__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kansalliskirjaston peruskorjaus 2013–2015 Renovation of the National Library of Finland 2013–2015


2

KANSALLISKIRJASTO on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto. Vastaamme kansallisen julkaisuperinnön ja ainutlaatuisten kokoelmien kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön asettamisesta. Kokoelmissamme on noin kolme miljoonaa kirjaa ja lehteä sekä saman verran muita aineistoja, kuten pienpainatteita, karttoja, nuotteja, julisteita ja käsikirjoituksia. Digitoimme kokoelmiamme saattaaksemme ne laajasti käyttöön.

Kansalliskirjasto toimii koko kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämislaitoksena. Edistämme alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja olemme aktiivisesti rakentamassa yhteiskunnan tulevaisuuden palveluinfrastruktuuria. Upeasta arkkitehtuurista tunnettu kirjastomme on rakennushistoriallisesti arvokas kohde, jota on yli 170 käyttö-

THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND is the largest and oldest research library in Finland. vuotensa aikana kunnostettu huolellisesti alkuperäistä kunnioittaen. Tervetuloa tutustumaan rakennuksen historiaan ja vuoden 2015 lopussa valmistuneeseen korjaushankkeeseen.

Kai Ekholm ylikirjastonhoitaja

We are responsible for the accumulation, description, preservation, and availability for customer use of the national published heritage. Our unique collections contain approximately three million books and periodicals as well as an equivalent quantity of other resources such as ephemera, maps, sheet music, posters, and manuscripts. Our collections are digitised to facilitate their widespread use.

The National Library of Finland functions as a national service and development institution for the entire library sector. Besides promoting domestic and international cooperation, we are actively participating in the construction of our society’s future research infrastructure.

that has been renovated several times during its over 170 years of use, but always with a respect for its original design.

Known for its superb architecture, our library is a historical landmark

Kai Ekholm Chief Librarian

3

Join us for a review of the building’s rich history and the renovation project completed in late 2015.

Teräsrakenne Toivonen Oy Helalantie 10, 21800 Kyrö Puh. (02) 486 2257 • Gsm 0500 537 369 www.trtoy.net

Gsm 050 www.trto


4

KANSALLISKIRJASTON VAIHEITA Kansalliskirjaston historia on osa Ruotsin kuningaskunnan ja Venäjän keisarikunnan historiaa. Kansalliskirjaston juuret ulottuvat aina Turun akatemian perustamiseen vuonna 1640.

THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND’S STAGES The history of the National Library of Finland is interwoven with the history of the Kingdom of Sweden and the Russian Empire. The National Library of Finland’s origins can be traced to the founding of the Turku Academy in 1640.

Kansalliskirjasto on moderni kulttuuri- ja palvelulaitos, jolla on arvokkaat perinteet. Kirjaston vanhimpia aineistoja ovat kolmannelta vuosisadalta eKr. olevat papyrukset. Elektroniset aineistot ja kokoelmaluettelot ovat kirjaston nykypäivää. Vuosikymmenten saatossa Kansalliskirjaston tehtävät ovat laajentuneet voimakkaasti sähköisten aineistojen alueelle.

The National Library of Finland is a modern cultural and service institution with venerable traditions. The library’s oldest materials are papyrus manuscripts dating from 300 B.C. Electronic resources and collection catalogues characterise the library’s current operations. With the change of century the tasks of the National Library of Finland have substantially expanded into the field of electronic materials.

Vuonna 1640 Turussa toiminut kimnaasi muutettiin Kuninkaalliseksi Turun akatemiaksi. Kimnaasin noin 20 niteen kirjakokoelma oli alku Turun akatemian kirjastolle. • Vuonna 1707 kuninkaallisen kansliakollegion kirje määräsi Ruotsin kirjapainot luovuttamaan kappaleen jokaista julkaisua maan yliopistoille. • Vuodesta 1809 Suomi kuului autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan, ja yliopisto sai vuodesta 1820 vuoteen 1917 vapaakappaleina Venäjällä painetut julkaisut. • Vuonna 1828 yliopisto siirrettiin Helsinkiin ja se aloitti toimintansa ”Keisarillisena Aleksanterin-yliopistona”. • Vuonna 1832 valmistui arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema yliopistorakennus. • Vuonna 1845 otettiin käyttöön uusi kirjastorakennus yliopistorakennuksen pohjoispuolella. • Vuosina 1879–1881 kirjastorakennus peruskorjattiin, arkkitehtinä Frans Sjöström. • Vuonna 1893 kirjastoon saatiin sähkövalaistus ja aukioloaikoja voitiin pidentää. Käyttöön avattiin suuri lukusali käsikirjastoineen. • Vuonna 1906 kirjaston tilat kasvoivat merkittävästi, kun Gustaf Nyströmin suunnittelema lisärakennus Rotunda valmistui. • Suomen itsenäisyyden vuonna 1917 kirjaston kokoelma oli kasvanut peräti 300 000 niteen suuruiseksi. • 1950-luvulla kirjaston tilat kävivät riittämättömiksi. Aarne Ervin suunnitelman mukaan kallioon louhittiin Porthania-rakennuksen alle ulottuvia varastotiloja. • 1970-luvulla kirjastojen luettelointi ja lainaus alkoivat Suomessa tietokoneistua. • Vuosina 1977–1985 kirjastorakennus peruskorjattiin, arkkitehtinä Olof Hansson. • Vuodesta 1982 kirjasto on saanut myös äänitteiden lakisääteiset vapaakappaleet. Kasvava musiikkikäsikirjoitusten kokoelma täydentää painettuja aineistoja. • Vuonna 1995 America Centerin kirjasto tuli Yhdysvaltain suurlähetystön sopimuksella osaksi Kansalliskirjastoa. • 1990-luvun puolivälissä saatiin käyttöön koko Seepra-kortteli, kun farmasian laitos muutti Viikkiin, peruskorjaus arkkitehtinä LPR Oy, kirjastokortteli käyttöön 1998. • Vuosina 1998–2000 Rotunda peruskorjattiin, arkkitehtinä LPR Oy. • Vuonna 2000 otettiin käyttöön uusi maanalainen kirjaluola, arkkitehtinä Jukka Turtiainen Oy ja Laiho-Pulkkinen-Raunio. • Vuonna 2005 kirjastorakennus siirtyi valtiolta Helsingin yliopiston rahastojen omistukseen. • Vuonna 2006 kirjaston nimi muuttui yliopistolain muutoksella Kansalliskirjastoksi. • 2011–2012 päärakennuksen julkisivu korjattiin, arkkitehtinä LPR Oy. • 2013–2015 päärakennus ja Rotundan julkisivu korjattiin, arkkitehtinä LPR Oy.

In 1640 the old gymnasium in Turku is converted to the Royal Turku Academy. The gymnasium’s collection of approximately 20 books marks the beginning of the Turku Academy’s library. • In 1707 a letter from the Royal Collegium orders Swedish printing presses to furnish a copy of every printed publication to the country’s universities. • In 1809 Finland becomes an Autonomous Grand Duchy of the Russian Empire, and between the years 1820 –1917, the university receives a copy of all publications printed in Russia. • In 1828 the university is moved to Helsinki where it begins its activities as the “Imperial Alexander University”. • In 1832 the university building designed by the architect Carl Ludvig Engel is completed. • In 1845 the new library building on the university building’s northern side is taken into use. • During the years 1879–1881 a library renovation is overseen by the architect Frans Sjöström. • In 1893 the installation of electric lighting extends the library’s opening hours. The large reading room with its reference library is opened. • In 1906 the library’s facilities expand significantly when the Rotunda extension designed by Gustaf Nyström is completed. • By the time Finland achieves independence in 1917 the library’s collections have grown to include no less than 300,000 volumes. • During the 1950s the library’s facilities have become inadequate. Underground storage caves extending to the Porthania building are hollowed out of the bedrock according to the designs of architect Aarne Ervi. • During the 1970s the library’s cataloguing and loans begin to be computerised in Finland. • Between the years 1977–1985 the library building is renovated by the architect Olof Hansson. • Since 1982 the library has also received legal deposit copies of recordings. The growing collection of musical manuscripts is augmented with printed materials. • In 1995 the America Center Library becomes part of the National Library of Finland as agreed with the Embassy of the United States. • During the mid-1990s, the library obtains the use of the entire “Zebra” Block when the Faculty of Pharmacy moves to Viikki, renovation by the architects LPR Oy, library block taken into use in 1998. • Between 1998–2000 the Rotunda is renovated with LPR Oy as the architects. • In 2000, the “Cave”, a new underground collection stack designed by the architects Jukka Turtiainen Oy and Laiho-Pulkkinen-Raunio is taken into use. • In 2005 the ownership of the library building is transferred from the state to the University of Helsinki’s funds. • In 2006 an amendment to the Universities Act changes the name of the library to the National Library of Finland. • During the period 2011–2012 library bulding´s facades are renovated with LPR Oy as the architects. • Between 2013 and 2015 the architects LPR Oy oversee the most extensive renovation in the library building’s history.

5


6

KIRJASTORAKENNUKSEN HISTORIA Carl Ludvig Engelin suunnittelema Kansalliskirjaston päärakennus rakennettiin vuosina 1840–1845. Gustaf Nyströmin suunnittelema laajennusosa Rotunda valmistui vuonna 1906. Carl Ludvig Engel suunnitteli Helsingin yliopiston kirjastorakennusta, nykyistä Kansalliskirjaston päärakennusta vuodesta 1833 lähtien. Engel kuoli vuonna 1840, minkä jälkeen rakennustöitä valvoi hänen kouluttamansa arkkitehti Jean Wiik. Kirjastorakennusta pidetään yhtenä Engelin arvostetuimmista kohteista. Se on myös hänen töistään parhaiten alkuperäisenä säilynyt rakennus. Päärakennus Kansalliskirjaston päärakennus on 1800-luvun alun empirearkkitehtuurin tunnetuimpia muistomerkkejä Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana oli paloturvallisuus, joka näkyy muun muassa tiiliholveilla katetuissa saleissa ja huoneissa. Julkisivujen ja juhlallisten sisätilojen arkkitehtuurissa klassismin kauden aiheet yhdistyvät viittauksiin antiikin maailmasta.

Kirjastosalien symmetrinen sijoitus ja pohjakaava ovat johdettavissa keisari Diocletianuksen kylpylöihin Roomassa. Arkkitehtuuri perustuu juhlavaan korinttolaiseen pylväsjärjestelmään. Julkisivut on järjestetty antiikin temppeliarkkitehtuuria soveltaen, ja pylväiden ja palkistojen korkeussuhteet seuraavat yliopiston päärakennuksen mitoitusta. Fabiania Fabianinkadun mukaan nimetty Fabiania rakennettiin yliopiston kemian ja anatomian laitokseksi vuosina 1844–1846. Laboratoriorakennus oli arkkitehti Jean Wiikin ensimmäinen itsenäinen suunnittelutyö. Engelin yliopistorakennuksiin verrattuna rakennus edusti yksinkertaistettua, symmetristä klassismia ja korutonta virastorakentamista. Gustaf Nyströmin suunnittelemat poikittaiset laajennus-

siivet ovat yksityiskohdiltaan mielenkiintoisempia. Niissä on käytetty valurautarakenteita ja runsasmuotoisempia julkisivuja. Fabiania on ollut kirjaston käytössä vuodesta 1998. Rotunda Kirjaston laajennusosan, kirjavarastoksi suunnitellun Rotundan, rakentaminen käynnistyi vuonna 1902. Palonkestäviksi suunnitelluissa rakenteissa käytettiin teräsrunkoa ja raudoitettua betonia. Lisätilat otettiin käyttöön 1906–1907. Rotundassa on kuusi maanpäällistä kerrosta. Arkkitehti Gustaf Nyström sovitti Rotundan ulkoasun saumattomasti kirjaston vanhaan osaan. Arkkitehtuurin yksityiskohdat sen sijaan edustavat 1900-luvun alun muotokieltä. Aikaansa nähden moderni kokonaisuus oli ensimmäisiä lajissaan koko Suomessa.

HISTORY OF THE LIBRARY BUILDING The National Library of Finland’s main building designed by Carl Ludvig Engel was built during the period 1840–1845. The Rotunda extension designed by Gustaf Nyström was completed in 1906. Carl Ludvig Engel began to design the University of Helsinki’s library building, nowadays the National Library of Finland’s main building, in 1833. After Engel’s death in 1840, the architect Jean Wiik, a student he had trained, supervised the construction work. Besides being considered one of Engel’s most distinguished works, it is also the best example of an Engel-designed building that has survived in its original condition. Main building The National Library’s main building is one of the best known examples of the early-1800s Empire style in Finland. The importance of fire protection as a crucial design factor can be seen in the brick vaulted ceilings of the halls and rooms. The architectural treatment of the facades and ornate interiors combine the motifs of Clas-

sicism with allusions to the ancient world. The library hall’s symmetrical placement and floor plan can be traced to the Baths of Diocletian in Rome. The facades’ festive Corinthian columns echo architecture of antique temples, while the proportioning of the pilasters and entablature match the dimensioning of the university’s main building. Fabiania Named for its location on Fabianinkatu, Fabiania was originally built in 1844–1846 to house the University’s chemistry and anatomy departments of. The laboratory building was the architect Jean Wiik’s first independent design commission. Compared to Engel’s university building the structure represents simplicity, symmetrical Classicism, and unadorned civil service construction. In terms

of their details, cast iron ornaments, and full-figured facades, the transverse expansion wings designed by Gustaf Nyström are more interesting. Fabiania has been in the library’s use since 1998. Rotunda Construction of the Rotunda, a library extension designed to store books, began in 1902. Steel framing and reinforced concrete were used to ensure fire safety. Additional facilities were taken into use in 1906–1907. The Rotunda has six floors above ground. Architect Gustaf Nyström skilfully integrated the Rotunda’s exterior with the library’s existing section. The architectural details, on the other hand, represent the form language of the early 1900s. Modern for its times, the building was the first of its kind in Finland.

7


8

VUOSIEN 2013–2015 KORJAUSHANKE

2013–2015 RENOVATION PROJECT

Rakennuttaja: Helsingin yliopisto Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy Arkkitehtisuunnittelu: LPR-Arkkitehdit Oy Pääurakoitsija: NCC-Rakennus Oy Konservoinnin asiantuntijat: Okulus Oy ja PETAPI Käyttäjä: Kansalliskirjasto Hankkeen kustannusarvio: 19 miljoonaa euroa

Developer: University of Helsinki Developer’s consultant: Indepro Oy Architectural design: LPR-Arkkitehdit Oy Main contractor: NCC-Rakennus Oy Conservation experts: Okulus Oy and PETAPI Occupant: The National Library of Finland Project cost estimate: EUR 19 million

KANSALLISKIRJASTON 2000-LUVUN KORJAUSHANKE Päärakennusta, Rotundaa ja kellaritiloja peruskorjattiin ja restauroitiin vuosina 2013–2015. Kansalliskirjaston rakennushistoriallisesti arvokkaan päärakennuksen peruskorjauksessa parannettiin kirjastotilojen toimivuutta ja esteettömyyttä sekä uusittiin talotekniikkaa. Muutostöillä edistettiin rakennuksen säilymistä ja käyttöä kirjastona. Kansalliskirjaston rakennus on suojeltu asemakaavalla ja rakennussuojelulailla. Suojelumääräysten mukaan

muutokset toteutettiin rakennuksen historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja vaalien. Museovirasto osallistui aktiivisesti hankkeeseen niin suunnittelukuin toteutusvaiheessa. Restauroinnin tavoitteet Kansalliskirjaston restauroinnin päätavoitteena oli suojella ja vaalia kirjastorakennuksen arkkitehtonista kokonaisuutta. Toisaalta vaalittiin

Engelin käsialaa ja rakennuksen alkuperäistä arkkitehtonista kokonaisuutta. Toisaalta haluttiin säilyttää aikaisempien korjaus- ja muutostöiden luoma historiallinen kerroksellisuus. Kerroksellisuuteen kuuluu keskeisenä osana yli puolessatoista vuosisadassa syntynyt materiaalinen patina ja sitä kautta aikaansaatu salien erityinen atmosfääri.

THE NATIONAL LIBRARY OF FINLAND’S 2000S RENOVATION The main building, Rotunda, and basement facilities were repaired and restored in 2013–2015. Besides improving the functionality and accessibility of library facilities, the renovation of the National Library of Finland’s architecturally historical main building also renewed its engineering infrastructure. The alterations sustain the building’s cultural and historical significance, as well as its use as a library. The National Library of Finland’s building is protected by the Helsinki City Plan as well as the Decree on the

Protection of State-owned Buildings. The implementation of the changes complied with protection regulations and respected the building’s historical and architectonic values. The National Board of Antiquities participated actively in the project’s design and implementation stages. Goals of the restoration The main objective of the National Library of Finland’s restoration was to protect and cherish the library

building as an overall architectonic entity. On one hand, Engel’s personal style and the building’s original architectonic entity had to be respected. On the other hand, there was a desire to maintain the historical stratification resulting from previous repairs and alterations. This stratification, the materials’ patina of the past accumulated for over one and a half centuries, plays a key role in contributing to the halls’ fascinating ambience.

Rakennesuunnittelu Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut Sisäilmapalvelut Kuntoarviot ja -tutkimukset

Korjausrakentamisen asiantuntijapalvelut

Laadunvarmistus- ja valvonta

9


liimakon.fi 10

TALOTEKNIIKKA Kirjastorakennuksen teknisiin peruskorjaustavoitteisiin kuului muun muassa ilmanvaihdon ja valaistuksen parantaminen. Talotekniikan uusiminen oli kirjaston peruskorjauksen liikkeelle paneva voima. Suurimmat rakenteelliset muutokset tehtiin ullakolla ja kellarissa, jonne sijoitettiin uusia ilmanvaihtokonehuoneita ja taloteknisiä reittejä. Rakennuksen kellaritiloihin tehtiin käyttöä palvelevia muutoksia. Pääsaleissa LVI-tekniikka uusittiin valtaosin vanhoja reittejä hyödyntäen. IV- kanavat on kätketty kirjahyllyihin, samoin osa sähkövedoista. Uudet,

automaattisesti säätyvät valaisimet on sijoitettu pääosin vanhoille paikoille. Uusi tammilattia mahdollisti kaapelireitit rakennuksen eri puolille ja uusille lukupöydille. Suunnittelussa hyödynnettiin tietomallintamista, jonka avulla tekniikka ja vanhat rakenteet saatiin sovitettua yhteen. Esimerkiksi ullakolla uusien kanavien ja konehuoneen sijoittaminen ahtaaseen ullakkotilaan vaati millimetrin tarkkaa mitoitusta, mikä

ei olisi onnistunut ilman geometriamalleja. Rakennuslehti valitsi Kansalliskirjaston korjaushankkeen Vuoden työmaaksi 2014. Valinnassa painotettiin muun muassa työmaan laatutekijöitä, aikataulujen ja kustannusten hallintaa, työturvallisuutta, kehitysnäkökulmia sekä koko rakentamisketjun toimivaa yhteistyökykyä.

Ota yhteyttä J-P Torniainen torniainen@tp-steel.fi

Kaasutintie 6, 00770 HELSINKI

www.tp-steel.fi

0400 274 354

• Historialliset valurauta- ja teräsaidat, portit, muistomerkit yms. entisöinti pintakäsittelyineen, myös uudet valokset • Teräsrakenteet • RST-HST-Messinki ja muut jalometalli valmisteet • Nopeat toimitukset

ENGINEERING INFRASTRUCTURE The library building’s technical renovation goals included ventilation and lighting improvements.

11

The need to renew an outdated engineering infrastructure was the catalyst for the library’s renovation. The most substantial structural alterations were carried out at the roof and basement levels, where new ventilation machine rooms, ducts, and cable racks were installed. Changes enhancing usability were carried out in the building’s basement facilities. Most of the HPAC renewals in the main halls utilised existing routes. Ventilation ducts and certain electrical cables are concealed behind bookshelves. New, automatically adjustable lighting fixtures have been for the most part installed in their existing locations, while new oak flooring facilitates the feeding of cables to different parts of the building and new reading tables. Information modelling techniques utilised in the design process helped integrate modern technology with the existing construction. For example, the placement of new ducts and machine rooms in the spatially constricted attic required millimetre-exact dimensioning that would have been impossible without the geometric modelling. A jury invited by the Finnish building industry publication Rakennuslehti chose the National Library of Finland’s renovation as ”Construction Site of the Year 2014”.

Injektointia ja hiilikuituvahvistusta Etelä-Suomi Aleksi Korhonen 040 501 2728 Keski-Suomi Aapo Korhonen 045 802 5278


12

UUDET RATKAISUT Uusien ratkaisujen avulla parannettiin kirjastorakennuksen toiminnallisuutta. Esteettömyyden parantaminen oli yksi peruskorjaushankkeen tärkeistä tavoitteista. Esteettömyyttä lisättiin muun muassa uusilla hisseillä, joiden ansiosta päätiloihin pääsee jatkossa esteettömästi Rotundan puoleisesta ulko-ovesta. Turvallisuutta lisättiin uusilla paloovijärjestelyillä ja kulunvalvonnalla. Toiminnallisuutta lisääviä ratkaisuja olivat muun muassa uudet palautus-

automaatit ja vaatesäilytystilat. Peruskorjaukseen liittyi myös uusia valaistus- ja kalustusjärjestelyjä. Uusi vaateaula, yleisö-WC-tilat ja talotekniset kanaalit louhittiin kellaritiloihin. Työ toteutettiin peruskallioon räjähtämättömille menetelmillä, vaijerisahauksella ja hydraulikiilauksella. Tiiliholvia kannattelevat, näyttävät vaijerisahatut kalliopilarit jätettiin kellaritiloissa näkyville sellaisinaan.

Koska uudisosat loivat väistämättä uuden kerroksen rakennuksen arkkitehtoniseen ilmeeseen, niiden luonteeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Nykyaikaisen tekniikan, esteettömyyden ja turvallisuusnäkökohtien yhteensovittaminen arvokkaisiin tiloihin oli vaativaa ja edellytti tekijöiltä saumatonta yhteistyötä. Neuvottelumenettelyllä hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen valittiin parhaat mahdolliset tiimit.

RAKENNUSENTISÖINTILIIKE UKRI OY Tiilitie 17, 12380 Leppäkoski seppo.kokkonen@ukri.fi puh. 0500 213 217 www.ukri.fi Asianosaavaa restaurointia – korjasimme Kansalliskirjaston rakennehalkeamat.

NEW SOLUTIONS New solutions improve the functionality of the library building. Improved accessibility, one of the renovation project’s most important objectives, was achieved by, for example, installing new lifts facilitating access from the exterior door on the Rotunda side to the main spaces. Safety and security was enhanced with new fire door arrangements and an access control system. The solutions improving functionality included new automated book return machines and cloakrooms. New lighting and

furniture arrangements were also part of the renovation. A new cloakroom foyer, public toilets, and engineering infrastructure channels were excavated in the basement. The geotechnical work at the bedrock utilised non-explosive methods: wire sawing and hydraulic splitting. The impressive wire-sawed rock pillars supporting the brick vaults will remain visible in the basement spaces.

Because the new sections inevitably create a new stratification layer to the building’s architectonic appearance, special attention was paid to their character. Reconciling modern technology, accessibility and security concerns with historically valuable spaces was a demanding process requiring seamless cooperation between the project’s participants. The best possible teams for the project’s design and implementation were assembled through negotiations.

PARKETTI-HUOLTO

A.VIITASAARI Luotettavasti vuodesta 1982, myös nanopinnoitteet. 0400 682 314 | www.parketti-huolto.fi

Laadukkaat kevythissiratkaisut yksityisiin ja julkisiin tiloihin Hissipörssi Yhtiöt Oy puh. 020 743 2010 hissiporssi@hissiporssi.fi

13


rotunda

14

KONSERVOINTI Vanhojen pintojen hienovaraisella konservoinnilla pyrittiin varmistamaan rakennuksen säilyminen tuleville polville. Tärkeimmät konservointikohteet olivat kirjaston kolme pääsalia: kupolisali sekä etelä- ja pohjoissalit. Salien koristemaalatut kattoholvit, kipsimarmoripylväät ja lehtereiden puuosat konservoitiin hienovaraisesti siten, että tiloissa on edelleen mahdollista aistia ajan patina. Tärkeimpiä menetelmiä olivat kirkastaminen ja puhdistaminen. Esimerkiksi kattoholvien osalta tehtiin vain vähän rekonstruoivaa työtä.

Asiakkaan näkökulmasta näkyvimpiä muutoksia ovat päätilojen sisäpintojen ja kirjahyllyjen konservointi ja kunnostus sekä alkuperäisten oviaukkojen ja puulattioiden palauttaminen. Ulkopuolella näkyvimmät muutokset aiheutti Rotundan julkisivu- ja ikkunakorjaus. Aikaisemmin keltavalkoinen julkisivu maalattiin alkuperäiseen väriinsä – kokonaan valkoiseksi.

15

Konservointityö oli mittava hanke. Työmaan teknisenä erikoisuutena oli, että holvien alle rakennettiin tilapäiset pölytiiviit konservointitasot. Töissä sovellettiin kokeilevaa otetta. Esimerkiksi kipsimarmorointiin kokeiltiin useampia eri menetelmiä, kunnes löydettiin hellävarainen ja alkuperäisen kiillon säilyttävä tekniikka.

OSK Rotunda Kokeneita restauroijia ja rakennuspintakonservaattoreita arvokkaan rakennuksesi kaikkiin tarpeisiin. Konservointi, restaurointi ja rekonstruktiot:

kuustie&sorri oy rakennuspintojen konservointi-, restaurointi- ja maalaustyöt

CONSERVATION The subtle conservation of existing surfaces aims at ensuring the preservation of the building for future generations. The most important conservation locations were the library’s three main halls: the Cupola Hall as well as the South and North Reading Rooms. The halls’ decoratively painted arched ceilings, stucco marble columns and lecterns’ wooden sections were subtly restored, making it still possible to sense the patina of age in the spaces. The most important techniques involved clarification and cleaning. For example, only reconstructive work was carried out at the ceiling arches.

From the customer perspective, the most noticeable changes will be the conservation and refurbishment of the main spaces’ interior surfaces and bookshelves, as well as the restoration of door openings and wooden floors to their original condition. The most visible exterior changes resulted from the Rotunda’s facade and window alterations. The previous yellow-white facade has been repainted in its original colour – entirely white.

The conservation work was an extensive project. A special technical feature of the job site involved the construction of temporary dustproof conservation surfaces under the arched ceilings. Experimentation was part of the process. For example, several different stucco marble alternatives were tried until a technique maintaining the subtle original sheen was found.

Olemme erikoistuneet rakennuspintojen konservointiin ja tarjoamme monenlaisia, eettisesti kestäviä konservointipalveluja, joita edeltää aina tutkimus, dokumentointi sekä tarvittavat tarkemmat materiaalitutkimukset. Kansalliskirjastolla työhömme kuului etelä-, pohjois- ja kupolisalin liimamaalilla maalattujen holvikattojen sekä Severin Falkmanin maalaamien lunettimaalausten konservointija restaurointityöt sekä töiden huolellinen dokumentointi. Työt suoritettiin ajalla helmikuu 2014 – kesäkuu 2015. Kansalliskirjastolla teimme myös rakennuksen väritystutkimuksen keväällä 2013. Arja Sorri - rakennuspintakonservaattori arja@kuustiesorri.fi 040 550 8554

– Maalatut pinnat ja erikoismaalaukset – Kiviainespinnat, kuten savi- ja kalkkirappaukset, kipsi, scagliola ja stucco lustro – Paperoidut pinnat, pinkopahvit ja tapetit, papier maché – Uunit – Väritystutkimukset – Ennaltaehkäisevä konservointi, konsultointi ja tyylihistorian asiantuntijapalvelut

Meidät löydät osoitteesta:

www.rotunda.fi

Kalliolanrinne 4 A 2, 00510 Helsinki info@rotunda.fi


Kansalliskirjasto PL 15 00014 HELSINGIN YLIOPISTO The National Library of Finland P.O. Box 15 00014 UNIVERSITY OF HELSINKI

Metson Murskaus Oy

Käyntiosoite / Visitors Unioninkatu 36 00170 Helsinki Yleisneuvonta / Customer Service kk-palvelu@helsinki.fi +358 (0) 2 941 23196

www.kansalliskirjasto.fi www.nationallibrary.fi

 Rakennusten sisäpuoliset louhinnat kiilaamalla  Vaijerisahaukset

Esitteessä mukana olevat yritykset ovat osallistuneet Kansalliskirjaston peruskorjaukseen.

0400 462 645

Puh. jyrki.metso@metsonmaarakennus.fi

metsonmaarakennus.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Kuvat: Kansalliskirjasto/ Timo Heiskanen, Tiina Järvilehto, Kansalliskirjaston kuva-arkisto, Suvi Kingsley, Pauno Narjus, Helmi-Kanerva Tuori, Pertti Viljanen, Kati Winterhalter/Okulus Oy

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

 Maarakennustyöt

Profile for Kansalliskirjasto - National Library of Finland

Kansalliskirjasto peruskorjaushanke 2013-2015  

Esite Kansalliskirjaston peruskorjaushankkeesta vuosina 2013-2015 Brochure about the renovation of the National Library of Finland during 20...

Kansalliskirjasto peruskorjaushanke 2013-2015  

Esite Kansalliskirjaston peruskorjaushankkeesta vuosina 2013-2015 Brochure about the renovation of the National Library of Finland during 20...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded