Page 1

KHAOYAI


KHAOYAI วันหยุดยาวนี้หลายๆคนคงกำ�ลังหาทริปไปพักผ่อนกัน เราเลย ขอแนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวที่ธรรมชาติที่มีบรรยากาศดีแล้วการ เดินทางจากกทม.หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ยังสะดวกไม่ไกลเกินไป แถมยั ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ แ พงอี ก ด้ ว ยไม่ ค วรพลาดที่ จ ะไปลองสู ญ บรรยากาศธรรมชาติ แ ละได้ เ ห็ น ผื น ป่ า เที่ ย วเขี ย วขจี ด้ ว ยพื้ น ที่ ที่ กว้างใหญ่มากมาก วันนี้เราจะมาแนะนำ�สถานที่ท่องที่ในอุทยานแห่งชาติที่เป็น ที่แรกของประเทศไทย นั้นก็คือ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” นั่นเอง


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแรกของ ประเทศไทย มีอาณาเขตรอบคลุม 11 อำ�เภอ ของ 4 จังหวัด คือ อำ�เภอมวกเหล็ก อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำ�เภอปากช่อง อำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา อำ�เภอนาดี อำ�เภอ กบินทร์บุรี อำ�เภอประจันตคาม อำ�เภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และ อำ�เภอปากพลี อำ�เภอบ้านนา อำ�เภอเมืองจังหวัด นครนายกได้รับ สมญานามว่าเป็นอุทยานมรดก ของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นผืน ใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ในส่วนหนึ่งของดงพญาเย็น หรือ ดงพญาไฟในอดีตประกอบด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน หลายลูก เป็นแหล่งกำ�เนิดของ ต้นน้ำ�ลำ�ธารที่สำ�คัญ หลายสาย เช่น แม่น้ำ�นครนายก และแม่น้ำ�มูล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และ สัตว์ป่านานาชนิด เช่น ช้างป่า กวางป่า เก้ง กระทิง เสือ ตลอด จนมีลักษณะ ทางธรรมชาติที่สวยงามมีเนื้อที่ 1,353,471.53 ไร่ หรือ 2,165.55 ตารางกิโลเมตร เห็นแค่พื้นที่ก็น่จะรู้ว่ากว้างขนาดไหนวันนี้เราจะพาคุณไป ชมบรรยากาศรอบคราวๆของที่นี่ดู


จุดชมทิวทัศน์ กม. 30 ที่แรกของวันนี้คือ จุดชมทิวทัศน์ กม. 30 จุดชมทิวทัศน์ หัวเขากิโลเมตรที่ 30 มีพื้นอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 680 เมตร จากระดั บ น้ำ � ทะเลสามารถชมทิ ว ทั ศ น์ ด้ า นทิ ศ เหนื อ ของอุ ท ยาน แห่งชาติได้ในบริเวณกว้างและสวยงามมองเห็นเทือกเขาสลับซับ ซ้อน แม้แต่ทุ่งนาหมู่บ้านท่ามะปรางที่อยู่ห่างไกล

KHAOYAI


KHAOYAI


หอดูสัตว์หนองผักชี ที่ที่สองคือหอดูสัตว์หนองผักชีนี้ท่านจะได้พบเห็น พื ช พั น ธุ์ ห ลากหลายชนิ ด แล้ ว ท่ า นยั ง อาจจะพบเห็ น ร่ อ งรอย ของสั ต ว์ ป่ า ตามต้ น ไม้ ห รื อ บนพื้ น ดิ น และถ้ า ท่ า นเดิ น ศึ ก ษา ธรรมชาติกันอย่างเงียบๆแล้วท่านอาจจะได้พบเห็นนกเงือกชะนี ไก่ฟ้ากระรอกดงและนกนานาชนิด ดังนั้นจึงควรลองเดินศึกษา ธรรมชาติตามเส้ น ทางนี้ ด้ วยความสงบและให้ สั งเกตธรรมชาติ รอบข้างท่านอาจจะพบเห็นสัตว์ป่าดังกล่าวได้ไม่ยากบรรยากาศ ของที่นี้เห็นเป็นทุ่งหญ้ากว้างมาก

KHAOYAI


KHAOYAI


หอดูสัตว์มอสิงโต ที่ที่สามคือ หอดูสัตว์มอสิงโต เป็นชื่อที่เรียกกันตามแคมป์ ทหารอเมริกันที่เคยใช้ที่นี่เป็นกิจกรรมทางทหาร หอดูสัตว์นี้ใช้เป็น ที่สังเกต และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าสามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้ ง่าย เช่น กวาง เก้ง หมาไน หรือบางโอกาสก็มีโอกาสที่จะพบช้าง ป่ า มากิ น ดิ น โป่ ง ได้ ไ ม่ ย ากนั ก ในช่ ว งเย็ น ๆจะสามารถพบเห็ น นก เงือกได้บ่อยที่หอดูสัตว์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงเป็นอีกจุด หนึ่งที่เหมาะต่อการสังเกตศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า การเดิน ทางเข้าไปที่หอดูสัตว์จะต้องกลับออกมาก่อน 18.00 น. และห้าม ค้างคืนที่หอดูสัตว์มอสิงโต เราได้เก็บภาพบรรยากาศของที่นี่มา ให้ชมกัน

KHAOYAI


KHAOYAI


จุดชมวิวผาเดียวดาย ที่สุดท้ายคือ เสน่ห์อีกอย่างของการมาเที่ยวเขาใหญ่ คือ การได้เข้าไปเยือนจุดชมวิวบนหน้าผาที่สวยที่สุดบนเขาใหญ่นั่น คือ “ผาเดียวดาย” นั่นเอง ยิ่งถ้าคุณขึ้นมาตอนเช้าหรือตอนเย็น เท่ากับว่าคุณ จะได้ โอกาสขึ้ น ไปชมพระอาทิ ต ย์ ขึ้น ที่ ผ าเดี ย วดาย ด้วยเมื่อมาถึงจุดชมวิวผาเดียวดายจะมีลานจอดรถอยู่ฝั่งขวามือ จอดรถแล้วเดิ น ข้ า มฝั่ ง มาจะพบกั บ ทางเข้ า ไปยั งเส้ น ทางศึ ก ษา ธรรมชาติผาเดียวดาย ซึ่งมีทางเดินอย่างดีให้เดินเข้าไปง่ายกว่า เดิมมาก ตลอดเส้นทางจะมีแผ่นป้ายบอกประวัติความเป็นมา และ เกร็ดความรู้เรื่องระบบนิเวศของป่า เดินเล่นชิลล์ไปสักพัก เหม่อ มองนกมองไม้สัก 15 นาที ก็มาถึงจุดชมวิวจริงๆ พอมาถึงที่ จริงแล้วพูดได้คำ�เดียวว่าสวยกว่าที่เห็นในรูปเยอะ เป็นหน้าผาสูง ลิบ ทอดสายตามองไปเห็นแนวภูเขาสุดลูกหูลูกตาถึงฟากจังหวัด ปราจีนบุรี ยืนอยู่ตรงนี้ขอให้ระมัดระวังทางกันเป็นพิเศษ อย่ามัว แต่ชมวิวเพลินเดี๋ยวจะพลัดตกเขาเอาได้

KHAOYAI


KHAOYAI


Kanjana.

KHAOYAI BOOK  
KHAOYAI BOOK  
Advertisement