Page 5

8

akti 3/2013

akti 3/2013

Liiku Britanniaan tai Irlantiin!

Arkistot ja laki baalissa ympäristössä. Esityksessä tuli selväksi, että Nokiassa

on tarjota mahdollisuuksia sekä aitoon yhteistyöhön vastaanot-

Suomen Lontoon instituutin vaihto-ohjelma tarjoaa museoiden ja arkistojen asiantuntijoille harvinaisen tilaisuuden työskennellä muutaman kuukauden ajan Britanniassa tai Irlannissa. Ohjelmaan voi hakea joulukuun puoliväliin asti.

tavassa organisaatiossa että organisaatioiden kulttuurienväliseen vertailevaan tarkasteluun.

Pyöreän pöydän kollegat Projektiin osallistujien kokemuksia tuodaan yhteen hankkeen lop-

9

Arkistoyhdistyksen perinteinen syysseminaari kokosi Tieteiden talolle 1.11.2013 yli sata kuulijaa. Seminaarissa tarkasteltiin muun muassa Suomen arkistolainsäädännön historiaa ja uudistamista, tekijänoikeutta sekä lakeja ja standardeja Nokian asiakirjahallinnossa.

pupuolella toteutettavissa pyöreän pöydän keskusteluissa. Näihin

asiakirjahallinnon päätehtävä on tukea yrityksen liiketoiminnan prosesseja. Tällöin keskeisiä asioita ovat tuotteiden elinkaaren dokumentaatioon liittyvät standardit, tuotevastuulain ja kirjanpitolakien vaatimukset sekä asiakkaiden tietosuojaa tukeva lainsäädäntö. Tekijänoikeuslain kysymykset puhuttavat etenkin yksityisarkis-

Suomalaisten muistiorganisaatioiden asiantuntijoi-

kutsutaan sekä suomalaisia projektiin osallistujia että ulkomaisten

Professori Eljas Orrman loi katsauksen vuosien 1939,

toissa. SKS:n kirjallisuusarkiston johtaja Ulla-Maija Peltonen

den ammatillinen osaaminen on korkeaa tasoa. Siitä huolimatta

vastaanottajaorganisaatioiden edustajia. Pöydän ympärillä kohtaa-

1981 ja 1994 arkistolakien erityispiirteisiin. Suomalaisen arkisto-

toivoi syvällistä keskustelua arkistojen roolista kulttuuriperinnön

harvoille tarjoutuu mahdollisuus työskennellä ulkomailla.

vat siis sekä englanninkielisen maailman museo- ja arkistoalan

lainsäädännön erityisenä ongelmana hän piti käsitteen määrittely-

välittäjinä. Tekijänoikeuslain uudistuksessa arkistot on rinnastettu

ammattilaiset että heidän suomalaiset kollegansa.

jen heikkoutta. Arkistotoimen kysymyksistä on arkistolain lisäksi

internetoperaattoreihin, mikä hämärtää arkistojen erityisasemaa

Suomen Lontoon instituutin ja Suomen New Yorkin kulttuuri-instituu-

 

säädetty muualla lainsäädännössä, mutta normien välinen hierar-

kulttuurilaitoksina.

tin Ammattilaiset liikkeelle – Fellows on the Move -hanke tuo liikku-

Hankkeen sisällössä erityispaino on museoiden ja arkistojen rik-

kia ei aina ole selvää. Käytännössä tämä on johtanut ongelmiin,

vuuteen uudenlaisen mallin mahdollistamalla pidemmät vierailut ja

kaan tietoaineiston avaamisessa ja luovassa jatkokäyttämisessä.

kun arkistolakia ja erityislakeja on tulkittu vaihtelevilla tavoilla eri

työskentelyjaksot. Kolmivuotinen ohjelma alkaa vuonna 2014.

Hanke avaa olemassa olevia tietovarantoja nykyistä laajempaan ja

tilanteissa.

Identiteetti vahvistuu vuoropuhelulla Päivän päätteeksi seminaarin esiintyjät koottiin paneeliin, jota

monipuolisempaan hyödyntämiseen. Arkistoneuvos Jaana Kilkki Kansallisarkistosta välitti seminaariin

luotsasi Armi Helenius Geologian tutkimuskeskuksesta. Panee-

Tavoitteena avartaa ammattitaitoa

Hankkeelle perustetaan yhteinen sähköinen alusta, jossa osallis-

kuulumisia opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmästä, jonka teh-

lissa kiteytyi ajatus siitä, että asiakirjahallinnan ammattilaisille on

Hankkeen tavoitteena on suomalaisten muistiorganisaatioiden

tujat raportoivat kokemuksistaan ja käyvät keskusteluja jo hank-

tävänä on kartoittaa arkistolainsäädännön uudistamisen tarpeita

yhä tärkeämpää oppia työskentelemään tiedonhallinnan monisäi-

ammattilaisten kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen, ammat-

keen aikana. Tuloksista kootaan myös yhteinen julkaisu, joka il-

vuoden 2014 loppuun mennessä. Tähtäimessä ei ole uusi kaiken-

keisissä verkostoissa. Ammatillista identiteettiä ei tule vahvistaa

titaidon kehittäminen ja tietoaineiston avaaminen.

mestyy hankkeen päätyttyä.

kattava arkistolaki, vaan asiakirjahallintaa koskevien uudistustarpei-

käpertymällä omiin piireihin tai linnoittautumalla jonkin yhtenäisen

den selvittäminen lainsäädännön eri alueilla. Selvää kuitenkin on,

lakipaketin suojiin. Sen sijaan on käytävä rakentamaan yhteistyötä

että uudessa arkistolaissa on tarpeen ottaa kantaa arkistolaitoksen

ja vuoropuhelua hallinnon muiden toimijoiden suuntaan.

Suomen Lontoon instituutti tunnistaa Britanniassa ja Irlannissa otollisia partneri-instituutioita, joiden kanssa sovitaan suomalai-

Hae ohjelmaan heti!

sen museo- tai arkistoalan ammattilaisen vierailusta 2–3 kuukau-

Hakemukset vaihto-ohjelmaan vuodeksi 2014 tulee lähettää Suo-

den ajaksi. Vastaavasti britannialaiset ja irlantilaiset asiantuntijat

men Lontoon instituuttiin 16.12.2013 mennessä osoitteeseen

voivat tehdä vierailun suomalaiseen organisaatioon.

antti.halonen@finnish-institute.org.uk.

Globaalia bisnestä ja kulttuuriperintöä

Hakijalla tulee olla

Nokia Oyj:n records management manager Mikko Hyvärinen

Teksti: Vesa-Matti Ovaska, ma. arkistonhoitaja, Ylioppilastutkintolau-

Vierailijoiksi lähtevät esittävät projektisuunnitelman ja perustele-

yli viiden vuoden työkokemus arkisto- tai museoalalta

valotti asiakirjahallinnon todellisuutta yrityksessä, joka toimii glo-

takunta. Kirjoittaja on myös Arkistoyhdistyksen sihteeri.

vat, mistä heidän osaamisalueestaan olisi hyötyä brittiläiselle tai

hyvä englannin kielen taito

irlantilaiselle organisaatiolle. Lisäksi he kertovat, mitä uutta osaa-

mahdollisuus työskennellä ulkomailla noin kolmen kuukauden ajan

mista heidän omassa organisaatiossaan kaivataan. Tarkoituksena • Matti Tiisanoja / Kansallisarkisto

halu jakaa työnsä tulokset.

toimivaltaan ja tehtäviin hallinnon muuttuvissa rakenteissa.

Matti Tiisanoja/Kansallisarkisto

Vuoden arkistoteko ja kunniamaininta 2013

Hakemusta varten tulee lähettää motivaatiokirje ja ehdotus vaihtoaikana toteutettavasta pro-

Seminaarin yhteydessä Arkistojen päivän toimikunta julkisti vuoden

jektista

arkistoteon, joka tänä vuonna myönnettiin Raahen poliisiaseman

lähettävän organisaation suostumus vaihtoon

tekniselle tutkijalle Raimo Lehtimäelle. Hän on vapaa-ajallaan

hakijan ansioluettelo.

toimittanut suuren määrän korjauksia ja täydennyksiä Kansallisar-

kiston ylläpitämään Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneiden Suomen Lontoon instituutti vastaa ohjelmaan osallistuvan ammat-

tietokantaan.

tilaisen matka- ja asumiskuluista. Lähettävä organisaatio vastaa ammattilaisen palkkakustannuksista, ja vastaanottava organisaatio

Kunniamaininnan sai ulkoasiainministeriön eläkkeellä oleva tieto-

sitoutuu antamaan ammatillista ohjausta ja tukea vaihdon aikana.

hallintojohtaja Martti Favorin, jonka vapaaehtoistyö merkittävien henkilöarkistojen luetteloinnissa ja järjestämisessä on ollut suurek-

teksti: Antti Halonen, ohjelmapäällikkö, Suomen Lontoon instituutti

si avuksi Kansallisarkistolle. Vuoden arkistoteosta palkittiin Raimo Lehtimäki.

Profile for Kansallisarkisto

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Advertisement