Page 1
КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011
РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ИЗДАНИЕ

Филиал журнала КАНОН East Side Edition

1 (25) JANUARY 2011

Главный офис редакции: 14400 Bel-Red Rd, Suite 101B, Bellevue, WA 98007 Office: (425) 772.8462 info@KanonSeattle.com

Журнал издается с 2002 года в штате Вашингтон. На Восточном побережье журнал издается с апреля 2008 года.

Главный Редактор / Editor-in-chief Oleg Martynenko editor@KanonSeattle.com

Часы работы филиала

Mo-Fr 9.00am - 5.30pm Директор отдела рекламы и маркетинга

43 W Crossville Road, Roswell, GA 30075

Владимир Федорук

Александр Федорук Технический директор

Дизайн и верстка / Design & make-up Kanon Advertising Agency www.KanonUsa.com Издатель и правообладатель журнала КАНОН - KANON INC., Seattle 2010 © Все права сохранены.

8 Фабрика удобных слов 14 Сыроедение 18 Кулинарный эксклюзив 22 На ком останавливается

проклятие 24 Ваш вопрос - наш ответ 28 В здоровом теле - здоровый дух 30 Кроссворд

8

14

18

28

КАНОН > ЯНВАРЬ `11

РЕКЛАМОДАТЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

Office: (404) 578-7622 Fax: (770) 517-4619 web-site: www.KanonEast.com E-mail: info@KanonEast.com

Редколлегия / Contributors Andrey Martynenko Victoria Gaydaeva Julia Maruk Nadia Khomaziuk

Церковь Божья Маслина ................... 2 Распродажа электроники .................. 3 Шахматный Клуб .............................. 3 Все виды страхования ...................... 5 Олег Айзенштейн - ортодонт ............. 5 Silvia Dunne - Georgia Realty .............. 7 Алла Альперт - стоматолог ................ 7 Акушерство и гинекология .............. 13 Truck Driving School ........................ 13 Объявления, Авто-Базар ................. 16 Florida Honey .................................. 16 Alpha & Omega . .............................. 17 Air/Bags ......................................... 17 Alex Dubrovsky - realtor GA ............... 17 Ориентир . ..................................... 17 Mission Valley Travel . ....................... 17 Адвокат Roderick H. Martin .............. 21 Absolute Chiropractic & Wellness . ...... 21 Юридические услуги . ..................... 21 Компания H&R Block ....................... 21 Похоронное Бюро Атланты .............. Удостоверения, ID-карточки ............ Адвокат Charles G. Harbin Jr. . .......... Cross Country Supply - Stucco .......... C&N Insurance Agency ..................... Оздоровительный Центр ................. Бизнес-центр Славянский Двор .......

26 27 27 27 27 31 32


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011
ǢǯãǯåǮǬ•DZǭßǬǮæǯDZǬ

̶͇͖͊͏͑ͅͅÌ͍Ì̳͏͈͊Ì̱͔͖͎͑͊͑͒͟ͅ

ǕǬǯǤÞǦÞdzǴǤǦǨǩ

͕ͅҧ͖ͅÌ6HJH+D@JR Ì͎͖͔͒͒͊͟Ì ͕͔͊ͣ͌͑͒͠Ì͓͖͒͑͗͜ͅ͏͍Ì ͔͓͖͚͍͊͗͢ͅĮ͍͈͖̀͑͒͑͜ͅͅ Ì ̱͕͕ͅͅÌ͕͖͍͒͆͟ҧ Ì ͓͔͍͉͍͙͒͌͒͊͜͜Ì͇Ì͍͔͐͊Ì ͎͍͑͗ͅÌ͇ÌÌ͈͉͒͗Ì͖͎ͅÌ ͍Ì͑͊Ì͔͍͊͜͏͍Ì͓͔͒͆͏͊͐Ì ͈͒͏͉͒ͅÌ͑ͅÌ͓͏͖͑͊͊ͅ Ì͑͊Ì ͓͔͍͇͒͌͊͏͍Ì͇͎͚͍͑͟ͅÌ ͖͒Ì͕͖͔͕͖͍͒ͅ Ì͔͎ͅͅÌ͍͏͍Ì ͉͓͔͕͕͍͍͊͊ Ì͙͖͒͠Ì͍Ì ͈͖͍͒͆͒ͅ͏͍Ì͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͒Ì ͇͑͒͐͟Ì͍͌͑͑͊͐ͅ Į̀Ì ͓͕͒͏͉͊͑͊ҧÌ͉͎͉͊͊ͅÌ ͉͎͔͊͆ͅͱÌ͙͔͍͕͖͍͕͎͍͑ͅҧÌ ͍͔͐Ì̶̦̽Ì͓͖͔͒ͱ͕͏ͅÌ ͖͒͐͊͑ͅÌ͎͌͒͑ͅͅÌ#NMSÌ@RJ Ì CNMSÌSDKK Ì͇Ì͔͊͌͗͏͖͖͊͠ͅÌ ͈͛͊͒Ì͇Ì͔͍͎͕͎͍͙͐͊͑ͅͅÌ ͇͒ҧ͕͎͙ͅÌ͕͈͖͐͒͗Ì͕͏͍͖͗͋͠Ì ͏͉͍͢Ì͖͔͉͍͚͍͑͊͒͑͑͒ͅҧÌ͔͍͖͚͍͍͒͊͑ͅ

̼͖͒Ì͋ Ì͐͒͋͑͒Ì͕͎͖͌͠ͅͅ Ì͖͛͒Ì͇ÌÌ ͈͉͒͗Ì͇Ì͍͔͐͊Ì͑͊Ì͓͔͍͒͌͒͜͏͒Ì͍͈͑͛͊͒Ì ͕͈͒͒͆͊͑͑͒͒ Ì Ì͇͕ͣÌ͍͉͖ͣÌ͕͇͍͒͐Ì͔͉͛͊͊͒͐ Ì ̨͖͒Ì͍Ì͓͔͍͜͏͒Ì͇͔͊͐ͱÌ͓͇͕͍͖͒͊͠Ì͑ͅÌ͕͖͊͑͊Ì ̯͈͉͒ͅÌ͓͍͒͑͐͊͜͠ͅÌ͍Ì͓͔͍͍͑͐͊͜͠ͅÌ ͎ͅ͏͉͔͊͑͠ͅÌ͕Ì͇͍͑͒͐͟Ì͎͔͖͍͎͍͑͐ͅͅ Ì ͓͔͍͕͙͉͒͒ͱ͊͊͝Ì͕Ì͈͏͎͍͗͆͒͐Ì͕͍͔͍͐͊͑͊͐ Ì ͉͇͍͕͌͗͐͜͠ͅͅÌ͒Ì͕͏͍͇͕͗͛͊͐͜ͱÌ ͕͖͇͍͖͕͑͒ͅͱÌ͕͓͎͒͒ҧ͑͊͊Ì͌ͅÌ͕͇͒͢Ì ͇Ì͓͔͉͒͊͊͐͜͜Ì͈͉͒͗ Ì̱͍͇͍͑͗͜ҧÌ ͉͕͖͆͗͗͑͒͝͠ Ì͓͖͒͒͐͗Ì͖͛͒Ì͕͖͎͕͖͋͊͒͒͠Ì ͈͉͒Ì͇͉͟ͅ͏͕ͱÌ͔͎͍͋͐ͅÌ͑͊Ì͖͒͏͎͒͠Ì͇Ì ͍Ì͈͔͕͖͗͆͒͠Ì͍͔͐ͅÌ͑͊Ì͇͏͍ͱ͖͊Ì͑ͅÌ ͓͔͕͊͊͑͒͑͒͐ Ì͑͒Ì͍Ì͇Ì͓͔ͱ͐͒͐Ì͕͕͐͟͏͊Ì ͑͜ͅÌ͇͖͔͍͑͗͊͑͑ҧÌ͍͔͐ Ì͎͖͔͒͒͟ҧÌ

Ì͇͑͊͆͟ͅ͏͟ҧÌ͌͑͒ҧÌ͓͇͒͏͎ͣÌ͌ͅÌ͕͒͆͒ҧÌ ͓͑͒ͅ͏͑͊͑Ì̩͕͓͉͒͒͒͐Ì͍Ì͍͌ͣ͑͝͝ͅÌ̫͈͒Ì ͕͙͌͗͗ͅ Ì͔͑͊͗͒͋ͅҧÌ͍Ì͕͓͔͚͉͖͆͊͊͊͊͑͑͊͟Ì ͍͕͖͍͑͒ҧ Ì̱͍͔Ì͕͔͍͑͗͋ͅÌ͓͔͉͒͒͏͖͋͊ͅÌ ͓͔͍͔͉͒͑͊͟Ì͎͖͎ͅͅ͏͍͌͐͟Ì͑ͅÌ͇͕͙͊Ì ͓͈͔͖͕͒͗͋͠ͅͱÌ͇Ì͉͆͊͌͑͗Ì͏͍͋ Ì͒͆͐͑ͅͅÌ͍Ì ͎͖͍͖͙͒͑͑͊͑ͅ Į̀Ì͚͊͏͒͐ ÌÌ͕͐͊ͱ͚͇͊Ì ͈͍͕͖͍͕͎͍͗͐͑͛͊ͅÌ͇͌͗ͅͅ͏͍͔͇͈͒͑͑͒͒ͅÌ Ì͈͉͒ͅÌ͕͖ͅ͏͍Ì͕͍͐͐͟ͅÌ͔͎͍͍͋͐ͅÌ ͈͔͙͊ͅ Ì͓͔͍͓͔͇ͅ͏͈͊͑͑͒͒Ì͎͔͕͍͇͍͐͟ͅÌ ͌ͅÌ͇͕͢Ì͍͕͖͔͍͒͢Ì͖͔͐͊͊͒͒͏͈͍͕͎͍͙͒͛͊Ì ͏͈͍͒͌͗͑͐ͅÌ͒Ì͔͇͕͖͇͊͑͊ͅ Ì͕͇͉͒͆͒͊Ì͍Ì ͑͆ͅ͏͉͍͊͑͢ҧ Ì̲ͅÌ͉͔͉͐͊͋͗͑͒͑͒ͅҧÌ ͆͏͈͍͙ͅÌ͔͍͑͐͊͊͑ͅͱ͙ Ìc̲͊͗͋͊͏͍Ì͍͒͑Ì͑͊Ì ͓͒͏͍͖͍͕͎͛͊͒ҧÌ͔͊͑͊ͅÌ͖͖͒͡Ì͈͉͒Ì ͇͍͉ͱ͖Ì͓͔͇͉͟ͅi Ì Ì͑͊Ì͔͌ͅÌ͉͗͐͊͐ͅÌ͐͟ Ì ͓͍͌͒͐͑ͅ͏͕ͱÌ͈͍͆͊͏͢͠Ì͓͒͏͕͎͈͒͒͠Ì ͍͖͛ͅͱÌ͇͕͖͍͑͒͒ Ì̦Ì͐͟Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͊ͣÌ͇͍͉͍͐Ì ͓͔͍͉͖͊͌͊͑ͅḬ͙̀͊ͅÌ̯͍͕͎͈͛͑͒͒͠ͅÌ͍Ì ̨͕͈͉͊ͅÌ͍͕͓͇͉͒͊͗͊͐Ì͉͒Ì͎͚͒͑ͅÌ͕͇͒͊ҧÌ ͆͒͏͊͜͠ҧÌ͕͖͍͛ͅÌ͓͔͇͍͖͊ͅ͏͕͖͇͠ͅÌ͕͖͔͑͟ͅÌ ͍͋͌͑͢͠Ì̱͖͒͋͊Ì͖͆͟͠ Ì͍͐͊͑͑͒Ì͇Ì͕͑ͅÌ ͇Ì͇͍͎͖͕͖͔͒͊͘ͅͅͅͅÌ͓͉͒Ì̶͐͒͏͕͎͊͑͒͐ Ì ͕͍͙͐ͅÌ͎͔͍͖͍͕͎͛͊ͅͱÌ͕͕͐ͅͅÌ͕͖͕͖͍͛͊͑͒Ì ͖͘ͅͅ͏͑͐͟͠Ì͌͊͐͏͖͔͊ͱ͕͍͊͑͊͐Ì͑ͅÌ̩͍͖͍ͅ Ì ͑͊Ì͉͕͖͍͈͒͏ͅÌ͖͈͒͒Ì͔͇͗͒͑ͱ Ì͖͛͒͆͟Ì ͓͉͓͍͕͍͒͑͊͐ͅÌ͉͈͇͔͒͒͒ͅÌ͒Ì͕͎͔͍͍͒͊͑͝ͅÌ ͓͉͖͒͆͊͋͠ͅÌ͇͕͊͏͕͎͊͑͗͢Ì͏͒͋͠ ͕͖͔͖͈͍͕͎͍͙͊͛͊ͅÌ͕͖͓͖͑͗͊ͅͅ͏͙͑͟͠Ì ͇͔͍͒͒͗͋͊͑ҧÌ͉͐͊͋͗Ì̵͕͕͍͒͊ҧÌ͍Ì̶̦̽ ÌͅÌ ̪͔͗͌͠ͱ Ì͇͟Ì͉͔͍͖͊͋͊Ì͇Ì͔͎͙͗ͅÌ ҧÌ ͔͑͒͐͊Ì͔͋͗͑ͅ͏ͅÌc̯͑͒͑ͅi Ì̫͈͒Ì͐͟Ì ͖͎͋͊ͅÌ͕͎͉͑ͅͅ͏͍͑͐͟͠Ì͓͗͆͏͍͎͚͍ͅͱ͍͐Ì

˹̢̢̤̗̜̙Έ̫̜̦̦̙̟̜̔КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

͓͕͇͒ͱ͖͍͏͍Ì͖͊͐͊Ì̴͔͇͉ͅͅ Ì͓͖͒͒͐͗Ì ͖͛͒Ì͑ͅÌ͓͔͖͒ͱ͍͍͋͊͑Ì͆͒͏͊͊Ì͇͕͍͒͐͠Ì ͏͖͊Ì͑͊͜ͅҧÌ͕͇͔͙͉͊͌͛͊ͅͅҧÌ͆͟͏͒Ì ͕͇͍͒͊͊͑͊͝Ì͍͕͖͍͑͟Ì͑ͅÌ͕͖͔͍͚͙͑ͅͅÌ ͍͉͍͌͑ͅͱ Ì̮͕͖͍͑͟ Ì͎͖͔͒͒ͅͱÌ͖͒Ì̧͈͒ͅ ÌͅÌ ͑͊Ì͖͒Ì͍͔͐ͅ Ì͕Ì͕͑͊͆͊͑͒ҧÌ͕͍͏͒ҧÌ͕͇͖͊ͅÌ ͇͔͉͒͌͒͋͊͢͝ͅҧÌ͕͔͉͚͊ͅÌ͍Ì͐͊͑ͱ͊͢͝ҧÌ ͍͍͋͌͑Ì͏͉͊͢ҧÌ͖͒͏͎͒͠Ì͎Ì͏͗͛͊͐͗͜ Ì̱͟Ì ͓͔͍͇͌͑͟ͅÌ͖͎͔͇͖͒͟͠ͅÌ͊ͣÌ͉͔͈͗Ì͉͔͈͗͗Ì ͍Ì͕͒͒͆͊͑͑͒Ì͍͑͐͜ͅÌ͆͏͍͎͍͌͐Ì͏͉͢ͱ͐ Ì ͕Ì͎͖͔͍͒͒͐͟Ì͓͔͒͒ҧÌ͇͖͆͊͟ͅÌ͕͏͒͋͑͊͊Ì ͇͕͈͊͒Ì͖͆͟͠Ì͓͔͉͊͊͏͑͒͠Ì͖͎͔͇͍͒͒͊͑͑͐͟ Ì ͓͔͉͊͊Ì͎͖͔͍͒͒͐͟Ì͕͏͒͋͑͊͊Ì͇͕͈͊͒Ì ͓͔͍͇͖͕͌͑͠ͅͅͱÌ͇Ì͕͇͔͕͖͇͑͊͒͊͊͑͊͜ Ì ͇Ì͈͔͙͙͊ͅ Ì͓͔͕͖͓͎͙͒͗ͅÌ͍Ì͓͔͎͙͒͒ͅ Ì ̲͒Ì̧͍͆͏͍ͱÌ͓͔͍͇͖͌͊͟ͅÌ͕͑ͅÌ͎Ì͖͒͐͗͡ Ì ̮ÌͱÌ͙͖͒͊͏Ì͆͟Ì͓͔͍͇͖͌͠ͅÌ͕͑ͅÌ͇͕͙͊Ì ͖͆͟͠Ì͕͖͍͛͊͑͐͟Ì͕Ì͕͒͆͒ҧ Ì͇͕͈͉͊ͅÌ ͕͖͔͖͐͒͊͠Ì͓͔͇͉͊ͅÌ͇Ì͈͏͌ͅͅ Ì͇͓͔͎͍͒͊Ì͊ͣÌ ͍͕͓͓͊͊͏ͱ͊͐͗͢͝Ì͙͔͎͖͔͊͗ͅͅ Ì̴͍͖͒͐͑͊ Ì ͖͛͒Ìc͇͕ͱ͎͍ҧ Ì͎͖͒Ì͙͖͌͒͊ͅ͏Ì͍͕͖͍͑͟ Ì͗͋͊Ì ͕͖͔͑͒͜ͅÌ͕͍͏ͣ͑ji ̴͔͍͇͒͋Ì͉͍͗͊͜͜ҧÌ͈͉͒Ì͍Ì͍͑͛͑ͅͅͱÌ ͇͑͒͟ҧ Ì͕͖͔͐͒ͱÌ͇͓͔͉͊ͣÌ͑ͅÌ͖͔͎͒͊͌͒Ì ͇͔͍͊͐͊͑Ì͉͏͍͑͒ҧÌ͇ÌÌ͉͑͊ҧ ÌͱÌ͙͒͛͗Ì ͕͈͉͊͒͑ͱÌ͓͒͋͊͏͖͠ͅĮ̀͐ͅ Ì͉͔͈͍͒͒͊Ì͍͑͜ͅÌ ͍͖͖͛͊ͅ͏͍ Ì͏͍͖͆͢͠Ì͍Ì͇͔͍͖͊͠Ì͕͍͏͑͊͊͠ Ì ͛͊͐Ì͇͔͛͊ͅ ÌͅÌ͇͖͔͌ͅͅÌdÌ͕͍͏͑͊͊͠ Ì ͛͊͐Ì͕͈͉͊͒͑ͱ Ì͖͆͟͠Ì͕͕͖͛ͅ͏͍͇͊͊Ì͇Ì ̩͕͓͉͒͒͊ Ì͖͇͔͉͍͖͕͗͊͠ͱÌ͇Ì̲ͣ͐Ì͍Ì͇Ì̫͈͒Ì ̶͏͇͒͊ Ì̬͊͏͢ͅÌ͇͕͊͐Ì͑͐ͅÌ͆͒͏͊͜͠Ì ͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͊ҧÌ͉͏ͱÌ͆͏͈͔͉͙͒͒͑͟ͅ Ì ͓͔͇͍ͅ͏͙͑͟͠Ì͍Ì͓͔͇͉͍͇͙͟ͅÌ͓͕͖͓͎͇͒͗͒ Ì ͐͊͑͊͜͠Ì͏͎͇͕͖͇͗ͅͅÌ͍Ì͏͍͋ Į͔̀͊͢ Ì͖͛͒Ì ͔͇͒͑͒Ì͔͛͊͊͌Ì͈͉͒ Ì͓͔͇͔͍͇͊͊͒͛ͅͅͱÌ ͓͕͒͏͉͍͊͑ҧÌ͏͍͕͖Ì͎ͅ͏͉͔͊͑ͅͱÌÌ͈͉͒ͅ Ì ͐͟Ì͉͆͗͊͐Ì͖͒͗͝͝͠ͅÌ͕͊͆ͱÌ͕͕͖͛ͅ͏͍͇͊͊ Ì ͅÌ͍͔͐Ì͇͎͔͈͒͗Ì͕͑ͅÌ͕͖͖͑͊ͅÌ͍͛͊͝Ì͍Ì ͓͔͍͇͖͊͏͍͇͊͊ ̶Ì̲͇͒͐͟Ì̩͉͒͒͐ ̅Ὑ̧̡̖̙̜̙̠̚ ̡̗̟̖̯̝̔Ὑ̢̤̙̘̞̦̤Ὑ̧̡̤̟̔̚Υ c˾̡̢̡̔i ̟̙̗̂Ὺ̡̡̢̤̦̯̙̞̔

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011
ǩǭäǬ•åǯäǭDZǬ

Фабрика

удобных слов

̕

̶̹ ̸̶̷̶̯͉̹̼̼̹̘̰̼̻̮̼̲̻̾͊̾ ̵̱̹̮ ̷̼̺̼̻̮̼̲̻̻̼̱̓̾́́ ̸̸̶̷̵̸̼̼̗̮̼̳̹̼̼̹̿̾́̓̀̾͊ ̼̯͉̀ͅ ̴̶̸̶̲̼̻̻̮̮̹̳̱̼̼̳̓́̽̿̽̾̀̾̀ ̶̴̶̸̶̶̸̸̝͎̹̲̼̻̻̮̮̹̰͎̮̾͆̓́̽̿̿ ̵̸̶̷̳̱̹̮̰̼̿̀͊̾ ̸̸̮̼̲̻̮̼̼̳̾́̾ͅ ̷̲̱̼̾́ ̶̻̮̼̲̻̻̼̱̮̲̮̳́́̽̾̽̀ ̸̝̼̺̼̳̹̼̼̹̻̮̼̼̳̿̀̾̾͊͋̀̀̽̾̀̾̀ ̶̴̰̳̹̳̹̳̱̼̳̿͊ͅ ̴̶̸̮̲̼̻̮̓́ ̶̶̷̴̶̸̶̼̰̳̝͎̹̲̱̼̲̼̻̽̿̀͊̾͆̾́̓́ ̶̸̵̶̻̮̼̰̮̹̮̮̰̮̱̹̮̮̼̹̻͉̳̾̿̾̿̈́̾ ̼̯̮ ̶̷̻̼̱̼̻͉̳̿̀̾ ̶̸̶̴̼̳̾́̀ ̸̸̰̼͍̲̳̝̼̺̼̳̹̼̼̹͇͎̽̾̿̀̾̾͊̔ ̸̶̶̯̼̹̳̼̼̯̹͍̰̳̹̳̹̼̳͊͆̿̾̿̽̾̀̾̀ ̴̳̿͊ͅ ̴̶̸̸̵̶̶̮̲̼̻̮̮̻̝͎̹̓́̀͊̾͆ ̶̷̴̶̸̶̶̸̳̲̼̻̻̮̼̰̮̹̼̼̹͍̀̾̀̓́̾̿̾ ̶̶̸̶̶̲͍͇̺̻̮̼̻̳̳̹͍͇̺̿̿̀̾͌ ̶̵̸̵̶̸̶̷̹̮̱̹̮͇̳̻̰̼́̽̾́̾̾ 

КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

̸̸̸̶̼̼̻̳̰̲̻̼̾̀́͌̾́́ ̼̺̮͍̻̼̱̮̓̾ ̶̸̰̳̺̳̻̫̼̼̳̼̼̹̿̀̾̀̀̽̾̀̾̀̾͊ ̶̵̼̰̳̹̰̼̻̻̼̺̮̹̳̽̿̀̾ ̴̶̸̮̲̼̻̮̓́ ̶̻̮̱̮̲̹̾ ̱͟Ì͍͇͋ͣ͐Ì͇Ì͍͔͐͊ Ì͓͒͏͑͒͐Ì͍͇͐͒͘Ì͍Ì ͏͈͉͊͊͑ Ì͍͖͌͑͐͊ͅͅ͏͑͒͠Ì͔͕͕͎͙͌͑͑͟ͅͅͅÌ ͑͐ͅÌ͕Ì͎͔͇͑͒͡ͅÌ͖͊͏͇͍͔͇͊͌͒͒ Ì͕͖͔͍͚͑ͅÌ ͈͖͌͊ͅÌ͍Ì͍͌Ì͍͎͇͗͛͊͆͑͒Ì͍͕͖͔͍͍͒ Į̀Ì͍͔͐͊Ì ͗͐͊͏͙͟Ì͇͉͎͗͐͒͟Ì͍Ì͕͎͎͌͒ͅÌ͕͒Ì͕͕͖͛ͅ͏͍͇͐͟Ì ͎͚͒͑͒͐ Ì͇Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͉͔͒͆͒Ì͓͉͖͒͆͊͋͊ͅÌ ͌͏͒ Į̀Ì͍͔͐͊Ì͖͕͟ͱ͍͛Ì͓͔͇͉͑͊ͅ Į͕̀͊Ì͖͌͑͢ͅÌ ͔͕͙͍͒͋͊ͅÌ͔͌͘͟ͅÌ͍Ì͔͍͒͌͐͘͟ͅÌ͒Ì͖͒͐ Ì ͖͛͒Ìb͓͔͇͉ͅhÌ͕͖͒͏͎͒͠ Ì͕͎͒͏͎͒͠Ì͏͉͊͢ҧ Ì ̨͕͊Ì͖͌͑͢ͅÌ͒Ì͖͒͐ Ì͖͛͒Ì͍͑͜ͅÌ͍͌͑͑ͅͱ Ì͇͗͟ Ì ͖͒͏͎͒͠Ì͖͕͍͖͒͑͒͊͏͑͟͠ Ì͍Ì͎Ì͍͕͖͍͑͊Ì͐͒͋͑͒Ì ͖͒͏͎͒͠Ì͕͖͔͍͖͕͊͐͠ͱ Ì͎͎ͅÌ͎Ì͈͔͍͖͒͌͒͑͗Ì Ì ͆͊͌Ì͕͇͑͒͜ͅÌ͙͇͖͍͖͗͠ͅÌ͈͊͒Ì͔͎͗͒͢ Ì̳͉͎͑͒ͅ Ì

͍͕͖͍͑ͅÌ͑͗͋͑ͅÌ͇͕͊͐Ì͏͉͢ͱ͐ Ì͖͛͒͆͟Ì͍͖͋͠ Ì ͇͍͇͖͋͟͠ͅ Ì͓͔͉͇͍͈͖͕͒͠ͅͱÌ͍Ì͉͕͖͍͈͖͒͠ͅÌ ͋͊͏͈͊͐͒͒ͅ ̱͍͔͇͒ͅͱÌ͍͕͖͔͍͒ͱÌ͕͖ͅ͏ͅÌ͕͇͍͉͖͊͊͏͊͐Ì ͕͖͑͒ͅͱ͊͝ҧÌ͇͒͡͏͚͍͍͢Ì͏͍͋ Ì̫͕͏͍Ì ͔͑͊͜͠ͅÌ͏͒͋͠Ì͆͟͏ͅÌ͓͏͙͒͒Ì͓͔͍͎͔͖͟ͅÌ ͍Ì͕͕͖͉͆͊͑͟ͅ Ì͖͒Ì͖͓͔͊͊͠Ì͒͑ͅÌ ͓͔͇͒͒͡͏͚͍͍͔͇͒͑͒͢ͅ͏ͅÌ͕͖͑͒ͅ͏͎͒͠ Ì͖͛͒Ì ͓͔͎͖͍͕͎͍͛͊ͅÌ͊ͣÌ͇͑͊͒͌͐͒͋͑͒Ì͖͍͖͌͐͊͠ͅ Ì ͍͆͒Ì͍Ì͇͈͟͏ͱ͉͍͖ ͖͒Ì͒͑ͅÌ͑͊Ì͎͎ͅÌ͏͒͋͠ Ì͍Ì ͇Ì͖͎͒͐ͅÌ͇͍͉͊Ì͓͔͍͖͌͑͠ͅÌ͊ͣÌ͑͊Ì͓͔͕͖͒͒ Ì ̴͕͖͔͍͖͒͐͒͊Ì͇͎͔͈͒͗Ì͍Ì͓͉͒͗͐ͅҧ͖͊Ì ͕͎͒͏͎͒͠Ì͔͌ͅÌ͇Ì͉͊͑͠Ì͏͈͖͗Ì͏͉͍͢ Ì͍͇͍͋͗͊͝Ì ͇͎͔͈͒͗Ì͇͕ͅḬ͈͖̀͗Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͍Ì͇͉͊͌͊ Ì ̶͉͇͊͒͏͕͊͟ͅÌ͎͍͆͆͗͜ͅÌ͍Ì͕͖͔͈͍͒͊Ì͍͖͗͛͊͏ͱ Ì ͍͕͓͒͏͑͊͑͑͊͟Ì͈͔͉͕͖͍͒͒Ì͓͒͏͍͖͍͎͍Ì͍Ì ͐ͅ͏͎͍͊͑͊͠Ì͐ͅ͏͍͎͍͛͜͠ Ḭ̀͒͋͠ÌmÌ ͱ͇͏͍͊͑͊Ì͕͖͑͒ͅ͏͎͒͠Ì͉͒͆͊͑͑͒͊͟ Ì ͓͔͍͇͛͑͒͊͟ Ì͖͛͒Ì͈͍͐͑͒͊Ì͏͈͖͗ Ì͑͊Ì ͉͇͌͗͐͟ͅͅͱ͕͠ Ì͑͊Ì͐͗͛ͅͱ͕͠Ì͈͔͍͗͌͊͑͟ͱ͍͐Ì ͕͇͕͖͍͒͊ Ì̴͔͉͊͊Ì͓͉͇͒ͅ͏ͱ͍͐͢͝Ì ͆͒͏͍͕͖͇͑͒͐͜͠Ì͏͉͊͢ҧÌ͑͊Ì͕͖͍͖͒Ì͇͓͔͕͒͒Ì ͏͈͖͠ͅÌ͍͏͍Ì͑͊Ì͏͈͖͠ͅÌ̲͊Ì͕͕͖͇͖͗͊͗͊͝Ì ͕͔͊͘Ì͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒ҧÌ͉͊ͱ͖͊͏͕͖͍͑͒͠ Ì ͇Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͐͟Ì͑͊Ì͕͖ͅ͏͎͍͇ͅ͏͍͕͠Ì͆͟Ì ͕Ì͒͆͐͑͒͐ͅ Ḭ͉͍̀͢Ì͏͈͖͗Ì͓͕͖͒͒ͱ͑͑͒ Ì ͇͉͊͌͊ Ì͇Ì͆͒͏͒͐͜͠Ì͍Ì͇Ì͐ͅ͏͒͐ Ì̱͈͍͑͒͊Ì ͓͔͇͉͇͖͒͟͢ͅͅÌ͕͊͆ͱÌ͖͊͐ Ì͖͛͒Ì͈͇͔͒͒ͱ͖Ì ͏͒͋͠Ìc͇͒Ì͆͏͈͒ͅi Ì̳͉͎͑͒ͅÌ͆͒͏͍͕͖͇͑͒͜͠Ì ͏͈͖͗Ì͓͔͕͖͒͒Ì͖͎ͅ Ì͎͈͉͒ͅÌ͇Ì͖͒͐͡Ì͖͑͊Ì ͍͎͎͑͒ͅҧÌ͇͍͉͍͐͒ҧÌ͙͉͍͕͖͍͑͊͒͆͒͐͒ Ì̯͈͉͒ͅÌ ͕͖͊͠Ìͅ͏͖͔͖͍͇͊͑͠ͅͅÌ͕͎͖͌͠ͅͅÌ͓͔͇͉͗ͅÌ͍͏͍Ì ͕͒͏͈͖͠ͅ Ì͈͍͐͑͒͊Ì͓͔͉͓͍͖͖͊͒͛͢ͅÌ͇͖͔͒͒͊ Ì ̴͒͛͊͐͗Ì̪͇ͅͅҧ͖͊Ì͓͓͔͒͒͆͗͊͐Ì͇Ì͖͒͐͡Ì ͔͔͖͕͌͒͆͠ͅͅͱ

njǵǶǬDZǤÞDZǷǪDZǤÞǦǵǩǰÞǯȽǨȾǰ Þ ȶǶDzǥȺÞǪǬǶȻ ÞǦȺǪǬǦǤǶȻ Þ dzǴDzǨǦǬǧǤǶȻǵȾÞǬÞǨDzǵǶǬǧǤǶȻÞ ǪǩǯǤǩǰDzǧDz c̰͒͋͠Ì͇͒Ì͆͏͈͒ͅi Ì̪͊ҧ͕͖͇͍͖͊͏͑͒͠ Ì͖͒͡ Ì ͇͔͑͊͑͒͊ͅ Ì͉͍͒͑Ì͍͌Ì͖͙͊Ì͇͍͉͇͒Ì͏͍͋ Ì ͎͖͔͒͒͟ҧÌ͏͉͍͢Ì͖͕͖͍͇͖͒͢ͅͅÌ͆͒͏͊͜͠Ì ͇͕͈͊͒ Ì̫͕͏͍Ì͆͒͏͑͒͠ҧÌ͉͆͊͌͑ͣ͋͑͒ͅÌ͆͒͏͊͑ Ì ͊͐͗Ì͑͊Ì͈͇͔͒͒ͱ͖Ì͒͆Ì͖͒͐͡Ì͓͔ͱ͐͒ Ì̷͎ͅͅͱÌ ͓͔͇͉ͅͅÌ͖͐͒͋͊Ì͓͉͔͇͖͒͒͠ͅÌ͉͔͇͌͒͒͊͠Ì͍Ì ͓͔͍͆͏͍͍͖͌͠Ì͎͚͒͑͊ Ì̷͎ͅÌ͉͖͗͐͢ͅÌ͏͉͍͢ Ì ͑͊Ì͉͍͗͐͊͢͝ͅÌ͒Ì͖͒͐ Ì͖͛͒Ì͎͉͋͟ͅҧÌ͍͌Ì͕͑ͅÌ ͇͕ͣÌ͔͇͑͒ͅÌ͎͈͉͒ͅ ͍͉͑͆͗͠Ì͓͔͉͕͖͖͊͑͊ͅÌ ͓͔͉͊Ì̧͈͒͒͐ Ì̳͍͑Ì͕͓͎͍͇͖͗͒͢ͅͅÌ͆͒͏͈͑͒͒͠ Ì ͈͇͔͒͒ͱ͖ Ì͖͛͒Ì͇͕ͣÌ͙͔͒͒͒͜ ÌͅÌ͒͑Ì͖͔͊ͱ͖͊Ì

www.KanonEast.com


NJǭäǏ•üǯäǭǹǏ

͉͔͈͚͒͊͑͑ͅÍ&#x;ÍŠĂŒÍ‰Í‘Í? ĂŒÍ…ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–Í&#x; ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ?Í?ÍŠÍąĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍŒÍ…Í‰Í—Í?Í…Í–Í Í•ÍąĂŒÍ’ĂŒ ͇͕͖͊͛͑͒Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í‰ÍŠÍ?Í…Í–Í ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í?Í?Í Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ‡Í&#x;͔͆͒ ĂŒ ̯͒͑͊͛͑͒ ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ•Í–Í’Í?Í–ĂŒÍ•Í‡Í…Í?Í?Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍˆÍ’Í?Í’Í‡Í—ĂŒ ͕͖͔͉͢ͅͅÍ?ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‡ÍŠÍ•Í ĂŒÍˆÍ”Í—ÍŒĂŒÍ–ÍąÍ‹ÍŁÍ?Í&#x;Í™ĂŒ ͇͕͖͑͒͒͊ҧ ĂŒĚ´Í’Í‰Í‰ÍŠÍ”Í‹Í?Í–ÍŠĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒ ͔͕͕͎͋ͅͅÍ?Í–ÍŠĂŒÍŠÍ?Í—ĂŒÍ’ĂŒÍ•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?Í? ĂŒÍ?ĂŒÍ‡Í&#x;ĂŒ ͕͉͊Í?Í…ÍŠÍ–ÍŠĂŒÍ‘Í…Í?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ†Í’Í?͊͜͠ ĂŒÍ›ÍŠÍ?ĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ†Í&#x;ĂŒ Í—Í–Í…Í?Í?Í?ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ‘ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—

Í“Í’Í‘Í?Í?Í…ÍŠÍ? ĂŒÍ“Í’Í›ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ“Í’Í‰Í‘Í?Í?Í…ÍąĂŒÍ–Í”Í—Í†ÍŽÍ—ĂŒ Í–ÍŠÍ?ÍŠÍ˜Í’Í‘Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í?Í&#x;ÍœÍ…ĂŒÍ›ÍŠŇ§ Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í?͹͖͑Í&#x;Ň§ĂŒ ͈͒Í?Í’Í• ĂŒÍ…Í‡Í–Í’Í?Í…Í–Í?͕͎͛͊Í?ĂŒÍ’Í–Í‡ÍŠÍ›Í…ÍŠÍ? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…Í•ĂŒ Í‘ÍŠÍ–ĂŒÍ‰Í’Í?Í… Ě°Í’Í‹Í ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒĚ¨Í?Í‰ĂŒÍ?Í‹Í? ĂŒ ͓͔͖͒Í?͇͓͒͒Í?Í’Í‹Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í‹Í?ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŽÍ…ÍŒÍ›Í?ÍŽÍ… ĂŒ ĚŻÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͗ ĂŒÍ‘Í…Í“Í”Í’Í–Í?͇ ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ™Í’Í›ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ Í—Í–Í”Í—Í‹Í‰Í…Í–Í ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ’Í?ĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒ ͓͔͒Í?͉͌͒͊͜͜Í?Í™ĂŒÍ•Í’Í†Í&#x;Í–Í?ҧ ĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŠÍ›Í‘Í’ĂŒÍ‹ÍŠ ĂŒ ͓͔͒Í?ÍŠĂŒÍ’Í–Í?Í…Í™Í‘Í—Í–Í Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ•Í’Í‡Í”Í…Í–Í ĂŒÍ›Í–Í’

Í‘Í?Í†Í—Í‰Í ĂŒĚ˛Í’ĂŒÍ“Í’Í‡ÍŠÍ”Í Í–ÍŠ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?͉͢Í?ĂŒÍ‘Í…Í›Í‘Í—Í–ĂŒ ͌ͅÍ?ÍŠÍ›Í…Í–Í ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‡Í…Í?Í?ĂŒÍĄÍ–Í—ĂŒÍ’Í•Í’Í†ÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í  ĂŒ Í‰Í’Í‡ÍŠÍ”ÍąÍ–Í ĂŒÍ‡Í…ÍœÍ?Í?ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒÍ‹ÍŠÍ?͢ͅÍ?Í?Í™ĂŒ Í†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ?ÍŠÍ‘Í ÍœÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ?͊͑͊͜͠ ĂŒĚ¨Í•ÍŁĂŒ Í‘Í…Í›Í?Í‘Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ?Í…Í?͈͒͒ ĂŒĚ¨ĂŒÍĄÍ–Í’Í?ĂŒÍˆÍ?Í…Í‡Í‘Í’ÍŠĂŒ ͔͒͗͋Í?ÍŠĂŒÍ‰Í ÍąÍ‡Í’Í?Í… ĂŒĚŞÍ…Ň§Í–ÍŠĂŒÍŠÍ?Í—ĂŒÍ?Í?Í?Í?Í?Í?ÍŠÍ–Í”ĂŒ Í•Í‡Í’ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍąÍŒÍ&#x;ÍŽÍ… ĂŒÍ?ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍ—Í–Í…Í?Í?Í–ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‘ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‡ĂŒ ͉͆͊͌͑͗

Ě°Í’Í‹Í ĂŒÍ‡Í’ĂŒÍ?Í?ÍąĂŒÍ–Í?ÍŠÍ•Í?͇ͅÍ?Íą ĂŒĚ¸ĂŒÍĄÍ–Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‡Í?Í‰Í…ĂŒ Í?Í‹Í?ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍšÍŠÍ?Í  ĂŒĚłÍ†Í&#x;Í›Í‘Í’ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ–Í?ÍŠÍ•Í?͇ͅÍ?ÍąĂŒ Í?͈͖͗ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍŽÍ…ÍŽ Í–Í’ĂŒÍŽÍ’Í?Í“ÍŠÍ‘Í•Í?Í”Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒ ͕͇͒Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ‰Í’Í•Í–Í…Í–ÍŽÍ? ĂŒÍ‡Í&#x;͉͊Í?Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ’Í†Í?ÍŠŇ§ĂŒ Í?Í…Í•Í•Í&#x; ĂŒĚŻÍ’Í‘ÍŠÍ›Í‘Í’ ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ‡Í?Í‰ĂŒÍ?Í‹Í?ĂŒÍ–Í…Í?Í–ĂŒÍ‡ĂŒ Í•ÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ’Í“Í…Í•Í‘Í’Í•Í–Í ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ’Í†Í?͛͊͑ͅÍ?Íą ĂŒĚłÍ‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ’Í•Í–Í…Í‘Í…Í‡Í?Í?Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ?͆͢Í?Í–ÍŠÍ?ÍŠŇ§ĂŒ Í‰ÍŠÍœÍŁÍ‡Í’Ň§ĂŒÍ“Í’Í“Í—Í?͹͔͕͖͑͒Í? ĂŒĚźÍ–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ“Í”Í’Í•Í–Í’ĂŒ Í“Í’Í–ÍŠÍœÍ?Í–Í ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŁĂŒÍ–Í?ÍŠÍ•Í?͇ͅÍ?ÍŠĂŒÍ–Í…ÍŽÍ?ÍŠĂŒÍ?͉͢Í?ĂŒ Í“Í—Í•ÍŽÍ…Í˘Í–Í•ÍąĂŒÍ‡Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒÍ–ÍąÍ‹ÍŽÍ?ÍŠ ĂŒÍ”Í…Í•Í“Í?Í•Í&#x;͇ͅ͹ ĂŒ ÍŽÍ…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ—ĂŒÍ‘Í?Í™ĂŒÍŒÍ…ÍˆÍ’Í”Í’Í‰Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ‰Í’Í? ĂŒ ljǾǯǏÞnjȺÞǹNJÞǧDznjDzǴǏǜNJÞǜDzǧDz Ăž ͕͖͊͜Í?ÍŒÍ‘Í…Í›Í‘Í…ÍąĂŒÍŒÍ…Í”Í“Í?Í…Í–Í… ĂŒÍ…Í‡Í–Í’Í?͒͆Í?Í?Í ĂŒÍ?ĂŒ ͓͔͒͛͊͊ ĂŒĚ¨Í•Í“Í’Í?Í?Í‘Í…Í˘Í–Í•ÍąĂŒÍ•Í?Í’Í‡Í…ĂŒÍ?ÍŒĂŒĚ§Í?͆Í?Í?Í?ĂŒ ȜǜDzÞǨDzǯǪǹDzÞǼȺǜȝÞǾǎǤǍǤǹDz Ăž bĚ°Í—Í›ÍœÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í•Í–Í’Ň§ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ”Í…Í†Í’Í–Í…Í˘Í?Í?Ň§ĂŒ ǜDz ÞǸǤǎǜǏȜNJǾǎǏ ÞnjȺÞǯǪȿǜNJ Í‘Í…ĂŒÍ•ÍŠÍ†Íą ĂŒÍ‘ÍŠÍ‹ÍŠÍ?Í?ĂŒÍ‡Í&#x;͉͢ͅÍ?Í?Ň§ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍŒÍ…ĂŒ ̧Í?͆Í?Í?ÍąĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒcĚąÍŠÍ”ÍŒÍ’Í•Í–Í ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰ĂŒ ͖͈͌͑͑͒͒ͅ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ‘Í—Í‹Í‰Í…Í˘Í?Í?Ň§Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ™Í?͊͆͊h ͕͓͉̊͒͒͒Í?ĂŒÍ—Í•Í–Í…ĂŒÍ?Í‹Í?͇Í&#x;ÍŠi ĂŒĚ˛Í’ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒ ͔͇͑ͅÍ?Í–Í•ÍąĂŒÍ‰Í’Í†Í…Í‡Í?͹͖͠ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í… ĂŒÍ’Í‰Í‘Í…ÍŽÍ’ ĂŒ Ě°Í’Í‹Í ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŽÍ…ÍŒÍ›Í?ÍŽÍ… ĂŒĚśÍ…Í?Í…ÍąĂŒÍ†ÍŠÍŒÍ’Í†Í?Í‰Í‘Í…ÍąĂŒ Í•ĂŒÍ–Í’Í›ÍŽÍ?ĂŒÍŒÍ”ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ?͈͑͒Í?Í™ĂŒÍ?Í’Í‹Í  ĂŒĚźÍ…Í•Í–ÍŠÍ‘Í ÍŽÍ’ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒmĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ“Í’Í?Í’ÍˆÍ…ÍŠÍ–ĂŒÍ?Í’Í‡ÍŽÍ’ĂŒ ͆Í&#x;͇͖͊ͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í?͹͖͊Í?Í ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡Í…Í?ĂŒ ͇Í&#x;͎͔͖͗Í?Í–Í Í•Íą ĂŒĚśÍ’ÍˆÍ?Í…Í•Í‘Í&#x;ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ‡Í&#x; ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ“Í’Í?ÍŠÍŒÍ‘Í’Ň§ ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ‰Í…Í‹ÍŠĂŒ Í’ĂŒÍ“Í”Í’ÍœÍŠÍ‰ÍœÍŠŇ§ĂŒÍ”Í&#x;͆ͅÍ?ÍŽÍŠ ĂŒĚŻÍ’Í‘ÍŠÍ›Í‘Í’ĂŒÍ‹ÍŠ ĂŒ ͔͕͕͎͌͛ͅͅÍ?ÍŽĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ‰Í’Í“Í—Í•Í–Í?Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;ÍŠĂŒ ͙͉͑͊͒͆͒Í?Í?Í’Ň§ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í•ÍŽÍ?͛͢Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í&#x;Í™ĂŒ ͕͖͒͆͒͹͖͊Í?͕͖͇͙͠ͅĂŒĚŤÍ•Í?Í?ĂŒÍ–Í…ÍŽ ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ?Í’ÍˆÍ—ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒ ͇͒Í?Í Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ?ÍŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒÍ•Í’Í†Í&#x;Í–Í?ҧ ĂŒÍ‚Í–Í’ĂŒ ͔͉͇͖͒͆͒͠ͅͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ?͈͑͒Í?ÍŠĂŒÍ?͉͢Í?ĂŒ ͉͊Í?Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ•Í…Í?Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ†ÍŠÍŒÍ’Í†Í?͉͑Í&#x;Í?Í?ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ‡Í…ÍœÍŠŇ§ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘ÍŠ ĂŒĚąÍ…ÍˆÍ’Í?ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…Í“Í?Í•Í…Í?ĂŒ ͚͊Í?ÍąÍ?Í?ĂŒÍ‡Í‘ÍŠÍ•Í–Í?ĂŒÍ‹Í?Í‡Í’Í•Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ”Í…Í•Í•ÍŽÍ…ÍŒ ĂŒ ͕͉͊Í?Í…Í–Í ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ†Í’Í?ÍŠÍŠĂŒÍŽÍ”Í…Í•Í’Í›Í‘Í&#x;Í? ĂŒÍ‰Í’Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒ Í‡ĂŒĚŻÍ’Í”Í…Í‘ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍ‰Í‡Í—Í™ĂŒÍ•Í?Í—Í›Í…ÍąÍ™ĂŒÍ?Í’Í‹Í ĂŒ ͓͔͇͉͒ͅÍ&#x;͇͖͕͊ͅ͹ĂŒÍ‹ÍŠÍ‘Í?Í?Í‘ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒ ÍŽÍ’Í?Í’Í”Í?Í– ĂŒĚ¸Í‰Í’Í‡Í’Í?͕͖͇͠Í?ÍŠĂŒÍ“Í’Í?Í—Í›Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ?ĂŒ Í‹ÍŠÍ‘Í?Í?Í‘ÍŠĂŒÍ“Í’ÍŒÍ‡Í’Í?Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í ĂŒ ͔͕͕͎͌͛ͅͅÍ?ÍŽ ĂŒÍ?ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ•Í?͖͗͊͜ͅÍ?Í  ĂŒĚ˛Í’ĂŒÍ‡ÍŠÍ‰Í ĂŒ ͓͔͇͉͑͊͗ͅ ĂŒĚłÍ‘Í…ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í’Í?ÍˆÍ…Í–Í ĂŒÍ”Í…Í‰Í?ĂŒ Í–Í—Í–ĂŒÍ?ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ?͇͎͒͗͜ͅ ĂŒĚąÍ&#x;ĂŒÍ“Í”Í?͗͛͊ͅÍ?Í•ÍąĂŒ Í•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍ‹Í?͌͑Í? ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ‡Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒ Í?͈͖͠ͅ ĂŒĚśĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Í?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ’Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍ?ĂŒ ͇͒ҧ͑Í&#x; ĂŒĚŠÍ’Í‡Í’Í”ÍąĂŒÍ’Í†ĂŒÍ?Í‘Í‰Í—Í•Í•ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ”ÍŠÍ?Í?͈Í?Í? ĂŒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ•Í“Í’ÍŽÍ’Ň§Í‘ÍŠÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ›Í…Í?ÍŠ ĂŒĚŽĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ĚŻÍ”Í?ÍœÍ‘Í…ĂŒÍ‘Í…Í“Í?Í•Í…Í? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍ“ÍąÍ–Í?ĂŒÍ•Í?Í—Í›Í…ÍąÍ™ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ†ÍŠÍŒÍˆÍ”ÍŠÍœÍ‘Í’Ň§ĂŒÍ?Í’Í‹Í  ĂŒ Í•Í‡ÍąÍŒÍ…Í‘Í‘Í…ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ†Í”Í…ÍŽÍ’Í?ĂŒÍ?Í’Í‹Í  ĂŒÍ”Í…Í‰Í?ĂŒ ͉͇͗͒Í?͖͇͔͊͒͊͑Í?ÍąĂŒÍ“Í’Í™Í’Í–Í?ĂŒÍ?Í’Í‹Í  ĂŒÍ”Í…Í‰Í?ĂŒ Í•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ•Í’Í†Í•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ‹Í?͌͑Í?ĂŒÍ?Í’Í‹Í  ĂŒ Í•ĂŒÍšÍŠÍ?Í Í˘ĂŒÍ•Í’Í™Í”Í…Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ?Í?Í—Í?͕͖͇͊ͅ ĂŒÍ?ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í’Í?Í ÍŒÍ—ĂŒĚ§Í”Í…Í™Í?Í…Í‘Í… ĂŒÍ?Í‘Í‰Í—Í•Í•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒ Í•Í‡ÍąÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒĚŤÍ•Í?Í?ĂŒÍ–Í&#x;ĂŒÍ•Í›Í?͖͊͜͠ͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í’Í”Í’Ň§ĂŒ ͙͉͑͊͒͆͒Í?Í?Í’ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í— ĂŒÍ–Í’ĂŒÍĄÍ–Í?ĂŒ ͔͊Í?Í?͈Í?Í?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ–Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘ÍŠĂŒĚłÍ‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒ Ě§Í’ÍˆĂŒÍŽÍ…Í–ÍŠÍˆÍ’Í”Í?͕͎͛͊Í?ĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ”Í…Í‹Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ“Í”Í’Í–Í?Í‡ĂŒ Í–Í…ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍ…ĂŒÍ?Í&#x;ÍœÍ?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒĚ§Í?͆Í?Í?ÍąĂŒÍąÍ•Í‘Í’ĂŒ Í—Í›Í?Í– ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ†Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒ ͕͖͒͆͒͹͖͊Í?͕͖͇͠ ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ͆Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ҧ ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒ

Everybody lies

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Í™ĂŒÍ?Í’Í‹Í ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…

Í?Í?Í†Í’ĂŒÍ?͈͒Í?Í…ĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒ ͓͔͇͉͒͑͑͒ͅͅҧ ĂŒ ĚźÍ–Í’ĂŒÍŽÍ’Í‘ÍŽÍ”ÍŠÍ–Í‘Í’ĂŒĚ§Í?͆Í?Í?ÍąĂŒ ͈͇͔͒͒Í?Í–ĂŒÍ’ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰ÍŠĂŒÍ?ĂŒ Í?Í‹Í?ĂŒĚ¨Í’ĂŒÍ‰Í‘Í? ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ”Í—ÍœÍ…ÍŠÍ–ĂŒ ͒͆Í?͕͖͇͊͒ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ–ĂŒÍ‰Í’Í‡ÍŠÍ”Í?ÍąĂŒÍ?ÍŠÍ‹Í‰Í—ĂŒ ͔͎͇͉͗͒͒Í?Í–ÍŠÍ?ÍąÍ?Í?ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‘Í&#x;ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í’Í? ĂŒ Í‘ÍŠÍ–ĂŒÍ‰Í’Í‡ÍŠÍ”Í?ÍąĂŒÍ?ÍŠÍ‹Í‰Í—ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‘Í…Í?Í? ĂŒÍ?ÍŠÍ‹Í‰Í—ĂŒ ͕͓͔͈͗͗ͅÍ?Í? ĂŒÍ?ÍŠÍ‹Í‰Í—ĂŒÍ”Í’Í‰Í?Í–ÍŠÍ?ÍąÍ?Í?ĂŒÍ?ĂŒ ͉͖͊͠Í?Í? ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’ĂŒÍ‘Í…Í“Í’Í?Í?Í‘Í…Í‘Í?ÍŠĂŒ Í’ĂŒÍ–Í’Í? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍĄÍ–Í—ĂŒÍ–ÍŠÍ?Í—ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒĚ§Í?͆Í?Í?Íą ĂŒ Ě§Í’ÍˆĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í&#x;ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒcĚłÍ‘ĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í—Í‰Í?Í–Í ĂŒ ͇͕͊Í?ÍŠÍ‘Í‘Í—Í˘ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰ÍŠ ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í”Í’Í‰Í&#x;ĂŒÍ“Í’ĂŒ Í?Í•Í–Í?Í‘ÍŠĂŒĚśÍ‡Í’ÍŠŇ§iĂŒcĚ¸Í•Í–Í…ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í?͇Í&#x;ÍŠĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’ĂŒ ͓͔͊͆Í&#x;͇͖͢ͅ ĂŒÍ…ĂŒÍ?Í‹Í?͇Í&#x;Ň§ĂŒÍąÍŒÍ&#x;ÍŽĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ‘Í…ĂŒ Í?͈͇͑͒͊͑Í?ÍŠiĂŒcĚŽÍ?Í•Í—Í•ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒÍŠÍ?Í—ĂŒÍ„ĂŒÍŠÍ•Í?Í ĂŒ Í“Í—Í–Í  ĂŒÍ?ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‹Í?͌͑͠iĂŒcĚ˛ÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í?͕͌͑͒Í?ĂŒ Í?Í’Í‹Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ•Í‡Í?͉͖͊͊Í?Í Í•Í–Í‡Í…ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ†Í?Í?Í‹Í‘ÍŠÍˆÍ’ĂŒ ͖͇͈͒͊͒iĂŒc̸͉͔͊͋Í?Í‡Í…Ň§ĂŒÍąÍŒÍ&#x;ÍŽĂŒÍ•Í‡Í’Ň§ĂŒÍ’Í–ĂŒ ÍŒÍ?Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ—Í•Í–Í…ĂŒÍ•Í‡Í’Í?ĂŒÍ’Í–ĂŒÍŽÍ’Í‡Í…Í”Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍ•Í?͇͒iĂŒ cĚąÍŠÍ”ÍŒÍ’Í•Í–Í ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í’Í?ĂŒÍ—Í•Í–Í…ĂŒÍ?Í‹Í?͇Í&#x;ÍŠ ĂŒ Í…ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”ÍąÍ?Í?ÍŠĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í—ĂŒÍ†Í?͈͈͉͒͗͒͑ͅÍ&#x;ĂŒĚŤÍ?Í—i ĂŒ ĚąÍ’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í  ĂŒÍ‡Í…Í?ĂŒÍŽÍ…Í‹ÍŠÍ–Í•Íą ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒ Í“Í”Í’Í•Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’ĂŒÍ“Í”Í?Í†ÍŠÍˆÍ‘Í—Í–Í ĂŒÍŽĂŒ ͓͔͇͉͑͊͊ͅĂŒĚ§Í?͆Í?Í?ÍąĂŒÍ’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍąÍ•Í‘Í’ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í– ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍąÍ‡Í?ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒĚ§Í’ÍˆÍ’Í?ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í&#x; ĂŒĚ¨Í•ÍŠĂŒ ̧͒͋Í?Í?ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í‘Í&#x; ĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ•Í?Í’Í‡Í…ĂŒ Í?Í•Í–Í?Í‘Í‘Í&#x; ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í ĂŒ ͓͔͇͉͑͊͗ͅ ĂŒĚśÍ…Í?Í…ĂŒÍ•Í—Í–Í ĂŒĚ§Í’Í‹ÍŠÍ•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒmĂŒ Í?Í•Í–Í?Í‘Í… ĂŒĚ¨ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍ?ÍŠÍ”ÍŠĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í‘Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ•Í—Í–Í ĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍ›ÍŠÍ•ÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ™Í…Í”Í…ÍŽÍ–ÍŠÍ”Í…ĂŒÍŒÍ…ÍŽÍ?Í˘Í›Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ Í‡ĂŒÍ–Í’Í? ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í—Í“Í…Í–Í ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘ÍŠ ĂŒĚ¨Í•ÍŠĂŒ ͛͊Í?͇͕͎͒͊͛͊Í?ÍŠĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í’Í‰ÍŠÍ–ÍŠÍ?Í?ĂŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒ Í•Í—Í?Í?Í?Í”Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ’Í‰Í‘Í?Í?ĂŒÍ‘Í…Í?Í‡Í…Í‹Í‘ÍŠŇ§ÍœÍ?Í?ĂŒ Í•Í?͇͒͒Í?ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í… ĂŒĚśÍ…Í?Í?ĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í’Í‰ÍŠÍ–ÍŠÍ?Í?ĂŒ mĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í…ĂŒÍ‡ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?Í? ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í…ĂŒ Í‡ĂŒÍ‰ÍŠÍ?ÍŠ ĂŒĚźÍŠÍ?͇͎͒͊ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒÍ‡ĂŒÍ’Í‰Í‘Í’Í?ĂŒ ͎͎͔͖͒͑͊͑͒Í?ĂŒÍ•Í?Í—Í›Í…ÍŠĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í— ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í•Í–ÍŠÍ•Í‘ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍ?ĂŒ Í‡ĂŒÍ?͆͒͢Í?ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ’Í?ĂŒÍ•Í?͗͛͊ͅ ĂŒĚ¸ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒ ÍˆÍ’Í‡Í’Í”ÍąÍ?ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í— ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í—Í“ÍŽÍ?ĂŒ Í?Í‹Í?͇Í&#x; ĂŒĚ˛ÍŠÍ›Í?Í•Í–Í’Í–Í…ĂŒmĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?Í‘Í’ÍŠ ĂŒ ÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ?Í’Í‹Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?Í? ĂŒĚŽÍ•Í–Í?Í‘Í…ĂŒmĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒ ͕͇͒͑͒͑ͅÍ?ÍŠĂŒÍ‘Í…Í•Í–Í’ÍąÍ?ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ™Í…Í”Í…ÍŽÍ–ÍŠÍ”Í… ĂŒ ĚśÍ–Í…Í”Í…ÍąÍ•Í ĂŒÍ—ÍŒÍ‘Í…Í–Í ĂŒÍ™Í…Í”Í…ÍŽÍ–ÍŠÍ”ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ•Í…Í?Í’Í?ĂŒÍ‰ÍŠÍ?ÍŠĂŒÍ–Í&#x;ĂŒÍ•Í“Í”Í…ÍœÍ?͇͊͜͠ͅĂŒ ͓͔͇͉ͅÍ?͇Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ’Í‘ĂŒĚ¨ÍŠÍ”ÍŠÍ‘ĂŒÍ?Í?ĂŒ Í’Í‘ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ•Í?͇͒͗ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ?Í?ĂŒ Í–Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ĂŒÍ’ĂŒÍ•Í‡Í’Í?Í™ĂŒ ͉͗͆͊͋͊͑Í?͹͙ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í?Í‡ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ’Í‘ ĂŒ

KANON • JANUARY 2011

3


ǩǭäǬ•åǯäǭDZǬ

͆͏͍͋͑͊͐͗Ì͕͇͒͊͐͗i Ì ̮͕͖͍͑ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͉͖͗͑͐͊͑͒͐͘ͅÌ ͉͍͕͖͇͊͑ͅÌ͇͒Ì͇͕͙͊Ì ͇͍͉͙ͅÌ͇͍͖͍͌͐͒͒͑͒͊͑͜ͅҧ ͎͈͉͒ͅÌ ͈͇͔͍͖͒͒Ì͒Ì ͕͇͍͙͒Ì͓͕͖͓͎͙͒͗ͅÌ̮͏͍Ì ͋͊Ì͒͑Ì͍͎͒͆͐͑͝ͅÌ͍Ì͏͍͚͔͊͐͊ Ì͍͇͍͋͗͝ҧÌ ͏͒͋͢͠Ḭ͍̀͋Ì͖͑͊Ì͕͖͐͊ͅ Ì͍Ì͒͑ͅÌ͑͊Ì ͖͐͒͋͊Ì͖͆͟͠Ì͓͔͇͉͒͑ͅͅͅÌ͍͑Ì͓͔͍Ì͎͎͍͙ͅÌ ͕͖͒͆͒ͱ͖͊͏͕͖͇͙͠ͅ ̼͖͒Ì͖͎͒͊ͅÌ͏͒͋͠Ì̳͇͍͉͛͊͑͒ Ì͖͛͒Ì͖͒͡Ì ͓͔͇͉͑͊ͅͅ Ì͔͑͐͊͊͑͑͟ͅҧÌ͒͆͐͑ͅ Ì̲͒ Ì ͎͖͍͕͎͍͛͊͘ͅ Ì͐͒͋͑͒Ì͕͒͏͈͖͠ͅ Ì͑͊Ì ͓͔͍͕͒͌͑͒ͱÌ͍͑Ì͉͈͒͑͒͒Ì͕͏͇͒ͅ Ì̶͒͏͈͖͠ͅÌ ͐͒͋͑͒ Ì͑͊Ì͕͎͇͌ͅͅÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͕͏͉͇͊͒ͅ͏͒Ì ͆͟Ì͕͎͖͌͠ͅͅÌ̶͒͏͈͖͠ͅÌ͐͒͋͑͒Ì͉͍͒͑͐Ì ͇͈͌͏ͱ͉͒͐Ì͍͏͍Ì͕͖͋͊͒͐ Ì̱͒͋͑͒Ì͕͒͏͈͖͠ͅ Ì ͓͇͒͌͒͏͍͇Ì͎͒͐͗ ͏͍͆͒Ì͉͔͈͗͒͐͗Ì͈͇͔͍͖͒͒͠Ì ͏͒͋͠ Ì̫͕͏͍Ì͖͟Ì͌͑͊͜͠ͅ Ì͖͛͒Ì͖͒͡Ì ͓͔͇͉͑͊ͅͅ Ì͍Ì͖͟Ì͐͒͏͍͛͜͠ÌmÌ͖͒͡Ì͏͒͋͠Ì ̮͔͖͖͌͒͆͊͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͗͐͟Ì͓͔͍͉͗͐ͅ͏͍Ì ͕͖͇͐͑͒͋͊͒Ì͍͕͎͏͍͛͊͑͢ҧÌ͍͌Ì͓͔͇͍ͅ͏ͅÌ ͒͆Ì͍͕͖͍͑͊ Ì̳͉͍͑Ì͛͊͏͇͎͒͊Ì͓͍͕͑ͅͅ͏Ì ͎͍͈͑͗ Ì͇Ì͎͖͔͒͒͒ҧÌ͒͑Ì͎͇͖͗͌͊͟ͅͅÌ͑ͅÌ ͖͔͍Ì͍͕͎͏͍͛͊͑͢ͱ Ì͓͇͒͌͒͏ͱ͍͊͢͝Ì ͈͇͔͍͖͒͒͠Ì͓͔͇͉͑͊͗ͅ Ì̳͑Ì͓͍͖͊͜ Ì ͖͛͒Ì͇͓͒͏͑͊Ì͉͓͕͖͍͒͗͐͒Ì͈͇͔͍͖͒͒͠Ì ͓͔͇͉͑͊͗ͅÌ͉͇͗͊͑͒͆͒͜͏͑͐͟͠ Ì͉͖͊ͱ͐Ì͍Ì ͓͔͕͖͓͍͎͊͗͑͐ͅ Ì̪͖͊ͱ͐ Ì͕͊͏͍Ì͓͔͇͉͑͊ͅͅÌ ͕͎͌͑ͅͅͅÌ͕Ì͉͔͍͒͆͐͟Ì͔͍͑͐͊͊͑ͅͱ͍͐Ì ͉͇͗͊͑͒͆͒͜͏͑͐͟͠ Ì͓͖͒͒͐͗Ì͖͛͒Ì͍͒͑Ì͑͊Ì ͕͓͕͒͒͆͑͟Ì͖͒͏͍͍͖͛͠Ì͍͕͖͍͑͗Ì͖͒Ì͏͍͋ Ì͍Ì ͓͔͕͖͓͍͎͊͗͑͐ͅ Ì͕͊͏͍Ì͖͎͍͐ͅÌ͔͒͆͌͒͐ͅÌ ͇͒͌͐͒͋͑͒Ì͓͔͉͖͇͔͖͍͖͊͒͠ͅÌ͉ͅ͏͑͊͠ҧ͍͊͜Ì ͓͔͕͖͓͊͗͏͍͊͑ͱ Ì̦Ì͕͎͒͏͎͒͠Ì͍͕͎͏͍͛͊͑͢ҧÌ ͉͊͏͊͐ͅÌ͐͟Ì͕͍͐ͅĮ̀Ì̧͍͆͏͍͍Ì͓͕͖͒͒ͅ͏Ì ̴͇͊ͅ͏Ì͈͇͔͍͖͒͒Ìc͒͆͏͕͊͛͠ͱÌ͇Ì͇͈͑͒͒͒Ì ͛͊͏͇͎͒͊ͅ Ì͕͉͈͒͌͑͑͒͒ͅÌ͓͒Ì̧͈͒͗ Ì ͇Ì͓͔͇͉͕͖͍͊͑͒ͅÌ͍Ì͕͇ͱ͖͕͖͍͒Ì ͍͕͖͍͑͟i Ì̶͐ͅͅÌ ͕͖͗͠Ì͇͈͑͒͒͒Ì ͛͊͏͇͎͒͊ͅ Ì ͇͔͉͈͒͌͒͋ͣ͑͑͒͒Ì ͙͔͍͕͖͍͍͑͑ͅͅ Ì ͕͇͇͖͕͒͑͒͊͟ͅͱÌ ͑ͅÌ͍͕͖͍͑͊ Ì ̮Ì͖͌͊͐ͅÌ͐͟Ì ͇͍͉͍͐ Ì͎͎ͅÌ͖͒͡Ì ͇͔͖͕͋͊͟ͅͅͱÌ͑ͅÌ ͉͊͏͊Ìc̴͕͒͊͐͗ Ì ͖͇͔͈͇͍͒͊͑͗͜Ì ͏͒͋͠ Ì͈͇͔͍͖͒͒͊Ì ͍͕͖͍͑͗Ì͎͉͋͟ͅҧÌ

10

КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

̯͎ͅÌ͇͋͑ͅͅÌ͓͔͇͉͍͇͕͖͒͠ͅÌ͇Ì͕͊͐͊͠ Ì ̵͉͍͖͒͊͏͍ Ì͉͖͆͗͊͠Ì͕͖͛͊͑͟Ì͇Ì͔͍͍͒͆͊͑͝ͅÌ ͕͒Ì͕͇͍͍͒͐Ì͉͖͍͊͐͠ Į̀͒ ͓͔͇͙͊͟ Ì͓͔͒ͱ͇͍͖͊Ì ͈͖͇͕͖͒͒͑͒͠Ì͓͔͍͖͌͑͠ͅÌ͕͇͍͒Ì͍͎͍͒͆͜ Ì ͖͂͒Ì͖͔͉͗͑͒ Ì͑͒Ì͓͓͖͎͍͒͟Ì͕͎͔͖͟͠Ì͕͇͍͒Ì ͍͎͍͒͆͜Ì͍Ì͉͕͖͖͎͍͑͊͒ͅÌmÌ͖͒͡Ì͍͑Ì͖͛͒Ì ͍͑͒͊ Ì͎͎ͅÌ͏͒͋͠ Ì̩͇͔͒͒ͱÌ͓͔͇͉͑͊͗ͅÌ ͍Ì͕͎͔͇͟ͅͱÌ͍͕͖͍͑͗Ì͖͒Ì͕͇͍͙͒Ì͉͖͊͊ҧ Ì ͇͟Ì͖͐͒͋͊͊Ì͍͉͖͒͋͠ͅ Ì͖͛͒Ì͖͎͍͐ͅÌ ͋͊Ì͔͒͆͌͒͐ͅÌ͍͒͑Ì͓͕͖͓͒͗ͱ͖Ì͕Ì͇͍͐ͅ Ì ̪͖͍͊Ì͑͊Ì͍͉͖͒͋͢ͅÌ͕͇͔͕͖͇͒͊͊͑͜ͅÌ͖͒Ì ͕͇͍͙͒Ì͔͉͍͖͒͊͏͊ҧ Ì͑͒Ì͍͒͑Ì͍͉͖͒͋͢ͅÌ͍Ì ͕͌ͅ͏͍͇͖͗͋͢ͅÌ͕͖͕͖͍͛͊͑͒Ì͍Ì͓͔͇͉͟ͅ Ì ̱͗͋͠ͱÌ͍Ì͋͊͑͟ Ìc͈͇͔͍͖͒͒͊Ì͍͕͖͍͑͗Ì ͎͉͋͟ͅҧÌ͉͔͈͗Ì͉͔͈͗͗i Ì̲͉͕͖͖͊͒͒͛͑͒ͅÌ ͇͉͔͍͒͌͊͋͑ͅͱÌ͖͒Ì͏͍͋ Ì͙͉͍͑͊͒͆͒͐͒Ì ͓͔͉͓͔͍͍͖͊͑͐͠ͅÌ͓͒͏͍͖͒͋͊͏͑͊͟͠Ì͈͍͜ͅ Ì ͕͍͉͍͒͌͊͢͝ͅÌ͕͊͐͢͠ Ì͍Ì͈͇͔͍͖͒͒͠Ì͍͕͖͍͑͗ Ì ̶͖͔ͅͅҧ͖͕͊͠Ì͉͊͏͍͖͕͠ͱÌ͉͔͈͗Ì͕Ì͉͔͈͗͒͐Ì ͕͇͍͍͒͐Ì͓͔͍͇͍͊͊͋͑ͅͱ͍͐ Ì͈͇͔͍͖͒͒͊Ì͒Ì ͕͇͍͙͒Ì͇͕͖͇͙͛͗ͅ Ì͓͏͙͍͙͒Ì͍Ì͙͔͍͙͒͒͜ Ì ̴͕͖͗͠Ì͇͜ͅÌ͔͎͆ͅÌ͉͖͆͗͊Ì͖͎͔͖͒͐͟͟Ì͍Ì ͕͖͛͊͑͐͟ Ì̹͉͖͗͑͐͊͑ͅÌ͕͓͈͗͊͑͒͒͜Ì ͔͎͆ͅͅÌ͇Ì͍͕͎͔͊͑͑͊͐ Ì͕͖͛͊͑͒͐Ì͍͍͒͆͊͑͝ Ì ̲͊Ì͇͌͆͟ͅͅҧ͖͊Ì͕͊͏͍Ì͇͟Ì͑͊Ì͈͇͔͍͖͒͒͊Ì ͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì͉͒͏͋͑͒Ì͖͆͟͠Ì͕͎͌͑͒ͅͅ Ì͖͒ Ì ͎͖͍͕͎͍͛͊͘ͅ Ì͇͟Ì͏͖͋ͣ͊ Ì̴͖͒͒͐͗͡ Ì͕͖͛͊͑͒Ì ͉͊͏͍͖͕͊͠Ì͉͔͈͗Ì͕Ì͉͔͈͗͒͐

ǏDzǪȻÞ ÞȼǶDzÞdzǴǩǨǤǶǩǯȻǵǶǦDz Þ dzDzǶDzǰǷÞȶǶDzÞǯDzǪȻȽÞǦǵǩǧǨǤÞ dzǴǩǵǯǩǨǷȽǶǵȾÞǮDzǴȺǵǶDZȺǩÞ ȵǩǯǬ ÞǬDZǶǩǴǩǵȺÞǮǤǮDzǧDz ǶDzÞ DzǨDZDzǧDzÞȶǩǯDzǦǩǮǤÞǏȽǥDzǦȻÞ ^ÞȼǶDzÞǩǨǬDZǵǶǦDz ÞǶǤǮÞǮǤǮÞ DzDZǤÞDZǬǮDzǧǨǤÞDZǬǮDzǧDzÞDZǩÞ ǴǤǫǨǩǯȾǩǶ ÞDZDzÞDzǥȹǩǨǬDZȾǩǶÞ ǓDzȼǶDzǰǷÞǯDzǪȻÞ ÞȼǶDzÞ dzǴǩǨǤǶǩǯȻǵǶǦDzÞdzǴDzǶǬǦÞ ǯȽǥǦǬÞǬÞDžDzǧǤ ÞǶǤǮÞǮǤǮÞDzDZǤÞ ǦǵǩǧǨǤÞDZǤdzǴǤǦǯǩDZǤÞDZǤÞ ǴǤǫǨǩǯǩDZǬǩ ͑͒Ì͓͔͊͊ͣ͜͏Ì͖͒Ì͕͔͖͍͐͊Ì͇Ì͍͋͌͑͠i

̯͈͉͒ͅÌ͇͍͎͒͌͑͏ͅÌ͏͒͋͠ÌmÌ̷͈͉͒ͅÌ ͋͊ Ì͎͈͉͒ͅÌ͇͍͎͒͌͑͏͒Ì͌͏͒ Ì̧͈͒Ì͌͏ͅÌ ͑͊Ì͖͇͔͍͒͏ Ì͌͏͒ÌmÌ͖͒͡ Ì͕͕͖͇͒͆͊͑͑͒ Ì ͎͗͏͍͒͑͊͑͊Ì͖͇͔͍ͅÌ͖͒Ì̧͕͖͇͈͒͋͊͊͑͑͒͒Ì ͉͔͒͆ͅ Ì̷͇͔͠ͅÌ͎͗͏͍͒͑͏͕͠ͅÌ͖͒Ì͍͕͖͍͈͑͑͒͒Ì ͉͔͒͆ͅÌ͖͈͉͒ͅ Ì͎͈͉͒ͅÌ͎͗͏͍͒͑͏͕͠ͅÌ͖͒Ì ̧͈͒ͅ Ì̸͎͏͍͒͑͏͕͠ͅ Ì͔͖͕͌͗͐͊͊ͅͱ Ì͇Ì ͓͍͕͎͙͒ͅÌ͏͈͒͋͑͒͒Ì͍͕͖͍͈͑͊͑͑͒͒Ì͉͔͒͆ͅ Ì ̲͛ͅͅ͏͓͒͒͏͍͎͒͋͑͒͐Ì͖͈͒͒͡Ì͎͗͏͍͒͑͊͑ͱÌ ͕͖ͅ͏Ì͕͐͒͒͆͒ͅ͏͕͖͍͇͍͜͠ҧ͕ͱÌ͓͉͍͜ͅҧÌ ͈͑͊ͅ͏ Ì͕͖͑ͅͅͅ Ì͇͍͒͆͐͑͗͜ͅҧÌ͕͐ͅÌ͕͊͆ͱ Ì ̨͓͕͒͏͉͕͖͇͍͍͊Ì͊͐͗Ì͉͗ͅ͏͕͒͠Ì͇͗͏͊͛͠Ì͑ͅÌ ͓͖͗͠Ì͌͏ͅÌ͓͔͇͙͊͟Ì͏͉͊͢ҧ Ḭ̀͒͋͠ Ì͔͇͑͒ͅÌ ͎͎ͅÌ͍Ì͇͕ͱ͎͒͊Ì͌͏͒Ì͍Ì͇͕ͱ͎͍ҧÌ͈͔͙͊ ÌmÌ͖͒͡Ì b͖͇͔͍͒͊͑͊hÌ͕͖͑͟ͅͅ Ì̳͆͏͉͖͊ͅͅÌ͏͍Ì͕͍͊Ì ̩͇͔͒͒ͱÌ͍͕͖͍͑͗ Ì͐͟Ì͉͒͏͋͑͟Ì͕͏͉͍͖͊͠ Ì b͖͇͔͍͒͊͑͊hÌ͎͎͒ͅҧ ͖͒Ì͕͉͕͖͖͐͒͒͒͛͑͒ͅͅҧÌ ͖͛͒͆͟Ì͒͑ͅÌ͆͟͏ͅÌ͕͎͌͑ͅͅͅÌ͇Ì͏͇͍͆͢ Ì͍Ì ͕͕͖͗͑͒͢͝͠Ì̲͖͊ Ì͑͊Ì͒͆͏͉͖͊ͅͅÌmÌ͖͒͡Ì ͖͛͒͆͟Ì͒͑ͅÌ͆͟͏ͅÌ͍͕͓͖͑͟ͅͅÌ͏͇͆͒͢͢͠ Ì ͇͕͈͊͒Ì͏͍͜͠Ì͍͇͔͍͌͊͑͊͝ͅÌ̧͕͖͇͈͒͋͊͊͑͑͒͒Ì ̴͖͒͒͐͗Ì͖͛͒Ì͍͕͖͍͑ͅÌ͆͊͌Ì͏͇͍͆͢Ì͍͖͐͊͊Ì ͖͇͔͍͒͊͑ͱ Ḭ̀͒͋͠ÌmÌ͖͒͡ Ì͓͒Ì͕͖͍͗Ì͖͒ Ì ͖͎͗͢ͅÌ͋͊Ì͔͔͍͖͌͗͊͜ͅ͏͑͗͢͠Ì͕͍͏͗ Ì͎͎ͅÌ ͈͛͊͒Ì͖͑͊ Ì͖͂͒Ì͌͏͒ҧÌ͇͕͐͊͟͟͏ Ì͖͍͑͌͘ͅͅͱ Ì ͏͒͋͠ Ì̴͕͖͔͍͖͒͐͒͊Ì͑ͅÌ͒͏͍͚͖͇͔͍͊͒͊͑͊Ì ͒͆͐͑ͅ Ì͖͎͗͜ͅ Ì͎͏͇͖͊͊ͅ Ḭ̀͒͋͠Ì͖͒͡Ì͍Ì ͍͕͖͍͑͟ÌmÌ͑ͅÌ̩͕͓͉͒͒ͅÌ̮͍͕͕͗ͅÌ̺͔͍͕͖ͅ Ì ͕͖͊͠Ì͕͕͖͗͑͒͝͠Ì͇͕ͱ͎͈͒͒Ì͈͔͙͊ͅ Ì͇͕ͱ͎͈͒͒Ì ̯͈͉͒ͅÌ̮͕͖͍͑ͅÌ͕͒͜͏ͅÌ͑ͅÌ͌͊͐͏͢ Ì͓͔͖͍͇͒Ì ͌͏ͅ Ì̲͊Ì͉͆͗͠Ì͈͔͙͊Ì͍Ì͌͏͒Ì͏͕͖͍͇͟͠Ì͍Ì ͑͊ͣÌ͓͒͒͏͍͛͏͍͕͠Ì͏͚͋͊͟Ì͍Ì͓͔͍͈͇͉͍͒͌͏͍Ì ͏͍͇͋͟ÌmÌ͍͎͖͑͒Ì͆͟Ì͑͊Ì͓͒͏͕͖͍͠͏͕ͱÌ ͊ͣÌ͎͒Ì͎͔͕͖͊͗ Ì̷͐ͅ Ì͑ͅÌ͎͔͕͖͊͊ Ì̳͑Ì͇͌ͱ͏Ì ͑ͅÌ͍͙͑ Ì͍͆͒Ì͇Ì͉͊ҧ͕͖͇͍͖͊͏͕͖͍͑͒͠Ì͍͒͑Ì ͑ͅÌ̶͊͆ͱÌ͑͗͜ͅÌ͏͒͋͠Ì͍Ì͈͔͙͊Ì͍Ì͓͕͒͑ͣÌ ͔͎͍͐͊͌Ì͍Ì͖͇͔͖͍͖͒͊ͅ͏͑͟͠ Ì̮͖͎ͅ Ì͖͚͒͊Ì ͎͍͑͌͑͊ͅͅͅ Ì͌͑ͅͱ͇Ì͑͊͜ͅÌ͕͖͐͊͒ Ì̴͔͍͑ͱ͇Ì ͏͍͋ÌmÌ͉͠ͱ͇͒͏ Ì̲͍͜ͅÌ͓͔͔͉͍͖͒͊ͅ͏͍ Ì ͕͔͖͐͊͠Ì͌ͅÌ͕͑ͅ Ì̳͑Ì͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ͑͐ͅÌ ͖͒͆͐͑͗͊͟ͅÌ͉͠ͱ͇͒͏͒͐ Ì͍Ì͕͍͐ͅÌ͕͖ͅ͏͍Ì ͇͊͛͑͗͢Ì͍͋͌͑͠ Ì͓͔͍͒͊͑͊͝ Ì͓͔͇͉͍͒͑͊ͅͅÌ ͏͈͖͠ͅÌ̧͈͒͗ Ì͉͔͈͗Ì͉͔͈͗͗Ì͍Ì͉͋͊ͅÌ͕͍͐ͅÌ ͍Ì͍͍͒͛͊͑͊͝Ì͖͒Ì͈͔͙͊ͅ Ì̳͑Ì͓͔͉͊͏͈͖͊ͅͅÌ ͕͊͆͊ Ì̶Ì͖͙͊Ì͓͔͒Ì͍Ì͉͒Ì͕͈͊͒Ì͉͑ͱÌ͉͠ͱ͇͒͏Ì ͇͕ͣÌ͖͒͡Ì͉͔͒͐ͅ Ì͕͊͏͍Ì͐͟Ì͉͊ҧ͕͖͇͍͖͊͏͑͒͠Ì ͓͔͍͐͊͐Ì̫͈͒Ì͇Ì͑͊͜ͅÌ͕͔͉͚͊͊ Ì̷͈͉͒ͅÌ ͕͓͗͊͑͒͜Ì͓͔͉͒͒͏͖͋͊ͅÌ͒͆͒͏͖͠͝͠ͅÌ ͑͐ͅÌ͉͖͆͗͊Ì͓͔͍͉͑ͅ͏͖͊͋͠ͅÌ͍͕͖͍͑͑͒͊Ì ͆͒͏͗͜͢͠Ì͕͖͛͠ͅÌ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊ͅ Ì̴͕͒͏͊Ì ͖͇͍͒͆͊͒͑͊ͅÌ̶͏͇͒ͅÌ̧͍͒͋ͱ Ì͈͇͔͒͒ͱ͊͊͝ Ì ͈͔͙͓͉͍͊͒͊͑ͅͱÌ͏͒͋͠Ì͓͔͍͔͍͌ͅ͏͕͠ͅÌ͎Ì ͖͛͒Ì͇͕ͱ͎͍ҧÌ͓͇͍͗͒͢͝ͅҧÌ͑ͅÌ̶͑͟ͅÌ̧͍͒͋ͱ Ì ͓͉͊͐͗͜ͅÌ͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊͒͐͗Ì͕͖͕͖͇͊͊͗ Ì ͍͎͈͉͑͒ͅÌ͑͊Ì͔͖͗͐ͣÌc͍Ì͑ͅÌ͕͉͗Ì͑͊Ì͓͔͍͙͉͍͖͒ Ì ͕͖ͅ͏ͅÌ͉͏ͱÌ͈͑͊͒Ì͎͎ͅÌ͆͟Ì͕͖͕͖͇͊͊͊͑͑͒ҧ Ì

www.KanonEast.com


ǩǭäǬ•åǯäǭDZǬ

̶͇ͱ͊͑͑͒͊͝Ì̴͍͕͍͑͊ͅÌ ͕͇͍͉͖͊͊͏͕͖͇͖͗͊͠ Ì͖͛͒Ì͓͕͒͏͊Ì ͓͉͍͊͑ͅͱÌ͛͊͏͇͎͒͊Ì͓͒Ì͓͔͍͔͉͒͊Ì͕͇͒͊ҧÌ͕͖ͅ͏Ì ͏͚͋͊͒͐Ìb̨͕ͱ͎͍ҧÌ͛͊͏͇͎͒͊Ì͏͍͇͋h Ì̷͎͍͐ͅÌ ͔͒͆͌͒͐ͅ Ì͕Ì͉͒͑͒ҧÌ͕͖͔͒͒͑͟ ÌmÌ͉͠ͱ͇͒͏Ì ͓͉͖͒͆͗͋͊ͅÌ͏͉͊͢ҧÌ͎͒Ì͏͍͋ Ì͕Ì͉͔͈͗͒ҧÌmÌ ͓͉͜ͅͅͱÌ͛͊͏͇͕͎͒͊͛͊ͅͱÌ͓͔͍͔͉͒ͅÌ͕͐ͅͅÌ ͓͒Ì͕͊͆͊Ì͉͓͔͎͗͒͆͒͊͏͒͑͑ͅÌ͎͒Ì͇͕ͱ͎͒ҧÌ ͓͔͇͉͑͊͊ͅ b̨͕ͱ͎ͅͱÌ͓͔͇͉͑͊ͅͅÌ͕͖͊͠Ì͈͔͙͊h Ì̧͈͒Ì ͑͊Ì͓͔͍͊͐͏͖͊Ì͏͒͋͠Ì͍Ì͍͎͈͉͑͒ͅÌ͑͊Ì ͏͖͋ͣÌ̶͐ͅ Ì̼͊͏͇͎͒͊ Ì͕͉͒͌͑͑͟ͅҧÌ͓͒Ì ͔͒͆͌͗ͅÌ͍Ì͓͉͍͒͒͆͢Ì̧͍͒͋͢ Ì͑͊Ì͆͟͏Ì ͓͔͍͕͖͛͊͑ͅÌ͎͒Ì͏͍͋ Ì͎͎ͅÌ͍Ì͎͒Ì͇͕ͱ͎͒͐͗Ì ͌͏͗ Ì̲͒Ì͍Ì͓͕͒͏͊Ì͓͉͍͊͑ͅͱÌ͏͉͊͢ҧ Ì͓͕͒͏͊Ì ͍͈͍͌͑͑ͅͱÌ͍͙Ì͍͌Ì͔ͅͱ Ì̧͈͒Ì͓͔͍͇͌͟ͅ͏Ì ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͒Ì͖͎͖͕͒͌͠ͅͅͱÌ͖͒Ì͏͍͋ Ì͍͆͒Ì ͆͊͌Ì͖͈͒͒͡Ì͇͑͊͒͌͐͒͋͑͒Ì͇͇͔͍͒͌͊͑͊͝ͅÌ ͎Ì̧͈͒͗ Ì͇Ì̯͖͔͒͒͒͐Ì͖͑͊Ì͍͎͎͑͒ͅҧÌ͏͍͋ Ì ̨Ì͇͖͙͇͖͊͒͌͊͑͟ͅҧÌ͓͔͍͉͊͒Ì͏͒͋͠Ì͆͟͏ͅÌ ͕͉͒͗͋͊͑ͅÌ͍Ì͓͔͌͊͊͑͝ͅͅÌ͎͌͒͑͒͐ͅÌ ̱͍͕͇͒͊͊͐͟ Ìb̮Ì͕͎͌ͅͅ͏Ì̩͕͓͉͒͒͠Ì̱͍͕͒͊͢ Ì ͈͇͔͒͒ͱÌj͑͊Ì͏͈͍͖͊Ì͍Ì͑͊Ì͇͒͆͐͑͟ͅͅҧ͖͊Ì ͉͔͈͗Ì͉͔͈͗ͅh Ì̲͒Ì͈͐͒͏͍Ì͏͍Ì͏͉͍͢ Ì͉͋͊ͅÌ ͓͔͍͉͑ͅ͏͍͊͋͊͝ͅÌ͎Ì͍͔͌͆͑͑͒͐͗ͅÌ͔͉͑͒͗ͅ Ì ͇Ì͓͒͏͖͑͒͊Ì͍͕͓͒͏͑ͱ͖͠Ì͖͗͡Ì͔͇͕͖͇͑͊͑͑͗͢ͅÌ ͓͇͉͌͒͊͠ͅÌ̳͇͍͉͛͊͑͒ Ì͖͛͒Ì͖͑͊ Ì͎͎ͅÌ ͑͊Ì͈͐͒Ì͖͆͟͠Ì͍͕͓͒͏͑͊͑Ì͍Ì͇͕͊͠Ì͎͌͒͑ͅÌ ͕͕͖͇͍͒͆͊͑͑͐͟Ì͕͍͏͍͐ͅÌ͓͉͈͊͒͜ͅÌ ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊ͅ Ì̳͉͎͑͒ͅĮ͖͙͍̀͊ҧÌ̭͇͖͊ͅÌ ͓͉͈͖͇͍͒͒͒͏Ì͆͏͈͓͔͍͒ͅͱ͖͑͗͢Ì͓͇͒͛͗Ì ͉͏ͱÌ̧͕͖͇͈͒͋͊͊͑͑͒͒Ì̶͓͕͍͖͊ͅ͏ͱ Ì̶Ì ͓͔͍͙͉͒͒͐Ì͑ͅÌ͌͊͐͏͢Ì̩͕͓͉͒͒ͅÌ̮͍͕͕͗ͅÌ ̺͔͍͕͖ͅ Ì̶͓͕͍͖͊ͅ͏ͱÌ͛͊͏͇͎͇͒͊͒ Ì͑͛ͅͅ͏͕͠ͅÌ ͕͇͔͒͊͊͑͑͒͜Ì͇͑͒ͅͱ Ì͇͍͉͑͊͑͑ͅͅͱÌ ͉͕͒͊͏͊Ì͓͙͒͡ͅ Ì̶͑͟Ì̧͍͒͋ҧÌ͕͑͊͏͍͖͑͒Ì ͕͉͍͍͒͊͑͏͕ͱÌ͕Ì͛͊͏͇͕͎͍͒͊͛͊͐Ì͕͖͕͖͇͊͊͒͐Ì ͍Ì͖͊͐Ì͕͐͐͟ͅÌ͇͍͒͆͑͒͏ Ì͕͇͒ͱ͖͍͏Ì͈͊͒ Ì̶Ì ͖͙͊Ì͓͔͒Ì͇͕͊Ì͔͇͕͖͇͑͊͑͑͊͟ͅÌ͓͇͉͍͌͒͊ͅ Ì ͉͑͑͊͟ͅÌ͛͊͏͇͕͖͇͒͊͛͊͗Ì̧͈͒͒͐ Ì͕͖ͅ͏͍Ì

͍͕͓͒͏͍͑͐͟ Į̀͒Ì̺͔͍͕͖͊Ì͑͐ͅÌ ͉͑͒ͅÌ͕͔͚͖͒͌͊͠ͅÌ͍Ì͇͍͉͖͊͠Ì ͍͇͋͗͢Ì̮͕͖͍͑͗ Į͉̀͊͠Ì͍Ì ̶͐ͅÌ̺͔͍͕͖͕͒Ì͌ͅÌ͇͕͢Ì̫͈͒Ì ͕͖͔͉ͅͅ͏͕͎͛͊͗͢͠Ì͍͋͌͑͠Ì ͍͎͈͉͑͒ͅÌ͑͊Ì͓͔͍͈͆͊Ì͉͋͊ͅÌ ͎Ì͐ͅ͏͒͐͗Ì͏͎͇͕͖͇͗͗ͅ Ì͙͖͒ͱÌ ͕͖͑ͅͅͅÌ͈͎͔͖͐͑͒͒͑͒ͅÌ͓͖͟ͅ͏͕ͱÌ ͕͎͏͍͖͒͑͠Ì̧͈͒͒͛͊͏͇͎͒͊ͅÌ͎͒Ì ͏͍͋ Ìb͓͔͇͉͇͒͊͐͒͟ͅͅҧhÌ͆͏͈͒ͅҧÌ ͚͊͏͢͠ Ì̲͒Ì̺͔͍͕͖͕͒Ì͉͎͒͌ͅͅ͏ Ì ͖͛͒Ì͇͒͌͐͒͋͑͒Ì͍͖͋͠Ì͓͔͇͉͒ͅҧ Ì ͑͊Ì͓͔͍͈͆͊ͅͱÌ͉͋͊ͅÌ͎Ì͐ͅ͏͐͟Ì ͎͓͔͍͕͕͒͐͒͐͐ͅÌ͕Ì͏͒͋͢͠ Ì͔͇͑͒ͅÌ ͎͎ͅÌ͍Ì͕͒Ì͇͕ͱ͎͍͐Ì͌͏͒͐Ì͍Ì͈͔͙͊͒͐ ̶͐ͅͅͱÌ͕͖͎͋͊͒ͅͱÌ͓͔͇͉ͅͅÌ͍Ì͏͒͋͠Ì ͎͕͖͕͊ͅͅͱÌ͖͍͒͑͒͊͑͜ҧÌ͉͐͊͋͗Ì͏͉͍͐͢͠ Ì ̯͎ͅÌ͓͔͍͑͊ͱ͖͑͒Ì͇͍͉͖͊͠ Ì͎͎ͅÌ͏͖͋ͣÌ͖͊͆͊Ì͇Ì ͈͏͌ͅͅÌ͏͍͆͐͢͟ҧÌ͛͊͏͇͎͒͊ Ì̯͎ͅÌ͓͔͍͑͊ͱ͖͑͒Ì ͇͕͖͇͇͖͛͗͒͠ͅ Ì͎͎ͅÌ͖͒Ì͖͒͡ҧÌ͏͍͋Ì͖͇͒ͱÌ͉͗͜ͅÌ ͔͍͇͖͕͌͆͊ͅͅͱÌ͑ͅÌ͍͐͏͏͍͒͑Ì͇͍͉͍͙͑͊͐͟Ì ͕͎͒͒͏͎͇͒Ì͍Ì͕͓͖͕͒͊͟ͅͱÌ͈͉͊ ͖͒Ì͇͖͔͍͑͗ Ì ̰͒͋͠Ì Ì͖͒͡Ì͓͔͉͖͊͊ͅ͏͕͖͇͒͠ Ì͓͖͒͒͐͗Ì͖͛͒Ì ͏͒͋͢͠Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͓͔͕͊͏͉͖͕͊͗͢ͱÌ͎͔͕͖͒͑͊͟͟Ì ͚͊͏͍ Ì͍͖͔͕͑͊͊͟Ì͎͎͈͒͒ͅ ͖͒Ì͉͈͒͑͒͒Ì ͛͊͏͇͎͒͊ͅ Ḭ͇̀͆͒͢͠ÌdÌ͖͒͡Ì͉͍͕͖͇͊͑͒ Ì͖͎ͅÌ ͎͎ͅÌ͒͑ͅÌ͍͎͈͉͑͒ͅÌ͍͎͈͑͒͒Ì͑͊Ì͔͉͌͊ͅ͏ͱ͖͊ Ì ͑͒Ì͉͍͒͆͊͑͞ͱ͖͊ Ì̴͖͒͒͐͗͡Ì͏͒͋͠Ì Ì͖͒͡Ì ͓͔͉͖͊͊ͅ͏͕͖͇͒͠Ì͓͔͖͍͇͒Ì͏͇͍͆͢Ì͍Ì̧͈͒ͅ Ì ͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͏͒͋͠Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͓͔͇͑ͅͅ͏͊͑ͅÌ͑ͅÌ ͔͉͌͊ͅ͏͍͊͑͊ Ì̮Ì͑͊͏͌͠ͱÌ͕͏͍͖͗͋͠Ì̧͈͒͗Ì͍Ì ͇͕͊͐Ì͏͉͢ͱ͐Ì͏͒͋͢͠ Ì͑͒Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͕͏͖͗͋ͅÌ ͉͔͈͍͗͐Ì͓͔͇͉͒ͅҧ Ì̴͔͇͉ͅͅÌ Ì͖͒͡Ì͍͕͖͍͑ͅ Ì ̴͔͇͉ͅͅÌ Ì͖͒͡Ì͇͕͈͉͊ͅÌ͕͏͍͗͋͊͑͊Ì͇͒Ì ͍͐ͱÌ͉͍͕͖͇͊͑ͅ Ì͖ ͊ Ì͈͔͍͍͐͒͑ͅ Ì͏͇͍͆͢ Ì ̴͖͒͒͐͗͡Ì͓͔͇͉͒ͅҧÌ͍͎͈͉͑͒ͅÌ͑͊Ì͈͖͐͒͗Ì ͓͔͕͊͏͉͇͖͕͊͒͠ͅͱÌ͏͍͛͑͊͟Ì͍͖͔͕͑͊͊͟Ì͍Ì ͎͔͕͖͒͑͊͟͟Ì͚͊͏͍ Ì͑͒Ì͍͖͔͕͑͊͊͟Ì͏͇͍͆͢Ì͍Ì ̧͈͒ͅ

ǓǴǤǦǨǤÞǨǩǯǤǩǶÞDZǤǵÞ ǵǦDzǥDzǨDZȺǰǬ ÞǬÞȶǩǵǶDZDzǵǶȻÞ DZǤÞǵǤǰDzǰÞǨǩǯǩÞǯǷȶȷǤȾÞ dzDzǯǬǶǬǮǤ ̱͖͒͋͊Ì͏͍Ì͏͒͋͠Ì͖͆͟͠Ì͓͒͏͊͌͑͒ҧÌ͉͏ͱÌ ͛͊͏͇͎͒͊ͅÌ̭ͅÌ͖͇͖͒͊͒͐Ì͑ͅÌ͖͖͒͡Ì͇͓͔͕͒͒Ì ͐͒͋͑͒Ì͔͖͍͖͕͒͆͠ͅͱÌ͎Ì͍͘͏͕͕͎͒͒͒͘ҧÌ ͏͍͖͔͖͔͊͗͊ͅÌ͍Ì͑ͅҧ͖͍Ì͇͕͎͇͍͌͑͟͟ͅͅͱ Ì ͎͖͔͒͒͊͟Ì͓͔͇͉͇͖͒͟͢ͅͅÌ͏͒͋͠ Ì̶͏͉͖͊͗͊Ì ͖͍͖͌͐͊͠ͅ Ì͖͛͒Ì͖͍͡Ì͇͕͎͇͍͌͑͟͟ͅͅͱÌ ͒͛͊͑͠Ì͓͔͉͑͊͒͊͊͏͊͑͑͊͟ Ì̲͓͔͍͔͐͊ͅÌ c̮͑ͅͱÌ͏͒͋͠Ì͖͐͒͋͊Ì͖͆͟͠Ì͇Ì͉͕͊ͱ͖͠Ì͔͌ͅÌ ͆͏͈͔͉͒͒͑͊ͅҧÌ͓͔͇͉͟ͅi Ì̲͒Ì͎͎ͅͅͱÌc͍͑ͅͱiÌ

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

͍Ì͓͔͍Ì͎͎͍͙ͅÌ͕͗͏͇͍͒ͱ͙Ì͒͑ͅÌ͉͓͕͖͍͒͗͐ͅÌ mÌ͑͊Ì͖͗͒͛͑ͱ͖͕͊ͱ Ì͂ Ḭ͍̀͆͜ͅÌ͓͍͖͊͜Ì ç͇͖͟͢ͅÌ͕͍͖͚͍͍͗ͅ Ì͇Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͏͒͋͠ÌmÌ ͕͐͟ͅҧÌ͕͇ͱ͖͒ҧÌ͉͒͏͈i Ì̳͛͊͑͠Ì͙͖͒͊͏͕͒͠Ì ͆͟Ì͖͍͖͗͒͛͑͠ Ì͎͎͍͊ͅÌ͖͒͡Ì͕͍͖͚͍͍͗ͅ Ì͑͒Ì ͗Ì͇͖͔͒ͅͅÌ͖͑͊Ì͖͇͖͒͊ͅÌ͑ͅÌ͖͖͒͡Ì͇͓͔͕͒͒ Ì ̲͍Ì͇Ì͉͒͑͒͐Ì͍͕͖͍͎͒͛͑͊Ì͇͟Ì͑͊Ì͑ͅҧ͉͖ͣ͊Ì ͍͕͖͔͎͚͍͍͑͗ Ì͓͔͉͓͍͕͇͊͊͟͢͝ͅҧÌ͈͇͔͍͖͒͒͠Ì ͓͔͇͉͑͊͗ͅ Ì̮Ì͖͑͊Ì͓͔͊͊͛͑ͱÌ͕͍͖͚͍͗ͅҧ Ì͇Ì ͎͖͔͙͒͒͟Ì͕͏͉͖͊͗͊Ì͏͈͖͠ͅ ̸͍͐͊͑͊Ì͈͇͔͍͖͒͒͠Ì͓͔͇͉͗ͅÌ Ì͖͒͡Ì ͉͇͔͒͑͒͊͐͊͑͑͒Ì͍Ì͒͛͊͑͠Ì͓͔͕͖͒͒ Ì͍Ì ͒͛͊͑͠Ì͖͔͉͗͑͒ Ì͓͖͒͒͐͗Ì͖͛͒Ì͕͖͊͠Ì͇͍͊͝ Ì ͎͖͔͒͒͊͟Ì͕͎͖͌͠ͅͅÌ͏͈͎͊͒ Ì͑͒Ì͇͕͟͏͖͗͜͠ͅÌ ͇͑͊͒͌͐͒͋͑͒ Ì̯͎ͅÌ͋͊Ì͖͆͟͠ÌmÌ͕͎͖͌͠ͅͅÌ ͍͏͍Ì͓͔͒͐͒͏͖͛͠ͅÌ̴͔͊͊͏͍͖͒͋͠Ì͖ͱ͎͍͋ҧÌ ͈͔͗͌Ì͓͔͇͉͟ͅÌ͑ͅÌ͉͔͈͍͗͊Ì͓͏͍͊͛Ì͍͏͍Ì ͕͓͔͇͍͖͕͠ͅͱÌ͕Ì͍͑͐Ì͇Ì͉͍͎͒͑͒͛͗ ̴͔͇͉ͅͅÌ͉͊͏͖͊ͅÌ͕͑ͅÌ͕͇͉͍͒͆͒͑͐͟ Ì͍Ì ͕͖͕͖͛͊͑͒͠Ì͑ͅÌ͕͐͒͐ͅÌ͉͊͏͊Ì͏͗͛͜ͅͱÌ ͓͒͏͍͖͍͎ͅ Ì͖͂ͅÌ͍͕͖͍͑ͅÌ͓͔͉͕͖͖͊ͣͅÌ ͓͔͉͊͊Ì͍͑͐ͅÌ͗͋͊Ì͈͍͐͑͒͊Ì͕͖͒͏͖͍͊ͱ Ì͑͒Ì ͈͍͐͑͒͊Ì͑͊Ì͇͔͊ͱ͖Ì͊ҧÌ͍͑Ì͑ͅÌ͕͎͉͊͗͑͗ Ì ̱͟Ì͓͔͉͊͒͒͏͇͊͊͐ͅÌ͖͒͡Ì͓͔͖͍͇͔͍͒͒͊͛͊ Ì ͍͔͖͌͒͆͊ͅͱÌ͇͍͊͐͌͐͘͟͡Ì͉͏ͱÌ͏͍͋Ìc͖͎͖ͅi Ì c͉͍͓͏͖͍͒͐ͅͱi Ìc͏͒͋͠Ì͇͒Ì͕͓͕͍͊͑͊ͅi Ì c͍͕͆͌͑͊Ì͕͖͊͠Ì͍͕͆͌͑͊i Ìc͉͇ͅͅҧ͖͊Ì ͉͆͗͊͐Ì͔͊ͅ͏͍͕͖͍͐ͅi Ì̸͕͖͇͑͒ͅ͏͊͑͟Ì ͔͍͖͗ͅ͏͟Ì͓͔͇͉͍͒͑ͅͅͱÌ͏͍͋ Ì̳͍͑Ì ͇͖͕͑͌͟͢ͅͅͱÌ͓͔͇͍ͅ͏͍͐ͅÌ͓͇͉͍͒͊͊͑ͱÌ ͍Ì͓͔͖͎͒͒͒͏͒͐Ì͓͔͉͓͍͕͇͖͊͟͢ͅÌc̨͉͍͊Ì ͕͊͆ͱÌ͎͎ͅÌ͓͒͏͒͋͊͑͒Ì͇͑͊Ì͇͍͕͍͕͖͍͌͐͒ͅÌ ͖͒Ì͕͇͍͙͒Ì͇͕͖͇͛͗i Ì̱͟Ì͉͋͊ͅÌ͓͔͍͇͕͍͑͒͐Ì ͇Ì͓͔͇͉͍͒͑͊ͅͅÌ͏͍͋Ì͔͐͒ͅ͏͠Ìc̲͊͏͌͠ͱÌ ͔͍͖͑͠ͅÌ͇͕͖͇͛͗ͅÌ͉͔͈͍͙͗i Į͕͍̀͊͐Ì ͖͍͍͐͡Ì͕͓͕͍͒͒͆͐ͅÌ͈͇͔͍͖͕͒͒ͱÌc̰͒͋͠Ì Ì ͋͊͏͖͊ͅ͏͑͠ͅͱÌ͔͒͐͘ͅÌ͍͒͆͊͑͝ͱi ̯͈͉͒ͅÌ͛͊͏͇͎͒͊Ì͑͊Ì͖͌͑͊ͅ Ì͖͛͒Ì͕͎͖͌͠ͅͅ Ì͍͏͍Ì ͇͕͖͇͖͛͗͗͊Ì͕͊͆ͱÌ͓͔͇͑͊͐͟ͅ Ì͎͈͉͒ͅÌ ͒͑Ì͑͊Ì͇͔͗͊͊͑Ì ͇Ì͕͊͆͊ Ì͍͏͍Ì ͇͍͇͖͑͒ͅ Ì͍͏͍Ì͊͐͗Ì ͕͖͉͑͒͟ Ì͒͑Ì͏͖͋͊ Ì ̯͈͉͒ͅÌ͒͑Ì͙͖͒͛͊Ì ͈͛͊͒ ͏͍͆͒ Ì͈͛͊͒Ì ͊͐͗Ì͑͊Ì͓͒͏͒͋͊͑͒Ì ͍͖͐͊͠ Ì͒͑Ì͏͖͋͊ Ì ̯͈͉͒ͅÌ͒͑Ì͇͕͖͇͖͛͗͗͊Ì ͕͊͆ͱÌ͕͓͕͑͊͒͒͆͑͐͟Ì ͕͓͔͇͍͖͕͠ͅͱÌ͕Ì ͓͕͒͏͉͕͖͇͍͊ͱ͍͐Ì ͓͔͇͉͟ͅ Ì͒͑Ì͏͖͋͊ Ì ̵͕͎͔͖͍͊͟ͅÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒Ì

KANON • JANUARY 2011

11


NJǭäǏ•üǯäǭǹǏ

ÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ“Í’ÍŒÍ‡Í’Í?ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒ ͔͕͖ͅÍ? ĂŒĚąÍ&#x;ĂŒÍŒÍ‘Í…ÍŠÍ?ĂŒ Í’ĂŒÍ?Í?Í”ÍŠĂŒÍ†Í’Í?͊͜͠ ĂŒ ͛͊Í?ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍ”Í…Í•ÍŽÍ”Í&#x;Í–Í?Íą ĂŒ ̴͉͇͒ͅÍ?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í?͔͑͒͘Í?Í…ÍšÍ?Í?ĂŒ ÍŒÍ…Í–Í”Í—Í‰Í‘ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…ÍœÍŠĂŒ Í?Í?Í›Í‘Í’ÍŠĂŒÍ”Í…ÍŒÍ‡Í?Í–Í?ÍŠĂŒÍ?ĂŒ ͇Í&#x;ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í’ÍšÍ?Í…Í?Í Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ ͆͒Í?͊͌͑Í? ĂŒÍ–Í’Í›Í‘Í’ĂŒ Í–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‡Í”Í…Í‘Í ÍŠĂŒ Í•Í’Í“Í”Í’Í‡Í’Í‹Í‰Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ˜Í?ÍŒÍ?͕͎͛͊Í?Í?Í?ĂŒ ͆͒Í?ÍŠÍŒÍ‘ÍąÍ?Í?

¥ǕǎǴȺnjǤȽȸǏǭÞdzǴǤnjǨǡÞ ÞdzǴǏȜǏǹǤÞǹNJǾȜǤǾǜȝȞ Þ ǧDznjDzǴȞȸǏǭÞDzǜǎǴȺǜDz Þ ǾDzǜnjDzǴȞNJǜÞǰǏǴž

͕͓͔͇͉͊ͅÍ?Í?Í‡Í’Í•Í–Í ĂŒÍ’Í–Í‘Í’ÍœÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ•ÍŠÍ?͢͠ ĂŒ Í‰Í”Í—Í‹Í†Í—ĂŒÍ?ĂŒÍ‰Í” ĂŒĚŠÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ÍŠĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍ‡ĂŒ Í?͆͒͢Í?ĂŒÍ•Í?͗͛͊ͅ ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ?͕͚͊Í?͹͖͊ ĂŒ ͕͇͔͕͖͇͖͒͊͊͑͗͊͜ ĂŒÍ‡Í‰Í’Í™Í‘Í’Í‡Í?͹͖͊ ĂŒĚŠÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ÍŠĂŒ ͆͒Í?Í ÍœÍŠĂŒÍ’ĂŒÍ™Í’Í”Í’ÍœÍŠÍ? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‡Í&#x;ĂŒÍ‡Í?͉Í?Í–ÍŠĂŒ Í‡ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍŠĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ’Í–Í‘Í’ÍœÍŠÍ‘Í?Í? ĂŒÍ?ĂŒ Í–Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‡Í&#x;ĂŒÍ”ÍŠÍ‹ÍŠĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ÍŠĂŒÍ•Í–Í…Í?ÍŽÍ?Í‡Í…Í–Í Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒ Í•Í?Í–Í—Í…ÍšÍ?ÍąÍ?Í? ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ‘ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’ĂŒ ͈͇͔͒͒Í?Í–Í ĂŒÍ’ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í?͹͖͑Í&#x;Í™ĂŒÍ‡ÍŠÍ?Í…Í™ ĂŒĚ˛ÍŠĂŒ ͕͖͇͒ͅÍ?ÍąŇ§Í–ÍŠĂŒÍ‰Í’Í†Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ•Í?Í’Í‡Í…ĂŒÍ’ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍŠĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ?Í’Í?ÍŠÍ‘Í– ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?Í™ĂŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ‘Í…Í“Í?Í•Í…Í–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒ Í?͈͒Í?Í?Í Í‘Í’Ň§ĂŒÍ“Í?Í?Í–ÍŠ ĂŒĚŠÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ÍŠĂŒÍ“Í”Í?ÍąÍ–Í‘Í—Í˘ĂŒ Í“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍ?͉͢͹Í? ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ĂŒÍ’Í‘Í?ĂŒÍ‹Í?͇Í&#x; ĂŒĚśĂŒ Í“Í”Í…Í‡Í‰Í’Ň§ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍˆÍ’Í”Í…ÍŒÍ‰Í’ĂŒÍ“Í”Í’Í?ÍŠĂŒÍ‹Í?Í–Í  ĂŒĚźÍ…Í?ÍŠĂŒ Í‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í…ĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í– ĂŒÍ•Í’Í‡ÍŠÍ”ÍœÍ?Í‡ĂŒÍ—Í‰Í…Í”ĂŒ Í“Í’ĂŒÍ•ÍŠÍ”Í‰ÍšÍ—ĂŒÍ?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ—Í?Í—ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒĚ¨Í•ÍŠÍˆÍ‰Í…ĂŒ Í“Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ•Í–Í’Í?Í–ĂŒÍ‡Í&#x;ÍœÍŠĂŒÍ?Í‹Í? ĂŒĚ¨Í•ÍŠÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒ Í“Í’ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;͇͖͊ͅ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒÍ•Í?ÍŠÍ“ĂŒÍ?ĂŒÍ’Í†Í?Í…Í‘Í—Í–ĂŒ ͛͊Í?͇͎͒͊ ĂŒĚŠÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ÍŠĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒ ͆Í?Í?Í‹Í‘ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠÍ?Í—

Í‰Í…Í‹ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í›Í—Í‡Í•Í–Í‡Í—ÍŠÍ– ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍ•ÍžÍŠÍ?ĂŒ ͖͛͒ Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ–Í’ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í†Í?͈͉͔͒ͅͅÍ?Í–ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒÍŒÍ…ĂŒ ͇͎͕͗͑Í&#x;Ň§ĂŒÍ—Í‹Í?Í‘ ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‡Í“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒ ÍˆÍ’Í”Í ÍŽÍ…ÍąĂŒÍ•Í?Í…Í‰ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ†Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒ Í?Í’Í‹Í ĂŒÍ?ĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒÍŒÍ…Í‡Í?Í•Í?Í– ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒÍŠÍŁĂŒÍ•ÍžÍŠÍ•Í– ĂŒĚłÍ‰Í‘Í’ĂŒÍ?ĂŒÍ–Í—ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍ˜Í”Í…ÍŒÍ—ĂŒ Í?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ“Í”Í’Í?͕͖͌͑͊Í?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ‘Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ•Í?͇͒ͅÍ?Í? ĂŒ ͔͌͑ͅÍ&#x;Í?Í?ĂŒÍ?Í‘Í–Í’Í‘Í…ÍšÍ?ÍąÍ?Í? ĂŒÍˆÍ”Í—Í†Í’ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒ ĚŻÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í… ĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ‘Í?ÍŽÍ…ÍŠÍ–ĂŒ Í?ÍąÍˆÍŽÍ’ ĂŒÍ?͉͌ͅÍ?ÍŠÍŽÍ…ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ‘Í…Í“Í”ÍąÍ?͗͢ ĂŒĚŤÍ•Í?Í?ĂŒ ͇͒Í?Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ’Í?Í—Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ‹Í?͌͑Í? ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒ Í‹ÍŠĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í–Í•ÍąĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í ĂŒÍ‘Í…Í“Í”ÍąÍ?͗͢ ĂŒ ͇͒Í?Í‘Í—ÍŠÍ– ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ?Í…Í?Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒ ͉͊Í?Í…Ň§Í–ÍŠĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ?Í?ĂŒÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍ’Í? ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒ c͎͔͎͒͗iĂŒÍ?ĂŒÍ“ÍŠÍ”Í•Í’Í‘Í…ĂŒÍ‡Í&#x;͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ‘Í…Í”Í—Í‹Í— ĂŒ Í‘ÍŠĂŒÍ‡Í&#x;ÍŒÍ&#x;Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ›Í—Í‡Í•Í–Í‡Í’ĂŒÍ‡Í?Í‘Í&#x;ĂŒÍ—ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ’ÍˆÍ’ĂŒ Ě°Í’Í‹Í ĂŒÍ†Í?Í’ÍŽÍ?Í”Í—ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í…Í?Í’Í“Í’Í‘Í?Í?Í…Í‘Í?ÍŠĂŒ ͛͊Í?͇͎͒͊ͅ ĂŒĚ´Í’Í‡ÍŠÍ”Í Í–ÍŠ ĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í’ÍŠĂŒÍ‹Í?Í‡Í’ÍŠĂŒ Í?ĂŒÍ?͖͔͓͔͕͑͊͊͒͑ͅÍ?Í Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍŽÍ’Í‘Í–Í…ÍŽÍ–Í&#x; ĂŒ Í•Í—Í?ÍŠÍ•Í–Í‡Í’ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ‰Í…ĂŒÍŒÍ‘Í…ÍŠÍ– ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘Í’ĂŒ ĚŻÍ…Í‹Í‰Í—Í˘ĂŒÍ•ÍŠÍŽÍ—Í‘Í‰Í—ĂŒÍ–ÍŠÍ?Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í&#x;Í?Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ–Í&#x;͕͹͛Í?ĂŒ Í“Í’Í•Í–Í—Í“Í?Í?Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡Í?Í?Í Í‘Í’ ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í’ÍŠĂŒ ¥ǓDzǾNJǰǡ ÞDzǜnjNJǴǧǹǡnjȡǏÞǯDzǪȝ Ăž Í•Í?͈͑ͅÍ?͇͒ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍŒÍ…ÍˆÍ?͗͊͜ͅÍ? ĂŒ Í‡ĂŒÍĄÍ–Í’Í?ĂŒÍ•Í’ÍŒÍ‘Í…ÍŁÍ–Í•ÍąĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ–Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ?͉͢͹͙ ĂŒ Í“Í’Í–Í’Í?Í—ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ™Í’Í–Í?Í?ĂŒÍ•Í?Í&#x;ÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í— ĂŒ Í‰Í…Í‹ÍŠĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍŠ ĂŒĚ¨Í’Í–ĂŒÍ“Í’Í›ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍ›Í…Í•Í–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ ǧDznjDzǴǏǜNJÞǏǾǜǏǹǡÞǎǤǪǨȺǭÞ Ě¨ĂŒÍ”ÍŠÍŒÍ—Í?Í Í–Í…Í–ÍŠĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‘Í…Í›Í?Í‘Í…ÍŠÍ?ĂŒÍ›Í—Í‡Í•Í–Í‡Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒ Í?Í?ÍŠÍ?ĂŒÍ‡Í?͇͖͑͒ͅÍ&#x;Í™ĂŒÍ•Í‘Í…Í”Í—Í‹Í? ĂŒÍ—ĂŒÍ‘Í…Í•ĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒ ǼǯǏǪǹNJǰǡÞǾnjDzNJǰǡž Í•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ•ÍŽÍ—Í›Í‘Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í–Í…Í”Í&#x;Í?Í? ĂŒÍŒÍ…Í†Í’Í?͇͊͊ͅÍ?ĂŒ ͇Í?͇͖͑͒ͅÍ&#x;ĂŒ ĂŒÍ”Í…Í†Í’Í–Í… ĂŒÍ“Í’ÍˆÍ’Í‰Í… ĂŒÍ•Í’Í•ÍŠÍ‰ ĂŒÍ‹ÍŠÍ‘Í… ĂŒ Í?ĂŒÍ?Í?ÍŠÍ?ĂŒÍ•Í“Í’Í•Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ’Í?Í—Í–Í?Í–Í ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ‹Í?͇Í&#x;Í?Í? ĂŒ ͉͖͊Í? ĂŒÍŽÍ”Í?ÍŒÍ?Í• ĂŒÍ‘Í’ ĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?Í&#x; ͇͔̊͒͒͹͖ ĂŒÍ—Í•Í–Í…Í?Í?ĂŒÍ?Í?Í…Í‰ÍŠÍ‘ÍšÍ…ĂŒÍˆÍ?͈͒ͅÍ?ÍŠÍ–ĂŒ ĚśĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í’Ň§ĂŒÍ‡ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ‡Í’Í?Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍŠ ĂŒ Í?Í•Í–Í?Í‘Í… ĂŒÍ?ĂŒÍ‡ĂŒÍĄÍ–Í’Ň§ĂŒÍ•Í‡ÍąÍŒÍ?ĂŒÍ‡Í•Í“Í’Í?Í?Í‘Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ ̡Í&#x;ĂŒÍ’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ?Í‘Í–ÍŠÍ”ÍŠÍ•ÍŠÍ‘ĂŒÍ?Í‘ÍŠ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍąĂŒÍŒÍ‘Í…Í˘ ĂŒ ̯͉͋ͅÍ&#x;Ň§ĂŒÍ”Í…ÍŒ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‡Í&#x;ĂŒÍ•Í–Í’Í?Í–ÍŠĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ĂŒ ͉͔͕͇͕͎͑͊͊͑͒ͅÍ?Ň§ĂŒÍˆÍ’Í?Í&#x;Ň§ĂŒÍŽÍ’Í”Í’Í?Í ĂŒÍ?ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ–Í&#x;ĂŒÍ›Í—Í‡Í•Í–Í‡Í—ÍŠÍœÍ  ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‰Í—Í?͊͜͠ͅ ĂŒÍ’ĂŒ ͇Í&#x;͔͆͒͒Í?ĂŒ ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í  ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í  ĂŒÍ‘Í—Í‹Í‘Í’ĂŒ cÍ“Í’Í?Í?͖͎͔͔͎͖͒͊͑Í&#x;ҧiĂŒÍ‰Í‡Í’Í” ĂŒĚľÍŠÍ†ÍŁÍ‘Í’ÍŽ ĂŒ ͛ͣÍ?ĂŒÍ†ÍŠÍ•Í“Í’ÍŽÍ’Í?ÍœÍ Í•Íą ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ–ÍŠÍ†ÍąĂŒ Í“Í’Í?Í‘Í?Í–Í ĂŒÍ•Í?͉͊͗͢Í?ÍŠÍŠ ÍŠÍ?ÍŁĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‘Í…Í—Í›ÍŠÍ‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í‹Í?͇Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ?Í…Í?ÍŽÍ…Í?Í?

͕͕͖͛ͅÍ?Í?͇Í&#x;Í? ĂŒc̴͔͊Í?͕͓͉͒͑͹͹iĂŒÍ?Í?͕͖͛͑͒Í?ĂŒ mĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ†Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ“Í’Í?ÍŠÍŒÍ‘Í’Ň§ ĂŒ Í‘ÍąÍ‘Í ÍŽÍ…Í?Í? ĂŒÍ‡Í’Í•Í“Í?Í–Í…Í–ÍŠÍ?ÍąÍ?Í? ĂŒÍ—Í›Í?Í–ÍŠÍ?ÍąÍ?Í? ĂŒ

ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ’ÍˆÍ”Í’Í?Í‘Í’ÍŠĂŒÍ“Í”Í?ÍŽÍ?͛͊͑͢Í?ÍŠ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒ Í…ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ†ÍŠÍ•Í“Í’Í?ÍŠÍŒÍ‘Í’Ň§ ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒ ͕͖͔͜ͅÍ?Í?Í?ĂŒÍ–Í’Í‡Í…Í”Í?Í?Í…Í?Í?ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–Í ĂŒÍ?ĂŒ Í’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ?͖͔͕͑͊͊͑͒ ĂŒĚ°Í’Í‹Í ĂŒÍ?Í…Í•ÍŽÍ?Í”Í—ÍŠÍ–ĂŒÍŠÍŁĂŒÍ?ĂŒ Í•Í?Í’Í?Í…Í–Í ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?Í—Í›ÍœÍŠĂŒ ͉͗Í?Í…Í–Í  ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‘Í…Í‰Í’ĂŒdĂŒÍ–Í’ĂŒÍŠÍ•Í–Í  ĂŒÍ?͈͖͠ͅ ĂŒ ͈͌ͅÍ?Í—ÍœÍ…ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…ÍœÍ—ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ–Í…ÍŽ ĂŒÍ›Í–Í’ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍŒÍ‡Í—ÍŽĂŒ Í?ĂŒÍ“Í”Í’Í?Í’Í?͖͛͠ͅ dĂŒÍ†Í?Í?Í‹ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍŽĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰ÍŠ ĂŒĚ§ÍŠÍ?Í’ÍŠĂŒÍ’Í‘ĂŒ Í•Í–Í…Í”Í’Ň§ĂŒÍŒÍ…Í?ÍˆÍ”Í…Í‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ“Í?Í…Í•Í–Í?Í‘ÍŽÍ? ĂŒÍ‘Í…ÍœÍ…ĂŒ mĂŒÍŒÍ…Í‰Í…Ň§Í–ÍŠĂŒÍ•Í…Í?Í?ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ‡Í’Í“Í”Í’Í•ĂŒcĂŒĚŚĂŒÍŽÍ’Í?Í—ĂŒÍ?ĂŒ Í‘Í…ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ†ÍŠÍ?Í&#x;Í? ĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í’ÍŠĂŒdĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í&#x;Í? ĂŒ Í‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ•Í–Í…Í‘Í’Í‡Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ†ÍŠÍŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ ÍŽÍ…ÍŽÍ…ÍąĂŒÍ“Í’Í?Í ÍŒÍ…ĂŒÍ†Í—Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ’Í–ĂŒÍĄÍ–Í’Ň§ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í&#x;i ̨Í&#x;͈͉͒Í&#x;ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ?Í?ÍŠÍ– ĂŒÍ•Í‰ÍŠÍ?Í…Í–Í ĂŒÍ“Í”Í?ÍąÍ–Í‘Í’ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒ mĂŒÍ•Í–Í…Í‡Í Í–ÍŠĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ’ÍˆÍ’ĂŒ ͕͖͔͊Í?Í?Í–Í•Íą ĂŒĚŻÍ’Í‘ÍŠÍ›Í‘Í’ ĂŒÍ‘ÍŠÍ‘Í…Í‰Í’Í?͈͒ ĂŒĚŽÍ†Í’ĂŒ ̭͉͗ͅÍ?Í&#x;͇ͅÍ?Í?Í•Í ĂŒÍ?Í?ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í… Í‘Í?͉͆͗͠ ĂŒÍ“Í’Í›ÍŠÍ?Í—ĂŒ ͛͊Í?͇͎͒͊ͅ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍ‡Í&#x;ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ?ÍŠÍ•Í–ÍŠĂŒ Í?Í‹Í?͇Í&#x;Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍŽÍ’Í‡Í…Í”Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í?Í” ĂŒÍ‘Í…Í“Í’Í‰Í’Í†Í?ÍŠĂŒ Í–Í…ÍŽĂŒÍ›Í…Í•Í–Í’ĂŒÍ–Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í?ĂŒÍ?͉͢͹Í? ĂŒ ͇͕͓͔͒Í?Í‘ÍąÍ?Í?ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ—Í˘ĂŒÍ?͔͑͒͘Í?Í…ÍšÍ?Í˘ĂŒÍ?ĂŒ ÍŽÍ”Í’Í‡Í’Í‹Í…Í‰Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ–Í?͈͔ͅ ĂŒÍ—Í‹ÍŠĂŒÍ?͈͖͇͌͒͒Í?Í?Í•ÍąĂŒ Í•Í?Í’Í‡Í‘Í’ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ†Í?Í‡Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ’Í†ĂŒÍ•Í–ÍŠÍ‘ÍŽÍ— ĂŒÍ“Í’Í›ÍŠÍ?Í—ĂŒ ͇͕͓͔͒Í?Í‘ÍąÍ?Í?ĂŒÍ†Í&#x;ĂŒÍ‡Í’Í’Í†Í?ÍŠ ÍŽĂŒÍ“Í”Í&#x;Í‹ÍŽÍ—ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡Í?Í‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ…ÍˆÍ‘ÍšÍ… ĂŒÍ?ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒ Í’Í‘Í?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í‘Í?Í?Í…Í˘Í–ĂŒÍ‡Í…ÍœÍ?ĂŒÍ•Í’Í‡ÍŠÍ–Í&#x;ĂŒĚśĂŒ mĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í–ÍŠĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍ•ÍˆÍ’Í”ÍąÍ›Í… ĂŒ Í“Í’Í•Í?͉͊͑͊Í?Í—ĂŒÍ“Í’Í‹Í”Í…Í‘Í‘Í&#x;Í? ĂŒĚľÍŠÍ†ÍŁÍ‘Í’ÍŽĂŒ Í’Í‰Í‘Í’Ň§ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘Í&#x; ĂŒÍ‡Í?͇͖͑͒ͅÍ&#x;ĂŒÍ•Í…Í?Í?ĂŒÍ?͉͢Í? ĂŒ Í’Í•Í’Í†ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ’Í‘Í˜Í?Í?ÍŽÍ–Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍ•Í?Í–Í—Í…ÍšÍ?͹͙ ĂŒ Í’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ•ÍŽÍ’Í”Í’ĂŒÍ“Í’Ň§Í?ÍŁÍ– ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í…ĂŒ Í– ÍŽ ĂŒÍ?ÍŒ ÍŒÍ…ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍˆÍ’Í”Í‰Í&#x;Í‘Í? ĂŒÍĄÍˆÍ’ĂŒÍ’Í‘Í?ĂŒ ̨Í&#x;͉͋Í?Í–ÍŠ ĂŒÍ“Í’Í‰Í†ÍŠÍ”Í?Í–ÍŠĂŒÍ‘Í—Í‹Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ•Í?͇͒ͅ ͆͒Í?ÍŠÍŒÍ‘ÍŠÍ‘Í‘Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡Í&#x;͈͉͒͑ͅ ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒ ͓͔͉͓͊͒͛Í?Í–Í…Í˘Í–ĂŒÍ—Í•Í?Í&#x;ÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ?Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ–Í’ ĂŒ mĂŒÍ‡Í…Í‹Í‘Í’ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ›ÍŠÍ•Í–Í‘Í&#x;Í? ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ?ĂŒ ÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ—Í?ÍŠÍ?Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í”Í’ÍŠÍ‘Í‘Í…ÍąĂŒÍ?Í’Í‹Í ĂŒÍ“Í’ÍŒÍ‡Í’Í?ÍąÍŠÍ–ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ“Í”Í?͹͖͑͊͊ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ•Í?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ?Í™ĂŒ Í–Í…ÍŽÍ–Í?͛͑Í&#x;Í?ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͒Í? ͉͒͆Í?Í‡Í…Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‘Í…Í?͊͛͊͑͑Í&#x;Í™ĂŒÍšÍŠÍ?͊ҧ ĂŒĚ´Í’ÍĄÍ–Í’Í?Í—ĂŒ ͈͔͒͒͛Í?Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ”Í…Í•Í™Í’Í‰Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ?Í™ĂŒ ͛͊Í?͇͎͒͊ ĂŒÍ•Í–Í…Í‡ĂŒÍ‡ÍŒÍ”Í’Í•Í?Í&#x;Í? ĂŒÍ•Í?Í&#x;ÍœÍ?Í–ĂŒÍ’Í–ĂŒ ͇Í?͉͊͑Í?ÍŠÍ? ĂŒÍ‹ÍŠÍ?Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ‹Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í?Í?Í˘ÍŒÍ?Í?ĂŒ Ě´Í’Í?Í‘Í?Í–ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒbÍ•ÍŽÍ”Í&#x;͇͢ͅÍ?Í?Ň§ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒ ĂŒ Ě§Í’ÍˆÍ…ĂŒÍ“Í”Í?ÍŒÍ&#x;Í‡ĂŒÍ’Í“ÍąÍ–Í ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í‘Í—Í–Í Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ‰ÍŠÍ–Í•Í–Í‡Í’ ĂŒ ͉Í?ÍąĂŒÍ‘Í?Í™ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰Í“Í’Í›Í–Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘ÍŠÍŠĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í&#x; ĂŒ Í“Í”Í?Í›Í?Í‘Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ•Í›Í…Í•Í–Í Íą ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”ÍąÍ?Í?Ň§ĂŒÍ’Í–ÍŽÍ”Í&#x;Í–Í’ ĂŒ Í“Í’Í–Í’Í?Í—ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ•Í…Í?ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í’Í•ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í? ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒ Ě˛Í’ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ…ÍąĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘Í…ĂŒÍ?͉͊ͅÍ?Í?ĂŒ ĂŒ Í•Í’Í–Í‡Í’Í”ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ?Í?Í”h ĂŒĚŽÍ•Í–Í?Í‘Í…ĂŒÍ“Í’Í†ÍŠÍ‹Í‰Í…ÍŠÍ–ĂŒ ͉͖͊͹Í?ĂŒÍ•ĂŒÍ?Í™ĂŒÍ›Í?Í•Í–Í’Í–Í’Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í”Í…Í‡Í‰Í?͇Í&#x;Í?Í?ĂŒ Í‘Í…ÍœÍ…ĂŒÍ“Í”ÍąÍ?Í’Í?Í?͑͊ҧ͕͖͑͒͠ ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í—ĂŒÍ›Í…Í•Í–Í’ĂŒ Í“Í’Í–Í’Í?Í— ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘Í…ĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘Í‘Í… ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í… ĂŒ Í—Í•Í–Í…Í?Í?ĂŒÍ“Í”Í?͉͑ͅÍ?ÍŠÍ‹Í?Í–ĂŒĚťÍ…Í”Í•Í–Í‡Í’ĂŒĚ˛ÍŠÍ†ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŠ ĂŒ ͕͔͇͑ͅÍ?Í‡Í…Í˘Í–ĂŒÍ•ĂŒÍˆÍ’Í”Í ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ“Í?Í?͢Í?͊ҧ ĂŒÍŠÍŁĂŒ Í‰Í…Í‹ÍŠĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ’Í‘Í…ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í?Í– ĂŒÍ’ĂŒÍŽÍ…ÍŽÍ?Í™ Í–Í’ĂŒ ĚŽÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ“Í’ÍĄÍ–Í’Í?Í—ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í’Í•ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒ Í?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ“Í’Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒÍ“Í”ÍąÍ?Í’ĂŒ Í“Í”Í?͈͔͊͊͑͜Í?ÍąÍ™ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒÍ‘ÍŠÍ•ÍŁÍ–ĂŒÍ‡ĂŒ bĚŽÍ•Í–Í?Í‘Í‘Í’ĂŒÍˆÍ’Í‡Í’Í”Í˘ĂŒÍ‡Í…Í?ĂŒÍŽÍ–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í?ÍŠÍ–ĂŒ Í“ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͒Í?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ•Í–Í’Í?ĂŒÍ?ĂŒ Í•ÍŠÍ†ÍŠĂŒÍ?͕͚͊Í?͹͢Í?Í—Í˘ĂŒÍ?ĂŒÍ?͕͓͔͇ͅÍ?͹͢Í?Í—Í˘ĂŒ ̝͔͕͖͇ͅÍ?ÍąĂŒĚ§Í’Í‹Í?Íą ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‰Í?Í–Íą ĂŒÍ–Í’Í–ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ ͓͓͔͕͒͒Í?Í–Í ĂŒÍ•ÍžÍŠÍ•Í–Í  ĂŒÍ…ĂŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒ Í‡Í’Ň§Í‰ÍŠÍ–ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘ÍŠÍˆÍ’h ͎͚͗͑͘Í?͢ ĂŒĚ´Í”Í…Í‡Í‰Í… ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í‘Í‘Í…ÍąĂŒÍ‡Í’Í‡Í”ÍŠÍ?Íą ĂŒ Í–Í…ÍŽĂŒÍ’Í†Í?Í’ÍŽÍ…Í–Í  ĂŒÍŒÍ…Í‡ÍŠÍ”Í‘Í—Í–Í  ĂŒ Í•Í“Í’Í•Í’Í†Í‘Í…ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰Í’Í–Í‡Í”Í…Í–Í?Í–Í ĂŒÍ•ÍŠÍ”Í ÍŁÍŒÍ‘Í&#x;ÍŠĂŒ Ě€Ě”ĚŚĚ™Ě¤ĚœĚ”Ě&#x;ÎĽĚŁĚ˘Ě˜Ě—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–ĚœĚ&#x;ÎĽ Í“Í”Í?͈͖͇͒͒Í?Í–Í  ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒ ËľĚĄĚ˜Ě¤Ě™Ě?μ̢̤̯̥̙̥̞̀̔̌ ͓͔͒͆Í?ÍŠÍ?Í&#x; ĂŒĚłÍ‘Í…ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ‡Í’Í•Í•Í–Í…Í‘Í’Í‡Í?Í–Í ĂŒ

12

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

13


Ă•Ă&#x;ǯǹǯĂ?Ă­Ç­

ХырОодонио ǕȺǴDzNJǨNJǹǏNJÞ_ÞǾǏǾǜNJǰǤÞ dzǏǜǤǹǏȞ ÞnjÞǎDzǜDzǴDzǭÞ dzDzǯǹDzǾǜȝȽÞǏǾǎǯȽȜǤNJǜǾȞÞ ǡdzDzǜǴNJǼǯNJǹǏNJÞdzǏȸǏ Þ dzDzǨnjNJǴǧȡNJǭǾȞÞǜNJdzǯDznjDzǭÞ DzǼǴǤǼDzǜǎNJÞnjǤǴǎNJ ÞǪǤǴǎNJ Þ ǎDzdzȜNJǹǏȽ ÞǍǤdzNJǎǤǹǏȽ Þ dzǴǏǧDzǜDznjǯNJǹǏȽÞǹǤÞdzǤǴǡ Þ ǒǹDzÞǏǾǎǯȽȜǤNJǜÞǏǍÞǴǤȾǏDzǹǤÞ ǾDzǯNJǹǏȞ ÞǰǤǴǏǹDznjǤǹǏȞ Þ ǯȽǼǡȽÞdzǏȸǡ ÞDzǼǴǤǼDzǜǤǹǹǡȽÞ ǚǏǰǏȜNJǾǎǏǰÞdzǡǜȿǰ ÞǤÞǜǤǎǪNJÞ dzǡǜȿǰÞǼǴDzǪNJǹǏȞ

Ěś

͇͔͒͊Í?ÍŠÍ‘Í‘Í…ÍąĂŒÍ?͉͊Í?ÍšÍ?Í‘Í•ÍŽÍ…ÍąĂŒÍ‘Í…Í—ÍŽÍ…ĂŒÍ’ĂŒ Í“Í?Í–Í…Í‘Í?Í?ĂŒÍ“Í”Í?ÍŒÍ‘Í…ÍŁÍ– ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ‘Í…Í–Í—Í”Í…Í?Í Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ ͓͔͉͎͖͒͗Í&#x; ĂŒÍ•Í&#x;Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í&#x;ĂŒ Í“Í’Í?Í’Í‹Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ‡Í?Í?ÍąÍ˘Í–ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ?ĂŒÍ?ĂŒ ͇͋͑ͅÍ&#x;ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘ÍŠÍ‰ÍŠÍąÍ–ÍŠÍ?Í Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒ ĚśÍ&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍŠĂŒmĂŒÍ•Í?Í•Í–ÍŠÍ?Í…ĂŒÍ“Í?Í–Í…Í‘Í?Íą ĂŒ Í‡ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒÍ“Í’Í?Í‘Í’Í•Í–Í Í˘ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ“Í’Í›Í–Í?ĂŒ Í“Í’Í?Í‘Í’Í•Í–Í Í˘ĂŒÍ?Í•ÍŽÍ?Í˘Í›Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ—Í“Í’Í–Í”ÍŠÍ†Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í“Í?Í?Í? ĂŒÍ“Í’Í‰Í‡ÍŠÍ”ÍˆÍœÍŠŇ§Í•ÍąĂŒÍ–ÍŠÍ“Í?Í’Í‡Í’Ň§ĂŒ Í’Í†Í”Í…Í†Í’Í–ÍŽÍŠĂŒ͇͔͎͊ͅ ĂŒÍ‹Í…Í”ÍŽÍŠ ĂŒÍŽÍ’Í“Í›ÍŠÍ‘Í?͢ ĂŒ ͓͎͌͊͑ͅͅÍ?͢ ĂŒÍ“Í”Í?͈͖͇͒͒Í?ÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ“Í…Í”Í— ĂŒ ĚśÍ&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍŠĂŒÍ–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒÍ?Í•ÍŽÍ?Í˘Í›Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ͔͚ͅÍ?Í’Í‘Í…ĂŒÍ•Í’Í?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ?Í…Í”Í?͇͑͒͑ͅÍ?Íą ĂŒ Í? ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒÍ?Í˘Í†Í—Í˘ĂŒÍ“Í?Í?Í— ĂŒ Í’Í†Í”Í…Í†Í’Í–Í…Í‘Í‘Í—Í˘ĂŒÍ™Í?Í?Í?͕͎͛͊Í?Í?ĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ? ĂŒÍ…ĂŒ Í–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒÍ“Í—Í–ÍŁÍ?ĂŒÍ†Í”Í’Í‹ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒĚśÍ&#x;͔͉͒͊ͅÍ?Í? ĂŒ Í“Í”ÍŠÍ‹Í‰ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ ĂŒÍ•Í–Í…Í‘Í’Í‡ÍąÍ–Í•ÍąĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒ

14

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

͕͙͔͒͑͊͑ͅÍ?ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ—Í?͗͛͊͑͜Í?ÍąĂŒÍŒÍ‰Í’Í”Í’Í‡Í Íą ĂŒ Í—Í?͗͛͊͑͜Í?ÍąĂŒÍ˜Í?ÍŒÍ?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ˜Í’Í”Í?Í&#x; ĂŒÍ…ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒ Í•ĂŒÍšÍŠÍ?Í Í˘ĂŒÍ‡Í&#x;Í?ÍŠÍ›Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ’Í–ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ?Í?͛͑Í&#x;Í™ĂŒ ͌͆͒ͅÍ?͇͊͑ͅÍ?ҧ ĂŒĚąÍ‘Í’ÍˆÍ?ÍŠĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘Í‘Í?ÍŽÍ?ĂŒ Í•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍąĂŒÍ•Í›Í?͖͖͢ͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í?Í–Í…Í‘Í?ÍŠĂŒ Í?Í•ÍŽÍ?͛͢Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ•Í&#x;Í”Í’Ň§ĂŒÍ“Í?Í?ÍŠŇ§ĂŒÍąÍ‡Í?ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ Í’Í“Í–Í?Í?Í…Í?Í Í‘Í&#x;Í?ĂŒÍ?ÍŠÍ‘Í˘ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ?Í˘Í†Í’ÍˆÍ’ĂŒ ͛͊Í?͇͎͒͊ͅ ĂŒĚłÍ•Í‘Í’Í‡Í‘Í&#x;Í?ĂŒÍ’Í†Í’Í•Í‘Í’Í‡Í…Í‘Í?ÍŠÍ?ĂŒ Í•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?Íą ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í’Í?ĂŒÍ›Í?Í•Í?ÍŠĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í?ĂŒÍ—Í?͔͈͊͊͑͑͒͒ ĂŒÍąÍ‡Í?ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ•Í–Í”ÍŠÍ?Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ ͕͙͔͒͑ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ“Í?Í?ÍŠÍ‡Í—Í˘ĂŒÍšÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í ĂŒ ͓͖͔͒͊͆Í?͹͊Í?Í&#x;Í™ĂŒÍ“Í”Í’Í‰Í—ÍŽÍ–Í’Í‡ ĚąÍ‘Í’ÍˆÍ’Í›Í?Í•Í?ÍŠÍ‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ?Í•Í•Í?͉͇͊͒͑ͅÍ?ÍąĂŒ Í“Í’ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;͇͖͢ͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?͉͢Í? ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;ÍŠĂŒ ͓͖͔͒͊͆Í?ÍąÍ˘Í–ĂŒÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ’Í‡Í’Í?ÍŠŇ§ĂŒÍ?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í’Í‡ ĂŒ Í”ÍŠÍ‹ÍŠĂŒÍ†Í’Í?ÍŠÍ˘Í–ĂŒÍ”Í…ÍŽÍ’Í?ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í†Í’Í?͇͊͑ͅÍ?ÍąÍ?Í?ĂŒ ͕͔͉͚͊ͅ ĂŒĚśÍ‡ÍŠÍ‹Í?ÍŠĂŒÍ‘ÍŠÍ‡Í…Í”ÍŠÍ‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í?ĂŒ Í?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í&#x;ĂŒÍ’ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;Í‡Í…Í˘Í–ĂŒÍ‘Í…Í?Í?Í—Í›ÍœÍŠÍŠĂŒ Í‡Í’ÍŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?ÍŠĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ? ĂŒĚŞÍ’ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í‘Í’ ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍŽÍ—Í?Í?Í‘Í…Í”Í‘Í’Ň§ĂŒÍ’Í†Í”Í…Í†Í’Í–ÍŽÍŠĂŒ Í”Í…ÍŒÍ”Í—ÍœÍ…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ Î‡ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ™ĂŒÍ“Í’Í?͊͌͑Í&#x;Í™ĂŒ ͇͊Í?͕͖͇͊ ĂŒÍ•Í’Í‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í?Í?Í™Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ”Í…Í•Í–Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’Ň§ĂŒ Í“Í?Í?ÍŠ ĂŒĚąÍ‘Í’ÍˆÍ?ÍŠĂŒÍ?ÍŒĂŒÍĄÍ–Í?Í™ĂŒÍ‡ÍŠÍ?ÍŠÍ•Í–Í‡ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ•Í’ÍŒÍ‰Í…Í˘Í–ĂŒÍ’Í•Í’Í†Í&#x;ÍŠ ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ•ĂŒÍ›ÍŠÍ?ĂŒ ͕͔͇͑͊͑ͅÍ?Í?Í&#x;ÍŠĂŒÍ‡ÍŽÍ—Í•Í’Í‡Í&#x;ÍŠĂŒÍ’Í?Í—Í?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍ‘Í’ĂŒÍ?ĂŒ ͌ͅÍ?Í?Í?Í…Í˘Í–ĂŒÍ?͆͢Í?Í–ÍŠÍ?ÍŠŇ§ĂŒÍ’Í‡Í’Í?ÍŠŇ§ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ”Í…ÍŽÍ… ĂŒ ͕͖͕͖͇̍͊͊͑͑Í&#x;ÍŠĂŒÍŽÍ”Í…Í•ÍąÍ?Í?ÍŠĂŒÍ•Í’ÍŠÍ‰Í?Í‘ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒ mĂŒÍŽÍ…Í”Í’Í–Í?Í‘Í’Í?͉Í&#x; ĂŒÍ•Í’Í‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í?Í?ÍŠÍ•ÍąĂŒÍ‡ĂŒ Í‹ÍŁÍ?Í–Í’ ͎͔͕͑ͅÍ&#x;Í™ĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í…Í™ĂŒÍ?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í…Í™ ĂŒ Í–ÍŁÍ?Í‘Í’ ͌͊Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í™ĂŒÍ?Í?͕͖͇͒Í&#x;Í™ĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í…Í™ ĂŒ Í“Í”ÍŠÍ‰Í—Í“Í”ÍŠÍ‹Í‰Í…Í˘Í–ĂŒÍ™Í”Í’Í‘Í?͕͎͛͊Í?ÍŠĂŒ ͌͆͒ͅÍ?͇͊͑ͅÍ?Íą ĂŒÍ•Í–Í?Í?Í—Í?Í?Í”Í—Í˘Í–ĂŒÍŒÍ…Í?Í?Í–Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ Í•Í?Í?Í&#x;ĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ?Í… ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ“ÍąÍ–Í•Í–Í‡Í—Í˘Í–ĂŒ ͔͇͌ͅÍ?Í–Í?Í˘ĂŒÍ’Í“Í—Í™Í’Í?͊ҧ

Í“Í?Í?ÍŠĂŒÍ—Í‡ÍŠÍ?Í?Í›ÍŠÍ‘Í’ĂŒÍ•Í’Í‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ“Í?Í?͇͊Í&#x;Í™ĂŒ ͇͒Í?Í’ÍŽÍ’Í‘ ĂŒĚłÍ•Í’Í†ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍŠĂŒÍ“Í’Í?ÍŠÍŒÍ‘Í’ĂŒ ͉Í?ÍąĂŒÍ†Í’Í?Í Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍ“Í’Í›ÍŠÍ›Í‘Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ†Í’Í?ÍŠÍŒÍ‘ÍąÍ?Í? ĂŒ Í’Í‘Í’ĂŒÍŒÍ‘Í…Í›Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ’Í†Í?ÍŠÍˆÍ›Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡Í’Í‰Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ ͒͆Í?ÍŠÍ‘ĂŒÍ‡ÍŠÍ?͕͖͇͊ ĂŒĚ°ÍŠÍ›ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍŠÍ?ĂŒ Í‰Í…ÍŁÍ–ĂŒÍ™Í’Í”Í’ÍœÍ?ÍŠĂŒÍ”ÍŠÍŒÍ—Í?Í Í–Í…Í–Í&#x;ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒ ͓͉͈͔͒͊ͅ ĂŒÍ’Í•Í‡Í’Í†Í’Í‹Í‰Í…ÍąĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ?ĂŒÍ’Í–ĂŒ Í?Í’Í›ÍŠÍ‡Í’Ň§ĂŒÍŽÍ?Í•Í?Í’Í–Í&#x; ĂŒĚłÍ‘Í’ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í‘Í’ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒ ͖͔͕͎͊͒ͅÍ?͔͊͒͌͊ ĂŒÍŽÍ’Í‹Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍŒÍ…Í†Í’Í?͇͊͑ͅÍ?͹͙ ĂŒ ͔͇͊Í?Í…Í–Í?ÍŒÍ?ÍŠĂŒÍ?ĂŒÍ– ͉ ĂŒĚ´Í”Í?Í?ÍŠÍ‘ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍąĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍˆÍ?͓͔͖͊͒͑Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒ ͆͒Í?͊͌͑Í?ĂŒÍ“Í’ÍŒÍ‡Í’Í?ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ—Í?͗͛͜Í?Í–Í ĂŒÍ•Í’Í•Í–Í’ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ÍŒÍ‰Í’Í”Í’Í‡Í ÍąĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ•Í›ÍŁÍ–ĂŒÍ”ÍŠÍŒÍŽÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ’ÍˆÍ”Í…Í‘Í?͛͊͑Í?ÍąĂŒ Í“Í’Í•Í–Í—Í“Í?ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ“Í’Í‡Í…Í”ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ•Í’Í?Í?ĂŒÍ•ĂŒÍ“Í?Í?͊ҧ

ĚśĂŒÍ“Í’Í?Í’Í?Í Í˘ĂŒÍ•Í&#x;͔͉͒͊͊͑Í?ÍąĂŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒ ͕͓͔͇ͅÍ?Í–Í Í•ÍąĂŒÍ•ĂŒÍ?Í?͑͜Í?Í?ĂŒÍ‡ÍŠÍ•Í’Í? ĂŒ ĚŽÍŒÍ‡ÍŠÍ•Í–Í‘Í’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍ’Í‹Í?͔͊͑Í?Í?ĂŒÍ?͊͛͊͑Í?ÍŠĂŒ Í•Í&#x;Í”Í’Ň§ĂŒÍ“Í?Í?ÍŠŇ§ĂŒÍ‰Í…ÍŁÍ–ĂŒÍ‰Í…Í‹ÍŠĂŒÍ?͗͛͜Í?ÍŠĂŒ ͔͊͌͗Í?Í Í–Í…Í–Í&#x; ĂŒÍ›ÍŠÍ?ĂŒÍˆÍ’Í?͉͒͑ͅÍ?ÍŠ ĂŒĚ´Í”Í?ĂŒ ͓͖͔͗͒͊͆Í?ÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒÍ•Í&#x;Í”Í&#x;Í™ĂŒÍ“Í”Í’Í‰Í—ÍŽÍ–Í’Í‡ĂŒ Í“Í’ĂŒÍ•Í”Í…Í‡Í‘ÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒÍ•ĂŒÍ“Í’Í‰Í‡ÍŠÍ”ÍˆÍ‘Í—Í–Í&#x;Í?Í?ĂŒ Í–ÍŠÍ”Í?Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ’Í†Í”Í…Í†Í’Í–ÍŽÍŠĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ?ĂŒ ͆Í&#x;Í•Í–Í”ÍŠÍŠĂŒÍ‘Í…Í•Í&#x;Í?Í…ÍŠÍ–Í•Íą ĂŒÍ“Í’Í•ÍŽÍ’Í?Í ÍŽÍ—ĂŒ Í•Í&#x;Í”Í…ÍąĂŒÍ“Í?Í?Í…ĂŒÍ†Í&#x;Í•Í–Í”ÍŠÍŠĂŒÍŒÍ…Í“Í’Í?Í‘ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ‡ÍŠÍ•Í ĂŒ ͒͆ͣ͞Í?ĂŒÍ‹ÍŠÍ?͉͎͗ͅ ĂŒĚ˛ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’ĂŒÍ“Í’Í?Í‘Í?Í–Í  ĂŒ Í›Í–Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í‰Í—ÍŽÍ–Í&#x;ĂŒÍ’Í†Í?Í…Í‰Í…Í˘Í–ĂŒ ͇Í&#x;Í•Í’ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍĄÍ‘ÍŠÍ”ÍˆÍŠÍ–Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍšÍŠÍ‘Í‘Í’Í•Í–Í Í˘ĂŒ Í‘Í…Í“Í”Í?Í?ÍŠÍ” ĂŒÍ˜Í?Í‘Í?ÍŽÍ? ĂŒÍ’Í”ÍŠÍ™Í? ĂŒÍ?ÍŒÍ˘Í? ĂŒÍ‰Í&#x;Í‘Í? ĂŒ ̯͔͒Í?ÍŠĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í&#x;ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í&#x;͔͒Í?ĂŒ ͇Í?Í‰ÍŠĂŒÍ†Í’Í?Í ÍœÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í‘Í’Í•ÍąÍ–ĂŒÍ“Í’Í?Í ÍŒÍ&#x;ĂŒÍŒÍ—Í†Í…Í? ĂŒ ͛͊Í?ĂŒÍŽÍ…ÍœÍ?ÍšÍŠÍ’Í†Í”Í…ÍŒÍ‘Í…ÍąĂŒÍ?ÍąÍˆÍŽÍ…ÍąĂŒ ĚłÍ•Í’Í†ÍŠÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ›Í—Í‡Í•Í–Í‡Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í&#x;ĂŒÍŽĂŒÍ–ÍŠÍ”Í?Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒ Í“Í?Í?Í… ĂŒÍ‚Í–Í’ĂŒÍ•Í“Í’Í•Í’Í†Í•Í–Í‡Í—ÍŠÍ–ĂŒÍ?ĂŒ Í’Í†Í”Í…Í†Í’Í–ÍŽÍŠĂŒÍ†Í?Í’Í?͈͒Í?͕͎͛͊Í?ĂŒÍ…ÍŽÍ–Í?͇͑Í&#x;ÍŠĂŒ ͎͔͓͗͊Í?ÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒÍ‰ÍŁÍ•ÍŠÍ‘ ͇͊Í?͕͖͇͊ͅ ĂŒÍ•Í’Í‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í?Í?ÍŠÍ•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ•ÍŠÍ?͉͔͊͊͊͠ ĂŒ ĂŒ ÍŽÍ…Í“Í—Í•Í–ÍŠ ĂŒÍ‡Í?͑͊͜ ĂŒĚˇÍŠÍ”ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ’Í•Í‘Í’Í‡Í‘Í—Í˘ĂŒÍ›Í…Í•Í–Í ĂŒ ĚśÍ&#x;Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í? ĂŒÍąÍˆÍ’Í‰Í&#x;ĂŒ ͕͇͒Í?Í™ĂŒÍšÍŠÍ?͊͆͑Í&#x;Í™ĂŒÍ•Í‡Í’Ň§Í•Í–Í‡ĂŒÍ?ĂŒÍ›ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŽ ĂŒÍ‚Í–Í’ ĂŒ Í?ĂŒÍ˜Í”Í—ÍŽÍ–Í&#x;ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ•Í”Í…Í‡Í‘ÍŠÍ‘Í?Í˘ĂŒ Í“Í”ÍŠÍ‹Í‰ÍŠĂŒÍ‡Í•ÍŠÍˆÍ’ ĂŒÍĄÍ˜Í?Í”Í‘Í’ÍŠĂŒÍ?Í…Í•Í?Í’ĂŒÍ•ĂŒÍ•Í?Í?Í Í‘Í&#x;Í?ĂŒ Í•ĂŒÍ‡Í…Í”ÍŁÍ‘Í&#x;Í?Í?ĂŒÍ?Í?ÍŠÍ˘Í–ĂŒÍ•Í?͉͊͗͢Í?Í?ÍŠĂŒ ͎͖͔͆͊ͅÍ?ÍšÍ?͉͑Í&#x;Í?ĂŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?ÍŠÍ? ĂŒÍ—Í†Í?͇͢ͅÍ?ÍŠÍŠĂŒ ͓͔͊Í?Í?Í—Í?͕͖͇͊ͅ ĂŒĚ´Í”ÍŠÍ‹Í‰ÍŠĂŒ ͆͒Í?͖͇͔͊͌͑͊͒͑Í&#x;ÍŠĂŒÍ†Í…ÍŽÍ–ÍŠÍ”Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍˆÍ”Í?͆Í&#x; ĂŒ Í‡Í•ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘Í?Í™ĂŒÍ•Í’Í™Í”Í…Í‘ÍąÍ˘Í–Í•ÍąĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒ Í—Í?Í—Í›ÍœÍ…Í˘Í?ÍŠÍŠĂŒÍŽÍ”Í’Í‡Í’Í’Í†Í”Í…Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠ ĂŒĚŻÍ”Í’Í?ÍŠĂŒ ͇͉͔͕͖͇͔͒͒͒ͅÍ?Í?Í&#x;ÍŠĂŒÍ‡Í?Í–Í…Í?Í?Í‘Í&#x; ĂŒ ͖͈͒͒ ĂŒÍ•Í&#x;Í”Í’ÍŠÍ‰Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ…ÍąĂŒÍ‰Í?ÍŠÍ–Í…ĂŒÍ•Í…Í?Í…ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍŠĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;ÍŠĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍ‡Í…Í”ÍŽÍŠĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ™Í’Í‰ÍąÍ–ĂŒ ͹͇Í?ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ“Í”ÍŠÍŽÍ”Í…Í•Í‘Í’Ň§ĂŒÍ“Í”Í’Í˜Í?Í?Í…ÍŽÍ–Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒ Í‡ĂŒÍ”Í…Í•Í–Í‡Í’Í”ĂŒÍ?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ”Í—ÍœÍ…Í˘Í–Í•ÍąĂŒ Í’Í›Í?Í•Í–ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ’Í”ÍˆÍ…Í‘Í?ÍŒÍ?Í… ĂŒÍ‚Í–Í’ĂŒmĂŒÍ?Í—Í›ÍœÍŠÍŠĂŒ Í’Í–ĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ‰ÍŠŇ§Í•Í–Í‡Í?ÍąĂŒÍ‡Í&#x;Í•Í’ÍŽÍ’Ň§ĂŒ Í•Í”ÍŠÍ‰Í•Í–Í‡Í’ĂŒÍ“Í”Í’Í–Í?Í‡ĂŒÍ‡ÍąÍ?Í’Í•Í–Í?ĂŒÍŽÍ?͊͛͑͜Í?ÍŽÍ… ĂŒ Í–ÍŠÍ?͓͔͖͔͊͗ͅÍ&#x; ĂŒĚŻĂŒ ÍŒÍ…Í“Í’Í”Í’Í‡ĂŒÍ?ĂŒÍˆÍŠÍ?͔͔͒͒͹ ĂŒÍ‡ÍŠÍ‰Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ’Ň§ĂŒ ͇͉͔͕͖͇͔͒͒͒ͅÍ?Í?Í&#x;Í?ĂŒ

www.KanonEast.com


ÕßǯDZǯÝíǭ

͇͍͖͍͐͑͐ͅͅÌ͖͕͒͑͒ͱ͖͕ͱÌ͇͍͖͍͐͑͟ͅÌ̶Ì ͍Ì͈͔͓͓͗͟Į̀ Ì̱͍͔͑͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͕͒͏͍ Ì͇Ì ͆͒͏͍͙͜͠Ì͎͒͏͍͕͖͇͙͛͊ͅÌ͕͉͔͍͕͒͊͋͊͝ͅͱÌ ͇Ì͕͔͙͟͟Ì͇͙͒͒͝ͅ Ì͔͎͖͙͗͘ͅÌ͍Ìͱ͈͉͙͒ͅ Ì ͖͎͋͊ͅÌ͓͔͍Ì͇͔͎͊ͅÌ͓͔͙͉͊͊͒ͱ͖Ì͇Ì͖͇͔͒ͅ Ì ̯͔͒͐͊Ì͖͈͒͒ Ì͇Ì͕͔͙͟͟Ì͓͔͉͎͖͙͒͗ͅÌ ͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͕͙͔͒͑ͅͱ͖͕͢ͱÌ͍͖͚͍͉͒͑͘͟Ì mÌ͔͕͖͍͖͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͓͔͖͍͇͍͎͔͒͒͐͒͆͑͊͟Ì ͇͕͖͇͊͊͝ͅ Ì͓͉͇͒ͅ͏ͱ͍͊͢͝Ì ͍͉͋͌͑͊͊ͱ͖͊͏͕͖͑͒͠͠Ì͈͍͑͏͕͖͙͒͑͟Ì ͎͖͔͍͆͊ͅҧÌ͇Ì͎͍͍͎͊͛͑͊͜ Ì̶͔͊͟͟Ì͇͍͒͒͝Ì ͍Ì͓͏͉͒͟Ì͒͆͏͉͖͢ͅͅÌ͖͎ͅÌ͇͍͑͌͊͐͐͟͟ͅͅÌ ͍͍͐͐͗͑͑͐͟Ì͕͇͒ҧ͕͖͇͍͐ͅ Ì͖ ͊ Ì͕͓͕͒͒͆͑͟Ì ͓͇͖͒͟͜͠ͅÌ͕͓͔͖͍͇͒͒͏ͱ͕͖͊͐͒͠Ì͔͈͍͒͑͌͐ͅͅÌ ͍͎͚͍͍͑͊͘ Ì̮Ì͖͒͡Ì͏͍͜͠Ì͓͑͊͒͏͑͟ҧÌ ͓͔͊͊͛͊͑͠Ì͓͒͏͙͊͌͑͟Ì͕͇͒ҧ͕͖͇Ì͕͔͙͟͟Ì ͇͒͒͊͝ҧÌ͍Ì͓͏͉͇͒͒ ̨Ì͔ͱ͉͊Ì͓͔͉͎͖͇͒͗͒Ì͎͖͍͇͑͊͟ͅÌ͇͕͖͇͊͊͝ͅÌ ͕͉͔͖͕͒͊͋ͅͱÌ͇Ì͕͒͒͆͊͑͑͒Ì͆͒͏͍͙͜͠Ì ͎͒͏͍͕͖͇͙͛͊ͅ Ì͖͂͒Ì͉͐ͣ Ì͚͍͖͔͕͇͗͒͊͟ Ì ͎͏͎͇͢ͅ Ì͔͕͍͎͆͗͑ͅ Ìͱ͆͏͎͍͒ Ì͒͆͏͓͍͙͊ͅ Ì ͎͇͊͑͜ͅͅͱÌ͎͓͕͖͗ͅͅ Ì͕͇͊͋ͅͱÌ͍Ì͕͙͗ͅͱÌ ͌͊͏͊͑͠ Ì͏͎͗Ì͍Ì͕͎͛͊͑͒ Ì̱͔͕͎͒ͅͱÌ͎͓͕͖͗ͅͅÌ ͕͉͔͍͖͒͊͋ÌÌ͍͎͔͐͒͡͏͖͇͊͐͊͑͒ Ì̻͊͏͗͢Ì ͎͏͉͇͒͗͢ͅÌ͇͍͖͍͇͐͑͒ͅ Ì͍͎͔͐͒͡͏͖͇͊͐͊͑͒Ì ͍Ì͍͎͍͕͐͑͒ͅ͏͖͒Ì͓͔͉͕͖͇͊ͅ͏ͱ͖͊Ì͕͒͆͒ҧÌ ͚͇͖͊͒͛͑ͅͱÌ͓͟͏͚͠ͅ Ì̱͖͒͛͑͒͊ͅÌ͐͒͏͎͒͛͒Ì mÌ͍͕͖͍͎͒͛͑Ì͓͖͖͇͑͒͊͑͒͒ͅҧÌ͎͍͕͏͖͒͟Ì͍Ì ͎͖͍͇͑͟ͅҧÌ͍͕͖͍͆͒͐͗͏ͱ͖͔͒

ǑǦȲǦǰdzȷÛDzȷDZǯǦǥǦǮǩȻ ǘǬDZǬǮDzǦDz DzǴǩǹDzǦȺǭÞ ǶDzǴǶǬǮ ̨͐ͅÌ͓͖͔͖͕͒͊͆͗͊ͱÌÌ͎͍͛͜ͅÌ ͍͌͐͢ͅ ÌÌ͎͍͛͜ͅÌ͈͔͚͎͍͙͊Ì ͔͙͇͒͊͒ Ì̪͏ͱÌ͈͏͔͍͌͗ͅÌ ÌÌ͎͛͜ͅͅÌ ͍͍͎͇͑͒͘ Ì͍͙͒͛͊͑͑͟͝Ì͖͒Ì͎͕͖͎͒͒͛͊Ì ͍Ì͙͌͐͒͛͊͑͑͟ͅ Ì͕͎͒Ì͓͒͏͇͍͎͍͒͑Ì ͏͍͐͒͑ͅ ̴͔͍͈͖͇͒͒͏͍͊͑͊Ì̴͒͏͍͖͒͋͠Ì ͇Ì͎͒͐͆ͅҧ͑Ì͍͌͐͢Ì͍Ì͈͔͚͎͍͊͊Ì ͔͙͍͒͊Ì͍Ì͓͔͎͔͖͍͖͊͊͗͠Ì͉͒Ì ͔͇͍͒͆͌͒͑ͅͅͱÌ͉͔͉͒͑͒͒͑͒ҧÌ ͕͕͐͟ͅ Ì̱͕͕ͅͅÌ͉͒͏͋͑ͅÌ ͕͔͖͕͒͆͠ͅͱÌ͇Ì͔͍͎͜ͅ ÌͅÌ͍͌͐͢Ì ͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͓͔͇͔͖͍͖͕͊͠ͅͱÌ͇Ì͓͕͖͗ͅ Ì ̨͖͍͖͟͝͠ͅÌ͍͌Ì͎͒͐͆ͅҧ͑ͅ Ì͖͔͇͖͗͐͆͒͠ͅͅÌ ͑ͅÌ͆͏͉͊͢Ì͇Ì͇͍͉͊Ì͎͔͒͋ͅÌ͓͔͍͔͐͊͑͒ÌÌ ͕͐Ì͖͒͏͍͑͒͝ҧ Ì̪͏ͱÌ͈͏͔͍͌͗ͅÌ͌ͅ͏͍͖͒͋͠Ì ͇Ì͎͒͐͆ͅҧ͑Ì͍͍͎͍͑͘Ì͍Ì͕͎͒Ì͏͍͐͒͑ͅ Ì

͓͔͎͔͖͍͖͊͊͗͠Ì͉͒Ì͕͕͖͒͒ͱ͍͑ͱÌ͕͏͍͇͎͒ Ì

͍͕͖͍͖͒͛͠Ì͖͒Ì͎͕͖͎͒͒͛͊ ÌÌ͕͖ Ì͍͌͐͢ͅ Ì͓͔͍Ì ͙͉͍͕͖͍͑͊͒͆͒͐͒Ì͍͖͌͐͒͛͠ͅÌ͑ͅÌÌ͍͖͐͑͗ ÌÌ ͕͖ ͏ Ì͉͐ͣͅ Ì͓͖͎͊͒͝ͅÌ͔͕͎͐͒͒ҧÌ͕͒͏͍ ÌÌ͕͖ ͏ Ì ǖDzǴǶÞ¡DžǤDZǤDZDzǦȺǭž ͎͕͖͔͎͖͡ͅͅÌ͇͍͑ͅ͏͍ Ì Ì͆͑͑ͅͅͅ Ì͍͕͖͍͖͒͛͠Ì ̨͐ͅÌ͓͖͔͖͕͒͊͆͗͊ͱÌ̷͕͖͊͒Ì Ì͕͕͐͊͠Ì͔͙͇͒͊͒ Ì ͔͖͑͊͌͠ͅͅÌ͏͖͍͎͍͒͐͐ͅ Ì͔͍͖͌͐͒͒͌͠ͅ Ì ͎͎͕͇͒͒͒ͅͱÌ͕͖͔͎͗͋ͅ Ì͉͐ͣ Ì̯͔͊͐ÌdÌ͆͑͑͟ͅͅ Ì ͔͌͐͒͒͋͊͑͑ͅͅͱÌ͔͍͎͛͊͑ͅ ͎͔͍͚͒ͅÌ͍͏͍Ì͇͍͑ͅ͏͠ ̴͔͍͈͖͇͒͒͏͍͊͑͊Ì̶͖͐͊͜͠ͅÌ͇Ì͐ͱ͕͔͎͒͗͆͊Ì ͍͏͍Ì͎͒͐͆ͅҧ͑͊Ì͔͙͍͒͊ Ì͕͎͍͊͐͊͛ Ì ̴͔͍͈͖͇͒͒͏͍͊͑͊Ì̳͔͙͍͊Ì͍͌͐͊͏͛͊͐͠ͅÌ ͕͙͔͎͖͗͒͗͘͟ Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͉͐ͣ Ì͕͒͏͠Ì ͇Ì͎͔͎͒͗͜Ì͇Ì͆͏͉͔͊͑͊͊ Ì͉͇͒͆ͅ͏ͱ͊͐Ì ͍Ì͇͍͑ͅ͏͠ Ì̫͕͏͍Ì͕͕͐ͅͅÌ͒͛͊͑͠Ì͕͙͗ͅͱ Ì ͎͎͕͇͒͒͒͗͢Ì͕͖͔͎͗͋͗Ì͍Ì͉͐ͣ Ì ͉͇͒͆ͅ͏ͱ͖͠Ì͓͒Ì͖͛͗͠ ͖͛͗͠Ì͍͍͎͇͑͒͗͘͢Ì ͓͔͍͇͊͊͐͊͊͐͜ͅÌ͉͒Ì͉͔͉͒͑͒͒͑͒ҧÌ ͇͉͒͗ Į̀͟͏͍͖͒͋͠Ì͇Ì͔͒͐͗͘ Ì͖͔͇͖͗͐͆͒͠ͅͅ Ì ͕͏͍͓͊͢͝ͅҧ͕ͱÌ͕͕͐͟ͅ Ì̧͑͑͟ͅͅÌ ͕͉͊͏͖͠ͅÌ͔͖͍͎͍͆͒ Ì̭͔͍͖͐͒͒͌͠ͅÌ͑ͅÌ ͓͔͖͍͔͊͊͊͐ͅÌ͇Ì͓͔͊͢Ì͖͎͋͊ͅÌ͇Ì͆͏͉͔͊͑͊͊ Ì Ì͕͛ͅͅ Į̀Ì͆͏͉͔͊͑͊͊Ì͍͏͍Ì͎͒͐͆ͅҧ͑͊Ì ͉͇͒͆ͅ͏ͱ͊͐Ì͎͔͍͚͒͗Ì͍͏͍Ì͇͍͑ͅ͏͠ Ì ͍͌͐͊͏͍͖͛͠͠Ì͆͑͑ͅͅÌ͍Ì͔͍͎͛͊͑͗ Ì͓͌͒ͅ͏͍͖͑͠Ì ̴͒͏͇͍͒͑͗Ì͖͕͖͊ͅÌ͇͎͟͏͉͇͊͐͟ͅͅÌ͇Ì ͎͔͒͋ Ì͔͍͖͌͐͒͒͌͠ͅÌ͊ͣ͝Ì͓͔͗ͅÌ͕͇͛͒ͅ ͔͒͐͗͘ Ì͇͔͇͍͇͑͊͐͟ͅͅ Ì̶͇͔͙͊͗Ì͌ͅ͏͍͇͊͐ͅÌ ͓͒͏͇͍͒͑͒ҧÌ͎͔͊͐ͅ Ì͕͇͑͒ͅÌ͇͔͇͍͇͑͊͐͟ͅͅ Ì ǕȺǴDzǭÞǥDzǴȸ ̪ͅ͏͊͊Ì͕͇͑͒ͅÌ͖͕͖͊͒Ì͍Ì͕͇͑͒ͅÌ͎͔͊͐ Ì ̸͎͔͕͍͖͠ͅÌ͇͍͑͊͜ҧÌ͍Ì͖ͣ͐͑͐͟Ì͍͌͐͒͐͢ Ì̪͏ͱÌ ̨͐ͅÌ͓͖͔͖͕͒͊͆͗͊ͱÌÌ͕͇͎͊͏ͅ Ì Ì ͎͔͓͌͊ͅ͏͍͊͑ͱÌ͕͖͇͍͐ͅÌ͑ͅÌ͓͒͏͕͛ͅͅ ͕͛ͅÌ͇Ì ͔͎͇͎͍͐͒͒ ÌÌ͓͍͉͔͒͐͒ ÌÌ͍͎͌͗͆͛ͅÌ ͔͍͐͒͒͌͏͍͎͑͠ Ì͖͌͊͐ͅÌ͓͔͕͖͇͊͊ͅ͏ͱ͊͐Ì͇Ì ͕͎͛͊͑͒ͅ Ì Ì͏͎͇͍͚͗͒͟ ÌÌ͓͊ͅ͏͕͍͑͠Ì͆͊͌Ì ͙͒͏͉͍͒͏͍͎͑͠ Ì ͚͉͔͊͟ Ì͕͒͏͠ Ì͓͔͚͊͊ Ì͏͇͔͇͒͟ͅҧÌ͏͍͕͖ Ì ͍͍͔͐͆͠

ǎǯǷǥDZǬȶDZDz ǤǥǴǬǮDzǵDzǦȺǭÞ ǶDzǴǶ

̴͔͍͈͖͇͒͒͏͍͊͑͊Ì͍͍͔͐͆͠Ì͍͌͐͊͏͍͖͛͠͠Ì ͇Ì͎͒͐͆ͅҧ͑͊Ì͉͒Ì͎͕͍͕͖͚͍͍͒͑͊͑Ì͓͔͊͢ Ì ̨͐ͅÌ͓͖͔͖͕͒͊͆͗͊ͱÌ̵͈͔͕͑Ì ÌÌ͈Ì͕͙͗ͣ͑͜͟Ì ̪͇͍͖͒͆͠ͅÌ͕͎͒Ì͓͒͏͇͍͎͍͒͑Ì͏͍͐͒͑ͅÌ ͍Ì͇͉͒͟Ì͕͖͒͏͎͒͠ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͒͏͍͗͛͏͕ͱÌ ͍͍͎͇͑͒͘ ÌÌ͈Ì͕͗ͣ͑͒͜ҧÌ͎͏͎͇͢͟ ÌÌ ͍͉͎͍͋ҧÌ͆͗͏͒͑͠ Ì̭͖͊͐ͅÌ͓͖͔͖͒͊͊͠Ì͑ͅÌ ͈Ì͍͌͐͢ͅ ÌÌ͈Ì͐͒͏͖͈͒͒͒Ì͍͉͐͑ͅ͏ͱ ÌÌ ͖͔͎͊͊Ì͔͎͇͐͒͒͠Ì͍Ì͍͎͇͖͑͑͒͜͠ͅͅÌ͖͎͒͑͒Ì ͈Ì͎͎͕͇͒͒͒͒ҧÌ͕͖͔͎͍͗͋ Ì̭͓͈͏Ì ÌÌ͈Ì ͈͑͊͐͑͒͒Ì͎͓͕͖͗͟ͅ Ì͔͍͖͑͗͆͠ͅÌ͌͊͏͊͑͠Ì ͕͇͍͙͊͋Ì͔͍͎͕͇͆͒͒ͅ ÌÌ͈Ì͕͔͙͟͟Ì͎͊͜͢͠ Ì ͎͔͓͗͒ Ì͓͖͔͎͊͗͜ͅ Ì͇͕ͣÌ͖͒͡Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ ͙͌͐͒͛͊͑͑͟ͅÌ͑ͅÌ͑͒͛͠ Ì͕͎͒Ì͉͈͒͑͒͒Ì ͇Ì͆͗͏͒͑͠ Ì̳͙͏͉͍͖͠ͅÌ͇Ì͙͒͏͉͍͒͏͍͎͑͊͠ Ì ͓͊ͅ͏͕͍͑͠ͅ Ì͎͏͍͎͗͆͑ͅ ̱͒͋͑͒Ì͈͑͊͐͑͒͒Ì͔͕͖͍͖͊ͅ͏͈͑͒͒͠Ì͕͐ͅ͏ͅÌ͇Ì ͔͆͒͝Ì͉͇͒͆ͅ͏ͱ͖͠ Į͕̀͊Ì͕͖͒ͅ͏͑͊͟͠Ì͇͍͒͒͝Ì ̴͔͍͈͖͇͒͒͏͍͊͑͊Ì̷͕͖͊͒Ì Ì͇͕͊Ì͓͔͉͎͖͒͗͟Ì ͍͌͐͊͏͍͖͛͠͠Ì͍Ì͇Ì͕͐͒͐ͅÌ͎͚͒͑͊Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͇Ì ͔͌͐͒ͅ͏͖͒͠Ì͍Ì͇͕͍͖͐͊͟͠ Į̀Ì͔͒͐͗͘Ì͉͏ͱÌ ͈͖͇͒͒͒͊Ì͓͔͊͢ ͖͔͖͒ͅÌ͇͟͏͍͖͒͋͠Ì͖͕͖͊͒ Ì͕͔͍͔͇͖͒͐͒͘͠ͅÌ ͔͖͍͎͍͆͒ Ì̯͔͊͐Ì Ì͎͊͜͢͠Ì͔͌͐͒ͅ͏͖͒͠Ì ͇Ì͆͏͉͔͊͑͊͊ Ì͔͍͎͕͆͒͟ͅÌ͔͌͐͒ͅ͏͖͒͠Ì ͇Ì͓͔͊͢ Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͕͎͒Ì͓͊ͅ͏͕͍͑͠ͅ Ì ͇͍͖͌͆͠Ì͇͕ͣÌ͙͔͒͒͒͜Ì͇Ì͆͏͉͔͊͑͊͊ Ì̲ͅÌ ͖͕͖͊͒Ì͍Ì͑ͅÌ͎͔͊͐Ì͇͟͏͍͖͒͋͠Ì͖͎͍͒͑͊͑͊͠Ì ͓͏͕͖͍͎͍͑ͅÌ͎͏͍͎͍͗͆͑ Ì̲ͅÌ͕͖͎͍͗Ì͕͖͇͍͐ͅÌ͇Ì ͙͒͏͉͍͒͏͍͎͑͠

ǛǩǴDZǬȶDZDz ǥǤDZǤDZDzǦȺǭÞǶDzǴǶ ǰDzǴDzǪǩDZDzǩ ̨͐ͅÌ͓͖͔͖͕͒͊͆͗͊ͱÌÌ͕͖ Ìͱ͉͔͊Ì͍͉͐͑ͅ͏ͱÌ ͍͖͌͐͒͛͠ͅÌ͑ͅÌ Ì͕͇͛͒ͅ Ì͇͉͒͗Ì͕͏͍͖͠ Ì ͔͙͍͒͊Ì͓͔͖͒͐͟͠ ÌÌ͕͖ Ì͎͊͜͢͠Ì͍͖͌͐͒͛͠ͅÌ͑ͅÌ Ì͍͖͐͑͗ Ì͇͉͒͗Ì͕͏͍͖͠ Ì͔͙͍͒͊Ì͓͔͖͒͐͟͠ ÌÌ ͕͖ Ì͎͖͙͗͑͋͗͑͟Ì͕͎͊͐͊͛͊ ÌÌ͕͖ Ì͍͍͎͇͑͒͘ Ì

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

15


16

КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

www.KanonEast.com


* Fares subject to change. Taxes from $350.00

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

17


ǢdzãâüǏǹ

ĐšŃƒĐťĐ¸Đ˝Đ°Ń€Đ˝Ń‹Đš Ń?ĐşŃ ĐşĐťŃŽĐˇĐ¸Đ˛ DžǏǴǏǤǹǏÞǾÞǼǤǴǤǹǏǹDzǭ

͎͖͔͒͑͒Í?Í?Í”Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ“Í”Í’ÍšÍŠÍ•Í•ĂŒÍ‡Í’Í‡Í”ÍŠÍ?ÍąĂŒ ͓͔͇͔͊͊͒͛ͅÍ?Í‡Í…Í–Í ĂŒÍŽÍ—Í•ÍŽÍ? ĂŒÍ•Í?͉͊Í?Í–Í ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ’ÍˆÍ‘ÍŁÍ? ĂŒ ̨Í&#x;ÍŽÍ?͉ͅÍ&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ?ÍąÍ•Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍŠÍ”Í…Í?Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ—Í˘ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒ ˡ̠̔μ̢̧̣̤̙̙̼̳̌̌̕ÎĽĚľÍ?Í•ĂŒÍ†Í…Í•Í?Í…Í–Í?ĂŒdĂŒĂŒÍˆ ĂŒ Í•Í–ÍŠÍŽÍ?ÍąÍ‘Í‘Í—Í˘ĂŒÍ?Í?Í•ÍŽÍ— ĂŒĚ˛Í…ÍŽÍ”Í’ÍŠÍ?ĂŒÍŽÍ”Í&#x;ÍœÍŽÍ’Ň§ĂŒ ĂŒÍ“Í…Í?Í’Í›ÍŽÍ…ĂŒÍŽÍ’Í”Í?ÍšÍ&#x; ĂŒĂŒÍŒÍ‡ÍŁÍŒÍ‰Í’Í›ÍŽÍ…ĂŒÍ†Í…Í‰Í ÍąÍ‘Í… ĂŒ Í?ĂŒÍ—Í†ÍŠÍ”ÍŠÍ?ĂŒÍ‘ÍŠÍ‘Í…Í‰Í’Í?͈͒ ĂŒĚ­Í…Í?͒͛͊͑͑Í&#x;Ň§ĂŒÍ”Í?Í•ĂŒ ĂŒÍˆÍ‡Í’ÍŒÍ‰Í?ÍŽÍ? ĂŒĂŒÍŒÍŁÍ”Í‘Í&#x;ÍœÍŽÍ…ĂŒÍŒÍŠÍ?ÍŁÍ‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ ÍŠÍ?ÍŁĂŒÍ”Í…ÍŒĂŒÍ“Í”Í’Í?Í&#x;Í–Í  ĂŒĚ¨Í&#x;Í•Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?͢ ĂŒ ͎͔͉ͅͅÍ?Í’Í‘Í… ĂŒÍŒÍ?͔ͅ ĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í…ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ†ÍŠÍ?Í…ÍąĂŒÍˆÍ’Í”Í›Í?ÍšÍ…ĂŒ ͌ͅÍ?Í?Í–Í ĂŒÍ‡Í’Í‰Í’Ň§ ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ†Í…Í‡Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ?Í’Í?Í’ÍŽÍ’Í? ĂŒ Í‡ĂŒÍŒÍŁÍ”Í‘Í…Í™ ĂŒÍŽÍ’Í”Í?͉͔͑ͅ ĂŒÍŽÍ—Í‘Í‹Í—Í–Í‘Í’ÍŠĂŒÍ•ÍŠÍ?Íą ĂŒ ͖͛͗͠ Í›Í—Í–Í ĂŒÍ“Í’Í•Í’Í?Í?Í–Í  ĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ”Í™Í—ĂŒÍ†Í”Í’Í•Í?Í–Í ĂŒ ĂŒÍ?Í?Í–Í”Í…ĂŒÍ?Í’Í?Í’ÍŽÍ… ĂŒÍ•Í’Í?Í  ĂŒÍˆÍ’Í”Í•Í–Í ĂŒÍ’Í”ÍŠÍ™Í’Í‡ĂŒ Í“Í…Í?Í’Í›ÍŽÍ—ĂŒÍŽÍ’Í”Í?ÍšÍ&#x; ĂŒÍ†Í…Í‰Í ÍąÍ‘ ĂŒÍŽÍ…Í”Í‰Í…Í?Í’Í‘ ĂŒ ÍŽÍŠÍœÍ Í˘ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ‹ÍŠĂŒÍ?Í?͉͑ͅÍ?Íą ĂŒÍ?ÍŠÍ“Í’Í–ÍŽÍ…ĂŒ ͈͇͉͒͌Í?ÍŽÍ— ĂŒĚ¨Í…Í”Í?Í–Í ĂŒÍ”Í?Í•ĂŒÍ“Í’Í›Í–Í?ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍ“Í’Í?Í‘Í’Ň§ĂŒ ͔͑͘͜ͅͅͅ ĂŒ ĂŒÍ•Í– ĂŒÍ?ÍŒÍ˘Í?Í…ĂŒÍ†ÍŠÍŒĂŒÍŽÍ’Í•Í–Í’Í›ÍŠÍŽ ĂŒĂŒ ͈͖͇͕͖͒͒͑͒Í? ĂŒĚłÍ–Í†Í”Í’Í•Í?Í–Í ĂŒÍ”Í?Í•ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‰Í—Í”ÍœÍ?͈ͅ ĂŒ ͎͔͓͗͑Í&#x;Í™ĂŒÍ˜Í?Í‘Í?͎͇͒ ĂŒÍ•Í”ÍŠÍ‰Í‘ÍąÍąĂŒÍ?͎͇͗͒Í?͚ͅ ĂŒ ͓͔͒Í?Í&#x;Í–Í ĂŒÍ–ÍŁÍ“Í?Í’Ň§ĂŒÍ‡Í’Í‰Í’Ň§ ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒ ĂŒÍŒÍ—Í†Í›Í?ÍŽÍ…ĂŒÍ›ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŽÍ… ĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŠÍŽĂŒÍ?Í?͆Í?Í”ÍąĂŒ Í’Í†Í”Í…Í–Í‘Í’ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?͢ ĂŒĚ­Í…ÍŽÍ”Í&#x;Í–Í ĂŒÍŽÍ”Í&#x;ÍœÍŽÍ’Ň§ ĂŒ ͔͌ͅÍ?͔͊͒Í?ĂŒÍ•ĂŒÍ†Í’Í?Í ÍœÍ’Ň§ĂŒÍ“Í…Í?ÍŠÍšĂŒÍ‡ÍŒÍ”Í’Í•Í?Í’ÍˆÍ’ĂŒ ̳͔͆͋ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í’Í?ĂŒÍ?Í…Í•Í?ÍŠĂŒÍ?Í?͉͑ͅÍ?Í ĂŒÍ?ĂŒ Í?Í—Í‹Í›Í?Í‘Í&#x; ĂŒÍ†Í…Í”Í…Í‘Í ÍąĂŒÍŽÍ’Í”ÍŠŇ§ÍŽÍ…ĂŒdĂŒ ĂŒÍŽÍˆ ĂŒ ͔͙͒͊Í?ĂŒÍŽÍŠÍœÍ Í˘ ĂŒÍ”Í…Í•ÍŽÍ…Í–Í…Í–Í ĂŒÍ?Í?Í•Í–ĂŒÍ•Í?Í’ÍŁÍ‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ ̹͔ͅÍ?Í‘Í…Í‰ĂŒ ĂŒÍ•Í?ÍŠÍ•Í ĂŒÍ?͉͑Í?ҧ͕͎Í?Í™ĂŒÍ“Í”ÍąÍ‘Í’Í•Í–ÍŠŇ§ĂŒ Í–ÍŠÍ•Í–Í… ĂŒĚ¨ĂŒÍ–ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍ‡Í‰Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒÍ•ÍŽÍ…Í?ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍˆÍ’Í”Í•Í–Í ĂŒ -.,4ĂŒÍŒÍ?͔ͅ ĂŒÍŽÍ’Í”Í?͉͔͑ͅ ĂŒÍ†ÍŠÍ?Í…ÍąĂŒÍˆÍ’Í”Í›Í?͚ͅ ĂŒ ÍŽÍ—Í‘Í‹Í—Í–Í… ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ?ÍŠÍ“Í’Í–ÍŽÍŠĂŒÍŒÍ?Í”Í&#x; ĂŒÍŽÍ’Í”Í?Í…Í‘Í‰Í”Í…ĂŒ ͜ͅÍ?͆ͅÍ?Í… ĂŒÍ?Í?Í•Í–Í ÍąĂŒÍŽÍ…Í”Í”Í? ĂŒÍŽÍ—Í”ÍŽÍ—Í?Í… ĂŒ Í•Í—ÍœÍŁÍ‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í?͆Í?͔͠ ĂŒÍŽÍ’Í”Í?͚ͅ ĂŒÍˆÍ‡Í’ÍŒÍ‰Í?ÍŽÍ… ĂŒ Í?ĂŒÍŒÍŁÍ”ÍŠÍ‘ĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í’Ň§ĂŒÍˆÍ’Í”Í›Í?ÍšÍ&#x; ĂŒĚ¨Í‘Í—Í–Í”ÍŠÍ‘Í‘Í˘Í˘ĂŒ Í?Í…Í•Í?Í’ĂŒÍŽÍ…Í”Í‰Í…Í?Í’Í‘Í… ĂŒÍ›Í?Í?Í? ĂŒĚąÍ’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ•Í‰ÍŠÍ?Í…Í–Í ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ–Í”Í?ĂŒÍ•Í…Í‘Í–Í?Í?ÍŠÍ–Í”Í…ĂŒÍ‘Í?Í‹ÍŠĂŒc͇͖͔͊ͅÍ?Í?Í‘Í?Í?i ĂŒ Í“Í’Í‡ÍŠÍ”Í™Í‘Í’Í•Í–Í ĂŒÍ˜Í’Í”Í?Í&#x;ĂŒÍ•Í?Í…ÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í?ĂŒ Í?ĂŒÍ•Í…Í?Í?Í?ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ?Í?͊͢Í?Í?Í™Í•ÍąĂŒÍ—ĂŒÍ‡Í…Í•ĂŒÍ•Í“ÍŠÍšÍ?ҧ ĂŒ Í?Í…Í•Í?Í’Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒÍŽÍ—Í‘Í‹Í—Í–Í’Í? ĂŒĚ¨Í&#x;Í•Í–ÍŠÍ?Í?Í–Í ĂŒ ̨͕Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒĂŒÍ•Í– Í? ĂŒÍ•Í’Í?Í? ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ?ĂŒ Í’Í‰Í‘Í…ÍŽÍ’ĂŒÍ—Í›Í–Í?Í–ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍŒÍ?͔ͅ ĂŒÍŽÍ’Í”Í?Í…Í‘Í‰Í”ĂŒÍ?ĂŒ Í?Í?Í•Í–ĂŒÍ”Í…Í•ÍŽÍ…Í–Í…Í‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ–ÍŠÍ•Í–Í… ĂŒĚ´Í’Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒ Í‰Í…Í–Í ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í’ÍąÍ–Í ĂŒÍ›Í…Í•Í…ĂŒÍ‰Í‡Í… ĂŒĚ¨ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ’ÍˆÍ”ÍŠÍ–Í&#x;Ň§ĂŒ Í›Í?Í?Í?ĂŒÍŒÍ‰ÍŠÍ•Í ĂŒÍ…Í†Í•Í’Í?Í˘Í–Í‘Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍŒÍ…Í?ÍŠÍ‘Í?Í?Í&#x; ĂŒ ͓͔͇͊Í&#x;Ň§ĂŒÍ•Í?Í’Ň§ĂŒÍ”Í?Í•Í… ĂŒĚśÍ‡ÍŠÍ”Í™Í—ĂŒÍ‡Í&#x;Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒ ͈͛͗͗͑͑Í&#x;Ň§ĂŒÍŽÍ…ÍŒÍ…Í‘ĂŒÍ†Í”Í’Í•Í?Í–Í ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ?ÍŠÍ“Í’Í–ÍŽÍŠĂŒ ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ‘Í…Í–Í—Í”Í…Í?Í Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒŇ§Í’ÍˆÍ—Í”Í–Í… ĂŒĂŒÍ?Í?ĂŒ Í–Í”ÍŠÍ–Í ĂŒÍ?ÍąÍ•Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ˜Í?Í‘Í?͎͇͒ ĂŒÍ“Í’Í•Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒ ÍŒÍ?Í”Í&#x; ĂŒÍŽÍ’Í”Í?͉͔͑ͅͅ ĂŒÍ†ÍŠÍ?Í’Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í’Ň§ĂŒ ͔͕͖ͅÍ?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í… ĂŒÍ“Í—Í›Í’ÍŽĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ‹ÍŠŇ§ĂŒ ͔͙͒͊ͅÍ?Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ?ÍŒÍ˘Í?Í’Í? ĂŒĚ´Í’Í?Í?͇͊ͅÍ?ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í?ĂŒ ͈͔͒͛Í?ÍšÍ&#x; ĂŒĚśÍ?ÍŠÍˆÍŽÍ…ĂŒÍ“Í”Í’ÍŽÍ…Í?Í?Í–Í  ĂŒĚ¨Í?Í?Í–Í ĂŒ ÍŽÍ?Í‘ÍŒÍ&#x; ĂŒÍ‘ÍŠÍ•ÍŽÍ’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ‡ÍŠÍ–Í’Í›ÍŠÍŽĂŒÍ?͹͖Í&#x; ĂŒÍ•Í’Í?Í  ĂŒĂŒ Í?Í…Í•Í?Í’Í? ĂŒĚ­Í…Í–ÍŠÍ?ĂŒÍ‡Í&#x;Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒÍ‡Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒÍ•Í?Í’Ň§ĂŒ Í“Í’Í?Í•Í–Í…ÍŽÍ…Í‘Í…ĂŒÍ”Í…Í•Í–Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í… ĂŒĚŞÍ…Í–Í ĂŒ Í?Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ•Í?Í’ÍŁÍ‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ‰Í”Í’Í‹Í‹ÍŠÍ‡Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ–ÍŠÍ•Í–Í… ĂŒĂŒ Í”Í?Í•Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í‡Í–Í’Í”Í?Í–Í ĂŒÍ“Í”Í’ÍšÍŠÍ‰Í—Í”Í— ĂŒĚ˛Í?Í›ÍŠÍˆÍ’ĂŒ Í?Í…Í•Í?Í—ĂŒÍ…Í”Í’Í?Í…Í–Í?ÍŒÍ?Í”Í’Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ•Í“ÍŠÍšÍ?ÍąÍ?Í? ĂŒ ͈͔ ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í… Í‘ÍŠĂŒÍ—Í–Í”Í…Í?͇͆͒Í&#x;͇͖͠ͅĂŒĚľÍ?Í•ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹ÍŠÍ‘ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒ Ě´Í’Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒÍ’Í›ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ?ÍŠÍ?ÍŽÍ’ĂŒÍ?͔͌͗͆Í?ÍŠÍ‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ Í”Í&#x;Í™Í?Í&#x;Í? ĂŒĚžÍŠÍ‰Í”Í’ĂŒÍ“Í’Í?Í?͇͊ͅÍ?ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í?ĂŒ Í?Í—ÍŽ ĂŒÍ›ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŽĂŒÍ?ĂŒÍ?Í?͆Í?͔͠ ĂŒĚ´ÍŠÍ”ÍŠÍ?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ?ĂŒ ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™ĂŒĚŻÍ’Í”ÍŠŇ§ÍŽÍ—ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ‰ÍŠÍ?Í…Í–Í ĂŒ Í?Í…Í•Í?Í’Í? ĂŒĚšÍ’Í”Í?Í?͔͗͊Í?ĂŒÍ–Í…ÍŽÍ‹ÍŠĂŒÍ–Í”ÍŠÍ–Í?Ň§ĂŒ ͈͖͇͒͒Í?Í–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ•Í”ÍŠÍ‰Í‘ÍŠÍ?ĂŒÍ’ÍˆÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ĂŒÍ?Í—ÍŽĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ“Í’Í”ÍšÍ?Í’Í‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍŽÍ—Í•ÍŽÍ? ĂŒÍ—Í‰Í…Í?Í?Í–Í ĂŒÍ’Í•Í–Í”Í&#x;ÍŠĂŒ Í•Í–Í…Í‘ÍŠÍ–ĂŒÍŒÍ’Í?Í’Í–Í?Í•Í–Í’ÍˆÍ’ĂŒÍšÍ‡ÍŠÍ–Í… ĂŒĚ´Í’Í’Í›ÍŠÍ”ÍŠÍ‰Í?ĂŒ Í•Í?Í’Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í•Í&#x;Í“Í…ÍŠÍ?ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ”Í?Í•Í’Í? ĂŒĚ˝Í…Í˜Í”Í…Í‘ĂŒ Í’Í•ÍŽÍ’Í?ÍŽÍ?ĂŒÍŽÍ’Í•Í–ÍŠŇ§ ĂŒĚśÍ”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ?ÍŒÍ?Í?͎͜Í?ĂŒÍ‹Í?͔ͅ ĂŒ ÍŽÍ?͉ͣͅÍ?ĂŒÍ“Í’Í?͇͒Í?Í‘Í—ĂŒÍŽÍ—Í•ÍŽÍ’Í‡ĂŒÍ?͹͕ͅ ĂŒÍ•Í‰Í‡Í?ÍˆÍ…ÍąĂŒ ͓͔͖͊͊Í?͔͊ͅÍ?ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í–Í—Í“ÍŽÍŠĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í?Í…Í›Í?͇͊ͅÍ?ĂŒÍ‡ĂŒ ĚśÍ?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ’Í‘Í–ÍŠŇ§Í‘ÍŠÍ”ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ?Í…Í”Í?͇͑͒͑ͅÍ?Íą ĂŒ ͔͒͆͋͊͑͑ͅÍ&#x;Ň§ĂŒÍ?Í—ÍŽĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘Í— ĂŒĚ°Í’Í“Í…Í–ÍŽÍ’Ň§ĂŒ Í–ÍŁÍ“Í?Í’Ň§ĂŒÍ‡Í’Í‰ÍŠ ĂŒĚ´Í’Í?Í?͇͊ͅÍ?ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í™Í‘Í?Ň§ĂŒÍ•Í?Í’Ň§ĂŒ ̜͓͚͊Í?Í?ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ?Í…Í”Í?Í‘Í…Í‰Í…ĂŒÍ–Í?Í…Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒ ͓͔͎͊͊Í?͉ͅÍ&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ?Í—ÍŽĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŽÍ—Í•ÍŽÍ?ĂŒÍ?ÍąÍ•Í…ĂŒ Í”Í?Í•Í…ĂŒÍĄÍ–Í’Ň§ĂŒÍ‘Í…Í•Í–Í’Ň§ÍŽÍ’Ň§ ĂŒÍ…ĂŒÍŒÍ…Í–ÍŠÍ?ĂŒÍ–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í?ĂŒ Í“ÍŠÍ”ÍŠÍ–ÍŠÍ”ÍŠÍ–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í–Í—Í“ÍŽÍŠĂŒÍ•ĂŒÍ•Í’Í?͢͠ ĂŒĚ´Í’Í•Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒ Í?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ’Í•Í‡Í’Í†Í’Í‰Í?Í‡ÍœÍŠÍŠÍ•ÍąĂŒÍ?ÍŠÍ•Í–Í’ĂŒÍŽÍ?͉ͣͅÍ?ĂŒ Í?Í…Í•Í?Í’Í? ĂŒĚľÍ…Í•ÍŽÍ…Í–Í&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ‡Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒÍ?Í?Í•Í–ĂŒ Í?ÍąÍ•Í’ĂŒÍ•ĂŒÍ‰Í‡Í—Í™ĂŒÍ•Í–Í’Í”Í’Í‘ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍ…Í?Í?Í–Í ĂŒŇ§Í’ÍˆÍ—Í”Í–Í’Í? ĂŒ Í’Í•Í–Í…Í‡ÍœÍŠÍŠÍ•ÍąĂŒÍ?͹͕͒ ĂŒĚ¸Í‡ÍŠÍ?Í?Í›Í?͇͊ͅÍ?ĂŒÍ‰Í’ĂŒ Í–ÍŠÍ•Í–Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…ÍŽÍ”Í&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ?Í?ĂŒÍ•Í’Í†Í”Í…Í‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ“Í?͇͒ ĂŒ Ě´Í’Í?Í?Í“Í…Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í?ÍąÍ–Í ĂŒÍ”Í—ÍŽÍ…Í?Í?ĂŒÍ?Í?Í•Í–Í ÍąĂŒÍŽÍ?Í‘ÍŒÍ&#x;ĂŒ Í?Í…ÍŽÍ•Í?Í?Í—Í?Í…ĂŒÍ’ÍˆÍ’Í‘Í  ĂŒĚ´ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ĂŒÍ“ÍŠÍ”Í‡Í&#x;Í?ĂŒ Ě˛ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í?Í?Í‘Í…Í–Í ĂŒĚłÍ†Í”ÍŠÍŒÍ…ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í?͑͊͊͜ ĂŒ Í?ĂŒÍ?͹͖Í&#x; ĂŒĚ´ÍŠÍ”ÍŠÍ?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ‡Í•ÍŁĂŒÍ–Í?Í…Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ ĂŒ ͓͔͇͔͊͊͒͛ͅÍ?͇͑ͅÍ?ÍŠÍ?ĂŒÍ?ÍąÍ•Í…ĂŒÍ’ÍˆÍ’Í‘Í ĂŒÍ—Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒÍ‰Í’ĂŒ ͕͇Í?͕͢ͅÍ?ÍŠÍŠĂŒÍ•ĂŒÍŽÍ”Í…ÍŠÍ‡ ĂŒÍ–ÍŠÍ•Í–Í’ ĂŒĚśÍ?Í…ÍŒÍ&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒ Í?Í…Í•Í•Í?Í”Í—ÍąĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŠÍŽĂŒÍ†Í…Í”Í…Í‘Í?Í‘Í&#x; ĂŒ Í—Í?͔͈͊͊͑͑͒͒ ĂŒĚłÍ†Í‹Í…Í”Í?͇͑ͅÍ?ÍŠĂŒÍ?ÍąÍ•Í…ĂŒdĂŒÍ•Í…Í?Í…ÍąĂŒ Í–Í’Í“Í?ÍŁÍ‘Í&#x;Í?ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í’Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í&#x;Í“Í…ÍŠÍ?ĂŒÍŽÍ—Í‘Í‹Í—Í–Í’Í?ĂŒ Ě´Í’Í?Í?Í–Í ĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ”Í™Í—ĂŒÍ”Í…Í•Í–Í?Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í&#x;Í?ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í’Í?ĂŒ Í•Í?Í’Í‹Í‘Í…ÍąĂŒÍ“Í”Í’ÍšÍŠÍ‰Í—Í”Í…ĂŒÍ‡ĂŒÍĄÍ–Í’Í?ĂŒÍ”ÍŠÍšÍŠÍ“Í–ÍŠ ĂŒ Í?ĂŒÍŒÍ?͔͒ҧ ĂŒĚśÍ–Í…Í‡Í?Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ‰Í—Í™Í’Í‡ÍŽÍ—ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ“Í’Í?͕͛ͅͅ ĂŒ Í?ĂŒÍ—Í†Í”Í…Í–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‰Í‡Í… Í–Í”Í?ĂŒÍ›Í…Í•Í…ĂŒÍ‡ĂŒÍ“Í”Í’Í™Í?Í…Í‰Í‘Í’ÍŠĂŒ ̲ͅÍ?Í?Í›Í?ÍŠĂŒŇ§Í’ÍˆÍ—Í”Í–Í… ĂŒÍ?ÍŠÍ?ÍŽÍ’Í“Í’Í”ÍŠÍŒÍ…Í‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ ĚŻÍ…ÍŽĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í™Í‘ÍąÍąĂŒÍŽÍ’Í”Í’Í›ÍŽÍ…ĂŒÍ•Í–Í…Í‘ÍŠÍ–ĂŒ Í?ÍŠÍ•Í–Í’ ĂŒĚˇÍ?Í…Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ“Í”Í’Í?Í&#x;Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ–ÍŁÍ“Í?Í’Ň§ĂŒ Í?Í—ÍŽÍ… ĂŒÍ?Í?͆Í?Í”ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ–Í”Í…Í‡ĂŒÍ•Í“Í’Í•Í’Í†Í•Í–Í‡Í—Í˘Í–ĂŒ ͇Í&#x;͈Í?ÍąÍ‰ÍŠÍ–Í ĂŒÍ…Í“Í“ÍŠÍ–Í?Í–Í‘Í’ ĂŒÍ‰Í’Í•Í–Í…ÍŠÍ? ĂŒĚ¨ÍŠÍ”Í™Í‘Í˘Í˘ĂŒ Í‡Í’Í‰ÍŠĂŒÍ”Í?Í• ĂŒÍŒÍ…Í?Í?Í–Í ĂŒÍ‡Í’Í‰Í’Ň§ ĂŒÍ›Í–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ’Í‘ĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒ Í–Í’Í?Í— ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ?ÍąÍ•Í’ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í’ÍąÍ‘Í‘Í’ĂŒÍ‘Í’Í”Í’Í‡Í?Í–ĂŒ ÍŽÍ’Í”Í’Í›ÍŽÍ—ĂŒÍ…ÍŽÍŽÍ—Í”Í…Í–Í‘Í’ĂŒÍ•Í”ÍŠÍŒÍ…ÍŠÍ?ĂŒÍ‘Í’Í‹Í’Í?ĂŒÍ?ĂŒ ͓͉͈͔͖͒͒͊͠ ĂŒÍ“Í’ÍĄÍ–Í’Í?Í—ĂŒÍ‘Í…Í‰Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”ÍŠÍ”Í&#x;Í‡Í‘Í’ĂŒ ÍŽÍ?͉͊ͅÍ?ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ’Í–Í‰ÍŠÍ?Í Í‘Í—Í˘ĂŒÍ–Í…Í”ÍŠÍ?ÍŽÍ— ĂŒĚšÍ’Í”Í?Í—ĂŒÍ•ĂŒ Í“Í?͇͒͒Í?ĂŒÍ‘Í…ÍŽÍ”Í&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ†Í’Í?Í ÍœÍ?Í?ĂŒÍ†Í?͉͒͢Í?ĂŒÍ?ĂŒ Í’Í•Í–Í’Í”Í’Í‹Í‘Í’ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ‡Í’Í”Í…Í›Í?͇͊ͅÍ? ĂŒĚľÍ…ÍŒÍ”ÍŠÍŒÍ…ÍŠÍ?ĂŒ ÍŽÍ’Í”Í’Í›ÍŽÍ—ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ•ÍŠÍŽÍ–Í’Í”Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…ÍŽÍ?͉ͅÍ&#x;͇͊ͅÍ?ĂŒÍ‡ĂŒ Í–Í…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ“Í’Í•Í?͉͇͖͊͒͊ͅÍ?Í Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í?͹͕ͅ ĂŒÍ‘ÍŠÍ?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ”Í?Í•Í… ĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŠÍŽĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í™Í‘ÍŠŇ§ĂŒ ͎͔͎͒͒͛Í? ĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŠÍŽĂŒÍ‘Í?͋͑͊ҧ ĂŒÍ˜Í?Í‘Í?ÍŽÍ? ĂŒÍ’Í”ÍŠÍ™Í? ĂŒ Í“Í’Í•Í&#x;Í“Í…ÍŠÍ?ĂŒÍŒÍŠÍ”Í‘Í…Í?Í?ĂŒÍˆÍ”Í…Í‘Í…Í–Í…ĂŒÍ?ĂŒÍ—ÍŽÍ”Í…ÍœÍ…ÍŠÍ?ĂŒ Í?Í?Í•Í–Í ÍąÍ?Í?ĂŒÍ?͹͖Í&#x; ĂŒĚ¨Í&#x;ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰Í•Í–Í…Í‡Í?͹͖͊͊ ĂŒ ÍŽÍ…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ…Í”Í’Í?Í…Í–

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

www.KanonEast.com


ǢdzãâåǬDZ

ǒǵǶǴȺǭÞǮǷǴǬDZȺǭÞǵǷdz ˷̠̔Υ̢̧̣̦̤̙̙̦̥̳̕ΥÌ͎͈Ì͎͔͍͙͗͑͟Ì ͎͔͟͏͎͊͟͜ ÌÌ͈͔ Ì͍͖͎͊͜ͅ Ì͌͊͏ͣ͑͟ҧÌ ͏͎͗ ÌÌ͕͏͉͎͍ͅҧÌ͓͔͚͊͊ ÌÌ͎͇͌͗͆͒Ì͕͎͛͊͑͒ͅ Ì ̮͍͔͐͆͠ÌmÌ Ì͕͐ Ì͕͇͒͊͟ҧÌ͕͕͒͗ ÌÌ͛ ͏ Ì ͈͈͋͗͛͊͒Ì͓͔͚͊ͅ ̢̢̡̤̜̗̦̖̟̙̜̙̃Υ̴͉͔͒͗͐ͱ͍͖͑͠Ì ͎͔͟͏͎͍͟͜Ì͑ͅÌ͕͎͇͔͉͎͒͒͒͊Ì͉͒Ì ͌͒͏͖͍͕͖͈͒͒͒Ì͚͇͖͊ͅ Ì̴͔͊͊͏͍͖͒͋͠Ì͇Ì ͎͕͖͔͢ͅ͏͢ Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͇͉͒͟ Ì͖͛͒͆Ì͓͎͔͒͟͏͒Ì ͎͔͟͏͎͍͟͜ Ì̴͕͖͇͍͖͒͠ͅÌ͇͔͍͖͕͠ͅͱ Ì ͓͔͍͔͐͊͑͒Ì Ì͕͛ͅͅ Ì̴͉͔͍͖͒͋͠ͅÌ͈͔͍͆͟Ì ͇Ì͖͒͐Ì͋͊Ì͕͐ͅ͏͊ Ì͇Ì͎͖͔͒͒͒͐Ì͔͍͋ͅ͏͍͕͠Ì ͎͔͟͏͎͍͟͜ Ì̲͔͖͊͌͠ͅͅÌ͕͖͒ͅ͏͑͊͟͠Ì͇͍͒͒͝ Ì ̯͈͉͒ͅÌ͎͔͟͏͎͍͟͜Ì͕͇͔ͅͱ͖͕ͱ Ì͔͖͗͆͠ͅÌ͍͙Ì

͇Ì͕͖͔͒͒͑͗ Į̀Ì͆͗͏͒͑͠Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͈͔͍͆͟ Ì ͇͍͒͒͝ Ì͈͍͋͗͛ҧÌ͓͔͚͊͊Ì͍Ì͕͖͇͍͒͐ͅÌ ͇͔͍͖͕͠ͅͱÌ͊ͣ͝ÌÌ͍͖͐͑͗ Ì̼͔͊͊͌ÌÌ͍͖͐͑͗Ì ͉͇͒͆ͅ͏ͱ͖͠Ì͕͇͒͊͟ҧÌ͕͕͒͗Ì͑͊͆͒͏͍͍͐͜͠Ì ͓͔͚͍͒ͱ͍͐

ǎǬȷÞǵÞǮǷǴǬȵǩǭÞǬÞǧǴǬǥǤǰǬ ˷̠̔Υ̢̧̣̦̤̙̙̦̥̳̕Υ̷͕͖͊͒Ì ÌÌ͈Ì ͕͏͍͇͈͒͛͑͒͒Ì͕͐ͅ͏ͅ ÌÌ͈͔ Ì͎͍͐͗ ÌÌ͛ ͏ Ì ͕͒͏͍ ÌÌͱҧ͚͒ ÌÌ͕͖ ͏ Ì͇͉͒͟ Ì̲͍͎͛͑ͅͅÌ ÌÌ ͈Ì͎͔͍͈͗͑͒͒Ì͍͘͏͊ ÌÌ͈ÌÌ͓͍͇͐͑͒͑͒͜͠ͅ Ì Ì͈Ì͔͎͎͆͒͒͏͍ ÌÌ͎͔͓͗͑ͅͱÌ͏͎͇͍͚͗͒ͅ Ì ͕͒͏͠ Ì̭ͅ͏͍͇͎ͅÌ ÌÌͱҧ͚ͅ ÌÌ͐͏Ì͕͏͍͇͎͒ Ì ͕͒͏͠ ÌÌ͛ ͏ Ì͐͒͏͖͈͒͒͒Ì͕͎͖͈͐͗͑͒͒ͅÌ ͔͙͒͊ͅ ÌÌ͈͔ Ì͖͇͔͉͈ͣ͒͒Ì͕͔͟ͅ ̢̢̡̤̜̗̦̖̟̙̜̙̃Υ͕͍͖͌͐͊͠ͅÌ͖͕͖͊͒Ì͍Ì ͓͒͏͍͖͒͋͠Ì͇Ì͓͎͖͊ͅÌ͍Ì͇Ì͙͒͏͉͍͒͏͍͎͑͠Ì͑ͅÌ Ì͍͖͐͑͗ Ì̯͔͍͗͑͒͊Ì͍͘͏͊Ì͓͔͖͒͊͌͠ͅÌ͍Ì ͔͍͖͒͆͋͠ͅ Ḭ͎̀͗Ì͓͔͖͒͊͌͠ͅÌ͍Ì͔͍͖͒͆͋͠ͅÌ ͕Ì͐ͱ͕͒͐ Ì̩͔͍͆͟Ì͓͔͖͒͊͌͠ͅÌ͍Ì͖͒͋͊Ì͇Ì ͕͎͇͔͉͒͒͒͗Ì͎Ì͐ͱ͕͗Ì͕Ì͏͎͗͒͐ Ì͔͍͖͋͠ͅÌ ͓͍͇͒͐͊͜ͅͱ Ì̧͔͎͎͒͒͏͍Ì͖͇͔͍͖͒͠ͅÌ͇Ì ͓͉͕͒͒͏͊͑͑͒ҧÌ͇͉͒͊Ì͓͔͗ͅÌ͍͖͐͑͗ Ì͇͉͒͗Ì ͕͏͍͖͠ Ì̯͓͕͖͗͗ͅÌ͖͓͔͇͍͖͒͠ͅÌ͇Ì͕͎͇͔͉͒͒͒͗Ì͎Ì ͐ͱ͕͗Ì͕Ì͈͔͍͍͆͐ͅ Ì̴͕͒͒͏͍͖͠Ì͍Ì͓͓͔͍͖͒͊͛͠ Ì ̫ͣ͝Ì͈͑͊͐͑͒͒Ì͓͔͍͖͒͋͠ͅ Ì̲͍͎͛͑ͅͅÌ ͈͖͇͒͒ͅ Ì̷͕͖͊͒Ì͔͕͎͖͖͠ͅͅͅÌ͍Ì͗͏͍͖͒͋͠Ì͇Ì ͔͒͐͗͘ Ì͖͛͒͆͟Ì͓͎͔͒͟͏͒Ì͉͑͒Ì͍Ì͕͉͊͏͖͠ͅÌ ͔͖͍͎͍͆͒ Ì̶͇͔͙͊͗Ì͓͒͏͍͖͒͋͠Ì͓͔͈͖͊͐͊͑ͅÌ͍Ì ͕͇͔͙͊͗Ì͕͒͘ͅ͏͠Ì͍͏͍Ì͈͔͙͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͖͕͖͊͒Ì ͑͊Ì͓͉͒͑ͱ͏͕͒͠ Ì̳͖͓͔͇͍͖͠ͅÌ͇Ì͔͈͔͖͌͒͊͗͢ͅÌ ͉͙͇͎͗͒͗Ì͑ͅÌÌ͍͖͐͑͗ Į͖̀͑͗͟͠Ì͍͌Ì͉͙͇͎͍͗͒ Ì ͔͖͗͆͠ͅÌ͈͆͗͐͗ͅÌ͕Ì͕͒͘ͅ͏͢͠ Ì̲ͅÌ͖͕͖͊͒Ì ͇͟͏͍͖͒͋͠Ì͍͎͑͛͑͗ͅ Ì̴͕͓͖͒͟͠ͅÌ͕͔͒͐͟ Ì ̶͉͊͏͖͠ͅÌ͌ͅ͏͍͇͎͗ Į̀͌͆͒͏͖͖͠ͅÌͱҧ͚ͅÌ͍Ì ͕͏͍͇͎͍ Ì͓͕͒͒͏͍͖͠ Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͕͎͖͐͗͑͟ͅҧÌ ͔͙͒͊ Ì̭ͅ͏͍͖͠Ì͓͍͔͈͒Ì͍Ì͖͓͔͇͍͖͒͠ͅÌ͇Ì ͉͙͇͎͗͒͗Ì͊ͣ͝Ì͑ͅÌÌ͍͖͐͑͗

ǎǷǴǬDZȺǩÞǮDzǶǯǩǶȺ ˷̠̔Υ̢̧̣̦̤̙̙̦̥̳̕ÌÌ͎͔͍͙͗͑͟Ì͍͘͏͊ Ì Ì͍͎͇͌͗͆͛͒Ì͕͎͛͊͑͒ͅ Ì͌͊͏͊͑͠ ÌÌ͕͖ ͏ Ì ͈͕͖͙͗͟Ì͕͏͍͇͎͒ Ì͕͏͍͇͒͛͑͒͊Ì͕͐ͅ͏͒ Ì͕͒͏͠ Ì ͕͓͚͍͍͊ Ì Ìͱҧ͚ͅ Ì͆͊͏͟ҧÌ͔͕͖͇͛ͣ͟ҧÌ͙͏͊͆ Ì ͕͙͔͍͎͍͗ͅ

ǒǦDzȸDZDzǭÞǵDzǷǵ

˷̠̔Υ̢̧̣̦̤̙̙̦̥̳̕Ì͆͊͏͟ҧÌ͏͎͗ÌdÌÌ ͖͜ ÌÌ͈͔ Ì͔͎͇͍͐͒͒ ÌÌ͓͓͔͍͎ͅͅ ÌÌ ͎͒͏͔͍͆͠ͅÌ ÌÌ͎͆ͅ͏͋͑͟ͅͅ ÌÌ͎͎͆͛͒ͅͅ Ì ̢̢̡̤̜̗̦̖̟̙̜̙̃Υ̶͐͒͏͖͒͠Ì͐ͱ͕͒ Ì͕͎͛͊͑͒ Ì Ì͎͔͖͒͊͘ͅ͏ͱ ÌÌ͈͔ Ì͌͊͏ͣ͑͒ҧÌ͕͒͘ͅ͏͍ Ì ͚͇͖͊͑ͅͱÌ͎͓͕͖͗ͅͅ Ì͕͊͏͉͔͊͊͠ҧ Ì͕͒͏͠ Ì͍͔͌ͅ Ì ͔͌͐͒͛͊͑͑͟ͅҧÌ͙͏͊͆ Ì̪͇͍͖͒͆͠ͅÌ͕͇͊͋͗͢Ì ͓͍͖͍͎͋͑ͅ Ì͕͙͗ͅͱÌ͓͒͏͇͊ͅͱÌ͐ͱ͖ͅ ͌͊͏͊͑͠ Ì͕͏͍͇͎͍ Ìͱҧ͚ͅ Ì͕͒͏͠ Ì͕͓͚͍͍͊Ì ͍͔͌ͅ Ì͔͛ͣ͑͟ҧÌ͓͔͚͊͊ Ì͎͔͍͉͔͒͑ͅ Ì͕͎͖͐͗ͅ Ì ͎͔͉͐͒͑ͅͅ Ì͍͍͔͐͆͠ Ì͈͇͉͍͎͒͌ͅ Į͕͍͖̀͐͊͟͠Ì ̢̢̡̤̜̗̦̖̟̙̜̙̃Ì̵͈͔͖͌͒͊͠ͅÌ ͔͘͜ͅ Ì̴͕͖͇͍͖͒͠ͅÌ͔͘͜ͅÌ͇Ì͔͍͐͒͒͌͏͎͗ Ì ͔͕͖͍͖͊ͅ͏͑͒͊͠Ì͕͐ͅ͏͒Ì͇Ì͎͖͒͏͊ Ì̭͔͕͍͖͆͒͠ͅÌ ̲ͅÌ͓͉͕͒͑͒Ì͇͕͓͖͟͟͠ͅÌ͕͙͔͍͎͍͗ͅ Ì ͏͎͗ Ì͔͍͖͋͠ͅÌ͍͖͐͑͗͟Ì Ì͓͖͒͒͐Ì͇Ì͖͎͒͐ͅÌ ̲ͅ͏͍͖͠Ì͈͐͑͒͒Ì͕͐ͅ͏ͅÌ͇Ì͕͎͇͔͉͎͒͒͒͗ Ì ͓͔͒ͱ͉͎͊ Ì͓͒Ì Ì͍͐͑Ì͔͎͇͎͐͒͒ͅ Ì͓͓͔͍͎ͅͅ Ì ̴͉͈͖͇͍͖͒͒͒͠Ì͔͒͐͗͘Ì͉͏ͱÌ͓͎͍͌͊͑ͅͅͱÌ͍Ì ͎͒͏͔͍͆͠ͅÌ͎͆ͅ͏͋͑͟ͅͅÌ͎͎͍͆͛ͅͅ ÌÌ ͇͎͏͍͖͛͢͠Ì͉͙͇͎͗͒͗Ì͈͔͖͕͊͠ͱ Ì̮͌Ì͔͘͜ͅͅÌ ̪͇͍͖͒͆͠ͅÌ͎͔͖͎͒͗͜ͅ Ì͕͒͘ͅ͏͠ Ì͎͓͕͖͗͗ͅÌ͍Ì ͕͔͍͔͇͖͒͐͒͘͠ͅÌ͔͍͎͍͜ͅ Ì͇Ì͕͔͉͍͊͊͑͗Ì ͎͉͈͋͒͒ͅÌ͓͒͏͍͖͒͋͠Ì͓͒Ì͎͒͊͘ҧ͑͒ҧÌ͏͎͒͋͊Ì ͓͔͒͊͌͑͑͊͟ͅÌ͇͖͎͍͊Ì͕͊͏͉͔͊͊͠ͱ Ì͌ͅ͏͍͖͠Ì ͕͏ ͕͐ͅ͏ͅ Ì͍͓͖͌͝͠ͅͅ Ì͔͍͎͜ͅÌ͔͕͓ͅ͏͍͖͢͝͠ Ì ͇͉͒͒ҧ Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ͕͒͏͠Ì͍Ì͕͓͚͍͍͊ Į͔͍͖̀͠ͅÌ ͓͉͒Ì͎͔͎͒͟͜ҧÌ͍͖͐͑͗Ì Ì͉͇͍͖͒͆͠ͅÌ ͇͒͆ͅ͏ͱ͖͠Ì͇Ì͕͙͔͗ͅͱ͙ Ì̳͔͍͖͆͋͠ͅÌ͕Ì͉͇͙͗Ì ͔͊͌͑͑͊͟ͅÌ͏͍͕͖͠ͱÌ͕͊͏͉͔͊͊͠ͱ Ì͍͖͐͑͗͟Ì ͕͖͔͒͒͑Ì͉͒Ì͌͒͏͖͍͕͖͕͖͍͒͒ Ì͕͏͍͖͒͋͠Ì͇Ì ͔͒͐͗͘ Ì̭͓͎͖͊͠ͅͅÌ͑ͅÌ͕͐͒͐ͅÌ͐ͅ͏͎͊͑͒͐͠Ì ͔͛͊͊͌ÌÌ͇͎͟͏͍͖͛͢͠ Ì̴͉͖͕͒ͣͅͱÌ͎͎ͅÌ͕͕͒͗Ì͎Ì ͈͒͑͊Ì Ì͍͖͐͑͗ ͎͔͐͒͑͐ͅͅͅ Ì͔͍͕͗Ì͍͏͍Ì͓͔͕͖͒͒Ì͎͎ͅÌ͕͓͗

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

19


ǢdzãâüǏǹ

Ç?ǏǹNJǾǜǴDzǹNJ ËˇĚ”Ě ÎĽĚŁĚ˘ĚŚĚ¤Ě™Ě•Ě§Ě™ĚŚĚĽĚłĂŒĂŒÍ› Í? ĂŒÍ”Í…Í•Í– ĂŒÍ?Í…Í•Í?Í… ĂŒ ĂŒÍ?͎͇͗͒Í?͚ͅ ĂŒÍ?ÍŠÍ?ÍŽÍ’ĂŒÍ“Í’Í”ÍŠÍŒÍ…Í‘Í‘Í…Íą ĂŒĂŒ ͆͒Í?Í ÍœÍ…ÍąĂŒÍ?͔͎͇͎͒͒ͅ ĂŒÍŽÍ—Í†Í?ÍŽÍ…Í?Í? ĂŒĂŒÍ‡ÍŠÍ–ÍŽÍ?ĂŒ Í•ÍŠÍ?͉͔͊͊͠͹ ĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŽÍ…Í?Í? ĂŒĂŒÍ†Í—ÍŽÍŠÍ–ĂŒÍˆÍ…Í”Í‘Í? ĂŒ ĂŒÍˆÍ” ĂŒÍ”ÍŠÍŒÍ…Í‘Í‘Í&#x;Í™ĂŒÍŽÍ’Í‘Í•ÍŠÍ”Í‡Í?͔͇͒͑͑ͅÍ&#x;Í™ĂŒ Í“Í’Í?Í?͉͔͇͒͒ ĂŒĂŒÍˆÍ” ĂŒÍ?͎͔͒͑ͅͅ ĂŒĂŒÍ?Í?ĂŒ ͇͒͒Í?Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ†Í—Í?Í Í’Í‘Í… ĂŒĘĽĂŒÍ?Í…Í?ÍŠÍ‘Í ÍŽÍ’Ň§ĂŒ ͆͊Í?Í’ÍŽÍ’Í›Í…Í‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍŽÍ…Í“Í—Í•Í–Í&#x; ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍš ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™μ̹͕ͅÍ?Í’ĂŒÍ‘Í…Í?Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒ ͆͒Í?Í ÍœÍ—Í˘ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?Í˘ĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…ÍˆÍ”ÍŠÍ–Í  ĂŒĚ˛Í…ĂŒ

Í?͉͊Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’Í?ĂŒÍ’ÍˆÍ‘ÍŠ ĂŒÍ“Í’Í?ÍŠÍœÍ?͇ͅ͹ ĂŒÍ“Í’Í–Í—ÍœÍ?Í–Í ĂŒ Í?Í—ÍŽ ĂŒÍ?Í’Í”ÍŽÍ’Í‡Í ĂŒÍ?ĂŒÍ•ÍŠÍ?͉͔͊͊͠ҧ ĂŒĚŞÍ’Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒ Í†Í—ÍŽÍŠÍ–ĂŒÍˆÍ…Í”Í‘Í?ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í?Í?͉͔͒Í&#x; ĂŒĚ¨ĂŒÍ†Í…Í‘ÍŽÍ—ĂŒÍ?ÍŒĂŒ Í“Í’Í‰ĂŒÍ“Í’Í?Í?Í‰Í’Í”ĂŒÍ‘Í…Í?Í?Í–Í ĂŒÍ‡Í’Í‰Í&#x;ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍ“Í’Í?͇͒Í?Í‘Í&#x;ĂŒ Í?ĂŒÍ‡Í&#x;Í?Í?Í–Í ĂŒÍŠÍŁĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?͢ ĂŒĚŞÍ’Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒ Í?͎͔͒͑ͅͅÍ&#x;ĂŒÍ?ĂŒÍ†Í—Í?Í Í’Í‘ ĂŒĚ¸Í?ÍŠÍ‘Í ÍœÍ?Í–Í ĂŒÍ’ÍˆÍ’Í‘Í  ĂŒ ͇͔ͅÍ?Í–Í ĂŒĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍˆÍ’Í–Í’Í‡Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒÍ’Í‡Í’Í?͊ҧ ĂŒ Ě¸ĂŒÍŽÍ…Í“Í—Í•Í–Í&#x;ĂŒÍ—Í‰Í…Í?Í?Í–Í ĂŒÍ‡Í‘ÍŠÍœÍ‘Í?ÍŠĂŒÍ?Í?Í•Í–Í ÍąĂŒÍ?ĂŒ ͎͛͑ͅͅ ĂŒÍ‘Í…Í”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ–Í’Í‘ÍŽÍ?Í?Í?ĂŒÍ“Í’Í?Í’Í•ÍŽÍ…Í?Í? ĂŒ ĚŻÍ…Í“Í—Í•Í–Í—ĂŒÍ“Í’Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?͢ ĂŒÍ™Í’Í”Í’ÍœÍ’ĂŒ ͓͔͊͊Í?͖͊͜͠ͅ ĂŒÍ“Í”Í?͓͔͇ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍšÍŠÍ? ĂŒ ̨͔ͅÍ?Í–Í ĂŒ ĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍˆÍ’Í–Í’Í‡Í‘Í’Í•Í–Í?ĂŒ ÍŽÍ…Í“Í—Í•Í–Í&#x;

ǕǤǯǤǜÞǏǍÞǸǤǾDzǯǏ

ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™ÎĽĚśÍ“Í…Í”Í‹ÍŠÍ‡Í—Í˘ĂŒÍ˜Í…Í•Í’Í?Í ĂŒ ͔͒͆͋ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒÍ’Í?Í?͇͎͇͒͒Í?ĂŒÍ?Í…Í•Í?ÍŠ ĂŒĚ°Í?Í•Í–Í ÍąĂŒ ˡ̠̔μ̢̧̣̤̙̙̼̳̌̌̕ÎĽÍŒÍŠÍ?ÍŁÍ‘Í…ÍąĂŒÍ•Í“Í…Í”Í‹ÍŠÍ‡Í…ÍąĂŒ Í•Í…Í?Í…Í–Í…ĂŒÍ“Í’Í”Í‡Í…Í–Í ĂŒÍ”Í—ÍŽÍ…Í?Í? ĂŒĚ§Í’Í?͈͔͕͎ͅÍ?Ň§ĂŒ Í“ÍŠÍ”ÍŠÍšĂŒÍ?ĂŒÍ’ÍˆÍ—Í”ÍŠÍšĂŒÍ“Í’Í”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ•Í’Í?Í’Í?͎͒ҧ ĂŒ ͕͒͘ͅÍ?Í  ĂŒÍ˜Í…Í•Í’Í?Í ĂŒÍŽÍ”Í…Í•Í‘Í…ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ†ÍŠÍ?Í…ÍąĂŒ ͎͕͔͇͒͑͊Í?͔͇͒͑͑ͅͅ͹ ĂŒÍ–Í&#x;͎͇͊͑͑Í&#x;ÍŠĂŒÍ•ÍŠÍ?͎͊͛Í? ĂŒ ĚłÍ?Í?Í‡ÍŽÍ’Í‡Í’ÍŠĂŒÍ?Í…Í•Í?Í’ĂŒÍ•Í?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ•ĂŒÍ?Í?Í?Í’Í‘Í‘Í&#x;Í?ĂŒ Í•Í’ÍŽÍ’Í? ĂŒĚśÍ?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒÍ?͈͔͉͑͊Í?ÍŠÍ‘Í–Í&#x; ĂŒ ͆͒Í?͈͔͕͎ͅÍ?Ň§ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍš ĂŒÍ’ÍˆÍ—Í”ÍŠÍšĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ‹Í?ҧ ĂŒ Í?Í?Í•Í–Í ÍąĂŒÍ•Í…Í?Í…Í–Í… ĂŒÍŒÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í  ĂŒÍ’Í?Í?Í‡ÍŽÍ’Í‡Í’ÍŠĂŒÍ?Í…Í•Í?Í’ ĂŒ Í“Í’Í?Í?Í–Í ĂŒÍŒÍ…Í“Í”Í…Í‡ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í&#x;Í“Í…Í–Í ĂŒ Í•ÍŠÍ?͎͊͛ͅÍ?Í? Í?Í?Í?Í’Í‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ•Í’ÍŽ ͉͇͒͆ͅÍ?ÍąÍ–Í ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‘Í…Í‰Í’ ĂŒÍ–Í…ÍŽĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ?ÍąÍ•Í’ĂŒÍ?ĂŒ ÍŽÍ…Í”Í–Í’ÍœÍŽÍ…ĂŒÍ‰Í’Í•Í–Í…Í–Í’Í›Í‘Í’ĂŒÍ‹Í?͔͑Í&#x;ÍŠ ĂŒĚ¨Í•ÍŁĂŒ Í–Í?Í…Í–ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ?͖͊͜͠ͅ

Ç?ǏǾDzȡǏǴDz

Ç˜Ç´Ç¤ÇąČľÇˇÇŤÇľÇŽÇŹÇ­ĂžÇľÇ¤ÇŻÇ¤Çś

ËˇĚ”Ě ÎĽĚŁĚ˘ĚŚĚ¤Ě™Ě•Ě§Ě™ĚŚĚĽĚłĂŒÍ“Í…Í•Í–Í…ĂŒÍ?Í?Í•Í’ ĂŒÍ–Í’Í˜Í— ĂŒ ͉͕ͅÍ?ĂŒÍ?ĂŒÍŒÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?Í—ÍŽ ĂŒ

ËˇĚ”Ě ÎĽĚŁĚ˘ĚŚĚ¤Ě™Ě•Ě§Ě™ĚŚĚĽĚłĂŒĂŒÍŽÍ…Í”Í–Í’Í˜ÍŠÍ?Í?Í‘Í&#x; ĂŒ ĂŒÍ?͔͎͇͎͒͒Í? ĂŒÍ•Í‡ÍŠÍŽÍ?Í… ĂŒ ĂŒÍ‡Í?Í?ÍŽÍ…ĂŒ ͆͊Í?Í’ÍŽÍ…Í›Í…Í‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍŽÍ…Í“Í—Í•Í–Í&#x; ĂŒĂŒÍ?͎͇͗͒Í?͚ͅ ĂŒĂŒ ͈͔ ĂŒÍ?͹͕ͅ ĂŒÍ—ÍŽÍ•Í—Í• ĂŒÍ•Í’ÍŠÍ‡Í&#x;Ň§ĂŒÍ•Í’Í—Í• ĂŒÍ›ÍŁÍ”Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍ?ĂŒ ͎͔͕͑ͅÍ&#x;Ň§ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍš ĂŒÍ•Í’Í?Í 

ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™ĂŒĚ¨ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?Í˘ĂŒÍ‘Í…Í?Í?Í–Í ĂŒ Í‡Í’Í‰Í—ĂŒÍ?ĂŒÍ‰Í’Í‡ÍŠÍ•Í–Í?ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍŽÍ?Í“ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒĚŻÍ…ÍŽĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒ Í‡Í’Í‰Í…ĂŒÍŒÍ…ÍŽÍ?Í“Í?Í– ĂŒÍ‰Í’Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒÍ”Í…Í•Í–Í‡Í’Í”Í?Í?Í&#x;Ň§ĂŒ ͆͗Í?Í Í’Í‘ĂŒÍ‰Í…Í•Í?ĂŒÍ“Í’ĂŒÍ‡ÍŽÍ—Í•Í—ĂŒ ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í’ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í•Í?Í?͎͒͜Í?ĂŒÍ•Í?͉͎͒ͅ ĂŒÍ‘Í?ĂŒÍ•Í?Í?͎͒͜Í?ĂŒÍ•Í’Í?Í’Í‘Í’ ĂŒ Ě´Í’Í”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ†Í”Í?ÍŽÍŠÍ–ĂŒÍ–Í’Í˜Í—ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍŽÍ—Í†Í?ÍŽÍ?ĂŒ ͇͊Í?Í?Í›Í?Í‘Í’Ň§ĂŒÍ“Í”Í?Í?ÍŠÍ”Í‘Í’ĂŒ ĂŒÍ•Í? ĂŒĚŞÍ’Í†Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒ ͎͗͆Í?ÍŽÍ?ĂŒÍ–Í’Í˜Í—ĂŒÍ‡ĂŒÍŽÍ…Í•Í–Í”Í˘Í?Í˘ĂŒÍ•ĂŒb͉͕ͅÍ?hĂŒÍ?ĂŒ ͇͔ͅÍ?Í–Í ĂŒÍ“Í…Í”Í—ĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ?͉͊Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’Í?ĂŒÍ’ÍˆÍ‘ÍŠ ĂŒ ̨Í&#x;ÍŽÍ?͛͢Í?Í–Í ĂŒÍ’ÍˆÍ’Í‘Í  ĂŒĚ´Í…Í•Í–Í—ĂŒÍ?Í?Í•Í’ĂŒÍ“Í’Í?Í’Í‹Í?Í–Í ĂŒ Í‡ĂŒÍ“Í’Í?͇͒͑Í?ÍŽĂŒÍ?ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ‡ÍŠÍ•Í–Í?ĂŒÍ•ĂŒÍˆÍ’Í”ÍąÍ›Í?Í?ĂŒÍ‰Í…Í•Í?ĂŒ Í‰Í’ĂŒÍ?͕͇͛͊͌͑͒͊͑Í?ÍąĂŒÍŽÍ’Í?͎͇͒ ĂŒĚ¨Í&#x;Í?Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒ ͎͕͖͔͢ͅÍ?Í˘ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í‰Í’ÍˆÍ”ÍŠÍ–Í ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ?͉͊Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’Í?ĂŒ ͈͒͑͊ ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ‰Í’Í‡Í’Í‰ÍąĂŒÍ‰Í’ĂŒÍŽÍ?Í“ÍŠÍ‘Í?Íą

20

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™ÎĽĚ˛Í…Í”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ?ÍąÍ•Í’ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ?ÍŠÍ?ÍŽÍ?ÍŠĂŒÍŽÍ—Í•Í’Í›ÍŽÍ? ĂŒÍ’Í†Í‹Í…Í”Í?Í–Í ĂŒ Í‘Í…ĂŒÍ•ÍŽÍ’Í‡Í’Í”Í’Í‰ÍŽÍŠ ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍˆÍ’Í–Í’Í‡Í‘Í’Í•Í–Í? ĂŒ ̴͔ͅͅÍ?Í?ÍŠÍ?Í Í‘Í’ĂŒÍ›Í?Í•Í–Í?Í?ĂŒÍ‡Í•ÍŠĂŒÍ‘Í…ÍœÍ?ĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í?ĂŒ ͎͔͒Í?ÍŠĂŒÍŽÍ…Í”Í–Í’ÍœÍŽÍ?ĂŒÍ?ĂŒÍœÍ?Í‘ÍŽÍ—ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í™ĂŒÍ‡ĂŒ Í?Í?Í•ÍŽÍ—ĂŒ ĂŒÍĄÍ–Í’Í–ĂŒÍŽÍ’Í?Í“Í’Í‘ÍŠÍ‘Í–ĂŒÍ•Í…Í?Í…Í–Í…ĂŒÍ‘ÍŠĂŒ Í“Í”ÍŠÍ–ÍŠÍ”Í“ÍŠÍ‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í?ÍŽÍ…ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ–ÍŠÍ”Í?Í?Í›ÍŠÍ•ÍŽÍ’Ň§ĂŒ ͔͖͎͒͆͆͒ͅÍ? ĂŒĚŞÍ’Í†Í…Í‡Í?͹͊Í?ĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ”Í™Í—ĂŒ Í“Í’Í‹Í…Í”ÍŠÍ‘Í‘Í’ÍŠĂŒÍ?͹͕͒ ĂŒĚźÍ?Í•Í–Í?Í?ĂŒÍŽÍ…Í”Í–Í’ÍœÍŽÍ— ĂŒ ÍœÍ?Í‘ÍŽÍ—ÍŠÍ?ĂŒÍ?ĂŒÍ‹Í…Í”Í?Í?ĂŒÍ‰Í’ĂŒÍŒÍ’Í?Í’Í–Í?Í•Í–Í’ÍˆÍ’ĂŒ ͚͇͖͊ͅ ĂŒĚŞÍ’Í†Í…Í‡Í?͹͊Í?ĂŒÍŽÍ…Í”Í–Í’ÍœÍŽÍ—ĂŒÍŽĂŒÍ’Í‡Í’Í?Í…Í?ĂŒ Í?ĂŒÍ?͹͕͗ ĂŒĚ¸ÍŽÍ•Í—Í• ĂŒÍ•Í’Í?Í  ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍš ĂŒÍ•Í’ÍŠÍ‡Í&#x;Ň§ĂŒÍ•Í’Í—Í•ĂŒ ͉͇͒͆ͅÍ?ÍąŇ§Í–ÍŠĂŒÍ“Í’ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠÍ?Í—ĂŒÍ‡ÍŽÍ—Í•Í— ĂŒĚąÍ…Í•Í?Í…ĂŒ

ǕǤǯǤǜÞǾÞǰǏǨǏȞǰǏÞǏÞ ǎǴNJnjNJǜǎǤǰǏ ËˇĚ”Ě ÎĽĚŁĚ˘ĚŚĚ¤Ě™Ě•Ě§Ě™ĚŚĚĽĚłÎĽĂŒÍˆĂŒÍŽÍ”ÍŠÍ‡ÍŠÍ–Í’ÍŽ ĂŒĂŒ ÍˆĂŒÍ?Í?͉Í?Ň§ĂŒÍ‡ĂŒÍ?Í…Í•Í?ÍŠĂŒÍ?Í?Í?ĂŒÍ”Í…Í•Í•Í’Í?ÍŠ ĂŒĂŒÍ•Í”ÍŠÍ‰Í‘Í?Í™ĂŒ ͕͇͊͋Í?Í™ĂŒÍ’ÍˆÍ—Í”ÍšÍ… ĂŒĂŒÍ•Í?Í…Í‰ÍŽÍ’Ň§ĂŒÍ?͎͇͗͒Í?ÍšÍ&#x; ĂŒ ĂŒÍ†Í…Í‘ÍŽÍ?ĂŒÍŽÍ—ÍŽÍ—Í”Í—ÍŒÍ&#x; ĂŒĂŒÍąŇ§ÍšÍ… ĂŒÍ?Í…Ň§Í’Í‘ÍŠÍŒ ĚƒĚ¤ĚœĚ—Ě˘ĚŚĚ˘Ě–Ě&#x;Ě™ĚĄĚœĚ™μ̯͔͇͖͎͊͊Í?ĂŒÍ’Í–Í‡Í…Í”Í?Í–Í ĂŒÍ‡ĂŒ ÍŽÍ?Í“ÍąÍ?ÍŠŇ§ĂŒÍ“Í’Í‰Í•Í’Í?ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ‡Í’Í‰ÍŠĂŒĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–Í&#x; ĂŒ Í“Í’Í›Í?Í•Í–Í?Í–Í  ĂŒĚąÍ?͉Í?Í?ĂŒÍ‡Í&#x;Í‘Í—Í–Í ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ?Í…Í•Í?Í…ĂŒÍ?Í?Í?ĂŒ ͔͕͕͒ͅÍ?Í… ĂŒĚłÍˆÍ—Í”ÍšÍ&#x;ĂŒÍ’Í›Í?Í•Í–Í?Í–Í ĂŒÍ’Í–ĂŒÍŽÍ’Í‹Í? ĂŒĚ¨Í•ÍŠĂŒ Í?͈͔͉͑͊Í?ÍŠÍ‘Í–Í&#x;ĂŒÍ“Í’Í”ÍŠÍŒÍ…Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í?ÍŠÍœÍ…Í–Í ĂŒÍ•ĂŒ Í?Í…Ň§Í’Í‘ÍŠÍŒÍ’Í?

www.KanonEast.com


КОМПАНИЯ H & R BLOCK® ПРЕДЛАГАЕТ: ЛИНИЮ КРЕДИТА EMERALD ADVANCE® В СУММЕ ДО $1,000.00 c 12/06/2010 по 01/13/2011 (при условии разрешения банком выплаты по заявлению) Заполните заявление лично по адресу Roswell Shopping Center 11060 Alpharetta Hwy Ste. 118 Roswell, GA 30076 по понедельникам, средам, пятницам БЕСПЛАТНОЕ

ЗАПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ФОРМЫ 1040EZ (форма штата $39.00, тариф на форму 1040 повышается с ростом сложности налоговой декларации. ВЫПЛАТА ВОЗВРАТА

ПО НАЛОГАМ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ C 01/14/2011 ПО 02/12/2011 (минимальная сумма возврата налогов $1,400.00, максимальная сумма немедленной выплаты $2.800.00 (налагается дополнительная плата за финансирование выплаты и открытие банковского счета) баланс возврата налогов, превышающий $2.800.00 выплачивается в течение 8-15 дней со дня получения налоговой декарации.

Лариса Фонтенот Буду рада ответить на Ваши вопросы и оказать Вам услуги. Звоните сегодня по телефону 678-332-6607 и мы назначим день заполнения мною Ваших налоговых деклараций.

Николз

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

21


22

КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

www.KanonEast.com


ìèëîñåðäèå

............................................................................................

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

23


Ç&#x;ǯǰǹǯDz• •ǯÌĂ?Ç­ĂŚ

ǣÞǹǏǎǤǎÞǹNJÞǰDzǧǡÞdzǴǏǭǜǏÞ ǎÞDžDzǧǡÞǎAČ˝CȝÞǏÞnjCȿÞ OAÇŚÇąNÞǹǏȜEǧNÞǹEÞnjȺWNǨǏǜĂž Ç“NÇ°NǧǏǜEÞǰǹE ̴͎͒ͅ͹͑Í?ÍŠĂŒ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ“Í’Í‡Í’Í”Í’Í–ĂŒÍ’Í–ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í…ĂŒÍŽĂŒ Ě§Í’ÍˆÍ— ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒÍ“Í”Í’Í?͕͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ‡ĂŒÍ”ÍŠÍŒÍ—Í?Í Í–Í…Í–ÍŠĂŒ ͓͔͕͊͊͒Í?Í&#x;Í•Í?ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͒Í?ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒ ͖͒͑͒͊͑͜Í?ÍąĂŒÍŽÍ’ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í— ĂŒĚ˛ÍŠÍ’Í†Í™Í’Í‰Í?Í?Í’Í•Í–Í ĂŒ ͓͎͒ͅ͹͑Í?ÍąĂŒcĚ§Í’ÍˆĂŒÍ“Í’Í‡ÍŠÍ?ÍŠÍ‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡Í•ÍŠÍ?ĂŒÍ?͉͢͹Í?ĂŒ ͓͎͒ͅ͹͖͕͠͹iĂŒcĚŤÍ•Í?Í?ĂŒÍ?͉͢Í?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…Í˘Í–Í•Íą ĂŒ Í–Í’ĂŒÍ“Í’ÍˆÍ?͖͆͑͗i ĂŒĚ´Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ“ÍŠÍ”Í‡Í&#x;Ň§ĂŒ ͖͇͖͒͊͑Í&#x;Ň§ĂŒÍœÍ…ÍˆĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍ…ĂŒÍ‘Í…ĂŒĚ§Í?Í…ÍˆÍ—Í˘ĂŒ Í‡ÍŠÍ•Í–Í ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•Í…ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒ Í“ÍŠÍ”Í‡Í’ÍŠĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍŠĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒÍ•Í–Í…Í‡Í?Í–ĂŒ Í“ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊͒Í? ĂŒÍ‹ÍŠÍ?͢ͅÍ?Í?Í?ĂŒĚŤÍˆÍ’ĂŒÍ‘Í…Ň§Í–Í? ĂŒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠĂŒÍ’Í›Í?Í?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠĂŒ ͓͔͒Í?ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠĂŒÍ•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?Íą ĂŒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠĂŒÍ‡Í•Í–Í—Í“Í?ÍŠÍ‘Í?ÍąĂŒÍ‡ĂŒĚ˛ÍŠÍ†ÍŠÍ•Í‘Í’ÍŠĂŒ ̝͔͕͖͇͒ͅ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠĂŒÍ‡ÍŠÍ›Í‘Í’Ň§ĂŒÍ‹Í?͌͑Í? ĂŒ ÍĄÍ–Í’ĂŒÍ—Í•Í?͇͒Í?ÍŠ ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Í?ĂŒÍ?Í’Í‹Í‘Í’ĂŒ Í?ÍŒÍ†ÍŠÍ‹Í…Í–Í ĂŒĚ§Í’Í‹Í ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ•Í—Í‰Í…ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í? ĂŒ ̟͊Í?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒÍ“Í”Í?͙͉͒Í?Í–ĂŒÍŽĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?͢ ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒ ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‰Í—Í™Í’Í‡Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍˆÍ?Í…ÍŒÍ…ĂŒÍ’Í–ÍŽÍ”Í&#x;͇͖͕͢ͅ͹ ĂŒÍ?ĂŒ Í’Í‘ĂŒÍ“Í’Í‘Í?Í?Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ“Í’Í?Í’Í‹ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒÍˆÍ”ÍŠÍœÍ‘Í?ÍŽÍ…ĂŒ Í“ÍŠÍ”ÍŠÍ‰ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ’Í?ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ĂŒÍ’Í†Í”Í…Í?ÍŠÍ‘Í?ÍŠĂŒ Í’Í–ĂŒÍ?͔͖͇ͣÍ&#x;Í™ĂŒÍ‰ÍŠÍ? ĂŒÍ’Í–ĂŒÍ™Í—Í‰Í&#x;Í™ĂŒÍ“Í—Í–ÍŠŇ§ ĂŒÍ’Í–ĂŒ ͎͆͊͌͌͒͑ͅÍ?Ň§ĂŒÍŽĂŒÍ?Í•Í–Í?Í‘ÍŠĂŒĚ§Í’Í‹Í ÍŠŇ§ ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒ

24

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

Í“Í’Í‡Í’Í”Í’Í–ĂŒÍ’Í–ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™Í…ĂŒÍŽĂŒĚ§Í’ÍˆÍ— ĂŒĚ´Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ͇͎Í?Í˘Í›Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ’Í•Í’ÍŒÍ‘Í…Í‘Í?ÍŠĂŒÍ–Í’ÍˆÍ’ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍˆÍ”ÍŠÍ™ĂŒ

ĂŒÍĄÍ–Í’ĂŒÍ‘ÍŠÍ—Í‰Í…Í›Í‘Í…ÍąĂŒÍ“Í’Í“Í&#x;Í–ÍŽÍ…ĂŒÍ•Í’Í†Í?͕͖͢Í?ĂŒ ͕͖͇͗ͅÍ&#x;ĂŒĚ§Í’Í‹Í?Í? ĂŒĚźÍ–Í’Í†Í&#x;ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ–Í Í•Íą ĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒÍ‰Í’Í?Í‹ÍŠÍ‘ĂŒÍ“Í’Í‘Í?Í?Í…Í–Í  ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘ĂŒ ͈͔͊͊͑͜ ĂŒĚŻÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ›ÍŠÍ•Í–Í?͇Í&#x;Ň§ĂŒÍ’Í•Í–Í…Í‡Í?ÍąÍŠÍ–ĂŒ Í•Í‡Í’Ň§ĂŒÍ“Í—Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ†ÍŠÍŒÍŒÍ…ÍŽÍ’Í‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒÍ“Í’Í?Í&#x;Í•Í?Í&#x; ĂŒ ͖͛͒͆Í&#x;ĂŒÍ’Í†Í”Í…Í–Í?Í–Í Í•ÍąĂŒÍŽĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í— ĂŒÍ?ĂŒĚ§Í’ÍˆĂŒ Í•Í?ÍŠÍ‘ÍąÍŠÍ–ĂŒÍˆÍ‘ÍŠÍ‡ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ?Í?Í?Í’Í•Í–Í  ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ‰Í…ĂŒ ͓͔͒Í?͕͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠ ĂŒĚ´Í’ÍŽÍ…ÍąÍ‘Í?ÍŠĂŒ ͓͔͒Í?͕͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ‰Í… ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ“Í”Í…Í‡ÍŠÍ‰Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ ͕͖͇͒ͅÍ?ÍąÍŠÍ–ĂŒÍ•Í‡Í’Ň§ĂŒÍ“Í—Í–Í ĂŒÍ?ĂŒÍ•Í‡Í’Í?ĂŒÍ?Í&#x;Í•Í?Í?ĂŒÍ?ĂŒ ͇͇͔͒͌ͅÍ?Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍŽĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í—ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘Í…Í‰ÍŠÍ‹Í‰ÍŠ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒ ĚłÍ‘ĂŒÍ•Í?Í?Í?Í’Í•Í–Í?͇Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ‘Í…Í‰ĂŒÍ‘Í?Í? ĂŒĚŽÍ•Í–Í?Í‘Í‘Í’ÍŠĂŒ ͓͎͒ͅ͹͑Í?ÍŠĂŒÍ“Í”Í’Í?͕͙͉͒Í?Í–ĂŒÍ–Í’ÍˆÍ‰Í… ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒ ͛͊Í?Í’Í‡ÍŠÍŽĂŒÍ“Í”Í?ÍŒÍ‘Í…ÍŁÍ–ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ…ĂŒÍ•Í‡Í’Í?Í?ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í’Í? ĂŒ ĚłÍ‘Í’ĂŒÍ‡Í&#x;ÍŒÍ&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ—ĂŒÍ›ÍŠÍ?Í’Í‡ÍŠÍŽÍ…ĂŒÍ•ÍŽÍ’Í”Í†Í ĂŒÍ’ĂŒ ͈͔͙͊͊ ĂŒÍ•Í’Í“Í”Í’Í‡Í’Í‹Í‰Í…ÍŠÍ–Í•ÍąĂŒÍ?͕͓͇͉͒͊͑ͅÍ?ÍŠÍ? ĂŒ ͖͔͒͊͛͊͑Í?ÍŠÍ?ĂŒÍ?ĂŒÍ“Í’Í•Í‡ÍąÍ?ÍŠÍ‘Í?ÍŠÍ? ĂŒĚŽÍ•Í–Í?Í‘Í‘Í’ÍŠĂŒ ͓͎͒ͅ͹͑Í?ÍŠĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í”Í?Í‘Í’Í•Í?Í–ĂŒÍ•Í’Í‹Í…Í?ÍŠÍ‘Í?ҧ ĂŒÍ’Í‘Í’ĂŒ Í‡ÍŠÍ‰ÍŁÍ–ĂŒÍŽĂŒÍ•Í“Í…Í•ÍŠÍ‘Í?͢ ĂŒĚ´Í’Í?Í‘Í’Í•Í–Í Í˘ĂŒÍ?ÍŠÍ‘ÍąÍŠÍ–Í•ÍąĂŒ ͓͇͉͒͊͊͑Í?ÍŠĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ

Ç?DzǧǡǜÞǯǏÞǾdzǤǾǜǏǾȝÞ ǹNJnjNJǴǡȽȸǏNJÞǯȽǨǏ ĚŤÍ•Í–Í ĂŒÍ‡ÍŠÍ?Í? ĂŒÍ?͇͕͖͌͊͑Í&#x;ÍŠĂŒÍ–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ—ĂŒÍ?ĂŒ Í‡Í‘Í—Í–Í”ÍŠÍ‘Í‘ÍąÍąĂŒÍ‹Í?ÍŒÍ‘Í ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ’ÍˆÍ’ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ͅ ĂŒ Í“Í”Í?Í›Í?Í‘Í&#x;ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡ÍŠÍ”Í?Íą ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ?ĂŒÍˆÍ”Í…Í‘Í ĂŒ Í?ÍŠÍ‹Í‰Í—ĂŒÍ‡ÍŠÍ”Í’Ň§ĂŒÍ?ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡ÍŠÍ”Í?ÍŠÍ?ĂŒÍ?ÍŒÍ‡ÍŠÍ•Í–Í‘Í…ĂŒ Í–Í’Í?Í ÍŽÍ’ĂŒĚŤÍ?Í— ĂŒĚ§Í&#x;͇͖͊ͅ ĂŒÍ›Í–Í’ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ ĂŒ ͈͔͒Í?ÍŽÍ’ĂŒÍ‘Í…ÍŒÍ&#x;͇͢ͅÍ?Í?Ň§ĂŒÍ•ÍŠÍ†ÍąĂŒÍ…Í–ÍŠÍ?Í•Í–Í’Í? ĂŒ Í?Í’Í?Í?Í–Í•ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ–Í”Í—Í‰Í‘Í—Í˘ĂŒÍ?Í?Í‘Í—Í–Í— ĂŒÍ…ĂŒÍ†Í&#x;͇͖͊ͅ ĂŒ

Í›Í–Í’ĂŒÍ›ÍŠÍ?͇͎͒͊ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í&#x;Ň§ĂŒ Í?ĂŒÍ“Í”Í’Í”Í’Í›ÍŠÍ•Í–Í‡Í—ÍŠÍ– ĂŒÍ?ĂŒ Í†ÍŠÍ•Í’Í‡ĂŒÍ?ÍŒÍˆÍ’Í‘ÍąÍŠÍ– ĂŒÍ?ĂŒÍ›Í—Í‰ÍŠÍ•Í…ĂŒ ͖͇͔͒Í?Í– ĂŒÍ›Í—Í‹Í‰ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í— ĂŒ Ě´Í’ÍĄÍ–Í’Í?Í—ĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŒÍ…Í“Í’Í‡ÍŠÍ‰Í…Í‘Í’ĂŒ ͕͉͗Í?Í–Í ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ?Í™ĂŒmĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŒÍ‘Í…ÍŠÍ?ĂŒ ͖͈͒͒ ĂŒÍ›ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍŒÍ‘Í…ÍŠÍ? ĂŒĚ˛Í’ĂŒÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ•Í–Í…Í‡Í?Í–Í ĂŒ Í‡Í’Í“Í”Í’Í•ĂŒÍ“Í’ ͉͔͈͗͒Í?Í—ĂŒmĂŒÍ•Í“Í…Í•Í—Í•Í ĂŒÍ?Í?ĂŒÍą ĂŒ ÍŠÍ•Í?Í?ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ†Í—Í‰Í—ĂŒÍ‡ĂŒÍ‘ÍŠÍ‡ÍŠÍ”Í?Í? ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ’Í–Í‡ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í…ĂŒ Í‘ÍŠÍˆÍ’ĂŒÍąÍ•ÍŠÍ‘ĂŒ ĂŒÍ‘ÍŠÍ– ĂŒĚ˛Í…ÍœÍ?ĂŒÍ•Í’Í†Í•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í&#x;ÍŠĂŒ ͔͊͊͑͜Í?ÍąĂŒÍ‘Í…Í?ĂŒÍ?͇͕͖͌͊͑Í&#x; ĂŒĚ˛Í…Í?ĂŒÍ‘Í…Í“Í”Í…Í‡Í?ÍŠÍ‘Í’ĂŒ Í“Í”Í?͈Í?͊͑͜ͅÍ?ÍŠĂŒÍ‘Í…ĂŒĚťÍ…Í”Í•ÍŽÍ?Ň§ĂŒÍ“Í?Í” ĂŒÍ?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒ ͉͒Í?Í‹Í‘Í&#x;ĂŒÍ”ÍŠÍœÍ?Í–Í  ĂŒÍ“Í”Í?Í‘Í?Í?Í…ÍŠÍ?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍŠÍˆÍ’ĂŒ Í?Í?Í?ĂŒÍ‘ÍŠÍ– ĂŒĚŤÍ•Í?Í?ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ’Í–ÍŽÍ…ÍŒÍ&#x;͇͊ͅÍ?Í•ÍąĂŒÍ‡Í’Ň§Í–Í?ĂŒÍ‡ĂŒ ͉͇͔͊͠ ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ’Í•Í–Í…Í‘ÍŠÍ?Í•ÍąĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‰Í‡ÍŠÍ”Í Í˘ Í™

ǓDzȜNJǰǡÞdzDzǧǏǼȡǏNJÞǨǡȡǏÞ ǏÞǼNJǾȺÞDzǼǴNJȜNJǹȺÞǹǤÞ ¥ǰǡǎǡÞnjNJȜǹǡȽžÞljǾǯǏÞDzǹǏÞ DzǎDzǹȜǤǜNJǯȝǹDzÞDzǜnjNJǴǧǯǏÞ DžDzǧǤ ÞdzDzȜNJǰǡÞǼȺÞDžDzǧǡÞǏǚÞ dzǴDzǾǜDzÞǹNJÞǡǹǏȜǜDzǪǏǜȝ Ě§Í’ÍˆĂŒÍ“Í’Í‰Í‰ÍŠÍ”Í‹Í?Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‡ĂŒÍ†Í&#x;Í–Í?Í?ĂŒÍŒÍ?Í&#x;Í™ĂŒÍ?Í˘Í‰ÍŠŇ§ĂŒ Í“Í’ĂŒÍ’Í‰Í‘Í’Ň§ĂŒÍŠÍ‰Í?Í‘Í•Í–Í‡ÍŠÍ‘Í‘Í’Ň§ĂŒÍ“Í”Í?Í›Í?Í‘ÍŠĂŒmĂŒ

www.KanonEast.com


ǟǯǰDZǯDz• •ǯæÝǭæ

͖͒͡Ì̫͈͒Ì͖͇͔͍͒͊͑ͱ Ì̳͑Ì͍͙Ì͏͍͖͆͢ Ì̧͈͒Ì ͏͍͖͆͢Ì͇͕͙͊Ì͏͉͊͢ҧ Ì͍Ì͕͖͔͍͖͕͊͐ͱÌ ͉͖͠ͅÌ͎͉͋͒͐͗ͅÌ͛͊͏͇͎͒͊͗Ì ͕͖͒͏͎͒͠Ì͆͏͈ͅͅ Ì͕͎͒͏͎͒͠Ì͖͖͒Ì ͇Ì͕͕͖͒͒ͱ͍͍͑Ì͇͕͖͍͖͐͊͠ Ì ̶͕͖͇͇͍͗͊͒͑͊͝ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͆͏͈͒͐ͅÌ͍͌͑͑͊ͅÌ͍͕͖͍͑͟Ì ͒Ì̧͈͒͊Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ͆͏͈͒͐ͅÌ ͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì͍͒͆͊͑͝ͱÌ͕Ì ͉͔͈͍͍͗͐Ì͉͍͗͐͜ͅÌͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌ ͆͏͈͒͐ͅ Ì̳͉͎͑͒ͅÌ͓͈͍͍͒͆͊͜Ì ͉͍͗͜Ì͍͕͎͍͌ͅ͏͍Ì͕͊͆ͱÌ͕͖͑͒ͅ͏͎͒͠ Ì ͖͛͒Ì͖͍͡Ì͆͏͈ͅͅÌ͓͔͍͇͖͕͊͊͋͢ͅͱÌ ͍͍͐Ì͎͎ͅÌ͍͐͗͛͊͑͊ Ì̷͎ͅÌ͈͔͉͚͒͊Ì ͍͕͓͖͇͖͊͟͟ͅÌ͍͐͗͛͊͑͊Ì͖͒Ì͎͒͌͑͑͒ͅͅҧÌ͊͐͗Ì ͍͐͏͕͖͍͒ Ì͇͍͕͖͍͎͌͑ͅÌ͈͏͎͗͆͒͒Ì͕͖͔͉͖͊ͅͅ Ì ͇͍͉ͱÌ͉͔͈͍͙͗Ì͏͉͊͢ҧÌ͕͕͖͛ͅ͏͍͇͍͐͟ Ì ̼͊͏͇͎͒͊Ì͕͖͍͖͐͊͏͑͟͠ҧÌ͍͕͓͖͇͖͊͟͟ͅÌ ͍͖͐͗͛͊͏͑͗͢͠Ì͌͏͒͆͗Ì͖͖͈͒͒͒ Ì͖͛͒Ì͑͊Ì ͖͐͒͋͊Ì͖͕͖͍͖͒͒͐͠Ì͕͇͍͒͐Ì͔͊ͅ͏͑͐͟͠Ì͍͏͍Ì ͓͔͉͓͊͒͏͈͊͐͐͟ͅͅÌ͍͉͍͎͒͆͛͐ͅ Ì̶͐ͅͅÌ ͓͒Ì͕͊͆͊Ì͍͐͏͕͖͒͠ Ì͕͕͖͛͊͠ͅÌ͆͏͍͍͙͋͑Ì ͍͏͍Ì͓͔͎͔͍͊͊͑͊͝ͅÌ͕͖͍͐͊Ì͍Ì͕͍͑ͅ͏͍ͱÌmÌ ͇͍͊͝Ì͕͆͊͌͗͏͇͒͑͒Ì͙͔͍͒͒͊͜ Ì͑͒Ì͏͉͍͢Ì ͍͕͓͔͒͛͊͑͑͊͟Ì͇͍͉ͱ͖Ì͇Ì͍͙͑Ì͍͕͖͍͎͒͛͑Ì ͎͍͐͗ Ì̷͎ͅÌ͍Ì͉ͅÌmÌ̧͈͒Ì͓͉͉͔͍͇͖͒͊͋͊ͅÌ ͓͈͍͍͒͆͊͜Ì͉͍͗͜Ì͇Ì͖͍͍͆͟ÌmÌ͍Ì͖͒͡Ì͇͕ͣ Ì ͖͛͒Ì̳͑Ì͖͐͒͋͊Ì͉͏ͱÌ͍͙͑Ì͕͉͊͏͖͠ͅ Ì̮͙Ì ͔͕͎͑͊ͅͅͱ͑͑͟ҧÌ͈͔͙͊Ì͍Ì͌͏͒͆ͅÌ͉͊͏͖͢ͅÌ͖͒͡Ì ͖͍͆͊͟Ì͍͖͐͗͛͊͏͑͐͟͠ Ì͑͒Ì͕͐͒ͅÌ͓͒Ì͕͊͆͊Ì ͖͍͆͊͟Ì͕͖͖͕͒ͣͅͱÌ͆͏͈͒͐ͅÌ͍Ì͓͔͒ͱ͇͏͍͊͑͊͐Ì ͏͇͍͆͢Ì̧͍͒͋͊ҧ Ḭ͉̀͊͢ҧÌ͖͓͔͇͒ͅ͏ͱ͖͊Ì ͇Ì͉ͅÌ͑͊Ì̺͔͍͕͖͕͒ ÌͅÌ͍͙Ì͕͕͖͇͒͆͊͑͑͟ҧÌ ͈͔͙͊ Ì̶͏͇͒͒Ìc͈͔͙͊iÌ͇Ì͈͔͕͎͊͛͊͒͐Ìͱ͎͌͊͟ Ì ͑ͅÌ͎͖͔͒͒͒͐Ì͓͔͇͊͒͑͛ͅͅ͏͑͒͠Ì͓͍͕͑͑ͅͅÌ ̲͇͒͟ҧÌ̭͇͖͊ͅ Ì͖͒͌͑͛͊ͅͅÌc͓͔͙͒͐ͅi Ì̩͔͙͊Ì ͓͔͍͇͉͍͖͒Ì͛͊͏͇͎͒͊ͅÌ͕͇͕͒͊͐Ì͑͊Ì͖͉͗ͅ Ì ͎͉͗ͅÌ̧͈͒Ì͋͊͏͖͊ͅÌ͈͊͒Ì͖͓͔͇͍͖͒͠ͅ Ì̧͈͒Ì ͑͊Ì͓͔͉͊͑͌͑͛ͅͅͅ͏Ì͏͉͊͢ҧÌ͉͏ͱÌ͉ͅͅ Ì͍Ì ͓͖͗͠ Ì͎͖͔͒͒͐͟Ì̳͑Ì͕͑ͅÌ͇͉͖͊ͣ Ì͕͖͊͠Ì͓͖͗͠Ì͎Ì ͇͊͛͑͒ҧÌ͔͉͕͖͍͒ͅ Ì̳͉͎͑͒ͅÌ͐͟Ì͒͆͏͉͊͐ͅͅÌ ͕͇͉͒͆͒͑͐͟Ì͓͔͍͇͒͌͒͏͍͊͑͊͐Ì͍Ì͕͍͐ͅÌ ͔͊͊͐͜ͅ Ì͙͖͍͒͐Ì͐͟Ì͕͏͉͇͖͊͒͠ͅÌ͖͍͐͡Ì ͓͖͗ͣ͐Ì͍͏͍Ì͖͑͊ Ì̮Ì͏͒͋͑͟ҧÌ͇͔͆͒͟ÌmÌ͈͔͙͊Ì mÌ͇͉͍͖͗͒Ì͕͑ͅÌ͕Ì͖͈͒͒͡Ì͓͖͍͗ Ì̧͏͈ͅͅͱÌ ̨͕͖͊͠Ì͖͒͌͑͛͊ͅͅ Ì͖͛͒Ì͎͎ͅÌ͆͟Ì͈͏͎͗͆͒͒Ì͐͟Ì ͑͊Ì͌͆ͅ͏͉͍͗͏͍͕͠ Ì͖͛͒Ì͆͟Ì͐͟Ì͍͑Ì͉͑͊ͅ͏ͅ͏͍ Ì ̧͈͒Ì͇͒Ì̺͔͍͕͖͊Ì͖͐͒͋͊Ì͍Ì͋͊͏͖͊ͅÌ͕͑ͅÌ ͕͓͕͖͍ͅÌ͖͒Ì͍͙͑͜ͅÌ͈͍͆͊͏͙͑͟͠Ì͓͖͗͊ҧÌ͍Ì͍͙Ì ͓͕͒͏͉͕͖͇͍͊ҧ Ì͕͊͏͍Ì͐͟Ì͔͖͍͕͒͆͐ͅͱÌ͎Ì̲͊͐͗Ì ͕Ì͓͎͒ͅͱ͍͑͊͐Ì͍Ì͇͔͊͒ҧ

̨͍͜ͅÌ͉͑͗͋͟ Ì̲͒Ì͒Ì͖͒͐ Ì͖͛͒Į̀͜ͅͅÌ c͓͔͍͔͉͒ͅÌ͖͔͖͊͆͗͊Ì͕͇͈͒͊͒i Ì͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ ͖͌͑͊ͅÌ͍Ì͇͔͈ͅÌ͉͗͜Ì͛͊͏͇͕͎͍͙͒͊͛͊ Ì͚͊͏͢͠Ì ͎͖͔͈͒͒͒͒Ìͱ͇͏ͱ͖͕͊ͱÌc͎͔͕͖͗͠ͅ Ì͍͖͗͆͠Ì͍Ì ͓͈͍͖͒͗͆͠i Ì͖͂͒Ì͒͑Ì͓͉͕͇͇͖͒͒͊͟ͅĮ̀͐ͅÌ ͕͒͆͏͍͖͌͑͊ͅ͏͑͊͟͠Ì͓͔͈͔͍͕͎͍͒͑͒͛͊͊͘ͅÌ ͎͔͖͍͎͍͑ͅ Ì͔͍͕͖͗͊Ì͇Į̀͊͐͜ͅÌ͇͔͍͍͒͒͆͋͊͑ͅÌ ͒͆͒͏͕͖͍͖͊͠͏͑͊͟͠Ì͔͒͆͌͟ͅ Ì͖͛͒͆͟Ì ͖͒͏͎͖͑͗͠Į͕̀ͅÌ͇Ì͈͔͙͊ ÌͅÌ͓͖͒͒͐Ì͉͖͆͗͊Ì ͇͍͒͆͑ͱ͖͠Į͕̀ͅÌ͓͔͉͊Ì̧͈͒͒͐ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ ͖͒ͱ͈͖͒͝͠ͅĮ̀͗͜ͅÌ͕͇͕͖͒͊͠Ì͕͉͊͏͑͑͐͟ͅÌ ͈͔͙͊͒͐ Ì͇͓͏͖͒͠Ì͉͒Ì͖͇͔͉͍͗͊͋͊͑ͱ Ì͖͛͒Ì ̨͐ͅÌ͗͋͊Ì͖͓͔͊͊͠Ì͖͑͊Ì͓͔͍͒͊͑͝ͱ Ì͖ ͊ Ì ͐͒͋͑͒Ì͍Ì͉ͅ͏͊͜͠Ì͈͔͍͖͊͜͠Ì͆͊͌Ì͈͒͏ͱ͉͎͍ ̯͎ͅÌ͋͊Ì͇͕͊ ͖͎͍ͅÌ͓͔͖͍͇͕͖͒͒͒ͱ͖͠Ì ͍͕͎͍͗͊͑͜ͱ͐Ì͕͇͒͊ҧÌ͈͔͙͇͊͒͑͒ҧÌ͓͏͖͍͒Ì ͍Ì͏͎͇͗͒͐͗ͅ Ì͍͏͍Ì͋͊ Ì͎͎ͅÌ͑͊Ì͓͖͒͐͊͜͠ͅÌ ̧͈͒͗Ì͍͌͏͍͖͠Ì͑ͅĮ͕̀ͅÌ͇͕͢Ì͓͒͏͖͑͒͗Ì ̫͈͒Ì͆͏͈͕͒ͅ͏͇͍͒͊͑ҧÌ̲͇͔͊͑͒͊ͅ Į̀͟Ì ͔͒͆͝ͅͅ͏͍Ì͇͍͍͑͐͑͊ͅÌ͑ͅÌ͖͎͒ͅҧÌ͓͔͕͖͒͒ҧÌ ǎǤǮÞǥDzǴDzǶȻǵȾÞǵÞ ͎͖͘ͅ Ì͖͛͒Ì͛͊͏͇͎͒͊Ì͈͔͍͖͊͜Ì͖͒͏͎͒͠Ì͉͒Ì͖͙͊Ì ͓͔͒ Ì͓͎͒ͅÌ͒͑Ì͍͇͋ ÌͅÌ͔͖͇͐ͣ͊͟Ì͗͋͊Ì͆͒͏͊͜͠Ì ǫǤǦǬǵǬǰDzǵǶȻȽÞDzǶÞ ͑͊Ì͈͔͖͊͜ͅ Į͖̀͒Ì͇Ì͖͒͐͡Ì͍Ì͇͕͊͠Ì͕͎͔͖͊͊Ì dzDzǴDZDzǧǴǤǸǬǬ ̴͕͖͗͠Į͍̀͜ͅÌ͈͏͌ͅͅ Ì͔͎͍͗ Ì͈͍͑͒ Ì͇͕͊Ì ̴͔͈͔͍͒͑͒͘ͅͱÌ Ì͖͒͡Ì͇͍͕͍͕͖͌͐͒͠ͅ Ì͖͎ͅͅͱÌ ͔͈͒͑͟ͅ Ì͇͕͖͇͛͗ͅ Ì͍Ì͉͋͊ͅÌ͕͐͟͏͍ Ì͉͖͆͗͗Ì ͔͖͇͍͐ͣ͐͟Ì͉͏ͱÌ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͔͈͍͔͇͖͊͒͠ͅͅÌ ͋͊ Ì͎͎ͅÌ͍Ì͏͆͢ͅͱÌ͉͔͈͗ͅͱÌͅ͏͎͈͒͒͏͑͠ͅͱ Ì ͑ͅÌ͕͒͆͏͌͑͟ͅ ÌͅÌ͓͖͒͒͐Ì͍Ì͈͔͍͖͊͜͠Ì͇͕͍͊͐Ì ͔͎͖͍͕͎͑͒͛͊ͅͅͱÌ͍Ì͖ ͓ Ì̲͊Ì͕͎͔͖͊͊ Ì͖͛͒Ì ͔͇͍͉͕͖͌͑͒͑͒ͅͱ͍͐Ì͆͏͉͗ͅÌ̷͔͉͗͑͒Ì͖͒͡Ì ͇͔͈ͅÌ͉͗͜Ì͛͊͏͇͕͎͍͙͒͊͛͊Ì͍͕͓͒͏͖͌͗͊͠Ì ͕͉͊͏͖͠ͅÌ̷͔͉͗͑͒Ì̲͒Ì͖͒͏͎͒͠Ì͕͊͏͍Į̀͟Ì ͓͔͈͔͍͒͑͒͘͢ͅ Ì͎͎ͅÌ͍͕͖͔͖͑͗͐͊͑ Ì͉͏ͱÌ ͖͈͒͒ Ì͖͛͒͆͟Ì͖͒͏͎͖͠ͅÌ͏͉͊͢ҧÌ͇Ì͆͏͉͗Ì͇Ì͖͒ҧÌ ͉͖͆͗͊͊Ì͕͖͔͖͐͒͊͠Ì͑ͅÌ͖͍͡Ì͖͔͉͕͖͍͗͑͒ Ì ͖͒Ì͍͒͑Ì͉͖͆͗͗Ì͇͔͕͖͖͟͠ͅͅÌ͓͉͒Į͍̀͐͜ͅÌ ͍͏͍Ì͍͑͒ҧÌ͔͒͐͊͘ Ì̴͔͍Ì͇͕͊ҧÌ͎͋͗͊͝ͅҧ͕ͱÌ ͇͈͌͏ͱ͉͒͐Ì͉͒Ì͇͔͑͊͊͒ͱ͖͙͑͟Ì͔͔͇͌͐͊͒ͅÌ ͑ͅÌ͓͔͇͊͟ҧÌ͇͈͌͏ͱ͉Ì͍͉͕͖͍͆͊͌͒͆͑͒ Ì ͍ Ì͇Ì͎͚͒͑͊Ì͎͚͇͒͑͒ Ì͉͔͖͒͊͋ͅÌ͉͑ͅĮ͍̀͐ͅÌ ͓͔͈͔͍͒͑͒͘ͅͱÌ͇͉͖͊ͣÌ͎͒Ì͈͔͙͊͗Ì͆͏͉͗ͅ Ì ͓͉͒͆͊͗jÌ̲͒Ì͕͊͏͍Į̀͟Ì͉͖͆͗͊͊Ì͕͖͔͖͐͒͊͠Ì͑ͅÌ ͎͖͔͒͒͟ҧÌ͇͈͟͏ͱ͉͍͖Ìc͔͕͖͐͊͌͒͢͠iÌ͇Ì͈͏͙͌ͅͅÌ ̩͕͓͉͒͒ͅ Ì͓͔͍͇͖͌͑͠ͅͅÌ͍Ì͓͔͇͈͒͒͌͏͖͜͠ͅͅÌ ̧͍͙͒͋͠ Ì͌ͅÌ͎͖͔͒͒͊͟Ì͏͉͍͢Ìc̻͔͕͖͇ͅͅÌ ̫͈͒Ì͇͕͈͕͖͇͊͐͒͗͊͒͝ Ì͆͏͈͉͔͍͖͒͠ͅͅÌ͍Ì ̧͍͒͋ͱÌ͑͊Ì͕͑ͅ͏͉͖͊͗͢i Ì̴͒͛͊͐͗Ì̧͈͒Ì ͕͏͇͍͖͠ͅÌ̫͈͒ Ì͖͒Į̀͟Ì͉͋͊ͅÌ͍Ì͑͊Ì͖͍͖͌͐͊͊ͅ Ì ͕͍͖͖͛͊ͅÌ͖͎͍͊ͅÌ͈͔͙͍͊Ìc͔͕͖͐͊͌͒͢͠iÌ̲ͅÌ ͎͎ͅÌ̧͈͒Ì͕͇͔͍͖͒͊͜Ì͉͛͗͒Ì͍Ì͕͇͉͍͖͒͒͆͒Ì ͖͒͡Ì͕͖͊͠Ì͉͇͊Ì͓͔͍͍͛͑͟ Į̀͒ ͓͔͇͙͊͟ Ì͖͒͡Ì ̨͕ͅÌ͖͒Ì͖͍͙͡Ì͈͔͙͇͊͒ Ìc̮͖͎ͅ Ì͕͊͏͍Ì̶͑͟Ì ͕͖͊͠Ì͇͔͇͕͖͇͒͒͒ Ì͖͒Ì͏͍Ì͗Ì͕͈͐͒͒ͅÌ͕͊͆ͱ Ì͖͒Ì ͕͇͉͍͖͒͒͆͒Ì͇͕ͅ Ì͖͒Ì͍͕͖͍͑͑͒Ì͕͇͉͒͆͒͑͟Ì ͏͍Ì͗Ì͉͔͈͈͗͒͒Ì͛͊͏͇͎͒͊ͅ Ì̦Ì͇͒ ͇͖͔͙͒͟ Ì ͉͖͆͗͊͊i ͖͒͡Ì͕͖͊͠Ì͍͉͒͏͓͎͒͒͏͕͖͇͒͑͒ Ì͎͈͉͒ͅÌ ͔͍͈͖͕͌͋͢ͅͅͱÌ͓͙͖͒͒͏͍͇͊͟Ì͕͖͔͕͖͍ͅÌ͍Ì ͇͖͕͊͑͟ͱ͖͢Ì͍͌Ì͕͔͉͚͊ͅÌ͍Ì͍͌Ì͔͌͗͐ͅͅÌ͇͕͊Ì ͔͑͒͐ͅ͏͑͊͟͠Ì͕͐͟͏͍Ì͍Ì͇͕͖͇͛͗ͅ ÌͅÌ͇͌͐͊͑ͅÌ ̨͟Ì͖͐͒͋͊͊Ì ͓͔͍͙͉͒ͱ͖Ì͕͇͕͒͊͐Ì͑͊Ì͖͊Ì͕͐͟͏͍Ì͍Ì͇͕͖͇͛͗ͅ Ì ͓͔͍͕͟͏͖͠ͅÌ͇͍͜ͅÌ ͇͓͔͕͒͒͟ Ì͓͍͕͐͠ͅ Ì ͎͖͔͒͒͊͟Ì̧͈͒Ì͆͟Ì͙͖͒͊͏Ì͇͍͉͖͊͠Ì͇Ì͕͇͒͊͐Ì ͓͔͉͊͏͍͒͋͊͑ͱÌ ͖͇͔͍͍͒͊͑ Ì̴͒͑ͱ͖͑͒ Ì͖͛͒Ìc͓͔͍͔͉͒ͅÌ ͑ͅÌ͡͏͎͖͔͊͒͑͑͟ҧÌ ͖͔͖͊͆͗͊Ì͕͇͈͒͊͒i Ì͑͒Ì̧͈͒ Ì͕͖͇͔͍͇͍͒͒͜ҧÌ ͉͔͕͊ͅ ̨͗͜ͅÌ͓͔͍͔͉͒͗ Ì͖͒͡Ì͓͔͎͔͕͊͑͒ͅÌ͖͌͑͊ͅ Ì info@kanonseattle.com ̧͒͏͊͊Ì͖͈͒͒ Ì͗Ì̲͈͊͒Ì͕͖͊͠Ì͓͔͎͔͕͊͑͟ͅҧÌ ͓͏͑ͅ Ì͎͎͍͐ͅÌ͔͒͆͌͒͐ͅÌ͔͍͖͊͜͠Į̀͗͜ͅÌ ͓͔͒͆͏͊͐͗Ì͍Ì͓͒͏͕͖͑͒͢͠Ì͉͇͗͒͏͖͇͔͍͖͊͒͠Ì

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

25


26

КАНОН • ЯНВАРЬ 2011

www.KanonEast.com


info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

27


ǧǬóǯæǬ•åǬÝǬãâÝǬǭæDzï•åǬ•ÝǬDz •ǮǬǮ• ßǭÝïæìѩ•ÝǬã•åǬ•ǴDZdzǰǮdzî•êãîǰǮdz• ǤǬǰDZïáǭåâǭ•åǭDZÝåǯѩ•DzâDzæǭäì•äǯáǭæ• ãǭÞǮǯ•ǰǯDzǰǯDZâæí•Dz•åǬǰDZïáǭåâǭä• Dzǭæâ•ËãǭǮæDZǯDzæǬåçââ•ǨǬäìѩ• ǰDZǯDzæǯѩ•â•ǰǯãǭàåìѩ•ÝìǴǯߕ • ǎǍҌåáȧÜȧnjǍǏNjҌǐnjǑïȧǐNJǑäǑ

в здоровом теле -

здоровый дух


DŽǏNjnjǏNJǐäìҌȧǍåÞìǒȧÞâðȧÜǐNjҌȧǐNjãíá

ÙNjåðãȧáȧǎNjäǐáǍäNjǏNJãȧ ȧǐnjáÞnjá

̨Ì͔͆͗͑͒͐Ì͔͍͖͐͊Ì͓͇͕͉͇͒͊͑͊͑͒ҧÌ͍͍͋͌͑Ì ͇͋͑͒ͅÌ͍͖͕͑͗͛͠ͅͱÌ͓͔͇͍ͅ͏͑͒͠Ì͖͉͙͖͒͟͠ͅ Ì ͔͕͕ͅ͏͆ͅ͏ͱ͖͕͠ͱ Ì͇͕͕͖͇͒͑ͅͅ͏͍͇͖͕͠ͅͱÌ ͓͕͒͏͊Ì͕͖͔͕͕͇͊͒ Ìc̫͕͏͍Ì͙͒͛͊͜͠Ì͖͆͟͠Ì ͉͔͇͌͒͒͐͟ÌdÌ͉͆͗͠Ì͍͐iÌ ÌÌ͇͕͓͍͒͐͑͏ͅÌ ͱ Ì͍Ì͔͍͊͜͏ͅÌ͔͈͍͇͖͒͑͌͒͠ͅͅÌ͓͙͉͒͒Ì͇Ì ͕͗͑͗ͅÌ͕͎͋͊͑͒ҧÌ͎͓͍͒͐͑͊ͅҧ ÌÌ̯͔͒͊ҧ͕͎ͅͱÌ ͕͗͑ͅͅÌÌ Ì͇͕͊͐͠ͅÌ͑͊͒͆͛͑͟͟ҧÌ͇͍͉Ì͉͕͈͒͗ͅÌ ͉͏ͱÌ͍͖͋͊͏͊ҧÌ̦͔͍͎͍͐͊ ÌĮ̀Ì͕͐͒ͅҧÌ͕͗͑͊ͅÌ ͇͔͉͒͊Ì͖͑͊Ì͍͈͑͛͊͒Ì͈͑͊͒͆͛͑͒͒͟ Ì͌ͅÌ ͍͕͎͏͍͛͊͑͊͐͢Ì͉͍͌ͅҧ͑ͅ Ì̭͉͕͊͠Ì͐͒͋͑͒Ì ͓͔͇͕͖͍͒͊Ì͑͊Ì͖͒͏͎͒͠Ì͕͎͑͊͒͏͎͒͠Ì͕͇͛͒ͅ Ì ͑͒Ì͍Ì͉͑͊ҧ Ì͖͎ͅÌ͎͎ͅÌ͕͗͑͟ͅÌ͔͖͖͆͒͢ͅͅÌ ͎͔͈͗͏͕͖͒͗͒͛͑͒ Ì͍Ì͉͕͌͊͠Ì͕͖͊͠Ì͇͕͊ Ì͖͛͒Ì ͑͗͋͑͒Ì͉͏ͱÌ͖͉͙͒͟ͅ Ì̳͕͖͇͆͊͊͑͑͝ͅͱÌ͕͗͑ͅͅÌ ͕͎͐͗͋ͅͱÌ͍͏͍Ì͕͎͋͊͑ͅͱÌ͍͖͕͑͛͑͊ͅͅͱÌ ͎͎ͅÌ͒͆͛͑͒͟Ì͔͉͇͍͕͌͊͜͠ͅÌ͉͈͒͒͏ͅ Ì͍͏͍Ì ͎͖͇͍͕͗͗͜͠ͅÌ͇Ì͓͒͏͖͚͒͊͑͊Ì͇͟Ì͍͉͖͊͊Ì ͇ÌÌ͕͖͇͒͆͊͊͑͑͗͢͝Ì͇͗͐͟ͅ͏͑͢͠ Ì͖͂͒Ì ͆͒͏͒͜͠ҧÌ͌ͅ͏ Ì͕͔͑ͅͱ͋͊͑͑͟ҧÌ͓͒Ì͎͆͒͐ͅÌ ͉͇͍͗͊͐͜͟Ì͎͍͎͍͆͑͐ͅͅÌ͍Ì͎͔͍͑͐ͅͅ Į̀Ì͖͒͐Ì ͋͊Ì͓͍͍͒͐͊͊͑͝Ì͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͕͎͑͊͒͏͎͒͠Ì ͕͕͆͊ͅҧ͇͑͒Ì͕Ì͔͌ͅ͏͍͛͑͒ҧÌ͖͓͔͖͔͊͐͊͗͒ͅҧ Ì ͇͉͒ͅÌ͇Ì͎͖͔͙͒͒͟Ì͓͕͖͒͒ͱ͑͑͒Ì͚͍͔͎͗͏͍͔͖͗͊Ì ͍Ì͍͖͕͒͛͊͝ͅͱ

ǀǍǏNjҌǐnjNJðȧǐNJǑäNJȧáàȧnjǏNJǐäǍҌ ǎNjèCäǍҌȧÝâáäì

 ̶ ÌͅÌ͓͕͔͉͍͒͊͑͊Ì͌ͅ͏ͅÌ͕͖͍͖͒Ì͕͕͆͊ͅҧ͑Ì ͕Ì͒͛͊͑͠Ì͈͔͒ͱ͛͊ҧÌ͇͉͒͒ҧÌ ̶ ÌÌ ̳͕͒͆͊͑͑͒Ì͓͔͇͍͒͑ͅ͏͕͒͠Ì͓͕͒͏͊Ì͈͔͒ͱ͈͛͊͒Ì ͕͕͆͊ͅҧ͑ͅÌ͇Ì͙͒͏͉͒͑͟ҧ Ì͍ Ì͕͊͏͍Ì͕͖͊͠Ì ͋͊͏͍͑͊ͅ Ì͐͒͋͑͒Ì͓͇͖͔͍͖͒͒͠

ÉNJǐǐNjҌäȧǐȧnjǏáǐåNJâíäǍȧèáǐåǍҌȧÜǍÞǍҌȧ ïäáǍǏǐnjǍÝǍȧǍâáãǎáҌǐnjǍÝǍȧǏNJàãNjǏNJ

͖͛͒Ì͇͔͑͊ͅ͏͈͍͢ Ì͔͇͖͍͊͐͌͐ͅ Ì͕͔͉͊͊͛͑͒

͕͕͉͍͕͖͒͗͊͟Ì͌͆͒ͅ͏͇͍͊͑ͅͱÌ͎͎ͅÌ͔͎͗͒ҧÌ ͕͍͖͑͐͊

̩͔͍͐͒͑ͅͱÌ͉͍͗͜Ì͍Ì͖͊͏ͅ

"͎͔͖͊͊Ì͇͊͛͑͒ҧÌ͐͒͏͉͕͖͍͒͒

̴͒͏͍͇͗͛Ì͎͕͍͐͐ͅͅ͏͑͟͠ҧÌ͔͊͏͎͕ͅ Ì ͉͇͑͊͊͐ͅͅÌc͓͍͋͐͗ͅiÌ͍Ì͓͔͙͉͍͊͊͒͐Ì ̭ͅÌ͖͉͒͊͏͑͗͢͠Ì͓͏͖͗ͅÌ͓͔͉͕͖͇͊͒ͅ͏ͱ͖͕͢ͱÌ ͇Ì͍͒͆͝ҧÌ͌ͅ͏ Ì̺͒͛͗Ì͖͖͍͖͒͐͊͠ Ì͖͛͒Ì ͕͗͏͈͍͗Ì͕͕͐͋ͅͅͅÌ͍Ì͓͍͏͍͈͑ͅ Ì ͕͗͑͟ͅÌ͉͕͌͊͠Ì͇͊͏͍͎͒͏͓͊͑͟ Ì̴͔͇͊ͅͱÌ ̷͔͉͍͚͍͒͑͑͒ͅÌ͇Ì̯͔͒͊͊Ì͍Ì͓͍͍̈́͒͑Ì͈͐͑͒͒Ì dÌ͒͆͏͍͚͇͒͑ͅͅÌ͖͍͕͖͐͊͒͐ͅ Ì͇͖͔͒ͅͱÌdÌ ͇͍͍͑͐͑ͅͱÌ͉͗͊͏ͱ͖͕͊ͱÌ͙͉͗͒͗Ì͌ͅÌ͖͊͏͒͐Ì͍Ì ͌͒͏͖͒͒ҧÌ͔͉͗͒ҧ Ì͖͔͖͊͠ͱÌdÌ͕͚͇͖͍͐͒͊͐ͅͅ Ì ͏͍͚͒͐ Ì͓͔͚͉͔͒͊͗͐ͅÌ͍͍͒͛͊͑͝ͱÌ͎͍͒͋ ÌÌ ͖͇͔͖͛͊͊ͅͱÌdÌ͔͍͖͇͍͑͊͒͐͘͟Ì͓͏͍͖͍͐ͅÌ ̬͍͊͑͑͟͝Ì͇Ì͖͍͙͡Ì͕͖͔͙͑ͅͅÌ͙͖͒͒͑͒Ì ͉͏ͱÌ͏͍͊͋͑ͅͱ ÌḬ͍̀͊͋͜͠ Ì͍Ì͇͕͊Ì͖͊͏͒Ì ͓͎͓͖͒͗͢ͅÌ͕͎͍͐ͅ Ì͕͎͔͆͟ͅ Ì͏͊͛͊͆͑͊͟Ì ͓͔͍ͱ͖͑͒Ì͓͔͈͔͇͖͕͒͊͊ͅͱ ÌÌ̲͊Ì͓͕͖͍͖͗͗͊Ì ͎͔͊͐͟ ÌͅÌ͖͎͋͊ͅÌ͓͕͖͒͊͢͝ͅÌ͕͕͐͋͑͊͟ͅͅÌ ͇͕͖͒͌͐͒͋͑͒͠Ì͓͇͖͒͆͟͠ͅÌ͇Ì͕͒͏ͱ͑͒͐Ì ͕ͅ͏͒͑͟ ÌÌ̼͖͒͆͟Ì͕͍͌ͅͱ͖͠Ì͇͕͍͊͐Ì͈͔͑ͅͱ͍͐Ì ͈͔͖͒͊ Ì͇͉͙͒͌͗Ì͎͖͔͈͒͒͒͒Ì͕͉͔͍͖͒͊͋Ì ͍Ì͇͟ҧ͖͍Ì͍͌Ì͔͒͆͌ͅͅÌ͖͕͎͗͏͒ҧÌ͖͐͒͑͊͟ Ì ͍͒͑͟Ì͖͔͍͑ͅͱ Ì͎ͅ͏͍ͱ Ì͈͍͐͑ͅͱÌ͍Ì͔͆͒͐ͅ Ì ͍͖͎͍͌ͅͅÌ͖͓͔͇͒ͅ͏ͱ͖͕͢ͱÌ͇Ì͕͗͑͗ͅ ͖͛͒Ì͕͓͕͕͖͇͖͒͒͆͗͊Ì͎͔͓͗͊͏͍͊͑͢Ì͇͈͊͒͜ͅÌ ͉͔͇͌͒͒͠ͱ ÌÌ̲͊Ì͔͌ͱÌ͕͓͚͍͊ͅ͏͍͕͖͟Ì ͖͇͔͉͖͗͊͋͢ͅ Ì͖͛͒Ì Ì͕͕͇͊͑͒ͅÌ ͓͕͍͒͊͊͑͝ͱÌ͈͔͖͒ͅÌ͓͔͍͔͇͍͇͖͕͑͊ͅͅͱÌ͎Ì ̨͋͑͟ͅҧÌ͖͓͡ͅÌ͍͍͒͛͊͑͝ͱÌ͎͍͒͋ÌdÌ͔͆͒͆͠ͅÌ ͖͓͕͎͒͗͗ Ì͓͔͇͉͒͊͊͑͑͒͐͗Ì͑ͅÌ͔͈͆͊͊͗Ì͔͐͒ͱÌ ͕Ì͔͈͇͒͒͒͊͏͍͐͟Ì͎͏͖͎͍͊͐ͅ Ì̲ͅÌ͕͖͒͏͊Ì͕Ì ͍͏͍Ì͈͔͒͑͒͐Ì͎͔͔͖͗͒͊ ÌÌ̴͕͒͏͊Ì͉͇͙͗ ͖͔͙͊Ì ͓͏͕͖͍͎͇͒͐͟ͅÌ͓͎͔͖͍͒͊͐͟Ì͇͊͜ͅÌ͖͊͏͒Ì ͕͇͛͒ͅÌ͇͕͙͊Ì͖͍͙͡Ì͍͔͍͌͒͊͑͝ҧÌ͕͖͖͕͒͊ͅͱÌ ͕͕͍͔͖͐͗͢ͅÌ͕͖͎͋͊͒ҧÌ͐͒͛ͅ͏͎͒ҧ Ì͕͑͑͒ͅͱÌ ͖͒͏͎͒͠Ì͇Ì͓͔͍ͱ͖͑͒͐Ì͍͍͍͌͑͊͐͒͋͊͑Ì ̶Ì͏͈͎͍͊͐Ì͓͔͒͐ͅ ͔͌ͅ͏͍͛͑͊͟Ì͕͐ͅ͏ͅ Ì̷͊͐Ì͇͔͊͐͊͑͊͐Ì͑ͅÌ͏͍͚͒Ì ͓͔͍͏͊͛͠Ì͑ͅÌ͔͍͖͇͑͊͒͘͟ҧÌ͓͒͏ Ì ͎͑ͅ͏͉͇͖͟͢ͅͅÌ͈͔͒ͱ͛͊͊Ì͓͒͏͖͚͒͊͑͊Ì͑ͅÌÌ ͔͕͕ͅ͏͍͖͕͆͠ͅͱ Ì͍Ì͓͔͉͕͖͊͒ͱ͝ͅͱÌ͖͔͉͇͗͒ͅͱÌ ̨Ì͖͊͐͑͒͐ Ì͇͟͏͒͋͊͑͐͟Ì͎͐͑ͅͱ͍͐Ì ͍͖͐͑͗ Ì̱͔͖͇͊͊͟Ì͎͏͖͎͍͊Ì͕͙͉͒ͱ͖Ì͕͔͍͊͐͟Ì ͉͑͊͊͏ͱÌ͗͋͊Ì͑͊Ì͕͖͔͍͖͜ͅ Ì ͓͍͍͒͐͊͊͑͝Ì͇Ì͇͍͉͊Ì͈͔͖͒ͅ Ì͇Ì͇͔͑͊͊͒ͱ͖͑͒ҧÌ ͎͎͍͒͐͒͛͐ͅ Ì̪ͅ͏͊͊ Ì͑ͅÌ͇͖͐͗͟͟͢Ì͎͒͋͗Ì ̷ Ì̼͔͈͊͑͒͑͒ ͔͋͊ͅ Ì͑ͅÌ͓͉͕͖͍͒͏͎͙ͅÌ͍͌Ì͎͇͍͐͊͒͑͜͟Ì ͓͕͒͏͊Ì͕͎͔͆ͅͅÌ͕͑͑͒ͅͱ͖Ì͓͍͖͖͊ͅ͏͑͗͢͠Ì ͕͍͉ͱ͖Ì͍͋͊͑͑͟͝ Į͕̀͊Ì͎͖͍͇͑͒ͅÌ ͎͍͕͏͒ ͐͒͏͒͛͑͗͢Ìҧ͈͔͖͇͒͗͒͗͢Ì͕͎͐͗ͅÌ ͔͖͕͆͒͢ͱÌ͕Ì͍͖͌͆͒͛͑͐͟͟Ì͇͕͊͒͐ Ì͖͂ͅÌ ͕͒Ì͕͇͍͍͊͋͐Ì͈͔͚͍͒͗͐ͅ ÌÌ̫͊Ì͇͖͍͔͖͢ͅÌ ͖͔͉͍͚͍͒͑͑ͅͅͱÌc͓͔͊͊͑͝ͅͱiÌ͎͔͒͊ҧ͕͎ͅͱÌ ÝàDZǯDzãìǭ• •$25.00 ßǭåí ͎͔͈͇͍͗͒͐͟Ì͉͇͍͍͋͊͑ͱ͍͐Ì͍Ì͔͛͊͊͌Ì ͕͗͑ͅͅÌ͖͓͍͖͕͒ͱÌ͑ͅÌ͕͕͇͙͒͑͒͟Ì͉͔͇͙͒ͅ Ì͊͊Ì ßǭæâ•ßǯ••ãǭæ• •$15.00 ßǭåí ͎͖͔͑͊͒͒͒͊Ì͇͔͊͐ͱÌ͕͇͖͐͟͢ͅ ÌÌÌ ͇͍͎͇͍͒͌͑͑͒͊͑͊Ì͖͕͍͖͕͒͑͒ͱÌ͎Ì75Ì͇͎͊͗ Ì ǰǭåDzâǯåǭDZì•ǯæ••ãǭæ• •$20.00 ßǭåí Ì ̨͕͎͒͟ͅͱÌ͖͓͔͖͔͊͐͊͗ͅͅÌ͕͓͕͕͖͇͖͒͒͆͗͊Ì ̴͕͒͏͊Ì͖͎͈͒͒ͅÌ͎͓͍͖ͅͅ͏͈͑͒͒͠Ìc͔͖͊͐͒͑ͅiÌ ͖͐͊͆͒ͅ͏͍͌͐͗ Ì͔͕͕ͅ͏͆ͅ͏ͱ͖͊Ì͚͐͟͜͟ Ì (BGR• •&LJB•LC•4BII• BFKD ͖͊͏ͅ Ì͐͒͋͑͒Ì͈͑͊͐͑͒͒Ì͔͕͕ͅ͏͍͖͕͆͠ͅͱÌ ͕͍͖͑͐͊ͅÌ͓͒ͱ͕͍͑͛͑͗͢Ì͆͒͏͠ ÌÌ̵ͱ͉͒͐Ì •%TFKBQQ•ÅI>@B•"OFSB

͍Ì͓͔͇͔͖͍͖͊͠ͅÌ͕͇͍͒Ì͔͇͑͊͟ ͕͖͔͗͑͟Ì͇Ì ͙͉͍͖͕͑͒ͅͱÌ͕͙͗ͅͱÌ͇͎͡ͅ͏͍͓͖͇͒ͅͱÌ͓͔͍ͅ͏͎ͅÌ "RIRQE •%• ͊͜͏͎͇͒͊͟ Ì͓͉͖͒ͅ͏͍͇͊͟Ì͍͖͍͑Ì͇Ì͇͙͑͑ͅͅÌ ͍Ì͇͏͋͑ͅͅͱÌ͕͗͑ͅͅ Ì̴͕͒͏͊Ì͕͗͑͟ͅÌ͐͒͋͑͒Ì ͍͌Ì͋͊͑͊͑͜͠ͱ Ì͌͊͏͈͊͑͒͒Ì͛ͅͱ Ì͈͏͍͑͟ Ì ǩǭ㠕  ͓͔͈͖͑͗͟͠Ì͇Ì͕͕͆͊ͅҧ͑Ì͕Ì͒͛͊͑͠Ì͙͒͏͉͒͑͒ҧÌ ͕Ì͔͌ͅ͏͍͛͑͐͟Ì͔͇͗͒͑͊͐Ì͖͓͔͖͔͊͐͊͗͟ͅÌ ̶ Ì͍͏͍Ì͓͔͙͒͏͉͑͒ͅҧÌ̶Ì͇͉͒͒ҧ ÌÌ̫͕͖͠Ì ͍Ì͍͔͐͑͊ͅ͏͑͐͟͠Ì͕͕͖͇͒͒͐ͅ Ì̳͖͆͊͢͝ͅ Ì ͊͊͝Ì͍͍͐͑ ͇͉͍͎͍͒͒͊͐͛Ì͕Ì͖͓͔͖͔͊͐͊͗͒ͅҧÌ

̨͔͉͕͒͌͒͋͊͐ͅͱ

info@KanonEast.com • tel: (404) 578-7622 • fax: (770) 517-4619

KANON • JANUARY 2011

29


ǢǹǯDzDzĂ?ÇŻÇąĂ&#x;

ǢǹǯDzDzĂ?ÇŻÇąĂ&#x;

ĐšŃ€ĐžŃ Ń Đ˛ĐžŃ€Đ´ Ń…Ń€Đ¸Ń Ń‚Đ¸Đ°Đ˝Ń ĐşĐ¸Đš

Í•Í?Í?ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍœÍ ĂŒ>>>> ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í‰Í‘Í?Í?Í…ÍŠÍœÍ ĂŒ Í?Í?͚ͅhĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ’Í“Í”Í’ÍŽÍ?Í‘Í—Í?ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•ĂŒÍ‡ĂŒ Í…Í?ÍŠĂŒ ĂŒĚŻÍŠÍ?ĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒĚŤÍŒÍ‰Í”Í…ĂŒÍ•Í‡ÍąÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í?ÍŽĂŒ ĂŒĚąÍŠÍ•Í–Í’ ĂŒÍ’ÍŒÍ‘Í…Í›Í…Í˘Í?ÍŠÍŠĂŒb͈͔͒͊͑Í?ÍŠh ĂŒ ĚƒĚ˘ÎĽĚ—Ě˘Ě¤ĚœĚ›Ě˘ĚĄĚŚĚ”Ě&#x;ĚœÎĽ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‰Í”Í—Í‹Í†Í…ĂŒÍ•ĂŒÍ?Í?͔͒Í?ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‡Í&#x;͙͉͒Í?Í– ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ‹ÍŠÍ‘Í?Í™ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ†Í”Í…Í›Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ Í’Í“Í’Í‡ÍŠÍ‰Í—ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í?Í…Í‡Í—ĂŒĚ§Í’Í‹Í Í˘ĂŒ ĂŒbĚ¨Í’Í’ÍŒĂŒ Í›ÍŠÍ”Í–Í’ÍˆÍ…ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠÍˆÍ’ĂŒ ĂŒĚťÍ…Í”Í ĂŒĚŽÍ—Í‰ÍŠŇ§Í•ÍŽÍ?ҧ ĂŒ ĂŒ ÍŠÍ?Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í“Í?Í?Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ?ÍŁÍˆĂŒÍ•Í“Í…Í–Í ĂŒÍ“Í’Í‰Í?ÍŠĂŒ ĚźÍ–Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍ–ĂŒĚŠÍ’Í•Í“Í’Í‰Í ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠÍ˘ĂŒÍŽÍ’Í?ÍŠÍ•Í‘Í?͚͊ҧĂŒ >>hĂŒ ĂŒĚłÍ–ÍŠÍšĂŒĚŚÍ?Í…Í‘Í…ĂŒĚ¨Í—ÍˆÍŠÍąÍ‘Í?Í‘Í… ĂŒ ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‘Í’Í›Í ĂŒÍ’Í–ÍŽÍ”Í&#x;Í‡Í…ÍŠÍ–ĂŒÍ‘Í’Í›Í?ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒ ͈͚͒͊͑͑ͅÍ&#x;Ň§ĂŒÍŽÍ…Í?ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ‡ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?ÍŠĂŒĚşÍ…Í‡Í?Í?Í… ĂŒ Í?ÍŠÍ‹Í?Í–ĂŒÍ“Í”Í?ĂŒÍŽÍ’Í”Í‘ÍŠĂŒÍ‰ÍŠÍ”ÍŠÍ‡Í ÍŠÍ‡ĂŒ ĂŒĚŠÍ?Í…Í‡Í…ĂŒ ĂŒĚ´ÍŠÍ”Í?Í’Í‰ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ“Í”Í’Í–ÍąÍ‹ÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒ ĚśÍ?Í”Í?Í? ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ“Í”Í’Í?͇͌͊Í?Í…ĂŒÍ‡ĂŒĚŻÍ’Í”Í?Í‘Í˜ÍŠĂŒ Í–Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ˜Í…Í”Í?Í•ÍŠŇ§ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í?Í?Í•ÍąĂŒÍ‰Í‡Í…ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ… ĂŒ ͓͊͛ͅÍ?Í ĂŒÍ”Í…Í‰Í?ĂŒĚ§Í’ÍˆÍ…ĂŒ ĂŒĚŠÍ’Í”Í’Í‰ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‘ÍŠĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍ”Í—ÍŽÍŠĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ͆Í?Í?ÍŒĂŒÍ“Í—Í•Í–Í&#x;Í‘Í? ĂŒ ĂŒĚˇÍ’ ĂŒÍ’ĂŒÍ›ÍŁÍ?ĂŒÍ•ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í?ĂŒ Í?Í—Í‹ÍŠŇ§ĂŒÍ‡ĂŒÍ‡Í?͉͊͑Í?Í?ĂŒĚŽÍŠÍŒÍŠÍŽÍ?Í?Í?ÍąĂŒ ĂŒĚśÍ&#x;Í‘ĂŒ ĚŤÍŽÍŽÍ?ÍŠÍ•Í?Í…Í•Í–ĂŒbÍ›Í–Í’ĂŒÍ’Í‘Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍ–iĂŒ ĂŒ ͇Í?Íą ĂŒ ĂŒĚ´Í–Í?͚ͅ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í—Í˘ĂŒĚ˛Í’Ň§ĂŒÍ‡Í&#x;Í“Í—Í•ÍŽÍ…Í?ĂŒ ĚšÍ?ÍŽÍ’Í•Í–Í ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ‡Í’ÍŒÍ?Í?͹͑Í?ÍąĂŒÍ‡ĂŒÍ•ÍŽÍ?Í‘Í?Í? ĂŒ ĂŒ ͎͇͈͒͛͊ͅ ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ†ÍŠÍŒÍŒÍ…ÍŽÍ’Í‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ ̜͎͒Í?Í ÍŽÍ’ĂŒÍ•Í?ÍŽÍ?ÍŠŇ§ĂŒÍ‡ÍŠÍ•Í?Í?Í?ĂŒÍ‡Í’Í?Í’Í•Í&#x;ĂŒÍ•ĂŒÍˆÍ’Í?͇͒Í&#x;ĂŒ ÍŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ‘Í’ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‰Í’Í”Í’ÍˆÍŠĂŒ ĂŒĚłÍ‰Í?Í‘ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ͇͕͕̌͊ͅÍ?Í’Í?Í…ĂŒ ĂŒĚŹÍ?Í‡Í’Í–Í‘Í’ÍŠĂŒÍ‡ĂŒÍ‡Í?͉͊͑Í?Í?ĂŒ Í—ÍŒÍŠŇ§ĂŒĚŞÍ…Í‘Í?Í?Í?Í… ĂŒ ĂŒb̴͔͇͉͊͑ͅÍ?ÍŽĂŒÍšÍ‡ÍŠÍ–ÍŠÍ–ĂŒ ĚŽÍ’Í…Í‘Í‘Í… ĂŒ ĂŒĚąÍ…Í–Í ĂŒĚ¨Í’Í’ÍŒÍ… ĂŒ ĂŒĚŠÍ’Í”Í’Í‰ĂŒ ÍŽĂŒ>>>>hĂŒ ĂŒĚŻÍ–Í’ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í–Í Í•ÍąĂŒ ÍšÍ…Í”Í•Í–Í‡Í…ĂŒĚ˛Í?Í?͔͉͒ͅ ĂŒ ĂŒbĚ˛Í…ĂŒÍ“ÍŠÍ”ÍŠÍ‰Í‘ÍŠŇ§ĂŒ ͉͔Í&#x;Í? ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?Í’Í?Í›Í?Í–ĂŒ ĂŒĚąÍŠÍ”Í…ĂŒÍ‰Í?Í?Í‘Í&#x; ĂŒ Í•Í–Í’Í”Í’Í‘ÍŠĂŒÍ•Í‡ÍŠÍ–Í?Í?Í Í‘Í?ÍŽÍ…ĂŒÍ‰Í’Í?Í‹Í‘Í&#x;ĂŒÍˆÍ’Í”ÍŠÍ–Í ĂŒ ĂŒĚˇÍ’Í– ĂŒÍ•ĂŒÍŽÍŠÍ?ĂŒÍ—ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í’ÍˆÍ?Í…Í•Í?Íą Í•ÍŠÍ?Í ĂŒ>>>>hĂŒ ĂŒĚŤÍ‡Í‘Í—Í™ ĂŒÍ•Í?Í—Í‹Í?͇͜Í?Ň§ĂŒÍ“Í”ÍŠÍ‰ĂŒ Í?Í?͚͊Í?ĂŒĚŚÍ”Í–Í…Í”ÍŽÍ•ÍŠÍ”ÍŽÍ•Í… ĂŒ ĂŒÍ„Í‰Í’Í‡Í?Í–Í…ÍąĂŒ ͇͖͊Í&#x;ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‘Í?͚͊

30

ĐšĐ?Đ?ĐžĐ? • ĐŻĐ?Đ’Đ?Đ ĐŹ 2011

bĚŤÍ•Í?Í?ĂŒÍ‰ÍŠÍ?Í…ÍŠÍœÍ ĂŒ>>>> ĂŒÍ–Í’ĂŒÍ‘ÍŠĂŒÍ“Í’Í‰Í‘Í?Í?Í…ÍŠÍœÍ ĂŒ Í?Í?ĂŒÍ?Í?͚ͅhĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ’Í“Í”Í’ÍŽÍ?Í‘Í—Í?ĂŒĚŽÍ?Í•Í—Í•ĂŒÍ‡ĂŒ ͙͔ͅÍ?ÍŠĂŒ ĂŒĚŻÍŠÍ?ĂŒÍ†Í&#x;Í?ĂŒĚŤÍŒÍ‰Í”Í…ĂŒÍ•Í‡ÍąÍ?ÍŠÍ‘Í‘Í?ÍŽĂŒ ĂŒĚąÍŠÍ•Í–Í’ ĂŒÍ’ÍŒÍ‘Í…Í›Í…Í˘Í?ÍŠÍŠĂŒb͈͔͒͊͑Í?ÍŠh ĂŒ ÍŒÍ?ÍŠÍą ĂŒ ĂŒĚźÍ?Í•Í–Í’ÍŠĂŒÍ“Í”ÍŠÍ•Í?Í&#x;͎͢ͅÍ?ÍŠÍŠÍ•Íą ĂŒ ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍŠÍ•Í–Í ĂŒÍ‰Í”Í—Í‹Í†Í…ĂŒÍ•ĂŒÍ?Í?͔͒Í?ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒ ĚźÍ–Í’ĂŒÍ?Í&#x;ĂŒÍ‘Í?͕͓͔͇͔͈͒͊͊ͅÍ?ĂŒÍ’Í”Í—Í‹Í?ÍŠÍ?ĂŒ ĂŒ Í“Í”Í’Í“Í’Í‡ÍŠÍ‰Í—ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í?Í…Í‡Í—ĂŒĚ§Í’Í‹Í Í˘ĂŒ ĂŒbĚ¨Í’Í’ÍŒĂŒ ̳͉Í?Í‘ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ‘Í…Í‰ÍŒÍ?͔͖͊ͅÍ?ÍŠŇ§ĂŒÍ—ĂŒĚŞÍ…Í”Í?Íą ĂŒ ĂŒ Í‘Í…ÍŠÍ?Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ‘Í…Í“Í?Í?Í•ÍąĂŒÍ?ĂŒÍ?ÍŁÍˆĂŒÍ•Í“Í…Í–Í ĂŒÍ“Í’Í‰Í?ÍŠĂŒ ĚŽÍ?ÍąĂŒĚŽÍŠÍ”Í—Í•Í…Í?Í?Í?Í…ĂŒÍ‡ĂŒĚŽÍŠÍŒÍ?ÍŽÍ?Í?Í?ÍŠĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒ >>>>hĂŒ ĂŒĚłÍ–ÍŠÍšĂŒĚŚÍ?Í…Í‘Í…ĂŒĚ¨Í—ÍˆÍŠÍąÍ‘Í?Í‘Í… ĂŒ ĂŒ ͎͔͓͎͊͒ ĂŒÍŽÍ…ÍŽĂŒÍ•Í?͔͖͊͠ĂŒ ĂŒbĚŽÍ?Í?ĂŒÍ?Í?Í”Í…ĂŒÍ?ĂŒ ĚŞÍ”Í…ÍˆÍ’ÍšÍŠÍ‘Í‘Í&#x;Ň§ĂŒÍŽÍ…Í?ÍŠÍ‘Í ĂŒÍ‡ĂŒÍŒÍŠÍ?Í?ÍŠĂŒĚşÍ…Í‡Í?Í?Í… ĂŒ >>>>ĂŒÍŒÍ…ĂŒÍ‘Í?Í?h ĂŒ ĂŒĚˇÍ… ĂŒÍ?ÍŒ ÍŒÍ…ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒ ĂŒĚ´ÍŠÍ”Í?Í’Í‰ĂŒÍ‡Í”ÍŠÍ?ÍŠÍ‘Í? ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ“Í”Í’Í–ÍąÍ‹ÍŠÍ‘Í?Í?ĂŒ ̹͊Í?͘Í?Í‡Í’Í•Í˜ÍŠŇ§ĂŒÍ•Í‰ÍŠÍ?Í…Í?Í•ÍąĂŒÍ™Í”Í’Í?Í&#x;Í? ĂŒ ĂŒ ÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’ÍˆÍ’ĂŒÍ˜Í…Í”Í?Í•ÍŠŇ§ĂŒÍ“Í’Í•Í–Í?Í?Í•ÍąĂŒÍ‰Í‡Í…ĂŒÍ”Í…ÍŒÍ… ĂŒ ̳͉Í?Í‘ĂŒÍ?ÍŒĂŒÍ“Í?͕͇͜ͅÍ?Í™ĂŒÍ“Í?Í•Í Í?Í’ĂŒĚŚÍ”Í–Í…Í”ÍŽÍ•ÍŠÍ”ÍŽÍ•Í—ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‰ÍŠÍ”Í‹Í…Í?ĂŒÍ‡ĂŒÍ•Í‡Í’ÍŠŇ§ĂŒÍ”Í—ÍŽÍŠĂŒÍŽÍ…Í‹Í‰Í&#x;Ň§ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ͓͔͖͒Í?Í‡ĂŒĚŽÍŠÍ”Í—Í•Í…Í?Í?Í?Í… ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒĚŽÍ…ÍŽÍ’Í‡ĂŒ ĂŒÍ?Í—Í‹ÍŠŇ§ĂŒÍ‡ĂŒÍ‡Í?͉͊͑Í?Í?ĂŒĚŽÍŠÍŒÍŠÍŽÍ?Í?Í?ÍąĂŒ ĂŒĚśÍ&#x;Í‘ĂŒ Í“Í’Í™Í?Í–Í?Í?ĂŒÍ—ĂŒĚ°Í…Í‡Í…Í‘Í…ĂŒ ĂŒĚąÍ—ÍŒÍ&#x;ÍŽÍ…Í?Í Í‘Í&#x;Ň§ĂŒ ̰͇͊Í?Íą ĂŒ ĂŒĚ´Í–Í?͚ͅ ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í—Í˘ĂŒĚ˛Í’Ň§ĂŒÍ‡Í&#x;Í“Í—Í•ÍŽÍ…Í?ĂŒ Í?͕͖͔͑͗Í?ÍŠÍ‘Í– Í?ÍŒĂŒÍŽÍ’Í‡Í›ÍŠÍˆÍ… ĂŒ ĂŒĚźÍ–Í’ĂŒÍ‰Í?ÍąĂŒÍ†ÍŠÍŒÍŒÍ…ÍŽÍ’Í‘Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒ ͔͌ͅÍ?Í’Í‹ÍŠÍ‘Í’ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ‰Í’Í”Í’ÍˆÍŠĂŒ ĂŒĚłÍ‰Í?Í‘ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ĚƒĚ˘ÎĽĚ–Ě™Ě¤ĚŚĚœĚžĚ”Ě&#x;ĚœÎĽ Í‰Í”Í—ÍŒÍŠŇ§ĂŒĚŞÍ…Í‘Í?Í?Í?Í… ĂŒ ĂŒb̴͔͇͉͊͑ͅÍ?ÍŽĂŒÍšÍ‡ÍŠÍ–ÍŠÍ–ĂŒ ĂŒĚąÍŠÍ•Í–Í‘Í’Í•Í–Í  ĂŒÍ“Í’ĂŒÍŽÍ’Í–Í’Í”Í’Ň§ĂŒĚ˛ÍŠÍŠÍ?Í?ÍąĂŒ ÍŽÍ…ÍŽĂŒ>>>>hĂŒ ĂŒĚŻÍ–Í’ĂŒÍ?Í’Í‹ÍŠÍ–ĂŒÍ“Í’ÍŽÍ…ÍŒÍ…Í–Í Í•ÍąĂŒ ͙͊ͅÍ?ĂŒÍ‘Í’Í›Í Í˘ ĂŒÍ’Í•Í?Í…Í–Í”Í?Í‡Í…ÍąĂŒĚŽÍŠÍ”Í—Í•Í…Í?Í?Í? ĂŒ Í?͉͔͗Í&#x;Í? ĂŒÍŽÍ’ÍˆÍ‰Í…ĂŒÍ?Í’Í?Í›Í?Í–ĂŒ ĂŒĚąÍŠÍ”Í…ĂŒÍ‰Í?Í?Í‘Í&#x; ĂŒ ĂŒĚ´Í”Í’Í˜ÍŠÍ•Í•Í?ÍąĂŒÍ’Í–ÍšÍ…ĂŒĚşÍ?͔ͅÍ?Í…ĂŒÍ?ÍŒĂŒĚˇÍ?͔ͅ ĂŒ ĂŒ ĂŒĚˇÍ’Í– ĂŒÍ•ĂŒÍŽÍŠÍ?ĂŒÍ—ĂŒĚşÍ”Í?Í•Í–Í…ĂŒÍ‘ÍŠÍ–ĂŒÍ•Í’ÍˆÍ?Í…Í•Í?Íą ĚŠÍ’Í”Í’Í‰ĂŒĚŽÍŒÍ”Í…Í?Í?Í Í•ÍŽÍ?ҧ ĂŒ ĂŒĚŻÍ–Í’ĂŒÍ“Í’Ň§Í‰ÍŁÍ–ĂŒÍ?ÍŒĂŒ ̳͖͇͖͊Í&#x;ĂŒÍ‘Í…ĂŒÍ•Í–Í”Í…Í‘Í?͚͊ 17 Í’Í‰Í‘Í’ÍˆÍ’ĂŒÍˆÍ’Í”Í’Í‰Í…ĂŒÍŽĂŒÍ‹Í?Í–ÍŠÍ?ÍąÍ?ĂŒÍ‰Í”Í—ÍˆÍ’ÍˆÍ’ĂŒ ĂŒ

www.KanonEast.com


KanonEast January 2011  

KanonEast January 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you