Page 2

2

akti 3/2013

akti

akti 3/2013

3/2013

Julkaisija Arkistolaitos

Pääkirjoitus

Sisältö 3

3

Palveluiden hankkiminen erikoistuneilta toimijoilta tuo usein enemmän säästöjä kuin palveluiden tuottaminen itse, todetaan pääkirjoituksessa.

Osoite Kansallisarkisto PL 258 00171 Helsinki Lehden taitto Mainostoimisto HINKU Painopaikka Kopijyvä Oy Kotisivu www.arkisto.fi Tilaukset ja palaute akti@narc.fi

4

Lyhyet

6

Väitös paljasti kotimaisella elokuva-alalla vallan kes-

kittyneen 1900-luvun alussa muutamille yhtiöille.

8

Liikkuvuusohjelma tarjoaa arkistoammattilaisille väy-

9

Arkistoyhdistyksen syysseminaarissa pohdittiin arkis-

10

Paperiarkistoinnista luopuminen voi olla organisaati-

län Britanniaan tai Irlantiin.

tolainsäädäntöä.

oille merkittävä muutos kohti helpompaa arkistointia.

12

Yksityisarkistojen kartoitus pohjustaa uutta hankintapolitiikkaa.

ISSN 1798-2065 (painettu) ISSN 2341-6327 (verkkojulkaisu) Päätoimittaja

15

Esittelyssä arkistolaitoksen vuoden 2014 koulutuspaketti.

Marie Pelkonen, Kansallisarkisto

16

Toimituskunta

18

sektorijohtaja Juhani Tikkanen, Kansallisarkisto

Arkistoyhdistys Espanjan taivaan alla. Arkistolaitoksen seulontapäätökset turvaavat myös sähköisessä muodossa olevan kulttuuriperintömme säilymisen jälkipolville.

sektorijohtaja Marja Pohjola, Kansallisarkisto tutkija Pertti Vuorinen, Kansallisarkisto

Uusia mahdollisuuksia Keskustelu julkisen hallinnon sopeuttamisesta käytettä-

tuottamisen edellytyksiä ja joustavuutta tulisi edistää ennakko-

vissä oleviin voimavaroihin rajautuu helposti näkökulmaan, jossa

luulottomasti. Esimerkiksi osuuskuntatyyppinen yrittäjyys pape-

sopeuttamista tarkastellaan yksinomaan nykyisten tehtävien su-

riarkistojen järjestämis- ja digitointiprojekteissa voisi tarjota erityi-

pistamisena, karsimisena tai alasajona. Kiire ja muut paineet ka-

sesti nuorille mahdollisuuksia työllistyä alan tehtäviin – varsinkin,

peuttavat tässäkin ajattelua.

jos vaihtoehtoisia toteutustapoja syntyy lisää ja julkinen hallinto

johtaja Päivi Hirvonen, Jyväskylän maakunta-arkisto

19

Toimitussihteeri

20

Kansallisarkiston uusi näyttely kuvaa suomalaisen

22

Arkistolöytöjä / Käsitätkö?

lisuutena uusien liiketoimintamallien luomiseen sekä olemassa

Digitointipalveluissa yritystoimintaa ja siten vaihtoehtoja on jo nyt

23

Sähköinen toimintaympäristö asettaa salaisuuksien

olevan palvelutuotannon uudistamiseen ja monipuolistamiseen.

tarjolla runsaasti. Erityisesti laajat järjestämis- ja digitointihankkeet

säilyttämiselle omat haasteensa, arkistonhoitaja Tarja

Enää kaikkea ei tarvitse eikä ole edes järkevää tehdä itse. Palvelui-

olisi järkevä toteuttaa eri tahojen yhteistyönä; silloin hankkeet voi-

Leino toteaa.

den hankkiminen siihen keskittyneiltä ja erikoistuneilta toimijoilta

taisiin vaiheistaa ja palvelut tuottaa hajautetusti siellä, missä sii-

Kannen kuva Jaakko Ikonen

on usein kustannustehokkaampaa kuin voimavarojen sitominen

hen on parhaimmat edellytykset. Samalla säännösten asettamat

oman infrastruktuurin ylläpitoon tai palveluiden tuottaminen itse

vaatimukset, kuten järjestämisen ja luetteloinnin tai indeksoinnin

Kuvassa homekoirakouluttaja Hanna Vänttilä

supistuvin voimavaroin.

oikea taso ja muut laadulliset tekijät voitaisiin varmistaa tarkoituk-

Minna Nurro, Viestintätoimisto Lumitähti

Tarkka kuonoko avuksi arkistoaineiston suojelussa?

parlamentarismin ensiaskeleita.

rohkaistuu yhä useammin hankkimaan tällaisia palveluita.

minna.nurro@pp.inet.fi On kuitenkin tärkeää, että sopeuttaminen nähdään myös mahdol-

sekä koiransa Keira ja Karbo.

senmukaisimmalla tavalla. Myös arkistoalalla palvelutuotantoa voidaan monipuolistaa, syn-

Pääkirjoituksen kuva

nyttää uutta yrittämistä ja edistää kilpailua. Samalla kun uudiste-

Rodeo

taan muita hallintorakenteita, myös palveluiden hankkimisen ja

Teksti: Juhani Tikkanen, sektorijohtaja, Kansallisarkisto

Profile for Kansallisarkisto

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Akti 3/2013  

Arkistolaitoksen asiakaslehti

Advertisement