 2.9.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Gospellinja antaa 16 vuotta täyttäneille eväitä musiikin jatko-opintoihin ja bändisoittoon, luotettavaa Raamatun opetusta, täysihoidon opetuspäivinä ja runsaan harrastetarjonnan. Opettajina useita tunnettuja gospelmuusikkoja. Haku/Ansökan Haku 15.08. mennessä. Linja on suunniteltu musiikkia ja taivastietä rakastaville. Valmentaa gospel-muusikoksi ja bändisoittoon. Odotettavissa on myös keikkoja ja hyvää seuraa. Asuminen järven rannalla. Opintotukioikeus.

Kansanopistolinja Kesto/Längd 18.8.2013–15.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskeluvalmiuksien kehittäminen vailla 2. asteen tutkintoa oleville ja / tai opintonsa keskeyttäneille. Peruskoulutietojen ja -taitojen ajantasaistaminen / parantaminen. HOPS käyttäen peruskoulu-, lukio-, eräja luontoalan- sekä vapaan sivistystyön (raamattuop., gospel) tarjontaa. Haku/Ansökan Kansanopistolinjalle jatkuva haku.

Kymppikarkku–Peruskoulu ja lisäopetus Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Auttaa nuorta löytämään omaa polkuaan elämään HOPS:n mukaisesti. Peruskoulun lisäopetus tai peruskoulun suorittaminen HOPS:n mukaan. Oppiaineet jatkosuunnitelman mukaiset. Yksilön huomioiva aineopetus, pienryhmätyöskentely, henkilökohtainen ohjaus. Haku/Ansökan Varmista paikkasi jo nyt. Haku suoraan opistolle 17.8. mennessä. Hakijat kut-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

59


K sutaan haastatteluun heti hakemuksen saavuttua ja valintapäätös tehdään välittömästi haastattelun jälkeen.

Karstulan Evankelinen Opisto

Lukio, kansanopistolukio Kesto/Längd 18.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Lukion oppimäärä, päättötodistus sekä ylioppilastutkinto. Lukion kesto 2-4 v. Aikuislukion opetussunnitelma; vähintään 44 kurssia. Pitkä ja lyhyt matematiikka, englanti, ruotsi, saksa, reaaliaineissa painotamme uskontoa, yhteiskuntaoppia, historiaa, psykologiaa, maantietoa ja terveystietoa. Haku/Ansökan Opiskelijavalintoja suoritetaan helmikuusta alkaen, hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten saapumisjärjestyksessä. Aloitettuja lukio-opintoja jatkavilla on jatkuva haku.

Osoite/Adress: Kokkolantie 12 43500 KARSTULA Puh/Tel: (014) 525 2200 Fax: (014) 525 2210 kansanopisto@keokarstula.fi www.keokarstula.fi Omistaja/Ägare: Karstulan Evankelisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto toimii aikuistuvan nuorison ja aikuisväestön kristillispohjaisena oppilaitoksena. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden yleissivistystä ja antaa ammatillista tai ammattiin valmentavaa ja jatko-opiskelua tukevaa koulutusta. Opiskelijaksi haetaan opistosta tai internetistä saatavalla hakulomakkeella.

Maahanmuuttajalinja Kesto/Längd 2.9.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tarkoituksena on kielitaidon harjaannuttaminen, jatko-opiskelussa tarvittavien opiskeluvalmiuksien kehittäminen, valmiuksien saaminen toisen asteen opiskeluun tai perusopetuksen suorittamiseen ja päättötodistuksen saamiseen jatkossa sekä syrjäytymiskehitystä ehkäisevä sosiaalisen verkon laajeneminen. Haku/Ansökan

Nuorisotyönlinja Kesto/Längd 2.9.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on tukea nuoren hengellistä kasvua ja identiteettiä sekä auttaa löytämään omia vahvuuksia ja omaa paikkaa. Haku/Ansökan Haku kaksi kertaa vuodessa, 15.8. ja 15.12. mennessä.

Raamattukurssi Kesto/Längd 2.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Raamattuun painottuvan ja sitä tukevan opetuksen kautta antaa maallikolle tietoa, valmiuksia ja vahvuutta toimia kirkon ja seurakunnan eri tehtävissä. Raamattua kirja kirjalta sekä mm. kirkkohistoria, dogmatiikka, katekismus, Israelin historia, sielunhoito, lähetystieto Haku/Ansökan Raamattuopetusta ja opiskelua, joka antaa tietoa, valmiuksia ja vahvuuksia kristittynä elämiseen. Haku syksyn kurssille 15.8. ja kevään kurssille 10.1. mennessä.

60

Henkilökohtainen avustaja/ Hoiva-avustajalinja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Henkilökohtainen avustajajärjestelmä, vammaisuuden aiheuttamat toiminnalliset haasteet ja niiden voittaminen, ruuanlaiton perusteet, lainsäädäntö, työelämäosaaminen, vuorovaikutustaidot, eettiset pohdinnat, hoito- ja huolenpito, avustaminen, viriketoiminta, ikäihmisten hoitaminen, EA1 ym. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 9.8.2013 mennessä.

Henkilökohtainen avustajalinja Kesto/Längd 19.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Henkilökohtainen avustajajärjestelmä, vammaisuuden aiheuttamat toiminnalliset haasteet ja niiden voittaminen, ruuanlaiton perusteet, ensiavun perusteet, henkilökohtaiseen avustaja-järjestelmään liittyvä lainsäädäntö ym. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 9.8.2013 mennessä.

Hoiva-avustajakoulutus Kesto/Längd 7.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja toimintaperiaatteet, hoito- ja huolenpitotyö, aseptiikka, ensiapu ym.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 13.12.2013 mennessä.

Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Psykologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka, yhteiskunnalliset aineet. Opintooikeus yhteen Jyväskylän avoimen yliopiston perusopintoihin (kt+ak, ps, ep). Käytännön harjoittelua eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 9.8.2013 mennessä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen, valinnainen osa: yrittäjyys. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä sekä lukion suorittaminen tai peruskoulun lisäksi soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus. Haku 2.8.2013 mennessä.

Käsityön erityistekniikoiden linja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kankaanpainannan ja -kuvioinnin, huovutuksen, kudonnan, ompelun, värjäyksen, taideaineiden sekä erikoistekniikoiden opinnot. Soveltuu jatko-opintoja, ohjaustai yritystoimintaa suunnitteleville sekä käsityöalan perus- ja täydennyskoulutukseksi. Myös ekopaja–vanhasta uutta! Haku/Ansökan Valinta hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Varsinainen hakuaika 9.8.2013 mennessä.

Käsityön erityistekniikoiden linja Kesto/Längd 7.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Käsityölinjan opinnot soveltuvat alan jatko-opintoja suunnittelevalle sekä täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaata viettävälle ja yritystoimintaa suunnittelevalle. Kankaanpainannan- ja kuvioinnin, huovutuksen, kudonnan, ompelun, värjäyksen taideaineiden sekä erikoistekniikoiden opinnot. Mahdollisuus opintoseteliin.


K Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 13.12.2013 mennessä.

naisina aineina erityistä tukea tarvitseva lapsi, allergisen ja erityisruokavaliota noudattavan lapsen hoito, monikulttuurisuus, yrittäjyys.

Käsityön erityistekniikoiden linja

Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä sekä lukion suorittaminen tai peruskoulun lisäksi soveltuva kasvatusalan lisäkoulutus ja työkokemus. Myös oppisopimuksella. Haku 2.8.2013 mennessä.

Kesto/Längd 19.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Kankaanpainannan perusteet, valotettu painokaavio, tasohuovutus, reaktiivi- ja happoväreillä värjääminen, luonnonvärjäys, käsintehty paperi, kirjansidonta ja joulupajat. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 9.8.2013 mennessä.

Liikuntalinja–liiku ja liikuta Kesto/Längd 19.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Liikunta- ja urheilulajit, anatomia ja fysiologia, EAI, lasten liikunnan ohjauskurssi, vammaisliikunnan peruskurssi, hieronnan ja lihashuollon perusteet. Urheiluopistoviikko. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 9.8.2013 mennessä.

Liikuntalinja–liiku ja liikuta Kesto/Längd 7.1.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Liikunta- ja urheilulajit, anatomia ja fysiologia, EAI, lasten liikunnan ohjauskurssi, vammaisliikunnan peruskurssi, vesiliikunnan peruskurssi, hieronnan ja lihashuollon perusteet. Urheiluopistoviikko. Haku/Ansökan Hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä 13.12.2013 mennessä.

Omat polut -koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–8.11.2013 Sisältö/Innehåll Peruskoulun päättäneille vailla jatkokoulutuspaikkaa oleville nuorille. Tavoitteena on löytää oman elämänpolun hahmottamisen kautta kiinnostuksia ja kykyjä vastaava opiskelupaikka. Vahvistaa lisäksi nuorten valmiuksia itsenäiseen elämään ja oman elämän hallintaan. Haku/Ansökan Haku 9.8.2013 mennessä.

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus ja yhteistyötaidot, varhaiskasvatus, terveys, turvallisuus ja ruokahuolto. Valin-

Kauhajoen evankelinen opisto Osoite/Adress: Järvikyläntie 92 61850 KAUHAJOKI AS Puh/Tel: 020 765 9230 toimisto, 020 765 9231 rehtori, 020 765 9234 koulutussihteeri Fax: 020 765 9240 toimisto@keo.fi www.keo.fi Omistaja/Ägare: Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opetuksen tavoitteena on yleissivistyksen laajentaminen, ammattiin tai jatkoopintoihin valmentautuminen, taiteiden, ilmaisun ja luovuuden harjoittaminen, opiskelijan persoonallisuutta kehittäen ja tukien internaattimuotoisessa opiskeluympäristössä. Esitteitä ja hakulomakkeita saa opistolta ja kotisivuilta. Opistolla voi suorittaa avoimen yliopiston opintoja muiden opintojen ohella. Opiskelu on opintotukeen oikeuttavaa. Viikonloppuasuminen mahdollista sopimuksen mukaan.

Fysioterapia, hieronta ja liikunta Kesto/Längd 12.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Terveydestä, hyvinvoinnista ja liikunnasta kiinnostuneille. Ainevalinnoista saa valmiuksia liikunnallisiin jatko-opintoihin. Opinnoissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääketieteen osa-alueita. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Graafinen suunnittelu Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Perustiedot ja -taidot kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille. Tavoitteena valmentautua alan korkea- tai ammattikorkeakoulutukseen. Oppiaineita: graafinen suunnittelu, piirustus, maalaus, kuvitus, valokuvaus, puu- ja metalligrafiikka, taidehistoria, värioppi ja sommittelu, plastinen sommittelu, valinnaisia opintoja. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Kuvataide Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tehokas valmennuskurssi kuvataidealan oppilaitoksiin, syvennystä taideharrastukseesi, oppimaan ja ymmärtämään kuvataiteen kieltä. Klassiset perustekniikat, kuvataiteellisen ajattelun kehittyminen, valmennus kuvataiteen maailmaan ja kuvataidekentän kohtaamiseen. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Kymppi Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Voit korottaa tai hankkia arvosanoja ja saada tärkeitä lisäpisteitä yhteishakua varten. Yhdistä opintosi ja harrastuksesi valitsemalla taide-, liikunta-, musiikki-, ammatillinen tai teoriapainotteinen vaihtoehto. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Mediataide-Pelivisio Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Liikkuvan kuvan tuottaminen ja välineistön hallinta. Pelimaailmojen suunnitteluprosessin perusteet ja soveltaminen. Kuva-, väri- ja ääni-ilmaisut, termit ja merkitykset. Ohjelmistojen ja laitteistojen vuorovaikutteisuuden periaatteet. Laite- ja ohjelmakokonaisuuksien käyttö ja soveltaminen. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

61


K Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Personal Trainer Kesto/Längd 12.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Antaa valmiuksia henkilökohtaisena kuntovalmentajana toimimiseen. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 15.12. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Perusopetus Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Jos olet vähintään 13-vuotias ja peruskoulusi on kesken. Tule uuteen oppimisympäristöön hankkimaan päättötodistus ja kartuttamaan elämänhallintataitojasi ja löytämään omat vahvuutesi. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Pop-Jazz Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmennusta alan ammatillisiin oppilaitoksiin. Musiikin koko kenttä bändisoitosta sooloiluun. Ohjausta musiikin perustaitojen kartuttamiseen ja omien valmiuksien kehittämiseen. Musiikkikoulun ja -opistotasoisia kurssitutkintoja musiikinteoriassa, säveltapailussa ja pääsoittimissa. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

Urheiluhierojakoulu Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelun päätyttyä mahdollisuus suorittaa ammattitutkinto, valmentaa AMKopintoihin, esim. fysioterapian alalle tai oman hieronta-alan yrityksen perustamiseen. Urheiluhierojan sekä hevos- ja koirahierojan valmiudet. Valinnaisina Personal Trainer -koulutus, urheiluhierojan sekä hevos- ja koirahierojan valmiudet. Haku/Ansökan Hakulomakkeella, joita voi tilata opistolta tai www-sivujen kautta 31.7. mennessä. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella hakuajan päättymisen jälkeenkin.

62

Kaustisen Evankelinen Opisto Osoite/Adress: Opistontie 30 69600 KAUSTINEN Puh/Tel: 0207 659 260 Fax: (06) 861 1400 toimisto@kaustisenopisto.fi www.kaustisenopisto.fi Omistaja/Ägare: Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto on aikuistuvan nuorison ja aikuisväestön kristillinen sisäoppilaitos, jonka tehtävänä on kohottaa opiskelijoiden yleissivistystä ja ammattitaitoa, edistää jatko-opintoja ja auttaa heitä persoonallisen elämänkatsomuksen muodostamisessa. Koulutuksistamme lapsi- ja perhetyön perustutkinto on yhteishaussa, muihin koulutuksiin haku suoraan opistolle.

Ala-Könni-kansanmusiikkilinja Kesto/Längd 2.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ala-Könni-kansanmusiikkilinjalla perehdytään pääasiassa suomalaiseen kansanmusiikkiin. Opinnot sisältävät käytännön musisointia sekä kansanmusiikin historiaa ja kansanmusiikkiteoriaa. Opintolinja on tehokas ponnahduslauta alan jatko-opintoihin ja monipuolinen täydennyskoulutus musiikin parissa työskenteleville. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä suoraan opistolle.

Hierojan ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.3014 Sisältö/Innehåll Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutus, jonka aikana opiskelija osallistuu hierojan ammattitutkintoon vaadittaviin neljään tutkintosuoritukseen. Tutkinto on valmis kun kaikki neljä tutkintosuoritusta on hyväksytty. Haku/Ansökan 31.5.2013 mennessä suoraan opistolle. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun ja opiskelijavalinta tapahtuu hakemusten ja haastattelujen perusteella.

Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus Kesto/Längd 5.10.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutetun hierojan tai fysioterapeutin koulutuksen saaneet voivat kehittää osaamistaan jäsenkorjauksen erityisalueella. Käsiteltäviä aiheita mm. anatomia,

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

sairaudet/tautioppi, diagnoosit ja hoito, manipulaatiohoito, käytännön jäsenkorjaus. Koulutus toteutetaan kahden lähipäivän (la-su) jaksoissa n. 2 kertaa/kk. Haku/Ansökan 30.8.2013 mennessä suoraan opistolle.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–20.5.2016 Sisältö/Innehåll Pätevyys kasvatus- ja ohjaustehtäviin kunnan ja seurakunnan varhaiskasvatuspalveluissa, päivähoidossa, kouluissa, perhepäivähoidossa, leireillä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa jne. Kesto pk 3v; yo 2,5v: yhdistelmätutkintona lukio-opintojen kanssa 4 v. Opetus ja lounas lähiopetuspäivinä maksuttomia. Haku/Ansökan Yhteishaku 25.2.-15.3.2013, www.haenyt. fi. Valintatilaisuus huhtikuun lopulla. Mikäli vapaita paikkoja jää, täydennyshaku 5.-12.7.2013 (www.haenyt.fi), valintatilaisuus heinäkuun lopulla. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1793/184pk/257yo/342yhd.tutk.

Vaude!-erityislinja Kesto/Längd 2.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Nuorille sekä nuorille aikuisille kehitysvammaisille suunnattu linja, jolla opiskelijaa ohjataan arkipäivän toimintojen, vuorovaikutustaitojen ja yhteiskuntavalmiuksien harjoitteluun, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä suoraan oppilaitokseen.

Vionojan kuvataidelinja Kesto/Längd 16.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu koostuu pääosin taideaineista kuten tempera, öljyvärimaalaus, grafiikka, piirustus, akvarelli, keramiikka, puunveisto ym. Opiskelussa tutustutaan myös Veikko Vionojan taiteeseen ja elämäkertaan. Koulutus valmentaa kuvataiteiden jatko-opintoihin ja sopii myös esim. sapattivuotta viettäville. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.8.2013 mennessä.


K Keski-Pohjanmaan Opisto Osoite/Adress: Opistontie 1 68300 KÄLVIÄ Puh/Tel: (06) 825 0000 Fax: (06) 825 4702 info.kpopisto@kpedu.fi www.kpedu.fi/Yksikko. aspx?l=24&id=136&p1=136 Omistaja/Ägare: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Yleistä/Allmänt: Keski-Pohjanmaan Opisto on seikkailu! Seikkailu alkaa Kokkolan kaupungin Kälviän kylältä valintasi mukaan ammatillisesta tai vapaatavoitteisesta opiskelusta. Lähtöruudussa voit valita itsellesi kansanopistolinjan, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, leirin, ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen, lyhytkurssin, kokouspalvelut ja muut oheispalvelut. rajoitetusti/begränsat

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (120 ov) Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Media-assistentin ammatissa yhdistyy taiteellinen, tekninen ja yrittäjämäinen osaaminen. Saat valmiuksia toimia median, mainonnan, valokuvauksen ja tahpatumatuotantotekniikan aloilla. Opinnot koostuvat ammatillisista sekä vapaavalintaisista oppiaineista. Haku/Ansökan Yhteishaku.

Evaitä itsenäiseen elämään linja (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on suunnattu 16-25-vuotiaille kehitysvammaisille ja muille opiskelussa erityistä tukea tarvitseville nuorille. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Henkilö- ja muotokuvauslinja (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Lukuvuoden aikana syvennytään henkilöja muotokuvauksen perusteisiin, muotoihin ja tekniikkaan sekä henkilöohjaukseen ja vuorovaikuttamiseen. Opintojen alussa

perehdytään valokuvauksen ja kuvankäsittelyn, miljöö- ja studiokuvauksen perusteisiin, joten aikaisempaa valokuvausosaamista ei vaadita. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 26.8.2013–19.6.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kehitysvammaisten hoitajina, ohjaajina ja tukihenkilöinä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin yhteisöissä, laitoksissa tai yrityksissä. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Haku suoraan opistolle. Valmistavan koulutuksen voi aloittaa eri vaiheissa lukuvuotta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 26.8.2013–19.6.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinnon suorittanut osallistuu eriikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän voi työskennellä esim. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Haku suoraan opistolle. Valmistavan koulutuksen voi aloittaa eri vaiheissa lukuvuotta.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 26.8.2013–19.6.2014 Sisältö/Innehåll Ammattitutkinnot on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on työelämäkokemusta tai jotka suunnittelevat alan vaihtamista. Lasten ja nuorten erityisohjaaja voi työskennellä esim. erityisnuorisotyössä, nuorten ja erityisryhmien työpajoissa, toimintakeskuksissa, kouluissa tai seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Haku suoraan opistolle. Valmistavan koulutuksen voi aloittaa eri vaiheissa lukuvuotta.

Laululinja (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Laulumusiikin jatko-opintoihin valmentava linja. Opiskelija saa laaja-alaisen kokemuksen laulumusiikin alalta. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Musiikkiteatterilinja (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Musiikkiteatterilinjalla opiskellaan näyttelemistä, laulua, tanssia ja elämäntaitoa monipuolisesti ammattiopettajien johdolla. Opinnot edistävät valmiuksia esittävän taiteen jatko-opintoihin. Lukuvuoden aikana opiskelijat kehittävät omaa esiintymistaitoaan erilaisissa pienimuotoisissa ja lopputyö produktioissa. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (120ov) Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Tutkinto antaa ammatilliset valmiudet toimia vapaa-ajan ohjaajana eri-ikäisten kanssa erilaisissa toimintaympäristöissä sekä jatko-opintomahdollisuudet ammattikorkeakouluopintoihin. Opinnot koostuvat ammatillisista sekä vapaavalintaisista oppiaineista. Haku/Ansökan Yhteishaku.

Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 26.8.2013–19.6.2014 Sisältö/Innehåll Ammattitutkinnot on suunnattu erityisesti aikuisille, joilla on työelämäkokemusta tai jotka suunnittelevat alan vaihtamista. Perhepäivähoitaja työskentelee perhepäivähoidon toimintaympäristössä, jossa tärkein yhteistyö on lapsen ja hoitajan välillä. Tärkeitä ovat myös lasten kontaktit toisiin lapsiin ja aikuisiin. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Haku suoraan opistolle. Valmistavan koulutuksen voi aloittaa eri vaiheissa lukuvuotta.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

63


K Suomi ja työelämä maahanmuuttajille (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu Suomessa pysyvästi asuville maahanmuuttajille, joilla on jo suomen kielen luku- ja kirjoitustaito. Tavoitteena on kielitaidon parantaminen, ammatilliseen koulutukseen ohjaaminen ja työpaikan löytäminen Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Tanssilinja (37 ov) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tanssialan jatko-opintoihin valmistava linja. Vuoden aikana opiskelija saa laajaalaisen kokemuksen tanssin eri lajeista ja kehonhuollosta. Opiskelussa menestyminen vaatii aiempaa tanssiharrastusta. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 30.4.2013 mennessä. Tarkemmat hakuohjeet www.kpopisto.fi.

Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 1.9.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus on suunnattu ensisijaisesti valokuvausalalla työskenteleville henkilöille, jotka haluavat laajentaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Myös valokuva-alalle aikovien hakemukset otetaan huomioon. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 15.7.2012 mennessä.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

64

Keski-Suomen Opisto Osoite/Adress: Sirkanpolku 1 44200 SUOLAHTI Puh/Tel: 010 841 5500 Fax: 010 841 5505 opisto@ksopisto.com www.ksopisto.fi Omistaja/Ägare: Keski-Suomen kansanopiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Sitoutumaton maakuntaopisto, jossa annetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta. Opiston alueella toimii myös Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) Äänekosken kampus. Lisätietoja saa opistolta ja kotisivuiltamme www.ksopisto.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Valmistava koulutus sisältää lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua ja työssä oppimista. Näyttötutkinto suoritetaan koulutuksen yhteydessä. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelua ja tutkinnon suorittamista koskeva suunnitelma, jossa huomioidaan aiempi osaaminen. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Haku/Ansökan Lisätietoja: www.ksopisto.fi, puh. 010 841 5500 tai opettaja Mari Nurminen, puh. 010 841 5528 tai opisto@ksopisto.com

RokkiBreikki–erilainen välivuosi Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voit keskittyä omaan sinua innostavaan alueeseen esim. soittamiseen, laulamiseen, musiikkitapahtumien tuottamiseen, äänentoisto- ja studiotyöhön, valokuvaukseen tai markkinointiin. Kaikkiin aihealueisiin tutustutaan käytännön tekemisen avulla. Linjan yhteydessä on mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja. Haku/Ansökan Lisätietoja linjasta antaa opettaja Matti Nurro puh. 010 841 5526 tai matti.nurro@ ksopisto.com

Kiljavan opisto Osoite/Adress: Kotorannantie 49 05250 KILJAVA Puh/Tel: (09) 276 251 vaihde Fax: (09) 276 2771 kiljavan_opisto@kiljavanranta.fi www.kiljavanranta.fi Omistaja/Ägare: SAK:n koulutussäätiö Yleistä/Allmänt: Kiljavan opisto on edunvalvonnan ja työelämän kehittämisen oppimiskeskus. Yhdistämme ajantasaisen tutkimustiedon työpaikkojen käytäntöihin työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden edistämiseksi. Opisto kouluttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja toimimaan menestyksekkäästi tehtävissään.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Keskeinen opiskelusisältö kattaa ohjauksen perustaidot ja ohjausmenetelmät erilaisissa nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöissä muuttuvassa yhteiskunnassa. Ohjaustoiminnan kulmakivenä on kasvatuksellisuus. Opiskelussa nuoriso- ja vapaa-aika-alan teoria ja käytäntö yhdistyvät. Haku/Ansökan Yhteishaussa 25.2.–15.3.2013. Soveltuvuuskokeet 23.–24.4.2013. Lisätietoa www.ksopisto.fi, koulutuspäällikkö puh. 010 841 5521 tai opisto@ksopisto.com. Tutkintoa järjestetään myös aikuiskoulutuksena. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1693/173/241

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kiteen Evankelinen Kansanopisto Osoite/Adress: Opistontie 7 82500 KITEE Puh/Tel: 0400 956 090 Fax: 040 607 7720 toimisto@kiteenkansanopisto.fi www.kiteenkansanopisto.fi Omistaja/Ägare: Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto antaa yleissivistävää ja ammatissa työskentelyä tukevaa, opiskelijan persoonallisuutta kehittävää koulutusta nuorille ja aikuisille.


K Diplomivyöhyketerapia Kesto/Längd 26.10.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Jatkokoulutus luontaishoitajakoulutuksessa olleille. Jatkokoulutukseen kuuluu mm. jalkojen ja koko kehon energia- ja vyöhykeratojen hieronta, metamorfinen-, meridiaani- ja erikoislymfahieronta. Moxibustio, mikro- sekä kuivakuppaus kuuluvat myös vyöhyketerapeutin koulutusohjelmaan. Haku/Ansökan Hakuaika 4.10.2013 saakka.

Entisöinti, verhoilu ja kädentaidot Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa perustiedot ja valmiudet entisöintiin. Linjalla opitaan vanhojen puurakenteisten huonekalujen joustintöitä sekä erilaisten kangasmateriaalien leikkausta ja muotoilua. Entisöinnin ja verhoilun lisäksi kursseina tuolinrunkokurssi, pajutyöt, huovutus. Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Homeopatian perusteet Kesto/Längd 1.9.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tarkoitettu kaikille homeopatiasta kiinnostuneille, eikä vaadi pohjakoulutusta. Homeopatian perusteet antavat itse- ja kotihoitovalmiudet, sekä laajan homeopaattisten ja luontaistuotevalmisteiden tuntemuksen. Koulutus sopii esim. apteekissa tai luontaistuoteliikkeissä työskenteleville homeopatianeuvojan opinnoiksi. Haku/Ansökan Hakuaika 31.8.2013 mennessä.

Kotoutumiskoulutus Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Suomen kieli, yhteiskuntatietous, kulttuurintuntemus, opiskelu- ja työelämävalmiudet, työharjoittelu, liikunta ja terveys, arjen taidot ja elämänhallinta, musiikki. Haku/Ansökan Hakuaika on 26.7.2013 saakka.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Ohjaustyössä toimiminen, Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, erityistä tukea tarvitsevien

ohjaaminen. Vapaaehtoinen osa: ammatinharjoittajana toiminen Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 sakka.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–19.12.2014 Sisältö/Innehåll Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa, yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen, kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä sekä valinnaiset osat: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Matkalla opintoihin Kesto/Längd 26.8.2013–19.12.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voi opiskella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1-3 lukukautta. Oman opintokokonaisuuden voi valita kaikkien opiston linjojen ja harrastekurssien aineista. Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Musiikkilinja Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Musiikin harrastelinjan toiminta muodostuu oman soittimen ja/tai laulun yksilöopetuksesta sekä bänditoiminnasta. Lukuvuoden aikana järjestetään viikonloppukursseja, joissa opiskelijat pääsevät yhdessä harjoittelemaan, äänittämään ja levyttämään omia esityksiään sekä toteuttamaan yleisökonsertteja. Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Peruskoululinja maahanmuuttajille

Peruskoulun lisäopetus Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kielet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet, äidinkieli, uskonto, yhteiskunnalliset aineet, opinto-ohjaus, taito- ja taideaineita, opintoretket. Haku/Ansökan Haetaan suoraan oppilaitokseen. Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Puutarha ja pihasuunnittelu Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kurssin tarkoituksena on tarjota monipuolinen kuvaus niin sisä- kuin ulkotilojen tarkoituksen mukaisen suunnittelun merkityksestä sekä koristekasvien ja hyötykasvien käyttömahdollisuuksista pihan-, puutarhan- ja parvekkeen sekä sisätilojen viihtyisyyden luojina. Haku/Ansökan Hakuaika 16.8.2013 saakka.

Raamatun valossa Kesto/Längd 16.8.2013–30.6.2014 Sisältö/Innehåll Lähiopetusta on yhden kerran kuukaudessa. Kokoontumiskertojen välillä opiskelijat tekevät etätehtäviä. Sisältö mm. Raamatun sanoma, Vanhan- ja Uudentestamentin kertomukset. Haku/Ansökan

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Kesto/Längd 26.8.2013–19.12.2014 Sisältö/Innehåll Tieto- ja viestintäteknisissä toimintaympäristössä toimiminen. Valinnaiset (väh. 2): Ohjelmiston suunnittelu; Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto; Palvelin- ja työasematuessa toimiminen; Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen; Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen Haku/Ansökan Hakuaika 26.7.2013 saakka.

Kesto/Längd 26.8.2013–29.5.2015 Sisältö/Innehåll Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 1-2 vuodeksi kielitasosta riippuen. Suomi vieraana kielenä, englanti, historia ja yhteiskuntaoppi, biologia ja maantieto, matematiikka, fysiikka, kemia, uskonto ja etiikka, taito- ja taideaineet, opintoretket. Haku/Ansökan Haetaan suoraan oppilaitokseen. Hakuaika 26.7.2013 saakka.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

65


K Koulutuskeskus Agricola Osoite/Adress: Huvilakatu 31 76130 PIEKSÄMÄKI Puh/Tel: 020 754 2500 vaihde, 020 754 2502 rehtori, 020 754 2612 opintotoimisto Fax: (015) 615 171 toimisto@kkagricola.fi www.kkagricola.fi Omistaja/Ägare: Kirkkopalvelut ry Yleistä/Allmänt: Oppilaitoksen toiminnan lähtökohdan muodostaa kristillinen ihmiskäsitys. Se ilmenee lähimmäisenrakkautena, tasaarvona, oikeudenmukaisuutena ja yhteisvastuullisuutena. Opisto antaa yleissivistävää ja harrastetavoitteista sekä ammatillista koulutusta kirkon ja yhteiskunnan tehtäviin. rajoitetusti/begränsat

Ammattistartti Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustuminen eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Mahdollisuus peruskoulun numeroiden korottamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman ammattialansa ja opiskelupaikkansa henkilökohtaisista lähtökohdista. Opiskelu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan oppilaitokselta tai netistä (www.kkagricola.fi) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan oppilaitokselle.

Ammattistartti Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutustuminen eri ammatteihin ja koulutusmahdollisuuksiin. Mahdollisuus peruskoulun numeroiden korottamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää oman ammattialansa ja opiskelupaikkansa henkilökohtaisista lähtökohdista. Opiskelu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan oppilaitokselta tai netistä (www.kkagricola.fi) saatavalla hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan oppilaitokselle.

66

Arjen suola, er Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus tarjoaa taideaineita, ilmaisua ja liikuntaa arjen suolaksi. Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan oppilaitokselta saatavalla hakulomakkeella. Lisätietoja hakemisesta opintotoimistosta.

Kasvua käsillä–jatkokurssi Kesto/Längd 7.1.2014–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnoissa käsitellään erilaisia teemoja, kuten värit luonnosta lankoihin, kuvioita kankaisiin, tuunaten vanhasta uutta sekä mosaiikkia ja massatöitä. Tavoitteena on oman käsityöilmaisun kehittäminen. Tutustut käsityökulttuuriin myös opintokäynneillä sekä kokoat oman kasvun kansiosi. Haku/Ansökan Hakulomake opintotoimistosta. Hakuaika päättyy 28.10.2011. Kurssimaksu 150 euroa, joka sisältää opetuksen, materiaalit ja lounaan. Asuminen Agricolan opiskelija-asuntolassa ja osa ruokailuista ovat maksullisia.

Kasvua käsillä–peruskurssi Kesto/Längd 19.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Käsityöilmaisun kehittäminen. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti tukea ihmisen persoonan monipuolista kasvua ja kykyä toimia yhdessä. Perehdytään käsityöhön kulttuurin osana sekä omaan luovaan suunnitteluun. Tutkitaan eri materiaaleja ja kokeillaan työtapoja ja -välineitä. Etsitään omaa luovuutta. Haku/Ansökan Hakulomake opintotoimistosta. Hakuaika päättyy 31.5.2012. Kurssimaksu 120 euroa, joka sisältää opetuksen, materiaalit ja lounaan. Asuminen Agricolan opiskelija-asuntolassa ja osa ruokailuista ovat maksullisia.

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja. Tuleva työ voi olla siivousta, vaatehuoltoa, ruoanvalmistusta ja leivontaa, asiakkaan avustamista. Työpaikkana voi olla asiakkaan koti, päiväkoti, palve-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

lukoti, kodinomainen laitos, pieni kahvila tai erilaiset lounasravintolat. Haku/Ansökan Haku kevään yhteishaun kautta 25.2.15.3.2013. Koulutukseen pyrkiville järjestetään haastattelut, joihin lähetetään erillinen kutsu. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1394/512

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Koulutus toteutetaan non-stop -koulutuksena. Aikuisten ammattitutkintoon valmistava koulutus. Monimuotokoulutus. Tutkinto suoritetaan näytöillä. Valmistavan koulutuksen osiot: toimintakyvyn tukeminen, koulunkäyntiavustajan työn toimintaympäristöt, ihmisen kasvun tukeminen, oppimisen ohjaaminen. Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan oppilaitokselta tai netistä (www.kkagricola.fi) saatavalla hakulomakkeella. Haku kuukautta ennen uuden osion alkamista. Tarkempi aikataulutus löytyy osoitteesta www.kkagricola.fi

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Yleinen jatko-opintokelpoisuus. Ohjaaja toimii lasten ja heidän perheidensä parissa seurakunnan tai muun yhteisön palveluksessa. Seurakunnassa hän toimii kristillisenä lähikasvattajana. Muussa varhaiskasvatuksessa hän toimii lasten ja varhaisnuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Katso lisää www.sisop.fi Haku/Ansökan Kevään 2013 yhteishaussa (25.2.– 15.3.2013). Koulutukseen pyrkiville järjestetään soveltuvuus, johon lähetetään erillinen kutsu. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1394/184

Peruskoululinja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa opetusta peruskoulun oppimäärän suorittamiseksi. Peruskoulun käyneillä arvosanojen korottamismahdollisuus. Linjalla voi suuntautua joko taidealan tai hoitoalan ammatillisiin opintoihin. Aineet: peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvat aineet, valinnaisina n. 100 tuntia taideaineita.


K Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen oppilaitoksesta tai www-sivuilta saatavalla hakulomakkeella toukokuun loppuun mennessä.

Perusopetuksen lisäopetus, 10-luokka Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun käyneillä arvosanojen korottamismahdollisuus. Linjalla voi suuntautua joko taidealan tai hoitoalan ammatillisiin opintoihin. Aineet: peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvat aineet, valinnaisina n. 100 tuntia taideaineita. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen oppilaitoksesta tai www-sivuilta saatavalla hakulomakkeella toukokuun loppuun mennessä. Peruutuspaikkoja voi kysyä elokuun alkuun mennessä.

Suntion ammattitutkinto Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Suntion ammattitutkintoon valmistava koulutus. Aikuisten ammattitutkinto monimuotokoulutuksena. Suoritetaan näyttöinä. Valmistavan koulutuksen osat: hautaustoimi ja viheralueiden hoito, jumalanpalvelukset ja muut kirkolliset toimitukset, kiinteistöjen huolto ja valinnaisena joko esimiestehtävät tai ruokapalvelut. Haku/Ansökan Haku non-stoppina. Hakeminen oppilaitokselta tai netistä (www.kkagricola.fi) saatavalla lomakkeella. Haku aina kuukautta ennen uuden osion alkamista. Kysy lisää tai katso www.kkagricola.fi.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille valmiuksia oman elämän hallintaan, ammatilliseen koulutukseen ja työhön sijoittumiseen. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Oiva) (1-3v). Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Ava, Java) (1-2v). Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan oppilaitokselta tai www-sivuilta saatavalla hakulomakkeella. Minustakin opiskelija -koulutuskokeilut järjestetään helmikuussa ja kesäkuussa. Katso tarkemmat ajat www.kkagricola.fi

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby

eller 120 sv varav minst 25 sv IA (inlärning i arbete) inom församlingens och kommunens barn- och familjearbete. Skolan har samarbete med olika barnhem i St. Petersburg. Möjlighet att förlägga IA perioder till utlandet.

Osoite/Adress: Seminariegatan 19 66900 NYKARLEBY Puh/Tel: (06) 788 9400 Fax: (06) 788 9449 info@kredu.fi www.kredu.fi

Haku/Ansökan Via GEA. Sökande kallas till intervju och lämplighetstest på skolan i april 2013. Lämplighet och vitsord från centrala ämnen är avgörande för intagning. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1892/184

Omistaja/Ägare: Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f. Yleistä/Allmänt: En kristen folkhögskola som vill ge ökade kunskaper och färdigheter med tyngdpunkten lagd på självständigt tänkande och personlighetsfostran. Undervisningen stöder en bred allmänbildning och vill belysa de frågeställningar som är aktuella i samhället och i ett internationellt perspektiv.

Alkeiskurssi Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka hallitsevat latinalaisia aakkosia. Opiskellaan suomen kielen alkeita nopeassa tahdissa. Tutustutaan suomalaisiin tapoihin ja kulttuuriin. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen viim. 15.5.2013 puhelinnumeroon: (06) 788 9412 tai info@kredu. fi. Lisätietoja antaa Susann Friman.

Bibel- och missionslinjen Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll BM-linjen räknas som heltidsstudier. Du kan välja att gå en termin eller ett helt läsår. Under året får du undervisning i bibliska ämnen. På hösten kan du resa till Israel och på våren åker du på missionspraktik till bl.a. Senegal, Nepal, Etiopien eller Taiwan. Haku/Ansökan Direkt till skolan via hemsidan www.kredu.fi senast den 15.5.2013. Mera info på tel. (06) 788 9435.

Grundexamen i barn- och familjearbete

Kurs i svenska med inriktning på vård och omsorg Kesto/Längd 13.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Svenska och finska med inriktning på vård. Barn och ungas utveckling, äldrevård, läkemedelskunskap och -räkning, socialpolitik, första hjälpen kurserna 1 och 2. Närstudier, studiebesök och 4 v praktik. Haku/Ansökan Direkt till skolan via hemsidan www. kredu.fi senast den 15.5.2013. Mera info på info@kredu.fi eller tel. (06) 788 9400.

Påbyggnadsundervisning: Tionde skolåret Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Individuellt utformade studier som ger dig möjlighet att höja vitsorden i ämnen på betyget från den grundläggande undervisningen. Möjlighet till praktik på arbetsplatser eller yrkesläroanstalter. Utvidgad undervisning i musik. Du erbjuds möjlighet att spela i band, sjunga i kör och individuell musikundervisning. Haku/Ansökan Direkt till skolan, ansökan görs på hemsidan www.kredu.fi senast den 15.5.2013. Mera info på tel. (06) 788 9411.

Språkstegen Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Utbildningen är för invandrare eller inflyttade som saknar eller har lite kunskaper i svenska. Ämnen: svenska, samhällskunskap, vardags- och livskompetens, kulturkännedom, ADB, praktik. Haku/Ansökan Direkt till skolan via hemsidan www.kredu.fi senast den 17.5.2013. Mera info på tel. (06) 788 9435.

Kesto/Längd 13.8.2013–27.5.2016 Sisältö/Innehåll Yrkesinriktad grundexamen för barnledare på andra stadiet. Omfattning är 3 år

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

67


K Volontärlinjen med intensivkurs i spanska Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Intensiv spanska från nybörjarnivå; att tala, förstå, läsa och skriva spanska. Grammatik, ordförståelse och konversation. Fördjupning i latinamerikansk kultur och samhälle. 12 veckor volontärarbete i Nicaragua. Volontärplats kan vara en skola, barnhem, daghem, församling, i kyrka eller organisation. Haku/Ansökan Direkt till skolan via hemsidan www.kredu.fi senast 15.5.2013. Mera info via info@ kredu.fi eller tel. (06 ) 788 9400.

Yrkesförberedande Kesto/Längd 13.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Förberedande yrkesutbildning för invandrare. Utbildningen varar 1 år och skall förbättra de studerandes kunskaper och färdigheter inför fortsatt yrkesutbildning. Utbildningen anpassas efter den studerandes grundutbildning. Ämnen: svenska, matematik, samhällsämnen samt samhälls- och yrkesvalsfärdigheter. Haku/Ansökan Direkt till skolan via hemsidan www.kredu.fi senast den 15.5.2013. Mera info på tel. (06) 788 9412.

Kronoby folkhögskola Osoite/Adress: Torgarevägen 4 68500 KRONOBY Puh/Tel: (06) 823 1500 Fax: (06) 834 5917 kronoby.folkhogskola@kvarnen.fi www.kvarnen.fi Omistaja/Ägare: Samkommunen för Kronoby folkhögskola Yleistä/Allmänt: Samkommunen anordnar utbildning med prioritet av medlemskommunernas behov, för alla åldersgrupper. I innehållet betonas kunnande inom slöjd, friluftsliv, förutsättning för fortsatta studier efter grundläggande utbildning, språk, internationalisering och mångkulturalitet, konst samt informations- och kommunikationsteknik. I utförandet betonas flexibla lärmiljöer och flerformsundervisning. Folkhögskolan kompletterar med sitt utbildningsutbud och sina övriga resurser utbildingen på andra stadiet och den fria bildningen i regionen.

Base Camp, helårslinje

Mångkulturell språklinje, helårslinje Kesto/Längd 14.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll För studerande som läser svenska eller finska som andra språk. Nybörjar- praktisk och avancerad nivå. Haku/Ansökan Ansökan direkt till skolan www.kvarnen. fi, (06) 823 1500 eller personligt besök.

WWW.KANSANOPISTOT.FI

68

Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll 1) Nordiskt friluftsliv 1 år. 2) Nordisk friluftsguide 2 år med möjlighet att avlägga friluftsexamen. Friluftsliv i hela Norden, friluftsteknik. Ledarskap och personlig utveckling. Haku/Ansökan Ansökan direkt till skolan Kronoby folkhögskola www.kvarnen.fi. Se också närmare www.outdooracademy.fi, ring (06) 823 1500 eller kom på personligt besök.

Praktisk formgivning, komb. med gymnasiestudier Kesto/Längd 14.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Slöjddiplom, portfolio ger möjlighet till gymnasiekurser. Praktisk formgivning, olika slöjd och hantverkstekniker. Haku/Ansökan I samband med val av gymnasiestudier. Kontakta Kronoby folkhögskola www. kvarnen.fi, ring (06) 823 1500 eller kom på personligt besök.

Ruotsia suomenkielisille – svenska för finskspråkiga

Kesto/Längd 14.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ungdomslinje med 10:e skolår. Frilufts-, praktisk och estradkonstinriktad. Haku/Ansökan Ansökan genom att kontakta skolan direkt.www.kvarnen.fi, (06) 823 1500 eller genom personligt besök.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT:

Outdoor Academy, 1 eller 2 år

Nordiska Konstskolan, 2 år Kesto/Längd 19.8.2013–15.5.2014 Sisältö/Innehåll Högskoleförberedande konstutbildning. Tvådimensionellt, tredimensionellt, konsthistoria m.m. Haku/Ansökan www.nordiskakonstskolan.fi

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 14.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kurssi on tarkoitettu kaikille jotka tarvitsevat käytännön ruotsin kielen taitoja työelämässä tai tulevassa opiskeluympäristössä. Kursen är avsedd för alla som behöver praktisk svenska i arbetet eller i kommande studier. Haku/Ansökan Lisätietoja osoitteesta, Kronoby folkhögskola www.kvarnen.fi. puh. (06) 823 1500. Mera information på adressen www. kvarnen.fi eller tel. (06) 823 1500.

Slöjdtorget Kesto/Längd 14.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Unna dig hantverk på heltid. Slöjdtorget är till för alla åldrar. Grupperna är små och vi har individuell handledning. Kurserna pågår vardagar kl. 9-15 under hela läsåret, men kan också väljas terminsvis. Om kursplatser finns, kan nya deltagare hoppa in under pågående kurs Haku/Ansökan Ansökan direkt till skolan www.kvarnen. fi, (06) 823 1500 eller personligt besök.


K Kuurojen kansanopisto Osoite/Adress: PL 61 (Ilkantie 4) 00401 HELSINKI Puh/Tel: (09) 580 3850, 580 3550 kansanopisto@kko.kl-deaf.fi www.kuurojenkansanopisto.fi Omistaja/Ägare: Kuurojen liitto ry Yleistä/Allmänt: Tarjoamme opintoja sekä viittomakielisille että kuuleville, opinnoistamme kiinnostuneille. Opiston tehtävänä on kohottaa opiskelijoiden yleissivistystä ja edistää heidän mahdollisuuksiaan jatko-opintoihin sekä laajentaa heidän yhteiskunnallista tietämystään. Koemme myös tärkeänä tehtävänämme jakaa tietoa viittomakielestä ja kuurojen kulttuurista. Myös ulkomaalaiset viittomakieliset ovat tervetulleita opiskelemaan. Opiskelukielet ovat suomalainen viittomakieli ja suomen kieli.

Avustajalinja Kesto/Längd 9.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa valmiuksia toimia henkilökohtaisena avustajana koulussa tai päivähoidossa erityisesti viittovalle tai kommunikaatio-ongelmista kärsivälle lapselle. Opinnot: kasvatustiede, viittomakieli, hygieniapassi, ensiapu 1, kommunikaatiomenetelmät, kulttuurienvälinen viestintä, opiston yhteinen toiminta. Haku/Ansökan Linjalle haetaan hakulomakkeella, jonka saa opiston www-sivulta www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

Jatko-opintoihin suuntaava linja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on parantaa viittomakielisen opiskelijan valmiuksia jatkoopintoihin ja työelämään, kehittämällä suomen kielen taitoa sekä muita opiskelussa ja työssä tarvittavia tietoja ja taitoja. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 14.6.2013 mennessä hakulomakkeella, joita saa www-sivuiltamme www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

Kuusamo-opisto

Linja viittomakielisille maahanmuuttajille Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville viittomakielisille valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Oppiaineet: suomen kieli, suomalainen viittomakieli, suomalainen yhteiskunta, kuurojen kulttuuri, tietotekniikka ja opiskelutekniikka. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Linjalle haetaan hakulomakkeella, joita saa www-sivultamme www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

Osoite/Adress: Kitkantie 35 93600 KUUSAMO Puh/Tel: 050 444 1157 kansanopisto@kuusamo.fi www.kuusamo-opisto.fi Omistaja/Ägare: Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Koulutus painottuu taiteen, valokuvauksen, käsityön ja humanistis-yhteiskunnallisten aineiden opetukseen sekä paikallisen kulttuurin ja luonnontuntemuksen koulutukseen. Asuminen on mahdollista myös viikonloppuisin ilman lisämaksua.

Viittomakielen intensiivikurssi Kesto/Längd 24.3.2014–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kurssin tavoitteena on saavuttaa kommunikatiivinen valmius viittomakielessä sekä saada tietoa viittomakielisistä ja heidän kanssaan toimivista ammattilaisista. Oppiaineet: suomalainen viittomakieli, kuurojen kulttuuri, viestintä. Haku/Ansökan Kurssille haetaan 14.3.2014 mennessä hakulomakkeella, joita saa www-sivuiltamme www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

Viittomakielen intensiivikurssi Kesto/Längd 14.10.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Kurssin tavoitteena on saavuttaa kommunikatiivinen valmius viittomakielessä sekä saada tietoa viittomakielisistä ja heidän kanssaan toimivista ammattilaisista. Oppiaineet: suomalainen viittomakieli, kuurojen kulttuuri, viestintä. Haku/Ansökan Kurssille haetaan 5.10.2013 mennessä hakulomakkeella, joita saa www-sivuiltamme www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

Viittomakielen linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan päätavoite on suomalaisen viittomakielen oppiminen ja tutustuminen kuurojen kulttuuriin. Oppiaineet: viittomakieli, kuurojen kulttuuri. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 12.8.2013 mennessä hakulomakkeella, joita saa www-sivuiltamme www.kuurojenkansanopisto.fi tai opistolta.

rajoitetusti/begränsat

Luontokuvauksen erikoistumisopinnot Kesto/Längd 6.5.2013–5.7.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot ja -taidot luontokuvauksen eri osa-alueista. Sisältää lintu-, kasvi- ja maisemavalokuvauksen tekniikat ja käytänteet. Valokuvauksen erityisalueita sekä maisema- ja ympäristökuvausta eri kulttuurialueilla. Haku/Ansökan

Puutyöpaja Kesto/Längd 7.10.2013–2.10.2014 Sisältö/Innehåll Puutyön pajatyöskentelyä perustekniikat hallitseville harrastajille. Käytössä puutyöverstaan peruskoneet. Omien työsuunnitelmien toteuttamista. Soveltuu erityisesti käsitöistä kiinnostuneille aikuisille. Haku/Ansökan Hakeminen 30.9.2013 mennessä.

Taidelinja Kesto/Längd 26.8.2013–2.5.2014 Sisältö/Innehåll Perustiedot ja -taidot perinteisen ja digitaalisen kuvataiteen työtavoista. Opetusohjelmaan kuuluu maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto ja pronssivalu, graafinen suunnittelu, valokuvaus ja digitaalinen media. Edellytykset alan jatko-opintojen harjoittamiseen. Haku/Ansökan Hakeminen 9.8.2013 mennessä

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

69


K Valokuvauslinja Kesto/Längd 26.8.2013–2.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot ja -taidot valokuvauksen eri osaalueilta ja erikoistekniikoista. Keskeisenä digitaalinen kuvaus ja kuvankäsittely. Sisältää mm. luonto-, studio- ja muotokuvausta, mustavalkokuvausta ja kuvanvedostusta, videokuvausta. Edellytykset alan jatko-opintojen harjoittamiseen. Haku/Ansökan Hakeminen 9.8.2013 mennessä.

Yliopisto-opintojen linja Kesto/Längd 26.8.2013–2.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan opinnot valmentavat jatko-opintoihin. Opiskelu- ja pääsykoevalmennusta. Linjalla voi suorittaa kasvatus-, liikuntalääke-, ravitsemus-, hallinto- ja oikeustieteen perusopintoja sekä kieli-, viestintä- ja yleisopintoja. Lisäksi voi opiskella muita aineita mm. valokuvausta ja kuvataiteita. Haku/Ansökan Hakeminen 9.8.2013 mennessä.

Kymenlaakson Opisto Osoite/Adress: Marintie 9 46900 INKEROINEN Puh/Tel: 0207 118 530 Fax: (05) 363 4580 toimisto@kyme.fi www.kyme.fi Omistaja/Ägare: Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton oppilaitos, joka on erikoistunut taiteisiin, viestintään, maahanmuuttajakoulutukseen ja tietotekniikkaan. Opistossa annetaan yleissivistävää ja ammatillisesti suuntautuvaa koulutusta. Yksilöllisellä opetuksella vahvistetaan itsetuntoa ja autetaan löytämään omat osaamisalueet.

70

Audiovisuaalisen viestinnän linja, ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmistavaan koulutukseen voi osallistua etäopiskelijana, jolloin lähiopetusta on n. 2 päivää kuukaudessa (pääosa opinnoista tapahtuu itsenäisesti). Koulutus päättyy näyttökokeeseen, jossa mahdollisuus suorittaa visuaalisen viestinnän ammattitutkinto. Haku/Ansökan Haku suoraan Kymenlaakson Opistolle. Haku on nonstop. Soita opistolle ja kysy lisää! P. 0207118530.

Digitaalipainajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmistavaan koulutukseen voi osallistua etäopiskelijana, jolloin lähiopetusta on n. 2 päivää kuukaudessa (pääosa opinnoista tapahtuu itsenäisesti). Koulutus päättyy näyttökokeeseen. Haku/Ansökan Haku suoraan Kymenlaakson Opistolle. Haku on nonstop. Soita opistolle ja kysy lisää! P. 0207118530.

Graafisen suunnittelun linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot antavat alan perustiedot ja taidot sekä valmentavat jatko-opintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa linjan ohessa 24 opintopisteen laajuiset visuaalisen viestinnän perusopinnot Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun viestinnän laitokselle. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 2.8.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.

Kuvataide kevätlinja Kesto/Längd 7.1.2014–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentaa alan jatko-opintoihin. Kuvan tekemisen eri osa-alueita opiskellaan laaja-alaisesti Piirustus, värioppi, maalaus, taidegrafiikka. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 9.12.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kuvataidelinja Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentaa alan jatko-opintoihin. Kuvan tekemisen eri osa-alueita opiskellaan laaja-alaisesti Piirustus, värioppi, maalaus, taidegrafiikka. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 2.8.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 020 711 8530.

Maahanmuuttaja linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on auttaa kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielitaidon kehittäminen kielitutkintojen tasoille 1 – 3. Tavoitteena myös, että opiskelija hallitsee kielen käytön arki- ja asioimistilanteissa. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 2.8.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 020 711 8530.

Sarjakuvan ja kuvittamisen kevätlinja Kesto/Längd 7.1.2014–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Henkilökohtaisen sarjakuvailmaisun ja kuvittamisen kehittäminen. Myös piirustus, maalaus ja taidegrafiikka. Itsenäisen sarjakuvakokonaisuuden toteuttaminen. Valmentaa alan jatko-opintoihin. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 9.12.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.

Sarjakuvan ja kuvittamisen linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Henkilökohtaisen sarjakuvailmaisun ja kuvittamisen kehittäminen. Myös piirustus, maalaus ja taidegrafiikka. Itsenäisen sarjakuvakokonaisuuden toteuttaminen. Valmentaa alan jatko-opintoihin. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 2.8.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.


K L Valokuvauksen kevätlinja

Crossmediatoimittaja

Kesto/Längd 7.1.2014–25.5.2014 Sisältö/Innehåll Perustiedot ja -taidot valokuvauksesta, valmentaa alan jatko-opintoihin. Oppiaineet: valokuvailmaisu, kameratyöskentely, digitaalinen kuvankäsittely sekä henkilöja studiokuvaus. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 9.12.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.

Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Crossmedialinjalla perehdytään nykypäivän toimittamisen vaatimaan moniosaamiseen. Käytännönläheisessä koulutuksessa opiskelija oppii toimittamaan sisältöä eri medioihin. Opiskelemme mm. valokuvausta, kuvankäsittelyä, videokuvausta, editointia ja nettitoimittamista. Haku/Ansökan Tarkemmat ohjeet www.laajasalonopisto.fi

Valokuvauksen syyslinja Kesto/Längd 19.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Perustaidot valokuvauksesta sekä valmennusta jatko-opintoihin. Valokuvailmaisu, kameratyöskentelyn perusteet, teemakursseilla tutustutaan kuvauksen osa-alueiden erityiskysymyksiin. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 2.8.2013 mennessä osoitteella Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 Inkeroinen. Hakuohjeet www.kyme.fi tai 0207118530.

Laajasalon opisto Osoite/Adress: Kuukiventie 6 00840 HELSINKI Puh/Tel: (09) 621 9000 opisto@laajasalonopisto.fi www.laajasalonopisto.fi Omistaja/Ägare: Helsingin kristillisen opiston säätiö Yleistä/Allmänt: Laajasalon opistossa rakennat elämääsi monialaisilla linjoillamme ja samalla valmentaudut työelämää tai seuraavia opintojasi varten. Maan johtava mediaalan ja toimittajien koulutus käynnistyi opistossamme jo 1970-luvulla. Meillä voit opiskella vuodessa itsellesi ammattitutkinnon. Autamme sinua valmistautumaan jatko-opintojen valintakokeisiin. Laajasalon opisto on ammatillista ja yleissivistävää koulutusta antava yleiskirkollisella taustalla toimiva maan vanhin kristillinen kansanopisto. Opistolla on asuntola. rajoitetusti/begränsat

Elokuvalinja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintovuosi antaa valmiudet hallita elokuvan tekemisen perusteet sekä pyrkiä alan jatko-opintoihin. Linja käy läpi elokuvatuotannon eri osa-alueet ideoinnista ja käsikirjoittamisesta aina jälkituotantoon saakka. Haku/Ansökan Tarkemmat tiedot: www.laajasalonopisto.fi

Kirjailijalinja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Kirjailijalinja syventyy tarinaan ja kerrontaan sanataiteessa. Kurssilla kirjoitetaan paljon, runoista novelleihin, monologeista dialogeihin, dekkarista spefiin ja romaaniin asti. Tutustumme proosan, lyriikan ja draaman erityispiirteisiin ja teoriaan. Haku/Ansökan www.laajasalonopisto.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinto antaa pätevyyden työtehtävään, joka on monipuolista yhteistyötä kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla. Toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen, eri-ikäisten ja kulttuuriltaan erilaisten asiakkaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen. Haku/Ansökan Ilmoittautuminen valintakokeeseen sähköisellä lomakkeella www.laajasalonopisto.fi tai puhelin (09) 621 9000.

Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Vuodessa opitaan kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen

myötä opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen, joka luo perustan kuvallisten alojen opinnoille kuvataiteesta taideteollisuuteen. Haku/Ansökan Sähköinen haku www.laajasalonopisto.fi

Laulusolisti Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana opitaan keskeisimmät asiat sooloartistin osaamisen tarpeista. Niitä ovat rytmimusiikin tyylilajit, fraseeraus, tulkinta sekä äänenkäytön ja esiintymisen hallinta. Valmistaudumme erilaisiin esiintymistilanteisiin, studioon ja työskentelyyn orkesterissa. Haku/Ansökan Hakuohjeet osoitteesta www.laajasalonopisto.fi

Lehtitoimittaja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa valmiuksia lehtitoimittajan työhön. Vuodessa käydään läpi seikkaperäisesti toimittajan työnkuva, journalistinen prosessi eli kirjoittamisen kokonaisuus, erilaiset juttutyypit, haastattelutekniikat, digivalokuvauksen ja videokuvauksen perusteet. Opitaan myös hyvä lehtimiestapa. Haku/Ansökan Sähköinen haku www.laajasalonopisto.fi

Luonto- ja ympäristöala Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskellaan luontoon kuuluvia ilmiöitä laaja-alaisesti. Vuoden aikana tutustutaan mm. arkeologiaan, meteorologiaan, tähtitieteeseen, kalankasvatukseen ja eläintuntemukseen. Seuraamme vesialueiden, ilman ja luonnontilan muutoksia. Haku/Ansökan Lisätiedot: www.laajasalonopisto.fi

Musiikkiteatteri ja ooppera Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana opiskelemme laulua ja ilmaisua, näyttelijäntyön ja laulajantyön perustaa, äänen ja kehon yhteistyötä sisältäen ääniharjoituksia, opimme etsimään roolien taustoja, käsittelemme näyttämön lait, harjoittelemme rentoutumista esiintymistilanteessa ja opettelemme löytämään omat vahvuudet. Haku/Ansökan Hakuohjeet osoitteesta www.laajasalonopisto.fi

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

71


K L Näyttelijäntyön linja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana perehdymme näyttelemiseen sekä esiintymiseen. Ohjelmassa on mm. näyttelijäntyötä, tanssia, laulua, äänenkäytön tekniikkaa, improvisaatiota ja kameratyöskentelyä. Tutustumme näyttelijän ammattiin ja löydämme omat vahvuudet sekä kehitämme uusia osaalueita. Haku/Ansökan Ilmoittaudu valintakokeeseen täyttämällä sähköinen hakulomake www.laajasalonopisto.fi Lisätiedot puhelin (09) 621 9000.

Radiotoimittaja Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu radiotoimituksessa. Koulutus antaa perusvalmiudet käytännön radiotyöhön. Haku/Ansökan Sähköinen haku www.laajasalonopisto.fi

Suntion ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinto on väylä merkittävään ja monipuoliseen työhön kirkon palveluksessa. Ammattitutkinnon suorittaneet työllistyvät erilaisilla työnimikkeillä: suntio, seurakuntamestari, talonmies-vahtimestari tai vahtimestari-siivooja. Haku/Ansökan Lisätiedot www.laajasalonopisto.fi

Lahden kansanopisto

Haku/Ansökan Haku 4.8.2012 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Osoite/Adress: Harjukatu 46 15100 LAHTI Puh/Tel: (03) 878 10 toimisto, 878 1100 rehtori, 878 1144 talouspäällikkö, 878 1188 kurssisihteeri, 050 336 4850 vahtimestari-laitehuoltaja Fax: (03) 878 1234 lahden.kansanopisto@lahdenkansanopisto.fi www.lahdenkansanopisto.fi

Journalismi

Omistaja/Ägare: Lahden kansanopiston säätiö Yleistä/Allmänt: Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton opisto, jonka koulutusalat ovat perusopetus, maahanmuuttajakoulutus, kasvatus-, sosiaali- ja terveysala, kielet ja viestintä sekä taide. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, monikulttuurisuus ja aktiivinen kansalaisuus. Opetusta annetaan vapaan sivistystyön hengessä opiskelun omaehtoisuutta korostaen ja opiskelijan kasvua tukien. Opistolla on asuntola, jossa on mahdollista asua myös la-su ilman erillistä maksua. Päätoimisella opiskelijalla on oikeus yhden avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuden (25 op) suorittamiseen ilman eri maksua. rajoitetusti/begränsat

Elokuva Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: teoreettiset ja käytännölliset valmiudet luoda ja lukea elokuvaa, laajaalaiset tekniset ja sisällön tuottamisen taidot. Keskeiset aineet: käsikirjoitus, henkilöohjaus, valaisu, äänitys, kuvaus, editointi, animaatio, dokumentti, 3-kamerataltiointi, elokuvan historia, valokuvaus. Haku/Ansökan Haku 11.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Englannin kieli ja kulttuuri

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

72

Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: vankka kielitaito ja kulttuurin tuntemus, valmiudet jatko-opintoihin sekä monipuolista englannin kielen taitoa vaativiin työtehtäviin. Aineet: englanti (luetun ja kuullun ymmärtäminen, kielioppi, kirjoittaminen, sanasto), kääntäminen, kielialueen historia ja instituutiot, opintojakso Isossa-Britanniassa (2vk).

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Toimittajan perustaidot sekä paljon käytännön harjoittelua. Työelämässä tarvittavia viestintätaitoja, mediakenttään ja julkisuuteen perehtymistä. Aineet: toimittajan työ, radio-, tv- ja verkkoviestintä, esiintymistaito, kielenhuolto, valokuvaus, taitto. Mahdollisuus suorittaa mediatutkimuksen perusopinnot (25 op). Haku/Ansökan Haku 4.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Kasvatus- ja sosiaaliala Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentava koulutus esim. lastentarhanopettaja-, luokanopettaja-, sosionomi- tai lastenohjaajakoulutukseen aikoville. Keskeiset aineet: kasvatustiede, kehityspsykologia, sosiaalipolitiikka sekä opintoohjaus ja viestintäopinnot. Haku/Ansökan Haku 4.8.2012 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentaudutaan tutkintoon, joka antaa kelpoisuuden toimia koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana. Tutkinnon osat: Ammatissa toimiminen. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen sekä valinnainen osa Yrittäjyys. Haku/Ansökan Haku 17.5.2013 mennessä. Hakulomake ja -ohjeet opiston verkkosivuilla. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun.

Kuvataide Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: kuvataiteen ja taideteollisen alan perustiedot ja -taidot, kokonaisvaltaisen taiteellisen ymmärryksen ja ilmaisukyvyn kehittäminen, valmiudet jatko-opintoihin.


L Keskeiset aineet: piirustus, maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka, värioppi ja sommittelu, taidehistoria ja visuaalinen kulttuuri. Haku/Ansökan Haku 11.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakijoilta vaaditaan lisäksi ennakkotehtävä, jonka ohjeet ovat opiston verkkosivuilla.

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentaudutaan tutkintoon, joka antaa perhepäivähoitajan pätevyyden. Tutkinnon osat: 1) Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus ja yhteistyötaidot, 2) Varhaiskasvatus, 3) Terveys, turvallisuus ja ruokahuolto, 4) Erityistä tukea tarvitseva lapsi ja 5) Allergisen ja erityisruokavaliota noudattavan lapsen hoito. Haku/Ansökan Haku 26.7.2013 mennessä. Hakulomake ja -ohjeet opiston verkkosivuilla.

Peruskoulu ja kymppiluokka Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: Jatkokoulutuskelpoisuuden parantaminen. Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, englanti, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä. Hakulomake ja -ohjeet opiston verkkosivuilla.

Raita–aikuisten käsityön taiteen perusopetus Kesto/Längd 6.9.2013–31.8.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, perusopintojen kesto 2 vuotta. Aihepiirityöskentelyssä hyödynnetään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Opinnoista valmiuksia alan ammatteihin, jatko-opintoihin ja omaehtoiseen työskentelyyn. Lähiopetusta 7 viikonloppua/ lukuvuosi, verkko-opintoja ja etätehtäviä. Haku/Ansökan Lisätietoja koulutukseen hakemisesta www.lahdenkansanopisto.fi tai maria. laine@lahdenkansanopisto.fi. Haku perusopintoihin vuosittain 15.8. mennessä, syventävien opintojen hakutiedot opiston verkkosivuilla.

Sarjakuva ja animaatio Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus perehdyttää sarjakuvan ja animaation teoriaan ja käytäntöön, kehittää opiskelijan taiteellista näkemystä ja ilmaisukykyä sekä antaa valmiuksia alan työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Aineita: piirustus, sommittelu, sarjakuvan historia, käsikirjoittaminen sekä sarjakuvan ja animaation lajit, muodot ja tekniikat. Haku/Ansökan Haku 11.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Suomen kieli ja kulttuuri maahanmuuttajille Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: arjen taidot, jatko-opintokelpoisuus Suomessa ja riittävä suomen kielen taito jatko-opintoja tai työelämää varten; ABC-ryhmässä tavoitteena suomen kielen luku- ja kirjoitustaito. Aineet: Suomen kieli ja kulttuuri, historia, ympäristötieto, matematiikka, englanti, koulutus- ja työelämätieto, tietotekniikka. Haku/Ansökan Koulutus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. Kaksi ryhmää, alkaen tasolta 0 ja A1. Lisäksi oma ryhmä luku- ja kirjoitustaidottomille. Haku 31.7.2013 mennessä. Hakulomake opiston verkkosivuilla.

Teatteri I Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite: opiskelijan näyttämöllisten valmiuksien kehittyminen, teatterialan jatkoopintoihin valmentautuminen. Keskeiset aineet: teatterityö, näyttelijäntyö, fyysinen ilmaisu, improvisaatio, liike, musiikki, yksinlaulu, kehonhallinta, dramaturgia ja kirjoittaminen, puhetekniikka ja soveltava teatteri. Haku/Ansökan Hakemusten tulee olla opistolla viimeistään 6.6.2013 klo 16 tai hakemuksessa on oltava ko. päivän postileima. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen. Tarkempi ohje opiston verkkosivulla.

Teatteri II Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetuksessa keskitytään perustaitojen hallinnan lisäksi esityksellisyyteen, esi-

tysten valmistamiseen ja omaehtoiseen työskentelyyn. Keskeisiä aineita ovat näyttelijäntyö, produktiotyöskentely, musiikki, laulu, liike, näyttämöpuhe ja soveltava teatteri. Haku/Ansökan Hakemusten tulee olla opistolla viimeistään 6.6.2013 klo 16 tai hakemuksessa on oltava ko. päivän postileima. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen. Tarkempi ohje opiston verkkosivulla.

Terveys- ja kuntoutusala Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmentava koulutus esimerkiksi fysioterapeutiksi, sairaanhoitajaksi tai lähihoitajaksi haluaville. Oppiaineet ovat mm. anatomia ja fysiologia, liikunnanohjaus, hoito-oppi, terveyden edistäminen, kehonhallinta sekä opinto-ohjaus ja viestintäopinnot. Haku/Ansökan Haku 4.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Valokuvaus Kesto/Längd 26.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Työskentely painottuu digitaaliseen kuvaukseen, mutta tutustumme myös perinteiseen mustavalkokuvaan. Osa-alueina ovat mm. studio, muoti, kuvajournalismi, kuvankäsittely, portfolio, työharjoittelu ja lopputyö. Pieni ryhmäkoko takaa yksilöllisen opetuksen ja mahdollisuuden saada ohjausta omille projekteille. Haku/Ansökan Haku 11.8.2013 mennessä opiston verkkosivujen sähköistä lomaketta käyttäen. Hakijoilta vaaditaan lisäksi ennakkotehtävä, jonka ohjeet ovat opiston verkkosivuilla.

Verkkoperuskoulu Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Verkkoperuskoulu on suunnattu erityisesti aikuisille, joka haluavat vahvistaa pohjakoulutustaan. Tavoite: peruskoulun päättötodistus tai yksittäisten arvosanojen korottaminen. Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, ruotsi, englanti, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja uskonto. Haku/Ansökan Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomake ja -ohjeet opiston verkkosivuilla.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

73


L Lapuan kristillinen opisto Osoite/Adress: Siiriläntie 11-13 62100 LAPUA Puh/Tel: (06) 433 9200 Fax: (06) 433 9220 opisto@lapuankro.fi www.lapuankro.fi Omistaja/Ägare: Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto järjestää vapaatavoitteista koulutusta, perusopetuksen lisäopetusta, ammatillista perustutkinto- ja lisäkoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Opisto toimii herännäisyyden hengessä. Kymppiluokalla ja lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa opiskelu täysihoitoineen on maksutonta. Ammatillisten lisäkoulutusten opintomaksu on 300–350 € tutkinnosta riippuen. Vapaan sivistystyön koulutukset ovat maksullisia. Opisto hakee opintoseteleitä, joilla voi osittain kattaa opiskelukustannukset. rajoitetusti/begränsat

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 20.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinnossa yhdistyvät aiemmat koulunkäyntiavustajan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinnot. Ammattitaito osoitetaan käytännön näytöissä. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 29.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä tai sen voi tiltata opistolta. Valintakoe 6.8.2013.

Kymppiluokka, perusopetuksen lisäopetuslinja Kesto/Längd 20.8.2013–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelija tutustuu jatkokoulutuksiin ja työelämään, selkiyttää jatkosuunnitelmiaan, saa tukea henkilökohtaiselle kasvulleen sekä korottaa arvosanojaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Keskeiset aineet ovat äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, opintojen ohjaus, arjen taidot ja vuorovaikutustaidot.

74

Haku/Ansökan Hakeminen suoraan opistolle 15.3.2013 mennessä. Täydennyshaku kesällä 5.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen löydät netistä tai voit pyytää opistolta. Valintoja tehdään 13.6., 29.7. ja 5.8.2013.

Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 29.7.2013 mennessä. Lisätietoja opistolta ja opiston nettisivuilta. Valintahaastattelu 6.8.2013.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, näyttötutkintoon valmistava koulutus

Kesto/Längd 7.1.2014–24.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksen tavoitteena on syventävästi edistää ja tukea maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, lisätä hänen kielitaitoaan ja tukea häntä tulevan koulutusalan löytymisessä tai työelämään siirtymisessä. Pääsisältöinä ovat suomen kieli, yhteiskunta- ja kulttuuritietous sekä suomalainen työelämä. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 9.12.2013 mennessä. Valintahaastattelu on 17.12.2013.

Kesto/Längd Kysy opistolta. Sisältö/Innehåll Tutkinto pätevöittää lastenohjaajaksi seurakunnan, päivähoidon ja iltapäivätoiminnan kasvatustehtäviin. Tutkinto suoritetaan oppisopimus- tai monimuotokoulutuksena. Sisältöinä mm. lapsen kasvun ohjaus, perhelähtöinen kasvatustyö, ip-toiminnan ohjaus, ilmaisutaidot sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet. Haku/Ansökan Haku: Koulutus toteutetaan non-stop -periaatteella. Uusia oppisopimusopiskelijoita otetaan 2–3 kertaa vuodessa. Lisätietoja hakuajoista opistolta.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja / pk- ja lukiopohjainen Kesto/Längd 20.8.2013–27.5.2016 Sisältö/Innehåll Opiskelija saa pätevyyden toimia lastenohjaajana kasvatustehtävissä seurakunnassa, päivähoidossa ja iltapäivätoiminnassa. Sisältöinä mm. lapsen kasvun ohjaus, perhelähtöinen kasvatustyö, ip-toiminnan ohjaus, ilmaisutaidot, erityistä tukea tarvitsevat lapset ja perheet, monikulttuurisuus ja työssäoppiminen. Haku/Ansökan Hakeminen yhteishaun kautta 25.215.3.2013. Valintahaastattelu ja soveltuvuustesti 8.5. 2013. Yhteishaku. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1791/184 (pk), 257 (yo)

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, monimuoto- ja oppisopimuskoulutus Kesto/Längd 6.9.2013–19.12.2014 Sisältö/Innehåll Nykyiset tutkinnon osat ovat: erityiskasvatus- ja ohjaus, moniammatillinen työ, yhteisöllisyys ja osallisuus, kulttuurinen vuorovaikutus ja erityistä tukea tarvitsevien lasten / nuorten ja heidän perheidensä tukeminen. Tutkinnon perusteet muuttuvat vuoden 2012 aikana ja koulutus aloitetaan niiden mukaisesti.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Suomen kielen ja kulttuurin jatkokoulutus maahanmuuttajille

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille Kesto/Längd 26.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään suomen kieltä, saada opiskeluvalmiuksia sekä tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Koulutuksen pääsisältöinä ovat suomen kieli, opiskeluvalmiudet, yhteiskunnalliset opinnot ja kulttuuriopinnot. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 9.8.2013 mennessä. Valintahaastattelu 15.8.2013. Tarkempia tietoja opiston toimistosta ja nettisivuilta.

Tutustu kasvatus- ja hoiva-alaan Kesto/Längd 9.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa tietoa kasvatus- ja hoivaalan ammateista ja koulutuksista, antaa alan opinnoissa tarvittavia perustietoja sekä parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua kasvatus- ja hoiva-alan tutkintokoulutuksiin. Koulutus on tarkoitettu kaikille alan opinnoista kiinnostuneille, myös maahanmuuttajille. Haku/Ansökan Haku suoraan opistolle 23.8.2013 mennessä. Hakulomakkeita saa opistolta ja opiston kotisivuilta. Maahanmuuttajan kielitaitotasovaatimus on B1.1.


L Lehtimäen opisto Osoite/Adress: Opistotie 1 / PL 13 63501 LEHTIMÄKI Puh/Tel: (06) 522 0245 Fax: (06) 522 0290 lehtimaki.opisto@opisto.lehtimaki.fi www.lehtimaenopisto.fi Omistaja/Ägare: Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Lehtimäen erityiskansanopisto sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Alajärven kaupungissa. Opisto tarjoaa opinnollisen kuntoutuksen mukaisia palveluja kuten kokonaisvaltaista opetusta, kasvatuksellista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta internaattikasvatuksena moniammatillisen henkilöstön yhteistyönä. Opistossa järjestetään ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintoja. Opiskelijat ovat erityistä tukea, ohjausta ja apua tarvitsevia henkilöitä, jotka opiskelevat henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien mukaan. Henkilöstö paikalla 24 h/vrk.

Ammatilliseen koulutuksen ja jatko-opiskeluun valmentava opintolinja Kesto/Längd 18.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on valmiuksien lisääntyminen hakeutua ammatillista erityisopetusta järjestäviin oppilaitoksiin. Opintoja voidaan painottaa kotitalousteen, kädentaitoihin ja tekstiilityöhön,kädentatoihin ja tekniseen työhön, hevostalouteen tai yksilöllistettyihin opintokokonaisuuksiin. Haku/Ansökan Opiskelijat valitaan koulutuskokeilujen tai valintajaksojen perusteella. Opiskelun voi aloittaa joustavasti opiskelijan elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan.

Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja Kesto/Längd 18.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseen arkeen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opinnot koostuvat seuraavista aiheista: itsenäistymisen ja arjenhallinnan opinnot, tiedollisten valmiuksien opinnot ja hyvinvoinnin opinnot. Haku/Ansökan Opiskelijat hakeutuvat opintoihin koulutuskokeilujen ja valintajakson kautta. Opinnot voi aloittaa joustavasti opiskelijan elämäntilanne ja tarpeet huomioon ottaen.

Lieksan kristillinen opisto Osoite/Adress: Kylänlahdentie 81 81820 KYLÄNLAHTI Puh/Tel: 0400 487 750 Fax: (013) 547 129 toimisto@lkro.fi www.lkro.fi Omistaja/Ägare: Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Lieksan kristillinen opisto on herännäisopisto, jonka tavoitteena on antaa yleissivistävää, ammatillista, avoimen yliopiston sekä jatko-opintoihin valmentavaa opetusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Opisto on pieni, aktiivinen ja aidosti kansainvälinen koulu. Opiskelu sopii kaiken ikäisille. Koulutus on erinomainen keino saavuttaa unelmia ja parantaa elämänlaatua. Kotisivuiltamme löydät tietoa koulutuksista, niihin hakeutumisesta sekä muista opiston tapahtumista ja palveluista.

Aikuisperuskoululinja

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun oppimäärän suorittaminen, valmiuksien parantaminen lukioja ammatillisiin opintoihin. Opintolinjan pituus riippuu henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Aikuisperuskoulu on mahdollista suorittaa HOPS:in mukaan monimuoto-opintoina. Linja sopii myös maahanmuuttajille. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake www.lkro.fi

Aikuisperuskoululinja Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun oppimäärän suorittaminen, valmiuksien parantaminen lukioja ammatillisiin opintoihin. Opintolinjan pituus riippuu henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Aikuisperuskoulu on mahdollista suorittaa HOPS:in mukaan monimuoto-opintoina. Linja sopii myös maahanmuuttajille. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake www.lkro.fi

Atk-linja Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tietotekniikan perusteet, käyttöjärjestelmät, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, tietokannat, Internet, sähköposti, kuvankäsittely, sivuntaitto, multimedia, ohjelmointi, mikrotietokoneiden tekniikka, atk-verkot. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

Itse 1 ja Itse 2 -linjat Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjat ovat ammatillisiin opintoihin ja tuettuun työhön valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta nuorille, jotka ovat suorittaneet peruskoulunsa mukautetun opetussuunnitelman tai yksilöllisen oppimäärän mukaan. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 13.8.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat ammatissa toimiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Lisäksi voi suorittaa tutkinnon osan yrittäjyys. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen on jatkuva haku. Vapaamuotoinen hakemus ja todistusjäljennökset: Lieksan kristillinen opisto, Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

75


L Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Suomen askeleet -suomen kieltä maahanmuuttajille

Kesto/Längd 13.8.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Erityiskasvatus ja -ohjaus, moniammatillinen työ, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä kulttuurien vuorovaikutus, sekä kaksi valinnaista tutkinnon osaa ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi. Tutkinnon suorittamiseen on jatkuva haku. Vapaamuotoinen hakemus todistusjäljennöksineen: Lieksan kristillinen opisto, Kylänlahdentie 81, 81820 Kylänlahti.

Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, tavoitteena toiminnallinen kielitaso. Tutustutaan Suomen yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

Perusopetuksen lisäopetus, Kymppi -luonto ja elämys

Osoite/Adress: Arvolankuja 1 91900 LIMINKA Puh/Tel: (08) 514 5700 Fax: (08) 514 5750 toimisto@limingantaidekoulu.fi www.limingantaidekoulu.fi

Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetus on yhdistetty osittain luontoteemaan. Opintojen sisältö: yleissivistävät oppiaineet, atk-opinnot, valinnaiset taideja taitoaineet, projektityö, ensiapukurssi, hygieniapassi, työelämään tutustuminen sekä leirikoulut. Haku/Ansökan Kymppiluokalle voi hakea, jos on suorittanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan tai on saanut tukea opiskeluun tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

Suomea ulkomaalaisille -linja Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa ulkomaalaisille perusvalmiudet käyttää suomen kieltä ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Sopii kotoutumiskoulutukseksi. Aineet: suomen kieli, yhteiskuntatietous ja kulttuurituntemus, englanti, suomen kielen taitotason mukaisesti myös mahdollisuus suorittaa peruskouluaineita ja atk. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

Suomea ulkomaalaisille jatkolinja Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Työelämään ja ammatillisiin opintoihin orientoiva maahanmuuttajalinja peruskurssin käyneille. Linjalla opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria, yhteiskunnallisia aineita sekä tietotekniikkaa. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelu. Haku/Ansökan Hakuajat ja -lomake: www.lkro.fi

76

Limingan Kansanopisto

Omistaja/Ägare: Limingan Kansanopiston Kannattajayhdistys ry Yleistä/Allmänt: Sitoutumaton taidekoulu, jonka opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus mitata edellytyksiään kuvataiteen eri alueilla ja vahvistaa heidän perusvalmiuksiaan erilaisiin jatko-opintoihin ja kuvataiteen osaamisen aloille. Kuvataiteen harrastajille tarjotaan mahdollisuus pitkäjänteiseen harrastuksen syventämiseen. Opisto on avoin kaikille oppivelvollisuutensa suorittaneille. Emme ole mukana yhteishaussa, paikat varataan hakemisjärjestyksessä. Mahdollisuus asua opistolla myös viikonloppuisin ilman eri maksua, perheellisille opiskelijoille asunto mahdollisuuksien mukaan.

Sarjakuvalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Antaa perustiedot sarjakuvan tekemisestä kokonaisuutena: käsikirjoitus, suunnittelu, toteutus ja julkaisu. Sisällöt: välineet, suunnittelu, henkilöt/hahmot, kerronta, piirtäminen ja julkaiseminen. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Vapaamuotoinen hakumenettely. Opiskelijoina sekä nuoria että aikuisia. Hakea voit myös kotisivujemme kautta.

Valokuvalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Taidevalokuvaus–valokuva osana kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria. Sisällöt: digi- ja MV-valokuvauksen perusteet. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Vapaamuotoinen hakumenettely. Opiskelijoina sekä nuoria että aikuisia. Hakea voit myös kotisivujemme kautta.

Vapaalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Kuvataideopintojen syventäminen. Kuvataiteen erikoistumisopintoja–valinnaisia opintoja. Sisällöt: öljyvärimaalaus, temperamaalaus, värioppi ja valokuvaus–tai sitten valinnaisia opintoja kuvanveistossa ja/tai grafiikassa. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Vapaamuotoinen hakumenettely. Opiskelijoina sekä nuoria että aikuisia. Hakea voit myös kotisivujemme kautta.

Kuvataidelinja 1-4 vuotta Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Kuvataideharrastuksen syventäminen, omien edellytysten mittaaminen kuvataiteen eri alueilla sekä valmentautuminen jatko-opintoihin ja aloille, joilla kuvataiteen osaamisella on merkitystä. Sisällöt: piirustus, maalaus, kuvanveisto, grafiikka ja taidehistoria. Haku/Ansökan Jatkuva haku, vapaamuotoinen hakumenettely. Opiskelijoina sekä nuoria että aikuisia. Hakea voit myös kotisivujemme kautta.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI


L Loimaan evankelinen kansanopisto Osoite/Adress: Opistontie 4 32210 LOIMAA Puh/Tel: (02) 762 7217; 050 448 8470, 050 448 8470 toimisto@leko.fi www.leko.fi Omistaja/Ägare: Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö Yleistä/Allmänt: LEKO tarjoaa valmentavia opintoja, mm. yliopiston ja AMK:n perusopintoja eri aloilta. Opiston kotisivuilta saa monipuolista tietoa linjoistamme. Hakemuksia käsitellään kevään ja kesän aikana saapumisjärjestyksessä. Kaikille valituille lähetetään kutsukirje. Majoitus normaalisti 2 hengen huoneissa. Yhden hengen huoneista lisämaksu. Täysi-ikäinen opiskelija voi jäädä viikonlopuksi opiston asuntolaan. rajoitetusti/begränsat

Fysioterapian linja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena antaa kokonaiskuva fysioterapiasta sekä valmentaa ammattikorkeakouluopintoihin. Opiskeltavana on fysioterapian perustavia opintoja monipuolisesti. Linjan opinnoissa tehdään yhteistyötä Turun AMK:n fysioterapian koulutusohjelman kanssa. Mahdollisesti ergonomian approbatur. Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Hoitotyön linja syksy Kesto/Längd 19.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Puolen vuoden Hoitotyön linjalla (24 op) luot itsellesi vankan pohjan terveydenhoito- ja sosiaalialan jatko-opintoja varten ammattikorkeakoulussa tai sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa. Hoitotyön linjalla saat perustiedot ja käytännön valmiuksia eri-ikäisten ihmisten terveydenja sairaanhoitoon. Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Hoitotyön linja kevät Kesto/Längd 13.1.2014–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Puolen vuoden Hoitotyön linjalla (24 op) luot itsellesi vankan pohjan terveydenhoito- ja sosiaalialan jatko-opintoja varten ammattikorkeakoulussa tai sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa. Hoitotyön linjalla saat perustiedot ja käytännön valmiuksia eri-ikäisten ihmisten terveydenja sairaanhoitoon. Haku/Ansökan 3.1.2014 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Kasvatustieteen ja psykologian linja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja tarjoaa jatko-opintoihin suuntaavaa opetusta käyttäytymistieteistä. Annetaan valmiuksia kasvatustieteen, psykologian, luokanopettajan ja lastentarhan-opettajan jatko-opintoihin. Keskeiset aineet: kasvatustiede, psykologia, erityispedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia. Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Kevään taidelinja Kesto/Längd 20.1.2014–17.4.2014 Sisältö/Innehåll Piirustusta, elävä malli, akvarellimaalausta, sekatekniikkaa, grafiikkaa. Lisäksi keramiikkaa, öljyvärimaalausta. Mahdollisuus valita vain mieleisensä viikot ja osallistua vain niille. Haku/Ansökan 10.1.2014 mennessä tai kaksi viikkoa ennen valitsemasi kurssiviikon alkua internet-osoitteessa www.leko.fi > hakulomakkeet, tai toimisto sähköposti: toimisto@leko.fi tai p. 050 4488 470.

Kristillinen verkkomedia syksy Kesto/Längd 9.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Opit perustamaan omat nettisivut ja blogin. Opit äänittämään, kuvaamaan ja kirjoittamaan sekä laittamaan tuotoksesi esille internetiin. Harjoitellaan tuottamaan mediasisältöjä verkkotoimituksen internet-sivustolle: lyhyitä verkkolehtijuttuja, jotka sisältävät tekstiä, kuvaa, ääniohjelmaa sekä videota. Haku/Ansökan 30.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi > Opintolinjat >

Hakulomakkeet tai toimisto@leko.fi, puh. 050 448 8470.

Kristillinen verkkomedia kevät Kesto/Längd 20.1.2014–17.4.2014 Sisältö/Innehåll Opit perustamaan omat nettisivut ja blogin. Opit äänittämään, kuvaamaan ja kirjoittamaan sekä laittamaan tuotoksesi esille internetiin. Harjoitellaan tuottamaan mediasisältöjä verkkotoimituksen internet-sivustolle: lyhyitä verkkolehtijuttuja, jotka sisältävät tekstiä, kuvaa, ääniohjelmaa sekä videota. Haku/Ansökan 10.1.2014 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi > Opintolinjat > Hakulomakkeet tai toimisto@leko.fi, puh. 050 448 8470.

Oikeustieteen linja Kesto/Längd 19.8.2013–26.4.2014 Sisältö/Innehåll Linja valmentaa alan jatko-opintoihin ja yliopiston pääsykokeisiin. Opinnot sopivat myös niille, jotka haluavat syventää juridis-yhteiskunnallista tietämystään. Linjan pääaine on oikeustiede. Linjalla voi myös suorittaa Turun avoimen yliopiston johdantokurssin oikeustieteestä. Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Peruskoululinja ja 10-luokka Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll 10-luokka: korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja. Mahdollisuus tutustua työ- ja koulutusvaihtoehtoihin. Aikaa pohtia sopivaa koulutusuraa. Perusopetus: peruskoulun oppimäärän suorittaminen ja siten jatko-opintokelpoisuuden hankkiminen. Opistolla peruskoulutodistuksen anto-oikeus. Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta. Opetus, asuminen ja ruokailu maksuton, jos päättötodistus puuttuu tai se on saatu 2011 tai 2012.

Peruskoululinja ja 10-luokka Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll 10-luokka: korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja. Mahdollisuus tutustua työ- ja koulutusvaihtoehtoihin. Aikaa pohtia sopivaa koulutusuraa. Perusopetus: peruskoulun oppimäärän suorittaminen ja siten jatko-opintokelpoisuuden hankkiminen

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

77


L Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta. Opetus, asuminen ja ruokailu maksuton, jos päättötodistus puuttuu tai se on saatu 2012 tai 2013.

Haku/Ansökan Ilmoittautumiset 10.1.2014 mennessä sähköposti: toimisto@leko.fi tai p. 050 4488 470 tai nettilomakkeella www.leko. fi–opintolinjat.

Peruskoululinja ja 10-luokka Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll 10-luokka: korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja. Mahdollisuus tutustua työ- ja koulutusvaihtoehtoihin. Aikaa pohtia sopivaa koulutus uraa.Perusopetus: peruskoulun oppimäärän suorittaminen ja siten jatko-opintokelpoisuuden hankkiminen Haku/Ansökan 9.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta. Opetus, asuminen ja ruokailu maksuton, jos päättötodistus puuttuu tai se on saatu 2012 tai 2013.

Syksyn taidelinja Kesto/Längd 9.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Piirustusta, elävä malli, akvarellimaalausta, sekatekniikkaa, grafiikkaa. Lisäksi keramiikkaa, öljyvärimaalausta. Mahdollisuus valita vain mieleisensä viikot ja osallistua vain niille. Haku/Ansökan 30.8.2013 mennessä internet-osoitteessa www.leko.fi tai hakulomakkeella, jonka voi tilata opistolta.

Tekstiililinja syksy Kesto/Längd 9.9.2013–29.11.2013 Sisältö/Innehåll Tekstiililinjalla kudonnan opetus on käytännönläheistä ja yksilöllistä. Opit kokoamaan kangaspuut, rakentamaan kankaan, luomaan loimia ja kutomaan erityyppisiä kankaita. Opiskelet värjäystä, kankaanpainantaa, nauhatekniikoita ja punontaa. Haku/Ansökan Ilmoittautumiset 30.8.2013 mennessä sähköposti: toimisto@leko.fi tai p. 050 4488 470 tai nettilomakkeella www.leko. fi–opintolinjat.

Tekstiililinja kevät Kesto/Längd 20.1.2014–17.4.2014 Sisältö/Innehåll Tekstiililinjalla kudonnan opetus on käytännönläheistä ja yksilöllistä. Opit kokoamaan kangaspuut, rakentamaan kankaan, luomaan loimia ja kutomaan erityyppisiä kankaita. Opiskelet värjäystä, kankaanpainantaa, nauhatekniikoita ja punontaa.

78

Länsi-Suomen opisto Osoite/Adress: Aino Voipion tie 30 32700 HUITTINEN Puh/Tel: (02) 560 7750 Fax: (02) 560 7760 opisto@lansisuomenopisto.fi www.lansisuomenopisto.fi Omistaja/Ägare: Länsi-Suomen opistoyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Sitoutumaton aikuisoppilaitos, joka tukee opiskelijoitaan sekä heidän henkilökohtaisissa että linjakohtaisissa tavoitteissa ja eurooppalaisen maailmankuvan luomisessa. rajoitetusti/begränsat

Englannin kieli

Kauppatieteiden linja Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on edesauttaa kaupalliselle alalle tähtäävien opiskelijoiden menestymistä korkeakoulujen pääsykokeissa. Linjan keskeisen opetuksellisen sisällön muodostavat opinnot kansantaloudesta, laskentatoimesta, markkinoinnista ja johtamisesta. Opinnoissa myös Business English ja yrittäjyysopinnot. Haku/Ansökan Kurssille on jatkuva haku, päättyen kuitenkin kaksi viikkoa ennen linjan alkamisajankohtaa. Hakemuksen löydät netistä tai voit myös tilata sen opistolta.

Lääketieteen linja Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Lääketieteen linja valmentaa opiskelijoita kohti hyvää menestymistä yliopistojen lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeissa. Haku/Ansökan Voivat hakea kaikki, jotka suorittaneet jonkin seur. tutkinnoista: yo, International Baccalaureate, eur. yo-tutkinnon (EB), Reifeprüfung, amm. korkea- tai opistoasteen tai väh. 3-vuotisen amm. perustutk. tai amk-tutk.

Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll 9 kk:n kurssi tähtää kielitaidon ja erityisesti puhutun kielen kehittämiseen, englantilaisten tapojen ja kulttuurin tuntemiseen. Lähtötaso puhutun ymmärtäminen. Kielen ja kulttuurin opiskelu syntyperäisen opettajan johdolla. Kurssi toteutetaan Länsi-Suomen opistolla ja kevätpuolella tehdään 2 viikon retki Englantiin. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistosta tai netistä, vapaamuotoinen hakemus hyväksytään myös.

Performing Arts Academy

English Drama Course

Suomen kieli ja kulttuuri maahanmuuttajille

Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Perehtyminen näyttämötyöhön ja kokonaisvaltainen ilmaisun sekä englannin kielen taidon kehittäminen, opetus englanniksi. Opetuskokonaisuus on englantilaisittain prosessi, jossa tulevat kaikki draaman osa-alueet käsitellyiksi. Pääopettaja on syntyperäinen britti. Opintoneuvontaa Englannin yliopistojen draamaopintoihin. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistosta tai netistä, myös vapaamuotoinen hakemus hyväksytään.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 23.9.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Performing Arts-kurssilla musiikin, tanssin ja esiintymisen elementit yhdistetään englannin kielen opiskeluun hauskalla ja luovalla tavalla. Sisältö: englannin kielen opinnot, laulu/äänitekniikka, tanssi, esiintymistaidot, esittäminen. Kaikki opetus tapahtuu englannin kielellä. Haku/Ansökan Hakulomakkeen saa opistolta tai netistä, myös vapaamuotoinen hakemus hyväksytään. Hakuaika päättyy 06.09.2013.

Kesto/Längd 1.9.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Tavoite on kehittää suomen kielen taitoja henkilöillä, jotka ovat jo suorittaneet alkeiskurssin tai osaavat jo hieman suomen kieltä, mutta haluavat vahvistaa kielitaitoaan ennen jatkokurssille siirtymistä. Mahdollisuus kielitutkinnon suorittamiseen. Haku/Ansökan Hakemus: Länsi-Suomen opisto, Aino Voipion tie 30, 32700 Huittinen, sähköpostitse opisto(at)lansisuomenopisto.fi. Hakuaika päättyy 12.08.2012 ja valinnat tehdään 20.08.2012 mennessä.


L M Tanssitaiteen linja Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ohjelma koostuu käytännön harjoitteista ja teoreettisista opinnoista. Tanssin ja kuntoharjoittelun lisäksi tanssin historiaa, anatomiaa, pedagogiikkaa ja psykologiaa. Opinnot valmentavat suunnittelemaan tanssiesityksen perustuen itse tekemään koreografiaan. Kurssi jakaantuu kolmeen osaan, joista jokaisen kesto on 3 kk. Haku/Ansökan Linjalle on hakuaika päättyy 30.06.2011. Valinnat tehdään pääsykokeiden kautta. Hakemuksen saat netistä tai tilaamalla opistolta.

Teatteri-ilmaisun linja Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Monipuolinen kuva teatterista ja osaalueista. Painopiste toiminnassa, esitysten valmistuksessa. Aineita mm. fyysinen ilmaisu, näyttelijäntyö, tekstin tulkinta, puhetekniikka, luova ilmaisu, vierailut, yhteistyö Petroskoin Kansallisen teatterin kanssa, 1 kk Petroskoissa. Pienproduktioita sekä kokoillan näytelmä. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistosta tai netistä, myös vapaamuotoinen hakemus hyväksytään.

Turkin kieli Kesto/Längd 1.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Turkin kielen kurssi alkaa alkeista. Haku/Ansökan Kurssille on jatkuva haku, päättyen kuitenkin kaksi viikkoa ennen linjan alkamisajankohtaa. Hakemuksen löydät netistä tai voit myös tilata sen opistolta.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

Lärkkullastiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Houtskär Osoite/Adress: Näsbyvägen 259 21760 HOUTSKÄR Puh/Tel: 040 544 3163 info@hkf.fi www.hkf.fi Omistaja/Ägare: Lärkkulla-stiftelsen Yleistä/Allmänt: Skolan ordnar terminskurser och kortkurser kring skärgårds- och miljöfrågor samt olika kurser i personlig förkovran. Studerande har möjlighet att bo på internatet också under veckosluten. Skolan har viss beredskap att ta emot även handikappade studerande. rajoitetusti/begränsat

Lärkkullastiftelsens folkakademi; Lärkkulla, Karis Osoite/Adress: Lärkkullavägen 22 10300 KARIS Puh/Tel: (019) 275 7200 Fax: (019) 275 7250 info@larkkulla.net www.larkkulla.net Omistaja/Ägare: Lärkkulla-stiftelsen Yleistä/Allmänt: Välkommen att bo och studera i en internationell miljö. Lärkkulla ordnar utbildning i musik och språk. Vi är kända för den höga kvaliteten på utbildningen, vår hemtrevliga miljö och den goda maten som görs i vårt eget kök. Varje studerande har eget rum med dusch och wc. Ju bättre du trivs, desto mera lär du dig. Lär dig mera och trivs! rajoitetusti/begränsat

Language & Communication Kesto/Längd 26.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Språkprogram för fortsättningsstudier och yrkesliv. Studierna ger förberedelse för avläggande av språkexamina. Ämnen: svenska, engelska, finska, ryska.Lärkkullan kieliohjelma on peruste kielten jatkoopiskelua ja työelämää varten. Aineet: ruotsi, englanti ja suomi, (alkeis- ja jatkosuomea), venäjää. Haku/Ansökan T.o.m. 31.7.2013. Ans.blankett från skolan el. via www.larkkulla.net.31.7.2013 mennessa. Hakulomakkeella tai www.larkkulla. net -sivujen kautta.

Musikprogram Kesto/Längd 26.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Mångsidig musikutbildning på heltid ett läsår. Inriktning pop&rock, kyrkomusik. Studierna kan vara som en språngbräda o förberedelse för yrkesinriktade studier. Yhden opintovuoden monipuolisia musiikkiopintoja. Suuntautumisvaihtoehdot:. pop&rock, kirkkomusiikki. Opinnot voivat olla ponnahduslauta jatko-opiskeluun. Haku/Ansökan Via www.larkkulla.net el. med ansökn. blank. senast 31.7.2013. Sökande kallas till antagningsprövning.www.larkkulla.net tai hakemuslomakkeella viim. 31.7.2013. Hakijat kursutaan valintakokeeseen.

Metallityöväen Murikka-opisto Osoite/Adress: Kuterintie 226 34260 TERÄLAHTI Puh/Tel: 0207 741 500 Fax: 0207 741 552 murikka@metalliliitto.fi www.murikka.fi Omistaja/Ägare: Metallityöväen koulutussäätiö Yleistä/Allmänt: Murikka on ensisijaisesti Metalliliiton jäsenten opisto, jossa on mahdollista täydentää yhteiskunnallista, yleissivistävää ja humanistista osaamistaan. Murikan opetus keskittyy yhteiskunta-, työ- ja järjestöelämässä tarpeellisiin taitoihin. Kansanopistokurssit ovat pääasiassa työelämään suunnattua lyhytkestoista aikuiskoulutusta. Lisäksi Murikka järjestää myös yritysten kehittämiskoulutusta sekä vuokraa tiloja erilaisiin tarkoituksiin, mm. kokous- ja koulutuskäyttöön.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

79


M N Muurlan Opisto Osoite/Adress: Muurlantie 365 25130 MUURLA Puh/Tel: (02) 728 1500 Fax: (02) 728 1501 toimisto@muurlanopisto.fi www.muurlanopisto.fi Omistaja/Ägare: Muurlan Evankelisen Opiston Säätiö Yleistä/Allmänt: Opistomme on aikuiskansanopisto sekä kurssi- ja koulutuspaikka. Pitkiä linjojamme ovat valokuvaus-, sarjakuvataiteen ja valokuvauksen linjat. Monimuotoisia ovat työnohjaaja-, logoterapia- ja ekspressiivisen taideilmaisun ohjaajakoulutus. Järjestämme myös lyhytkursseja ja luentosarjoja. rajoitetusti/begränsat

Ekspressiivisen taideilmaisun ohjaajakoulutus Kesto/Längd 10.8.2013–30.5.2016 Sisältö/Innehåll Koulutus perustuu ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin. Koulutuksessa yhdistyy teoria, kokemuksellisuus sekä yksilöllinen kehittymisen prosessi. Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Peruskurssin (1 v) jälkeen voi jatkaa jatko- ja syventäviin opintoihin (yht. 90 op). Haku/Ansökan Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www. muurlanopisto.fi . Hakijat haastatellaan. Lisätietoja koulutuksesta www.muurlanopisto.fi tai toimisto@muurlanopisto.fi puh (02) 728 1500.

Logoterapiakoulutus Kesto/Längd 30.5.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena löytää uutta jaksamista ja ajatuksia arjen toteuttamiseen niin kotona työssäkin logoterapian viitekehyksestä. Sopii esim. sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus ja kasvatus, nuorisotyö, sielunhoito, kriminaali- ja päihdetyö, vanhuus-, vammais- ja maahanmuuttotyö, ammatinvalinnan ohjaus aloille. Haku/Ansökan Sähköisellä hakulomake, joka löytyy osoitteesta www.muurlanopisto.fi. Valinta tapahtuu haastattelujen pohjalta. Lisätietoja koulutuksesta: www.muurlanopisto. fi / 044 758 1503.

80

Sarjakuvataiteen linja Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Sarjakuvan ideointi, käsikirjoitus sekä toteutus, julkaisukynnyksen ylitys. Painotus oman tyylin kehittämisessä ja piirtämisessä. Teemoina mm. sarjakuvailmaisu, maalaus, luova kirjoittaminen, kuvankäsittely, kuvituskuva sekä työpajat esim. fotonovella, serigrafia ja omaelämäkerrallinen sarjakuva sekä pienlehdet. Haku/Ansökan Hakulomakkeet www.muurlanopisto.fi. Hakea voi myös kesken lukuvuoden. Lisätietoa puh. (02) 728 1500, toimisto@ muurlanopisto.fi

Sosiaalityön koulutusohjelma Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Soveltuu täydennyskoulutukseksi sosiaalialalla työskentelevälle. Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston Sosiaalityön perusopintoja. Em. opintoja voidaan hyväksyä myös jatko-opintoihin hakeutuessa. Haku/Ansökan Sähköisellä hakulomake, joka löytyy osoitteesta www.muurlanopisto.fi. Valinta tapahtuu haastattelujen pohjalta. Lisätietoja koulutuksesta: www.muurlanopisto. fi / 044 758 1503.

Työnohjaajakoulutus 2013-2015 Kesto/Längd 25.4.2013–1.6.2015 Sisältö/Innehåll Työnohjaajakoulutus antaa valmiuden toimia työnohjaajana yksilöille ja ryhmille yrityksissä ja työyhteisöissä sekä valmiudet toimia mentorina, sparraajana ja coachina. Noudatamme Suomen Työnohjaajat ry:n ohjelmasuosituksia. Ohjelman valvojana toimii dosentti, PsT Soili Keskinen Turun yliopistosta. Haku/Ansökan 2013 alkavaan koulutukseen voi hakea sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.muurlanopisto.fi. Valinta tapahtuu haastattelujen pohjalta. Lisätietoja koulutuksesta: www.muurlanopisto. fi / 044 758 1503.

Valokuvauslinja Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll 2-vuotinen valokuvauslinja valmentaa sinut visuaalisen alan ammattilaiseksi. Annamme ajanmukaisen ja vankan pohjan ammatilliseen työskentelyyn sekä alan jatkokoulutukseen. Koulutuksen lähtökohtina ovat vahva ilmaisu ja tekniikka. Osa valmistuneista työllistyy alalle ja osa jatkaa koulutustaan korkeammilla asteilla.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Haku/Ansökan Hakulomakkeet www.muurlanopisto.fi. Hakijat haastatellaan. Lisätietoa hakemisesta (02) 728 1500 tai 044 758 1500.

Videokuvauskoulutus Kesto/Längd 2.9.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Oppilas pystyy itsenäisesti kuvaamaan videokameralla, siirtämään tiedostot tietokoneelle ja editoimaan materiaalin. Oppilas saa perustiedot videon ilmaisukeinoista ja ohjelman dramaturgiasta sekä osaa tehdä pieneen tuotantoon tarvittavan käsikirjoituksen ja kuvaussuunnitelman. järjestelmäkameralla. Haku/Ansökan Hakulomakkeet www.muurlanopisto.fi. Hakea voi myös kesken lukuvuoden. Lisätietoa puh. (02) 728 1500, toimisto@ muurlanopisto.fi

Norrvalla folkhögskola Osoite/Adress: Vöråvägen 307 66600 VÖRÅ Puh/Tel: (06) 383 1081 Fax: (06) 383 1009 folkhogskolan@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi/idrott Omistaja/Ägare: Folkhälsan utbildning Ab Yleistä/Allmänt: Norrvalla folkhögskola är en obunden skola med inriktning på idrott, motion och fria studier. Du kan också avlägga kombiexamen, idrottsledare och student, genom skolans samarbete med Vörå samgymnasium/idrottsgymnasium. På linjen grundexamen i idrott är undervisningen och uppehället på skolans internat avgiftsfria (logi samt mat 3 ggr per dag) under terminens arbetsdagar. För boende under veckoslut uppbärs en hyresavgift. Utbildningen berättigar till studiestöd. Avlägger du yrkesexamen för massör så betalar du en terminsavgift samt kostnader för studiematerial. Undervisningen är avgiftsfri.

Grundexamen i idrott Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll I studierna ingår gemensamma studier (20 sv), yrkesstudier (90 sv) samt fritt valbara studier (10 sv). Du har möjlighet till egen träning under skoltid i fotboll,


N O friidrott, skidning och orientering. Vill du bli både idrottsledare och student så väljer du kombistudier. Haku/Ansökan samt linjekod 126 för dig som är student. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1896/115

Yrkesexamen för massör Kesto/Längd 13.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Delarna i yrkesexamen är: Grunderna i massörsyrket, massörens arbetsmetoder, massage som vårdprocess, massören som företagare. Syftet med massörernas arbete är att vårda människan i sin helhet. Arbetet befrämjar och upprätthåller hälsan samt lindrar och hindrar uppkomsten av smärta. Haku/Ansökan Direkt till skolan, senast 26.4.2013

Oriveden Opisto Osoite/Adress: Koulutie 5 35300 ORIVESI Puh/Tel: 0207 511 511 Fax: 0207 511 512 orivedenopisto@kvs.fi www.orivedenopisto.fi Omistaja/Ägare: Kansanvalistusseura Yleistä/Allmänt: Opisto on sitoutumaton aikuisten oppimisyhteisö, jossa taiteen ja tieteen vuorovaikutuksessa etsitään ja luodaan vaihtoehtoisia ja kriittisiä kuvia ihmisestä, kulttuurista ja maailmasta. Opiskelijoiksi otetaan 18 vuotta täyttäneitä (poikkeuksena kirjoittajalukio). Kurssimaksu sisältää opetuksen ja täysihoidon (ma-pe), pyydä esite opistolta. Opintomaksun lisäksi linjoilla on mahdollisesti lisämaksuja materiaaleista. Arvosanoja suorittavilta yliopistojen määräämät maksut. Kirjoittajalukio on maksuton lukuunottamatta oppimateriaaleja. Kirjoittajalukio työskentelee 9.8.2011–1.6.2012. rajoitetusti/begränsat

Avoin Ateljee

Musiikkilinja

Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Avoin Ateljee on tarkoitettu niille opiskelijoille ja taiteen harrastelijoille, jotka ovat jo löytäneet oman taiteellisen välineensä tai jotka haluavat edetä omaan tahtiin opiskelussaan ilman tiukkaa kurssimuotoista opintorakennetta ja saada henkilökohtaista ohjausta ammattitaiteilijoilta. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelemaan voi hakeutua myös kesken lukuvuoden.

Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Musiikkilinjalla voi opiskella monipuolisesti sekä musiikin teoria-aineita että käytännön musisointia. Oppiaineet: yhtyesoittoa ja -laulua rockista kamarimusiikkiin, musiikin hahmottamista ja teoreettista osaamista kehittäviä aineita, musiikinhistoriaa ja instrumenttiopintoja. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 26.7.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella. Valinta hakemuksen ja valintakokeen (6.8.) perusteella

Kulttuurijournalismin linja

Oriveden Opiston Kirjoittajalukio

Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Kulttuuri- ja yhteiskunta-aiheisten esseiden, lehtijuttujen ja tietoartikkelien kirjoittamista mediaan, nettiin, muihin julkaisuihin. Lisäksi opiskellaan toimitustyötä. Tärkeä osuus on myös omalla luovalla kirjoittamisella. Koulutus myös edistää alan pääsykokeissa vaadittavia taitoja. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella, johon liitetään koulutodistukset sekä tekstinäytteet.

Kesto/Längd 13.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joita yhdistää halu kirjoittaa ylioppilaaksi ja perehtyä luovaan kirjoittamiseen. Lukioaineiden lisäksi tarjotaan viisi syventymisen erityyppisten tekstien kirjoittamiseen ja tulkintaan. Opinnot noudattavat aikuislukion opetussuunnitelmaa. Haku/Ansökan Lukioon haetaan erillishaulla 1.4. alkaen opistolta saatavalla hakulomakkeella tai netin kautta. Mukaan koulutodistukset (ka 7,5) ja kirjoitusnäyte. Haku päättyy 10.6

Kuvataidelinja

Sanataiteen linja

Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja sopii kuvataiteesta kiinnostuneille ja kuvataidealaa opiskelemaan aikoville. Perinteisistä mallipiirustuksesta ja havainnoinnista omien mielikuvien taltiointiin ja suunnitelmien esittämiseen. Vierailevia taiteilijoita. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella. Ennakkotehtävä lähetetään hakemuksen ohessa. Opiskelemaan voi hakeutua myös kesken lukuvuoden.

Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan jaksot: Johdatus luovaan kirjoittamiseen, Proosataide, Lyriikka, Draama ja elokuva. Harjoitustyö. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella, johon liitetään koulutodistukset sekä tekstinäytteet.

Käsikirjoituskoulu Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskellaan elokuva- ja tv-käsikirjoittamista sekä lavadraaman ja kuunnelman kirjoittamista. Opiskelujaksot voi suorittaa myös erillisinä kursseina. Opintotukea saa vähintään 8 viikon mittaisiin opintoihin. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella, johon liitetään koulutodistukset sekä tekstinäytteet.

Sarjakuvakoulu Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Sarjakuvan tekemisen perusteet ja henkilökohtaisen ilmaisun kehittäminen. Tutustumme myös laaja-alaisesti erilaisiin sarjakuviin ja tapoihin kertoa sarjakuvilla. Ideoinnin ihanuus, käsikirjoittamisen karikot ja taustatyön tärkeys, piirtämiskäden harjoittaminen, piirtäminen ja maalaaminen. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella. Opiskelemaan voi hakeutua myös kesken lukuvuoden

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

81


O Taidepainotteinen kasvatustieteen linja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voi suorittaa kasvatustieteen arvosanan. Lisäksi tutustutaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti niin kuvataiteisiin kuin musiikkiin kasvatustyön tukena. Soveltuu alan jatko-opintoihin hakeutuville. Haku/Ansökan Linjalle haetaan 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella.

Vapaa kirjoittajakoulu 2013–2015 Kesto/Längd 19.8.2013– Sisältö/Innehåll Vapaa kirjoittajakoulu on tarkoitettu kirjailijaksi tai muuhun vapaan kirjoittajan työhön tähtääville. Se on vapaatavoitteinen sanataidekoulu, jossa voi suorittaa Oriveden Opiston kaksivuotisen tai kolmivuotisen kirjoittajadiplomin. Haku/Ansökan Haku 9.8.2013 mennessä opistolta tai netistä saatavalla hakulomakkeella, johon liitetään koulutodistukset sekä tekstinäytteet.

Aikuislukio

Monikulttuurinen peruskoululinja

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Aikuislukio on luokaton kurssimuotoinen lukio, jossa opiskellaan aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia lukiokursseja. Lisäksi opiskelija voi suorittaa erilaisia valinnaisia kursseja opiston muusta tarjonnasta. Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku, hakuaika jatkuva.

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoululinjalla vahvistetaan suomen kielen taitoa ja opiskelijalla on mahdollisuus hankkia peruskoulun päättötodistus aikuisille tarkoitetun peruskoulun opetussuunnitelman mukaan. Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku 13.5.2013 mennessä. Toinen hakukierros 12.7.2013 mennessä.

Bändilinja

Monikulttuurinen perusopetuksen lisäopetus

Kesto/Längd 2.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll 1. Bändisoittaminen, biisinteko, soitinopetus, musiikinteoria ja -historia ja esiintyminen. 2. Studiotyö, valo- ja äänitekniikka. 3. Managerointi, tekijänoikeudet, jakelukanavat, soittajan terveystieto ja yritystoiminta. Linjalla on mahdollisuus peruskoulu- ja lukio-opintoihin. Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku 16.8.2013 mennessä.

Delfoi-koulu (tulevaisuudentutkimuksen menetelmät)

Otavan Opisto Osoite/Adress: Otavantie 2 B 50670 OTAVA Puh/Tel: (015) 194 3552 Fax: (015) 194 3550 info@otavanopisto.fi www.otavanopisto.fi Omistaja/Ägare: Mikkelin kaupunki Yleistä/Allmänt: Otavan Opisto on Mikkelin kaupungin ylläpitämä, sitoutumaton kansanopisto, jonka tehtävänä on tutkia ja kehittää uusia oppimisen muotoja paitsi kaikilla kouluasteilla myös työ- ja kansalaiselämässä. Opiston oppimisympäristöt ja oppimisen ohjaus- ja tukipalvelut kattavat sekä internaatin että verkot. Oppimispalveluja tuotetaan sekä vapaan sivistystyön opintoina että tutkintotavoitteisina aikuislukiossa, perusopetuksessa ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa. Mahdollisesta koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan viikon jälkeen viimeisestä koulutukseen hakupäivästä.

82

Kesto/Längd 2.9.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Delfoi-menetelmän teoreettinen hallinta, verkko-ohjelmien käytön hallinta sekä autenttisen (harjoitus) tutkimuksen tekeminen. Menetelmäteoria, verkko-ohjelman käyttö, tutkimusprojekti. Haku/Ansökan Kurssille on ennakkoilmoittautuminen (31.8.2013) mennessä. Kurssille otetaan opiskelijoita ja opiskelijaryhmiä ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja johtaja Hannu Linturi, http://www.otavanopisto.fi

Ilmiöpohjainen pelikoulu Kesto/Längd 2.9.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Pelillisyys ja pelipedagogiikka on ilmiöiden toteutuksen keskeinen toimintatapa. Ilmiöiden toteutuksessa hyödynnetään peligenrejä, joissa opiskelija voi valita HOPS:nsa eri tyyppisiä pelikokeiluja. Koulutuksen pituus on skaalautuva ja se voi sisältää monimuotoisia pelikokonaisuuksia. Haku/Ansökan Haku vapaamuotoisella hakemuksella. Lisätietoja Jarkko Ahvenainen puh. 044–794 5289 tai jarkko.ahvenainen@ otavanopisto.fi

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla vahvistetaan suomen kielen taitoa ja harjoitellaan opiskelutekniikoita. Keskeistä on itsetunnon vahvistuminen onnistumiskokemusten kautta. Vuoden aikana tutustutaan työelämään ja valmentaudutaan lukio-opintoihin. Linjalla voi täydentää peruskoulun oppimäärää sekä korottaa peruskoulun numeroita. Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku 13.5.2013 mennessä. Toinen hakukierros 12.7.2013 mennessä.

Nettilukio Kesto/Längd 1.8.2013–31.7.2014 Sisältö/Innehåll Nettilukiossa lukion oppimäärän voi suorittaa itsenäisesti internetin välityksellä. Opiskella voi missä päin Suomea tai maailmaa tahansa itselle sopivaan aikaan. Nettilukiossa noudatetaan Otavan Opiston aikuislukion opetussuunnitelmaa. Nettilukio löytyy osoitteesta www.nettilukio.fi Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku. Hakuaika jatkuva.

Nettiperuskoulu Kesto/Längd 1.8.2013–31.7.2014 Sisältö/Innehåll Nettiperuskoulussa 18 vuotta täyttänyt voi hankkia peruskoulun päättötodistuksen tai suorittaa yksittäisiä peruskoulun kursseja internetin välityksellä. Lisätietoja: www.nettiperuskoulu.fi Haku/Ansökan Haetaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.otavanopisto.fi/haku. Hakuaika jatkuva.


P Paasikivi-Opisto Osoite/Adress: Harjattulantie 80 20960 TURKU Puh/Tel: 0207 488 600 Fax: 0207 488 601 opisto@harjattula.fi www.paasikiviopisto.fi Omistaja/Ägare: Paasikiviopistoyhdistys ry. Yleistä/Allmänt: Paasikivi-Opisto on laaja-alainen yhteiskunnallinen kansanopisto, joka antaa yleissivistävää koulutusta yhteiskunnan, viestinnän ja taiteen aloilta sekä ammatillista koulutusta audiovisuaalisessa viestinnässä (media-assistentti). Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittajille opetus, ruokailut ja asuminen opistolla ovat maksuttomia opiskelupäivinä. Vapaan sivistystyön linjojen opiskelijoilla on mahdollisuus asua opistolla. Vapaan sivistystyön opintomaksut vaihtelevat asumisvaihtoehtojen mukaan. Kaikkien opiskelijoiden on mahdollista hakea opintoihinsa Kelan opintotukea.

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto/media-assistentti 120 ov Kesto/Längd 12.8.2013–5.6.2016 Sisältö/Innehåll Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittava perusosaaminen median assistenttitason työtehtäviin. Perustutkinnon laajuus on 120 ov ja tutkinto suoritetaan kolmessa vuodessa. Haku/Ansökan Toisen asteen koulutuksen yhteishaku. Linja on peruskoulupohjainen. Valintakokeeseen kutsutaan 90 henkeä. Valintakoe 4.5.2013. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0594/452

Jatko-opintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille Kesto/Längd 12.8.2013–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Kehitetään kielitaitoa eteenpäin niin, että opiskelija pystyy opiskelemaan halutessaan suomeksi myös korkeakoulutasolla / saavuttaa riittävän kielitason pärjätäkseen oman ammattinsa työssä Suomessa. Kielitaitoa pyritään parantamaan sekä suomen kursseilla että osallistumalla suomalaisten opiskelijoiden kursseille.

Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on hyväksytty keskitason YKI-testi tai vastaavat taidot. Valinta tapahtuu hakemuksen ja pääsykokeen perusteella. Hakulomakkeita www. paasikiviopisto.fi

Kohti yhteiskunnan tietoa ja taitoa Kesto/Längd 26.8.2013–24.4.2014 Sisältö/Innehåll Opintolinja perehdyttää monipuolisesti yhteiskunnallisiin opintoihin sekä ajankohtaisiin yhteiskunnan ilmiöihin ja antaa hyvät valmiudet jatko-opiskelua varten. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai 020 748 8600. Alaikäraja 18 vuotta.

Kuvataiteen linja Kesto/Längd 26.8.2013–24.4.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot ovat piirtämistä, maalaamista, sarjakuvaa, grafiikkaa, kuvanveistoa, valokuvausta, videokuvausta, tilataidetta, ympäristötaidetta jne. Opinnoissa korostuvat ohjattu yksilöllinen työskentely. Opinnot luovat vankan pohjan tulevaa jatko-opiskelua, harrastamista ja työelämää varten. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai p. 020 748 8600. Alaikäraja 18 vuotta.

Mediajournalismin linja Kesto/Längd 26.8.2013–24.4.2014 Sisältö/Innehåll Nykyaikana journalisti toimii monipuolisesti eri medioissa. Opinnoissa tutustutaan printtimediaan, verkkoviestintään, valokuvaamiseen, videokuvaamiseen ja äänittämisen. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa avoimen yliopiston viestintätieteiden perusopinnot (25 op). Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai puhelin 020 748 8600. Alaikäraja 18 vuotta.

Suomen kielen ja kansalaistoiminnan opinnot maahanmuuttajille Kesto/Längd 12.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista suoma-

laiseen yhteiskuntaan ja auttaa häntä kiinnittymään kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai 020 748 8600.

Suomen kielen ja kansalaistoiminnan opinnot maahanmuuttajille Kesto/Längd 7.1.2014–7.6.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa häntä kiinnittymään kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai 020 748 8600.

Valokuvauksen opintolinja Kesto/Längd 26.8.2013–24.4.2014 Sisältö/Innehåll Opinnoissa tutustutaan syvemmin koko valokuvauksen kenttään ja ne tukevat jatko-opintoihin hakeutumista. Opinnoissa keskeisellä sijalla ovat digitaalinen kameratekniikka, valokuvailmaisu, journalistinen ja dokumentaarinen valokuvaus, studiokuvaus ja kuvankäsittely. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai 020 748 8600. Alaikäraja 18 vuotta.

Visual Design–graafisen suunnittelun opintolinja Kesto/Längd 26.8.2013–24.4.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot antavat yleiskatsauksen kuvallisesta viestinnästä. Opintoihin kuuluu mm graafista viestintää, kuvataidetta ja tilasuunnittelua. Digitaalisuus ja sopivien tietokoneohjelmien hallinta on keskeistä. Opinnoissa valmennetaan jatko-opintojen pääsykokeisiin. Opinnot antavat lujan pohjan visuaalisiin työtehtäviin. Haku/Ansökan Valinta tapahtuu hakemusten perusteella. Hakulomakkeita kotisivuilta www.paasikiviopisto.fi tai p. 020 748 8600. Alaikäraja 18 vuotta.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

83


P Partaharjun Opisto Osoite/Adress: Partaharjuntie 361 76280 PARTAHARJU Puh/Tel: 0400 405 510 partaharjun.opisto@paha.fi www.partaharju.info Omistaja/Ägare: Partaharju-säätiö Yleistä/Allmänt: Partaharjun Opisto on retkeilyn, leiritaitojen, liikunnan ja nuorisotyön koulutukseen erikoistunut kansanopisto, joka omaleimaisena oppilaitoksena tukee ihmisen kasvua yksilönä ja ryhmän jäsenenä sekä luontoa kunnioittavana kansalaisena. Opistomme koko henkilöstön tavoitteena on avustaa opiskelijaa kasvamaan ja opiskelemaan omaa elämäänsä. Luonnonläheinen, turvallinen ja motivoiva oppimisympäristö antaa opiskelijalle hyvät lähtökohdat opinnoissa menestymiselle.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus antaa valmiudet nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen tehtäviin, sekä jatkoopintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Lukion oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon suorittanut voi opiskella perustutkinnon kahdessa vuodessa. Tutkinnon rakenne painottuu ohjaajana toimimiseen erilaisissa toimintaympäristöissä. Haku/Ansökan Koulutukseen hakeudutaan yhteisvalinnan kautta. Osa opiskelijoista kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään Opistolla 29 ja 30.4.2013. Oppilaitoskoodi: 1393 Linjakoodi: pk 173, yo 241 Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1393/

Pekka Halosen akatemia Osoite/Adress: Kansanopistontie 60 04380 TUUSULA Puh/Tel: 050 415 0804 Fax: (09) 271 3652 kansanopisto@keuda.fi www.keuda.fi/portal/koulutusyksikot/ tuusula/pekka_halosen_akatemia/ Omistaja/Ägare: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Yleistä/Allmänt: Opiston tavoitteena on kehittää kuvataiteen koulutusta, joka kohdistuu taiteen ammattiopetuksen ja toisaalta työväenja kansalaisopistojen väliin. Toiminnan lähtökohtana on kuvataiteen perinteen ja nykytaiteen yhteyden etsimisessä. Opisto tarjoaa oman alueen ja kuvataiteen tekijöille ja taideseurojen jäsenille myös kursseja ja muuta koulutusta. Kansanopistolinjojen opintomaksu lukuvuonna 2013–2014 on 70 euroa/viikko. Opinnoissa tarvittavat materiaalit opiskelija maksaa itse. Pekka Halosen akatemiassa on mahdollisuus majoitukseen kahden hengen huoneissa.

Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän linja Kesto/Längd 9.9.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Kuvataiteen ja visuaalisen viestinnän perusteet. Opintojen aikana tutustutaan kuvataiteilijan, graafisen suunnittelijan ja valokuvaajan ammattikäytäntöihin (mm. elävän mallin piirustus, kuvanveisto, piirustus, väri- ja materiaalioppi). Linja soveltuu erityisesti nuorille, jotka suunnittelevat alan jatko-opintoja. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 9.8.2013. Ennakkotehtävät voi tulostaa osoitteesta www.keuda. fi/kansanopisto toukokuun 2013 alussa. Ennakkotehtävät, hakulomake ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään oppilaitokseen. Kurssimaksu 70 €/vko.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

84

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kuvataiteen syventävä linja Kesto/Längd 12.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Perusvalmiudet omaaville ja edistyneille kuvataiteen tekijöille. Opetus on yksilöllistä ja ohjaa itsenäiseen työskentelyyn. Sopii aikuisille ja eläkeläisille, kuvataidetta opiskelleille ja harrastaneille henkilöille. Maalaus, piirustus, elävän malli ja kuvanveisto, näyttely- ja työhuonekäyntejä. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 31.5.2013. Hakulomake ja -ohjeet www.keuda.fi/kansansopisto. Kurssimaksu 70 €/vko. Materiaalit opiskelijat maksavat itse.

Teemallinen linja (teema ilmoitetaan myöhemmin) Kesto/Längd 13.1.2014–4.4.2014 Sisältö/Innehåll Opintojakson teema vaihtuu vuosittain. Haku/Ansökan Hakuaika 1.10.- 22.11.2013. Lisätiedot: opintotoimisto 050 4150 804 tai www.keuda. fi/kansanopisto

Perheniemen evankelinen opisto Osoite/Adress: Opistontie 15 B 47450 PERHENIEMI Puh/Tel: (05) 757 4100 Fax: (05) 757 4101 opisto@perheniemi.com www.perheniemi.com Omistaja/Ägare: Perheniemen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto tarjoaa monipuolista koulutusta ihmisille, jotka etsivät elämäänsä todellista sisältöä. Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisimman hyviä välineitä omien voimavarojen löytämiseen, elämänhallintaan, terveen ja täysipainoisen elämän rakentumiseen sekä ammatillisten valmiuksien kehittämiseen.

Bible Core Course –Induktiivisen raamatuntutkimusmenetelmän peruskoulutus Kesto/Längd 12.4.2013–12.7.2013 Sisältö/Innehåll Intensiivinen koulutus, jossa Raamattu luetaan kerran läpi ja noin 14:ään Vanhan ja Uuden testamentin kirjaan syvennytään kunnolla. Koulutus on tarkoitettu opetuslapseuskoulun (DTS) suorittaneille.


P Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Evankelistakoulutus Kesto/Längd 20.9.2013–14.12.2014 Sisältö/Innehåll Evankelistakoulutus on tarkoitettu jokaiselle evankelistan kutsumustaan pohtivalle sekä käytännön työkaluja tavoittavan työn näyn toteuttamiseen kaipaavalle. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Lähellä ihmistä– kriisiterapian ja sielunhoidon monimuotokoulutus Kesto/Längd 20.9.2013–14.12.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tahtovat saada kattavan sielunhoidon peruskoulutuksen sekä syventää tietojaan erilaisissa kriiseissä elävien ihmisten kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutus soveltuu vapaaehtoisille tai ammatikseen ihmisiä kohtaaville. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Lähellä ihmistä -terapeuttisen sielunhoidon koulutus Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2013 Sisältö/Innehåll Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää tietojaan ja taitojaan terapeuttisesta sielunhoidosta. Koulutuksessa yhdistyvät kristillinen lähestymistapa ja psykologinen tietämys. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Löytöretki omiin voimavaroihin Kesto/Längd 16.3.2013–3.11.2013 Sisältö/Innehåll Koulutus tähtää voimaantumiseen ja elämänlaadun ja toimintamallien sekä ratkaisujen lisääntymiseen työssä ja arjessa. Menetelminä kuvataide, taideterapia, kirjoittaminen, draama, kehon kieli, liike, ratkaisukeskeisen psykoterapian teoria ja käytäntö, mielikuvatyöskentely, metaforat, harjoitukset, oppimispäiväkirja jne. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Opetuslapseuskoulu - Cross Border DTS

Opetuslapseuskoulu Winter DTS

Kesto/Längd 6.9.2013–23.3.2014 Sisältö/Innehåll Erityispiirteenä on olla yhdistämässä opintoihin Lapin ja pohjoisen Kalottialueen erityistä kulttuurillista antia. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Missionuorten (YWAM) kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Kesto/Längd Kevät 2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksessa tavoitteena on opettaa oppilaita syvempään Jumalan tuntemiseen. Opintoihin yhdistetään lumilautailu. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Missionuorten (YWAM) kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Tartu elämään–johdatus terapeuttiseen sielunhoitoon

Opetuslapseuskoulu –Summer DTS Kesto/Längd 6.6.2013–14.12.2013 Sisältö/Innehåll Erityispiirteenä on olla yhdistämässä opintoihin extreme-lajeja. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Missionuorten (YWAM) kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Opetuslapseuskoulu Kaksi Språkig DTS Kesto/Längd Kevät 2014 Sisältö/Innehåll Erityispiirteenä on toisen kotimaisen kielen oppiminen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Missionuorten (YWAM) kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Opetuslapseuskoulu Mercy &Justice DTS Kesto/Längd 6.9.2013–15.2.2014 Sisältö/Innehåll Perheniemessä ja Romaniassa toteutettava uusi, eri-ikäisille soveltuva opetuslapseuskoulu tähtää oppilaiden varustamiseen ihmisten kokonaisvaltaiseen auttamiseen. Opettajat tulevat Suomesta ja ulkomailta. Opetuskielenä suomi ja suomeksi tulkattu englanti. Toteutetaan yhteistyössä Suomen Missionuorten (YWAM) kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Kesto/Längd Tammikuu 2014 Sisältö/Innehåll Kaikille, jotka etsivät elämäänsä sisältöä ja ovat valmiita pysähtymään etsiäkseen perusteita ja rakentaakseen ehyempää elämää. Pohjautuu Raamatun kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja avaa mahdollisuuden terapeuttiseen sielunhoitoon perehtymiselle. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä – erikoistumisopinnot Kesto/Längd 8.3.2013–24.11.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija erilaisiin luoviin menetelmiin, joita voi hyödyntää terapian ja sielunhoidon asiakassuhteessa tai ryhmämuotoisessa tilanteessa. Koulutukseen sisältyy 5 jaksoa: Musiikkiterapia, Bibliodraama, kirjallisuusterapia, kuvataideterapia ja sensomotorinen terapia. Haku/Ansökan Opistolta tai kotisivuilta saatavalla lomakkeella.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

85


P Peräpohjolan Opisto Osoite/Adress: Kivirannantie 13-15 95410 TORNIO Puh/Tel: 040 744 5260 Fax: (016) 482 479 pptoimisto@ppopisto.fi www.ppopisto.fi Omistaja/Ägare: Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Peräpohjolan Opisto on Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä sitoutumaton koulutuksen järjestäjä. Peräpohjolan Opisto on vahva nuoriso- ja vapaa-aika -alan osaamiskeskus, joka tuottaa laadukkaita koulutus-, majoitus- ja ravitsemuspalveluita, sekä mahdollistaa tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen. Koulutustavoitteena on tukea nuorten aikuisten kasvua antamalla yleissivistävää koulutusta sekä ammatillista koulutusta lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Muuta ammatillista lisäkoulutusta tarjotaan kysyntälähtöisesti eri aloille.

Esiintymistaitojen ja ohjelmapalveluiden linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelija saa perustietoja ja -taitoja hakeutumiseensa jatko-opintoihin audiovisuaaliselle-, kaupalliselle-, humanistiselle-, kasvatusalalle tai taiteelliselle alalle. Haku/Ansökan Hakeutuminen: www.ppopisto.fi/esiintymistaidot. Lisätietoja sähköpostilla: koulutus@ppopisto.fi

Kalevalainen jäsenkorjaus Kesto/Längd 26.1.2013–22.9.2013 Sisältö/Innehåll Peruskoulutusjakso: oppipoika. Lähiopetusta neljänä viikonloppuna. Lisäksi etäopiskelua ja kirjattuja harjoitushoitoja. Haku/Ansökan Puh. 0400-965 766 tai koulutus@ppopisto.fi.Lisätietoja: www.kansanlaakintaseura.fi

86

Kasvatus- ja ohjausalan linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Opinnoissa selvität ihmisläheisten ammattien vaatimuksia ja sisältöjä teoriaopintojen ja toiminnallisten menetelmäopintojen kautta. Opinto-ohjelmasi sisältää esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalaan perehdyttäviä opintoja, työelämään tutustumisjaksoja, kulttuuri- ja luonto-opintoja ja toisen asteen yhteisiä opintoja. Haku/Ansökan Hakeutuminen: http://www.ppopisto.fi/ nuorten_linja, lisätietoja sähköpostitse: koulutus@ppopisto.fi

Kohti ammattia -linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Yksi vaihtoehto parantaa jatko-opiskelumahdollisuuttasi korottaen peruskoulun arvosanoja ja selvittää koulutusvalintaa. Opinnoissa on tekemisen ja kokemisen maku. Sinulle avautuvat niin seikkailukasvatuksen kuin itsetuntemuksenkin salat. Haku/Ansökan http://www.ppopisto.fi/kohti_ammattia. Lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–12.12.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus perehdyttää toimimaan koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilökohtaisena avustajana. Haku/Ansökan Hakeutuminen 2.8.2013 mennessä: http:// www.ppopisto.fi/kkapip. Lisätietoja: jaana.karjalainen@ppopisto.fi, puh. 0400 363 799. Pääsyvaatimukset: 18 vuoden ikä ja peruskoulu tai ylioppilastutkinto.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 7.1.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Nuorten parissa työskenteleville lisä- ja täydennyskoulutusta kolmen vuoden ohjaajakokemuksen pohjalta. Työn ohessa, päätoimisena opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. HUOM! Tutkinnosta voi suorittaa myös osia.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Haku/Ansökan Voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Hakeutuminen: http://www.ppopisto.fi/lasten_ja_nuorten_erityisohjaaja. Lisätiedot: ari.muotka@ppopisto.fi, puh. 040 652 7333.

Liikunnanohjauksen linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Kiinnostaako liikunnanohjaus ammattina? Linja antaa välineitä liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä valmiuksia jatko-opiskeluun: on mahdollista lukea hyväksi esim. liikunnanohjauksen perustutkinnossa. Yhtenä keskeisenä osa-alueena luontoja elämystoiminta. Haku/Ansökan Lisätietoja sähköpostilla: koulutus@ppopisto.fi. Hakeutuminen: http://www.ppopisto.fi/liikunnanohjaus

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–3.6.2016 Sisältö/Innehåll Suunnitella ja luoda edellytyksiä eri ikäisten vapaa-aikatoiminnalle. Ohjauksessa painottuvat nuorten elinolojen kehittäminen ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen. Mahdollisuus kaksoistutkintoon. Voi suorittaa myös oppisopimuksena ja monimuotokoulutuksena. Haku/Ansökan Toisen asteen yhteishaussa. Soveltuvuuskoe toukokuussa. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 173/173

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (yo) Kesto/Längd 13.8.2013–29.5.2015 Sisältö/Innehåll Suunnitella ja luoda edellytyksiä eri ikäisten vapaa-aikatoiminnalle. Ohjauksessa painottuvat nuorten elinolojen kehittäminen ja yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien laajentaminen. Mahdollisuus kaksoistutkintoon. Voi suorittaa myös oppisopimuksena ja monimuotokoulutuksena. Haku/Ansökan Toisen asteen yhteishaussa. Soveltuvuuskoe toukokuussa. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 241/241


P Yliopistoarvosanojen linja

Avain ammattiin

Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelet yhdessä ryhmäsi kanssa kasvatustieteellisiä opintoja sekä perus- tai aineopintoja Lapin yliopiston ohjelman mukaisesti. Saat lisää opiskeluvalmiuksia tuleviin opintoihisi. Haku/Ansökan http://www.ppopisto.fi/yo_linja. Lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi

Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksessa ohjataan ja autetaan nuoria löytämään väylä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Yleisaineita opiskellaan ammatillisen toisen asteen vaatimusten mukaisesti, suoritetut arvosanat voidaan hyväksi lukea ammattiopistojen käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi on opinto-ohjausta, työ- ja koulutuskokeiluita. Haku/Ansökan Jatkuva haku! Hakemukset ja lisätiedot www.pto.fi tai info@pto.fi tai 044 5770 768. Opintoihin voi hakea opintotukea ja asumislisää.

Pohjantähti-opisto Osoite/Adress: Pohjantie 23 94400 KEMINMAA Puh/Tel: 0400 358 761 info@pto.fi www.pto.fi Omistaja/Ägare: Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Pohjantähti-opisto on yhteiskunnallisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton oppilaitos. Opiston opetuskieli on suomi. Pohjantähti-opiston opetuksen keskeisenä tehtävänä on vastata alueen yleiseen sivistystarpeeseen sekä edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yleissivistystä ja henkistä kasvua. Ajankohtaiset linja- ja kurssitiedot: www.pto.fi. rajoitetusti/begränsat

Arjen eväät Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään ottamalla huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Koulutus on sisällöltään valmentavaa, kuntouttavaa ja yleissivistävää koulutusta. Haku/Ansökan Vapaamuotoiset hakemukset 31.5.2013 mennessä. Haastattelut vko 23. Liitteeksi peruskoulun päättötodistus ja muut valintaa tukevat todistuskopiot. Tiedustelut p. 050-3505 166, sähköpostilla info@pto.fi.

Ilmaisutaidon linja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Hakeutua voivat nuoret ja aikuiset, jotka haluavat kehittää ilmaisutaitoa ja osaamistaan sen eri alueilla. Haku/Ansökan Hakemukset suoraan opistolle, valinnat tehdään 2.8.2013 mennessä. Opintoihin voi hakea opintotukea ja asumislisää. Hakulomake ja lisätiedot www.pto.fi tai opisto@pto.fi.

Kansalaistaidon linja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Sisältö on suunnattu lastensuojelutoimien piirissä oleville nuorille. Haku/Ansökan Jatkuva haku! Hakemukset ja lisätiedot www.pto.fi tai info@pto.fi tai 044 5770 768. Opintoihin voi hakea opintotukea ja asumislisää.

Yleissivistävä linja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on ohjata nuoria ammatilliseen koulutukseen vahvistamalla heidän opiskelu- ja elämänhallinnan perustaitojaan. Oman opintosuunnitelman mukaan voi korottaa peruskoulun arvosanoja, joiden opiskelu alkaa heti syksyllä. Lisäksi on opinto-ohjausta, työ- ja koulutuskokeiluita. Haku/Ansökan Hakemukset ja lisätiedot www.pto.fi tai info@pto.fi tai 044 5770 768. Opintoihin voi hakea opintotukea ja asumislisää. Sopii myös maahanmuuttajille, jotka haluavat parantaa valmiuksia ammatilliseen koulutukseen.

Pohjois-Karjalan opisto Osoite/Adress: Niittylahdentie 297 82220 NIITTYLAHTI Puh/Tel: 013 244 2122 pko@pkky.fi www.pkky.fi/pko Omistaja/Ägare: Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Yleistä/Allmänt: Opisto sijaitsee kauniilla paikalla Pyhäselän rannalla ja tarjoaa hyvät liikuntamahdollisuudet. Asuntolapaikkoja on 74. Asuminen viikonloppuna on sallittu, eikä siitä peritä erillistä maksua.

Avoimen yliopiston linja Kesto/Längd 26.8.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Tehokasta opiskelua tähtäimessä yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot. Kahden aineen perusopinnot (psykologia, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka UEF) tai aineopinnot kasvatustieteessä. Henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta pääsykokeisiin sekä tietoa jatko-opinnoista. Haku/Ansökan Haku opiston nettisivujen kautta. Haku päättyy 23.8.2013.

Erä- ja luonto-opaskoulutus Kesto/Längd 5.8.2013–6.6.2014 Sisältö/Innehåll Suoritetaan mm. KTO-todistus (köysitoiminta), melonnanohjaajan todistus (Suomen melonta- ja soutuliitto ry), WAFA (Wilderness Advanced First Aid, ks. wildmed.com), hygieniapassi, ensiapu 1-2 sekä vuokravenekuljettajan ja koskenlaskuveneen kuljettajan pätevyys. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 31.5.2013. Hakulomakkeen voi täyttää opiston nettisivuilla. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä sekä hyvä terveys. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: Luonto-ohjaaja Kesto/Längd 7.1.2014–31.1.2016 Sisältö/Innehåll Valmiudet erä- ja luonto-opastukseen. Ammattinimike luonto-ohjaaja. Koulutus on vesistöpainotteinen ja sisältää mm. melontaa. Lisäksi luonnontuntemus, asiakaspalvelu, turvallisuus, luonnossa liikkumisen taidot ja ryhmien ohjaaminen.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

87


P Haku/Ansökan Haku syksyn yhteisvalinnassa. Maksuton pääsykoe järjestetään lokakuussa.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto: Ympäristönhoitaja Kesto/Längd 7.1.2014– Sisältö/Innehåll Tutkinnon laajuus on 120 ov. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se kestää n. kaksi vuotta.Ympäristöalan koulutusohjelmasta valmistunut toimii maaseudun ja taajamien ympäristönhoidon, -huollon ja kunnostuksen sekä ympäristöneuvonnan työtehtävissä. Haku/Ansökan Haku suoraan opiston nettisivujen kautta. Kysy myös jatkuvan haun mahdollisuudesta.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Kesto/Längd 8.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija ymmärtää opetusta, osaa ilmaista itseään suomen kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti ja kykenee opiskelemaan ammatillisessa koulutuksessa. Haku/Ansökan Haku suoraan opiston nettisivujen kautta tai postittamalla lomake opistolle. Hakuaika päättyy 16.6.2013.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 8.8.2013–15.5.2016 Sisältö/Innehåll Valmiudet työskennellä nuoriso- ja vapaa-aika-alan tehtävissä kunnissa, järjestöissä, yrityksissä ja seurakunnissa. Peruskoulu- ja lukiopohjaiset ryhmät. Opinnot kootaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Haku/Ansökan Haku kevään yhteishaussa. Maksuton valintakoe järjestetään 8.5.2012.

Teatteri Väkivahva– Näyttelijäntyön koulutus

Haku/Ansökan Väkivahvan I haku loppuu 10.6.2013 ja pääsykokeet järjestetään 15.–16.6.2013. II haku loppuu 29.7.2013 ja pääsykokeet on 5–6.8.2013. Tietoa kokeesta löydät netistä www.vakivahva.net.

Terveysliikunnan ohjaus Kesto/Längd 26.8.2013–6.6.2014 Sisältö/Innehåll Terveysliikunnan ohjauksen koulutus valmentaa monipuoliseksi terveysliikunnan osaajaksi ja hyvinvoinnin asiantuntijaksi. Koulutuksessa tutustutaan terveysliikunnan osa-alueisiin monipuolisten liikuntamuotojen, -välineiden ja -lajien avulla. Vuoden aikana ohjaustaitojen ohella paranevat myös oma hyvinvointi ja kunto. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 23.8.2013. Hakijat kutsutaan haastatteluun.

Pohjois-Savon opisto Osoite/Adress: Kansanopistotie 32 70800 KUOPIO Puh/Tel: (017) 289 2500 Fax: (017) 289 2507 opisto@psko.fi www.psko.fi

Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoite on antaa opiskelijalle perustiedot ja -taidot kuvataiteen keskeisistä tekniikoista, syventää opiskelijan luovaa ilmaisutaitoa, visuaalista ajattelukykyä, tilan hahmottamiskykyä sekä kuvallista yleissivistystä. Haku/Ansökan Haku 16.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen saa www.psko.fi tai opiston toimistosta. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion suorittaminen. Opiskelijat valitaan hakemusten, todistusten ja näytetöiden perusteella.

Sisustussuunnittelun linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Sisustussuunnittelun linjalla saat tietoja sisustussuunnittelun eri osa-alueista ja laajennat alan tuntemustasi. Linjan koulutus muodostuu eri mittaisista moduuleista, joista voit koota itsellesi sopivan kokoisen kokonaisuuden vaikka koko lukuvuodeksi. Haku/Ansökan Haku 16.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen saa www.psko.fi tai opiston toimistosta. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion suorittaminen. Opiskelijat valitaan hakemusten ja todistusten perusteella.

Tulevaisuus käsillä -linja Omistaja/Ägare: Pohjois-Savon Kansanopistoseura ry Yleistä/Allmänt: Pohjois-Savon opisto on sitoutumaton aikuisoppilaitos, jolla on yli 100 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta. Opiston koulutustarjonnassa on perinteistä vapaatavoitteista koulutusta, ammatillista koulutusta sekä avoimen yliopiston opintoja. Opiston erikoisosaamisalue on viittomakieli. Opistolla toimii myös Humanistisen Ammattikorkeakoulun Kuopion kampus, jossa voi suorittaa viittomakielentulkin ammattikorkeakoulututkinnon. rajoitetusti/begränsat

Kesto/Längd 26.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelija kykenee itsensä näköiseen näyttelijäntyöhön, osaa jäsentää työprosessia ja löytää oman tapansa eteenpäin. Pienproduktioita ja kokoillan näytelmä. Vaatii halun kehittää itseään näyttelijänä/ teatterintekijänä sekä sitoutumista ryhmään ja opiskeluun.

88

Kuvataidelinja

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 26.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskellaan viittomakieltä, tukiviittomia, vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä sekä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja. Lisäksi perehdytään erityisryhmien kanssa toimimiseen. Linjalta saat valmiudet sekä sosiaali- ja terveysalan että kasvatus- ja opetusalan pääsykokeita ja jatko-opintoja varten. Haku/Ansökan Haku 16.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen saa www.psko.fi tai opiston toimistosta. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion suorittaminen. Opiskelijat valitaan hakemusten ja todistusten perusteella.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Viittomakielen ohjaaja on kommunikaation erityisosaaja, ohjaaja ja avustaja. Asiakkaina mm. kuulo-, puhe- ja kehitysvammaiset, lapset, nuoret ja aikuiset. Hyvä työllisyys, yhdellä koulutuksella mo-


P nenlaisiin tehtäviin: päiväkotiin, kouluun, kerhoon, palvelukotiin, toimintakeskukseen tai henkilökohtaiseksi avustajaksi´.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

historia, yhteiskuntaoppi, kemia, fysiikka, biologia, maantieto, elämänkatsomustieto, sekä taito- ja taideaineita.

Haku/Ansökan Koulutus on peruskoulupohjainen, mutta mukaan otetaan myös ylioppilaita. Haku toisen asteen yhteisvalinnan kautta 25.2.15.3.2013. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 24.ja 25.4.2013. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje pk 456/yo 510/pk 456/yo 510

Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Ammatillista lisäkoulutusta, jossa suoritetaan tutkintoon kuuluvat neljä näyttöä. Antaa pätevyyden toimia opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla yhteistyössä asiakkaiden ja opetuksen, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Erit.pedag. 25 op (JY) vaatimusten mukaan. Haku/Ansökan Haku opistolle 2.4.-17.5.2013. Hakemukset www.pohjolaopisto.fi -sivulta tai opistolta puh. 08 555 4000. Hakijoista etusijalla ovat 25 vuotta täyttäneet. Opiskelijat kutsutaan valintakokeeseen hakemusten perusteella.

Haku/Ansökan Haku opistolle 2.4.-17.5.2013. Hakemukset www.pohjolaopisto.fi -sivulta, opintotoimistosta puh. 08 555 4000 tai toimisto@ pohjolaopisto.fi. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun.

Pohjola-opisto Osoite/Adress: Kaarretie 14 90500 OULU Puh/Tel: (08) 555 4000 toimisto@pohjolaopisto.fi www.pohjolaopisto.fi Omistaja/Ägare: Oulun Seudun Setlementti ry Yleistä/Allmänt: Pohjola-opisto toimii yleissivistävänä ja tutkintotavoitteisena oppilaitoksena setlementtiliikkeen hengessä, missä korostuu yksilön henkinen kasvu ja itsenäinen vastuunkantaminen. Opisto tarjoaa lukuvuoden pituisia (36-40 ov) vapaatavoitteisia ja tutkintotavoitteisia koulutuksia sekä ammatillista lisäkoulutusta. Esitteitä ja hakulomakkeita saa opiston toimistosta tai kotisivuilta. Mikäli opisto joutuu peruuttamaan tietyn linjan alkamisen, ilmoitetaan tästä kaksi viikkoa ennen ilmoitettua alkamispäivää ja lyhyemmissä koulutuksissa viikkoa ennen alkamispäivää. rajoitetusti/begränsat

KASPERI-kasvatustieteen linja Kesto/Längd 19.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll KASPERI-linjalla opiskellaan lukuvuoden aikana 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot kasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta sekä yleisiä ja orientoivia opintoja (mm. viestintä ja vuorovaikutus, akateemiset opiskelutaidot). Perusopinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Haku/Ansökan Haku opistolle 26.7. mennessä. Hakemus www.pohjolaopisto.fi -sivulta. Erillistä valintakoetta ei järjestetä. Hakijoihin otetaan yhteyttä viikolla 31.

Kymppilinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on ohjata opiskelijaa korottamaan päättötodistuksen arvosanoja ja siten parantaa jatko-opiskelumahdollisuuksia. Linjalla opiskellaan perusasteen oppiaineita, taito- ja taideaineita, työelämäntietoutta ja jatkokoulutukseen hakeutumista. Haku/Ansökan Haku Pohjola-opistoon 2.4.-19.6.2013. Hakemukset www.pohjolaopisto.fi -sivulta, opintotoimistosta puh. 08 555 4000 tai toimisto@pohjolaopisto.fi

Numalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu lyhyehkön aikaa Suomessa asuneille, 16 -vuotta täyttäneille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Linjalla opiskellaan mm. suomen kieltä ja kulttuuria. Tärkeällä sijalla ovat arjentaitojen oppiminen ja jatko-opintopolun etsiminen yhdessä nuoren kanssa. Haku/Ansökan Kysy opistolta.

Seniorilinja Kesto/Längd 17.9.2013–28.11.2013 Sisältö/Innehåll Tietoa, taitoa ja tekemistä kolmena päivänä viikossa mm. laulaen, liikkuen, käsillä tehden ja taiteillen. Esim. eläkkeelle siirtymisen vaiheessa tai vuorotteluvapaalla oleville. Haku/Ansökan Haku/ilmoittautuminen 2.4.–27.8.

Maahanmuuttajien perusopetus, alkava Kesto/Längd 12.8.2013–29.5.2015 Sisältö/Innehåll Mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada päättötodistus. Linja on 2-vuotinen. Opiskeltavat aineet: suomen kieli, englanti, ruotsi, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, fysiikka, biologia, maantieto, elämänkatsomustieto, sekä taito- ja taideaineita. Haku/Ansökan Hakemukset www.pohjolaopisto.fi -sivulta, opintotoimistosta puh. 08 555 4000 tai toimisto@pohjolaopisto.fi. Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun.

Maahanmuuttajien perusopetus, jatkava Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä ja saada päättötodistus. Linja on 2-vuotinen. Opiskeltavat aineet: suomen kieli, englanti, ruotsi, matematiikka,

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

89


P Portaanpään kristillinen opisto Osoite/Adress: Portaanpääntie 63 73100 LAPINLAHTI Puh/Tel: (017) 272 0900 toimisto@portaanpaa.fi www.portaanpaa.fi Omistaja/Ägare: Portaanpää ry Yleistä/Allmänt: Portaanpään kristillinen opisto on humanistinen sivistystalo. Se järjestää ammatillista, yleissivistävää ja vapaan sivistystyön koulutusta. Portaanpäässä voi hankkia esimerkiksi ammattitutkinnon tai ylioppilastutkinnon, vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksiaan ja tutustua työelämään tai uppoutua taiteen tekemiseen. Portaanpää on perustettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisäisen liikkeen, herännäisyyden, arvopohjalle. Herännäisyys korostaa kyselevää ja vähäpuheista asennoitumista elämän perimmäisiin kysymyksiin sekä kaikkien etsijöiden kumppanuutta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 6.9.2013–19.12.2014 Sisältö/Innehåll Aikuiskoulutusta, jossa lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työssäoppimista. Monimuoto-opiskelua, mahdollisuus opiskella työn ohessa. Koulutukseen kuuluvat tutkinnon osat selviävät myöhemmin. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja näyttösuunnitelma, jossa huomioidaan aiempi koulutus- ja työkokemus. Haku/Ansökan Haku opistolta saatavalla hakulomakkeella tai sähköisesti 31.7.2013 mennessä. Maksuton valintatilaisuus järjestetään 14.8.2013 opistolla. Koulutus alkaa mikäli koulutuksen edellytykset täyttyvät.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja pk Kesto/Längd 20.8.2013–28.5.2016 Sisältö/Innehåll Lastenohjaaja toimii kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, koululaisten aamuja iltapäivätoiminnassa. Tutkinnon osat: lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus.

90

Haku/Ansökan Linjalle haetaan yhteishaussa www.haenyt.fi 25.2.–15.3.2013, täydennyshaku 5.–12.7.2013, lisähaku suoraan opistolle. Pakollinen valintatilaisuus 2.–3.5.2013 / 1 päivä / hakija. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1591/184

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, monimuotokoulutus aikuisille Kesto/Längd Alkaa syksyllä 2013. Sisältö/Innehåll Lastenohjaaja toimii kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa, seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, koululaisten aamuja iltapäivätoiminnassa. Tutkinnon osat: lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito, perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus. Haku/Ansökan Linjalle haetaan opistolta saatavalla hakulomakkeella tai sähköisesti www.portaanpaa.fi. Haku päättyy 30.6.2013. Info 16.5.2013 klo 17-18 opistolla. Valintatilaisuus 25.7.2013, kaikki hakijat kutsutaan kirjeitse. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1591/184

Lukiolinja Kesto/Längd 20.8.2013–28.5.2016 Sisältö/Innehåll Mahdollisuus lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen 2-4 vuodessa. Yksittäisten aineiden suoritusmahdollisuus. KIESIhankkeessa Lapinlahden lukion kanssa voi suorittaa kursseja kielissä, kulttuurissa ja yleissivistävissä aineissa. Valittavissa valinnaiskursseja; taito-, taide- ja ilmaisuaineita sekä kieliä. Haku/Ansökan Linjalle haetaan yhteishaussa www.haenyt.fi. Hakuaika 25.2.–15.3.2013. Täydennyshaku 5.–12.7.2013. Lisähaku suoraan opistolle, hakulomakkeen voit täyttää netissä www.portaanpaa.fi tai pyytää opistolta. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 1591/000

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Kesto/Längd Alkaa syksyllä 2013. Sisältö/Innehåll Pakolliset tutkinnon osat: Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus ja yhteistyötaidot, terveys, turvallisuus ja ruokahuol-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

to, varhaiskasvatus. Valinnaiset: Erityistä tukea tarvitseva lapsi, allergisen ja erityisruokavaliolta noudattavan lapsen hoito Haku/Ansökan Koulutukseen haetaan opistolta saatavalla hakulomakkeella tai sähköisesti 31.7.2013 mennessä. Valintatilaisuus 14.8.2013 opistolla.

Peruskoulu Kesto/Längd 20.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun oppimäärä ja päättötodistus yhdessä lukuvuodessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon voidaan liittää peruskouluaineiden lisäksi työharjoittelua, valinnaisaineita, tuki- ja lukiopetusta. Peruskoulun keskeisten aineiden lisäksi taito- ja taideaineita. Haku/Ansökan Peruskoululinjalle voit hakea, jos sinulla ei ole peruskoulun päättötodistusta. Hakulomakkeen voit täyttää suoraan netissä: www.portaanpaa.fi tai pyytää lomake opiston toimistosta.

PP-kympit (perusopetuksen lisäopetus, 10 lk) Kesto/Längd 20.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Lisätä opiskelu- ja elämänhallintataitoja. Parantaa jatko-opintomahdollisuuksia hankkimalla muita valmiuksia ja selkeyttää ammatinvalintavalmiuksia. Perusopetuksen lisäopetus myös yli 17-vuotiaille. Maksuton. Keskeisiä peruskouluaineita, ammatillisia aineita sekä taito- ja taideaineet, työharjoittelua. Haku/Ansökan Perusopetuksen lisäopetukseen haetaan opistolta saatavalla hakulomakkeella tai hakulomakkeen voit täyttää suoraan netissä www.portaanpaa.fi. Hakemukseen liitettävä peruskoulun päättötodistus.

Taidekasvatus Kesto/Längd Syksy 2013–Kevät 2014 Sisältö/Innehåll Opiskelija selkiyttää omaa taidekäsitystään ja saa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa kuvalliseen työskentelyyn pohjautuvaa opetusta sekä syventää henkilökohtaista kuvallista ilmaisua. Opiskelija perehtyy taiteen ja kädentaitojen peruskysymyksiin mm. kasvatustyössä. Haku/Ansökan Vapaamuotoinen hakemus liitteineen suoraan opistolle.


P R Päivölän Kansanopisto Osoite/Adress: Päivöläntie 52 37770 TARTTILA Puh/Tel: (03) 233 2200 Fax: (03) 543 6677 toimisto@paivola.fi www.paivola.fi Omistaja/Ägare: Päivölän Kansanopiston Kannattajayhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto on sitoutumaton oppilaitos erityisalueenaan kielet ja kansainvälisyys, esiintymistaidot ja viestintä, matkailu, matematiikka. Opiskelijat voivat jäädä opistolle viikonlopuiksi. Ruokailu on mahdollista eri maksusta. Opiskelija ei voi tuoda lastansa mukaan opiskeluajaksi, paitsi poikkeustapauksessa. Opisto voi ottaa ulkomaalaisia opiskelijoita. Opetusta ei kuitenkaan pääsääntöisesti järjestetä erikseen englannin kielellä, samoin pääsääntöisesti ei järjestetä suomen kielen tukiopetusta. Hakulomakkeita saa opistolta.

Englanti 4 kk Kesto/Längd 2.9.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena voi olla esim. kielten jatkoopinnot yliopistossa. Valittavana on tasoltaan 1) A-englannin opiskelleille ja 2) peruskoulun englannin tai vastaavat tiedot opiskelleille suunnattuja kursseja. On myös mahdollista syventää opintoja yhdistämällä kaksi kurssia 4kk + 2kk–puolen vuoden tehopaketti kieliopintoja! Haku/Ansökan Hakuaika on 1.5.-16.8.2013. Hakukaavakkeen voi käydä täyttämässä netissä osoitteessa www.paivola.fi/kielet/hakeminen/.

Matematiikkalinja, 2-vuotinen Kesto/Längd 24.6.2013–5.6.2015 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on saavuttaa laaja-alainen matemaattisluonnontieteellinen osaaminen ja hyvä yleissivistys sekä suorittaa ylioppilastutkinto kahdessa vuodessa Valkeakosken lukiossa. Opintoihin kuuluu tietotekniikan/matematiikan alan työharjoittelu. Lukion oppimäärä Valkeakosken lukiossa. Haku/Ansökan Tarkoitettu peruskoulun vuonna 2013 päättäville. Hakija osallistuu yhteen tutustumisviikonloppuun vkolla 2, 4 tai 6, jossa pääsykokeet. Ilmoittautumiset mieluiten vähintään viikkoa aikaisemmin.

Matkaopaskoulu Kesto/Längd 4.3.2013–23.8.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy matkaoppaan työtehtävistä ulkomaan lomakohteessa. Matkailualan yleis- ja ammatillissivistävä koulutus. Läheinen yhteistyö Suomessa toimivien valmismatkajärjestäjien kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, parhaaksi katsotut kutsutaan valintatilaisuuteen. Menestyksellisesti valmistuneiden työllistymisaste heti koulutuksen päätyttyä on erittäin hyvä.

Matkaopaskoulu Kesto/Längd 2.9.2013–28.2.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joilla hän selviytyy matkaoppaan työtehtävistä ulkomaan lomakohteessa. Matkailualan yleis- ja ammatillissivistävä koulutus. Läheinen yhteistyö Suomessa toimivien valmismatkajärjestäjien kanssa. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, parhaaksi katsotut kutsutaan valintatilaisuuteen. Menestyksellisesti valmistuneiden työllistymisaste heti koulutuksen päätyttyä on erittäin hyvä.

Oikeustieteen linja Kesto/Längd 2.9.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Saat kattavan käsityksen eri oikeuden alojen perusteista. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena 25 t/vko. Suorittamalla 60 opintopistettä oikeustieteiden opintoja hyvin tiedoin sinulla on mahdollisuus hakea suorittamaan HTK-tutkintoa Joensuun yliopistoon ilman pääsykoetta avoimen yliopiston väylän kautta. Haku/Ansökan Hakuohjeet netissä www.paivola.fi.

Ranuan kristillinen kansanopisto Osoite/Adress: Kansanopistontie 6 A 97700 RANUA Puh/Tel: (016) 355 2141, rehtori 0400 162 220 Fax: (016) 355 2141 opisto@rakro.fi www.rakro.fi Omistaja/Ägare: Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Tavoitteena on yleistä koulutusjärjestelmää täydentäen ja syventäen kohottaa opiskelijoiden yleissivistystä, laajentaa heidän yhteiskunnallista ja kansainvälistä tietämystään sekä tukea opiskelijoiden persoonallista kehitystä. Painopisteinä ovat arvokasvatus, viestintä ja kuvataiteet, kielet ja kansainvälisyys, käden- ja kodintaidot, tekninen ja tekstiilityö. Opiston aatteellisena taustana on ev.lut. kirkon vanhoillislestadiolainen herätysliike. rajoitetusti/begränsat

Erityislinja Kesto/Längd 20.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Kehitysvammaisille ja muuta tukea tarvitseville. Autetaan itsenäistymisessä ja sopeutumisessa kodin ulkopuolella sekä opetellaan toimimaan ryhmässä. Taitoja tuetaan ja kehitetään yksilöllisesti. Aineita mm. äidinkieli, matematiikka, atk, uskonto, kansalaistaito, musiikki, liikunta, kotitalous sekä käsi- ja puutyö. Haku/Ansökan Hakeminen helmi-maaliskuussa. Hakulomakkeita saa kotisivulta tai opistolta. Tutustumis- ja valintakurssi on huhtikuussa. Opiskelijoilla on asuntolanhoitaja ja yövalvoja.

Kielilinja

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

Kesto/Längd 20.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Kehitetään oppimisen taitoja, syvennetään aineopintoja. Valmennetaan jatkoopintoihin ja elämään kansainvälisessä maailmassa. Linjalla voi suorittaa lukion ensimmäisiä kursseja ja korottaa peruskoulun arvosanoja joissakin aineissa. Voi suorittaa YK-liiton maailmankansalaisen kypsyyskokeen ja Eviran hygieniapassin. Haku/Ansökan Hakupaperit kotisivulta tai opistolta. Hakuaika päättyy 15.4.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

91


R Kuvataidelinja Kesto/Längd 20.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Kehitetään oppimisen taitoja, vahvistetaan valmiuksia kuvailmaisussa ja käden taidoissa. Voi myös suorittaa lukion ensimmäisiä kursseja tai korottaa peruskoulun joitakin arvosanoja. Aineina mm. uskonto, piirustus, kuvanrakentamisen perusteet, taidehistoria, kuvailmaisu ja -viestintä sekä käsityömuotoilu. Haku/Ansökan Hakupaperit kotisivulta tai opistolta. Hakuaika päättyy peruskoulun päättäville 15.4., lukiolaisille ja vanhemmille n. 8.6.

Käden taitojen linja Kesto/Längd 20.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Kehitetään oppimisen taitoja, vahvistetaan käden taitoja sekä valmennetaan ammatillisiin oppilaitoksiin ja työelämään. Voi korottaa peruskoulun joitakin numeroita. Aineita ovat mm. uskonto, käsityön perusteet, kodin taidot, puheviestintä, matematiikka, englanti ja liikunta. Lisäksi valinnaisaineita. Haku/Ansökan Hakupaperit kotisivulta tai opistolta. Hakuaika päättyy 15.4.

Viestintälinja Kesto/Längd 20.8.2013–17.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu ylioppilaille ja muille yli 18-vuotiaille. Kehitetään viestintätaitoja, syvennetään itsetuntemusta, tarjotaan aineksia maailmankuvan rakentumiseen. Keskeisiä aineita suullinen ja kirjallinen viestintä sekä radiotyö, valinnaisaineina mm. kuvaviestintä. Haku/Ansökan Hakupaperit kotisivulta tai opistolta. Hakuaika päättyy 31.7.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

92

Raseborg-opisto Osoite/Adress: Lähdelammentie 155 10300 KARJAA Puh/Tel: 010 770 3730 Fax: 010 770 3731 lena.ehrnsten@jhl.fi www.raseborgopisto.fi Omistaja/Ägare: Raseborg-säätiö Yleistä/Allmänt: Raseborg-opisto on ensisijaisesti Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton (JHL) jäsenten opisto, jossa on mahdollista täydentää yhteiskunnallista, yleissivistävää ja työelämätuntemukseen liittyvää koulutusta. Kansanopistokurssit ovat pääasiassa työelämässä oleville suunnattua lyhytkestoista aikuiskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on lisätä liiton jäsenten toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa ja ammattiyhdistysliikkeessä. Lisäksi Raseborg-opisto vuokraa tiloja erilaisiin tarkoituksiin mm. kokous- ja koulutuskäyttöön.

Raudaskylän Kristillinen Opisto Osoite/Adress: Opistontie 4-6 84880 YLIVIESKA Puh/Tel: (08) 427 6200 Fax: (08) 427 6211 info@rko.fi www.rko.fi Omistaja/Ägare: Raudaskylän Kristillinen Opisto ry Yleistä/Allmänt: Opisto on herännäishenkinen, evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta toimiva oppilaitos, joka tarjoaa yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. Asuntola on pääsääntöisesti suljettu viikonloppuisin ja lomien aikana. 18 vuotta täyttäneet opiskelijat voivat jäädä opistolle viikonlopuksi maksua vastaan.

Aikuisten perusopetus Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2015 Sisältö/Innehåll Peruskoulun päättötodistus henkilökohtaisesti laaditun opintosuunnitelman mukaan. Arvosanakorotukset tai kertaus yksittäisissä oppiaineissa jatko-opintoja varten. Myös maahanmuuttajille! Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

BILSALINJA–biologian linja Kesto/Längd 2.9.2013–9.5.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana suoritetaan biologian perusopinnot (25 op), mahdollisuus suorittaa myös muita opintoja. Opintopiiri ja tutorointi tukevat arvosanaopintoja. Linjan omat opinnot valmentavat opiskelijaa biologian valintakokeisiin ja jatko-opintoihin. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 9.8.2013 mennessä. Lomakkeen saa Opistolta tai osoitteesta rko.fi

Iltalukio Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Aikuislukion opetussuunnitelma; täysiikäinen opiskelija suorittaa lukion oppimäärän (väh. 44 kurssia) 2–4 vuodessa. Monimuotokoulutus (lähiopetus + etäopiskelujaksot) mahdollistaa lukio-opinnot es. työn ohessa. Opiskelijan aikaisemmin suorittamat lukiovaatimukset täyttävät kurssit hyväksiluetaan sellaisenaan. Haku/Ansökan Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Alaikäraja 18 vuotta.

Itsenäiseen elämään -erityislinja Kesto/Längd 19.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Kansanopistolinja, jolla opiskelijaa ohjataan luokassa, asuntolassa sekä muissa oppimisympäristöissä arkipäivän toiminnoissa, vuorovaikutustaidoissa ja elämänhallinnassa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan HOJKS. Opiskelijat asuvat ohjatusti opiston asuntolassa maanantaista perjantaihin. Haku/Ansökan Linja on tarkoitettu oppivelvollisuutensa yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan suorittaneille nuorille. Linjalle valintaan valintaleirin perusteella 15 opiskelijaa. Haku suoraan oppilaitokseen 1.3.–30.4.2013.

Kasvatustieteen linja Kesto/Längd 9.9.2013–18.4.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana suoritetaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op), mahdollisuus suorittaa myös muita arvosanoja. Opintopiiri ja tutorointi tukevat opintoja ja työelämään tutustuminen auttaa uravalintaa. Linja valmistaa kasvatusalan jatko-opintoihin, mutta siitä on hyötyä myös muilla aloilla. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 9.8.2013 mennessä. Lomakkeen saa opistolta tai osoitteesta rko.fi


R Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kesto/Längd 8.1.2014-4.12.2015 Sisältö/Innehåll Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat. koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta, työssä oppimisesta sekä työelämässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Soveltuvuushaastattelu. Soveltuva ammatillinen pohjakoulutus tai alalle soveltuva työkokemus.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 1.9.2013–31.5.2015 Sisältö/Innehåll Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta ja työelämässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista. Haku/Ansökan 1.4.–31.8.2013. Jatkuva haku. Soveltuvuushaastattelut. Soveltuva ammatillinen pohjakoulutus tai alalle soveltuva työkokemus.

Lukio Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Viihtyisä opiskeluympäristö, pienet opetusryhmät. Päättötodistus ja yo-tutkinto 2–4 vuodessa. Aikuislukion opetussuunnitelma; alle 18-vuotiaana opintonsa aloittava suorittaa vähintään 48 kurssia, yli 18-vuotiaana aloittava vähintään 44 kurssia. Ilmainen asunto 1 hh / 2 hh ja täysihoito. Mahdollisuus opintotukeen. Haku/Ansökan Syyslukukauden aloitukseen haku suoraan oppilaitokseen 1.3.–30.6.2013. Muuten jatkuva haku. Aikuis- ja internaattiopiskelijat ovat opiskelijavalintoja tehtäessä etusijalla.

Perusopetuksen lisäopetus ”Rauskin kymppi” Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla voi korottaa peruskoulun päättöarvosanoja ja kehittää opiskelu- ja uravalintavalmiuksia. Henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetus, asuminen opistolla, lounas (asuntolassa asuville myös aamiainen ja päivällinen) ovat ilmaisia.

Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 1.3.– 30.6.2013.Hakemuksen voi täyttää netissä tai tulostaa nettisivuiltamme rauski.fi tai tilata Opiston infosta(08) 4276 200.

le yhteisiä aineita ja loppuviikko on projektimuotoista opiskelua ja työskentelyä erilaisissa työtehtävissä. Pajakymppi toteutetaan yhdessä Työvalmennuskeskus Sytykkeen kanssa. Pajakympillä voi korottaa peruskoulun päättöarvosanoja.

Psykologian linja

Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 1.3.– 30.6.2013. Hakemuksen voi täyttää netissä tai tulostaa nettisivuiltamme rauski.fi tai tilata Opiston infosta (08) 4276 200.

Kesto/Längd 9.9.2013–18.4.2014 Sisältö/Innehåll Vuoden aikana suoritetaan psykologian perusopinnot (25 op), mahdollisuus suorittaa myös muita arvosanoja. Opintopiiri ja tutorointi tukevat opintoja ja työelämään tutustuminen auttaa uravalintaa. Linja valmistaa psykologian jatko-opintoihin, mutta siitä on hyötyä myös muilla aloilla ja työelämässä. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 9.8.2013 mennessä. Lomakkeen saa opistolta tai osoitteesta rko.fi

Päihdetyön ammattitutkinto Kesto/Längd 15.1.2014-4.12.2015 Sisältö/Innehåll Päihdetyön ammattitutkintoon valmistava koulutus, joka koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta ja työelämässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista. Päihdetyön ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Soveltuvuushaastattelu. Soveltuva ammatillinen pohjakoulutus tai alalle soveltuva työkokemus.

Rauskin musakymppi Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Musakympillä treenataan paljon soittamista ja tutustutaan teknologiaan, jolla hyvät biisi-ideat saadaan kasattua kokonaisuuksiksi. Normaalin koulutyön ohella voi opiskella musiikkia kahdeksan kurssia ohjatusti ja kaksi itsenäisesti. Musakympillä voit korottaa myös peruskoulun päättöarvosanoja. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 1.3.– 30.6.2013. Hakemuksen voi täyttää netissä tai tulostaa nettisivuiltamme rauski.fi tai tilata Opiston infosta (08) 4276 200.

Seniorilukio Kesto/Längd 8.1.2014-31.5.2017 Sisältö/Innehåll Seniorilukio toimii aikuislukiona. Opetus tapahtuu päivisin. Koulutuksessa on huomioitu seniori-ikäiset lukion aloittajat tarjoamalla lukion kurssien lisäksi lukioon valmentavia opintoja. Haku/Ansökan Haku 1.6.-31.12.2013.

Suntion ammattitutkinto Kesto/Längd 1.9.2013–14.6.2015 Sisältö/Innehåll Suntion ammattitutkinnon perusteiden mukaiset pakolliset ja valinnaiset osat. Koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopetuksesta, työssä oppimisesta ja työelämässä toteutettavista tutkintotilaisuuksista. Haku/Ansökan 1.4.–31.8.2013. Jatkuva haku. Soveltuvuushaastattelut. Soveltuva ammatillinen pohjakoulutus tai alalle soveltuva työkokemus.

VAKAVA-valintakoevalmennus Kesto/Längd 25.3.2013–24.5.2013 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu VAKAVA-pääsykokeeseen valmistautuvalle. Opintoihin sisältyy pääsykoemateriaalin läpikäyminen, opiskelutekniikoiden ja akateemisten opiskelutaitojen harjoittelu sekä kasvatusalan käsitteiden opettelu. Ryhmä- ja yksilöhaastatteluharjoitukset, omavalintaiset tutustumiset kasvatusalan työpaikkoihin. Haku/Ansökan Haku suoraan oppilaitokseen 28.2.2012 mennessä. Lomakkeen saa Opistolta tai osoitteesta www.rko.fi

Rauskin pajakymppi Kesto/Längd 12.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Pajakympin tarkoituksena on tekemällä oppiminen: Alkuviikko opiskellaan kaikil-

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

93


R Reisjärven kristillinen opisto Osoite/Adress: Räisälänmäentie 381 85940 RÄISÄLÄNMÄKI Puh/Tel: 040 714 9120 Fax: (08) 772 6630 toimisto@rkropisto.fi www.rkropisto.fi Omistaja/Ägare: Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Yleissivistävä oppimiskylä, jonka tehtävänä on ohjata elinikäiseen oppimiseen. Tavoitteena laajentaa yleissivistystä, tukea itsetuntoa ja persoonallista kasvua, kehittää oppimaan oppimista, edistää jatko-opintoja ja ammatinvalintaa, syventää elämänhallinnan ja käden taitoja, edistää erilaisuuden kunnioittamista, rohkaista luonnon, kotiseudun ja elinympäristön kunnioittamiseen, kasvattaa isänmaallisuuteen ja kansainvälisyyteen sekä ohjata kristillisten elämänarvojen sisäistämiseen. rajoitetusti/begränsat

Erityislinja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla opiskelevat kehitysvammaiset ja yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa noudattavat opiskelijat. Annetaan integroivaa kansalaiskasvatusta ja valmentavaa opetusta selviytyä erilaisissa tilanteissa ja työtehtävissä. Aineet: uskonto, elämäntaito, äidinkieli, matematiikka, kansalaistaito, kotitalous, luova toiminta. Haku/Ansökan Hakuaika 31.3. asti. Valintakurssi 20.22.4.2012.

Kieliopintojen linja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena valmentaa lukio-opintoihin. Linjalla voi suorittaa lukion oppimäärää vastaavia kursseja. Aineet: äidinkieli, englanti, ruotsi, uskonto, elämäntaito, matematiikka, psykologia, yhteiskuntaoppi, projektityö, terveystieto. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistolta tai opiston kotisivulta. Pääsyvaatimuksena peruskoulu. Hakuaika 15.4. saakka.

94

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 6.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmiudet toimia koulunkäyntiavustajana ja henkilökohtaisena avustajana. Ammattitutkinto näyttöinä. 4 tutkinnon osaa. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua ja työssäoppimista. Kokonaisuus on 40 ov. Haku/Ansökan Hakuaika 1.1.-28.2.2013. Soveltuvuuskartoitus järjestetään maaliskuussa 2013. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä sekä peruskoulu tai ylioppilastutkinto. Työkokemus alalta eduksi.

Käytännön työn linja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa valmiuksia yrittämiseen ja käytännön ammattialoille. Aineet: uskonto, elämäntaito, äidinkieli, matematiikka, kotitalous, tekstiilityö, tekniset opinnot, ICT ja yrittäjyyskoulutus. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistolta tai opiston kotisivulta. Pääsyvaatimuksena peruskoulu. Hakuaika 15.4. saakka.

Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistolta tai opiston kotisivulta. Pääsyvaatimuksena peruskoulu. Hakuaika 15.4. saakka.

Yrittäjyyslinja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmiuksia yrittäjyyteen, yhteistyö- ja viestintätaitoihin, luovuuteen ja yrittäjämäiseen työotteeseen. Aineita mm. yrittäjyys, englanti, viestintä, projektityö, seminaari, uskonto, matematiikka. Lukuvuoden ajaksi perustetaan tiimeille omat yritykset. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistolta tai opiston kotisivulta. Pääsyvaatimuksena peruskoulun oppimäärä, lukio tai toisen asteen tutkinto. Hakuaika 15.4. saakka. Pääsykoe toukokuussa.

Rovala-Opisto Osoite/Adress: Rovala 5 96100 ROVANIEMI Puh/Tel: 040 487 3010 Fax: (016) 312 870 rovala-opisto@rovala.fi www.rovala.fi

Luonto- ja erälinja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena antaa yleissivistävää koulutusta, joka painottuu luonnon tuntemiseen ja suojeluun sekä luonnossa liikkumiseen ja eränkäyntiin. Voi suorittaa erätaitojen peruskurssin. Aineet: uskonto, elämäntaito, äidinkieli, erätaito, luonto- ja ympäristötieto, matematiikka, kotitalous ja projektityö. Haku/Ansökan Hakulomakkeita saa opistolta tai opiston kotisivulta. Pääsyvaatimukset: linjalle otetaan sekä lukion käyneitä että peruskoulun päättäneitä. Hakuaika 15.4. saakka, aikuiset 31.7. saakka.

Sosiaali- ja terveysalan linja Kesto/Längd 12.8.2013–10.5.2014 Sisältö/Innehåll Annetaan kokonaiskuva sosiaali- ja terveysalasta sekä valmennetaan jatko-opintoihin. Monipuolista käytännön opiskelua. Aineet: uskonto, englanti, matematiikka, äidinkieli, ensiapukurssit, lasten, vammaisten, vanhusten hoitoon liittyvät opinnot, projektityö, luova toiminta ja musiikki.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Omistaja/Ägare: Rovalan Setlementti ry. Yleistä/Allmänt: Rovala-Opisto on setlementtikansanopisto, joka järjestää vapaan sivistystyön ja ammatillista koulutusta sekä avoimia yliopisto-opintoja. Opisto tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, jatko-opintoihin, työelämään valmentautumiseen ja arvosanojen suorittamiseen. Hakulomakkeita ja lisätietoja saa opistolta tai www.rovala.fi.

Kappro–kasvatustieteen linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla suoritetaan avoimen yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot. Aineet tukevat yliopiston ja ammattikorkeakouluun hakeutuvia. Linjan opinnot sisältävät myös kieli-, yhteisöllisyys- ja valinnaisaineopintoja sekä työelämään tutustumista. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä opistosta tai osoitteesta www.rovala.fi saatavalla ha-


R S kulomakkeella. Valintahaastattelu kaikille linjalle hakeneille 6.8. tai 7.8.2013. Haastatteluaika varataan toimistosta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen ammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä. Hän tukee, ohjaa ja avustaa eri ikäisiä ja kulttuuritaustaltaan erilaisia lapsia, nuoria ja aikuisia. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on 20 vuoden ikä ja peruskoulun oppimäärän suorittaminen. Haku 31.7.2013 mennessä Opistosta tai osoitteesta www.rovala.fi saatavalla hakulomakkeella. Pääsy- ja soveltuvuuskoe ke 11.8.2013 .

Medialinja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Painopiste on audiovisuaalisen viestinnän eri muodoissa, joita opiskellaan käytännönläheisesti ja työpajapainoitteisesti. Videokuvaus, -editointi, ääni- ja valoilmaisu, käsikirjoitus, dramaturgia, monimediatoimittaminen, digitaalinen valokuvaus, elokuvatyö. Lisäksi yhteisöllisyys- ja valinnaisaineopintoja. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä toimistosta tai osoitteesta www.rovala.fi saatavalla hakulomakkeella. Hakemusta voi täydentää juttu- ja kuvanäytteillä.

Oikeustieteen linja Kesto/Längd 19.8.2013–30.4.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa valmiuksia jatko-opintoihin. Perehdytään laajasti Suomen oikeusjärjestyksen rakenteeseen ja toimintaan sekä oikeustieteen opintoja avoimina yliopisto-opintoina. Lisäksi yhteisöllisyys- ja valinnaisaineopintoja. Suoritetut avoimen yliopiston opinnot ovat korvaavia opintoja yliopistossa opinnot aloittaville. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä opistosta tai osoitteesta www.rovala.fi saatavalla hakulomakkeella. Valinta- ja soveltuvuushaastattelu puhelimitse elokuussa 2013. Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä myös kesken lukuvuoden.

Pop & Rock -linja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa monipuoliset tiedot populaarimusiikista, valmiuksia jatko-opintoihin, musiikkibisnekseen, orkesteri- ja yhtyetyöskentelyyn sekä kurssitutkintojen suorittamiseen Pop & Jazz -konservatorion vaatimusten mukaan. Lisäksi yhteisöllisyys- ja valinnaisaineopintoja. Tutustu www.poprocklinja.net. Haku/Ansökan Haku 31.7.2013 mennessä opistosta tai osoitteesta www.rovala.fi saatavalla hakulomakkeella. Pääsy- ja soveltuvuuskoe 7-8.8.2013. Pääsykoe on hakijalle yksipäiväinen.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, pk Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2016 Sisältö/Innehåll Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto antaa valmiudet toimia viittomakielisten, kuulo- ja näkörajoitteisten, kielihäiriöisten sekä puherajoitteisten ohjaus-, kasvatusja avustamistehtävissä. Aikaisempaa viittomakielen taitoa ei edellytetä. Haku/Ansökan Kevään 2013 yhteishaku 25.2.-15.3.2013. Tutkintoon järjestetään erillinen maksullinen valintakoe. Pääsykoe on hakijalle yksipäiväinen.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, yo Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2016 Sisältö/Innehåll Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto antaa valmiudet toimia viittomakielisten, kuulo- ja näkörajoitteisten, kielihäiriöisten sekä puherajoitteisten ohjaus-, kasvatusja avustamistehtävissä. Aikaisempaa viittomakielen taitoa ei edellytetä. Haku/Ansökan Kevään 2013 yhteishaku 25.2.-15.3.2013. Tutkintoon järjestetään erillinen maksullinen valintakoe. Pääsykoe on hakijalle yksipäiväinen.

Savonlinnan kristillinen opisto Osoite/Adress: Opistokatu 1 57600 SAVONLINNA Puh/Tel: (015) 57 2910 Fax: (015) 572 9121 info@sko.fi www.sko.fi Omistaja/Ägare: Savonlinnan kristillinen opisto ry Yleistä/Allmänt: Kristillinen opisto, joka antaa vapaan sivistystyön koulutusta, perusopetusta, perusopetuksen lisäopetusta sekä maksupalvelukoulutusta. Tavoitteena edistää yksilön kasvua sekä seurakunnallista ja yhteiskunnallista vastuuta. Opiskelijat voivat jäädä opistolle viikonlopuksi. Opiskelija voi joutua luovuttamaan huoneensa opiston käyttöön tarvittaessa. Opisto voi ottaa ulkomaalaisia opiskelijoita.

Kuvataidelinja Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Kuvataidelinjalla oppilaat kehittävät omia taiteellisia vahvuuksiaan kuvallisen viestinnän avulla. Linjalla opiskelu antaa perustiedot ja -taidot kuvallisessa ilmaisussa. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

Kymppiluokka, perusopetuksen lisäopetus Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Kymppiluokalla parannetaan jatko-opiskelumahdollisuuksia ja elämänhallintataitoja. Perusopetuksen oppimäärän voi myös suorittaa aikuisten opetussuunnitelman mukaan. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

Kädentaitojen linja kehitysvammaisille Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Kädentaidot, musiikki- ja liikuntakasvatus sekä vuorovaikutustaidot. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

95


S Maahanmuuttajien perusopetus Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Maahanmuuttajien perusopetuksessa opiskellaan suomalainen peruskoulu ja saadaan perusopetuksen päättötodistus. Perusopetus kestää yhdestä kolmeen vuotta. Yleensä perusopetuksessa opiskellaan kaksi vuotta. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä.

Suomen kielen alkeislinja maahanmuuttajille Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu alkaa suomen kielen alkeista ja tavoittelee kielitaidon A1 tasoa. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

Suomen kielen alkeislinja maahanmuuttajille Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjat lähtevät suomen kielen alkeista ja tavoittelevat kielitaidon tasoa A1. Valinnaisina aineina kirjallisuus, musiikki, kuvataide ja urheilu. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

Suomen kielen jatkolinja maahanmuuttajille Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjalla kerrataan aikaisemmin opitut perusteet ja tavoitellaan toiminnallisen kielitaidon tasoa B1. Opiskelu kattaa puhumisen, kirjoittamisen sekä luetun ja kuullun ymmärtämisen. Sanaston ja rakenteiden opiskelussa korostuu käytännönläheisyys. Opetuksessa hyödynnetään säännöllisesti tietotekniikkaa. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

Suomen kielen sovellettu linja maahanmuuttajille Kesto/Längd 26.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskelu kattaa kielitaidon eri osa-alueet: puhumisen, kirjoittamisen sekä luetun ja kuullun ymmärtämisen. Sanaston ja rakenteiden opiskelussa korostuu käytännönläheisyys ja työn kautta kielen oppiminen. Haku/Ansökan 15.8.2013 mennessä

96

Seurakuntaopisto Osoite/Adress: Järvenpääntie 640 04400 JÄRVENPÄÄ Puh/Tel: (09) 271 961 Fax: (09) 268 180 kirsi.kauppi@seurakuntaopisto.fi www.seurakuntaopisto.fi Omistaja/Ägare: Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö Yleistä/Allmänt: Luther-opisto & Järvenpään Diakoniaopisto: Seurakuntaopisto antaa yleissivistävää koulutusta, sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä humanistisen ja kasvatusalan koulutusta. Seurakuntaopistossa toimivat myös Työelämän kehittämispalvelut ja Oppisopimuspalvelut. Seurakuntaopiston missio on: Tuemme kristillisten arvojen pohjalta ihmisten ja yhteisöjen kasvua, elämänrohkeutta ja yhteisen vastuun jakamista.

Ammattistartti Kesto/Längd 20.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille noin 15–18-vuotiaille, jotka kaipaavat ohjausta ja tukea ammatinvalinnassa ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulutuksen numeroita. Haku/Ansökan I haku 12.6.2013 ja II haku 29.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9052 tai tulostaa netistä.

Askel eteenpäin–kymppiluokka Kesto/Längd 20.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti korottaa peruskoulutodistuksen arvosanoja ja näin parantaa jatko-opintomahdollisuuksia. Yksilö- ja ryhmäohjaus auttavat tavoitteiden asettamisessa ja ammatinvalinnassa. Haku/Ansökan I haku 12.6.2013 ja II haku 29.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9052 tai tulostaa netistä.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kehitysvammaisten esittävän taiteen linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Taidepainotteinen valmentava ja kuntouttava koulutus nuorille aikuisille kehitysvammaisille, jossa tarinoiden kautta tutustutaan teatterin, musiikin, tanssin ja kuvataiteen tekniikoihin ja prosesseihin. Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 26.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 120 ov, lastenohjaaja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Valmistaa lastenohjaajia, jotka toimivat kasvatus- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä kuten seurakunnan ja kunnan avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa, päivähoidossa, koulussa, perhepäivähoidossa, leireillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Haku/Ansökan Yhteishaku 25.2.-15.3.2013. Aikuisten monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen on jatkuva suorahaku, hakulomakkeen voi täyttää netissä tai tilata opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9035. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0392/184

Laulu- ja musiikkiteatterilinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Lisävalmiuksia laulamiseen ja/tai näyttelemiseen erilaisten kurssien tai harrastajateatteriproduktioiden kautta. Voi mm. suorittaa laulamisen tasokursseja (1/2 D) opiskelijan lähtötasosta riippuen sekä musiikinteorian opinnot (alkeet 1/3-2/3 ja jatko 3/3). Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 26.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä, www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9052.

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutuksessa on tavoitetasona B1.2 (sujuva peruskielitaso) joka mahdollistaa


S opintojen jatkamisen toisen asteen koulutuksessa tai työllistymisen Suomessa. Lisäksi harjaannutetaan taitoja opiskella ja asua Suomessa sekä tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutukseen. Koulutukseen kuuluu myös työharjoittelua. Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 1.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä, www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Musiikkilinja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Yhteismusisointi ja oman musiikillisen osaamisen laajentaminen. Voi osallistua pop-jazz-, rock- tai klassisen musiikin pohjalta. Lisäksi improvisointi, säveltäminen ja musiikillisen monipuolisuuden kartuttaminen. Opettajina eturivin asiantuntijat. Konsertteja ja esityksiä. Teoriaa opiskelijakohtaisesti. Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 26.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä, www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, 120 ov, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Valmistaa ammattilaisia, jotka työskentelevät eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä tavoitteena hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä yksilöllisen kasvun ja yhteisöllisyyden tukeminen. Haku/Ansökan Yhteishaku 25.2.-15.3.2013. Aikuisten monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen on jatkuva suorahaku, hakulomakkeen voi täyttää netissä tai tilata opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9035. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0392/173

Näyttämötaiteen linja Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Näyttämötaiteen linjalla saat laajan käsityksen teatteritaiteesta ja sen eri osaalueista. Koulutus vahvistaa ammatinvalinnallisia sekä taidollisia valmiuksiasi hakeutua teatteri- tai muun alan koulutukseen. Koulutuksen painopiste on toiminnassa, tekemisessä ja esitysten tuottamisessa.

Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 26.7.2013 mennessä, jonka jälkeen jatkuva täydennyshaku. Hakulomakkeen voi täyttää netissä, www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Perusopetus Kesto/Längd 20.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena suorittaa perusopetuksen päättötodistus, joka mahdollistaa pääsyn opiskella lukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, muussa jatkokoulutuksessa tai työelämään. Haku/Ansökan I haku 12.6.2013 ja II haku 29.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Kesto/Längd 1.1.2014– Sisältö/Innehåll Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee monensuuntaisen viestinnän kulttuurisissa kysymyksissä sekä tuntee palveluohjauksen dynamiikan. Haku/Ansökan Koulutukseen on jatkuva haku. Haku tapahtuu internet-sivujemme kautta osoitteessa www.seurakuntaopisto.fi --> Hakeminen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov, lähihoitaja Kesto/Längd 12.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Valmistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, lähihoitajia. Lähtökohtana on kohdata kokonaisvaltaisesti elämänkaaren eri vaiheissa oleva ihminen, joka on avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Haku/Ansökan Yhteishaku 25.2.-15.3.2013. Aikuisten monimuoto- ja oppisopimuskoulutukseen on jatkuva suorahaku, hakulomakkeen voi täyttää netissä tai tilata opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi tai puh. 044 358 9035. Alkaa myös 01/2013. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0339/873

Teatteri- ja tanssiluokka Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Teatteri- ja tanssitaiteen linja, joka vahvistaa teatterin ja tanssin keinoin opiskelijoiden elämänhallintaa, itseilmaisun ja vuorovaikutuksen taitoja sekä vahvistaa itsetuntoa ja tietoutta kehollisesta minästä. Koulutuksen painopiste on tekemisessä, toiminnassa ja esitysten tuottamisessa. Haku/Ansökan I haku 31.5.2013 ja II haku 26.7.2013 mennessä. Hakulomakkeen voi täyttää netissä, www.seurakuntaopisto.fi tai tilata: opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi

Siikaranta, Kiljavan opiston Kirkkonummen toimipiste Osoite/Adress:Naruportintie 68, 02860 Espoo Postiosoite: Kotorannantie 49, 05250, KILJAVA Puh/Tel: (09) 867 971 / vaihde Kirkkonummi, (09) 276 251 / vaihde Nurmijärvi kiljavan_opisto@kiljavanranta.fi Internet: http://www.kiljavanranta.fi Perustettu: 1950 Omistaja: SAK:n koulutussäätiö Opiskelupaikkoja: 75 Kirkkonummen toimipisteessä, 184 Nurmijärven toimipisteessä Yleistä: Siikaranta-opisto on osa Kiljavan opistoa ja toiminta jatkuu, vielä entistäkin vahvempana. Tavoitteena on edunvalvonnan ja työelämän kehittäminen, molemmissa toimipisteissä. Yhdistämme ajantasaisen tutkimustiedon työpaikkojen työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen toimivuuden edistämiseksi. Opisto kouluttaa luottamushenkilöitä ja järjestöaktiiveja toimimaan menestyksekkäästi tehtävissään.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

97


S Suomen Nuoriso-opisto Osoite/Adress: Paukkulantie 22 50170 Mikkeli Puh/Tel: 040 357 7735 Fax: (015) 414 8399 hallinto@sno.fi www.sno.fi Omistaja/Ägare: Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Koulutukset: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, matkailualan perustutkinto, esittämistaiteen linja

markkinointiviestinnässä, majoitus- tai matkatoimistopalveluissa tai varausjärjestelmien käytössä. Haku/Ansökan Yhteishaussa.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 14.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat ohjaajuus, ohjaajuus eri toimintaympäristöissä ja ohjauksen menetelmät. Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia osia, joilla vahvistetaan ammatillista osaamista erilaisissa ryhmissä toimimisessa ja toimintatavoissa. Haku/Ansökan Yhteishaussa

Esittämistaiteen linja Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Lukuvuoden mittaisen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija sekä esittävään että osallistavaan teatteriin teorian ja käytännön kautta. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 14.6.2013. Vapaamuotoiset hakemukset: janne.lahtia@sno.fi. Hakemukseen selostus hakijan teatteriharrastuneisuudesta sekä perustelut, miksi hän pyrkii tähän koulutukseen.

Liikunnanohjauksen peruskurssi Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on liikunnanohjaamisosaamisen ohella kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, itseluottamusta ja elämän hallintaa. Painoalat ovat ryhmäliikunnan-, kuntosaliohjaus, uinninopetus, elämysliikunta, talviurheilu, kamppailulajit sekä palloilulajien soveltaminen lasten ja nuorten ohjaustoimintaan. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 14.6.2013. Lisätietoja (mieluiten sähköpostitse)Noora Nousiainen noora.nousiainen@sno.fi puh. 044 4162443

Matkailualan perustutkinto Kesto/Längd 14.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Koulutusohjelman ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat matkailupalvelujen myynnistä ja neuvonnasta sekä valinnaisista tutkinnon osista, joissa opiskelija voi syventää ammatillista osaamistaan mm.

98

Suomen Raamattuopisto Osoite/Adress: PL 15, Helsingintie 10 02701 KAUNIAINEN Puh/Tel: (09) 512 3910 Fax: (09) 505 2950 info@sro.fi www.sro.fi Omistaja/Ägare: Suomen Raamattuopiston Säätiö Yleistä/Allmänt: Raamattuun ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen pitäytyvä opisto, jonka erityisenä tarkoituksena on antaa raamatunopetusta ja -koulutusta hengelliseen työhön. Opistossa on lukukauden ja -vuoden mittaista raamattukoulutusta sekä nuorille että kaiken ikäisille. Musiikkilinjalla voi opiskella myös lukukauden. Uusin koulutus on Kristittynä Suomessa -opintolinja maahanmuuttajille.

Avoin raamattukoulu, jatkuva haku Kesto/Längd 2.9.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena Raamatun tuntemuksen lisääminen ja sen sanoman soveltaminen omaan elämään. Keskeiset oppiaineet raamattutieto, uskonoppi, sielunhoito, kirkkotieto ja lähetystieto. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Katso lisätietoja www.sro. fi/avoin raamattukoulu

Kristittynä Suomessa - opintolinja maahanmuuttajille Kesto/Längd 2.9.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajaa sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan ja kristillisiin yhteisöihin Suomessa. Kurssilla opiskellaan suomen kieltä ja Suomen kulttuuria sekä teologisia aineita. Kurssi pyrkii tarjoamaan opiskelijoille edellytyksiä jatko-opintoihin ja työelämään. Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 15.6.2012 mennessä. Hakemus ja hakuohjeet www.sro.fi tai opistosta tilaamalla. Kysy vapaita paikkoja opistosta!

Kunnossa kaiken aikaa Kesto/Längd Kysy opistolta Sisältö/Innehåll Kunnossa kaiken aikaa -linjan tavoitteena on tukea eri elämäntilanteissa olevien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarjoamme puitteet fyysiselle, henkiselle, hengelliselle ja sosiaaliselle voimaantumiselle. Osallistujia ohjataan ja kannustetaan pitämään aktiivisesti ja lempeästi huolta itsestään. Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 31.12.2012 mennessä. Hakulomakkeet www.sro.fi/kuka tai tilaa opintotoimistosta info@sro.fi, p. 09 5123 910. Huom! Kysy vapaita paikkoja opistosta.

Lähetyskurssi Avoin raamattukoulu, jatkuva haku Kesto/Längd 7.1.2014–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena Raamatun tuntemuksen lisääminen ja sen sanoman soveltaminen omaan elämään. Keskeiset oppiaineet raamattutieto, uskonoppi, sielunhoito, kirkkotieto ja lähetystieto. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Katso lisätietoja www.sro. fi/avoin raamattukoulu

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 7.1.2014-30.6.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena antaa valmiuksia lähetystyöhön vieraissa kulttuureissa. Keskeisimpiä oppiaineita raamattutieto, uskonoppi ja vieraiden kulttuurien kohtaaminen. Haku/Ansökan Kurssille hakeudutaan lähetysjärjestöjen (Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry) kautta. Lisätietoja www.kylvaja.fi ja www.sansa.fi sekä järjestöistä kysymällä.


S Musiikkikurssi

Nuorten raamattukurssi

Kesto/Längd 27.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Syvennymme, mitä on olla kristitty musiikin maailmassa ja mitä Raamattu opettaa musiikista. Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi (rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye, kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia, musiikkiteologian perusteet. Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 9.8.2013 mennessä. Hakemus ja hakuohjeet www.sro.fi/musalinja tai opistosta tilaamalla.

Kesto/Längd 7.1.2014–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena Raamatun ja luterilaisen uskonkäsityksen tuntemus sekä kasvaa kristittynä ja saada valmiuksia seurakunnassa toimimiseen. Lisäksi aiheina itsetuntemus, elämänhallinta, nuoren elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja toisten auttamisen taidot, ilmaisu, musiikki ja viestintä. Haku/Ansökan Kirjallinen hakemus 31.12.2013 mennessä. Hakemuslomakkeet www.sro.fo/pk. Huom! Kysy vapaita paikkoja opistosta.

Musiikkikurssi

Nuorten raamattulinja

Kesto/Längd 7.1.2014–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Syvennymme, mitä on olla kristitty musiikin maailmassa ja mitä Raamattu opettaa musiikista. Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi (rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye, kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun tekeminen, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteknologia, musiikkiteologian perusteet. Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 30.11.2013 mennessä. Hakemus ja hakuohjeet www.sro.fi/ musalinja tai opistosta tilaamalla.

Kesto/Längd 27.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena oppia tuntemaan Raamattua ja luterilaista uskonkäsitystä sekä kasvaa kristittynä ja saada valmiuksia toimia seurakunnassa. Tavoitteena on myös lisätä itsetuntemusta ja elämänhallinnan taitoja. Lisäksi aiheina nuoren elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja toisten auttamisen taidot. Haku/Ansökan Kirjallinen hakemus 16.8.2013 mennessä. Hakemuslomakkeet www.sro.fi/pk. Huom! kysy vapaita paikkoja opistolta.

Musiikkilinja

Teologinen linja

Kesto/Längd 27.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Syvennymme, mitä on olla kristitty musiikin maailmassa ja mitä Raamattu opettaa musiikista. Aineina oma instrumentti, yhteismusisointi (rock/pop, kansanmusiikki, klassinen, lauluyhtye, kuoro), musiikinhistoria ja -teoria, laulun tekeminen, musiikkiteknologia, säveltapailu, raamattuluennot, musiikkiteologian perusteet. Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 9.8.2013 mennessä. Hakemus ja hakuohjeet www.sro.fi/musalinja tai opistosta tilaamalla.

Kesto/Längd 27.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Avoimen yliopiston teologiset opinnot (25 op), jotka sisältävä mm.: Johdatus Uuden testamentin tutkimukseen 5 op Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op Uskontotieteen lähestymistavat 3 op sekä lisäksi Raamatun kreikan peruskurssi 10 op Haku/Ansökan Kirjalliset hakemukset 31.7.2013 mennessä. Hakemus ja hakuohjeet www.sro. fi tai opistosta tilaamalla. Mahdollista kysyä vapaita paikkoja opistosta vielä elokuussa.

Nuorten raamattukurssi Kesto/Längd 27.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Tavoitteena Raamatun ja luterilaisen uskonkäsityksen tuntemus sekä kasvaa kristittynä ja saada valmiuksia seurakunnassa toimimiseen.Lisäksi aiheina itsetuntemus, elämänhallinta, nuoren elämänvaiheen kysymykset, ihmissuhteet ja toisten auttamisen tiadot, ilmaisu, musiikki ja viestintä. Haku/Ansökan Kirjallinen hakemus 16.8.2013 mennessä. Hakemuslomakkeet www.sro.fi/pk. huom! Kysy vapaita paikkoja opistosta.

Suomen teologinen opisto Osoite/Adress: Santalan Kartanontie 177 10900 HANKO Puh/Tel: (019) 244 9400 Fax: (019) 244 9361 teologinen.opisto@svk.fi www.teologinenopisto.fi Omistaja/Ägare: Suomen teologisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Vapaakirkollisessa hengessä toimiva aikuisoppilaitos, joka on keskittynyt Raamatun ja teologisen tiedon opettamiseen. Opistossa voi suorittaa Suomen Vapaakirkon pastorin tehtävään edellyttämät opinnot (4 v.), nuorisotyön koulutusohjelman (3 v.) tai seurakuntatyön/lähetystyön koulutusohjelman (2 v.). Opisto tarjoaa myös yksivuotisen raamattukoulun ”Hope”. Tänne voi hakea erikseen jokaiselle talvikauden neljälle jaksolle. Opisto sijaitsee Hankoniemellä Hangon keskustasta 11 km:n päässä meren rannalla idyllisessä kartanomiljöössä.

Hope -Raamattukoulu Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Opiskeluvuoteen sisältyy neljä jaksoa, jotka sisältävät VT:n ja UT:n raamattutietoutta, kristillisen uskon perusteet, kritoryhmän, sielunhoitoa ja katsauksen kirkon historiaan. Ohjattu liikunta ja kappelitunnit kuuluvat viikottaiseen ohjelmaan. Haku/Ansökan Jatkuva haku. Hakulomakkeen voi tulostaa netistä www.teologinenopisto.fi tai tilata toimistolta teologinen.opisto@svk. fi tai (019) 244 9400. Linjalle voi hakea talvikaudeksi tai vain yhdelle jaksolle.

Teologian jatkokurssi II Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Alkukielet (kreikka ja heprea), äidinkieli, systematiikka, vapaiden suuntien kirkkohistoria, seurakuntaharjoittelu ja sielunhoito. Opiskelija suuntautuu joko seurakuntatyön, lähetystyön tai nuorisotyön linjalle. Haku/Ansökan Hakijalta odotetaan teologisen opiston peruskurssi I:n suorittamista tai vastaavia tietoja ja taitoja. Lisätietoja: Timo Lehikoinen (019) 244 9388.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

99


S T Teologian jatkokurssi III Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Systematiikan ja eksegetiikan sekä kirkkohistorian laajat opintokokonaisuudet. Mahdollisuus alkukielten jatko-opintoihin (kreikka, heprea). Käytännöllisessä teologiassa ovat esillä homiletiikan ja sielunhoidon sekä didaktiikan syventävät opinnot. Haku/Ansökan Hakeminen edellyttää teologian jatkokurssi II:n suorittamista tai vastaavia tietoja ja taitoja. Tiedustelut: Timo Lehikoinen (019) 244 9388.

Teologian jatkokurssi IV Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Teologian neljännen vuosikurssin opiskelijat syventävät Raamatun eksegeettistä tutkimusta alkukielien avulla ja systemaattista kristillisen uskon ilmaisemista. Kasuaalitoimitukset ja pastorin työhön liittyvä lainsäädäntö tulevat tutuiksi. 7 viikon srk-harjoittelu suoritetaan ja laaditaan päättötyö eli seminaarityö. Haku/Ansökan Linjalle haetaan pääsääntöisesti teologian jatkokurssi III:n pohjalta. Sille voi hakea myös, jos kykenee osoittamaan hallitsevansa vastaavat tiedot ja taidot. Hakuun liittyy henkilökohtainen haastattelu.

Teologian peruskurssi I Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2014 Sisältö/Innehåll Teologian peruskurssi I valmentaa syvälliseen Raamatun tutkimiseen ja teologiaan: alkukielet, johdanto-opilliset kurssit (kirkkohistoria, teologia, sielunhoito sekä lapsi- ja nuorisotyö.) Viikottain ovat myös kappelitunnit ja ohjattu liikunta. Teologian peruskurssi I valmistaa teologian jatkokurssi II:lle. Haku/Ansökan Katso hakuaikaa opiston omalta nettisivulta tai Suomen Viikkolehdestä. Hakuun sisältyy henkilökohtainen haastattelu, johon jokainen hakija kutsutaan vuorollaan.

100

Svenska Österbottens folkakademi Osoite/Adress: Vasavägen 764 64220 YTTERMARK Puh/Tel: (06) 224 9280 Fax: (06) 224 9290 vuxeninstitutet@narpes.fi www.narpes.fi/vuxeninstitutet Omistaja/Ägare: Närpes stad Yleistä/Allmänt: Söff är en folkhögskola som upprätthålls av Närpes stad. Söff erbjuder flera olika möjligheter. På tionde läsåret kan man höja grundskolvitsord och få grundskolbetyg. I samarbete med Tionde läsåret erbjuder vi grundskoleundervisning i smågrupper eller individuellt (åk 7-9). På invandrarlinjen kan man lära sig svenska och kunskaper om samhället. Vi erbjuder också mångsidigt, flexibelt kursutbud och övernattning, frukost/lunch.

Turun kristillinen opisto Osoite/Adress: Lustokatu 7 20380 TURKU Puh/Tel: (02) 412 3500 Fax: (02) 412 3600 info@tk-opisto.fi www.tk-opisto.fi Omistaja/Ägare: Turun kristillisen opiston säätiö Yleistä/Allmänt: Opiston monialaiseen koulutustarjontaan kuuluu vapaan sivistystyön koulutusta, perus- ja lisäopetusta, maahanmuuttajakoulutusta, ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä räätälöityjä koulutuksia työyhteisöille. Opisto antaa eri-ikäisille erilaisista taustoista tuleville ja eri elämänvaiheissa oleville oppijoille valmiuksia jatko-opintoihin, sekä luo edellytyksiä työelämään sijoittumiselle ja työelämässä kehittymiselle. Aatetaustaltaan opisto toimii ev.lut. kirkon ja herännäisyyden hengessä. Yksityiskohtaiset asumiseen, opiskeluun ja ruokailuun liittyvät hinnat löydät opiston kotisivuilta.

Invandrarlinjen Kesto/Längd 2.9.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Du lär dig svenska från grunden, finska och praktiska ämnen. Vi lär oss mycket om det finska samhället och arbetslivet, vår kultur, våra vanor. Under studierna gör du också arbets/språkpraktik på en arbetsplats eller i en skola. Vårt mål är att invandrare får en god grund för sin integration i samhället. Haku/Ansökan Fortlöpande direkt till skolan eller via arbetskraftsbyrå.

Tionde läsåret Kesto/Längd 14.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Möjlighet att höja alla grundskolvitsord. Vi erbjuder tre olika inriktningsalternativ; konst 10, praktik 10, svensk 10. Du kan bo på internat i eget rum. Allt GRATIS för dig som slutade grundskolan i år eller i fjol och för dig som saknar avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen men fullgjort sin läroplikt. Haku/Ansökan Fortlöpande direkt till skolan.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd Alkaa tammikuussa 2014. Sisältö/Innehåll Web designer -koulutus valmistaa audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon suorittamiseen. Soveltuu henkilöille, jotka haluavat valmiuksia median ammattitehtäviin ja ovat kiinnostuneita verkkoviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä www-projektien hallinnasta. Haku/Ansökan Koulutus alkaa tammikuussa 2014, tarkista hakuaika opiston kotisivuilta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja sen voi suorittaa työn ohessa. Oppisopimusmahdollisuus.

Kielet ja viestintä -linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Kehitetään kielitaitoa opiskelemalla englantia, ruotsia, espanjaa ja ranskaa sekä suoritetaan kielitutkintoja. Tutustutaan eri kulttuureihin, opitaan tietotekniikkaa ja viestintää. Kevätlukukaudella tehdään opintomatka opiskelijoiden valitsemaan kohteeseen Euroopassa.


T Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena yo-tutkinto tai vähintään 3 vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen. Haku sähköisellä lomakkeella 1.5.26.7.2013. Hakemuksia käsitellään ja valintakirjeitä postitetaan 24.6.2013, 17.7.2013 ja 29.7.2013.

Kielitukikymppiluokka Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Korotetaan perusopetuksen arvosanoja ja parannetaan opiskeluvalmiuksia, raivataan oppimisen esteitä erityisesti äidinkielessä, englannissa ja ruotsissa. Opiskellaan pienryhmässä ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Haku/Ansökan Hakijalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus vuodelta 2013 tai 2012. Haku päättyy 15.3.2013 klo 12.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Valmistava koulutus ja tutkinto johtavat koulunkäyntiavustajan tehtäviin ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Lähiopetuksen ja kirjallisten tehtävien lisäksi työssäoppimisjaksot opetus- ja kasvatusalan työpaikoissa: perus- tai erityisopetuksessa, päivähoidossa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai toisella asteella. Haku/Ansökan Vaatimuksena suoritettu oppivelvollisuus, 18 v. ikä ja soveltuvuus alalle. Haku päättyy 15.5.2013, osa hakijoista kutsutaan valintatilaisuuteen (5.6.2013).

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–30.5.2016 Sisältö/Innehåll Tutkinnossa perehdytään syvällisesti varhaiskasvatukseen. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa, iltapäivätoiminnan ohjaajana, päiväkodin työntekijänä sekä perhepäivähoitajana. Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista. Haku/Ansökan Haku yhteishaussa 25.2.-15.3.2013. Osa hakijoista kutsutaan valintatilaisuuteen, joka on 2.-3.5.2013 (hakijalle yksipäiväinen). Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0592/184 (pk), 257 (yo)

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, näyttötutkintoon valmistava koulutus

Perusopetukseen valmistava opetus maahanmuuttajille

Kesto/Längd 19.8.2013–29.5.2015 Sisältö/Innehåll Tutkinnossa perehdytään syvällisesti varhaiskasvatukseen. Tutkinto antaa kelpoisuuden toimia lastenohjaajana seurakunnassa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa, iltapäivätoiminnan ohjaajana, päiväkodin työntekijänä sekä perhepäivähoitajana. Koulutukseen sisältyy runsaasti työssäoppimista. Haku/Ansökan Ensisijaisesti yli 20-vuotiaille. Haku päättyy 4.4.2013. Osa hakijoista kutsutaan valintatilaisuuteen, joka on 25.-26.4.2013 (hakijalle yksipäiväinen). Vieraskielisille suomen kielen testi. Oppisopimusmahdollisuus.

Lääketieteelliseen suuntavat opinnot Kesto/Längd 19.8.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot kehittävät luonnontieteellistä ajattelua ja vahvistavat tietämystä lääketieteen valintakokeen keskeisissä aineissa. Linjalla käydään läpi lukion fysiikan, kemian ja biologian opetussuunnitelmien asiasisällöt. Opinnoista on hyötyä myös biokemian ja terveyden biotieteiden koulutusohjelmien valintakokeissa. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena yo-tutkinto tai vähintään 3 vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen. Haku sähköisellä lomakkeella 1.5.-26.7.2013. Hakemuksia käsitellään ja valintakirjeitä postitetaan 29.7.2013 alkaen.

Oikeustiede -linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen perusteisiin ja keskeisimpiin oikeudenaloihin, opitaan oikeudellista ajattelua, valmistaudutaan oikeustieteellisen pääsykokeisiin. Mahdollisuus suorittaa Turun yliopiston avoimen yliopiston oikeustieteellisiä kursseja. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena yo-tutkinto tai vähintään 3 vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen. Haku sähköisellä lomakkeella 1.5.-26.7.2013. Hakemuksia käsitellään ja valintakirjeitä postitetaan 29.7.2013 alkaen.

Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Parannetaan suomen kielen taitoa ja opiskeluvalmiuksia, tutustutaan suomalaisiin ammatteihin ja työelämään. Oppiaineina mm. suomi, englanti, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus, tietotekniikka, matematiikka, fysiikka, kemia, maantieto, biologia ja historia. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä ja riittävä suomen kielen taito. Hakuaika päättyy 16.4.2013. Kielikoe järjestetään 29.4.2013 klo 9.00. Peruutuspaikkoja voi kysyä elokuussa suoraan opistolta.

Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka) Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Korotetaan perusopetuksen arvosanoja ja parannetaan opiskeluvalmiuksia, opiskellaan kurssimuotoisesti ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Haku/Ansökan Kymppiluokalle voivat hakea perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2013 tai 2012 saaneet. Haku päättyy 15.3.2013 klo 12.

Perusopetus Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Suoritetaan perusopetuksen koko oppimäärä yhdessä vuodessa ja saadaan päättötodistus. Opiskellaan perusopetuksen oppiaineita kurssimuotoisesti ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Haku/Ansökan Linjalle voivat hakea vähintään 17-vuotiaat, joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta. Hakuaika päättyy 15.3.2013 klo 12. Vieraskieliset hakijat saavat kutsun kielitestiin.

Psykologia ja kasvatustiede -linja Kesto/Längd 19.8.2013–25.4.2014 Sisältö/Innehåll Painopiste on psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoissa (25 op, Turun yliopisto). Linjan lopussa käydään läpi näiden alojen pääsykoemateriaalia. Lisäksi mm. avoimen yliopiston suomen kielen kirjallinen viestintä, puheviestinnän perusteet, vieraita kieliä sekä tietokoneen @- tai A-ajokortin suorittamismahdollisuus.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

101


T Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena yo-tutkinto tai vähintään 3 vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen. Haku sähköisellä lomakkeella 1.5.26.7.2013. Hakemuksia käsitellään ja valintakirjeitä postitetaan 24.6.2013, 17.7.2013 ja 29.7.2013.

Suntion ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd Alkaa syyskuussa 2014. Sisältö/Innehåll Suntion ammattitutkinto on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa tai jotka jo toimivat seurakuntamestarin, vahtimestarin, siivoojan, seurakuntaemännän, leirikeskuksen hoitajan tai hautausmaanhoitajan tehtävissä. Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Haku/Ansökan Koulutuksen seuraava lähiopetus alkaa syyskuussa 2014. Koulutukseen on jatkuva haku, hakemuksen voi jättää ja aloittaa koulutuksen itsenäisenä opiskeluna ja työssäoppimisella jo ennen lähiopetuksen alkamista.

Suomen kielen linja maahanmuuttajille Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Opitaan suomen kieltä ja hankitaan tärkeitä yleistietoja, saadaan valmiuksia tulevia opintoja varten, tutustutaan suomalaisiin ammatteihin ja työelämään sekä edistetään kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Venäjänkielisille opiskelijoille oma linja. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä sekä luku- ja kirjoitustaito. Hakuaika päättyy 2.5.2013. Lähtötasotesti järjestetään 20.5.2013.

Viittomakielen jatkolinja Kesto/Längd 7.1.2013–22.3.2013 Sisältö/Innehåll Opiskellaan viittomakieltä tavoitteena lisätä ilmaisun sujuvuutta sekä kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Kerrataan aikaisemmin opittua kielioppia ja viittomistoa. Perehdytään kuurojen yhteisöön ja kulttuuriin. Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus suorittaa Kuurojen Liitto ry:n viittomakielen keskitason K-tentti. Haku/Ansökan Vaatimuksena oppivelvollisuuden suorittaminen ja viittomakielen alkeistaito. Haku päättyy 30.11.2012.

102

Viittomakielen jatkolinja Kesto/Längd 7.1.2014–21.3.2014 Sisältö/Innehåll Opiskellaan viittomakieltä tavoitteena lisätä ilmaisun sujuvuutta sekä kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Kerrataan aikaisemmin opittua kielioppia ja viittomistoa. Perehdytään kuurojen yhteisöön ja kulttuuriin. Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus suorittaa Kuurojen Liitto ry:n viittomakielen keskitason K-tentti. Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena oppivelvollisuuden suorittaminen ja viittomakielen alkeistaito. Haku päättyy 30.11.2013.

Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -linja Kesto/Längd 19.8.2013–13.12.2013 Sisältö/Innehåll Viittomakieli (kielitaito, kulttuurintuntemus), puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (selkokieli, kielenkehitys ja sen häiriöt, viitottu puhe ja kuulovammaisuus, tukiviittomat, avusteinen kommunikointi), vuorovaikutus ja kommunikaatio (luova ilmaisu, viittomakieli käyttöön). Haku/Ansökan Pääsyvaatimuksena suoritettu oppivelvollisuus. Haku sähköisellä lomakkeella 1.5.-26.7.2013. Hakemuksia käsitellään ja valintakirjeitä postitetaan 24.6.2013, 17.7.2013 ja 29.7.2013.

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–30.5.2016 Sisältö/Innehåll Opitaan ohjaamaan ja avustamaan viittomakielisiä, kuulo- ja näkövammaisia, kuurosokeita, kehitysvammaisia ja asiakkaita, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Opitaan käyttämään suomalaista viittomakieltä, viittomiin pohjautuvia menetelmiä, puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä selkokieltä. Haku/Ansökan Haku yhteishaussa 25.2.-15.3.2013. Osa hakijoista kutsutaan valintatilaisuuteen, joka on 6.-8.5.2013 (hakijalle yksipäiväinen). Hakijoilta ei edellytetä viittomakielen taitoa. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 0592/456 (pk), 510 (yo)

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Työväen Akatemia Osoite/Adress: Vanha Turuntie 14 02700 KAUNIAINEN Puh/Tel: (09) 540 4240 vaihde, toimisto rehtori 5404 2419 Fax: (09) 5404 2444 toimisto@akatemia.org www.akatemia.org Omistaja/Ägare: Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö Yleistä/Allmänt: Opisto järjestää jatko-opintoihin valmentavaa ja yleissivistävää koulutusta: yhteiskuntatieteelliset, humanistiset, kasvatustieteelliset, kansainväliset ja oikeustieteelliset aineet; teatteritoiminnan ja kirjoittamisen opinnot. Runsas avoimen yliopiston opintotarjonta (HY, TuY) ja vieraiden kielten valikoima.

Historian opinnot Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Parantaa jatko-opintovalmiuksia. Opiskelija voi keskittyä täysipainoisesti historia-aineiden opiskeluun. Historian, kulttuurihistorian ja poliittisen historian perusopinnot, 25 op. Suomen historian aineopinnot 35 op. Aate- ja oppihistorian erikoiskurssit, kansainväliset suhteet, historian tutkimuksen perusteet jne. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Kansainväliset opinnot Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Maailmanpolitiikan ja maailmanjärjestelmän kehittymistä tarkastelevaa yleissivistävää opetusta; antaa valmiuksia jatko-opiskeluun. Avoin yliopisto: kehitysmaatutkimuksen tai maailmanpolitiikan perusopinnot (25 op, HY). Kevätlukukaudella n. 2 viikon opintomatka Itä-Aasiaan. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2012. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.


T V Kieli ja kulttuuri Kesto/Längd 26.8.2013–20.12.2013/ 7.1.2014-23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetusta 5 kielessä, voi valita 2-3. Tavoitteena vankka käytännön kielitaito. Mahdollista osallistua kielitutkintoon. Voi opiskella yhden tai kaksi lukukautta. Aineet: englannin, espanjan, ranskan, saksan ja venäjän eri osa-alueet sekä kohdekielinen kulttuuri. Voit tutustua myös kiinan kieleen ja kulttuuriin. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Kirjoittamisen opinnot Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Kirjoittamisen opinnoissa syvennytään erilaisiin tekstityyppeihin ja luomisprosesseihin. Kirjoittaminen ja saatu palaute ovat keskeinen osa opintoja. Mahdollisuus jatkaa kirjoittamisen aineopinnoissa. Opinnot rakentuvat Jyväskylän yliopiston opintojen sekä kirjoittajana kasvamista tukevien teemaopintojen ympärille. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Oikeustieteelliset opinnot Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Tarjoaa opiskelijoille perustiedot Suomen oikeusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia pyrkiä opiskelemaan oikeustiedettä. Aineet: oikeustieteen perusteet, oikeushistoria, valtiosääntöoikeus, Eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus, valtio-oppi, sosiologia, vieraat kielet. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Psykologia ja kasvatustiede Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Psykologian ja kasvatustieteen keskeiset osa-alueet, valmennusta psykologian, yleisen kasvatustieteen, luokan- ja las-

tentarhanopettajien koulutuksiin. Soveltuu ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin pyrkiville. Avoin yliopisto: psykologia (25 op), kasvatustiede (25) ja varhaiskasvatus(10 op). Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Taiteen ja kulttuurintutkimus Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Humanistisissa opinnoissa voi opiskella kirjallisuutta, kirjoittamista, kulttuurihistoriaa, taidehistoriaa, teatterintuntemusta sekä vieraita kieliä. Avoin yliopisto: Kulttuurihistoria (25-60op) tai yleisen kirjallisuustiede (25op) Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Talous- ja kauppatieteet Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opinnot antavat hyvät lähtökohdat talouden ilmiöiden tulkintaan ja ymmärtämiseen sekä luovat pohjan sekä taloustieteiden että kauppatieteellisiin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa perehdytään johtamisen, kansantaloustieteen, markkinoinnin, yritysjuridiikan ja laskentatoimen perusteisiin. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Teatteritoiminnan opinnot

Yhteiskuntatieteelliset opinnot Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Monipuolinen ja laaja-alainen käsitys yhteiskunnasta ja sitä tutkivista tieteistä. Korostetaan yliopistollista esitystapaa ja käsitteiden soveltamista pääsykokeissa menestymiseksi. Avoin yliopisto: sosiaalitieteet (25 op), poliittinen historia (25 op), valtio-oppi (25 op), kehitysmaatutkimus (25 op). Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 16.8.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

Valamon opisto Osoite/Adress: Valamontie 42 79850 UUSI VALAMO Puh/Tel: (017) 570 1810 (myyntipalvelu 9.00–16.00) Fax: (017) 570 1402 opisto@valamo.fi www.valamo.fi/opisto Omistaja/Ägare: Valamon luostari Yleistä/Allmänt: Valamon luostarin ylläpitämä Valamon opisto toimii luostarimiljöössä kaikille avoimena, yleissivistävänä oppilaitoksena, joka tarjoaa elävän mahdollisuuden tutustua ortodoksiseen uskoon ja elämään. Opiston tarkoituksena on ortodoksisen ihmiskäsityksen ja elämännäkemyksen perustalta edistää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja ekumeniaa tavoitteena suvaitsevan ja eheän ihmisyyden rakentuminen. rajoitetusti/begränsat

Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Opetuksen rungon muodostaa Teakin näyttelijäntaide (25 op). Keskeiset aineet: näytteleminen, ohjaaminen, dramaturgia, lastenteatteri ja teatterihistoria sekä tuotannolliset tehtävät. Toteutetaan useita produktioita ja vierailuja. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 14.6.2013. Hakulomake opiston kotisivuilla. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Rehtorille osoitettu hakemus, tiedot viimeksi suoritetuista opinnoista.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

103


V Valkealan kristillinen kansanopisto

Haku/Ansökan Hakijalta edellytetään suoritettua oppivelvollisuutta ja 18 vuoden ikää. Haku 24.5.2013 mennessä. Hakulomake opistolta tai opiston kotisivuilta http://www. valkealanopisto.fi.

Osoite/Adress: Kansanopistontie 53 47830 HASULA Puh/Tel: (05) 341 4600 Fax: (05) 341 4610 toimisto@valkealanopisto.fi www.valkealanopisto.fi

Maahanmuuttajana Suomessa

Omistaja/Ägare: Valkealan Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Sisäoppilaitoksessa opiskelu, asuminen ja vapaa-aika mahdollistavat kokonaisvaltaisen oppimisen ja kasvamisen. Tällöin opiskelu edistää sosiaalista ja persoonallista kasvua sekä antaa tietoja ja taitoja arkielämään ja tulevaa ammattia varten. Perus- ja lisäopetuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen lisäksi opisto järjestää omia lyhytkursseja sekä yhteistyökursseja seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Lisäksi opisto vuokraa tiloja sekä tarjoaa majoitus- ja ruokailupalveluja. Tilaa esitteet ja hakulomakkeet opistolta tai tulosta opiston kotisivulta: www.valkealanopisto.fi

Kennelkymppi Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kennelkymppi on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat korottaa peruskoulun päättötodistusta, hankkia lisää osaamista koira- ja kennelasioissa sekä parantaa mahdollisuuksia jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opiskelijalla toivotaan olevan mukanaan oma koira. Haku/Ansökan Kennelkympille voivat hakea perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2012 ja 2013 saaneet. Hakulomakkeen saa opistolta tai opiston kotisivuilta www. valkealanopisto.fi.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Kesto/Längd 12.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto koostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta: 1. Ammatissa toimiminen, 2. Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen, 3. Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen, 4. Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen.

104

Kesto/Längd 2.9.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on tarkoitettu eri taustoista tuleville maahanmuuttajille. Koulutus tukee maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuurin ja kieleen. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso, jossa opiskelija oppii suomalaisen työelämän taitoja ja saa mahdollisuuden pohtia ammatinvalintakysymyksiä. Haku/Ansökan Hakuaika 1.4.–5.8.2013.Hakulomakkeet opiston kotisivuilta http://www.valkealanopisto.fi

Varsinais-Suomen Kansanopisto Osoite/Adress: Vistantie 37 21530 PAIMIO Puh/Tel: (02) 477 900 Fax: (02) 477 9010 kansanopisto@paimio.fi www.paimio.fi/kansanopisto Omistaja/Ägare: Varsinais-Suomen Aikuiskoulutussäätiö Yleistä/Allmänt: Opisto on sitoutumaton, yksityisen säätiön ylläpitämä aikuisoppilaitos. Opintolinjat ovat valmentavaa ja jatko-opintoihin tähtäävää koulutusta taiteen eri aloilta. Lukuvuoden pituisten linjojen lisäksi opistolla järjestetään eri aiheisia lyhytkursseja. Tarjoamme myös taidealan koulutusta kehitysvammaisille opiskelijoille. Toiminnassamme korostetaan humanismia, kansainvälisyyttä sekä ekologisuutta.

Maahanmuuttajien peruskoululinja Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa peruskoulun ja joiden suomen kielen kielitaso on riittävä opintojen suorittamiseen. Koulutus koostuu peruskouluaineista, jatko-opintojen suunnittelusta, työelämään tutustumisesta sekä harraste- ja elämäntaitoaineista. Opinnot kestävät 1-2 vuotta. Haku/Ansökan Hakulomake toimitetaan suoraan opistolle 5.8.2013 mennessä. Hakulomakkeen saa opistolta tai opiston kotisivuilta http:/ www. valkealanopisto.fi.

Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka) Kesto/Längd 19.8.2013–28.5.2014 Sisältö/Innehåll Kymppiluokka on tarkoitettu nuorille, jotka haluavat parantaa peruskoulun päättötodistustaan jatko-opintoja varten. Opiskelu on kurssimuotoista ja lukuvuosi koostuu peruskouluaineiden kertaamisesta, urasuunnittelusta, työelämään tutustumisesta sekä harraste- ja elämäntaitoaineista. Haku/Ansökan Kymppiluokalle voivat hakea perusopetuksen päättötodistuksen vuonna 2012 tai 2013 saaneet. Hakulomakkeita opistolta tai opiston kotisivuilta: http:/www. valkealanopisto.fi.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Dokumenttielokuva Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja opettaa koko elokuvan tekemisen prosessin, ideasta valmiiseen dokumenttiin asti. Harjoitustöiden lisäksi opiskellaan elokuvan tekemiseen käytettävää tekniikkaa, mm. kamera, leikkaussofta, äänityslaitteet. Vuoden aikana katsotaan ja analysoidaan useita erilaisia elokuvia. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Kuvataidelinja Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja on tarjoaa syventävää, laaja-alaista ja pitkäkestoista koulutusta kuvallisen ilmaisun parissa. Se soveltuu niin aloittelijoille kuin jo kuvataidetta harrastaneille. Opinnot ovat monimuoto-opintoja ja lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.


V Luova Huilaus

Musiikkilinja

Pop & Rock -linja

Kesto/Längd 26.8.2013–20.12.2013 Sisältö/Innehåll Linjalla etsitään uusia tuulia ja väyliä elämän kokonaisvaltaiseen kokemiseen kuvallisen ja teatteri-ilmaisun keinoin itse tekemällä. Linja soveltuu erinomaisesti työelämän jo jättäneelle sekä esim. vuorotteluvapaalla olevalle. Opinnot ovat monimuoto-opintoja, lähiopetusta neljänä päivänä viikossa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2012. Hakuohjeet ja hakemus löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja on tarkoitettu musiikista, soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille työelämästä vapautuneille. Opetus sisältää mm. musiikin historiaa ja teoriaa, käytännön musisointia bändissä, musiikkiteknologiaa sekä oman instrumentin opetusta. Opinnot ovat monimuoto-opintoja, lähiopetusta kolmena päivänä viikossa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja valmentaa musiikin alan jatko-opintoihin tai ammattilaisuralle ja soveltuu niin aloittelijoille kuin konkareillekin. Opetus sisältää mm. oman instrumentin opetusta, laulua, improvisaatiota, musiikin teoriaa ja historiaa, sanoittamista, säveltämistä ja sovittamista, bändityöskentelyä sekä musiikkiteknologiaa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Luovan toiminnan linja kehitysvammaisille

Musiikkiteatterilinja

Teatterilinja

Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa kokonaiskäsityksen ja perustaidot musiikkiteatterin näyttämötyöstä harjoitteita ja esityksiä tekemällä. Tavoitteena on parantaa jatko-opintomahdollisuuksia ja syventää harrastustaitoja, mikä hyödyttää kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työssä. Linja sisältää mm. tanssia, laulunopintoja ja musiikin teoriaa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on antaa opiskelijoille perustietoja ja -osaamista teatterin eri osa-alueista sekä parantaa mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin. Opintoihin sisältyy käytännön teatteriesitysproduktioiden lisäksi mm. tanssia, lavastusta, maskeerausta, markkinointia ja tapahtumien tuottamista. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa kehitysvammaiselle mahdollisuuden pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun ja taitojen kehittämiseen kuvallisen ilmaisun ja teatterin alalla. Opinnot sisältävät sosiaalisiin taitoihin ja arjessa selviytymiseen liittyviä harjoitteita. Linja on valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta neljänä lähipäivänä viikossa. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Maskeerauslinja Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linjan tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia maskeeraajan työtehtävissä näyttämö- ja media-alalla. Opiskelu antaa myös valmiuksia jatko-opintoihin. Opintojen sisältö on laaja-alaista, meikkauksesta vaativimpiin maskeerauksiin, unohtamatta kaljujen ja partojen tekoa sekä erilaisia ruhjeita ja vammoja. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

Musiikkiteknologialinja Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Musiikkiteknologia-linja tarjoaa opiskelijalle ajanmukaisen näkymän nykypäivän musiikissa käytettävään teknologiaan, sekä fyysisiin laitteisiin että ohjelmistoihin. Linja painottuu kolmeen pääalueeseen: studio-toimintaan, live-äänentoistoon ja notaatio-ohjelmien käyttöön. Haku/Ansökan Ensimmäinen haku päättyy 2.6.2013 ja valintakoepäivä on 7.6.2013. Toinen haku päättyy 31.7.2013 ja valintakoepäivä on 3.8.2013. Hakemus ja hakuohjeet löytyvät opiston nettisivuilta, www.paimio.fi/ kansanopisto.

MUISTA MYÖS KANSANOPISTOJEN LYHYET KURSSIT: WWW.KANSANOPISTOT.FI

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

105


V Voionmaan opisto

ja ilmaisuaineet. Linja sisältää 51 opintopistettä Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja.

Osoite/Adress: Opistontie 35 34130 YLINEN Puh/Tel: (03) 3142 2900 Fax: (03) 378 1088 info@voionmaanopisto.fi www.voionmaanopisto.fi

Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Omistaja/Ägare: Väinö Voionmaan Säätiö Yleistä/Allmänt: Voionmaan opisto on viestintäkoulutukseen erikoistunut oppilaitos, joka sijaitsee Näsijärven rannalla Ylöjärvellä 24 km Tampereen keskustasta. Opiston medialinjoilla tehdään harjoitustöinä elokuva- ja tv-tuotantoja, valokuvia, lehti-, radio- ja tv-toimittajien juttuja sekä näytellään opiston tuotannoissa. Opisto valmentaa myös jatko-opintoihin.

Dokumenttilinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Linja antaa valmiudet dokumentaarisen elokuva- ja tv-ilmaisun ymmärtämiseen sekä taiteelliseen ja tekniseen perushallintaan. Linja antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin, työtehtäviin ja itsenäiseen piendokumenttien tekemiseen. Opetus on tuotantokeskeistä. Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Elokuva- ja tv-linja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ja -taidot elokuva- ja tv-ilmaisun taiteellisista ja teknisistä osa-alueista sekä valmentaa heitä alan jatko-opintoihin. Keskeisiä oppiaineita ovat käsikirjoittaminen, ohjaus, kuvaus, valaisu, äänittäminen, leikkaus ja tuottaminen. Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Elokuvanäyttelijälinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on perehtyä elokuvanäyttelemisen perusteisiin ja kehittää monipuolisesti ilmaisutaitoja. Keskeiset aineet ovat näyttelijäntyö, kameralle näytteleminen

106

Lehtitoimittajalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite on, että opiskelija pystyy itsenäisesti tekemään lehtijutun ja ottamaan siihen tarvittavat valokuvat. Nettityö ja sosiaalinen media tulevat tutuiksi. Koulutus sisältää Tampereen yliopiston avoimen yliopiston journalistiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op). Uutena erikoistumisvaihtoehtona kulttuurikritiikki. Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Radio- ja tv-toimittajalinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoite on, että opiskelija pystyy itsenäisesti tekemään journalistisen sisällön ohella radiojutun äänityksen ja editoinnin sekä kuvaamaan ja editoimaan lyhyen tvjutun. Nettityöhön perehdytään tekemällä tekstejä, valokuvia, liikkuvaa kuvaa ja ääntä nettijulkaisuihin. Uutena erikoistumisvaihtoehtona urheilujournalismi. Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus Kesto/Längd 1.8.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus, jonka lopputyönä tehdään VAT-näyttötutkinto Heltechiin. Koulutuksessa perehdytään erityisesti studiokuvaukseen, joka on ammattitutkinnonkin perusta. Miljöökuvaus, sähköinen kuvankäsittelyprosessi ja valokuvaajan ammatti- sekä oikeustietous ovat myös keskeisiä. Haku/Ansökan Edeltävinä opintoina vaaditaan joko valokuvauksen perusopintolinja tai muulla tavalla osoitettu perusteiden osaaminen. Haku keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilta: www.voionmaanopisto.fi

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Valokuvauslinja Kesto/Längd 12.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll Tavoitteena on antaa valmiudet käytännön valokuvaukseen, sekä digitaaliseen että filmipohjaiseen työskentelyyn. Keskeiset aineet ovat viestien välitystaito ja valokuvailmaisu, studiossa ja miljöössä työskentely, reportaasi ja dokumentti, materiaalit ja niiden työstömenetelmät, välineet sekä ammatti- ja oikeuskäytäntö. Haku/Ansökan Keväällä ja kesällä 2013. Tarkemmat tiedot opiston nettisivuilla: www.voionmaanopisto.fi

Västra Nylands folkhögskola Osoite/Adress: Pumpviken 3 10300 KARIS Puh/Tel: (019) 222 600 Fax: (019) 222 6011 info@vnf.fi www.vnf.fi Omistaja/Ägare: Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola Yleistä/Allmänt: VNF är en obunden, kommunalt ägd folkhögskola som är känd för sina 8,5 månader långa utbildningar inom konstsektorn, internationella frågor, språk-, turism- och samhällsämnen samt för sin tionde klass. Undervisningsspråken är svenska och engelska. VNF har ett internat på 160 platser. Pris: 70 €/v. inkl. undervisning, lunch och mellanmål (under skoldagar). 105 €/v. inkl. undervisning, inkvartering, morgonmål, lunch, mellanmål och middag under skoldagar. Studiematerial ingår inte i nämnda priser. För enkelrum tilläggsavgift 25 €/vecka.

Around the world in 8 months Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll In 1873 Phileas Fogg went around the world in 80 days. In 2013–2014 you get 8 months to go around the world. Learn about history, geography, culture, religions, politics, and how to survive six weeks as a volunteer somewhere on the globe (ex. London, Paris or perhaps, somewhere in Transylvania).


V Haku/Ansökan Send your application to VNF per 5.8.2013. For more information: www.vnf. fi, info@vnf.fi, 019 222 6025.

Bildkonst Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Språngbräda för fortsatta studier inom visuell konst eller ett alternativ för den som vill ägna sig åt konstnärligt skapande under ett år. Klassisk anatomi och andra teckningstekninker, måleriets grunder, färglära, skulptur, konstgrafiska tryckmetoder etc. Möjlighet till vidarestudier vid universitet i England (UCA). Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Danskonst Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Utvecklar danstekniska färdigheter och breddar kunnandet på danskonstens olika områden bl.a. nutids- och jazzdans, klassisk balett, produktion- och scenarbete. En god grund för dem som har siktet inställt på att dansen skall bli deras yrke och som vill vidare till studier på högskolnivå. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Studerande väljs huvudsakligen enligt inträdestest och betyg. Se närmare: www.vnf.fi.

Ett år på finska Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Behöver du preparera dig i finska för kommande år i finsk- eller tvåspråkig studiemiljö eller för arbetets skull? Tyngdpunkten ligger på praktisk kommunikation. De pedagogiska metoderna är specialiserade för denna träning. Vi behandlar service-, turism-, handels- och kultursektorns språk i praktiken. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Fotokonst Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Både traditionell och digital bildbehandling. God teknisk, visuell och konstnärlig grund för arbete med fotografiska bilder.

För blivande yrkesfotografer och andra intresserade. Möjlighet till vidare studier på universitetsnivå i England (UCA). Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Inredning och formgivning Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Fokus ligger på interiörer, rumsplanering och formgivning. Färg- och materiallära, perspektivteckning, presentationsteknik, projektplanering och kundanalys samt företagande. Möjlighet till vidare studier vid universitet i England (UCA). Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Juridiska programmet Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Studier i juridikens olika delområden, studieteknik samt rättsvetenskapliga studier via ÅA:s öppna universitet. För dem som vill förbereda sig för rättsvetenskapliga studier vid universitet eller för dem som behöver ökade insikter i juridik. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Mode Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Introduktion till modebranschen. Lär dig hur man skapar modeller och idéer kring kollektioner. Modets historia, produktplanering, materialkännedom, tillverkning av klädesplagg, färglära, modellteckning, studiofotografering etc. Möjlighet till vidarestudier vid universitet i England (UCA). Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Natur och medicin Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Preparerar för studier i medicin, cellbiologi, biokemi, veterinärmedicin eller för studier i geo-/miljövetenskap. Ramstudier i fysik, kemi, matematik, anatomi och fysiologi, miljöbiologi, människans genetik, cellbiologi och mikrobiologi. Fördjupning i universitetens inträdeslitteratur.

Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Ruotsia ruotsiksi/ Svenska på riktigt Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Avaat monta porttia tulevaisuuden työelämään ja opintoihin parantamalla käytännön ruotsin kielen taitojasi. Opi kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti ruotsinkielellä erilaisissa tilanteissa ja perehdy eri alojen ammattisanastoon; kaupalliseen, matkailu- ja palvelualojen ruotsin kieleen. Haku/Ansökan Hakuaika päättyy 5.8., osavalintoja tehdään 10.6. mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Hakemus lähetetään suoraan VNF:aan. Lisätietoja: www. vnf.fi, info@vnf.fi.

Seriekonst och grafisk design Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Vi jobbar med form, färg och kompositioner men också ideer, koncept och berättelser. Vi gör affischer, fanzines och serienoveller. Vi ritar för hand eller jobbar med olika dataprogram som du får lära dig använda. Bra grund för fortsatta studier om du vill arbeta inom film och animation, mediasektorn och reklamvärlden. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

Språk och turism Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Flera språk, turismlära, resebyråkunskap, reseledar- och guidekunskap, PR, marknadsföring och produktutveckling, kulturturism, kundbetjäning, interkulturell kommunikation, konsten att uppträda, turismprojekt. Möjlighet till öppna universitetsstudier. Även för finskspråkiga studenter som vill lära sig praktisk svenska. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8, dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Se närmare: www.vnf.fi

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

107


V Y Teater Kesto/Längd 26.8.2013–16.5.2014 Sisältö/Innehåll Förutom kunskaper i scenkonst, scenografi och teknik får du färdigheter som är till nytta oberoende av framtida karriärval–självförtroende, kreativitet, initiativförmåga, arbetsdisciplin, förmåga att lösa problem och att arbeta i grupp. Vi spelar på vår egen scen i TryckeriTeatern! Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8., dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Studerande väljs huvudsakligen enligt inträdestest och betyg. Se närmare: www.vnf.fi.

Tionde klassen/ Grundläggande utbildning Kesto/Längd 26.8.2013–30.5.2014 Sisältö/Innehåll På linjen tionde klassen kan man höja grundskolvitsord i enskilda ämnen eller avlägga grundskolexamen. Studierna är gratis om man inleder dem under samma år eller året efter erhållet avgångsbetyg eller om man saknar avgångsbetyg från grundläggande utbildning. Haku/Ansökan Ansökningstiden utgår 5.8., dessutom kvotintagning per 10.6. Ansökan sänds direkt till VNF. Studerande väljs huvudsakligen enligt betyg. Se närmare: www.vnf.fi

Ylitornion kristillinen opisto Osoite/Adress: Alkkulanraitti 2 95600 YLITORNIO Puh/Tel: 040 3590 245 opisto@yko.fi www.yko.fi Omistaja/Ägare: Ylitornion kristillisen opiston kannatusyhdistys ry Yleistä/Allmänt: Opisto tarjoaa mm. vapaan sivistystyön koulutusta (erityislinja sekä hoito- ja sosiaalialan linja), ammatillista koulutusta (lapsi- ja perhetyön perustutkinto sekä vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) ja ammatillista lisäkoulutusta (lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto). Opiskelijat voivat jäädä opistolle viikonloppuisin erikseen sovittaessa ja maksua vastaan. Opistolla ei ole

108

perheasuntoja. Mahdollisesta opintojen peruuntumisesta ilmoitetaan kaksi viikkoa ennen alkamisajankohtaa.

Haku/Ansökan Koulutukseen on jatkuva haku. Haku opistolta saatavalla hakulomakkeella. Koulutukseen hakeneille järjestetään maksulliset soveltuvuustestit, johon kutsutaan erikseen hakemuksen perusteella.

Erityislinja

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Edistää ja tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kehitystä, edistää opiskelijan selviytymistä yhteiskunnan jäsenenä ja lisää opiskelijan ammatillisia jatko-opintomahdollisuuksia. Opiskelu pienryhmässä. Yksilöllistä opetusta ja ohjausta. Opiskelijalle henkilökohtainen opetussuunnitelma. Haku/Ansökan Opintoihin haetaan 15.5.2013 mennessä opiston toimistosta saatavalla hakulomakkeella. Opistolle voi tulla erikseen sovittavalle tutustumisjaksolle. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella ennen syyslukukauden alkua.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2016 Sisältö/Innehåll Kasvatus- ja humanistiseen alaan kuuluva toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinnon suorittaneet valmistuvat lastenohjaajiksi. Lastenohjaajat työskentelevät esim. seurakunnan lapsi- ja perhetyössä, kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa sekä koululaisten aamu- ja iltapäiväryhmissä. Haku/Ansökan Opintoihin haetaan kevään 2013 yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on peruskoulun tai lukion oppimäärä. Koulutukseen hakeneille järjestetään soveltuvuustesti, joka on maksullinen. Opintoihin voi saada Kelan opintotukea. Yhteishaku/Gemensam ansökan: oppilaitos/läroanstalt, linja/linje 2146/184 tai 257

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (näyttötutkintoperusteinen koulutus) Kesto/Längd 4.2.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Näyttömuotoinen tutkinto muodostuu osista, jotka perustuvat työelämän kannalta keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Koulutus soveltuu opiskelijoille, joilla on työkokemusta tai alalle suuntaavaa koulutusta. Opiskelija osallistuu valmistavaan koulutukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

Kesto/Längd 4.2.2013–31.12.2014 Sisältö/Innehåll Tutkinto on sinulle, joka työskentelet lasten ja nuorten parissa sekä kohtaat työssäsi haasteellisia ohjattavia ja tarvitset työkaluja erityisohjaukseen. Koulutuksessa perehdytään mm. erityiskasvatukseen sekä ohjaukseen ja moniammatilliseen työtapaan. Pohjakoulutusvaatimuksena alan peruskoulutus. Haku/Ansökan Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja työssäoppimista. Tutkinto suoritetaan näyttöinä tutkinnon osittain ja sen kesto on noin 1,5- 2 vuotta. Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.

Valmentava I Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Peruskoulun päättäneille, jotka haluavat miettiä omia jatko-opintojaan ja tulevaa ammattiaan sekä haluavat parantaa jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä sekä opinnoissa tarvittavia tietoja. Opiskelija saa mahdollisimman todenmukaisen kuvan työelämästä. Haku/Ansökan Opintoihin haetaan 15.5.2013 mennessä opiston toimistosta saatavalla hakulomakkeella. Opistolle voi tulla erikseen sovittavalle tutustumisjaksolle.

Valmentava II Kesto/Längd 19.8.2013–31.5.2014 Sisältö/Innehåll Opintojen tavoitteena on, että opiskelija selviytyy jokapäiväisessä elämässä yhteiskunnan jäsenenä. Opiskelija saa tietoja ja taitoja, jotka mahdollistavat hänen sijoittumisensa joko avoimille työmarkkinoille, tuettuun työhön tai päivätoimintaan. Haku/Ansökan Opintoihin haetaan 15.5.2013 mennessä opiston toimistosta saatavalla hakulomakkeella. Opistolle voi tulla erikseen sovittavalle tutustumisjaksolle.


Å Ålands folkhögskola Osoite/Adress: Folkhögskolevägen 41 22310 PÅLSBÖLE Puh/Tel: (018) 43 240 Fax: (018) 42 339 folkis@afhs.ax www.afhs.ax Omistaja/Ägare: Landskapet Åland Yleistä/Allmänt: Skolan erbjuder fria allmänbildande studier utanför det ordinarie systemet för behörighetsgivande och yrkesförberedande utbildning. Vi har en allmän linje för ungdomar som just kommit ur grundskolan och två specialiserade linjer för vuxna; en ettårig naturfotolinje och en tvåårig hantverkslinje. Dessa två linjer har en kursavgift om 960 respektive 450 euro/termin. Studerande betalar själva för material och läromedel. Boende på internat kostar 150,-/mån. Enkelrumstillägg 40,-/mån. Skollunchen är avgiftsfri. Övriga måltider för internatsboende 160,-/ mån. Ingen mat serveras under helgerna.

Hantverk, åk 1 och 2 Kesto/Längd 26.8.2013–22.5.2015 Sisältö/Innehåll 2-årig. Åk 1 har brett upplägg med många tekniker och material. Åk 2 fördjupning i trä, keramik eller textil. Praktik 4 v. Slutarbete. Utbildningen ger såväl goda kunskaper i hantverkstekniker och material som formgivning och design. Det går att söka direkt till åk 2 om tillräckliga, dokumenterade förkunskaper finns. Haku/Ansökan Direkt till skolan 17 maj, 14 juni eller 9 augusti 2013. Vi rekommenderar det första ansökningstillfället. Ansökningsblankett på hemsidan. Kopior av skolbetyg, arbetsintyg och arbetsprover bifogas.

Naturfoto Kesto/Längd 26.8.2013–23.5.2014 Sisältö/Innehåll Naturfoto kombinerat med friluftsliv. Du är mycket ute i fält och följer årstidernas växlingar. Fotoresor, mässor, utställningar, bildföredrag av kända fotografer och praktikperiod ingår. Handlett slutprojekt.

Haku/Ansökan Till skolan 17 maj, 14 juni eller 9 augusti 2013. Vi rekommenderar det första ansökningstillfället. Ansökningsblankett på hemsidan. Kopior av skolbetyg, arbetsintyg, arbetsprover och personlig skriftlig motivering bifogas.

NYAlinjen Kesto/Längd 26.8.2013 - 23.5.2014 Sisältö/Innehåll Nytänkande, Yrkesorienterande, Annorlunda år. Du väljer olika kurser inom skapande ämnen, musik, idrott, media och integr.svenska samt specialkurser som ger specifika intyg. Obligatoriska projekt med ämnesintegrering för stud. som ej har gymnasial utbildn. Möjlighet att höja vitsord i några kärnämnen. Haku/Ansökan Via samåländska elevantagningen. Eller till skolan på skolans ansökningsblankett den 17/5, 14/6, 9/8. En förhandsblankett gällande kursval skall fyllas i.Stud. under 18 år får ej bo på internat under veckoslut.

rajoitetusti/begränsat

KANSANOPISTOT • FOLKHÖGSKOLOR

109


AVOIN YLIOPISTO-OPETUS KANSANOPISTOISSA ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING I FÖLKHÖGSKOLORNA

Filosofia Alkio-opisto Filosofian perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Filosofian perusopinnot 30 op

Historia-aineet Alkio-opisto Arkeologia 25 op Alkio-opisto Historian aineopinnot 55 op Alkio-opisto Historian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Alkio-opisto Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Museologian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Poliittisen historian perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Historian perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Poliittisen historian perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Historian perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Kulttuurihistoria, perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Poliittinen historia, perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Taidehistoria, perusopinnot 25 op Limingan Kansanopisto Taidehistorian aineopinnot* 35 op Limingan Kansanopisto Taidehistorian perusopinnot* 25 op Työväen Akatemia Historian perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op Työväen Akatemia Kulttuurihistorian perusopinnot, monimuoto-opiskelu 25 op Työväen Akatemia Poliittisen historian perusopinnot, monimuoto 25 op

110

Työväen Akatemia Suomen historian aineopinnot, lähiopetus 35 op

Juridiska ämnen Västra Nylands folkhögskola Juridikens grunder/Del I-II 10 sp Västra Nylands folkhögskola Miljörätt och förvaltningskultur 10 sp

Kasvatustieteelliset aineet Alkio-opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Alkio-opisto Varhaiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Draamakasvatuksen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Erityispedagogiikan aineopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Erityispedagogiikan perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Kasvatustieteen aineopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot Eurajoen kristillinen opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Eurajoen kristillinen opisto Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Kasvatustieteen aineopinnot 35 op Helsingin Evankelinen Opisto Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS KANSANOPISTOISSA

Jyväskylän kristillinen opisto Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op Jyväskylän kristillinen opisto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Kankaanpään opisto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Kankaanpään opisto Taidekasvatuksen perusopinnot Karstulan Evankelinen Opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Karstulan Evankelinen Opisto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Kauhajoen evankelinen opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Kauhajoen evankelinen opisto Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, perusopinnot 25 op Kiteen Evankelinen Kansanopisto Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Kasvatustiede, aineopinnot 35 op Lahden kansanopisto Kasvatustiede, perusopinnot 25 op Lapuan kristillinen opisto Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, perusopinnot 25 op Lieksan kristillinen opisto Kasvatus-ja aikuiskasvatustiede, perusopinnot (UEF) 25 op Loimaan evankelinen kansanopisto Erityispedagogiikka Loimaan evankelinen kansanopisto Kasvatustiede Peräpohjolan Opisto Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Pohjois-Karjalan opisto Erityispedagogiikan perusopinnot (UEF) 25 op Pohjois-Karjalan opisto Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot (UEF) 35 op


Pohjois-Karjalan opisto Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (UEF) 25 op Pohjola-opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op Reisjärven kristillinen opisto Erityispedagogiikan perusopinnot* 25 op Reisjärven kristillinen opisto Kasvatustieteen perusopinnot* 25 op Rovala-Opisto Erityispedagogiikka 25 op Rovala-Opisto Kasvatustiede, monimuoto 25 op Turun kristillinen opisto Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Kasvatustieteen perusopinnot (yleinen ja aikuiskasv., momu) 25 op Työväen Akatemia varhaiskasvatus

Kaupalliset ja matkailuaineet Alkio-opisto Kansantaloustieteen peruskurssi 6 op Alkio-opisto Kauppatieteen perusopinnot 30 op Alkio-opisto Matkailun perusopinnot 25 op Alkio-opisto Yrittäjyys 5-10 op Helsingin Evankelinen Opisto Kansantaloustieteen peruskurssi 9 op Kauhajoen evankelinen opisto Kansantaloustieteen perusteet 5 op Kauhajoen evankelinen opisto Talousmatematiikka, operaatioanalyysi 5 op Kauhajoen evankelinen opisto Talousoikeuden perusteet 6 op Työväen Akatemia Kansantaloustiede 8 op Työväen Akatemia Kauppatieteet 25 op

Kehitysmaatutkimus Työväen Akatemia Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op

Kielet Alkio-opisto Academic Reading 3 op Alkio-opisto Akademisk svenska / skriftlig, muntlig 3-5 op Alkio-opisto Deutsche Kulturstudien, osia perusopinnoista 13 op Alkio-opisto Englannin kielen perusopinnot 28 op

Alkio-opisto Interdisciplinary Communications Skills 3 op Alkio-opisto Ranskan kieli 1, alkeet 3 op Alkio-opisto Ruotsin kielen valmentava kurssi 3 op Alkio-opisto Saksan kieli 1, alkeet 3 Alkio-opisto Saksan tekstikurssi 3 op Alkio-opisto Saksan valmentava kurssi 5 op Alkio-opisto Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Akademisk svenska, skriftlig, muntlig Etelä-Pohjanmaan Opisto Communication Skills Etelä-Pohjanmaan Opisto Englannin kielen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Italia 1 ja 2 Etelä-Pohjanmaan Opisto Ruotsin kielen perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Saksa I alkeiskurssi 3 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Suomen kielen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Suomi toisena ja vieraana kielenä perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Text Workshop - Academic Reading Helsingin Evankelinen Opisto Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito Helsingin Evankelinen Opisto Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Itä-Hämeen opisto Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op Itä-Hämeen opisto Ruotsin valmennuskurssi 2 op Itä-Hämeen opisto Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito* 5 op Itä-Hämeen opisto Venäjän peruskurssi 6 op Joutsenon Opisto Academic Reading 3 op Joutsenon Opisto Akademisk svenska 3 op Joutsenon Opisto Communication skills 3 op Joutsenon Opisto Englannin kielen perusopinnot 30 op Joutsenon Opisto Suomen kielen perusopinnot 25 op Jyväskylän kristillinen opisto Academic reading 3 op Kauhajoen evankelinen opisto Ruotsin kieli 5 op Kauhajoen evankelinen opisto Äidinkieli, Kirjallinen viestintä 5 op

Kauhajoen evankelinen opisto Äidinkieli, suullinen viestintä 2 op Lahden kansanopisto Akademisk svenska skriftlig och muntlig 5 op Lahden kansanopisto Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito 3 op Lahden kansanopisto Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 3 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Academic Reading 3 op Turun kristillinen opisto Engelska för humanister 5 op Turun kristillinen opisto Engelska för pedagoger 5 op Turun kristillinen opisto Franska 1, 5 op Turun kristillinen opisto Spanska 1, 5 op Turun kristillinen opisto Svenska, grammatik och språkriktighet 2 op Turun kristillinen opisto Svenska, skriftlig och muntlig kommunikation 3 op Työväen Akatemia Englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä; 3-12 op/ kieli 3-12 op

Kirjallisuus ja kirjoittaminen Etelä-Pohjanmaan Opisto Kirjallisuuden perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Kirjoittamisen aineopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Kirjoittamisen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Kirjoitusviestinnän kurssi Helsingin Evankelinen Opisto Kirjoittamisen perusopinnot 30 op Joutsenon Opisto Kirjallisuuden perusopinnot 30 op Jyväskylän kristillinen opisto Interdisciplinary communication skills 3 op Jyväskylän kristillinen opisto Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op Oriveden Opisto Kirjallisuuden aineopinnot 50 op Oriveden Opisto Kirjallisuuden perusopinnot 30 op Oriveden Opisto Kirjoittamisen aineopinnot 50 op Oriveden Opisto Kirjoittamisen perusopinnot 30 op Oriveden Opisto Sanataiteen aineopinnot 50 op Oriveden Opisto Sanataiteen perusopinnot 30 op Työväen Akatemia Kirjoittamisen aineopinnot 40 op Työväen Akatemia Kirjoittamisen perusopinnot 30 op

ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING I FOLKHÖGSKOLORNA

111


Työväen Akatemia Yleinen kirjallisuustiede 25 op

Kulttuurien kohtaaminen Alkio-opisto Intercultural Studies 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Intercultural Studies 25 op

Kulturantropologi Borgå folkakademi Grundkurs 5 sp

Kulturmöten Borgå folkakademi Intercultural communication 5 sp Borgå folkakademi The multicultural society 5 sp

Luonnontieteelliset aineet Alkio-opisto Biologian aineopinnot 35 op Alkio-opisto Biologian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Ekologian ja evoluutiobiologian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kemian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Lääketieteellisiin opintoihin valmentavia opintoja 26 op Alkio-opisto Maantieteen perusopinnot 25 Alkio-opisto Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op Alkio-opisto Ympäristötieteen perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Tilastomenetelmien peruskurssi Joutsenon Opisto Maantieteen perusopinnot 25 op Kauhajoen evankelinen opisto Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op Kauhajoen evankelinen opisto Tilastotieteen perusteet 5 op Loimaan evankelinen kansanopisto Biologia Loimaan evankelinen kansanopisto Ekologia ja ympäristönhoito Loimaan evankelinen kansanopisto Ympäristötiede Raudaskylän Kristillinen Opisto Biologian perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Elämän kemia 3 op Turun kristillinen opisto Genetiikan perusteet 2 op Turun kristillinen opisto Ihmisen fysiologia 2 op

Naturvetenskapliga ämnen Borgå folkakademi Näringsfysiologi 3 sp

112

Västra Nylands folkhögskola Ekologi och miljövård 5 sp Västra Nylands folkhögskola Människans genetik 3 sp

Oikeustieteelliset aineet Etelä-Pohjanmaan Opisto Johdatus oikeustieteeseen 2 op Haapaveden Opisto Perus- ja aineopintoja 26 op Itä-Hämeen opisto Oikeustieteet 50 op Itä-Hämeen opisto Rikos- ja prosessioikeuden aineopinnot Itä-Hämeen opisto Rikos- ja prosessioikeuden perusopinnot 27 op Loimaan evankelinen kansanopisto Johdatus oikeustieteeseen Rovala-Opisto Esineoikeus 6 op Rovala-Opisto Hallinto-oikeus 5 op Rovala-Opisto Immateriaali- ja kilpailuoikeus 3 op Rovala-Opisto Kauppaoikeus 8 op Rovala-Opisto Prosessioikeus 5 op Rovala-Opisto Työoikeus 8 op Rovala-Opisto Valtiosääntöoikeus 6 op Rovala-Opisto Velvoiteoikeus 8 op Turun kristillinen opisto Johdatus oikeustieteeseen 5 op Turun kristillinen opisto Oikeudenalojen perusteet: perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet 7 op Turun kristillinen opisto Oikeudenalojen perusteet: rikosoikeuden perusteet 8 op Työväen Akatemia Johdatus oikeustieteeseen, Oikeushistoria, maa,- vesi- ja ympäristöoikeus ja valtiosääntöoikeus 2 - 18 op

Pedagogiska ämnen Västra Nylands folkhögskola Didaktik 4 sp Västra Nylands folkhögskola Individ och samhälle 4 sp Västra Nylands folkhögskola Orientering till pedagogisk forskning 5 sp Västra Nylands folkhögskola Pedagogikens och vuxenpedagogikens grunder 4 sp Västra Nylands folkhögskola Pedagogisk filosofi 4 sp Västra Nylands folkhögskola Utveckling och inlärning 4 sp

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS KANSANOPISTOISSA

Psykologiset aineet Alkio-opisto Psykologian aineopinnot 35 op Alkio-opisto Psykologian perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Psykologian aineopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Psykologian perusopinnot Eurajoen kristillinen opisto Psykologian perusopinnot 25 Helsingin Evankelinen Opisto Psykologian perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Psykologian perusopinnot 25 op Karstulan Evankelinen Opisto Psykologian perusopinnot 25 op Kauhajoen evankelinen opisto Psykologian perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Psykologia, aineopinnot 35 op Lahden kansanopisto Psykologia, perusopinnot 25 op Lapuan kristillinen opisto Perheopinnot 25 op Loimaan evankelinen kansanopisto Psykologia Pohjois-Karjalan opisto Psykologian perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Perheopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Psykologian perusopinnot 25 op Turun kristillinen opisto Psykologian perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Psykologian perusopinnot, momu 25 op

Psykologiska ämnen Borgå folkakademi Delkurs 5 sp Borgå folkakademi Grundkurs i psykologi 10 sp

Sociologi Borgå folkakademi grundkurs 5 sp

Sosiologia Alkio-opisto Sosiaalitieteen perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Sosiologian perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Sosiaalitieteitten perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Sosiologian perusopinnot 25 op

Statsvetenskap Borgå folkakademi Grundkurser


Taide- ja teatteriala Eurajoen kristillinen opisto Taidehistorian perusopinnot 25 op Kankaanpään opisto Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op Limingan Kansanopisto Kuvataiteen aineopinnot* 35 op Limingan Kansanopisto Kuvataiteen perusopinnot* 25 op Työväen Akatemia Näyttelijäntaide 25 op

Teologiset aineet Helsingin Evankelinen Opisto Yleisen teologian aineopinnot 35 op Helsingin Evankelinen Opisto Yleisen teologian perusopinnot 25 op Jyväskylän kristillinen opisto Yleinen teologia 25 op Kiteen Evankelinen Kansanopisto Yleisen teologian perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Yleisen teologian aineopinnot 35 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Yleisen teologian perusopinnot 25 op Reisjärven kristillinen opisto Yleisen teologian perusopinnot 25 op Suomen Raamattuopisto Teologian perusopinnot 35 op

Teologiska ämnen Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Allmän teologi, aprobatur eller cum laude beroende på behov.

Terveys- ja liikuntatieteet Alkio-opisto Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla 5 op Alkio-opisto Ihmisen anatomia ja fysiologia 5 op Alkio-opisto Liikunta toimintakyvyn edistäjänä 3 op Alkio-opisto Liikunta, ravitsemus ja hyvinvointi 5 op Alkio-opisto Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op Alkio-opisto Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op Alkio-opisto Terveystiedon perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Farmasian perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Gerontologian ja kansanterveyden aineopinnot 35 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Gerontologian perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Terveyskasvatuksen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Terveystiedon monitieteelliset perusopinnot

Helsingin Evankelinen Opisto Terveyden edistämisen ja terveystieteen perusopinnot Karstulan Evankelinen Opisto Gerontologian perusopinnot 26 op Loimaan evankelinen kansanopisto Ergonomia

Tietotekniikka Etelä-Pohjanmaan Opisto Tietotekniikka, SPSS-kurssi Kiteen Evankelinen Kansanopisto Tietojenkäsittelytiede

Valtio-oppi Alkio-opisto Valtio-opin aineopinnot 30 op Alkio-opisto Valtio-opin perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Valtio-opin perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Valtio-opin (maailmanpolitiikka) po. perusopinnot 25 op

Viestintäaineet Alkio-opisto Kirjoitusviestinnän perusteet 2-5 op Alkio-opisto Puheviestinnän perusteet 2-5 op Alkio-opisto Viestinnän ja median perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Esiintymistaito Etelä-Pohjanmaan Opisto Journalistiikan perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Yhteisöviestinnän aineopinnot 55 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Yhteisöviestinnän perusopinnot Helsingin Evankelinen Opisto Journalistiikan perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Yhteisöviestinnän perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Esiintymistaito 3 op Joutsenon Opisto Kirjoitusviestinnän kurssi 3 op Joutsenon Opisto Mediatutkimuksen perusopinnot 25 op Joutsenon Opisto Puheviestinnän peruskurssi 2 op Jyväskylän kristillinen opisto Puheviestinnän peruskurssi 2 op Lahden kansanopisto Mediatutkimus, perusopinnot 25 op Lahden kansanopisto Tietellinen kirjoittaminen 3 op Paasikivi-Opisto Viestintätieteiden perusopinnot 25 op Raudaskylän Kristillinen Opisto Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op Turun kristillinen opisto Puheviestinnän perusteet 2 op Turun kristillinen opisto Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op

Voionmaan opisto Journalistiikan ja viestinnän perusopinnot 25 op

Yhteiskuntatieteelliset aineet Alkio-opisto Järjestö- ja nuorisotyön toimijat ja talous 5 op Alkio-opisto Kansalaistoiminnan, järjestö- ja nuorisotyön perusteet 5 op Alkio-opisto Kansalaisyhteiskunnan monitieteiset perusopinnot 25 op Alkio-opisto Kansainvälinen politiikka 25 op Alkio-opisto Muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus 5 op Alkio-opisto Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus 5 op Alkio-opisto Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op Alkio-opisto Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op Etelä-Pohjanmaan Opisto Hallintotieteen perusopinnot Etelä-Pohjanmaan Opisto Julkisjohtamisen perusopinnot 25 op Helsingin Evankelinen Opisto Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Sosiaalitieteet 25 op

Muut aineet Etelä-Pohjanmaan Opisto Kulttuurituotannon suunnittelun perusopinnot 25 op Työväen Akatemia Kulttuurituotanto 10-60 op

ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING I FOLKHÖGSKOLORNA

113


POHJOISMAISET KANSANOPISTOSTIPENDIT NORDISKA FOLKHÖGSKOLSTIPENDIER Pohjola-Norden myöntää erilaisia pohjoismaisia avustuksia. Opiskelijoille on tarjolla erilaisia apurahoja pohjoismaisiin opintomatkoihin ja opiskeluun muissa Pohjoismaissa. Stipendejä tulee anoa ennen vaihdon alkua tai matkalle lähtöä. Jälkikäteen tehtyjä anomuksia ei oteta vastaan. Det nordiska samarbetet inom skolverksamheten och på området för utbytesprogram har länge varit en viktig del av Pohjola-Nordens verksamhet. Stipendierna söks före resan. Ansökningar som lämnas in i efterhand behandlas inte.

Kansanopisto-opiskelijoiden stipendit Stipendier för studerande vid folkhögskolor Opintomatkastipendi ryhmille / Studieresestipendium Ryhmittäin tapahtuvia opintomatkoja varten Pohjola-Norden myöntää matka-avustuksia kansanopistojen opiskelijoille. Matkojen on liityttävä opintoihin. Matkat, joissa käytetään skandinaavisia kieliä, ovat hakutilanteessa etusijalla. Hakuaika on jatkuva. Studerande vid folkhögskolor kan erhålla bidrag för gruppvisa studieresor. Studieresorna måste ha anknytning till studierna. Resor med program på skandinaviska språk får förtur. Ansökningstiden är fortlöpande. Stipendi työssäoppimisjaksolle / Inlärning i arbete Stipendejä kansanopistojen opiskelijoille ammattiopintoihin liittyvän työssäoppimisjakson suorittamiseen toisessa Pohjoismaassa. Jatkuva hakuaika. För den obligatoriska perioden av inlärning i arbetet om den sker i ett annat nordiskt land beviljas stipendier för resekostnader för studerande vid folkhögskolor. Ansökningstiden är fortlöpande. Kansanopistojen opiskelijoiden yksilöstipendi / Stipendier för enskilda studerande vid folkhögskolor Toisen Pohjoismaan kansanopistoon opiskelemaan lähteville suomalaisille opiskelijoille myönnetään stipendejä lukukauden tai lukuvuoden kestäviin opintoihin. Stipendit maksetaan suoraan sen kansanopiston kautta, jossa opiskelu tapahtuu. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään Ingrid Rönnowille. Finska studerande kan beviljas stipendium för studier på en nordisk folkhögskola i en termin eller ett läsår. Stipendiet betalas direkt via den aktuella folkhögskolan. En fritt formulerad ansökan sänds till Ingrid Rönnow. Ingrid Rönnow: ingrid.ronnow(at)pohjola-norden.fi.

|

www.pohjola-norden.fi

POHJOISMAISET KANSANOPISTOKONTAKTIT / NORDISKA FOLKHÖGSKOLEKONTAKTER

114

FÄRSAARET – FÄRÖARNA Føroya Fólkaháskúli haskulin@haskulin.fo www.haskulin.fo

RUOTSI – SVERIGE Folkhögskolornas Informationstjänst (FIN) info@folkhogskola.nu www.folkhogskola.nu

NORJA – NORGE Informasjonskontoret for folkehøgskolen Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole www.folkehogskole.no

TANSKA – DANMARK Folkehøjskolernes Forening (FFD) kontor@ffd.dk www.hojskolerne.dk


SUKELLA TAITEIDEN MAAILMAAN KUVATAIDE GRAAFINEN SUUNNITTELU SARJAKUVA JA KUVITTAMINEN VALOKUVAUS HAKU 9.8.2013 MENNESSÄ

.e fi

Lukuvuoden (9 kk) kestäviä opintolinjojamme ovat graafinen suunnittelu, kuvataide sekä sarjakuva ja kuvittaminen. Lukukauden (4 kk) kestäviä opintojolinjojamme ovat valokuvaus, sekä kuvataiteen,sarjakuvan ja kuvittamisen jatkolinjat. Linjamme antavat perustietoja ja -taitoja, sekä valmentavat alan oppilaistosten pääsykokeisiin. Tervetuloa Sinä alasta kiinnostunut, välivuotta tai vuorotteluvapaata viettävä nuori tai aikuinen!

Kymenlaakson Opisto Marintie 9 46900 INKEROINEN

Puh. 020 7118 530 toimisto@kyme.fi www.kyme.fi

w

m y k . w w


Suomen Kansanopistoyhdistys | Finlands Folkhรถgskolfรถrening ry Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki

Opiskele kansanopistossa  
Opiskele kansanopistossa  

Opinnot / Folkhögskolstudier 2013-2014

Advertisement