Page 1


Zandwijkse Molen Tijdens de pauze langs de Alm, nabij Fort Altena


Lekko

Het woord Lekko is een verbastering van het Engelse Let Go. Dit commando werd gegeven wanneer de trossen los moesten worden gegooid of men het anker moest laten vallen.

Bronvermelding Kaarten Google Maps / Kanokaart.nl Historische kaart/tekst Waaltje historischbarendrecht.nl Greenland paddle foto Logo Hollandse Delta Inuit foto Kano en Kajak foto Kano van Pesse foto Kanotities Youtube logo

academic.ru Hollandse Delta Edward S. Curtis cornwall­canoes.co.uk holopunicanoes.com kk.org Drents Museum TKBN Youtube.com

Overige foto's

Lekko Leden

© 2013, Kanovereniging Lekko Uitgegeven in eigen beheer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorwoord Beste watersporter, Voor je ligt de informatie brochure van kano­ vereniging Lekko. Een gezellige en bruisende vereniging die zijn huisvesting heeft aan de oevers van het al oude Waaltje. Waar eens de grote zeilschepen op weg naar zee het landschap sierden kunnen we nu genieten van de natuur en de rust. Of je nu gaat varen met een kajak of kano het blijft genieten op het water. Ik hoop dat je zo enthousiast wordt na het lezen van dit magazine dat ik je op een donderdagavond bij onze vereniging mag ontmoeten. Op deze verenigingsavonden kun je dan kennis maken met diverse boten en verschillende typen boten uitproberen en kun je de gezellige verenigingssfeer proeven. Na een avond met de vereniging kennis gemaakt te hebben durf ik te wedden dat je meteen verkocht bent en tot de spontane leden van de vereniging gaat behoren. Met vriendelijke groet, Fred Oostervink (Voorzitter)


Botenloods

Over Lekko

Historie van de vereniging We gaan terug naar het jaar 1985. Aan de oever van het Waaltje besloten een aantal fanatieke kanovaarders een vereniging op te richten.

Het bestuur van Lekko bleef actief en in 1995 werd het beleidsplan "Lekko op weg naar 2000" ontwikkeld, met als doel het aantal ligplaatsen uit te breiden en een verenigingsvloot te starten.

Op 11 april van dat jaar, tijdens de eerste vergadering van het voorlopig bestuur, bestaande uit: Nico van Gijn, Ine Speelman, Charles de Vos, John Wonink en Leo en Annemiek Suijker, werden plannen gemaakt over de inhoud van de vereniging.

Op 9 november 1996 werd de uitbreiding van de botenopslag, in de vorm van een container door de ambtenaar van sportzaken van de gemeente Barendrecht, dhr. van Dijck en de voorzitter van de sportstichting, dhr. Nooteboom, officieel geopend.

Er moest veel gevaren worden, zowel individueel als gezamenlijk, de kanosport moest gepromoot worden en zo snel mogelijk moest het een echte vereniging worden met een naam en een eigen terrein.

Juni 1997 bracht weer een hoogtepunt voor Lekko. De vernieuwde steiger werd officieel door de wethouder van sportzaken van Barendrecht geopend.

Er waren namen genoeg die geschikt waren, zoals: Merte Meo / op eigen kracht, De Bevers, Neptunus, Lekko, De Whales en Het Peddeltje Tijdens de eerste algemene ledenvergadering op 28 oktober 1985 werd de vereniging een feit met het goedkeuren van de statuten. Als naam werd kanovereniging LEKKO gekozen. Ook het clubblad kreeg zijn welbekende naam AQUANAUT. Voor de logo足wedstrijd waren 19 formulieren ingeleverd met als winnaar nr 14, de voorganger van ons huidige logo. In 1987 werd toegetreden tot de Sportstichting van Barendrecht. Ook werd extra geld voor de vereniging verdiend door mee te doen aan de grote clubactie, een rommelmarkt in Ahoy en een sponsortocht.

In juni 1999 werd de fundering geplaatst voor het nieuwe clubhuis. Na heel veel uren zelfwerkzaamheid werd het nieuwe onderkomen op 27 mei 2000 door dhr. van Oorsel (wethouder van sport en recreatie) geopend. Lekko bleef op allerlei gebieden actief en timmerde hard aan de weg. De naamsbekendheid groeide, de vereniging kreeg een eigen web足site. Er kwam weer een nieuw spaarplan, want binnen afzienbare tijd moest de botenopslag vernieuwd worden. In mei 2009 werd de nieuwe botenloods feestelijk geopend. In juli 2010 werd de 25 ste verjaardag op een gezellige en feestelijke wijze gevierd.

Weetjes

In mei 1988 stemde de gemeenteraad van Barendrecht positief over de vestiging van kanovereniging Lekko en vanaf 1 september 1988 was Lekko huurder van een gedeelte van het terrein aan het haventje van Barendrecht.

De vereniging heeft 80 leden

Op 21 april 1990, tijdens de landelijke watersportdag en de open dag van Lekko, werd het clubgebouw feestelijk door de toenmalige burgemeester van Barendrecht, dhr. v.d. Wouw, feestelijk geopend. De dag werd afgesloten met een maaltijd en een kanotocht op het Waaltje.

Het nieuwe club足gebouw werd in 2000 gerealiseerd

Het 10足jarig jubileum werd met een groots weekend gevierd in de Weerribben.

Lekko is opgericht in 1985

De nieuwe botenloods werd in 2009 gerealiseerd


Den Bosch

Stad en Land

Aanleggen in de stad om een stadswandeling te maken.

Varen bij Lekko Aan de Noldijk 73 vindt men het clubgebouw en botenloods van de vereniging. Het clubgebouw biedt onderdak aan de kantine, kleed­ kamers, douches en toiletten. De botenloods is ruim opgezet en recent zijn veel plaatsen uitgerust met handige rollers waardoor het zelfstandig in/uithalen van de kajak of kano nog makkelijker is geworden.

Peddelrek

Lekko heeft de lijfspreuk van het TKBN (Toeristische Kano Bond Nederland) overgenomen; niets moet, alles mag. Daarbij zorgt de vereniging voor een goede basis; een actief toerprogramma, een goede botenloods, een mooie kantine en elke donderdagavond de clubavond. Het seizoen beginnen we met de traditionele pannenkoekentocht, de zomervakantie luiden we in met een barbecue en het seizoen wordt afgesloten met de snerttocht.

Elke donderdag is er clubavond, deze begint rond 19.30, maar meestal zijn er al eerder leden aanwezig. Er zijn het hele jaar door leden die het water opgaan, andere blijven gezellig aan de bar praten over kanovaren en al wat meer. Deze avonden zijn bij uitstek geschikt om je te laten informeren over techniek en boten.

Kandteninsepannenkoekentocht) (tij

Op donderdagavonden kun je ook komen proefvaren. De kosten hiervoor bedragen €10,­ voor twee avonden.

Eenmaal lid kun je, indien gewenst, deelnemen aan oefeningen. Aan de hand van hetgeen je uiteindelijk met canadees of kajak wilt doen wordt dan gekeken welke oefeningen nodig zijn. De basisoefeningen vinden plaats op het Waaltje, maar wil je op groot water of zee varen zullen enkele oefeningen ook op de rivier of zee plaats vinden.

Oefen water ivng voor groot a a rd e rs


Geschiedenis van het Waaltje

De Waal, zoals we die thans kennen als boezemwater, brengt ons nauwelijks op de gedachte dat we hier te maken hebben met de grote rivier de Waal, die boven Nijmegen van de Rijn aftakt. Toch is dit het geval. Rijn, Waal en Maas mondden vroeger afzonderlijk van elkaar uit in zee. Van de drie rivieren was al sinds de tijd van de Romeinen de Waal de machtigste. Rond de 16e eeuw is daar pas verandering in gekomen. Niet alleen hebben in dit rivierengebied de stroomlopen zich in de loop van de eeuwen gewijzigd en verder vertakt, maar ook de naam veranderde. De Waal liep voorheen, zonder enige aanraking met de Maas te hebben gehad, van Gorinchem naar Dordrecht. Vervolgens liep hij tussen de Zwijndrechtsewaard en de Riederwaard door in de richting van Heinenoord, verenigde zich met de Maas, om daarna verder stroomafwaarts voorbij Den Briel in zee uit te monden. Lange tijd behield de Waal in dit gebied zijn naam, doch later is het gedeelte, dat zich uitstrekt van Gorinchem tot Alblasserdam, Merwede genoemd. Naderhand, toen de Riederwaard meer en meer van de Krimpenerwaard gescheiden werd en de "Merwede" zich met de Lek en IJssel verenigde, is de naam Merwede overgegaan op de gehele rivier. In 1332 gaf graaf Willem III opdracht de Waal af te dammen en nam de kosten op zich. Door de afdamming van de Waal zouden de Zwijndrechtse­ en Riederwaard aan elkaar worden gehecht. Het betrof de Oostendam, in H.I. Ambacht, en de Heerjansdam, respectievelijk 200 meter en 450 meter lang. We moeten hierbij wel bedenken dat deze dammen in een grote getijde­rivier tot stand moesten worden gebracht hetgeen, waterbouwkundig gezien, voor die tijd een moeilijke klus was. De ervaring die met dit soort werken werd opgedaan, zou later tot gevolg hebben, dat op tal van plaatsen langs de Europese kust, Hollanders moeilijke bedijkingen en afdammingen zouden gaan aanbrengen en daarmee internationaal faam verwierven. Het gedeelte Waal, dat van Alblasserdam naar Heinenoord stroomde, heeft altijd zijn oude naam behouden, ook sedert het aan beide zijden werd afgedamd en in een boezemwater veranderde. De naam blijft ons herinneren aan de tijd, dat de rivier hier nog een uiterst belangrijke rol vervulde in onze delta. *

Deze tekst over "Het Waaltje" is gedeeltelijk overgenomen uit de geschiedkundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard en den Riederwaard (1848) van J.W. Regt.

Meer weten over de lokale geschiedenis? Bezoek historischbarendrecht.nl

Deze anomieme kaart is gemaakt rond 1540 met daarop de Waal. Graaf Willem III liet in 1331­1334 het Waaltje afdammen bij Heerjansdam en Oostendam. Daarna was er minder kans op over­ stromingen. (afb. uit ‘Een schatkistje uit Reijerwaard’, uitg. Waterschap IJsselmonde, Barendrecht 2002).


Het Haventje Aan de linkerzijde de

steiger voor eenvoudig

in/uitstappen

Het Waaltje Het haventje waar naast KV Lekko ook de roeivereniging Barendrecht en scouting de Brandean zijn gevestigd ligt aan het Waaltje. Het Waaltje is een binnenwater met een uitstekende waterkwaliteit. Sta niet raar te kijken wanneer je een badmuts boven het water ziet uitsteken! Door de waterkwaliteit is het ook een geliefd water bij zwemmers. Op mooie dagen kan op veel stukken de bodem worden gezien en het schone water geeft ons de gelegenheid natte oefeningen te doen, zonder echt vies te worden. In de zomer kan het Waaltje wat druk zijn met pleziervaartuigjes, maar daar buiten is het rustig vertoeven op dit mooie stukje water.

De Waal, zoals het officieel heet, maar nogal voor verwarring zorgt met de grote broer, is een boezemwater. Dat is dan ook de voornaamste functie en wij kanovaarders varen daar wel bij. De lengte van het Waaltje is zo'n 8 kilometer, op zijn breedst 70 meter, gemiddeld 5 meter diep en tegenwoordig maximaal 11 meter diep. Daarmee huisvest het zo'n 78 hectare water. Het Waaltje valt onder het beheer van waterschap Hollandse Delta, dat niet ver van het Waaltje haar hoofdkantoor heeft staan.

bezoek de site

ook in de winter wordt er gevaren


De Mark

Kajak

Canadees (een kano)

De natuur in

De Mark is een prachtige rivier. Het uitzicht vanaf de rivier doet denken aan schilderijen uit vervlogen tijden.


Canadees

Kajak Het woordje kano wordt in Nederland vaak onterecht gebruikt om zowel kano en kajak te duiden. Dit is anders dan in bijvoorbeeld de Engelse taal, waar een canoe alle kano’s (een canadees is een kano) omvat, maar zeker geen kajaks. Om verwarring te voorkomen bij onze vereniging, waar de aanwezige kano’s zich beperken tot canadees kano’s spreken we dan vaak bewust van canadees­ en kajakvaren. In de foto's links, hieronder en boven wordt duidelijk wat de verschillen zijn.

Sommige leden varen beide boten, andere kiezen bewust. Die keuze is vaak afhankelijk van een voorkeur of met een bewust doel voor ogen. Binnen onze vereniging kunnen wij je informeren en begeleiden.

Heel kort; een kano wordt met een peddel met enkel blad gevaren, een kajak met een peddel met aan elke zijde een blad. Het sturen van een canadees wordt puur met een peddel gedaan, een goede peddeltechniek is absoluut een must.Bij de kajak kan er gestuurd worden door gebruik te maken van het lichaam, het zgn. opkanten. Bij Lekko wordt gevaren in canadees en kajak, hierdoor heb je als nieuw lid ook de mogelijkheid beide te proberen.

De meneer hierboven is een Inuit en vaart in een Qajaq gemaakt van zeehondenhuid. De peddel is een, wat wij noemen, Greenland peddel. Deze is langer en kent smallere langere bladen dan de Europese peddel. Aan de andere zijde van het Amerikaanse continent voeren de Aleut met wat zij een Iqyax noemde. Het woord kano komt van de Caribische kenu, dat via het Spaans canoa werd. Wist je dat de oudste kano in Nederland is gevonden? Deze komt uit de periode 8200­7600 v.Chr en is te zien in het Drents museum in Assen.


Kortenhoefse Plassen

Op de plassen

Tijdens een zomerse dag is het heerlijk vertoeven op de Kortenhoefse plassen.


Utrecht

Door een stad

Vanaf het water ontdek je dingen die je te voet of op de fiets mist.

Al kano足 of kajakvarend ontdek je vaak dingen die je eerder niet zou hebben gezien en kom je op plaatsen waar je te voet of op de fiets niet kunt komen. Veelal is het niet druk op het water, waardoor je anders dan bij wandelen en fietsen niet afgeleid bent door het overige verkeer. Lekko is een echte toervereniging, dat betekent niet dat er geen andere disciplines worden beoefend, maar het toervaren staat centraal. Binnen de vereniging wordt elke twee weken een toertocht gepland vanaf maart tot begin november, met een kleine pauze tijdens de zomervakantie. Op pagina 15 van dit magazine vind je de kalender, zo krijg je een goede indruk wat er allemaal wordt ondernomen. De complete agenda vind je ook online: http://www.lekko.nl/agenda.html

De belangen van toervarend kano足 en kajakvaarders worden behartigd door de Toeristiche Kano Bond Nederland. Deze overlegt met andere watersport足organisaties en overheid. Daarnaast organiseert men tochten, biedt men leden de mogelijkheid de kano of kajak voordelig te verzekeren, zijn de leden tijdens TKBN en verenigingstochten verzekert voor aansprakelijkheid en brengt het 6x per jaar het blad kanotities uit. Als lid van onze vereniging ben je automatisch TKBN lid. Meer informatie? http://ww.tkbn.nl

Als lid van Lekko en dus de TKBN ontvang je 6x per jaar het blad Kanotities.


Aanmeldformulier Gelieve het formulier in te vullen en in te leveren tijdens de clubavond of digitaal te sturen aan secretaris@kv­lekko.nl Voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd volgens de hieronder opgegeven indeling (prijzen voor 2015): Hoofd­lidmaatschap

€ 70,70

Gezins­lidmaatschap

€ 46,20

Aspirant­lidmaatschap

Gratis

Stalling Canadees / Viskayak in botenloods Stalling Kajak in botenloods

€ 77,05 € 57,45

(incl.€18,90 TKBN lidmaatschap) (alleen hoofdlid betaalt contributie tbv TKBN)

(zijnde een gezinslid jonger dan 15 jaar, alleen mogelijk onder begeleiding van ouder gezinslid)

De contributie wordt berekend over een heel of nog resterend deel van het verenigingsjaar met dien verstande, dat de contributie ingaat per eerste van de komende maand.

Naam * Adres * Postcode * Woonplaats * Man

Vrouw

Hoofdlid / Gezinslid?

Hoofdlid

Gezinslid

Reeds TKBN lid?

Nee

Ja

Ligplaats gewenst?

Nee

Geslacht * Geboorte Datum * Telefoonnummer * Ingangsdatum * E­mail Adres

Vragen/Opmerkingen

Ja, voor kajak

Ja, voor kano/viskajak


Weekend varen Onderweg tijdens het Lekko Weekend (2012)

Kaag en Braassem

zo zo do za zo zo zo za zo zo zo za za zo zo vr za zo zo zo zo za

Toer Kalender 2016

17 januari 14 februari 18 februari 5 maart 20 maart 10 april 24 april 14 mei 22 mei 4/5 juni 19 juni 26 juni 2 juli 9 juli 21 augustus 4 september 9 september 17 september 18 september 2 oktober 16 oktober 30 oktober 12 november

Groot Water

Wandeltocht Meijendel en Sparregat Wandeltocht Loonse en Drunense Duinen Algemene Leden Vergadering Pannenkoekentocht Bernisse Leiden Rotte Opendag Lange Linschoten Lekko Weekend De Mark Grebbelinie Lekko BBQ Lekko Zaterdag Binnenmaas en Achterland Rondje Almkerk Avond/nachttocht Hollandse Biesbosch Opendag i.v.m. nationale sportweek Rondje Ottoland de Vecht Clarabos 足 Zuiderpark Kromme Rijn Snerttocht

Vertrek Vertrek Aanvang Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek Aanvang Vertrek

09:00 09:00 20:00 15:00 09:00 09:00 09:00 12:00 09:00

Vertrek Vertrek BBQ warm Vanaf Vertrek Vertrek Vertrek Aanvang Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek Vertrek

09:00 09:00 18:00 13:00 09:00 09:00 20:00 12:00 09:00 09:00 09:00 09:00 15:00

Vanaf de maand mei tot en met oktober geldt dat elke donderdagavond, zaterdag of zondag er bij goede omstandigheden een zeetocht of Oude Maas tocht gepland kan worden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven stuur dan een e足mail naar ikwilmee@kv足lekko.nl .


Bezoekadres Noldijk 73 Barendrecht Postadres Noldijk 114 2991VL Barendrecht info@kv足lekko.nl www.kv足lekko.nl youtube.com/kvlekko

Lekko magazine  

Magazine met informatie over Kanovereniging Lekko in Barendrecht

Lekko magazine  

Magazine met informatie over Kanovereniging Lekko in Barendrecht

Advertisement