Page 1

PROFILE : COMPANY


CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


บริษัท ชลธัส คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท ชลธัส คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 11 เมษำยน 2560 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บำท ประกอบธุรกิจ รับเหมำก่อสร้ำง หลำกหลำยประเภท เช่น บ้ำน อำคำร คอนโดมิเนียม ออกแบบ ตบแต่ง ภำยใน และงำนด้ำนสถำปัตยกรรมต่ำงๆ รวมถึงธุรกิจ ด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ให้คำปรึกษำ บริหำรงำน และวำงแผนด้ำนกำรตลำด เป็นต้น

วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นสร้ำงงำนก่อสร้ำงที่มคี ุณภำพ บริกำรเป็นเลิศ ตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำ

พันธกิจ ใช้ประสบกำรณ์ ทักษะกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และเข้ำใจต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ใส่ ใจในทุ ก รำยละเอี ย ดของงำนก่ อ สร้ ำ ง สร้ ำ งงำนก ำรสร้ ำ งที่ มี คุ ณ ภำพ คั ด เลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ มี คุ ณ ภำพ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลของงำนก่ อ สร้ ำ งทุ ก ประเภท ตลอดจนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรก่อสร้ำงใหม่ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


ข้อมูลทั่วไป สถำนะทำงกฎหมำย จดทะเบียนนิติบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2561 ทะเบี ย นเลขที่ 0625560000463 ทุ น จดทะเบี ย น 5,000,000 บำท

สถำนที่ตั้ง สถำนที่ตั้งบริษัท 55 หมู่ 4 ต.ถ้ำกระต่ำยทอง อ.พรำนกระต่ำย

จ.กำแพงเพชร

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


กรรมกำรผู้จัดกำร โครงสร้ำงองค์กร เลขำนุกำร

ฝ่ำยธุรกำร

ฝ่ำยกำรตลำด

ฝ่ำยบัญชี

ฝ่ำยงำนก่อสร้ำงและ วิศวกรรม

ฝ่ำยสถำปัตยกรรมและ กำรออกแบบ

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธุรกำร

นักกำรตลำด

พนักงำนฝ่ำยบัญชี

ผู้รับเหมำ

สถำปนิก

วิศวกร

บุคลำกร

นำยเมธัส เหมือนอินทร์ ตำแหน่ง ผู้บริหำร นำยชำญคฑำ ผิวอ่อน ตำแหน่ง ที่ปรึกษำกำรตลำด น.ส สุชำดำ แจ้งจำรัส ตำแหน่ง ที่ปรึกษำฝ่ำยบัญชี นำยวสันต์ รักแผน ตำแหน่ง นักกำรตลำด นำยอำนุภำพ ถิรศิลำเวทย์ ตำแหน่ง สถำปนิก

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


EXTERIOR ESIGN

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น 6 คูหำ

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น 6 คูหำ

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น 6 คูหำ

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : บ้ำนพักอำศัย 1 ชั้น

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : San Sook Condominium

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : San Sook Condominium

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : Serviced Apartment CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : Siam International Clinic

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : UPS Head Office CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพ : ศูนย์ปฏิบัติธรรม

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนทัศนียภำพ : Municipality Office (Landscape)

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


8-Storey Condominium Phathumwan BKK

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

5-Storey City Hotel BKK

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN EXTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


RENOVATE ESIGN

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


DESIGN RENOVATE Submit by : chonlatus construction

BEFORE

AFTER

DESIGN

DESIGN

งำนทัศนียภำพ : ออกแบบและต่อเติม PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN RENOVATE Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


INTERIOR ESIGN

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


สถำบันโลจิสติกส์ ม.หอกำรค้ำ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


สถำบันโลจิสติกส์ ม.หอกำรค้ำ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


สถำบันโลจิสติกส์ ม.หอกำรค้ำ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

สถำบันโลจิสติกส์ : ม.หอกำรค้ำ

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนทัศนียภำพภำยใน : ออกแบบออฟฟิศ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนออกแบบภำยใน

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนออกแบบภำยใน

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนออกแบบภำยใน

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนออกแบบภำยใน PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนออกแบบภำยใน

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

งำนออกแบบภำยใน

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


งำนออกแบบภำยใน

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

TRUE

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


FEEL CAFE’

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

New restaurant in town

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


d'Edge Thaodien , HCMC , Vietnam

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

d'Edge Thaodien , HCMC , Vietnam

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


d'Edge Thao Dien , Ho Chi Minh

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


DESIGN INTERIOR Submit by : chonlatus construction

d'Edge Thao Dien , Ho Chi Minh

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


Mr.Sippawich Kambung M.Eng[Membrane Structures] Anhalt University of Applied Science, Germany M.Arch[Architecture] Chulalongkorn University B.Arch[Architectural Technology] Rajamagala Institute of Technology krafstudio@gmail.com 061-8210858 CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


ONSTRUC TION

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CONSTRUCTION Submit by : chonlatus construction

CHONLATAS

WWW.CHONLATAS.COM


PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY


CHONLATAS CONSTRUCTION

คิดถึงงำนก่อสร้ำงคุณภำพ คิดถึงเรำ

PROFILE COMPANY TEL : 062 – 198 -9886

CONTACT CHONLATAS COMPANY

Present Update  
Present Update  
Advertisement