Page 1
КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ИЗДАНИЕ

Филиал журнала КАНОН East Side Edition

12(24) DECEMBER 2010

Главный офис редакции: 14400 Bel-Red Rd, Suite 101B, Bellevue, WA 98007 Office: (425) 772.8462 info@KanonSeattle.com

Журнал издается с 2002 года в штате Вашингтон. На Восточном побережье журнал издается с апреля 2008 года.

Главный Редактор / Editor-in-chief Oleg Martynenko editor@KanonSeattle.com

Часы работы филиала

Mo-Fr 9.00am - 5.30pm Директор отдела рекламы и маркетинга

43 W Crossville Road, Roswell, GA 30075

Владимир Федорук

Александр Федорук Технический директор

Дизайн и верстка / Design & make-up Kanon Advertising Agency www.KanonUsa.com Издатель и правообладатель журнала КАНОН - KANON INC., Seattle 2010 © Все права сохранены.

8 Счастливого Рождества 13 Надежда сирот 14 Что? Где? Когда? 18 Праздничный ужин 20 Как дожить до золотой свадьбы? 22 Кашель 24 Христианский кроссворд

8

18

20

22

КАНОН > ДЕКАБРЬ `10

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Office: (404) 578-7622 Fax: (770) 517-4619 web-site: www.KanonEast.com E-mail: info@KanonEast.com

Редколлегия / Contributors Andrey Martynenko Victoria Gaydaeva Julia Maruk Nadia Khomaziuk

Церковь Божья Маслина ................... 2 Распродажа электроники .................. 3 Шахматный Клуб .............................. 3 Все виды страхования ...................... 5 Олег Айзенштейн - ортодонт ............. 5 Silvia Dunne - Georgia Realty .............. 7 Алла Альперт - стоматолог ................ 7 Объявления, Авто-Базар ................. 16 Florida Honey .................................. 16 Air/Bags, Alpha & Omega ................. 17 Alex Dubrovsky - realtor GA ............... 17 Ориентир . ..................................... 17 Mission Valley Travel . ....................... 17 Адвокат Roderick H. Martin .............. 25 Absolute Chiropractic & Wellness . ...... 25 Truck Driving School ........................ 25 Похоронное Бюро Атланты .............. 26 Юридические услуги . ..................... 27 Компания H&R Block ....................... 27 Акушерство и гинекология .............. 27 Cross Country Supply - Stucco .......... C&N Insurance Agency ..................... Иммиграционные Адвокаты . ........... Удостоверения, ID-карточки ............ Адвокат Charles G. Harbin Jr. . .......... Электрическая орешница ................ Alfia - Weight Loss ........................... Оздоровительный Центр ................. Бизнес-центр Славянский Двор .......

28 28 28 29 29 29 30 31 32


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010
ǢǯãǯåǮǬ•DZǭßǬǮæǯDZǬ

͖͒͑ͱ͏Ì͑͊͜ͅÌ͇͔͊͐ͱ Ì͇͉͊͠Ì͕͗͏͉͍͖͊͠Ì ͌ͅÌ͇͕͊͐ Ì͖͛͒Ì͓͌͒ͅ͏͑ͱ͖͊Ì͓͒͏͊Ì͔͍͌͊͑ͱ Ì ͛͊͏͇͎͒͊Ì͗͋͊Ì͓͔͕͖͒͒Ì͑͊Ì͖͐͒͋͊ Ì̲ͅÌ ͓͒͐͒͝͠Ì͕͊͆͊Ì͕͐͒͐͗ͅÌ͙͒͐͒Ì͕͓͍͕͊͑ͅÌ ͍͔͖͖͌͒͆͊͊ͅÌ͖͊͏͇͍͉͍͊͊͑͊ Ì͎͓͖͔͒͐͊͢͠ Ì ͖͙͊͑͒͏͈͍͍͒Ì͓͖͍͍͚͍͍͒͐͌ͅÌ͔͕͔͕͇͊͗͒ Ì ͍͐͒͆͏͑͗͢͠Ì͕͇ͱ͌͠ Ì͕͚͍͒ͅ͏͑͊͟͠Ì͕͖͍͊Ì͍Ì ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͉͔͈͍͙͗Ì͍͈͔Ì͉͏ͱÌ͔͌͗͐ͅͅ Ì̲͒Ì ͇Ì͛ͣ͐Ì͍͒͑Ì͓͈͖͒͐͒͢ͅÌ̧͖͟͠Ì͊ͣ͝Ì͆͒͏͊͊Ì ͌͑ͅͱ͖͍͐͟Ì͍Ì͓͇͔͙͕͖͍͒͊͑͒͑͐͟ Ì͍͏͍Ì͍͒͑Ì ͖͇͒͏͎͖͊͢ͅÌ͇͍͍͑͐͑͊ͅÌ͖͒Ì͈͏͇͈͑͒͒ͅÌ ̸Ì͏͉͊͢ҧÌ͑͊Ì͕͖͒ͅ͏͕͒͠Ì͇͔͍͊͐͊͑Ì ͈͌ͅ͏ͱ͉͇͖͟͠ͅÌ͇Ì͈͏͍͗͆͑͗Ì͕͕͐͟͏ͅ Ì ̲͉͇͊͑͒ͅÌ͍͖͛ͅ͏Ì͓͍͕͐͠ͅÌ͉͖͊͊ҧÌ͎Ì̧͈͒͗Ì͍Ì ͓͍͌͒͐͑ͅ͏Ì͉͒͑͒ Ì͍͎͗͑ͅ͏͑͒͊͠Ì̮͍͕͕͗ Ì ͕͓͕͍͆͒ͅÌ̷͊͆͊Ì͌ͅÌ͖͒ Ì͖͛͒Ì̷͟Ì͔͉͍͒͏͕ͱ Ì ̷͓͔͊͊͠Ì͑ͅÌ̷͇͒ҧÌ͉͊͑͠Ì͔͉͍͒͋͊͑ͱÌ͐͟Ì ͓͒͏͗͛͊͐ͅÌ͕͐͊͟ͅÌ͎͔͕͍͇͊͟ͅ Ì͋͊͏͑͑͊͟ͅÌ ͓͉͔͎͍͒ͅÌ̦͉͔͑͊ҧ ÌÌ͈͉͒ͅ Ì̦͉͔͑͢͜ͅÌ ͕͆͒ͅ͏͖͑͒͢Ì͓͔͇ͅ Ì̵͉͍͒͋͊͑͊Ì̮͍͕͕͗ͅÌ ̺͔͍͕͖ͅÌdÌ͖͒͡Ì͕͐͟ͅҧÌ͉͔͈͚͒͊͑͑͟ͅҧÌ ͓͉͔͎͒͒ͅÌ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͗ Ì͍Ì͐͟Ì͍͐͊͊͐Ì ˹̢̢̤̗̜̙Έ̫̜̦̦̙̟̜̔ ͓͔͍͇͍͏͈͍͊͢Ì͓͒͏͖͗͛͠ͅÌ͈͊͒Ì͇͇͑͒͠Ì͍Ì ͇͇͑͒͠ Ì͓͔͍͇͊͊͋ͅͱÌ͖͖͒͡Ì͓͔͉͍͎͌͑ͅ Ì ̱͟Ì͕Ì͔͉͕͖͒͢͠ͅÌ͓͔͉͊͊ͣ͐ͅÌ͇Ì͇͍͜ͅÌ͔͎͍͗Ì ͇͔͉͖͕͒͌͒͋͠ͅͱÌ͇Ì̮͍͕͕͗͊ Ì̪ͅҧÌ̧͈͒Ì ͖͖͒͡Ì͓͔͉͍͌͑͛͑͟ͅҧÌ͔͑͒͐͊Ì͔͋͗͑ͅ͏ͅ Ì ͖͒͐͗͡Ì͐ͅ͏͍͎͛͗͠Ì͓͔͍͑ͱ͖͠Ì͍Ì͚͍͖͊͑͠Ì ̭͉͗͐ͅͅҧ͖͕͊͠Ì͓͔͒͆͊͋ͅ͏͒Ì͗͋͊Ì͚͊͏͒͊Ì ͖͖͒͡Ì͓͉͔͎͒͒ͅÌ͓͔͇͊͊͟͜Ì͇͕͈͊͒Ì ͉͕͊ͱ͖͍͏͖͍͊ͱÌ͓͕͒͏͊Ì͍͐͏͏͍͊͑͗͐ͅ ÌÌ ͕͖͒ͅ͏͈͑͒͒͠ ͏͖͊Ì͉͑͌ͅͅÌ͕͍͒͌͑͑͊ͅÌ͎͉͈͋͒͒ͅÌ͍͌Ì͕͑ͅÌ ͕͇͔͊͏͍͏ͅÌ͕͐͟͏͠Ì͒Ì͇͒͌͐͒͋͑͒͐Ì͎͚͒͑͊Ì ̪͊ҧ͕͖͇͍͖͊͏͑͒͠ Ì͎͈͉͒ͅÌ͖͐͊͛͊͜͠ͅÌ ͕͇͖͊ͅÌ͍Ì͒Ì͇͖͔͒͒͐Ì͓͔͍͕͖͇͍͍͊͜Ì̺͔͍͕͖ͅ Ì ͒Ì͕͕͖͛͊͠ͅ Ì͑͗͋͑͒Ì͍͕͎͖͠ͅÌ͍͐͊͑͑͒Ì ̲͒Ì͑͊Ì͖͖͗ ͖͒Ì͆͟͏͒ Ì̶͓͕͍͖͊ͅ͏͠Ì͑͊Ìͱ͇͍͏Ì ̮͍͕͕͗ͅ Ì͖͂͒Ì̳͑Ì͉͖͋ͣ Ì͎͈͉͒ͅÌ͍͈͑͛͊͒Ì ̶͊͆ͱÌ͑͊͐͗͜ͅÌ͕͇͔͍͎͒͊͐͊͑͑͗Ì͖͎ͅ Ì͎͎ͅÌ ͍͌Ì͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͇͟Ì͍͖͐͊͊͊ Ì͗͋͊Ì͑͊Ì ͓͔͍͒͌͒͜͏͒Ì͖͒͡ÌÌ͏͖͊Ì͉͑͌ͅͅ Ì̺͖͒ͱ Ì ͉͇͗͒͏͖͇͔͊͒ͱ͖͊ Ì͖͂͒Ì̳͑Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͖͒ҧÌ ͍͖͌͑͛͊ͅ͏͑͠ͅͱÌ͕͖͛͠ͅÌ͈͑͊͒͜ͅÌ͕͖͇͒͆͊͝ͅÌ ͎͔͕͖͒͒ͅҧ Ì͎͖͔͒͒ͅͱÌ͖͎ͅÌ͇͏͖͊͛ͣ Ì͖͂͒Ì̳͑Ì ͕͇͑͒ͅÌ͇͔͊͑͗͏͕͠ͅÌ͎Ì͖͒͐͗Ì͓͏͇͛͊͑͒͐͗ͅÌ ͓͉͖͒͆͗͋͊ͅÌ͕͑ͱ͖͠Ì͕͎͍͐ͅ Ì͉͊͏͍͊͢͝ͅÌ ͕͕͖͒͒ͱ͍͑͢ Ì͎͖͔͒͒͒͊Ì͑͆ͅ͏͉͢ͅ͏͍Ì ͍͋͌͑͠Ì͘ͅ͏͍͇͒͜͠ҧ Ì͖͂͒Ì̮͍͕͕͗Ì͕͉͖͒͌ͣͅÌ ͓͔͇͊͊͟Ì͙͔͍͕͖͍͑͊ͅÌ͇Ì͎͔͒͗͋͊͐͢͝ͅÌ͍͙Ì ͇Ì͇͕ͅÌ͕͖͔͊͐͏͍͊͑͊Ì͕͇͔͍͖͒͊͜͠Ì͇Ì͕͇͒͊ҧÌ ͱ͕͎͌͛͊͒͐͟Ì͍͔͐͊Ḭ͉͍̀͢Ì͕͖͍͒͗͊͏͍͕͠Ì ͍͍͋͌͑Ì͖͛͒ ͍͉͑͆͗͠Ì͇͊͏͍͎͒͊ Ì̲͒Ì ͇Ì͕͖͇͇͍͗͐͒͑ͅͱ͙Ì͕͇͍͙͒ Ì͍Ì͔͍͒͐͛ͅ͏͕͒͠Ì ͏͍͜͠Ì͓͕͒͏͊Ì͖͈͒͒ Ì͎͎ͅÌ͇͟Ì͓͇͒͌͒͏͍͖͊Ì ͕͕͑͊͒͐͟͏͊͑͑͒͊Ì͕͔͉͚͊͊Ì͍͙ Ì̳͍͑ Ì ̫͐͗Ì͔͉͍͖͕͒͠ͱ Ì͇͔͕͖͖͒͌͠ͅͅÌ͇Ì͇͊͜ͅҧÌ ͇͑͌͟ͅͅͱÌ͕͊͆ͱÌ͉͔͍͐͗͐͟ Ì͒͆͊͌͗͐͊͏͍Ì ͍͍͋͌͑Ì͍Ì͕͖͓͍͖͗͠Ì͑ͅÌ͖͔͓͒͗ Ì͇͉͊͗͗͢͝Ì͎Ì ̵͍͐ Ì  Ì̶͈͉͊͒͑ͱ Ì͕͖͒ͱÌ͑ͅÌ ͇͔͖͐ͅͅÌ̳͖͈͛͊͒Ì͉͒͐ͅ ͓͔͈͒͒͊Ì͇͈͑͒͒͒Ì͉͕͊ͱ͖͍͏͖͍͊ͱ Ì͕͖͊͠Ì͇͕͊Ì ͕͇͍͒͑͒͑ͅͱÌ͕͇͑͒ͅÌ͉͖͕͌͗͐͠ͅͅͱÌ͒Ì͍͍͋͌͑Ì ̯͎ͅÌ͆͟Ì͍͑Ì͕͇͔͎͊ͅ͏͍Ì͕͈͉͊͒͑ͱÌ ͑ͅÌ͆͒͏͊͊Ì͈͏͒͆ͅ͏͑͒͐͠Ì͔͇͗͒͑͊ ͈͍͔͏ͱ͉͑͟Ì͑ͅÌͣ͏͎͙ͅ Ì͍͑Ì͓͕͖͔͍͊͏͍Ì ͇͍͖͔͍͑͟ Ì͕͎͒͏͎͒͠Ì͆͟Ì͕͖͗͊͟Ì͑͊Ì ̴͔͍͕͎͔͒͆͑͒Ì͕͇͖͒͒͌͑͠ͅͅ Ì͖͛͒Ì͐͟Ì ͙͇͖͇͒͟ͅͅ͏͒Ì͍͑͜ͅÌ͓͔͉͓͔͉͍͊͌͑͛͑͊͟ͅÌ ͍͇͋ͣ͐Ì͇Ì͓͙͒͗͡Ì͓͇͔͙͕͖͈͒͊͑͒͑͒͒Ì ͉͍͆͗͑ Ì͇Ì͎͑͗͑ͅÌ̵͉͕͖͇͒͋͊ͅÌ͇͕͊Ì ͏͉͍͢Ì͇͕͖͇͖͛͗͗͢Ì͙͉͍͕͖͑͊͒͆͒͐͒͠Ì ͇͕͓͔͍͒ͱ͖͍ͱ Ì̺̺̟Ì͇͎͊Ì͖͎͔͒͟͏Ì͑͐ͅÌ ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͇͙͑͒͟Ì͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͊ҧ Ì͑͒Ì ͕͖͇͍͖͕͒͑͒͠ͅͱ Ì͉͖͕͌͗͐͠ͅͅͱ Ì͇͈͌͏ͱ͖͑͗͠ Ì

ǟDZǬæǬ•Ý•åǭóǭDzǬ

6

ƿƻǁǂǁȩbȩÙƿǀƼÉDžÊȩ

͓͕͎͗ͅҧÌ͎͔͎͊͒͐͜ͅÌ͈͏͌ͅͅ Ì͑ͅÌ͖͍͕͖͇͑͒ͅÌ ͔͉͍͒͋͊͑ͱÌ̧͈͒ͅÌ͛͊͏͇͕͎͍͍͒͊͛͊͐Ì ͈͏͍͌͐ͅͅ Ì̶͐ͅÌ͓͒Ì͕͊͆͊Ì͓͔͉͍͎͌͑ͅÌ ͇͗͊͑͛͑ͅÌ͇͒͏͊͆͑͒͜ҧÌ͖͕͔͐͒͊͒͘ͅҧ Ì ͆͏͈͙͍͒͗͑͊͐ͅͅÌ͎͔͍͚͒͟ Ì͙͇͍͒Ì͍Ì ͕͎͌͒͛͑͐͟ͅÌ͍͒͗͊͑͊͐͝͝Ì͉͉͑͊͋͟ͅ Ì ͇͔͊͟Ì͍Ì͏͇͍͆͢ ̨Ì͕͏͇ͅͱ͕͎͑͒ҧÌ͖͔͉͍͚͍͍ͅÌ̵͉͕͖͇͒͋͊͗Ì ͓͔͉͕͖͇͖͊͊͗͊͜Ì̶͇ͱ͖͒ҧÌ͇͔͊͛͊ Ì͇Ì ͔͍͎͕͎͐͊͑͒ͅͅҧÌdÌ"GQHRSL@RÌ$UD Ì ̱͒͏͍͖͕͠ͱÌ͇Ì͔͉͕͖͇͕͎͒͋͊͊͑͗͢Ì͑͒͛͠ÌdÌ ͍͖͌͑͛ͅÌ͖͉͖͒͠ͅÌ͈͑͊͐͑͒͒Ì͉͔͈͚͈͒͊͑͑͒͒ͅ Ì ͕͈͒͒͆͒͒Ì͇͔͍͊͐͊͑Ì͍Ì͇͍͍͑͐͑ͅͱÌ̺͔͍͕͖͗ Ì ͓͇͔͍͖͒͊͠Ì̫͐͗ Ì͓͔͇͊͆͟ͅͱÌ͇Ì͐͒͏͍͍͛͑ͅ Ì ͇͕͏͖͕͗͜͠ͅͱÌ͇Ì̫͈͒Ì̶͏͇͒͒ Ì͓͇͒͌͒͏͍͖͠Ì ̫͐͗Ì͙͒͐͡Ì͖͇͖͕͒͒͌͠ͅͱÌ͇Ì͇͍͙͜ͅÌ͕͔͉͚͙͊ͅÌ ͇Ì͎͑͗͑ͅÌ̵͉͕͖͇͒͋͊ͅ Ì̲͊Ì͆͒ҧ͖͕͊͠Ì ̵͕͓͙͍͖͑͊ͅͅÌ͉͇͔͍͊Ì̮͍͕͕͗͗ Ì̳͖͎͔͒ҧ͖͊Ì ͕͇͍͒Ì͕͔͉͚͊ͅ Ì͕͇͍͒Ì͍͍͋͌͑ Ì͕͇͍͒Ì ͕͍͒͐͑͊͑ͱ Ì͖͔͉͕͖͍͗͑͒ Ì͔͉͕͖͍͒ͅÌ͍Ì͕͇͍͒Ì ͇͕͖͇͛͗ͅÌ͉͏ͱÌ̫͈͒Ì͕͓͕͍͖͊ͅ͏͑͒͠ҧÌ͕͍͏͟Ì͍Ì ͓͇͒͌͒͏͖͊͠Ì̫͐͗Ì͇͒ҧ͖͍Ì͇Ì͕͊͆ͱ Ì͔͉͍͖͕͒͠ͱÌ ͇͖͔͍͑͗ Ì̲͊Ì͆͒ҧ͖͕͊͠Ì̺͔͍͕͖͕͒Ì͖͌͑͊ͅ Ì ͖͛͒Ì͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏ͱ͖͊Ì͕͒͆͒ҧÌ͛͊͏͇͎͒͊ Ì ̴͇͒͌͒͏͖͊͠Ì̫͐͗Ì͚͔͕͖͇͇͖͒͠ͅͅÌ͇Ì͇͊͜ͅҧÌ ͕͉͗͆͊͠ Ì͕͏͍͖͗͋͊Ì̫͐͗Ì͕Ì͏͇͆͒͢͢͠ Į̀Ì ͕͏͍͍͗͋͊͑Ì̺͔͍͕͖͗Ì͍͕͖͍͑͑ͅͱÌ͕͇͉͒͆͒ͅ Ì ͔͉͕͖͒͠ͅÌ͍Ì͓͔͉͍͎͌͑ͅÌ̶Ì̵͉͕͖͇͒͋͊͒͐Ì ̺͔͍͕͖͇͒͐͟Ì͍Ì̲͇͒͐͟ÌÌ͈͉͒͒͐ ̅Έ̡̧̜̟̫̬̜̠̜̔Έ̢̡̣̙̟̜̳̠̜̔̚ ̡̗̟̖̯̝̔Έ̢̤̙̘̞̦̤̔Έ̧̡̤̟̔̔̚Έ ˾̡̢̡̔ ̟̙̗̂Έ̡̡̢̤̦̯̙̞̀̔


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010
NJǭäǏ•üǯäǭǹǏ

͓͔͙͉͒͒Í?Í– ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‡Í›ÍŠÍ”Í…ÍœÍ‘Í?Ň§ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í ĂŒĚ˛Í’ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ’Í•Í–Í…Í‡Í?Í?ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ•Í’Í†Í’Ň§ĂŒĚ˛Í…ÍœÍ?ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ĂŒ Í“Í’Í•Í?ÍŠÍ‰Í—Í˘Í–ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‘Í…Í?Í? ĂŒĚŻÍ…ÍŽÍ’Í‡Í&#x;ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍ’Í‘Í?ĂŒ ̨͕͓͒Í?Í?Í‘Í…ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ?Í™ĂŒÍ•ĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒ Í™Í’Í”Í’ÍœÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠĂŒÍ“Í”ÍŠÍ†Í&#x;͇͑ͅÍ?ÍŠĂŒÍ‡ĂŒÍĄÍ–Í’Í?ĂŒ Í?Í?Í”ÍŠĂŒÍ‰Í…Í?Í’ĂŒÍ’ÍŽÍ”Í—Í‹Í…Í˘Í?Í?Í?ĂŒÍ‘Í…Í•ĂŒĚśÍ–Í…Í?ĂŒÍ?Í?ĂŒ Í?Í?Í”ĂŒÍ™Í’Í–ÍąĂŒÍ‘ÍŠÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?Í—Í›ÍœÍŠĂŒÍ’Í–ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ Í‹Í?͇ͣÍ?ĂŒÍ?ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í—ÍŠÍ?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘ÍŁÍ?ĂŒÍ‚Í–Í’Í–ĂŒÍ‡Í’Í“Í”Í’Í•ĂŒ ͓͕͖͇͒ͅÍ?Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ‡ĂŒÍĄÍ–Í?ĂŒÍ“Í’Í•Í?͉͊͑Í?ÍŠĂŒ ͉͑Í?ĂŒÍ—Í™Í’Í‰ÍąÍ?ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍˆÍ’Í‰Í… ĂŒĚ­Í…ĂŒÍ•Í‡Í’Í˘ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒ Í?Í&#x;ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í&#x;ĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ?ĂŒÍ‰Í…Í–Í ĂŒÍ’Í–Í›ÍŁÍ–ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ— ĂŒ ĚąÍ&#x; ĂŒÍ?͉͢Í? ĂŒ ĂŒÍ‡ÍŠÍ‘ÍŠÍšĂŒÍ–Í‡Í’Í”ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ?ĂŒÍŽÍ”Í…Í•Í’Í–Í…ĂŒ ͌͊Í?Í?Í? ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍŒÍ…Í”Í…Í‘ÍŠÍŠĂŒÍ“Í”Í?͈͖͇͒͒Í?Í? ĂŒ Í›Í—Í‰ÍŠÍ•Í‘Í’ĂŒÍ—Í•Í–Í”Í’Í?Í? ĂŒÍ—Í•Í–Í…Í‘Í’Í‡Í?Í?ĂŒÍ–Í’Í›Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ ͎͌͒͑ͅÍ&#x;ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ•Í—Í?͕͖͇͊͗ ĂŒÍ?ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ?ĂŒÍĄÍ–Í?Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ Í“Í’Í?͌͗͊͠Í?Í•ÍąĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í–ÍŠÍ?ĂŒÍ—Í™Í’Í‰Í?Í? ĂŒ ̲͊͗͋͊Í?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍĄÍ–Í’Í?ĂŒÍŒÍ…ÍŽÍ?Í˘Í›Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŠÍ›Í‘Í…ÍąĂŒ ͚͊Í?Í ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠÍˆÍ’ĂŒĚˇÍ‡Í’Í”ÍšÍ…ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ’Í–Í‘Í’ÍœÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒÍŽĂŒ Í‘Í…Í? ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‹Í?Í?Í?ĂŒÍŽÍ”Í…Í–ÍŽÍ’ÍŠĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?Íą ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í’ÍŽÍ’Í‘Í›Í?Í‡ĂŒÍ‘Í?͈͛͊͒ ĂŒÍ—ÍœÍ?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ?͕͛͊͌Í?Í?ĂŒĚŻÍ’Í‘ÍŠÍšĂŒ Í?Í?ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ?Í—ĂŒĚ˛ÍŠÍ–ĂŒĚŻÍ…ÍŽĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í”Í?Í”Í’Í‰ÍŠĂŒ Í‡Í’Í•ÍŽÍ”ÍŠÍ•Í…ÍŠÍ–ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍˆÍ’Í‰ ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍ?ĂŒÍ?Í&#x; ĂŒÍ?͉͢Í? ĂŒ ͉͉͒͑͋ͅÍ&#x;ĂŒÍ‡Í’Í•ÍŽÍ”ÍŠÍ•Í‘ÍŠÍ?

Ěł

CZffl;ÄŞf]ghaWg

Í–Í”Í&#x;Í‡Í…ÍąĂŒÍ’Í›ÍŠÍ”ÍŠÍ‰Í‘Í’Ň§ĂŒÍ?Í?Í•Í–ĂŒÍŽÍ…Í?͉͔͊͑ͅ͹ ĂŒ Í‘Í…Í?ĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ•Í’ÍŒÍ‘Í…Í‡Í…Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒ Í–Í’Í? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ•Í‘Í’Í‡Í…ĂŒÍ‡Í&#x;ÍœÍ?Í’ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ†Í’ÍąĂŒ ͓͉͒͆͊Í?Í–ÍŠÍ?ÍŠÍ? ĂŒĚ˛Í…ĂŒÍ“Í”Í’Í–ÍąÍ‹ÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒ ÍˆÍ’Í‰Í…ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ“Í&#x;Í–Í…Í?Í?Í•Í ĂŒÍ‡Í&#x;Í?ÍˆÍ”Í…Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠÍ”Í…Í‡Í‘Í—Í˘ĂŒ Í•Í™Í‡Í…Í–ÍŽÍ—ĂŒÍ•ĂŒÍ‘Í?Í? ĂŒÍ“Í”Í?Í?Í…ÍˆÍ…ÍąĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒÍ—Í•Í?Í?Í?Íą ĂŒ ͖͛͒͆Í&#x;ĂŒÍ‡ÍŒÍąÍ–Í ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ“Í’Í‰ĂŒÍ•Í‡Í’Ň§ĂŒÍŽÍ’Í‘Í–Í”Í’Í?Í  ĂŒÍ‘Í’ĂŒ Í–ÍŠÍ“ÍŠÍ”Í ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í&#x;ĂŒÍ’Í–Í‰Í…Í–Í ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í’ÍŠĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠÍ?Í—ĂŒ Í‘ÍŠÍ—Í–Í’Í?Í?Í?Í’Í?Í—ĂŒÍ•Í’Í“ÍŠÍ”Í‘Í?ÍŽÍ—ĂŒÍ’Í‘Í’ĂŒÍ‡ÍŒÍąÍ?Í’ĂŒ Í‘Í…Í‰ĂŒÍ‘Í…Í?Í?ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í™ ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?ÍŒÍ?ÍŠÍ‘Í?Í‡ĂŒÍ“Í’

͕͇͒͊Í?Í— ĂŒĚŻÍ–Í’ Í–Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í…Í”ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í?Í? ĂŒÍ‘Í…Í’Í†Í’Í”Í’Í– ĂŒ Í?ÍŒĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í“Í&#x;Í–Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ˘Í‘ÍšÍ…ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‡Í”Í…Í–Í?Í?Í•ÍąĂŒ Í‡ĂŒÍŒÍ‰Í”Í…Í‡Í’Í?Í&#x;Í•Í?ÍąÍ?ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ˘Í‘Í’ÍœÍ— ĂŒĚ¨Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒ Í“Í’Í•Í?Í…Í?Í’ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ‘Í’Í‡Í&#x;Í™ĂŒÍ•Í’Í•ÍŠÍ‰ÍŠŇ§ ĂŒÍ‘Í…ÍœÍ?ĂŒ Í•ÍŠÍ?Í Í?ĂŒÍ“Í’Í“Í’Í?Í‘Í?Í?Í?Í•Í  ĂŒÍ… ĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ’

Í–Í’ĂŒÍŒÍ…Í†Í”Í…Í?Í’ĂŒÍ–Í—Í‰Í… ĂŒÍˆÍ‰ÍŠĂŒÍ•Í…Í?Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í?Í?ÍŠÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ‘Í…Í‰ĂŒÍŽÍŠÍ?ĂŒÍ‡Í?Í…Í•Í–Í? ĂŒĚ˛Í…Í‡ÍŠÍ”Í‘Í’ÍŠ ĂŒ Í–Í”Í—Í‰Í‘Í’ĂŒÍ•Í?Í?Í”Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ–Í’Ň§ĂŒÍ?Í&#x;Í•Í?͢͠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍŠÍ?ÍŁĂŒ ͉͒Í?Í‘ĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠÍˆÍ’ĂŒÍŒÍŠÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍŽÍ…Í?ÍŠÍ‘Í‰Í…Í”ÍąĂŒ ÍŽÍ…Í‘Í—Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’Í•Í–Í  ĂŒĚ§Í&#x;Í?ĂŒÍ?Í?ĂŒÍĄÍ–Í’Í–ĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒ ͔͉͕͖͒͑ͅÍ&#x;Í?ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍˆÍ”Í—Í•Í–Í‘Í&#x;Í? ĂŒÍ—Í‰Í…Í›Í‘Í&#x;Í?ĂŒÍ?Í?Í? ĂŒ ͔͖͑͒͆͒͒ͅ ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘ÍŁÍ?ĂŒÍ†Í&#x;Í?Í’ĂŒÍ†Í’Í?Í ÍœÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í?͙͇͒ͅ ĂŒ Í“Í—Í•Í–Í ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ‘Í…Í•ĂŒÍ”ÍŠÍœÍ…ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í…Í? ĂŒĚąÍ&#x;ĂŒ Í‡Í•ÍŠĂŒÍ“Í’Í?Í—Í›Í?Í?Í?ĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ“Í’Í‹ÍŠÍ?Í…Í‘Í?ÍąĂŒÍ’Í–ĂŒĆżĆťÇ Ç‚Ç ČŠbȊÙƿǀƟÉDžÊȊ

̸͙͉͒͹Í?Í?Ň§ĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒdĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒÍ‘ÍŠÍŒÍ…Í—Í”ÍąÍ‰Í‘Í&#x;Í™ĂŒ ͕͒͆Í&#x;Í–Í?ҧ ĂŒĚ¨ÍŠÍ?Í?ÍŽÍ?ÍŠĂŒÍ•Í?Í?Í&#x;ĂŒÍ“Í”Í?͔͉͒Í&#x;ĂŒ ͕͇͔͒͊͜Í?Í?Í?ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ’Í“Í—Í•Í–Í’ÍœÍŠÍ‘Í?ҧ ĂŒÍ?ĂŒ Í?͈͑͒Í?ÍŠĂŒÍ“Í…Í?Í?ĂŒÍ‹ÍŠÍ”Í–Í‡Í’Í˘ĂŒÍ?Í™ ĂŒĚ¸Í”Í…ÍˆÍ…Í‘Í&#x; ĂŒ Í–Í…Ň§Í˜Í—Í‘Í&#x; ĂŒÍšÍ?ÍŽÍ?Í’Í‘Í&#x;ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í‹Í…Í”Í&#x;ĂŒÍ“Í”Í?Í‘ÍŠÍ•Í?Í?ĂŒ Í?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ”Í—ÍœÍŠÍ‘Í?ҧ ĂŒÍ‚Í–Í?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ”Í—ÍœÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒ Í•Í?Í?Í…Í?Í?ĂŒÍ“Í”Í?͔͉͒Í&#x; ĂŒÍ—Í‡ÍŠÍ?Í?Í›Í?͇͢ͅÍ?Í?ÍŠÍ•ÍąĂŒ Í•ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Í?ĂŒÍˆÍ’Í‰Í’Í? ĂŒÍ‘Í…Í“Í’Í?Í?Í‘Í…Í˘Í–ĂŒÍ‘Í…Í? ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒÍĄÍ–Í’Í–ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’ÍŠĂŒ Đ›ŃŽĐąĐžĐ˛ŃŒ Đş Ń‡ĐľĐťĐžĐ˛ĐľĐşŃƒ Í‹Í?Í?Í?Í?ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í?Í‰ÍŁÍ–ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ?ĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŠÍšĂŒ привоНа ĐĽŃ€Đ¸Ń Ń‚Đ° на СоПНю, Í‘Í…Í•Í–Í…Í‘ÍŠÍ–ĂŒÍ?ĂŒÍŠÍ?Í— ĂŒĚ˛Í…Í‰ÍŠÍ‹Í‰Í&#x; ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?ÍŠĂŒÍ•Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘ÍŠÍ?ĂŒÍ—Í?͗͛͜Í?Í–Í•Íą ĂŒ гдо пОд йроПоноП гроха Í“Í’Í•Í–ÍŠÍ“ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŠÍ?͇͖͕͢ͅ͹ ĂŒĚśĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Í?ĂŒ Ń Ń‚Ń€Đ°Đ´Đ°ĐťĐž и прОдОНМаот ͈͉͒͒Í?ĂŒÍ‘Í…Í†Í?Í˘Í‰Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ†Í’Í?Í ÍœÍŠÍŠĂŒ Í’ÍŒÍ?͒͆Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ•Í”ÍŠÍ‰Í?ĂŒÍ?͉͊͢ҧ ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í&#x;ĂŒ Ń Ń‚Ń€Đ°Đ´Đ°Ń‚ŃŒ ЕгО твОронио. ÍˆÍ’Í–Í’Í‡ÍąÍ–Í•ÍąĂŒÍŽĂŒÍ“Í’Í•Í?ÍŠÍ‰Í‘ÍŠŇ§ĂŒÍ‡ÍŠÍ?Í?ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ‡Í’Ň§Í‘ÍŠĂŒ ĂŒ bĚŚÍ”Í?͈͉͉͊͒͑ͅh ĂŒĚ˛Í…ĂŒÍ›ÍŁÍ?ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍ•Í’Í•Í”ÍŠÍ‰Í’Í–Í’Í›Í?Í–Í ĂŒ Í‘Í…ÍœÍ?ĂŒÍ•Í–Í”ÍŠÍ?Í?ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒĚ´Í’ÍˆÍ?Í†Í‘Í—Í–Í ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í’Í?Í“ÍŠĂŒ Í•Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ?Í?ĂŒĚ˛ÍŠÍ–ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í’Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’Í•Í–Í?ĂŒ Í‘Í…ÍœÍ?Í™ĂŒÍ‰Í”Í—ÍŒÍŠŇ§ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘Í…Í›Í…Í?ÍŠĂŒÍˆÍ’Í‰Í… ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒ Ě´Í’ÍŽÍ…ĂŒÍŠÍ?ÍŁĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?Íą ĂŒÍ‘Í…Í‰Í’ĂŒÍ‘Í…Ň§Í–Í?ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŁĂŒ Í?ÍŒĂŒÍ‘Í?Í™ĂŒÍ?Í•Í“Í’Í?Í‘Í?Í?Í?Í•Í ĂŒÍ‘Í…Í”ÍąÍ‰Í—ĂŒÍ•ĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–Í…Í?Í?ĂŒ Í•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ“Í”Í?͈͖͇͒͒Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‡Í•Í–Í”ÍŠÍ–Í?Í–Í ĂŒ ͔͉͕͖͒ͅÍ?ĂŒÍ†Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ›Í…Í•Í&#x;ĂŒÍ“ÍŠÍ›Í…Í?Í? ĂŒĚ˛ÍŠÍ—Í‰Í…Í›Í? ĂŒ ĚťÍ…Í”ÍąĂŒĚąÍ?Í”Í…ĂŒÍ?ĂŒĚ°Í˘Í†Í‡Í? ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Í™ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ’Í‹Í?͉ͅÍ?Í? ĂŒÍ‡Í•Í–Í”ÍŠÍ–Í?Í?Í?Í•Í ĂŒ Í‘Í…Í?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ“Í—Í–Í? ĂŒÍ‘Í…Í?͊͛͊͑͑Í&#x;Í™ĂŒÍšÍŠÍ?ÍŠŇ§ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ĚŻÍ’Í‘ÍŠÍšĂŒÍˆÍ’Í‰Í…ĂŒdĂŒÍĄÍ–Í’ ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‹Í‰ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ ĂŒ ͉͕͖͒Í?͈Í?Í? ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ†Í—Í‰Í–Í’ĂŒÍ?Í…Í?Í’ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍĄÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í”Í…Í‰Í’Í•Í–Í ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ’Í‹Í?͉͑ͅÍ?ÍąĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡Í… ĂŒ ͆Í&#x;Í?Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒĚ˛ÍŠĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ’Í‰Í?Í‘ĂŒÍˆÍ’Í‰ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ?ĂŒ ̹ͅÍ?Í’ĂŒÍ‘Í…Ň§Í‰ÍŁÍ–Í•ÍąĂŒÍ–Í…ÍŽÍ?Í™ĂŒÍ?͉͊͢ҧ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒ Í‡Í•ÍąĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍ…ĂŒÍ›Í…Í•Í–Í’ĂŒÍ’ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ ÍĄÍ–Í’Í–ĂŒÍ“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í?ÍŽĂŒÍŽÍ…ÍŽÍ?Í? Í?Í?Í†Í’ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍ’Í?ĂŒ Í•Í?Í?͎͒͜Í?ĂŒÍŽÍ’Í”Í’Í–ÍŽÍ’Ň§ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ‰Í’Í•Í–Í?ÍˆÍ‘Í—Í–Í ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍŒÍ…Í–Í”Í’Í‘Í—Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‹Í?͌͑Í? ĂŒĚŞÍ?ÍąĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ’ Í–Í’ĂŒ Í‘Í…Í?͈͊͛͊͑͑͒͒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ•Í…Í?Í&#x;ÍŠĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ–Í?Í&#x;ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ ͇͕͓͒͒Í?Í?Í‘Í…Í‘Í?ÍąĂŒÍ‰ÍŠÍ–Í•Í–Í‡Í… ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‰ÍŠÍ–Í•Í–Í‡Í… ĂŒ Í‡ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Í?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ†Í&#x;Í?Í’ĂŒÍ?ÍŠÍ•Í–Í…ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍŒÍŠÍ?Í‘Í&#x;Í™ĂŒ ͉̊͒Í&#x;ĂŒÍ?͖͊͹͖ ĂŒÍ…ĂŒÍ•ĂŒÍ‘Í?Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ?Í’Í?Í’Í‰Í’Í•Í–Í ĂŒ www.KanonEast.com


NJǭäǏ•üǯäǭǹǏ

ÍŒÍ…Í†Í’Í–ĂŒÍ?ĂŒÍ‹Í?͖͊ҧ͕͎Í?Í™ĂŒÍ–Í”ÍŠÍ‡Í’Íˆ ĂŒĚ­Í…Í“Í…Í™ĂŒ Í?Í…Í?Í?Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍ“Í?͔͈͇͒͒ ĂŒÍœÍ—Í?ĂŒÍ‡Í’Í•Í–Í’Í”Í‹ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒ ͔͊͆͹͖͑Í? ĂŒÍŒÍ…ÍˆÍ…Í‰Í’Í›Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ“Í’Í‰Í…Í”ÍŽÍ?ĂŒÍ—ĂŒÍŁÍ?ÍŽÍ?ĂŒÍ?ĂŒ ͒͆Í?ÍŠÍŠĂŒÍ’Í?Í—Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ“Í”ÍŠÍŽÍ”Í…Í•Í‘Í…ĂŒ Í?ĂŒÍ™Í’Í”Í’ÍœÍ… ĂŒĚˇÍ…ÍŽĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ?͑͛͊ͅ ĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡Í’ĂŒ Í’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ‰Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ‘Í…Í• ĂŒĚ¨ĂŒÍ•ÍŠÍˆÍ’Í‰Í‘ÍąÍœÍ‘Í?ÍŠĂŒ ͉͑Í?ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒÍŒÍ…Í™Í‡Í…Í›ÍŠÍ‘ĂŒÍ“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í?͛͑Í&#x;Í?ĂŒ ͕͖͔͑͒͊͑ͅÍ?ÍŠÍ? ĂŒÍ„Í”ÍŽÍ’ĂŒÍ—ÍŽÍ”Í…ÍœÍŠÍ‘Í&#x;ĂŒÍ‡Í?Í–Í”Í?Í‘Í&#x;ĂŒ Í?͈͌ͅͅÍ?͇͑͒ ĂŒÍ‘Í…Í”ÍąÍ‹ÍŠÍ‘Í&#x;ĂŒÍ—Í?Í?ÍšÍ&#x; ĂŒÍˆÍ’Í”ÍąÍ–ĂŒ ͔͚͇͖͌͑͒͊͑ͅÍ&#x;ÍŠĂŒÍ’ÍˆÍ‘Í? ĂŒÍ‡ÍŠÍŒÍ‰ÍŠĂŒÍŁÍ?ÍŽÍ? ĂŒ Ě˛Í’ĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡Í’ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í’Í‡Í’ĂŒdĂŒÍ’Í•Í’Í†Í&#x;Ň§ĂŒ ͓͔͉͌͑ͅÍ?ÍŽ ĂŒÍ‚Í–Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ‡ÍŠÍ?Í?ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í?ĂŒ Í?ĂŒÍ–Í’Í”Í‹ÍŠÍ•Í–Í‡Í… ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ?Í•Í“Í’Í?Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒ Í?ÍŠÍ•Í•Í?Í…Í‘Í•ÍŽÍ?Í™ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’Í›ÍŠÍ•Í–Í‡ ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í  ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í&#x;ĂŒÍ’Í‹Í?͉ͅÍ?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ–ÍŠÍ›ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í–Í&#x;͕͹͛͊Í?ÍŠÍ–Í?ҧ

ÍŽĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍ—ĂŒÍ“Í”Í?͇͊Í?Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?͢ ĂŒ ÍˆÍ‰ÍŠĂŒÍ“Í’Í‰ĂŒÍ†Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘ÍŠÍ?ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í…ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‰Í…Í?Í’ĂŒÍ?ĂŒ ͓͔͉͒͒Í?Í‹Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‰Í…Í–Í ĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ–Í‡Í’Í”ÍŠÍ‘Í?ÍŠ

Ě˛Í…Í‰ÍŠÍ‹Í‰Í…ĂŒÍ“Í”Í?͕͖͇͊͜Í?ÍąĂŒĚąÍŠÍ•Í•Í?Í?

̳͕͇͉͒͆͒Í?Í–ÍŠÍ?Íą ĂŒÍ’Í•Í‘Í’Í‡Í…Í‘Í‘Í…ÍąĂŒÍ‘Í…ĂŒ ͓͔͉͕͎͊͌͑ͅͅÍ?ÍąÍ™ĂŒÍ‡ÍŠÍ?Í?ÍŽÍ?Í™ĂŒÍ?Í—Í‹ÍŠŇ§ĂŒ Ě§Í’Í‹Í Í?Í™ĂŒdĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’ÍŽÍ’Í‡ ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‹Í?Í?Í…ĂŒ Í‡ĂŒÍ•ÍŠÍ”Í‰ÍšÍ…Í™ĂŒÍ?͔͌ͅÍ?Í?Í Í•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í… ĂŒ ĚŽÍŒÍ”Í…Í?Í?Í Í–ÍąÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰Í•Í–Í…Í‡Í?ÍąÍ?Í?ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍŠĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒ Í?͈͒͗Í?͕͖͇͊͊͑͑Í&#x;Í?ĂŒĚťÍ…Í”ÍŁÍ? ĂŒĚŻÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒ ͉͒Í?Í‹ÍŠÍ‘ĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒÍŒÍ…Í‘ÍąÍ–Í ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ•Í–Í’Í?ĂŒĚŞÍ…Í‡Í?͉ͅ ĂŒ ͇͕͕͖͇͒͑͒ͅÍ?Í–Í ĂŒÍšÍ…Í”Í•Í–Í‡Í’ĂŒĚŽÍŒÍ”Í…Í?Í?Í˘ĂŒÍ?ĂŒ Í“Í’ÍŽÍ’Í”Í?Í–Í ĂŒĚśÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í&#x;ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?Í? ĂŒ Ě˛Í’ĂŒĚťÍ…Í”Í ĂŒÍ“Í”Í?ÍœÍŁÍ?ĂŒÍ‡ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍŠĂŒÍŽÍ”Í’Í–ÍŽÍ’ÍˆÍ’ ĂŒ Í•Í?Í?Í”ÍŁÍ‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒĚąÍ?͉͚͊͑ͅͅ ĂŒĚŻÍ’Í–Í’Í”Í’Í?Í— ĂŒ ͇Í?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍšÍ…Í”Í•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ–Í”Í’Í‘Í… ĂŒÍ‘Í…Í‰Í?ÍŠÍ‹Í…Í?Í’ĂŒ ĚąÍ&#x;ĂŒÍ“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í—ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’ÍŠĂŒ ͕͑͛ͅͅÍ?Í…ĂŒÍ“Í”Í?Í‘ÍąÍ–Í ĂŒÍŽÍ”ÍŠÍ•Í–ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‰Í…Í‘Í?ҧ ĂŒ ͕͒͆Í&#x;Í–Í?ÍŠ ĂŒÍ“Í”Í’Í?Í•ÍœÍŠÍ‰ÍœÍŠÍŠĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŽÍ”ÍŠÍ–Í‘Í’ÍŠĂŒ b̜͊ ĂŒĚŞÍŠÍ‡Í…ĂŒÍ‡Í’ĂŒÍ›Í”ÍŠÍ‡ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í?Í?ÍŠÍ–ĂŒÍ?ĂŒÍ”Í’Í‰Í?Í–ĂŒ Í?Í•Í–Í’Í”Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’ÍŠĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?Íą ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍŠĂŒÍ•Í–Í…Í?Í’ĂŒ ĚśÍ&#x;Í‘Í…h ĂŒdĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰Í•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’ÍŽĂŒÍąÍ‡Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í”ÍŠÍœÍ…Í˘Í?Í?Í?ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í?ĂŒÍ?Í?͔ͅ ĂŒ Í‡ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ĚŽÍŒÍ†Í…Í‡Í?Í–ÍŠÍ?Íą ĂŒĚŻÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍŠĂŒÍ•Í’ÍŒÍ‰Í…Í?Í’ĂŒÍ‘Í’Í‡Í—Í˘ĂŒÍšÍ?͇Í?Í?Í?͚͌ͅÍ?͢ ĂŒ bÍ•Í“Í…Í•ÍŁÍ–ĂŒÍ?Í˘Í‰ÍŠŇ§ĂŒĚśÍ‡Í’Í?Í™ĂŒÍ’Í–ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í’Í‡ĂŒÍ?Í™h ĂŒÍ…ĂŒ ̲͛ͅÍ?Í‘Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ•ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ’Í–ĂŒÍ‡Í?Í…Í•Í–Í?ĂŒĚľÍ?Í?Í… ĂŒĚ´Í’Í›Í–Í?ĂŒÍŒÍ…ĂŒĂŒÍ?ÍŠÍ–ĂŒÍ‰Í’ĂŒ Í“Í”Í?͙͉͒Í?Í– ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ•Í–Í…Í‘Í’Í‡Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ†Í?Í?ÍŒÍ’ÍŽĂŒÍŽĂŒÍ‘Í…Í? ĂŒ Ěľ 7 ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’ÍŽĂŒĚŽÍ•Í…Í?ÍąĂŒÍ’Í“Í?Í•Í&#x;͇ͅÍ?ĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ ĚłÍ‘ĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í– ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ’Í‰Í?Í‘ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ‘Í…Í• ĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í– ĂŒ ̺͔Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ–Í…ÍŽ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ†Í&#x;ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í’Í•ĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒ ÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ“Í’Í•Í?͉͊͑Í?Ň§ĂŒÍ‘Í?Í?Í?ҧ ĂŒĚłÍ‘ĂŒÍ“Í”Í?ÍœÍŁÍ? ĂŒ ͔͉͒Í?Í?Í•ÍąĂŒbĚŽÍ†Í’ĂŒĚąÍ?Í…Í‰ÍŠÍ‘ÍŠÍšĂŒÍ”Í’Í‰Í?Í?Í•ÍąĂŒÍ‘Í…Í? ĂŒ bÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ”Í’Í•Í–Í’ÍŽĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ•Í—Í™Í’Ň§ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?Í?h ĂŒĚŞÍ?ÍąĂŒÍ›ÍŠÍˆÍ’ĂŒ ĚśÍ&#x;Í‘ĂŒÍ‰Í…Í‘ĂŒÍ‘Í…Í? ĂŒÍ‡Í?͉ͅÍ&#x;Í›ÍŠÍ•Í–Í‡Í’ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ”Í…Í?ÍŠÍ‘Í…Í™ĂŒ Í–Í…ÍŽĂŒĚ¨ÍŠÍ‰Í ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ?Í’ÍˆĂŒÍ“Í”Í?ҧ͖Í? ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍŒÍ‘Í…Í–Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ ĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í”ÍŠÍŽÍ—Í–ĂŒÍ?Í?ÍąĂŒĚŤÍ?Í—ĂŒĚźÍ—Í‰Í‘Í&#x;ҧ ĂŒ ͇͊Í?Í Í?Í’Í‹Í… ĂŒÍŒÍ‘Í…Í–Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍšÍ…Í”Í  ĂŒÍ†Í’ÍˆÍ’Í•Í?Í’Í‡ĂŒmĂŒ ̜͇͖͒͊͑Í?ÍŽ ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍŽÍ”ÍŠÍ“ÍŽÍ?ҧ ĂŒĚłÍ–ÍŠÍšĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒ ÍŽÍ–Í’ĂŒÍ—ÍˆÍ’Í‰Í‘Í’ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ“Í”Í?ÍœÍŁÍ? ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ“Í’Í•Í?͉͊͑Í?Ň§ĂŒ ĚŻÍ‘ÍąÍŒÍ ĂŒÍ?Í?͔ͅh ͉͆͊͑͹͎ ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ’Í‰Í?Í‘ĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒc̲͗ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒĚłÍ‘ĂŒÍ“Í”Í?ÍœÍŁÍ?ĂŒ ĚŽÍ•Í–Í’Í”Í?ÍąĂŒmĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒmĂŒÍ†Í&#x;Í?Í…ĂŒ ͉Í?ÍąĂŒÍ†Í’ÍˆÍ…Í–Í&#x;Í™ ĂŒÍ…ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ?ÍŠÍ‘Íąi ĂŒĚ°Í˘Í†Í’Í‡Í ĂŒ ͖͎͒͛͒ҧ ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒÍ•Í—Í‰Í Í†Í…ĂŒÍ‡Í•ÍąÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒ ͖͇͔͒͊͑Í?ÍąĂŒÍ“Í”ÍŠÍ”Í&#x;͇ͅÍ?Í…Í•Í  ĂŒĚŽĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍ†Í&#x;Í?Í’ĂŒ Í‰Í’ĂŒÍ–ÍŠÍ™ĂŒÍ“Í’Í” ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í’Í?Í‘Í’Í–ÍŠĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í?ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ”Í’Í‰Í?Í?Í•ÍąĂŒĚľÍŠÍ†ÍŁÍ‘Í’ÍŽĂŒÍ“Í’ĂŒÍ?Í?ÍŠÍ‘Í?ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í• ĂŒ Í‚Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ†ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŠĂŒÍ•Í’Í†Í&#x;Í–Í?ÍŠĂŒÍ†Í&#x;Í?Í’ĂŒÍ“ÍŠÍ”Í‡Í&#x;Í?ĂŒ Đ˜ĐˇŃ€Đ°Đ¸ĐťŃŒŃ‚Ń?но ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐťŃ?Ни ͖͎͔͇͒͒͊͑͑Í&#x;Í?ĂŒÍ‘Í…Í”Í—ÍœÍŠÍ‘Í?ÍŠÍ?ĂŒÍˆÍ”Í…Í‘Í?ÍšĂŒ Í“Í’Í?ÍąĂŒÍ‰ÍŠÍąÍ–ÍŠÍ?Í Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍ›ÍŠÍ•Í–Í‡Í…ĂŒÍ?ĂŒ Ń ĐľĐąĐľ ЕгО ĐźĐžĐłŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đź ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ•Í“Í’Í•Í’Í†Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍŒÍ…Í“Í?Í•Í&#x;Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í˘ĂŒ ЌарёП, КОтОрыК дОНМон Í‘Í…ĂŒÍ—Í”Í’Í‡Í‘ÍŠĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒ йыН СанŃ?Ń‚ŃŒ ĐżŃ€ĐľŃ Ń‚ĐžĐť Давида, ͉̾͒Í?͇͜Í?Ň§Í•ÍąĂŒ Í“Í”Í?͉͑ͅÍ?ÍŠÍ‹Í?Í–ĂŒ Đ˛ĐžŃ Ń Ń‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛Đ¸Ń‚ŃŒ Ń†Đ°Ń€Ń Ń‚Đ˛Đž Í–Í’Ň§ĂŒÍ’Í†Í?Í…Í•Í–Í?ĂŒ Đ˜ĐˇŃ€Đ°Đ¸ĐťŃŽ и ĐżĐžĐşĐžŃ€Đ¸Ń‚ŃŒ Хойо Í•Í—Í?͕͖͇͇͊͒͑ͅÍ?Íą ĂŒ ͎͖͔͒͒ͅ͹ ĂŒÍ’Í‰Í‘Í…Í‹Í‰Í&#x;ĂŒ Đ˛Ń Đľ нарОды СоПНи. Đ?Đž ĐŚĐ°Ń€ŃŒ ͹͇Í?͇͜Í?Í•Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͕͎͒͊͛͊͒Í?ĂŒ ĐżŃ€Đ¸ŃˆŃ‘Đť в ОйраСо крОткОгО, Í?ĂŒÍŒÍŠÍ?Í‘Í’Í?ĂŒÍ—Í”Í’Í‡Í‘ÍŠĂŒ Í‡ĂŒÍ‡Í?͘Í?ÍŠÍŠÍ?Í•ÍŽÍ?Í™ĂŒ Ń ĐźĐ¸Ń€Ń‘Đ˝Đ˝ĐžĐłĐž ĐœĐťĐ°Đ´ĐľĐ˝Ń†Đ°, ͹͕Í?͹͙ ĂŒÍ?ÍˆÍ‘Í’Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒ ĐšĐžŃ‚ĐžŃ€ĐžĐźŃƒ, Đ˛ĐźĐľŃ Ń‚Đž Ń†Đ°Ń€Ń ĐşĐžĐłĐž Í•Í–Í…Í?Í…ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í&#x;͇͒Í?ĂŒÍŽĂŒ трОна, надНоМаНО Ń Đ˝Đ°Ń‡Đ°ĐťĐ° ͕͖͇͆͒͋͊͊͑͑͒Í?Í—ĂŒÍ?ĂŒ ͕͑͊͆͊͑͒Í?Í—ĂŒ принŃ?Ń‚ŃŒ ĐşŃ€ĐľŃ Ń‚ Ń Ń‚Ń€Đ°Đ´Đ°Đ˝Đ¸Đš.

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

БОг ĐżŃ€ĐľĐżĐžĐ´Đ˝Ń‘Ń Đ˝Đ°Đź Ń Đ°ĐźŃ‹Đš дОрОгОК пОдарОк – ОтдаН ХвОогО ĐľĐ´Đ¸Đ˝Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐłĐž Хына, Сараноо СнаŃ?, чтО вСаПон ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚ Đ˝ĐľĐąĐťĐ°ĐłĐžĐ´Đ°Ń€Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, Đ˝ĐľĐ˝Đ°Đ˛Đ¸Ń Ń‚ŃŒ, пНовки, ŃƒĐ´Đ°Ń€Ń‹ паНачоК, вйитыо гвОСди, раны и ĐşŃ€ĐľŃ Ń‚. Í•Í—Í?͕͖͇͇͊͒͑ͅÍ?͢ ĂŒĚŚÍ‘ÍˆÍŠÍ?ĂŒÍ‡Í“ÍŠÍ”Í‡Í&#x;ÍŠĂŒ Í‡Í•Í–Í—Í“Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í˘ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ?ÍŠÍ–Í’Í“Í?Í•ÍŠÍšĂŒÍ‰Í‘ÍŠŇ§ ĂŒ Í’Í‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒÍ’Í‰Í‘Í’Í‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍ”Í…Í•ÍŽÍ”Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒ ÍšÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í ĂŒÍĄÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒÍ•Í’ÍŽÍ”Í&#x;Í–Í—Í˘ĂŒ Í‡ĂŒÍ“Í”Í?Í”Í’Í‰ÍŠĂŒĚľÍ’Í‰Í?Í‡ÍœÍŠÍˆÍ’Í•Íą ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‰Í‘ÍąĂŒ ͛͊Í?͇͕͖͇͒͊͛͊ͅ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒcÍ‰Í‘ÍąĂŒÍ•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?Íąi ĂŒ c͇͊Í?Í?ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í?i ĂŒcÍ?Í?͎͇͒͑ͅÍ?ÍąĂŒÍ•Í”ÍŠÍ‰Í?ĂŒ Í?͉͊͢ҧi ĂŒĚśĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŠÍ‘Í?ÍŠÍ?ĂŒÍĄÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒĚąÍ?͉͚͊͑ͅͅ

̜͓͕ͅÍ?Í–ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ‰Í‘Í?ĂŒÍ•ÍŽÍ’Í”Í†Í?ĂŒÍ’ÍŽÍ’Í‘Í›ÍŠÍ‘Í&#x; ĂŒÍ…ĂŒÍ‰Í‘Í?ĂŒ ͔͉͕͖͒ͅÍ?ĂŒÍ‘Í…Í•Í–Í…Í˘Í– ĂŒĚłÍ‰Í‘Í…ÍŽÍ’ ĂŒÍ™Í’Í–ÍąĂŒÍ–Í’Í›ÍŽÍ…ĂŒ Í’Í–Í•Í›ÍŁÍ–Í…ĂŒÍ‡Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í?ĂŒÍ‡Í”Í’Í‰ÍŠĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍŒÍ…Í‰Í…Í‘Í…ĂŒÍ‡ĂŒ ÍĄÍ–Í’Í?ĂŒÍ…Í‘ÍˆÍŠÍ?Í Í•ÍŽÍ’Í?ĂŒÍ“Í”Í?͇͖͕͖͇͊Í?Í?ĂŒcÍ‘Í&#x;Í‘ÍŠi ĂŒ Í‡ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘Í…Í›Í…Í?Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í–

Í?Í•Í–Í’Í”Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍĄÍ”Í&#x;ĂŒmĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í?ĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?Í?ĂŒÍ†Í’Í‹ÍŠÍ•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒ ͔͉͕͖͒ͅÍ? ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í…ÍąĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ?ÍŒÍ?Í?Í–Í…ĂŒÍ‘Í…ĂŒ ͌͊Í?Í?Í˘ĂŒÍ?ĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒÍ‘Í?ÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ’Í–Í’ÍŒÍ‡Í…Í‘Í…ĂŒ Í?ÍŒĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍ›ÍŠÍ•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ•ÍŠÍ”Í‰ÍšÍ… ̡͎ͅÍ?Í?ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍ’Í? ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í&#x;Í‡ĂŒÍ‡ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͕͎͒͊͛͊Í?Ň§ĂŒ Í?Í?Í”ĂŒÍ•Í’ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘Í&#x;ĂŒÍ…Í‘ÍˆÍŠÍ?Í’Í‡ĂŒÍ?ĂŒÍ?Í‘Í’Í‹ÍŠÍ•Í–Í‡Í…ĂŒ ͕͑͊͆͊͑Í&#x;Í™ĂŒÍ•Í?Í?ĂŒmĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘Í…Í›Í…Í?Í’ĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍ›ÍŠÍ•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ‡Í™Í’Í‹Í‰ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒ ͕͑͊͆͊͑Í&#x;ҧ ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ… ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?ÍšÍŠĂŒĚˇÍ’ÍˆÍ’ ĂŒ ĚŻÍ–Í’ĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŁÍ‘ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒ ͓͔͕͖͓͊͊͗Í?Í–Í ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰ÍŠÍ?Í&#x;ĂŒ ͇͔͊Í?ÍŠÍ‘Í?ĂŒÍ?ĂŒ


ǩǭäǬ•åǯäǭDZǬ

͓͔͕͖͔͕͖͇͒͑ͅͅ Ì̵͉͍͒͋͊͑͊Ì̺͔͍͕͖ͅÌ ͆͟͏͒Ì͑͛ͅͅ͏͒͐Ì͓͔͍͍͔͍͐͊͑ͱÌ͉͐͊͋͗Ì ͉͇͗͐ͱÌ͍͔͍͐͐ͅÌ̧͈͒ͅÌ͕Ì̫͈͒Ì͈͑͊ͅ͏͍͐ͅÌ ͍Ì͛͊͏͇͎͒͊ͅÌ͕Ì͈͊͒Ì͕͎͔͒͆ͱ͍͐ Ì̳͖͕͉͢ͅÌ ͕͏͉͖͊͗͊ Ì͖͛͒Ì͇͓͒͏͍͒͊͑͊͝Ì̺͔͍͕͖ͅ Ì ̫͈͒Ì͔͉͍͒͋͊͑͊Ì͍Ì̫͈͒Ì͇͙͉͍͒͋͊͑͊Ì͇Ì ͕͔͉͚͇͍͊͊͑͗Ì͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒ҧÌ͍͕͖͔͍͍͒Ì ͉͑͊ͅ͏͍͏͍Ì̫͇͈͑͊ͅ͏͍͊Ì͕͍͏͒ҧÌ͕͖͐͊͝͠ͅÌ ͈͔͍͖͒͌͒͑͟Ì͉͐͊͋͗Ì͍͕͖͔͍͒͊ҧÌ͍Ì͇͕͖͊͛͑͒͢͠Ì ͕Ì͏͈͎͕͖ͣ͒͢͠Ì͍Ì͖͍͕͖͇͕͖͑͊͑͑͒͢͠ͅ Ì ͓͕͖͍͍͍͑͊͒͋͐͐͟Ì͉͏ͱÌ͗͐ͅ Ì̮͐͊͑͑͒Ì ͖͒͡Ì͉͊͏͖͊ͅÌ̧͈͒ͅÌ͉͕͖͓͒͗͑͐͟Ì͉͏ͱÌ ͛͊͏͇͕͎͈͒͊͛͊͒͒Ì͓͍͒͌͑͑ͅͱÌ͓͕͒͏͊Ì ͍͌͒͏ͱ͚͍͍ Ì͍͈͍͌͑͑ͅͱ Ì͖͉͒͊͏͍͊͑ͱÌ͍Ì͉͋͊ͅÌ ͇͔͉͕͖͍͋͊͆͑͒ͅ Ì͇Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͏͉͍͢Ì͍͋͏͍Ì ͓͔͉͊͋͊ Ì͇͉ͅ͏͍Ì͖͒Ì͉͍͕͖͇͈͊͑͊͑͑͒͒Ì ͕͇ͱ͖͈͒͒ Ì͕͆͒ͅ͏͖͈͑͒͒͢Ì͍Ì͓͇͑͊͒͌͑ͅͅ

͈͊͐͒͒Ì̧͈͒ͅ ̮͕͖͔͍͍͒Ì͍͍͋͌͑Ì͇͔͇͊͊͊Ì ͓͒͏͑͟Ì͉͔͖͍͐͌͐ͅͅͅ Ì̳͍͑Ì ͕͖͔͕͖͑͒ͅÌ͍͉͒͋ͅ͏͍Ì ̮͍͕͕͗ͅ Ì͕͉͇͒͌ͅÌ ͓͔͉͒͊͊͏ͣ͑͑͟ҧÌ ͔͒͆͌ͅÌ ̶͓͕͍͖͊ͅ͏ͱ Ì ̲͒Ì͇͖͒Ì͎͈͉͒ͅÌ ̳͑Ì͓͔͍ͣ͜͏ Ì ͍͒͑Ì̫͈͒Ì͖͎ͅÌ ͍Ì͑͊Ì͗͌͑ͅ͏͍ Ì ̴͖͒͒͐͗͡Ì͍͒͑Ì ͓͕͖͒͒ͱ͑͑͒Ì ͕͓͖͎͒͟ͅ͏͍͕͠Ì ͖͛͒ ͖͒Ì͑͊Ì ͖͎ͅÌ͇Ì͍͕͕͍͍͐Ì ͖͈͒͒͡Ì̸͍͖͛͊͏ͱÌ ͍͌Ì̲͔͖͌͊ͅͅͅÌ ̯͈͉͒ͅÌ͐͟Ì ͕͖͔͍͐͒͐Ì͑ͅÌ ͍͋͌͑͠Ì̮͍͕͕͗ͅÌ ̺͔͍͕͖ͅ Ì̯͖͔͒͒͟ҧÌ͍Ì ͓͔͍͕͑ͣÌ͖͗͡Ì͔͉͕͖͒͠ͅ Ì ͖͒Ì͔͍͇͒͆͑͗͋͊͐ͅͅ Ì͖͛͒Ì ͇Ì̫͈͒Ì͍͍͋͌͑Ì͈͐͑͒͒͊Ì͆͟͏͒ Ì ͕Ì͑͊͜ͅҧÌ͖͎͍͒͛Ì͔͍͌͊͑ͱ Ì͑͊Ì ͖͎ͅÌ͗͋Ì͍Ì͓͔͇͍ͅ͏͑͒͠ Ì̫͈͒Ì͍͋͌͑͠Ì͓͒Ì ͈͍͐͑͒͐Ì͓͔͖͔͐͊͐ͅͅͅÌ͑͊Ì͇͓͍͕͇͖͕͊͟ͅͱÌ ͇Ì͍͑͜ͅÌ͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏͍͊͑ͱÌ͒Ì̶͓͕͍͖͊ͅ͏͊ Ì͒Ì ͓͉͇͍͍͕͖͇͒͋͑͛͊͊Ì͍ Ì͇͒͒͆͊͝ Ì͒Ì͕͍͏͑͒͠ҧÌ ͏͍͕͖͍͛͑͒ Ì̮͍͕͕͗Ì͑͊Ì͆͟͏Ì͓͙͒͒͋Ì͑ͅÌ ̰͍͕͖͛͑͒͠ Ì̯͖͔͒͒ͅͱÌ͆͟͏ͅÌ͔͉͒͋͊͑ͅ Ì ͖͛͒͆͟Ì͓͔͇͔͖͊͊͊͑͗͠Ì͇͕͊͠Ì͍͔͐ Ì̪͋͊ͅÌ ͕͔͉͍͊Ì͏͉͊͢ҧÌ̫͐͗Ì͑͊Ì͑͜ͅ͏͕͒͠Ì͕͖͐͊ͅ Ì̳͑Ì ͇͉͑͗͋͊͑͟Ì͆͟͏Ì͔͉͍͖͕͒͠ͱÌ͇Ì͙͒͏͉͒͑͒ҧÌ

10

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

Каждый из нас несёт заряд греха, заряд какой-то природной необращённости, природной злобности и эгоизма. Господь приходит, чтобы преобразить жизнь, которая существует на земле, которой предоставлена была огромная, колоссальная свобода: избрать путь добра или зла.

͓͔͊͊͊͝Ì͍Ì̫͈͒ Ì͕͓͊͏͇͍͊͑͜ͅ Ì͓͒͏͍͒͋͏͍Ì ͇Ì͎͔͎͒͐͗͗͜Ì͉͏ͱÌ͕͎͖͒ͅÌ̶Ì͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒ҧÌ ͖͎͍͒͛Ì͔͍͌͊͑ͱÌ͈͑͊͒͜ͅÌ͓͔͇͍͑͊ͅ͏͈͑͒͒͠Ì ͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏͍͊͑ͱÌ͒Ì͆͏͈͔͉͕͖͇͒͒͊ͅ Ì͒Ì ͕͓͕͍͖͊ͅ͏͑͒͠ҧÌ͍͕͕͍͍͐ Ì͖͛͒ ͖͒Ì͑͊Ì͖͎ͅÌ̮Ì ͑͊Ì͖͐͒͋͊Ì̳͑Ì͇͓͍͕͖͕͠ͅͱÌ͇Ì͛͊͏͇͕͎͍͒͊͛͊ҧÌ ͕͖͉͔͖͑ͅͅ Ì͖͂͒Ì͏͉͢ͱ͐Ì͉͑͒ͅÌ͆͟͏͒Ì͕͇͍͒Ì ͕͖͉͔͖͑͟ͅͅÌ͓͔͍͇͉͍͖͒͠Ì͇Ì͓͔͒ͱ͉͎͒Ì͕Ì ͖͗͛ͣ͒͐Ì͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͉͖͗͐͊ͅÌ̮͍͕͕͗ Ì̶Ì͖͗͛ͣ͒͐Ì ͖͈͒͒ Ì͖͛͒Į̀͊͛͑͊͟Ì̲͕͊͆͊ͅÌ͓͔͉͊͏͈͖͢ͅͅÌ ͉͏ͱÌ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊ͅ Ì̪͋͊ͅÌ̫͈͒Ì͔͕͓ͅͱ͖͍͊ Ì ͓͔͉͊͏͈͊͐͒͊ͅͅÌ͇Ì͎͕͖͇͛͊͊ͅÌ͕͓͕͍͊͑ͅͱÌ ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͗ Ì͆͟͏͒Ì͑͊͒͆͛͑͐͟͟ Ì̱͈͍͑͒͊Ì ͏͉͍͢Ì͕͖͇͍͒ͅ͏͍Ì̫͈͒ Ì̪͋͊ͅÌ͍͎͍͗͛͊͑Ì͓͉͒Ì ͎͚͒͑͊Ì͔͌͆͊͋ͅͅ͏͍͕͠ Į͕̀ͣÌ̶Ì͖͎͍͒͛Ì͔͍͌͊͑ͱÌ ͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒ҧ Ì̳͑Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͓͔͍͈͔͒ͅ͏Ì ̷͓͔͊͊͠Ì͍͎͗͛͊͑͐ͅÌ͑͗͋͑͒Ì͇͇͔͖͕͒͌͝͠ͅͅͱÌ ͎Ì͕͇͍͒͐Ì͒͆͛͑͐͟͟Ì͌͑ͅͱ͖͍ͱ͐ Ì̴͖͒͒͐͗͡Ì ̴͖͔ͣÌ͍Ì͈͇͔͍͖͒͒Ìb̮͉͗Ì͏͇͍͖͒͠Ì͔͆͗͟h Ì ̳͕͖ͅ͏͑͊͟͠Ì͖͇͖͒͊͛͢ͅÌb̮Ì͐͟Ì͓͒ҧ͉ͣ͐Ì͕Ì ͖͒͆͒ҧh Ì͖͒Ì͕͖͊͠ Ì͓͔͒ͅÌ͇͇͔͖͕͒͌͝͠ͅͅͱÌ ͎Ì͓͔͍͊͋͑͐Ì͒͆ͱ͕͖͌͑͑͒ͅͱ͐ Ì͎Ì͓͔͊͋͑͊ҧÌ ͍͍͋͌͑ Ì̲͍͈͛͊͒Ì͑͊Ì͓͒͏͍͗͛͏͕͒͠Ì̲͒ Ì ͎͇͖͕͒͌͊͟ͅͅͱ Ì͍͒͑Ì͍͒͆͜͏͍͕͠ Ì̳͛͊͑͠Ì ͉͋͊ͅÌ͗Ì̮͍͕͕͗ͅÌ͓͒͏͍͗͛͏͕͒͠Ì͕͑ͅÌ͕͓͕͖͍ͅ ̶͓͕͍͊͑͊ͅÌmÌ͖͒͡Ì͍͕͎͓͗͏͍͊͑͊ÌmÌ ͍͇͌͆ͅ͏͍͊͑͊Ì͖͒Ì͈͔͙͊ͅÌ͍Ì͉͔͇͍͒͑͊ͅͅÌ ͇͑͒͒ҧÌ͍͍͋͌͑ Ì̲͒Ì͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͖͒͡Ì ͈͐͒͏͒Ì͕͇͔͍͖͕͒͊͜͠ͱ Ì͕͖͊͠Ì͙͉͍͑͊͒͆͒͐͒͊Ì ͕͗͏͇͍͒͊ Ì̼͖͒͆͟Ì̧͈͒Ì͕͈͐͒Ì͖͉͖͒͠ͅÌ ̶͇͒͢Ì͍͋͌͑͠Ì͌ͅÌ͕͑ͅ Ì̫͐͗Ì͑͗͋͑͒Ì͆͟͏͒Ì ͕͑͛ͅͅ͏ͅÌ͇͒ҧ͖͍Ì͇Ì͑͗͜ͅÌ͍͋͌͑͠ Ì͓͔͍͑ͱ͖͠Ì ͑ͅÌ̶͊͆ͱÌ͑͜ͅÌ͕͓͕͒͒͆Ì͕͕͖͇͇͍͗͊͒͑͝ͅͱ Ì ̧͈͒ÌmÌ͆͊͌͑͛ͅͅ͏͊͑Ì͍Ì͕͎͆͊͒͑͊͛͊͑ Ì

̧͈͒ÌmÌ͕͆͒ͅ͏͖͊͑͢ Ì͕͆͊͌͗͏͇͒͊͑ Ì̷͒ Ì ͖͛͒Ì͖͇͔͍͖͕͒ͱÌ̧͈͒͒͐ Ì͒͆͏͉͖͊ͅͅÌ ͕͗͏͇͒͑͐͟Ì͕͕͖͇͇͍͗͊͒͑͊͐͝ͅ Ì̧͈͒Ì ͙͖͒͛͊Ì͓͔͍͇͕͖͍͊Ì͇͕ͣÌ͖͇͔͍͒͊͑͊Ì ͎Ì͖͎͒ͅҧÌ͍͍͋͌͑ Ì͎͎ͅÌ͗Ì̲͈͊͒ Ì̯Ì ͍͍͋͌͑Ì͕͆͊͌͗͏͇͒͑͒ҧ Ì͎Ì͍͍͋͌͑Ì ͇Ì͕͆͒ͅ͏͖͑͒͢ҧÌ͇͔͕͖͍͗͊͊͑͑͒ Ì͖͛͒Ì ͒͑ͅÌ͑͊Ì͎͖͕͒͑͛͊ͅͱ Ì͎Ì͍͍͋͌͑ Ì ͓͒͏͑͒ҧÌ͇͕ͱ͕͎͛͊͒ҧÌ ͆͏͈͉͖͍͒ͅͅ Ì ̱͉͊͋͗Ì ̲͍͐Ì͍Ì͍͑͐ͅÌ ͍͌͑͛ͅͅ͏͑͒͠ÌmÌ ͓͔͓͕͖͒͠ͅ Ì̮Ì͖͗͡Ì ͓͔͓͕͖͒͠ͅÌ͓͔͎͔͇͖͊͊͊͟ͅÌ ̶͐ͅÌ̧͈͒ Į͓̀͒͏͍͒͊͑͊͝Ì͕͖͊͠Ì ͇͙͉͍͒͋͊͑͊Ì̧͈͒ͅÌ͇Ì͓͏͖͒͠ Ì͔͉͌͊ͅ͏͍͊͑͊Ì ̶͇͒͊ҧÌ͇͕͖͍͊͛͑͒Ì͕Ì͖͊͐ Ì͖͛͒Ì͑͊Ì͇͊͛͑͒Ì͓͒Ì ͓͔͍͔͉͒͊Ì͕͇͒͊ҧ Į͕̀ͣÌ͔͛͊͊͌Į͓̀͒͏͍͒͊͑͊͝Ì ̧͍͒͋͊ Ì͔͛͊͊͌Ì̵͉͕͖͇͒͋͊͒Ì̺͔͍͕͖͇͒͒Ì ͓͔͍͔͖͖͒͆͊͢ͅÌ͍͋͌͑͠Ì͇͊͛͑͗͢ b̮Ì͕͎͌ͅͅ͏Ì͍͐Ì͈͑͊ͅ͏Ì͑͊Ì͆͒ҧ͖͕͊͠ÌͱÌ ͇͇͒͌͊͢͝ͅÌ͇͐ͅÌ͇͊͏͍͎͗͢Ì͔͉͕͖͒͠ͅ Ì ͎͖͔͒͒ͅͱÌ͉͖͆͗͊Ì͇͕͊͐Ì͏͉͢ͱ͐Ì̮͆͒Ì͑͑͊͟Ì ͔͉͍͒͏͕ͱÌ͇͐ͅÌ͇Ì͈͔͉͒͒͊Ì̪͇͍͉͇͒͒͐ͅÌ ̶͓͕͍͖͊ͅ͏͠ Ì̯͖͔͒͒͟ҧÌ͕͖͊͠Ì̺͔͍͕͖͕͒Ì ̩͕͓͉͒͒͠ Ì̮Ì͇͖͒Ì͇͐ͅÌ͎͌͑ͅÌ͇͟Ì͑ͅҧ͉͖ͣ͊Ì ̱͏͉͚͊͑ͅͅÌ͇Ì͓͊͏͙͊͑ͅ Ì͏͈͊͋͊͒͝ͅÌ͇Ì ͱ͕͏ͱ͙ Ì̮Ì͇͓͑͊͌͑͒ͅÌͱ͇͍͏͕͒͠Ì͕Ì̦͈͑͊͏͒͐Ì ͈͍͕͐͑͒͒͛͏͊͑͑͒͊Ì͇͍͕͖͇͒͑͒Ì͕͑͊͆͊͑͒͊ Ì ͕͏͇ͅͱ͊͊͝Ì̧͈͒ͅÌ͍Ì͇͇͌͊͊͟͢͝ͅÌb̶͏͇ͅͅÌ͇Ì ͇͍͙͑͟͜Ì̧͈͒͗ Ì͍Ì͑ͅÌ͌͊͐͏͊Ì͍͔͐ Ì͇Ì͏͉͢ͱ͙Ì ͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊hh Ì̳͖͚͊Ì̲͕͊͆͊͑͟ҧÌ͔͛͊͊͌Ì ̦͈͑͊͏͇͒Ìͱ͕͑͒Ì͓͔͍͕͒͌͑ͣ Ì͖͛͒Ì͇Ì̫͈͒Ì ͕͔͉͚͊͊ Ì͓͒Ì͖͍͒͑͒͊͑͜͢Ì͎Ì͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͗ Ì ͓͔͍͒͌͒͜͏͒Ì͖͛͒ ͖͒Ì͓͍͖͍͇͒͌͑͒͊ Ì ͎͑͊͒͊Ì͔͊ͅ͏͑͒͊͠Ìb͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊Ì͎Ì ͏͉͢ͱ͐h Ì̳͑Ì͍Ì͔͑͊͜͠ͅÌ͏͍͆͢͏Ì͏͉͊͢ҧ Ì͑͒Ì ͍͕͎͓͑͊͗͏͊͑͑͒͊Ì͕͕͖͒͒ͱ͍͑͊Ì͐ͱ͖͕͖͍͊͋͑͒Ì ͍Ì͈͔͙͇͕͖͍͊͒͑͒Ì͔͉͌͊ͅ͏ͱ͏͒Ì͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͒Ì ͕Ì̩͕͓͉͒͒͒͐ Ì͐͊͜ͅ͏͒Ì̫͐͗Ì͍͌͏͍͖͠Ì̶͇͒ͣÌ ͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊Ì͑ͅÌ͏͉͊͢ҧ Ì̳͑Ì͇͍͉͊͏Ì͈͔͙͊ Ì ͎͖͔͒͒͟ҧ Ì͎͎ͅÌ͕͖͊͑ͅ Ì͔͉͌͊ͅ͏ͱ͏Ì͕͑ͅÌ͕Ì ̲͍͐ Ì̴͖͒͒͐͗͡Ì̧͈͒Ì͍͎͎͑ͅÌ͍͑͛͊ͅÌ͑͊Ì͈͐͒Ì ͔͈͍͔͇͖͊͒͠ͅͅÌ͑ͅÌ͕͈͔͍͙͒͊͜͢͝ͅÌ͏͉͊͢ҧ Ì ͎͎ͅÌ͖͒͏͎͒͠Ì͔͎͚͍͊͊ͅҧÌ̶͇͒͊ҧÌ͕͇ͱ͖͕͖͍͒Ì ͍Ì̶͇͈͒͊͒Ì͓͔͇͕͉͍͒͗ͅͱ Ḭ͉͍̀͢Ì͇Ì͖͍͡Ì ͓͔͉͍͌͑͛͑͊͟ͅÌ͉͍͑Ì͍͖͗͝Ì͕͐͊͟ͅÌ͏͍͗͛͊͜Ì ͓͉͔͎͍͒ͅÌ͉͏ͱÌ͉͔͗͌͊ҧÌ͍Ì͎͙͌͑͒͐͟ͅ Ì͑͒Ì ͇͉͊͠Ì͍͒͑Ì͓͍͖͒͑͐͢ͅ Ì͖͛͒Ì͖͒͋͊Ì͖͛͒ ͏͍͆͒Ì ͓͒͏͖͗͛ͅÌ͇͌͐͊͑ͅ Ì̯͎ͅÌ͖͒͡Ì͖͒͏͍͖͕͛͊ͅͱÌ ͖͒Ì͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͕͉͊͏ͅ͏Ì͉͏ͱÌ͕͑ͅÌ̧͈͒Ì̳͑Ì ͓͔͓͉͕͊͒͑ͣÌ͕͐͟ͅҧÌ͉͔͈͒͒͒ҧÌ͓͉͔͎͒͒ͅÌ dÌ͖͉͒ͅ͏Ì̶͇͈͒͊͒Ì͉͍͕͖͇͈͊͑͊͑͑͒͒Ì̶͑͟ͅ Ì www.KanonEast.com


ǩǭäǬ•åǯäǭDZǬ

̩͕͓͉͒͒͠Ì͓͔͍͙͉͍͖͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͔͍͖͊͒͆͌͠ͅÌ ͍͋͌͑͠ Ì͎͖͔͒͒ͅͱÌ͕͕͖͇͖͗͊͗͊͝Ì͑ͅÌ͌͊͐͏͊ Ì ͎͖͔͒͒͒ҧÌ͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏͊͑ͅÌ͆͟͏ͅÌ͈͔͒͒͐͑ͅͱ Ì ͎͒͏͕͕͒ͅ͏͑͠ͅͱÌ͕͇͉͒͆͒ͅÌ͍͍͔͖͌͆͠ͅÌ ͓͖͗͠Ì͉͔͒͆ͅÌ͍͏͍Ì͌͏ͅ Ì̮Ì͇Ì͆͒͏͍͕͖͇͑͊͜͠Ì ͕͏͇͗͛͊ͅÌ͖͇͔͍͒͊͑͊Ì͕͖͛͒ͅÌ͎͗͏͒͑ͱ͖͕͊ͱÌ͖͒Ì ̧͈͒ͅ Ì̩͕͓͉͒͒͠Ì͓͔͍͙͉͍͖͒Ì͎Ì͑͐ͅÌ͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì ͖͛͒͆͟Ì͓͔͍͇͖͌͠ͅÌ͎Ì͉͔͒͆͗ Ì̴͔͍͇͖͌͠ͅÌ͑͊Ì ͕͍͑ͅ͏͑͒͠ Ì͑͊Ì͔͛͊͊͌Ì͕͖͔͙ͅÌ͎͍͑͌͑ͅͅͅͱ ÌͅÌ ͔͛͊͊͌Ì͏͇͆͒͢͠ ͔͌͑͊͊ͅͅÌ͌͑ͅͱ Ì͖͛͒Ì͇͌͐͊͑ͅÌ ͓͒͏͍͖͗͛Ì͑͊͆͏͈͉͔͕͖͒͑͒͠ͅͅ Ì͇͍͕͖͑͊͑͠ͅ Ì ͓͏͇͎͍͊ Ì͉͔͗͟ͅÌ͓ͅ͏͛͊ͅҧ Ì͇͍͖͆͊͟Ì ͈͇͉͍͒͌ Ì͔͑͟ͅÌ͍Ì͎͔͕͖͊ Į͕̀͊Ì͖͒͡Ì̧͈͒Ì̳͖͚͊Ì ͌͑ͅ͏ Ì͑͒Ì͖͒Ì̶͇͈͒͊͒Ì͉͔ͅͅÌ͏͉͢ͱ͐Ì̳͑Ì͑͊Ì ͖͎͒͌ͅͅ͏͕ͱj b̲ͅÌ͌͊͐͏͊Ì͍͔͐ Ì͇Ì͏͉͢ͱ͙Ì͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊h Ì ̲͊Ì͎͒͒͏͒Ì͏͉͊͢ҧ Ì͑͊Ì͇Ì͎͖͔͙͑͊͒͒͟Ì ͍͔͙͌͆͑͑͟ͅ Ì͑͒Ì͇Ì͎͉͋͒͐ͅÌ͛͊͏͇͎͒͊͊Ì ͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊Ì̧͈͒ͅ Ì̱͟Ì͉͒͏͋͑͟Ì͍͖͐͊͠Ì ͇͖͔͍͑͗Ì͕͊͆ͱÌ͕͖͍͆ͅ͏͑͟͠ҧÌ͉͇͗͊͑͜͟ҧÌ ͍͔͐Ì͍Ì͔͉͕͖͒͠ͅ Ì̲͊Ì͓͔͍͙͉͍͖͕͒ͱÌ ͈͇͔͍͖͒͒͠Ì͒Ì͍͔͐͑͒͐Ì͕͕͖͒͒ͱ͍͍͑Ì͉͍͗͜ Ì ͕͊͏͍Ì͛͊͏͇͎͒͊ͅÌ͖͔͖͊͌͢ͅÌ͕͐ͱ͖͍͊͑͊Ì͍Ì ͓͉͇͒ͅ͏͕͖͊͑͑͒͠Ì͒Ì͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͍͊͑ Ì͕͊͏͍Ì ͛͊͏͇͎͒͊Ì͖͔ͱ͕͖͕ͣͱÌ͖͒Ì͇͑ͅͅ͏͍͇͈͕͊͒͢͝ͅͱÌ ͑ͅÌ͈͑͊͒Ì͕͖͔͙ͅͅ Į̀Ì͖͎͒͐ͅÌ͈͖͗͑͊ͣ͑͑͒͐Ì ͕͕͖͒͒ͱ͍͍͑Ì͛͊͏͇͎͒͊Ì͍͖͕͆͒ͱÌ͍͉͖͍Ì͎Ì̧͈͒͗Ì

Ì͎͓͒͐͏͎͕͊Ì͉͕͖͑͊͒͒ҧ͕͖͍͑͒Ì͖͐͊͊͜ͅ Ì̯Ì ͕͒͋ͅ͏͍͊͑͢ Ì͏͉͍͢Ì͔͉͎͑͊͊͒Ì͍͕͓͖͇͖͟͟͢ͅÌ ͓͉͇͒ͅ͏͊͑͑͒͊Ì͕͕͖͒͒ͱ͍͑͊Ì͓͖͒͒͐͗ Ì͖͛͒Ì ͍͒͑Ì͑͊Ì͉͒Ì͎͚͒͑ͅÌ͕͈͐͒͏͍Ì͓͒͑ͱ͖͠ Ì͖͛͒Ì ͖͒͌͑͛͊ͅͅÌ͉͏ͱÌ͍͙͑Ì̧͒͋͊͠Ì͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊ Ì ̼͖͒ ͖͒Ì͉͔͖͇͖͕͑͊͒͆͊͟ͅͅͅͱÌ͇Ì͕͍͍͒͌͑͑ͅÌ ͏͉͊͢ҧ Ì͎͎͒͊ͅ ͖͒Ì͉͇͔͍͑͊͒͊͊Ì͓͒Ì ͖͍͒͑͒͊͑͜͢Ì͎Ì̧͈͒͗ Ì͓͍͍͑͊͒͑͐͑͊ͅÌ͖ͅҧ͑͟Ì ̵͉͕͖͇͒͋͊ͅ Ì͓͒͐͑͒͋͊͑͑ͅͱÌ͑ͅÌ͕͖͔͙ͅ Ì ̷ͅҧ͑ͅÌ͔͕͎͔͇͖͕͊͟ͅͅͱÌ͕Ì͕͍͒͒͌͑͑ͅͱÌ͖͈͒͒ Ì ͖͛͒Ì͑͐ͅÌ͔͉͍͒͏͕ͱÌ̶͓͕͍͖͊ͅ͏͠ Ì͕Ì͈͛͊͒Ì ͍͖͕͑͛͑͊ͅͅͱÌ͓͍͍͒͑͐͑͊ͅÌ͍Ì͔͉͕͖͍͒ͅ Ì͍Ì ͍͔͐ͅ Ì͍Ì͇͊͏͍͕͖͇͈͛͊͊͑͑͒͒Ì̧͈͒͋͊͒͠Ì ͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑ͱÌ͎Ì͑͐ͅ

ḇ͍͔Ì͑ͅÌ͌͊͐͏͊ Ì͇Ì͏͉͢ͱ͙Ì͆͏͈͇͒͒ͅ͏͍͊͑͊h Ì ̪͏ͱÌ͇͕͙͊Ì͉͑ͅͅÌ͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì͇͊͏͍͎͒ҧÌ ͔͉͕͖͍͒ͅ Ì̴͒͛͊͐͗ ͖͒Ì͍͐͊͑͑͒Ì͓͕͖͙͍͗ͅÌ ͕͖ͅ͏͍Ì͕͇͍͉͖͊͊͏ͱ͍͐Ì͆͏͈͇͕͖͍͒͊ͅͱÌ ̵͉͕͖͇͒͋͊ͅ Ì̴͒͛͊͐͗Ì͑͊Ì͇͔͊͊ҧ͕͎͍͊Ì ͔͇͇͍͑͟ͅÌ̴͒͛͊͐͗Ì͑͊Ì͇͔͊͊ҧ͕͎͍͊Ì͎͑ͱ͌͠ͱÌ

Нередко в скоростной гонке по этой жизни мы можем упустить из вида главное и, обессилев в погоне за второстепенным, потерять из поля духовного зрения то, ради чего стоит жить и страдать: нашу веру и вечные ценности, а в самом празднике Рождества упустить приход на землю Спасителя мира - Иисуса Христа.

̯͌ͅͅ͏͕͒͠Ì͆͟ Ì͎͒͐͗Ì͎͎ͅÌ͑͊Ì͍͐Ì͕͏͉͇͊͒ͅ͏͒Ì ͕͗͏͖͟͜͠ͅÌ͈͒͏͕͒ͅÌ͍͖͑͊͆͒͋͊͏͊ҧ Ì̴͖͒͒͐͗Ì ͖͛͒Ì͓͕͖͙͗ͅÌ͓͔ͱ͐͒͏͍͑͊͊͑Ì͕͗͏͟͜ͅ͏Ì

Ì͓͒ͣ͜͏Ì͍Ì͓͔͇͔͍͒͊͏ Ì̴͔͇͔͍͒͊͏Ì Ì͍Ì ͕͈͐͒Ì͇͍͉͖͗͊͠Ì̶͓͕͍͖͊ͅ͏ͱÌ̦Ì͏͍͖͆͊͢͏͠Ì ͓͉͔͕͖͇͇͖͒͐͗͒͠ͅ Ì͖͎ͅÌ͍Ì͕͖͖͕͒͑͊ͅͱÌ ̬͍͌͑͠ÌmÌ͕͐͒͊ͅÌ͉͔͈͚͒͊͑͑͒͊ͅ Ì͖͛͒Ì ͉͔͇͒͑͒ͅͅÌ͎͉͋͒͐͗ͅ Ì̧͟͏͒Ì͇͔͊͐ͱ Ì͎͈͉͒ͅÌ ͑ͅÌ͕͖͐͊͊ Ì̲͖͛͑ͣͅÌ͔͌͐͟͜ͅ͏ͱ͖͠ Ì͕͍͉ͱÌ ͇Ì͎͔͕͊͏͊ Ì͖͛͒ Ì͉ͅÌ͎͎ͅÌ͓͔͍͒͌͒͜͏͒ Ì ͍͑Ì͉͈͒͑͒͒Ì͍͌Ì͕͑ͅÌ͑͊Ì͆͟͏͒ Į̀Ì͎͎͒ͅҧ ͖͒Ì ͉͒ҧ͉͖ͣÌ͉͒Ì͔͇͗͒͑ͱÌ͑͊ҧ͖͔͇͒͑͒Ì͍Ì ͖͐͒͐͊͑Ì͎͉͋͟ͅҧÌ͍͌Ì͕͑ͅÌ͓͒ͱ͇͍͏͕ͱÌ͎͎ͅÌ ͖͒͐͑͒ͅҧÌ͔͈͍͍͑͊͡j Ì͑͒Ì͖͎ͅÌ͍Ì͕͖͖͕͒͑͊ͅͱÌ ͕͏͒͋͑͒͊Ì͍Ì͕͎͆͊͒͑͊͛͑͒Ì͓͔͎͔͕͊͑͒͊ͅÌ b͍͘͏͕͒͒͒͐͘Ì͇Ì͉͍͙͒͐͑͜ͅÌ͖͓͎͙͒͛ͅͅh Ì ͖͇͔͍͒͊͑͊Ì̧͍͒͋͊ Ì͎͖͔͒͒͒͊Ì͍͖͑͛͑͊ͅͅÌ ͓͍͖͒͑͐͠ͅÌ͍Ì͎͔͍͒͗͋͢͝ͅҧÌ͍͔͐ Ì͍Ì͏͉͊͢ҧ Ì ̷͎ͅÌ͇͖͒Ì͍Ìb͈͍͖͆͑͊Ì͔͉͑͒ͅÌ͖͒Ì͉͕͖͖͎͑͊͒ͅͅÌ ̯͉͋͟ͅҧÌ͍͌Ì͕͑ͅÌ͕͖͑͊ͣÌ͔͌ͅͱ͉Ì͈͔͙͊ͅ Ì͔͌ͅͱ͉Ì ͇͉͍͊͊͑ͱh ͎͎͒ͅҧ ͖͒Ì͓͔͍͔͉͒͑͒ҧÌ͔͕͖͍͑͊͒͆ͣ͑͑͒͝ͅ Ì ̶͈͉͊͒͑ͱÌ͍͐͏͏͍͒͑͟Ì͏͉͊͢ҧÌ͓͔͉͖͌͑͗͢ͅÌ ͓͔͍͔͉͒͑͒ҧÌ͌͏͕͖͍͒͆͑͒Ì͍Ì͈͍͒͌͐͡ͅ Ì info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

̵͉͕͖͇͒͋͊͒ Ì͑͒Ì͕͇͔͒͊͊͑͑͒͜Ì͑͊Ì͖͌͑͢ͅÌ ̺͔͍͕͖ͅ Ì̯͖͔͒͒͟ҧÌ͖͉͒ͅ͏Ì̶͊͆ͱÌ͑ͅÌ͎͔͕͖͊͊Ì ͌ͅÌ͈͔͙͍͊Ì͍͑͜ͅ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͔͍͍͔͍͖͐͠Ì͕͑ͅÌ ͕Ì̧͈͒͒͐ Ìb͖͛͒͆͟Ì͇͕ͱ͎͍ҧÌ͇͔͍͊͗͢͝ҧÌ͇Ì ̲͈͊͒Ì͑͊Ì͓͈͍͒͆ Ì͑͒Ì͍͐͊͏Ì͍͋͌͑͠Ì͇͊͛͑͗͢h Ì ̼͕͖͒ͅ Ì͎Ì͕͒͋ͅ͏͍͊͑͢ Ì͖͑͊Ì͈͏͍͗͆͑͟Ì͍Ì ͕͕͒͐͟͏͕͖͍͊͑͑͒Ì͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͓͔͍͒͌͒͜͏͒Ì ͉͇͊Ì͖͕͟ͱ͍͛Ì͏͖͊Ì͉͑͌ͅͅÌ͇Ì͑͊͆͒͏͒͐͜͠Ì ͕͊͏͍͍͊͑Ì͓͉͒Ì͇͍͑͌͑͊͐ͅͅĮ͍̀͘͏͊͊͐ Ì ̳͎͔͍͗͋͢͝ͅҧÌ͍͔͐Ì͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͑͐ͅÌ ͕͇͕͒͊͐Ì͉͔͈͗͒͊Ì̵͉͕͖͇͒͋͊͒ Ì͈͉͊Ì ͇Ì͚͖͔͊͑͊Ì͇͕͈͊͒Ì͑͊Ì͔͉͍͇͍͒͜ҧ͕ͱÌ ̱͏͉͚͊͑͊ͅÌ̺͔͍͕͖͕͒ Ì͑͒Ì͕͍͐ͅÌ͏͉͍͢ Ì͍Ì ͈͉͊Ì͓͔͒͒͝ͱ͖͕͊ͱÌ͆͏͕͖͇͋͊͑͒ͅÌ͓͔͍͑ͱ͖͍ͱÌ ͇͕͖͐͊͒Ì͆͏͕͖͇͋͊͑ͅͅÌ͖͉͍͒͛ͅ Ì̴͕͖͔ͣ͊͟Ì ͔͎͊͏͐͟ͅÌ͇͍͖͔͍͑ Ì͔͕͎͍͆͒͊Ìͱ͔͏͎͍͟Ì ͆͒͏͍͙͜͠Ì͔͕͓͔͉͒͋ͅͅ Ì͍͕͎͕͕͖͇͗͊͑͑͒Ì ͕͉͒͌͑͑͟ͅҧÌ͍͖͋͒͋ͅͅÌ͇Ì͕͓͔͔͎͖͙͗͊͐͊ͅͅÌ ͑ͅÌ͒͑͊͘Ì͎͍͐͗͌͟Ì͍Ì͓͕͊͊͑ Į͕̀ͣÌ ͖͒͡Ì͇͉͍͖͗͒Ì͖͒Ì͈͏͇͈͑͒͒ͅÌ ͕͕͐͟͏ͅÌ͇͊͏͍͛ͅҧ͈͊͒͜Ì͇Ì ͍͔͐͊Ì͕͖͍͒͆͟ͱ Ì͎͈͉͒ͅÌ ̶͐ͅÌ̧͈͒Ì͓͔͍ͣ͜͏Ì͎Ì ̶͇͒͊͐͗Ì͖͇͔͍͒͊͑͢ Į̀Ì ͓͍͍͍͒͑͐͑ͅÌ͖͈͒͒͡Ì ͍͔͐ͅ Ì͙͔͒͒͒͜Ì ͓͔͇͉͒͊ͣ͑͑͟ҧÌ ͔͉͕͖͇͕͎͍͒͋͊͊͑ҧÌ ͓͔͉͍͎͌͑ͅÌ Ì ͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì ͕͖͑͒͟Ì ͓͉͖͒͒͆͊͠ͅÌ͇Ì ͎͔͈͗͗Ì͕͍͊͐͠Ì ͍͏͍Ì͕͇͍͙͒Ì ͉͔͗͌͊ҧ Ì͕͉͍͖͒͆͗͠Ì ͓͕͒͏͉͍͊͑͊Ì ͕͖͍͒͆͟ͱÌ ͍͔͇͈͐͒͒͒Ì͍͏͍Ì ͕͖͈͐͊͑͒͒Ì͍͌͑͛͊͑ͅͱ Ì ͒͆͐͊͑ͱ͖͕͠ͱÌ ͓͉͔͎͍͒͐ͅͅÌ͍Ì͓͔͕͖͒͒Ì ͙͔͒͒͒͜Ì͓͔͇͕͖͍͒͊Ì͇͔͊͐ͱ Ì ̧͕͊͌͗͏͇͒͑͒ Ì͙͔͒͒͒͜Ì ͓͔͇͉͒͊ͣ͑͑͟ҧÌ͖͉͙͒͟Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͇͋͑͒ͅҧÌ͕͖͛͢͠ͅÌ͓͔͉͍͎͌͑ͅͅ Ì͑͒Ì ͇͇͕͒͊Ì͑͊Ì͕͐͐͟ͅÌ͈͏͇͑͐͟ͅ Ì̷͎͍͙ͅÌ͏͉͊͢ҧÌ ͑͊Ì͍͖͔͕͖͑͊͊͗͢Ì͇͓͔͕͒͒͟ Ì͓͒͛͊͐͗Ì͑ͅÌ ͓͎͒͏͍͒͑͊͑͊Ì͎Ì͔͉͒͋ͣ͑͑͒͐͗Ì̱͏͉͚͊͑͗ͅÌ ͓͔͍͜͏͍Ì͉͔͚͐͗͊͟Ì͕Į͕͖͎̀͒͒ͅÌ͍Ì͓͒͛͊͐͗Ì ̧͈͒Ì͖͉͒ͅ͏Ì̶͇͈͒͊͒Ì̶͑͟ͅÌ͇Ì͖͖͒͡Ì͍͔͐ Ì ̱͟Ì͍͇͋ͣ͐Ì͇Ì͍͔͐͊ Ì͇Ì͎͖͔͒͒͒͐Ì͈͆͒͒͐Ì ͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͑͊Ì̷͖͒ Ì̯͖͒Ì͓͔͍ͣ͜͏Ì͎Ì͑͐ͅÌ ͕Ì͑͊͆ͅ ÌͅÌ͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒͊ÌbͱhÌ͕Ì͈͊͒Ì ͕͖͍͑͊͑͑͐͟͟ͅÌ͋͊͏͍͑ͅͱ͍͐Ì͍Ì͓͔͍͙͖͒ͱ͍͐ Ì ̯͎ͅÌ͇͋͑͒ͅÌ͑͐ͅ Ì͏͉͢ͱ͐ Ì͍͇͍͋͗͐͝Ì͇ÌÌ KANON • DECEMBER 2010

11


NJǭäǏ•üǯäǭǹǏ

͇͎͊͊ ĂŒÍ›ÍŁÍ–ÍŽÍ’ĂŒÍ’Í“Í”ÍŠÍ‰ÍŠÍ?Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒ ͕͇͒͊Í?ĂŒÍ’Í–Í‘Í’ÍœÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒÍŽĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒ ĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ĚŽÍŒÍ‡ÍŠÍ•Í–Í‘Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…Í›Í?͑͢ͅÍ?Í?ÍŠĂŒ ͒͘Í?͚͔͊Í&#x;ĂŒÍ“Í’Í?Í?ÍšÍ?Í? ĂŒÍ“Í”Í’Í™Í’Í‰ÍąĂŒ ÍŽÍ—Í”Í•ĂŒÍ’Í†Í—Í›ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ—Í›Í…Í–Í•Íą ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í—Í“Í—Í•Í–Í?Í–Í ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ‡Í?Í‰Í…ĂŒÍ…Í‡Í–Í’Í?͒͆Í?Í?Í  ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒÍ’Í‘Í?ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ•Í?͉͖͊͗͢ ĂŒ ĚŠÍ?Í…Í‡Í‘Í…ÍąĂŒÍŒÍ…Í‰Í…Í›Í…ĂŒ ĂŒÍ‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í–Í ĂŒ Í—Í•ÍŽÍ’Í?Í ÍŒÍ…Í˘Í?Í?Ň§ĂŒÍ–Í”Í…Í‘Í•Í“Í’Í”Í–ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í’Í?ÍŠĂŒ ͔͌͊͑Í?Íą ĂŒĚŻÍ…ÍŽĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ†Í&#x;Í?Í…ĂŒÍŒÍ…ÍˆÍ”Í—Í‹ÍŠÍ‘Í…ĂŒ Í?͈ͅÍ?͕͖͔ͅÍ?Í  ĂŒÍ•ÍŽÍ’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍ‘Í?ĂŒ ͆Í&#x;Í?Í’ĂŒÍ”ÍąÍ‰Í’Í?ĂŒÍ“Í’Í™Í’Í‹Í?Í™ĂŒ Í?Í…ÍœÍ?Í‘ ĂŒÍ‘Í?Í›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ͉͒Í?Í‹Í‘Í’ĂŒÍ’Í–Í‡Í?ÍŠÍ›Í ĂŒ ͇͑Í?Í?Í…Í‘Í?ÍąĂŒ Í“Í’Í?Í?ÍšÍ?Í?ĂŒ Í’Í–ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒ ͇͖͒ͅÍ?͒͆Í?Í?Íą ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒÍ’Í‘Í…ĂŒ ͓͔͕͊Í?͉͖͊͗͊ ĂŒ Ě˛ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ÍŽÍ’ĂŒÍ‡ĂŒ Í•ÍŽÍ’Í”Í’Í•Í–Í‘Í’Ň§ĂŒ ÍˆÍ’Í‘ÍŽÍŠĂŒÍ“Í’ĂŒ ÍĄÍ–Í’Ň§ĂŒÍ‹Í?͌͑Í?ĂŒ Í?Í&#x;ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ?ĂŒ Í—Í“Í—Í•Í–Í?Í–Í ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ͇Í?Í‰Í…ĂŒÍˆÍ?Í…Í‡Í‘Í’ÍŠĂŒÍ? ĂŒ ͕͕͒͆͊Í?Í?ÍŠÍ‡ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í’ÍˆÍ’Í‘ÍŠĂŒ ÍŒÍ…ĂŒÍ‡Í–Í’Í”Í’Í•Í–ÍŠÍ“ÍŠÍ‘ Í‘Í&#x;Í? ĂŒ Í“Í’Í–ÍŠÍ”ÍąÍ–Í ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ“Í’Í?ÍąĂŒÍ‰Í—Í™Í’Í‡Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍŒÍ”ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒ Í–Í’ ĂŒÍ”Í…Í‰Í?ĂŒÍ›ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ•Í–Í’Í?Í–ĂŒÍ‹Í?Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‰Í…Í–Í ĂŒ Í‘Í…ÍœÍ—ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í—ĂŒÍ?ĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍšÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒÍ…ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í…Í?Í’Í?ĂŒ ͓͔͉͌͑ͅÍ?ÍŽÍŠĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡Í…ĂŒÍ—Í“Í—Í•Í–Í?Í–Í ĂŒÍ“Í”Í?Í™Í’Í‰ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?Í˘ĂŒĚśÍ“Í…Í•Í?Í–ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ?Í?Í”Í…ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒ ̺͔Í?Í•Í–Í…

Í?ÍŒÍ?Í?Í‡Í…Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?͢ ĂŒĚ§Í?Í?ÍŒÍ?Í–Í•ÍąĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŠÍšĂŒ ĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ‰Í’Í?͈͖͔͓͒͊͊͑Í?͢ ĂŒĚ¸ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ…ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒĚśÍ‡Í’Í?ĂŒ ͕͔͎͒Í?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‡Í•ÍŁ ĂŒĚŻÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ“Í”Í?ÍœÍ?Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?Íą ĂŒ ĚłÍ‘ĂŒÍ“Í’Í•Í?Í…Í?ĂŒĚśÍ‡Í’ÍŠÍˆÍ’ĂŒĚśÍ&#x;Í‘Í…ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?Í˘ĂŒÍ‡ĂŒ cÍ—Í?Í?Í?Í’Í•Í–Í?͇Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍŒÍ…ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í?ĂŒÍ‘Í…ÍœÍ?i ĂŒ ͖͛͒͆Í&#x;ĂŒÍ?͇͌͆ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ‘Í…Í•ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’Ň§ĂŒÍˆÍ?͆͊Í?Í?ĂŒ ĚŞÍ…Í‡Í…Ň§Í–ÍŠĂŒÍ‡Í‘Í?Í?Í…Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í?Í’Í–Í”Í?Í?ĂŒ Í‡Í’ÍŽÍ”Í—ÍˆĂŒÍ•ÍŠÍ†Íą ĂŒĚąÍ?Í”ĂŒÍ•Í’Í‡Í•ÍŠÍ?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?ÍŒÍ?ÍŠÍ‘Í?Í?Í•Íą ĂŒ Í‘Í’ĂŒÍ—ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ…ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‘Í…ÍŒÍ‘Í…Í›ÍŠÍ‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ ͉͊͑͠ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒĚłÍ‘ĂŒÍ’Í“ÍąÍ–Í ĂŒÍ“Í’ÍœÍ?ÍŁÍ–ĂŒĚśÍ‡Í’ÍŠÍˆÍ’ĂŒ Í…ĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ?ÍŒÍ?ÍŠÍ‘Í?Í?Í•Íą ĂŒÍ–Í’ ĂŒÍ“Í’Í‹Í…Í?͗ҧ ĂŒÍŽĂŒ ĚśÍ&#x;Í‘Í…ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?͢ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍŒÍ…Í†Í”Í…Í–Í ĂŒÍŽĂŒĚśÍŠÍ†ÍŠĂŒ ͙͉͗͊͜Í?Í— ĂŒĚ´Í’ÍąÍ‡Í?ÍąÍ˘Í–Í•ÍąĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ‘Í’Í‡Í&#x;ÍŠĂŒÍ?ĂŒ Í’Í‹Í?͉͢ͅÍ?Í?Í™ĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒÍąÍ‡Í?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ‚Í–Í’Í–ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í ĂŒ ͆͒Í?ÍŠÍŠĂŒÍŽÍ’Í‡Í…Í”Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍĄÍ“Í?͉͊Í?Í?Í? ĂŒÍ•ÍŠÍąĂŒÍ•Í?ÍŠÍ”Í–Í ĂŒ Í?ĂŒÍ—Í‘Í’Í•ÍąĂŒÍ‘ÍŠÍ•Í“Í…Í•ÍŁÍ‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ‰Í—ÍœÍ?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’Í•Í–Í  ĂŒ Í—Í‹ÍŠĂŒÍ†Í?Í?͎͌͒ĂŒĚŞÍ’Í”Í’ÍˆÍ’Ň§ĂŒÍ‰Í”Í—Íˆ ĂŒÍ“Í”Í?Í?Í?ĂŒ ̯͒͑͊͛͑͒ ĂŒÍ?ÍŠÍˆÍ›ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í–Í  ĂŒÍˆÍ?ÍąÍ‰ÍąĂŒÍ‘Í…ĂŒ ĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŁĂŒÍ•ÍŠÍ”Í‰ÍšÍŠ ĂŒÍ?ĂŒÍ–Í&#x;ĂŒ Í“Í’Í?Í—Í›Í?ÍœÍ ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ–Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒ Í‡Í•ÍŁĂŒÍĄÍ–Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ? ĂŒÍ?Í’Í? ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í?Í’Í‹ÍŠÍœÍ ĂŒÍ?ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒ ĂŒÍ“Í”Í?͎͌͑ͅÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í?ÍŠÍ‰Í‘ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒ Í?ÍŒÍ?Í—Í›ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ‰Í—ÍœÍŠ ĚłÍ‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í?Í?Í Í‘Í’ÍŠĂŒÍ’Í“Í”ÍŠÍ‰ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ ̜͓͕ͅÍ?Í–ÍŠÍ?Í ĂŒÍ‰Í…ÍŁÍ–ĂŒÍ‡Í…Í?ĂŒĚśÍ‡Í’ÍŁĂŒÍ†Í?͈͇͒͒ͅÍ?ÍŠÍ‘Í?ÍŠ ĂŒ ͌͑ͅÍ?ÍŠÍ‘Í?Ň§ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ’Í•Í‡Í’Í†Í’Í‹Í‰Í…ÍŠÍ–ĂŒ Ě´Í”Í?Í?Í?Í–ÍŠĂŒÍŠÍˆÍ’ ĂŒÍ?ĂŒÍ—ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒÍ‘Í…Í•Í–Í—Í“Í?Í–ĂŒÍ‘Í’Í‡Í…Íą ĂŒ Í‘Í…Í•ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ‰ÍŠÍąÍ–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ–Í”Í—Í‰Í…ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ“Í’Í?Í ÍŒÍ&#x;ĂŒ ͑͊͒͆Í&#x;Í›Í‘Í…ÍąĂŒÍ˜Í’Í”Í?Í…ĂŒÍ‹Í?͌͑Í? ĂŒÍ‹Í?͌͑Í?ĂŒ Í‘Í…ÍœÍ?Í™ĂŒÍ†Í?Í?Í‹Í‘Í?Í™ ĂŒĚ¨Í•ÍŠÍ? ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ ĂŒ ͓͉͒͆͊Í&#x; ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í…ÍąĂŒÍ”Í…Í•ÍŽÍ”Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í?͒͋͊͜͠ ĂŒÍ‘Í’ ĂŒÍ“Í’ĂŒÍŽÍ”Í…Ň§Í‘ÍŠŇ§ĂŒÍ?͔͊͊ ĂŒ Í‘Í…Í•ĂŒÍ‡ĂŒÍ‹ÍŠÍ”Í–Í‡ÍŠĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í…ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ĂŒ ͇Í?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í?͇Í&#x;Í›Í‘Í’Ň§ĂŒÍ”Í’Í?Í?ĂŒÍ“Í’Í?͖͗͛͊ͅÍ?ÍąĂŒ ̲͛͑ͅÍ?ĂŒÍ‹Í?Í–Í ĂŒÍ–Í…ÍŽ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í• ĂŒĚ´Í”Í?Í?Í?ĂŒ Í“Í’Í‰Í…Í”ÍŽÍ’Í‡ĂŒÍ“Í’Í‰Í—Í?Í…ÍŠÍ? ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ?ĂŒ Í•Í–Í…Í–Í ĂŒÍ–ÍŠÍ?Í? ĂŒÍŽÍ–Í’ĂŒÍ?Í™ĂŒÍ‰Í…Í”Í?Í–ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ?Í? ĂŒĚąÍ’Í‹Í‘Í’ĂŒ Í–Í’Í›ÍŽÍ—ĂŒÍŒÍ”ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒĚ§Í’Í‹Í ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ†Í?͈͇͒͒ͅÍ?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒ Í?ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒÍ–Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍ‰Í—ÍœÍŠĂŒÍ’Í†ÍŠÍ•Í“ÍŠÍ›ÍŠÍ‘ ĂŒ Í‘Í…Í›Í…Í–Í ĂŒÍ•ĂŒÍ•Í…Í?Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ“Í”Í’Í•Í–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‰Í…Í‹ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Ě§Í’ÍˆĂŒÍ’Í†Í”Í…Í?Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍŽĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͗ĂŒc̜͊ ĂŒÍ•Í–Í’Í˘ĂŒ Í•Í–Í’Í?Í–ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘ÍŠÍˆ ĂŒÍ‘Í’ ĂŒÍ–ÍŠÍ?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?ÍŠÍ‘ÍŠÍŠ ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍšÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒ Í—ĂŒÍ‰Í‡ÍŠÍ”Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í–Í—Í›Í— ĂŒÍ?ĂŒÍŽÍ–Í’ĂŒÍ’Í–Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒĚąÍ‘ÍŠĂŒmĂŒ Í?ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘Í…ÍœÍ?ĂŒÍ‡Í‘Í?Í?Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ?ĂŒ Í‡Í’Ň§Í‰Í—ĂŒÍŽĂŒÍ‘ÍŠÍ?Í— ĂŒÍ?ĂŒÍ†Í—Í‰Í—ĂŒÍ‡ÍŠÍ›ÍŠÍ”ÍąÍ–Í ĂŒÍ•ĂŒÍ‘Í?Í? ĂŒ Í?͇͆͒͢͠ Í?ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍ•Í’ĂŒĚąÍ‘Í’Í˘i ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í ĂŒÍ“Í’ ͓͔͊͋͑͊Í?Í—ĂŒ ͔͒͆ͅÍ?Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍŽĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í’Í?Í—ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ‘Í…Í• ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒ ͉̊͒Í&#x;ĂŒÍ?͉͖͗ ĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í•ÍŽÍ?ÍŠĂŒÍ“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í?ÍŽÍ?ĂŒ Í‘ÍŠÍŽÍ?Ň§ĂŒÍ“Í—Í–Í‘Í?ÍŽ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒÍ“Í”Í’Í•Í?Í– ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒ Í•Í?ÍŠÍ‘ÍąÍ˘Í–Í•ÍąĂŒÍ’Í‰Í?Í‘ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ?Í? ĂŒÍ…ĂŒÍ‡Í?ÍŠÍ•Í–ÍŠĂŒ ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‡Í“Í—Í•Í–Í?Í?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‰Í’Í? ĂŒĚŽĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒ Í•ĂŒÍ‘Í?Í?Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”ÍŠÍ’Í‰Í’Í?Í?Í?Í’ĂŒÍ“Í”Í?͆Í?Í?Í‹Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ ͖͇͔͒͒͹͊Í?ĂŒÍ–Í—ĂŒÍ‰Í‡ÍŠÍ”Í  ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í…ÍąĂŒÍ?Í?ÍŠÍŠÍ–ĂŒ Í?Í•Í“Í’Í?Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’Í›ÍŠÍ•Í–Í‡ĂŒĚ§Í?͆Í?Í?Í?ĂŒ Í–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ’Í‰Í‘Í—ĂŒÍ”Í—Í›ÍŽÍ—ĂŒmĂŒÍ?͖͔͌͑͗Í? ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í?ĂŒĚ¨Í–Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ“Í”Í?͕͖͇͊͜Í?ÍąĂŒ ͇͓͕͎͗͊ͅÍ?ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ…ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’Í˘ĂŒÍ‹Í?͌͑͠ ĂŒĚŚĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ?ĂŒÍ?ĂŒ ̺͔Í?Í•Í–Í… ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‡ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍŠĂŒÍ†ÍŠÍ•Í“Í’Í?Í’Í?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ‡Í“Í—Í•ÍŽÍ…Í–Í  ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ?ĂŒÍŒÍ…Í–Í‡Í’Í”Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ‹Í?Í–Í ĂŒ ĚąÍ?͉͚͊͑ͅͅ ĂŒÍ…ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒĚťÍ…Í”ÍąĂŒÍ•Í?͇ͅÍ&#x; ĂŒĚŻÍ’Í–Í’Í”Í’Í?Í—ĂŒ cÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‡Í•ÍŠiĂŒmĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’Í?Í™ĂŒÍ?͖͔͕͙͑͊͊ͅ ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’Í?Í™ĂŒ Í‰Í…Í‘Í…ĂŒÍ‡Í•ÍąĂŒÍ‡Í?Í…Í•Í–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?ÍŠ ĂŒÍ?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ͕͖͔͕͖ͅ͹͙ ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ•Í’Í’Í†Í”Í…ÍŒÍ—ÍąÍ•Í ĂŒÍ•ĂŒÍ–ÍŠÍ? ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒ ͉Í?ÍąĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ•Í‘Í’Í‡Í…ĂŒÍ”Í…Í•Í“ÍąÍ–Í&#x;Í?ĂŒ Í—Í•Í–Í”Í’ÍŠÍ‘ĂŒÍ?ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ›ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ—Í•Í–Í”Í’ÍŠÍ‘ĂŒÍ?Í?Í” ĂŒĚąÍ?Í”ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍŽÍ”ÍŠÍ•Í–ÍŠ ĂŒÍ…ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ“Í”Í’Í?͇͕͖͌͊Í?ĂŒÍ•Í—Í‰ĂŒÍ‘Í…Í‰ĂŒ Í•Í’ÍŒÍ‰Í…Í‘ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í… ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍŽÍ”Í…Í•Í’Í–Í&#x; ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒ ͔͉͑͒ͅͅÍ?Í? ĂŒĚľÍ…ÍŒÍ‡ÍąÍŒÍŽÍ…ĂŒÍ?Í?Í”Í’Í‡Í’Ň§ĂŒÍ‰Í”Í…Í?Í&#x;ĂŒ Í?͇͆͢Í? ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ•Í›Í…Í•Í–Í Íą ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í? Í“Í”Í?͆Í?Í?Í‹Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍŽĂŒÍŽÍ’Í‘ÍšÍ— ĂŒÍ…ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒÍ“Í’

͓͔͊͋͑͊Í?Í—ĂŒÍˆÍ?Í—Í™ĂŒÍŽĂŒÍŒÍ’Í‡Í—ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’ÍŒÍ‘Í…Í‡ĂŒ Ě´Í—Í•Í–Í ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í ĂŒÍ†Í?͈͕͒ͅÍ?͇͒Í?Í–ĂŒÍ‘Í…Í• ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒ Ě˛ÍŠÍ†ÍŠÍ•Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒĚ´Í’Í•Í?Í…Í‘Í‘Í?ÍŽÍ… ĂŒĚśĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Í?ĂŒ Í?Í&#x;ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒÍˆÍ?Í—Í†Í‹ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ†Í’Í?͊͜͠ ĂŒÍ?ĂŒ ͈͉͒͒Í?ĂŒÍ‰Í—Í™Í’Í‡Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ•Í?Í&#x;Í•Í?ĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í•ÍŽÍ?Í™ĂŒ ÍœÍ?Í”ÍŠĂŒÍ“Í’Í‘Í?Í?Í…Í?Í?ĂŒÍŒÍ‘Í…Í›ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í™Í’Í‰Í…ĂŒ ͓͔͉͌͑ͅÍ?ÍŽÍ’Í‡ĂŒÍ’Í–Í’Í‰Í‡Í?ÍˆÍ…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŒÍ…Í‰Í‘Í?Ň§ĂŒ ̜͓͕ͅÍ?Í–ÍŠÍ?ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?Í” ĂŒĚśÍ’Í†Í&#x;Í–Í?Íą ĂŒÍ“Í’Í•Í?ÍŠĂŒ Í“Í?Í…Í‘ ĂŒĚ¨Í?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍ–Í?Í™Í’Ň§ĂŒÍ•Í‡ÍąÍ–Í’Ň§ĂŒÍ”Í…Í‰Í’Í•Í–Í?ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?Í•Í–Í’Í”Í?ÍąĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍ›ÍŠÍ•Í–Í‡Í…ĂŒÍ“Í’ÍœÍ?Í…ĂŒ Í’ĂŒÍ”Í’Í‰Í?͇͊͜Í?Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?Í”ĂŒĚśÍ“Í…Í•Í?Í–ÍŠÍ?ÍŠ ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒ ͉͔͈͗Í?Í? ĂŒÍ‘Í’Í‡Í&#x;Í?ĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ?ĂŒmĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ?ĂŒ ͆͒Í?Í ÍœÍ?Í‘Í•Í–Í‡Í…ĂŒÍ?Í˘Í‰ÍŠŇ§ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ•Í?Í—Í›Í…Ň§ĂŒÍ™Í’Í”Í’ÍœÍ’ĂŒ Í•Í–Í”Í…Í™Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í•Í?Í?Í?Íą ĂŒÍ…ĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ?ĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í…ĂŒÍ?ĂŒ ͓͈͒͗Í?͹͖͠ ĂŒÍ“Í’Í‡ÍŠÍ•ÍŠÍ?Í?Í–Í Í•Íą ĂŒĚŚĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍŽÍ…Í•Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ ͉͗͆͊͋͊͑Í?Íą ĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ?ĂŒÍ“Í”Í?ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ĂŒÍŽĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?͢ ĂŒ ̺͔Í?Í•Í–Í… ĚąÍ?͉͚͊͑ͅͅ ĂŒÍ–Í’ĂŒĚŤÍ?Í—ĂŒÍ‘ÍŠÍ?͈͑͒Í?ÍŠĂŒ Í“Í”Í?ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ĂŒÍŽĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í— ĂŒĚŽÍ‰Í?Í–ÍŠĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ”Í’Í‰Í?͇͜Í?Í?Í•ÍąĂŒ Í’Í–Í‡Í’Í‰ÍąÍ–ĂŒÍ?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í?ÍŽĂŒĚľÍ’Í‹Í‰ÍŠÍ•Í–Í‡Í… ĚąÍ?͉͚͊͑͊ͅÍ?ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í’Í? Í?ĂŒÍ‡ĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ”Í—ÍŽÍŠĂŒÍ†Í’ÍˆÍ…Í–Í•Í–Í‡Í…ĂŒÍ‡Í•ÍŠŇ§ĂŒĚ¨Í•ÍŠÍ?͊͑͑͒ҧ ĂŒ ĚłÍ‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ“Í’Í‡ÍŠÍ?ÍŠÍ‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ?͆͢Í?Í–Í ĂŒ ͆Í?Í?͈͋͑͊͒ ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í†Í’Í–Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ’ĂŒÍ?͉͢͹͙ ĂŒ ͎͉͋ͅÍ&#x;Ň§ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Í™ĂŒÍ‘Í’Í•Í?Í–ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒĂŒĚ§Í’Í‹Í?ҧ

ĚŻÍ…ÍŽĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ?ĂŒÍ’Í–Í“Í”Í…ÍŒÍ‰Í‘Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒÍĄÍ–Í’Í–ĂŒ ͉͊͑͠ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ“Í’Í?Í—Í›Í?Í–Í ĂŒÍ‘Í…Í•Í–Í’ÍąÍ?Í—Í˘ĂŒ Í”Í…Í‰Í’Í•Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ‡Í‘Í—Í–Í”ÍŠÍ‘Í‘ÍŠÍŠĂŒÍ—Í‰Í’Í‡Í?͖͇͔͊͒͊͑Í?ÍŠĂŒ ͉Í?ÍąĂŒÍ‰Í—ÍœÍ?ĂŒĚ´ÍŠÍ”Í‡Í’ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ‘Í—Í‹Í‘Í’ĂŒ Í“Í’Í?Í‘Í?Í–Í  ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍĄÍ–Í’Í–ĂŒÍ‰ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ”Í’Í‹Í‰ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í‘Í…Íœ ĂŒÍ‘Í’ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í…ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠÍˆÍ’ĂŒĚśÍ“Í…Í•Í?Í–ÍŠÍ?ÍąĂŒ ĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í… ĂŒÍ…ĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ–Í…ÍŽ ĂŒÍ–Í’ ĂŒÍ“Í’

͛͊Í?͇͕͎͒͊͛͊Í?ĂŒÍ”Í…Í•Í•Í—Í‹Í‰Í…Íą ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒ Í?Í?ÍœÍ ĂŒÍ“Í”Í?͈Í?Í…ÍœÍŁÍ‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍˆÍ’Í•Í–Í? ĂŒÍ?ĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠĂŒ ͇͑Í?Í?Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í’ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ•Í’Í•Í”ÍŠÍ‰Í’Í–Í’Í›ÍŠÍ‘Í’ĂŒ Í‘Í…ĂŒĚ˛ÍŁÍ? ĂŒĚ˛Í’ĂŒÍ‡ÍŠÍ‰Í ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡Í’ÍŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ—Í‰ÍŠÍ?Í?Í–Í ĂŒ ͉͒Í?Í‹Í‘Í’ÍŠĂŒÍ‡Í‘Í?Í?Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ’Í•Í–Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒÍ‰Í’Í”Í’ÍˆÍ’Ň§ĂŒ Í“Í’Í‰Í…Í”Í’ÍŽĂŒĚˇÍ’Í?Í— ĂŒĚŻÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‡Í?͉Í?͜͠ ĂŒĚ¨Í…Í‹Í‘Í’ĂŒ ĚźÍ–Í’ĂŒÍ“Í”Í?Í‘ÍŠÍ•ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒ Ň§ĂŒÍˆÍ’Í‰ĂŒĚąÍ&#x;ĂŒ ͓͒͑͹͖͠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒĚśÍ…Í?ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?Í?ÍŠÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í—Í‹Í‰Í&#x;ĂŒÍ‘Í?ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍŒÍ‘Í…ÍŠÍ? ĂŒĚąÍ?Í”ĂŒÍ—Í–Í’Í“Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í…Í™ĂŒÍ?ĂŒ Í‡ĂŒÍ›ÍŁÍ? ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒĚłÍ‘ĂŒĚśÍ…Í?ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‘Í…Í›Í…Í?Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ ĂŒ ͎͆͊͌͌͒͑ͅÍ?͹͙ ĂŒĚ§Í’Í‹Í Í?ĂŒÍ•Í—Í‰Í&#x;ĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒÍ‘Í…Í›Í…Í?Í?ĂŒ 12

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ДЕКĐ?Đ‘Đ ĐŹ 2010

Ě Ě”ĚŚĚ™Ě¤ĚœĚ”Ě&#x;ÎˆĚŁĚ˘Ě˜Ě—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–ĚœĚ&#x; Ě¤Ě™Ě˜Ě”ĚžĚŚĚ˘Ě¤ÎˆĚšĚ§Ě¤ĚĄĚ”Ě&#x;Ě”Îˆb˞̢̥̥̔h ËľĚĄĚ˜Ě¤Ě™Ě?ÎˆĚ€Ě”Ě¤ĚŚĚŻĚĄĚ™ĚĄĚžĚ˘ www.KanonEast.com


ìèëîñåðäèå

............................................................................................

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

13


14

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

15


16

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


* Fares subject to change. Taxes from $350.00

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

17


18


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

19


20

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

21


22

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

23


28 24

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

25


26

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

27


28

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • DECEMBER 2010

29


30

КАНОН • ДЕКАБРЬ 2010

www.KanonEast.com


KanonEast December 2010  
KanonEast December 2010  

KanonEast December 2010

Advertisement