Page 1

ทัวร์ 5 จังหวัด เพลินตา เพลินใจ

สุขนี้ อีก ยาวไกล


เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ชุมชนริมฝั่งแม่น้าโขงที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้เนิ่นนานร่วมศตวรรษ เพิ่งจัดงานฉลอง "100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณริมฝั่งโขง" ไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้ ด้วยบรรยากาศเงียบสงบแบบเมืองชายแดน ห้องแถวเรือนไม้เก่าคร่้าคร่า ร้านกาแฟกับมุม หนังสือเล็ก ๆ รวมทั้งผู้คนที่เป็นมิตร ยิ้มแย้ม เปี่ยมด้วยอัธยาศัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ให้มาเยือนหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดหายไปในสังคมเมืองสมัยใหม่


อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติลาดับที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ เหนือที่ราบกว้างใหญ่บนยอดภูสูง 1,200 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง งามตาด้วยทิวสน เรียงรายนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่นชอบภูกระดึงเพราะความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีหน้า มาจุดชมทิวทัศน์มากมายหลายจุดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักคือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นและจุดชมพระ อาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักทั้งยังมีน้าตกขนาดกลางและขนาดเล็กที่สวยงาม เช่น น้าตกถ้าใหญ่ น้าตกวังกวาง น้าตกธารสวรรค์ ฯลฯ อีกทั้งสภาพป่าที่มีทั้งป่าสนเขา ป่าดินเขา ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ทาให้มีพรรณ ไม้แปลก ๆ สวยงาม ในยามดอกไม้ป่าสะพรั่งบานเปรียบเสมือนกับอุทยานบนสรวงสวรรค์


วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือ "วัดพระแก้ว" กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวงในบริเวณพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกๆ ของ ประเทศที่เปิดเผยออกสู่สายตาของชาวโลกเมื่อแรกเริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นในประเทศไทยเมื่อ 50 ปีก่อน นอกจากความสาคัญในฐานะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร "พระแก้วมรกต


เกาะช้างจังหวัดตราด เกาะช้าง เกาะใหญ่สมชื่อ เลื่องลือด้วยหาดทรายงามน้้าสวยใสกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล หลากหลายและความสะดวกสบายที่ครบครัน


เกาะกูด จังหวัดตราดเกาะขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดตราด รองจากเกาะช้าง คือผืนแผ่นดินแห่งสุดท้ายในน่านน้าทะเลตะวันออกของไทย ธรรมชาติบนเกาะซึ่งเป็น ภูเขายังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยผืนป่า แน่นขนัดด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้วยทาเลที่อยู่ห่างจาก แผ่นดินใหญ่ค่อนข้างมาก ตะกอนเดินจากบนฝั่งแผ่มาไม่ถึง ทาให้น้าทะเลบริเวณเกาะกูดใสสะอาด รวมทั้ง หาดทรายบนเกาะกูดเองและตามเกาะบริวารก็ขาวสวย สะอาดตา จนได้รับการเรียกขานว่า "อันดามันทะเล ตะวันออก"


ตากอากาศหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลเมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายใต้เสร็จใหม่ ๆหัวหิน รุ่งเรืองเฟื่องฟูในฐานะเมืองพักผ่อนชายทะเลระดับแนวหน้าของชนชั้นสูงอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนจะซบ เซาเสื่อมโทรมลงไปเมื่อแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศทางภาคตะวันออกได้รับความนิยมแทนที่ทว่าความ รุ่งเรืองของสถานตากอากาศหัวหินนั้นไม่มีวันตาย


อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง เป็นอุทยานแห่งชาติลักษณะเป็นเทือกเขา และภูเขาสูงสลับซับซ้อนสถานที่เที่ยวยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติ แห่งนี้ ได้แก่บริเวณห้วยน้าดัง (ดอยกิ่วลม)ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลหมอกที่งดงามยิ่งใน ประเทศไทยสามารถ มองเห็นดอยเชียงดาวรวมทั้งรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกอันสวยงามในช่วง เช้าตรู่ไดใน ช่วง ปลายฤดูหนาวที่ดอกไม้กาลังบาน บริเวณดังกล่าวจะทวีความงดงามมาก ๆ


อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เหนือภูเขาสูงสลับซับซ้อนหลายลูก อันได้แก่ ดอยสุเทพ ดอยบวกห้า และดอยปุย เป็นแหล่งกาเนิดของต้น น้าลาธารลาห้วย เช่น ห้วยแก้ว ห้วยช่างเคี่ยน ห้วยแม่ปาน ที่ไหลลงสู่แม่น้าปิง และน้าตกงามอีกหลายแห่ง ได้แก่ น้าตกมณฑาธาร น้าตกแม่สา เป็นน้าตกที่สวยงามมาก น้าตกตาดหมอก-วังฮาง น้าตกตาดหมอกฟ้า น้าตกมหิดล น้าตกศรีสังวาลย์ น้าตกผาลาด และน้าตกห้วยแก้ว ยังมีหน้าผาอันเป็นจุดชมทิวทัศน์หลายแห่ง โดยเฉพาะยอดดอยปุยซึ่งเป็นป่าสนเขา มองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งยังสามารถเยี่ยมเยือนหมู่บ้านชาว ไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ม้ง เย้า อาข่า ลีซอ มูเซอ ได้สะดวก เพราะมีทางเดินไปถึงทุกหมู่บ้าน บนเส้นทางขึ้น สู่อุทยานฯ ยังมีจุดแวะน่าสนใจอย่างอนุสาวรีย์ครูบาศริวิชัย และพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งประดับ ประดาด้วยดอกไม้นานาพรรณงดงามตระการตา


Tip 5 จังหวัด เพลินตาเพลินใจ  
Advertisement