Page 1

Kanizsa Törődés… Benépesült a Csótó május utolsó napján; az idősek majálisán még Kanizsa legjobb szenior szakácsát is megválasztották. A címet a gyrost készítő Farkas Jánosné és a halászlémester Zámbó György nyerte. Dénes Sándor polgármester azt mondta, az önkormányzatnak törődnie kell az idősekkel, akik sokat tettek a városért, s itt élték le az életüket.

Fotók: Gergely Szilárd

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIX. ÉVF. 21. SZÁm, 2017. JÚNIUS 2.


Fotó: Gergely Szilárd

a hét száma:

801 A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet az elmúlt hétvégén a Magyar-Szlovén MK Liga idei harmadik fordulójában Gellénházán szerepelt, s a nyolc induló csapat közül a kanizsaiak - Varga Ottó, Horváth Károly és Horváth Szilárd - 801 körös eredményükkel a dobogó legfelső fokára állhattak, így a hat fordulóból álló sorozat közepénél a PSLE biztosan vezeti a ligát. Egyéniben a férfiaknál Varga nyert, Horváth a második, Szobolics János az ötödik lett, a nők mezőnyében Pölöskeiné Hertelendi Erika győzött.

Táncoló lelkek Remekművek szólaltak meg a romantika korából a Zala Szimfonikus Zenekar koncertjén a Medgyaszay Házban. Erre a hangversenyre a zeneirodalom legzseniálisabb műveiből jobbára könnyedebb, népszerűbb darabokat válogatott a zenekar, amelyet Sándor János vezényelt. Tóth László zongoraművész, a ZSzZ vezetője azt mondta, a kanizsai, keszthelyi, egerszegi muzsikusokból álló csapat igazi örömzenét hozott Kanizsára, amelyért hálás is volt a publikum. A Kán-kán alatt például, az arcokra ülő derű okán, joggal feltételezhetjük: a lelkek táncoltak…

VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE Fotó: Gergely Szilárd

Nyitott kapuk Nyitott kapukkal várták a gyereknapon a katasztrófavédők a családokat országszerte, így Kanizsán is. Az apróságok mindent megnézhettek, kipróbálhattak, épp csak el nem indították a tűzoltókocsit…

IMPRESSZUM:

Kanizsa

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Felelős szerkesztő: Péter Árpád. Kiadja a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. A szerkesztőbizottság elnöke: Dóró János. Kiadó és szerkesztőség: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 8., telefon: 93/787-050. Felelős kiadó: Belasics Katalin ügyvezető. Nyomda és terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Terjesztésért felelős: Pénzes Tamás 20/981-31-44, reklám-marketing: Tóth Tihamérné 20/519-53-05. Megjelenik: 21.500 példányban. ISSN 0865-3879.

2 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

EZ VOLT A HÉT


A nyárnak fényes ünnepe… Háromezer embert kereszteltek meg a legelső pünkösdkor – azon a napon, amikor – Jézus Krisztus ígéretét beteljesítve – a Szentlélek a Földre szállt. Az Anyaszentegyház születésének ünnepe a népi kultúrában és az egyes művészeti ágakban egyaránt tetten érhető. A festőművészet különös sajátossága, hogy Krisztus mennybemenetelét eleinte együtt ábrázolták a Szentlélek kiáradásával, holott két különböző ünnepről van szó. Amikor a pünkösd már önálló témaként is megjelent, kialakult az a szimbolikája, amit a kortárs művészek ma is ugyanúgy használnak, mint több száz évvel ezelőtt Tintoretto, Rubljov, Giotto vagy Duccio. – A pünkösdi alkotások legfontosabb motívuma a Szentlélek galambként történő ábrázolása – mondja Lehota M. János. – Ezen túl a festményeken szereplő alakok – többnyire Mária és a tanítványok – feje felett van egy aprócska lángnyelv, ami a Szentlélek általi megvilágosodást jelképezi. Az esztéta a színhasználatra is felhívja a figyelmet: a Szűzanyát szinte kivétel nélkül piros ruhá-

ban és kék palástban látni a különböző festményeken. Míg a piros a bűnbocsánatra utal, addig a kék – egyebek mellett – az angyalok, illetve a kereszténység szimbóluma – az Európai Unió zászlajának színe is innen ered. – Már a középkori ikonok többségén is piroskék öltözetben festették meg Máriát, majd a XVI. században Pius pápa ezt kötelezővé is tette. Sőt, kikötötte, hogy a művészek a palásthoz csakis ultramarin kéket használhatnak, aminek azokban az időkben igencsak borsos ára volt – teszi hozzá. Az elmúlt évszázadokban sokakat megihletett a pünkösd, amely már-már drámaian jelenik meg El Greco azonos című festményén. A kötelező szimbólumok ugyanúgy megtalálhatók rajta, csak „grecosan”: különleges stílusának köszönhetően alakjai szinte lángba borulnak.

Hasonlóan katartikus, az érzékekre ható előadást ígér Nagykanizsa Város Vegyeskara is, amely szombaton második alkalommal ad pünkösdi koncertet az esti szentmise után a Felsőtemplomban. – Mivel a húsvéti ünnepkörben koncertek helyett passiójátékok vannak, egy pünkösdi előadáson óhatatlan, hogy ne idézzük fel újra a nagyhét eseményeit, Jézus kereszthalálát, majd feltámadását – véli Cseke József karnagy. A szakrális alkotások a belső, lelki elmélyülést segítik, ilyenek például Mendelssohn motettái, Bor tniansk y or todox Kerub-himnusza vagy Orbán György D-dúr Ave Maria című zeneműve. A Várpalotai Bányász Kórussal közös fellépésen sok más mellett ezek is felcsendülnek, csakúgy, mint a tavaszt és az életet igenlő darabok, amelyek illeszkednek az ünnep öröméhez. A pünkösdi koncerteknek egyébként nagy hagyománya volt régen Nagykanizsán. Ilyenkor valósággal felpezsdült a társadalmi élet – Kardos Ferenc néprajzkutató a XVIII. századot hozza példaként. – Pünkösd az egyház születésének ünnepe is,

Részlet a Zalai Közlöny 1900-ban megjelent pünkösdi vezércikkéből: „És ha valaha béke lesz a világon: nem a hamis próféták fogják azt megteremteni, hanem a szegények és a gazdagok ezredéves osztályharcát igazságosan eldöntik majd azok a tanítások, melyek 1900. év előtt Pünkösd napján hangzottak föl először ama 72 tanítvány ajkain. Ez Pünkösd ünnepének örök tartalma, ez által vált a nyárnak fényes ünnepe az e világi és a másvilági élet boldogságának szimbólumává.”

A HÉT TÉMÁJA

El Greco Pünkösdje. Az alakok szinte lángba borulnak

ebből az alkalomból a kanizsai ferences szerzetesek homokkomáromi zarándoklatot tartottak kétszáz évvel ezelőtt pünkösd keddjén – mondja. – De ekkor ünnepelt a város népe is: bálok, koncertek és esküvők sokaságát szervezték pünkösd napjaira. Ezen a vidéken is választottak pünkösdi királyt és királynét, de ez a hagyomány napjainkban már inkább csak látványos fesztiválelem, és kevés köze van a régi, termékenységhozó rítusokhoz. Ma már arra is kevesen emlékeznek, hogy Zalában a pünkös-

döt zöldfarsangnak is hívták, és a szentelt zöld ág körbehordozása – ahonnan a különös név is ered – mára szintén feledésbe merült. A húsvét utáni ötvenedik napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, akinek oltalmát gyakran kérik a kórházak dolgozóira, s kérték valaha az ispotályosokra – Nagykanizsán azokra is, akik a mai Honvéd Kaszinó helyén a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig működő Szent Márton-kápolnában végezték áldozatos munkájukat. NEMES Dóra

2017. 06. 02. | 3


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet / Főépítészi csoport / megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

tetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni), Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti, A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkor- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5. mányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák KriszAz irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő tina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy Személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalat Főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása, 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező), Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt. Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.

Elvárt kompetenciák: Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség. Nagyfokú terhelhetőség. Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 1. naptól.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. szeptember 5. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu irányadó. / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu minta szerint), honlapon szerezhető. A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél, Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartal- Nagykanizsa, 2017. május 26. Dr. Gyergyák Krisztina mazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti bün- jegyző

4 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

önkormányzat


Bérmálás és konfirmáció is volt az elmúlt hétvégén Nagykanizsán. A Felsőtemplomban hetvenheten bérmálkoztak. A fiatalokkal Balás Béla emeritus püspök osztotta meg az ünnepről gondolatait. A kaposvári egyházmegye nyugalmazott püspöke hangsúlyozta: ahhoz, hogy valaki ne csak fizikai testként legyen a világban, magába kell fogadni a Szentlelket, a bérmálás pedig ezt teszi lehetővé. A fiatalok hitoktatóik segítségével éveken át készültek arra, hogy a krisztusi közösség felnőtt tagjaivá váljanak. Balás Béla egyebek mellett azt is mondta nekik: „Jézus Krisztusra nem emlékezni kell, nem hittanos tananyag, amit be kell magolni, hanem vele kell élni, eggyé válni. Valamit csinálni kell – programja van a földi életnek. Nem kibírni kell ezt, hanem tenni valamit. Ahogy a Bibliában is olvashatjuk: menni kell nyughatatlanul a világ végéig, és megtalálni, hol van még, akit nem szerettem, akinek nem szereztem egy jó napot?” A református gyülekezet ünnepi istentiszteletén négy iskolás és öt felnőtt tett konfirmációi fogadalmat – ők most vasárnap, pünkösdkor részesülhetnek először az úrvacsora szentségében. „Hitünkben erősít meg Isten” – ezt jelenti a konfirmáció, amely nemcsak a konfirmandusok, hanem az egész gyülekezet életében fontos pillanat. - Egy olyan pillanat, amit meg kell ragadni: Krisztus megszólít, és magával hív. A konfirmációban erre válaszolok: igen, Uram, itt vagyok és elkötelezem magam melletted. Szeretném, ha befogadnál – fogalmazott Hella Ferenc lelkipásztor. A kilenc konfirmandus különböző gyülekezeti alkalmakon és személyes találkozókon készült arra, hogy elköteleződjön Isten és az egyház mellett. A fogadalomtételt követően a gyülekezet új tagjai emléklapot, valamint egy énekeskönyvet és egy Bibliát kaptak ajándékba.

Aktuális

Fotók: Gergely Szilárd

Még közelebb Krisztushoz

2017. 06. 02. | 5


Európában ma Magyarországon a legnagyobb a stabilitás makrogazdasági értelemben. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a kanizsai kamara küldöttgyűlésén. Parragh László elmondta: a gazdaság erősödik, a bérek növekednek, ezt a folyamatot pedig folytatni kell. 2010 óta több mint 50 olyan program indult, amit a kamara kezdeményezett, és mára a mindennapok részévé vált. Ilyen például az, hogy a magánszemélyek adóbevallását már az adóhatóság készíti el. Parragh László elmondta: szintén kamarai kezdeményezés a bérfelzárkóztatási program is annak érdekében, hogy visszacsábítsák hazánkba a külföldön munkát vállaló magyarokat. Hozzátette: talán Európában ma Magyarországon a legnagyobb a stabilitás makrogazdasági értelemben.

A kitüntettek és az előadók, elöl középen Parragh László (Fotó: NAKKIK)

Idehaza legnagyobb a stabilitás

A kamarai küldöttgyűlésen részt vett Dénes Sándor polgármester is, aki úgy fogalmazott: az önkormányzat és a kamara közös erőfeszítéseinek köszönhetően egyre nagyobb befektetői érdeklődés mutatkozik a város iránt. Szerinte fontos az együttgondolkodás, az együttműködés, a közös munka Kanizsa gazdasági sikereihez is. Az eseményen elismeréseket is átadtak. Kiváló

Gyakorlati Képzőhely: DélZalai Áruház Zrt., Pintér Edina, Európa- Bútor Manufaktúra Kft. Szakoktatói Nívódíj: Dervalits Balázs. SZKTV-döntős diákok és tanáraik: Izsák Bálint Balázs (épület-, és szerkezetlakatos szakmában 6. helyezést ért el), Baracskai István (épület-, és szerkezetlakatos szakmában 8. helyezést ért el),

gyakorlati képzőhelyük a Heat-Gázgép Kft. volt, gyakorlati oktatójuk: Dolezsár Jácint. Horváth Máté (festő, mázoló és tapétázó szakmában 7. helyezést ért el), gyakorlati képzőhelye a ZÁÉV Zrt. volt, gyakorlati oktatója: Hóbor Ferenc. Év Vállalkozója Díj: Tomasics László. Év Vállalkozása Díj: Z.V.G. Zrt., KM Light Kft., GYGV

Kanizsa Kft., Lenkovics Trans Kft., Műszaki Bolt Bt., Bicsák Nyomdaipari Kft. Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért Díj: Borsos Ferenc, Turzó György. Kamarai Életműdíj: Draskovics György. Városi kitüntetettek, nagyvállalati kategória: E.M.E. Kft., kkv-kategória: Kanizsa Hűtő, Klíma Szolgáltató Kft.

Parti termék, ajándék, nagy választékban, minden alkalomra kapható

a Dekor Kuckóban már új helyünkön, a Zrinyi M. u. 15.

szám alatt várunk szeretettel (a Zrínyi út felől, az Infra Prainer bejárata)

Tel.: +36 30 459 4461 www.dekorkucko.hu 6 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Aktuális


Gyász helyett tisztelgés Hőseink példája ma is fontos és irányt mutató. Ők ugyanis azért küzdöttek, azért áldozták életüket, ho g y Mag yaror s z ág magyar ország maradjon. Erről is beszélt Kiskanizsán, a hősök napi megemlékezésen Cseresnyés Péter államt i t k á r , országgyűlési képviselő. A politikus azt mondta: az ő emlékük és tiszteletük arra kötelez bennünket, hogy mi is ezt tegyük, mert bár most nem fegyverrel jönnek ellenünk, hanem politikai és gazdasági támadásokkal, de a tét ugyanaz, mint oly sokszor az évszázadok során: Magyarország függetlensége és szabadsága. Az elesett magyar hősök ünnepét először kereken 100 éve, 1917-ben, még az I. világháború idején iktatták törvénybe. Mint arra Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő rámutatott: „Ezek a mon-

Aktuális

datok máig hatóan üzennek, és tükrözik egy megalázott, de büszke ország polgárainak gondolatait. A törvényben ez olvasható: a magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-18-as v ilá gháb o r ú alatt, a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket áldozták fel.” Az államtitkár felidézte, hogy később már a II. világégés katonai és civil áldozatai előtt is tisztelegtek ezen a napon, de a diktatúra 40 évig tiltotta az emlékezést. Akkor csak otthon, titokban gyújthattak gyertyát a családok elesett szeretteikért. Vitéz lovag Erdős László nyugállományú honvéd ezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlékezők nem gyászolni, hanem tisztelegni jöttek.

- Nem vészharangokat kongatok- fogalmazott -, de a belső árulások, melyek újra és újra feltörnek ebben az országban, ellenünk törnek európai parlamentekben, arra késztetnek bennünket, ébresztő magyarok! Nyissátok ki szemeiteket és füleiteket! A határokon itt van az özön! Milyen jövőt szánjunk gyermekeinknek? Őseink nem ezért áldozták életüket! A megemlékezés mindkét szónoka arra hívta fel a figyelmet: hőseink példájából erőt merítve ma is meg kell védenünk az ország és a nemzet érdekeit, a magyarok jövőjét. Ezen a napon Bajcsán is megemlékeztek a hősökről. A városrész hősi emlékművét 1935-ben építették egy 1917-ben született törvény alapján. Ez kimondta, hogy minden község méltóképpen örökítse meg azoknak a nevét, akik feláldozták életüket a hazáért. Mint arra Tóth Nándor alpolgármester emlékeztetett, 1935-ben községi

hozzájárulás és egyéni adományok révén létrehozták az I. világháborús bajcsai hősök nevét tartalmazó emlékművet, s attól kezdve ezen a helyen emlékeztek az itteni polgárok, egészen a II. világháború kitöréséig. 1946tól elmaradtak a központi és helyi megemlékezések, de a rendszerváltás után újra szabaddá vált a tiszteletadás. 1992-ben egy újabb, a hősi halált halt elődök nevét megörökítő márványtáblát helyeztek a bajcsai emlékműre. - Ezt az emlékművet a maga elhanyagolt állapotá-

ban elnézték sokan, városvezetők, a városban élő emberek, és jött egy időszak, amikor önök, bajcsaiak azt mondták, nemcsak a városban, hanem Bajcsán is kellene méltó emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a nagy háborúban és a II. világháborúban meghaltak – elevenítette fel a közelmúlt történéseit Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő. A bajcsaiak, mint május utolsó vasárnapján mindig, virágokat hoztak az emlékműhöz, a Rezedák Dalkör pedig a megemlékezéshez méltó dalokat énekelt.

2017. 06. 02. | 7


Június 1június 7.

A Cinema Nagykanizsa műsora jún. 1-7. 17.30 A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja szinkr. amerikai fantasy (153’) jún. 1-5. és jún. 7-én 17.45 WONDER WOMAN 3D szinkr. amerikai fantasy (141’) jún. 1-7. 19.30 ALIEN: COVENANT szinkr. amerikai sci-fi (123’) jún. 1-7. 20.00, 3-4-én 15.00-kor is WONDER WOMAN szinkr. amerikai fatasy (141’) jún. 1-7. 17.30 A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 3D

Programajánló Hevesi Sándor Művelődési Központ Kiállítás a Képzőművészetek Napja alkalmából ­­– Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola. Megtekinthető: június 15-ig. „Az én hobbim” sorozat keretében: Tulok József matchbox gyűjteményének kiállítása Megtekinthető: június 15-ig. Június 2., 17.30 óra „Lone Wanderer” / „Magányos vándor”Ludmila Baitsaeva (Oroszország) képzőművész kiállítása. Megnyitja: Ludvig Klára, a Kendlimajor Művészeti Szabadiskola ügyvezetője. Közreműködik Tiborcz Iván – zongora. Megtekinthető: június 30-ig, az Ősze András Galériában, az intézmény nyitvatartási idejében.

szinkr. amerikai fantasy (153’) jún. 3-5. 15.30 CSÁPI, AZ ÓCEÁN HŐSE szinkr. spanyol animációs film (92’)

Június 2., 18 óra „BLGén” – A Batthyány Lajos Gimnázium diákjainak és tanárainak kulturális kavalkádja. A belépés díjtalan!

Június 4., 11.30 óra –­ Nagy-Magyarország emlékmű A Nemzeti Összetartozás Napja - koszorúzási ünnepség Emlékbeszédet mond: Karádi Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere Koszorúzási szándék bejelentése: 2017. június 2. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy a 93/311-468-as telefonszámon. Június 4. 3. Kanizsai Pünkösdölő 15 óra Pünkösdi köszöntő helyi művészeti csoportokkal. Helyszínek: Polgármesteri Hivatal – Jézus Szíve Plébánia – Hevesi Sándor Művelődési Központ 16 óra Helyi művészeti csoportok bemutatója 17 óra Fitos Dezső Társulat –­­ Falusi színek 19 óra Herzku Ágnes – Bandázom Koncert 21 óra Utcabál a Fantázia tánczenekarral A rendezvény helyszíne: Nagykanizsa, Széchenyi tér (a HSMK környéke)

jún. 4-én 16.00 HATTYÚK TAVA orosz Bolsoj Balett

Ezt ajánljuk!

Szép balett és páratlan zenemű Az 1877-es ősbemutatón megbukott, napjainkban pedig az egyik legkedveltebb klasszikus darab a balettirodalomban. Csajkovszkij első balettjét, A hattyúk tavát most a mozivásznon láthatják a műfaj kedvelői. A moszkvai Bolsoj Balett 2015-ös előadása erőteljes, érzelemdús, lélegzetelállító jelenetekkel teli, ami nem véletlen, hiszen a történet az egyik legszebb orosz romantikus mese. Egy titokzatos tó partján a holdfényben találkozik Siegfried herceg Odette-tel, az elátkozott hattyúlánnyal. A herceget lenyűgözi a lány szépsége, és örök hűséget esküszik neki. Későn ébred rá, hogy a sorsnak más terve van vele...

8 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Kultúra


Postcrossing: cserélj képeslapot! Szelfi a tengerparton, napszemüveges szmájli, tegelés, majd megosztás – mindössze pár perc elég, hogy a nagyvilág tudtára adjuk: hol, kivel és mennyire érezzük jól magunkat, mellesleg pedig üdv mindenkinek. Hol van már az a világ, amikor elbattyogtunk a postára vagy valamelyik szuvenírboltba; a rokonok és ismerősök számbavétele után ipari mennyiségben vásároltunk képeslapokat; végigkotortuk a táskát toll után, majd tollat kunyeráltunk a postáskisasszonytól; remegő kezekkel címeztünk („Hányas is a házszám?”); bélyeget nyaltunk, és végül több napos – vagy akár több hetes – útjára eresztettük a küldeményt? Nos, ez a világ még nincs teljesen leáldozóban: a képeslapküldés szertartásos aktusa – ahogy mondani szokás – nem tűnt el, csak átalakult. Egyik új formája a postcrossing, amely világszerte hódít. – Minden egyes képeslap egy új felfedezés – állítja Benke Dániel, akit három évvel ezelőtt ejtett rabul ez a hobbi. – Még az egyetemen hívta fel rá a figyelmünket az egyik oktatónk, mondván jó lehetőség a nyelvgyakorlásra, de nekem még az is tetszik benne, hogy rengeteg érdekességet meg lehet tudni az egyes országokról. Persze, a mai világban azért még ez sem megy teljesen internet nélkül: ahhoz, hogy valaki bekerüljön a képeslap-körforgásba, regisztrálnia kell a

Kultúra

postcrossing honlapján, majd az adatok kitöltése után a rendszer véletlenszerűen kidob egy címet. Amikor a képeslap célba ér, a címzett regisztrálja azt az oldalon, esetleg pár sorban meg is köszöni, de Még mondja valaki, hogy kivesztek a képeslapok! (Fotók: Jancsi László)

egyéb interakció nem alakul ki a felhasználók között – a postcrossing célja ugyanis nem az ismerkedés, hanem a cserebere. – Jelenleg 104 darabos a gyűjteményem, és majdnem ugyanennyi képeslapot adtam fel – meséli a kanizsai könyvtár munkatársa. – És ha már statisztika: eddig 36 országgal kerültem kapcsolatba, és az elmúlt három év alatt mindössze három képeslap veszett el a nemzetközi posta útvesztőiben, ami nem is rossz arány, tekintve, hogy vannak lapok, amik akár tízezer kilomé-

tert is megtesznek, mire a címzetthez érnek. Egyes helyeken kifejezetten nagy rajongótábora van a postcrossingnak: a le gtöbb fe lhas ználó Németországban és Oroszországban él, így a képeslapok nagy része innen, illetve ide érkezik. Dani kollekciójában – az európai államok mellett – akad mexikói, tanzániai és dél-koreai lap is. A fiatalember a profilján beállította, milyen nyelveken beszél, így a kommunikáció nem jelent akadályt, annak pedig külön örül, ha valaki egykét szót a saját nyelvén is ír.

Lengyel-magyar két jó barát. Benke Dániel a Lengyelországból kapott, gólyás lappal – Ekkora távolságból még a leghétköznapibb történet, akár egy rövid időjárás-jelentés is kuriózumnak számít – mondja. – A mindössze pár soros írások ugyanakkor néha egészen különleges élethelyzeteket sejtetnek. Kaptam egy lapot valakitől, aki egy olyan sziget mellett él, ahová geológusokon kívül még senki nem tette be a lábát. A szakemberek azt kutatják ott, milyen lehetett az érintetlen természet állapota, még az ember beavatkozása előtt. Dani nagy rajongója a történelemnek, így elsősorban az ilyen témájú darabok a kedvencei. Az egyiken a Kreml látható 1913-ban, egy másikon

pedig a törökök atyja, Kemal Atatürk. Lengyelországból olyan lap is érkezett, amire a feladó azt írta magyarul: „ Lengyel, magyar – két jó barát...”. A kanizsai postcrosser maga is szorgalmasan küldözgeti a képeslapokat, havonta öt darabot ad fel. – Kezdetben némi fejtörést okozott, honnan szerezhetnék olyat, ami Kanizsával kapcsolatos – idézi fel Dani. – Egyszer aztán véletlenül kiderült, hogy a múzeumban lehet ilyeneket kapni. Van, amelyiken a Vasemberház páncélosa, Sissi szobra vagy épp az Erzsébet tér látható. Egyszer Amerikába is küldtem egyet, azon a Testvérvárosok kútjának velocipédes alakja szerepelt. A címzettnek annyira megtetszett a szobor, hogy visszajelzett, és megkért, meséljem el neki az alkotás történetét. NEMES Dóra

2017. 06. 02. | 9


Egyéjszakás kaland Tudunk valami jobbat egy szeretkezésnél? Persze, a kettőt. A héten azonban rátaláltunk valami ennél is izgalmasabbra. Ha az ember jól csinálja, kéjesen szép (ennek a szónak, másként írva, még jelentősége lesz) s olykor gyötrelmes egyéjszakás kalandja lesz.

PÉTER Árpád

Ugye, ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy míg Micimackó, mint minden medve, a mézet szereti - a magyar pedig halogatni a dolgait. Pató Pál úr nemzete – tisztelet a kivételnek – az erős hajrában hisz, a táv nagy részén csak utazik a mezőnnyel, tán úgy helyesebb, alibizik, mint a magyar futballista a tét nélküli meccsen. Május végén általában vihar van. Lelki, családi, gazdasági. Rájövünk – már aki rájöhet -, hogy tavalyelőttről, mostanában ráadásul az inflációtól megkímélten, forintok duzzadnak a SZÉP-kártyánk különböző zsebeiben. (Hogy ki volt az, aki egy kártyában zsebeket látott, nem tudom, de mindegy is, amióta sok évvel ezelőtt megnyirbálták a pszichiátriai ellátórendszert, sok ilyen szaladgál a nyílt utcán, végül is bárki lehetett.) Szajkózza a média, már hetekkel a céldátum előtt, hogy menj, üdülj, egyél, vagy – ha nincs is – csinálj magadnak szabadidőt, hogy elkölthesd a béren kívüli juttatást, különben visszautalják a pénzt a munkáltatónak, az meg, ha gyakran jön az sms nem várt bevételről, még a végén elgondolkodik, kell-e ennek a sok léhűtőnek cafeteria, ha arra sem képes, hogy az „ingyen pénzen” elmenjen egy hosszú hétvégére, és ott egyen lazacot homárral, hogy fogyjon el végre a lejáró kerete. Idén Pató Pál úr hozzánk (is) költözött, így május utolsó előtti napjának éjszakáján lázas szálláscasting kezdődött, különböző, erre a célra szakosodott portálok vallatásával. Kitaláltuk ugyanis, hogy, mivel a SZÉP-kártyáról utalni is lehet, nem szükséges, hogy a szállodában húzzák le a pénzt, hát lefoglalunk egy kellemes pecót valamikorra, így legalább tényleg elmegyünk szabadságra, és megszabadulunk a pénzköltés – szó szerinti – kényszerétől is. No, találtunk is több száz, a gondolatainknak megfelelő kártyaelfogadó helyet, Pesten olyat is, ami egy hétre két személynek, kaja nélkül majd’ egy millióba került volna. Persze, szűkítettük kört, közben rohamosan teltek a percek, beköszöntött május 31., amely arról nevezetes, hogy a nap végén egészen egyszerűen elveszted a tavalyelőtti keretedet. Azt hittük, találmányunk a pénzköltés módszerére – előleget fizetsz, megmentve a lét – annyira zseniális, hogy némi szabadalmi olta-

10 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

lomdíj fejében be is kell jelenteni a megfelelő hivatalban, de a néhány órányi lázas vizslatás közben rá kellett jönnünk, a fél ország ezt csinálja. A szállásfoglaló gyűjtőoldalak ugyanis mutatják, hogy jelenleg az adott hotel, panzió kínálatát mennyien tanulmányozzák, s azt is regisztrálják, hogy aznap mennyien foglaltak. A számokból az jött ki: ez az év leghosszabb éjszakája – még ha csillagászatilag nem is -, mert mindenki próbálja a SZÉP-keretét elkölteni. Az, ugye, nem normális, hogy éjfél után alig húsz perccel egyes szálláshelyek már a sokadik napi foglalásuknak örülhettek. Hogy Magyarországon ennyi embernek egyszerre még soha nem volt egyéjszakás kalandja, az tuti. A trendet látva Casanova is megnyalta volna. Mármint mind a tíz ujját. A dolog a választás/foglalás után már kön�nyed és elegáns volt, igaz reggel lett. A rendszer annyira jó, hogy azonnal jön a visszaigazolás ímélben, te meg, anélkül, hogy bárkinek is meg kéne magyaráznod, nem azért akarsz két hónappal előre irdatlan összeget átutalni előlegként, mert épp’ megkaptad Sorostól az apanázst a legutóbbi felforgatásért, hanem csupán kései forintmentési akcióban vagy (mint az MNB, amikor a tőzsdeguru kicsit meghintáztatta az árfolyamot), szóval, anélkül, hogy beszélnél valakivel, néhány kattintással célba röppented a tavalyelőttről megmaradt keretedet, azzal a kéjes tudattal, hogy a hajrá megint jól sikerült, s hurrá, előbb-utóbb nyaralunk. Az egyéjszakás kaland – jól sült el. Ha lehet, jövőre is, meg azután is így csináljuk, mert az adrenalin jó. Elhatározásunkat Brüsszel azonban valószínűleg keresztülhúzza, mert nem tetszik az ott székelő mukiknak a cafeteria (sem). Hogy ezután mi lesz? Legfeljebb bankkártyával fizetünk, s ráérősebben válogatunk, ha nyaralni indulunk. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy a magyar turizmus – amelynek belföldi ága a SZÉP-kártya miatt az utóbbi években szárnyal – láblövést kaphat. Azon gondolkodom, miután mi megtaláltuk a játékunkat, mit ajánljunk a brüsszelieknek, ők mivel játszanak? Na, azzal… Ne velünk.

Szellem


Tolni, tekerni, szembe menni?

Városi kerékpáros 1x1

Itt például nem kell tolni, de biciklivel elsőbbséget kell adni, amit a tábla is jelez (Fotók: Jancsi László)

Kétirányba lehet közlekedni? Tekerni, vagy tolni kell az átvezetésen? Kinek van elsőbbsége? Több olvasói kérdés, hozzászólás érkezett szerkesztőségünkbe a kanizsai kerékpáros közlekedésről szóló korábbi írásunk kapcsán. Rendőri segítséget kértünk a válaszokhoz. Nemrég írtunk a Rozgonyi utcai kerékpáros sávon való közlekedésről, arról, hogy a sárga vonalon belül, az autós forgalommal szemben is haladhatnak a kétkerekűek. Felvetődött a kérdés, hogy csak egy irányban? Nos, a válasz: igen. A kihelyezett táblák szerint a felfestett kerékpársávon csak az autós forgalommal szemben, vagyis az Erzsébet tér irányából a Sugár út felé mehet biciklis. Ellenkező irányba, vagyis az Erzsébet tér felé, az úttesten, a jobb-

magazin

ra tartás szabályát figyelembe véve lehet kerekezni a Rozgonyi úton, mondta a Kanizsának Kulik Károly, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője. Az autósok és a kerékpárosok balesetmentes közlekedé sét az elmúlt években figyelemfelhívóbb útburkolati jelek felfestésével igyekeztek segíteni. A kerékpárutak és az autóközlekedésre szolgáló utak kereszteződésénél például pirossal tervezteti és kivitelezteti a város az útburko-

Le is út, fel is út? Nos, nem. A Rozgonyi utcai szűk biciklisávban csak egy irányban lehet bringázni lati jeleket. Ezzel is jelezni kívánják a gépjárművezetőknek: ha egy védett, vagy mellékútra kanyarodnak, akkor esetlegesen ott keresztezni fogják egy kerékpáros menetirányát, akinek elsőbbséget kell adniuk. Ilyen, pirossal felfestett útburkolati jelek láthatóak például a Petőfi és a Vár úton is. A korábban készült kerékpárutaknál igaz nincsen piros felfestés, de például a Hevesi utcában,

vagy a 7-es főúton a Virág Benedek utcánál, valamint a Fő úton is az egyenesen haladó kerékpárosnak van elsőbbsége a kanyarodó közlekedővel szemben, hangsúlyozta az osztályvezető. A KRESZ a kerékpárosok közlekedését abban is szabályozza, miszerint a zebrán tolni kell a kétkerekűt. A Huszti téri körforgalomnál két zebra mellett kerékpáros átvezetés van felfestve, itt lehet tekerni a

kétkerekűeket, persze figyelembe véve az elsőbbségadási kötelezettséget. Sok esetben az autós dudaszó akkor harsan fel, ha a biciklis váratlanul, balesetveszélyesen hajt a gépjármű elé. A közlekedésben – legyen az kerékpáros vagy autós - végeredményben a lényeg: a szabályokat betartva, körültekintően haladjunk, nem adva munkát a rendőröknek és a mentőknek. VUK Anita

2017. 06. 02. | 11


Mű vagy élő? – Tiltják-e a papok? - Az élőnek élő jár! – Már menyasszonyi csokrokat

„A virággal bevonul a term Már az antik görög világban és a római birodalomban is használtak a díszítéshez mesterségesen előállított növényeket abból az egyszerű okból, hogy azok nem hervadnak el. Akkoriban csontból, agancsból, fémből készítették, míg Kínában selyemből. Európában a XII. századtól terjedt el a művirágok divatja, míg a napjainkban kaphatók térhódítása néhány évtizedes múltra tekint vissza. A környezetszennyezés növekvő mértékéről egyre többet hallhatunk a médiában. Ennek kapcsán az egyik hírportálon arról olvashattunk, a papok arra kérték a híveket, ne vigyenek művirágot a templomba, temetőbe, mert az környezetszennyező, előállítása megterhelő lehet ökológiai szempontból, a lebontására pedig évtizedekre van szükség. A Kanizsa körbenézett, mekkora a divatja Kanizsán a művirágoknak, s hogyan vélekednek erről a város plébánosai. – Természetvédelmi szempontból mindenben harcolunk a

műanyag ellen. Valamikor a templomba is vittek művirágot a hívek – válaszolta Szűcs Imre, a Jézus Szíve templom plébánosa. – Az egyháznak nincs kifejezetten előírása arra, hogy nem lehet művirágot vinni, a papok elsősorban az ízlésfejlesztés miatt próbálnak hatással lenni a hívekre. Nem szeretnék senkit megbántani, de az élőnek élő jár. Hiszem, hogy az élő Krisztus jelen van az oltáron, hát ne művirágot vigyek neki. Anyák napjára se mű-, hanem élő virágcsokrot adok. A virág a szeretetünk

Szűcs Imre: Hiszem, hogy a szeretet él! Novák Istvánné és Fata Józsefné a Szent József-templomot díszíti, természetesen élővirággal kifejezése, és az nem mű, hanem igazi, élő. Természetes, hogy a virág egyszer él, aztán elpusztul és lebomlik. Ellenben a műanyag akár több száz évig is megmaradhat. Egy virágokkal kapcsolatos történetét is megosztotta velünk az atya. Amikor egy somogyi faluba,

12 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Tapsonyba helyezték, nagyon kevés ház ablakában látott virágot. S amikor muskátlit tett az ablakba, azt mondták neki a hívek, hogy úgyis ellopják. Ha azért viszi el valaki, hogy nála is legyen az ablakban virág, akkor vigye, örülnék neki, válaszolta a kétkedőknek. Hat év múlva, ami-

kor eljött a faluból, szinte kivétel nélkül, minden ablakot virág díszített… - Bármennyire élethű és tartós is a művirág, de a temetőben miért lanyhább a szeretetem?! – folytatta egy másik példával. – Én hiszem, hogy a szeretet él. A szeretteim teste ott nyugszik, a lelkük viszont

Magazin


is kérnek művirágból

mészet Isten házába” Harangozó Anita: Újabban menyasszonyi csokrot is kérnek művirágokból… (Fotók: Bakonyi Erzsébet)

Dr. Páhy János: Élünk, vagyunk, felnövünk, aztán elhervadunk, pont mint a virág…

Istennél van. Az én édesanyám kilométerek százaira nyugszik Kanizsától, sokszor hónapokig se tudok eljutni a temetőbe, de mindig élővirágot viszek a sírjára. A halottnak is virág jár, mert a szeretetemet mutatom ki vele. – Ahol a plébános megengedi, abba a templomba

Magazin

visznek művirágot – jelenti ki elöljáróban dr. Páhy János, a Sarlós Boldogas�szony templom plébánosa. – De létezik a virágnak teológiája is. Éppen ezért nem mindegy, hogy templomunkat mű, vagy élő virágokkal ékesítjük. Ha a virágnak csak a szépsége és a színe volna lényegbe-

vágó, akkor mindegy volna, hogy oltárainkat mivel díszítjük. Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a virág Istennek, a Mindenség Urának a teremtménye, de nem akármilyen teremtménye, hanem élő teremtménye: tehát nem olyan, mint a kavics, a kő, vagy mint a

szikla, hanem élő valóság. A virág már azzal, hogy létezik és él, Istent dicséri, Teremtőjét áldja. A művirág unalmas, nincs benne élet, nem nyitja bimbóját, nem hajtja ki szirmait, folytatja dr. Páhy János. Önfejűen ugyanaz, változatlan tegnap és ma, nincs benne mozgás, unalmasan szép, megtévesztő szépségének unalmában legfeljebb porossá válik. Igaz, nem hervad el. Márpedig elhalás nélkül nincs élet, mindannyiunk élete véges. Talán éppen ez a legcsodálatraméltóbb egy virág életében: felkínálja magát a leszakításra és az időnap előtti elhervadásra, ahhoz, hogy a Magasságbeli Isten végtelen szépsé-

géről meséljen, oktasson és színeivel, illatával énekeljen. És mindezt önzetlenül teszi, az önfeláldozásig önzetlenül. - A virággal bevonul a természet Isten házába és ott szépségével, illatával és színével bölcs és gondviselő Teremtőjét dicséri, áldja és magasztalja, neki hálaéneket zeng: vagyis tudatlanul imádkozik. Hogy a temetőbe ki mit visz, az ízlés dolga – hangsúlyozza az atya. – Ha élővirágot lát az ember egy síron, úgy érzi, megbecsülik azt az embert, aki a hant alatt nyugszik. A művirágban nincs benne az emberi élet lüktetése, ami az élő virágban ott van, és jobban kifejezi a mulandóságot is. Odatesszük, aztán elhervad, mint ahogy mi is. Élünk, vagyunk, felnövünk, aztán elhervadunk. Sokkal inkább kifejezi azt az életciklust, amit az élő végigjárt, illetve végig fog járni. A Magyar utcai Novák Istvánné Margit 20 éve, Fata Józsefné Ancsa 7 éve takarítja és díszíti a Szent József-templomot. A kertjeikben tavasztól őszig pompázó virágaikból mindig jut a templomba is, sőt a minap az egyik szomszéd is felajánlotta a rózsáit e nemes célra. Ők természetesen az élő virágot részesítik előnyben, úgy gondolják, az illő és méltó Isten házában. Harangozó Anita, az Anita virágüzlet vezetője azt is megkérdi a vásárlóitól, hogy hova szánják a művirágot, mert úgy segíteni tud a választásban. - Többen azt mondják, drágább virágot azért nem visznek a temetőbe, mert úgyis ellopják – teszi hozzá. – Mindenszentekkor azonban az élővirághoz ragaszkodnak az emberek, húsvétra pedig – amikor leszedik a koszorúkat, leginkább selyemvirágot visznek a sírokra. S új trend: az utóbbi időben menyasszonyi csokrot is kérnek művirágokból… BAKONYI Erzsébet

2017. 06. 02. | 13


Támadnak a hangyák! A meleg idő beköszöntével megérkeztek a hangyák. A képen látható családi ház déli oldalán reggeltől estig őrjáratot tartanak, és az épület vakolata alá bújva előszeretettel lakmározzák a hungarocellből készült szigetelőanyagot. Az óriáshangyákhoz az esős napokat követően társultak a szárnyas hangyák is. A házigazdától kapott sütőportól ugyan kissé megriadtak, de tovább folytatták az útjukat, és újabbnál újabb csapatok csatlakoztak hozzájuk. Hogyan védekezhetünk ellenük hatékonyabban? Ezt kérdeztük Varga Józseftől, azaz Varga gazdától. - A képen erdei vándorló farontó hangyákat láthatunk. A felvétel alapján jó helyet találtak, mert ahol nem érzik jól magukat, onnan odébbállnak, elvándorolnak – mondja Varga gazda. - Olyanok, mint a méhek. Ha a méhanya kirepül, rárajzik az összes méhe, és mennek utána. A nőstény rakja le a petét, az hozza a szaporulatot, a többiek körülötte rajzanak, és ha kialakul egy kolónia, utána már nem lehet bírni velük. Szemmel láthatóan találtak egy repedést a fal és a hőszigetelő anyag között, ahol megbújnak, s közben károkat is okoznak, mivel táplálkozniuk kell. Nem élelmiszert gyűjtenek össze, hanem egy-egy kivágott fa maradványát, fakérget, épületfát, gyökereket, amiből élni tudnak. Megrágcsálják akár az ajtó- és az ablaktokokat is. A hungarocellt nem eszik meg, hanem szétszedik. Ha erre a helyre befészkelik magukat, mindaddig ott maradnak, amíg ki nem irtják őket. A városba ritkán jönnek be, tűzifával vagy erdei földdel juthattak be a családi ház udvarába. Mint a szakember kiemeli: a hangyák érzékenyek a növényvédő szerekre. Hatásos irtószerek közé tartozik a biokill, a biotoll és a protect. Amerre járnak, a réseket, a járdákat be kell szórni, vagy fújni velük, foltot egyik sem hagy maga után, tanácsolja Varga gazda. BAKONYI Erzsébet

Varga József növényvédő szereket ajánl a hangyák ellen (Fotók: Bakonyi Erzsébet)

A kolóniával egy idő után nem lehet bírni

Atlas Profilax

Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévő első nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet? A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az ő egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévő panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülő nyak, derékfájás.

Multifokális lencse akció 20 % 14 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

Magazin


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet Gazdálkodási Osztály / Pénzügyi, költségvetési csoport / pénzügyi ügyintéző-pénztáros munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű, helyettesítés céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A pénzügyi és a pénztárosi feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata alapján. Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásához kapcsolódó készpénz kifizetési és házipénztár feltöltési feladatainak ellátása. A házipénztári be- és kifizetések bizonylatolása, vásárlási, munkabér előlegről szóló analitikus nyilvántartás vezetése, útiköltségek és kiküldetések kifizetése. Főkönyvi könyveléshez feladások készítése. Vevőszámlák elkészítése, tovább számlázások végzése. Az analitikus nyilvántartások egyeztetésében közreműködés, mérleghez feladás készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, A Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása, 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező), Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, Felhasználói szintű számítógépes ismeret. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon közigazgatási alapvizsga önkormányzati gazdálkodásban szerzett gyakorlat – 1-3 év szakmai tapasztalat felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret Elvárt kompetenciák: Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség. Nagyfokú terhelhetőség. Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.

Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni), Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 6. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy Személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/190/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző-pénztáros. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. június 3. naptól.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint), Motivációs levél,

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. július 6. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető. Nagykanizsa, 2017. május 30.

Dr. Gyergyák Krisztina jegyző

Versenytárgyalási felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait: A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint, 2. iroda Hrsz. 30155/3

Alapterület Funkció 2410 m²

építési telek

Helye

Kikiáltási ár

Iskola utca

3.800.000,-Ft+ÁFA 3.815.000,-Ft+ÁFA

30155/4

2419 m²

építési telek

Iskola utca

961

1046 m²

építési telek

Kinizsi u. 20-2.

1049

468 m²

építési telek

Rákóczi u. 27.

Versenytárgyalás ideje 09:00

09:30 2017. 2017. 2017. 4.961.000,-Ft+ÁFA június június június 10:00 14. 21. 10:30 5.040.000,-Ft+ÁFA 7.

4188/2

38920 m²

földterület

Magvető utca

3.900.000,-Ft+ÁFA

11:00

131/2

1094 m²

építési telek

Magyar u. 18.

11.100.000,-Ft+ÁFA

11:30

önkormányzat

Információ kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 20/849-2330, 20/849-2328 Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között, legfeljebb 45 perc időtartamban biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK, valamint a BEFEKTETŐKNEK menüpontok alatt.

2017. 06. 02. | 15


ÁLLÁS – ÁLLÁS - ÁLLÁS- ÁLLÁS A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: Dísznövény pakoló betanított munkás Autóbuszvezető szakmunkásképző Üveges szakmunkásképző CNC élhajlító szakmunkásképző Gyártástervező és folyamat ellenőr szakmunkásképző Raktáros szakmunkásképző Pizzaszakács szakmunkásképző Hűtőházvezető szakmunkásképző Szállodai takarító betanított munkás Kárpitos szakmunkásképző Gyártósori összeszerelő betanított munkás Logisztikus szakmunkásképző

megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint megegyezés szerint

Bővebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fő út 24. Földszinti információs hirdető táblán, vagy a www.munka.hu oldalon Ügyfélfogadási idő:  Hétfő – Kedd – Szerda: 8:00 –16:00 óra között  Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel  Péntek: 8:00 – 13:00 óra ALKOTMÁNY U. 51.

93/333521

20:0008:00

2017. június 4.

BELVÁROSI

ERZSÉBET TÉR 1.

93/310403

08:00– 08:00

2017. június 5.

BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS

ROZGONYI U. 1.

93/311531

08:00– 06:00

2017. június 6.

BELVÁROSI

ERZSÉBET TÉR 1.

93/310403

22:0006:00

2017. június 7.

BENU GYÓGYSZERTÁR NAGYKANIZSA ARANYSZARVAS

ROZGONYI U. 1.

93/311531

22:0006:00

2017. június 8. 2017. június 9.

BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORNAGYKANIZSA KANI- HELY U. 4. ZSA CENTRUM

93/510135

22:0006:00

BENU GYÓGYSZERTÁR TAVASZ U. NAGYKANIZSA KATO- 26. NARÉTI

93/311607

22:0007:00

Gyógyszertári

ZÖLDFENYŐ

ügyelet

2017. június 3.

www.kanizsatv.hu

www.kanizsaujsag.hu 16 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Jövő heti véradások

Nagykanizsán

Június 6., 11:00-13:30 Vöröskereszt Nagykanizsa Június 6., 15:00-17:00 Belezna Június 8., 9:00-11:30 Javítóintézet Nagykanizsa Június 8., 13:00-15:00 Nilfisk Nagykanizsa Adj vért, és ments meg három életet!

Piaci árak Kanizsán eper 900-1200 Ft/kg cseresznye 500-600 Ft/kg tojás 25-35 Ft/db új petrezselyemgyökér 150-200 Ft/csomó újburgonya 280-350 Ft/kg

VOKSH

AUTÓSISKOLA - Nagykanizsa, Ady u. 39 Ny.sz.: E-000883/2014

Kedvezményes* személygépkocsi-vezető KRESZ-tanfolyamainkra  jelentkezési időpont: MÁJUS 24., SZERDA 16.00 ÓRA  JÚNIUS 7., SZERDA 16.00 ÓRA Következő GKI-vizsga időpontja: JÚNIUS 17., SZOMBAT – a jelentkezési határidő:  június 7-ig Gépkezelői (targoncavezető, földmunkagép-kezelő és emelőgép-kezelő) OKJ és  hatósági gyakorlati vizsga Nagykanizsai helyszínnel: JÚNIUS 21., SZERDA - jelentkezési határidő: június 1-ig *Részletekről érdeklődjön irodánkban! email: nagykanizsa@voksh.hu. Tel.: 06-30-491-7051, Beke Ivett irodavezető. 7 éve képezzük a vezetőket ! (Stat.2017-1 né. VSM: “B” E: 64,1% F: 64,91% - “C”E: 58,33% ÁKÓ: “B” Gy: 164,71%  “C” Gy: 109,19% / KK: “B”135.600.Ft/fő. “C”:141.000 Ft/fő)

szolgáltatás


Ne feledje felköszönteni ismerőseit! Június 3., szombat

Klotild, Kevin

A Klotild germán eredetű, jelentése: a dicsőségért harcoló nő. A Kevin kelta eredetű, jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.

Június 4., vasárnap

Pünkösd, Bulcsú

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a keresztények a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Bulcsú török-magyar eredetű, jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.

Június 5., hétfő

Fatime, Ferdinánd

A Fatime a Fatima alakváltozata, s portugál eredetű, magát a várost jelenti, ahol 100 éve többször is megjelent a Szűzanya. A Ferdinánd germán eredetű, jelentése: béke + merész.

Június 6., kedd

Norbert, Cintia

A Norbert német eredetű, jelentése: északi fény. A Cintia görög eredetű, jelentése: Artemisz istennő mellékneve.

Június 7., szerda

Róbert, Roberta, Robin

A Róbert német eredetű, jelentése: fényes hírnév. A Roberta és a Robin a Róbert változata.

Június 8., csütörtök

Medárd, Zaránd

A Medárd német eredetű, jelentése: hatalmas + erős. A Zaránd magyar eredetű, jelentése: arany.

Június 9., péntek

Félix, Annabella

A Félix latin eredetű, jelentése: boldog. Az Annabella az Anna és a Szibilla vegyülése, egy másik magyarázat szerint az Amábel skót módosulata.

Szolgáltatás

2017. 06. 02. | 17


18 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Hirdetés


„hogy felkutassak minden magyart”

(Dsida Jenő)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket

a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett, 2017. június 4-én (vasárnap) 11.30 órakor kezdődő megemlékezésre, amikor együtt kinyilvánítjuk, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Program: Eötvös tér A megemlékezés résztvevői a Nagy-Magyarország emlékmű előtt róják le tiszteletüket mindazok előtt, akik 1920. június 4., a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben képes volt újra megerősödni. Beszédet mond: Karádi Ferenc, Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere Dénes Sándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

Meghívó a Templom téri iskola fennállásának 175. 135. a Rácz utcai iskola alapításának

évfordulójára

Kiskanizsai Általános Iskola 2017. június 2. péntek - Gyereknap, Sportnap 2017. június 6. kedd 14 óra Iskolatörténeti kiállítás megnyitója Móricz Zsigmond Művelődési Ház 2017. június 7. szerda 17 óra Alsó tagozatosok kulturális bemutatója Kiskanizsai Templom 2017. június 8. csütörtök 10 óra - Szentmise Hevesi Sándor Művelődési Központ 2017. június 9. péntek 18 óra Ünnepi Gála - Jelenlegi és régi diákjaink műsora közérdekű

Júniusi fogadóórák Polgármester, alpolgármesterek Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2017. június 7-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig a polgármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2017. június 14-én (szerda) 8.30-12.00 óráig a polgármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2017. június 28-án (szerda) 8.30-12.00 óráig a polgármesteri hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

Képviselők Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselője, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2017. június 7-én, szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.). 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu. Bedő György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2017. június 15-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.). Dr. Erdős László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) Gábris Jácint önkormányzati képviselő fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhető. Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 6-án, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Jerausek István önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2017. június 5-én (hétfőn) 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 16.00 órától a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17.00 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 2.). Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2017. június 12-én (hétfő) fogadóórát tart 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18.00 órától Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlőjében (Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.). Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2017. június 5-én, hétfőn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Rozgonyi u. 23.). 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com

2017. 06. 02. | 19


A Kanizsa TV műsora 2017. június 3-9. Június 3., szombat

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Élet-módi, 01:25 Honvéd7, 01:35 Híradó, 01:50 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 02:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 02:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:15 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Élet-módi, 08:05 Híradó, 08:20 Honvéd7, 08:30 Zooo magazin – lencsevégen a természet, 08:55 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 09:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:05 Élet-módi, 16:35 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 18:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 19:00 Hangverseny a nappaliban – Magyar képek, 20:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 21:10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 21:40 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 22:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 22:30 Lapozó.

Június 4., vasárnap

00:00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 00:25 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 01:00 Hangverseny a nappaliban – Magyar képek, 02:45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 03:10 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 03:40 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 04:05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 04:30 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 06:55 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:30 Hangverseny a nappaliban – Magyar képek, 09:15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 09:40 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Amikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:10 1100 év Európa közepén: Alsó-Zemplén, közel a mai határokhoz (ismeretterjesztő filmsorozat), 10:35 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, 11:00 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30 Heti Híradóink, 14:00 K’arc (kulturális magazin), 14:30 Kommentár nélkül – heti válogatás, 15:00 Gézengúzok (gyerekműsor), 15:30 Napi Kanizsa – újranéző, 16:00 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 16:30 Élet-módi, 17:00 Lapozó, 18:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú helyeken (ismeretterjesztő magazin), 18:25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 19:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 20:00 Sztárportré – Varga Viktor, 20:25 Kanizsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 21:45 Lapozó.

Június 5., hétfő

00:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 00:25 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 01:00 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 02:00 Sztárportré – Varga Viktor, 02:25 Kanizsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 03:45 Lapozó, 06:30 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 06:55 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből – Akikre büszkék vagyunk (ismeretterjesztő filmsorozat), 07:30 Szentmise a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templomban, 08:30 Sztárportré – Varga Viktor, 08:55 Kanizsa Cafe (keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 10:15 Lapozó, 12:00 1100 év Európa közepén: Szépséges, szomorú magyar helyeken (ismeretterjesztő filmsorozat), 12:25 Sztárportré – Varga Viktor, 12:50 Lapozó, 18:00 Üzenet, 18:05 Élet-módi, 18:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 19:05 Piarista jótékonysági műsor, 20:35 Istentisztelet az evangélikus templomban, 21:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 22:10 Lapozó.

Június 6., kedd

00:00 Üzenet, 00:05 Élet-módi, 00:35 Riasztás (rendvédelmi magazin), 01:05 Piarista jótékonysági műsor, 02:35 Istentisztelet az evangélikus templomban, 03:35 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 04:10 Lapozó, 06:30 Üzenet, 06:35 Élet-módi, 07:05 Riasztás (rendvédelmi magazin), 07:35 Piarista jótékonysági műsor, 09:05 Istentisztelet az evangélikus templomban, 10:05 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 10:40 Lapozó, 12:00 Élet-módi, 12:30 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 13:00 Riasztás (rendvédelmi magazin), 13:30 Piarista jótékonysági műsor, 15:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 K’arc (kulturális magazin), 20:05 Kerékpáros magazin, 20:15 Híradó, 20:30 Hargita, 20:55 Riasztás (rendvédelmi magazin), 21:25 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem. hu, Üzenet, 22:00 Lapozó.

Június 7., szerda

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Kerékpáros magazin, 01:55 Hargita, 02:20 Riasztás (rendvédelmi magazin), 02:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:25 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Kerékpáros magazin, 08:25 Hargita, 08:50 Riasztás (rendvédelmi magazin), 09:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 09:55 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Kerékpáros magazin, 13:05 Hargita, 13:30 Riasztás (rendvédelmi magazin), 14:00 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,

20 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 20:10 Székely konyha, 20:40 Híradó, 20:55 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 21:20 K’arc (kulturális magazin), 21:50 Info blokk benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:20 Lapozó.

Június 8., csütörtök

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk show), 00:55 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 01:25 Híradó, 01:40 Székely konyha, 02:10 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 02:35 K’arc (kulturális magazin), 03:05 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:35 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 07:10 Kanizsa Cafe (talk show), 07:35 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 08:05 Híradó, 08:20 Székely konyha, 08:50 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 09:15 K’arc (kulturális magazin), 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Üzleti negyed (gazdasági magazin), 12:55 Székely konyha, 13:25 Ritmikus gimnasztika – Pécs Kupa Nemzetközi Verseny, 13:50 K’arc (kulturális magazin), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 20:05 Creative chef Nagy Eszterrel, 20:30 Híradó, 20:45 Látogató, 21:15 Balasport (regionális sportműsor), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:20 Lapozó.

Június 9., péntek

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 01:30 Híradó, 01:45 Creative chef Nagy Eszterrel, 02:10 Látogató, 02:40 Balasport (regionális sportműsor), 03:10 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 08:00 Híradó, 08:15 Creative chef Nagy Eszterrel, 08:40 Látogató, 09:10 Balasport (regionális sportműsor), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem. hu, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 12:55 Creative chef Nagy Eszterrel, 13:20 Látogató, 13:50 Balasport (regionális sportműsor), 14:20 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, TV-torna Andival, 19:40 Út-mutató (vallási magazin), 20:10 Honvéd7, 20:20 Híradó, 20:35 Lovas magazin, 21:00 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 21:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 22:00 Lapozó. A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Műsor


Sportszakmai értelemben mellőznénk bármilyen megállapítást a mérkőzésről, viszont ahogy azt a meccset követően megtudtuk, a türjeiek négy sérült játékosa mellett többen is munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudták vállalni a meccset. A hazaiak pedig tették a dolgukat, az UFC mint listavezető termelte a gólokat a sereghajtó ellen. A szünetben a Türje SE azt a tájékoztatást adta, annyi sérüléssel bajlódó játékosuk van, hogy nem tudják folytatni a találkozót, a játékvezető pedig így beszüntette a mérkőzést. Az addigi gólszerzők érdemeit ne vegyük el, rögzítsük, hogy szünetig Szalai Dániel (3), Zsirai Péter (3), Péntek Adrián (2), Csáki József, Kisharmadás Gábor, illetve Szép Mór talált a kapuba.

Fotó: Gergely Szilárd

UFC NagykanizsaTürje SE 10-1. Ennyiről értesülhettünk a labdarúgó megyei I. osztály utolsó előtti fordulójában, no meg arról, hogy a vendégek a második félidőre már nem tudtak kiállni Kanizsán, így pedig a találkozó félbeszakadt.

Péntek Adriánra (fehér mezben) hiába vigyáztak a türjeiek, egy félidő alatt kettőt vágott

Bajnokavatóra készülnek... Minden bizonnyal az UFC Nagykanizsa újabb három ponttal gazdagodott - amit kedd délutánig a szövetségi honlapon még nem írtak a neve mellé -, vasárnap 17 órától pedig következhet a Szepetnek SE elleni idegenbeli találkozó, ami remélhetőleg nem pünkösdi királyságot jelent majd az UFC életében. Információink szerint a kanizsai szurkolók is készülnek a remé-

Postás emléktornán fociztak

nyeik szerinti bajnokavatásra, no meg a játékosok is kellő mennyiségű váltóruhával kerekednek fel az első júniusi vasárnapon... A tizedik helyezett Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE az elmúlt hétvégén a negyedik Lenti TE Sport 36 legénységét fogadta, és a bronzért hajtó LTE az első félidőben vezetést szerzett, amit a második játékrész elején meg is toldott eggyel.

Innen állt fel a Sáskák, s hogy volt bennük erő mentálisan is, azt az is mutatja, hogy a lentiek harmadik góljára is tudtak válaszolni (3-3). A kiskanizsai találatokon Pál Martin, Piecs László és Dolmányos Márk osztozott. A bajnokság záró körében a Kiskanizsa a Csesztreg otthonába látogat, a találkozó szintén vasárnap 17 órától kezdődik. POLGÁR László

A DPSE Nagykanizsa Vinkovciban

A horvátországi Vinkovciban egy emléktornán vett részt a Dunántúli Postás SE Nagykanizsa kispályás focicsapata, és a hétvégét felölelő történések során a kanizsaiak spliti, zadari és vukovári gárdákkal kerültek egy csoportba. - Már jóval több mint tucatnyi alkalmat számlál a horvátországi emléktorna, melynek keretében egy szlavóniai kollégánkra emlékeztünk - fogalmazott a dél-zalaiak csapatvezetője, Dervalics György. - Ahogy az elmondottakból megtudtuk, még a délszláv polgárháború korszakából datálódik a szomorú eset, amikor egy postásra kézigránátot dobtak, akit halálosan megsebesítettek a repeszek. Horvát munkatársaink így emlékeznek azóta is elhunyt társukra, ennek lehettünk részesei ezúttal mi is. Nos, a kanizsaiak a későbbi győztes Zadartól 1-0-ra kaptak ki, a Split együttesét 4-0-ra verték, a Vukovárral pedig 1-1-et játszottak. A győztesek a zadariak, míg második helyezettek a vukováriak lettek.

Sport

2017. 06. 02. | 21


Emlékeznek Június 5-én, pünkösdhétfőn labdarúgással emlékeznek Bagolán. A Kercsmarics Jenő Emlékmérkőzésen 14 órától a Bagola VSE a Zalalövővel játszik. Kercsmarics Jenő hosszú időn át a bagolai csapat mellett dolgozott, elnökségi tag s az alapítók egyike volt. Szerette a labdarúgást, és különösen szívén viselte a bagolai foci sorsát.

Bienerth Gusztáv (balról a második) egy kicsit a várossal, de főként az úszósport helyi viszonyaival ismerkedett (Fotó: Gergely Szilárd)

Elnöki vizit Kanizsán Nagykanizsára látogatott Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség január óta regnáló elnöke, és a város elöljárói mellett a Délzalai Vízmű SE vezetőségével is találkozott. Bienerth Gusztáv és Dénes Sándor polgármester találkozója során szóba került az új kanizsai uszoda építésének terve is. A projekthez most már a tervezőket keresik. - A sportágnak jelenleg olyan csúcsközpontjai vannak, mint

Budapest, Debrecen, Eger, Győr és Kecskemét, ehhez zárkóztathatnánk fel például Pécset és Szegedet, de nyugodtan mondhatom, hogy akár Nagykanizsát is - fogalmazott a szövetségi vezető. A látogatás annak a programnak a része, amelynek keretében az

egyes úszóbázisokat, utánpótlásműhelyeket keresi fel az elnök, jobban betekintést nyerve az úszás helyi viszonyaiba. Nagykanizsa a huszonegyedik város volt a sorban, összesen egyébként majd’ 130 úszóklub szerepel a listán. Bienerth Gusztáv találkozott Molnár Flóra úszóolimpikonnal is, aki nyáron a budapesti világbajnokságon ismét bizonyíthat: tesztelheti az új medencék gyorsaságát… POLGÁR László

A Heat-Gázgép Kft.

azonnali belépéssel raktáros munkatársat keres.

A raktáros feladatai: vevők, szállítók kiszolgálása, raktári bevételek és kiadások könyvelése, a raktárkészletek számítógépes nyilvántartása, szállítók, számlák kiállítása. Elvárásaink a pályázókkal szemben: min. középfokú végzettség, targoncavezetői jogosítvány, számítógépes ismeret (word, excel, e-mail). Német vagy angol nyelv alapfokú ismerete előnyt jelent, de nem követelmény.

A pályázatokat a következő címre várjuk: Heat-Gázgép Kft. 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28. E-mail: heat-gazgep@heatgroup.hu

22 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

sport


Szívják majd egymás vérét… Szombaton 20.45-kor kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja, amelyet a Juventus a Real Madriddal vív. Mind az olasz, mind a spanyol klubnak óriási tábora van szűkebb pátriánkban is, ezért kanizsai sportolókat, sportban élőket, szurkolókat kérdeztünk, hogyan drukkolnak majd, s mit várnak.

Rácz Szabolcs Real-fan... - Barátaimmal nézem közösen a találkozót, de olyanokkal, akik egyrészt semlegesek, másrészt valamely másik talján gárdának szurkolnak - vágott bele Rácz Szabolcs, az UFC Nagykanizsa csapatkapitánya. - Ha most azt mondom, lesz Róma-fanatikus is a körünkben, akkor elképzelhetik, merre hajlik majd a hangulat. Amúgy szerintem nyerünk, és tovább írjuk a történelmet a Reallal, vagyis az első együttes leszünk, amelyik duplázni fog. Tökéletes formában van a csapat, olyan kerete senkinek sincs, mint nekünk, a Juve maximum talán motiváltabb lehetne. Persze, nálunk lesz egy Zinedine Zidane a kispadon… Úgyhogy a megyei Szepetnek-Kanizsa előtt jó kis „felvezetés” lesz ez a BLdöntő. Felde István hosszú évekig kézilabdázott az Izzó színeiben is, ráadásul néhány hete a barcelonai Formula-1-es futamon adta tudtára mindenkinek a katalán városban, melyik futballklubnak is szurkol... - Otthon az egyik frekventált presszóban néztem volna barátokkal, haverok-

Sport

kal a meccset, de egy esztergomi fesztiválon leszek munka miatt, így ott már szombaton reggel tv-vel rendelkező vendéglátóhelyet kell keresnem - mondta a Juventus sikerét óhajtó sportember. - Mindkét csapat jó formában van, a “zebrák” kapusposzton erősebbek, és a védelmük is jobb, eddig csak három gólt kaptak a sorozatban, míg középen és elől nagyjából egyformák az erőviszonyok. A torinóiak egységesebbek, a Realnak több meccse is meleg volt, a vége 3-1-es Juve győzelem lesz. - Mint minden meccs előtt, most is bizakodó vagyok, bízom a győzelemben - mondta el a tanárember Imrey Szabolcs, aki szombaton a Real Madrid sikeréért szorít. - Nagyon közel kerültek a királyiak a történelmi címvédéshez, remélem élni fogunk a lehetőséggel. A gárda egész évben stabil teljesítményt nyújtott, az erőnlét, a csapategység okot ad a bizakodásra. Zidane - részben a sok sérülés okozta kényszerhelyzet miatt is tán, de - jól forgatta a csapatot, kihasználta a mély

keret adta lehetőséget, így jelenleg mindenki jó formában van, és elég éles ahhoz, hogy egy ilyen meccsen a megfelelő szinten teljesítsen. Az ellenfél is kiváló csapat, így a siker érdekében mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. A diákok tudják, hogy szenvedélyes focirajongó vagyok, illetve azt, hogy

- A Juventus mérkőzéseit kizárólag a helyszínen, sajnos ez a ritkább, vagy otthonomban családi körben szeretem megnézni - kezdte Koller Zoltán, aki NB-s szinten futballozott hosszú ideig, illetve az NTE 1866 együttesét is trenírozta. Mivel tagja vagyok a Juventus Club Hungary-nek, és ők szerveznek közös meccs-

szurkoló, ezért a jó hangulat most is garantált lesz. Szerintem ezúttal valóban a két legjobb formában lévő csapat játssza a döntőt, az esélyek ötven-ötven százalék körül mozognak, de nagyon remélem, hogy idén a fehér-feketék emelik magasba a trófeát. - Egyedi helyzetben leszünk, hiszen Madrid- és Juve-szurkolók közösen nézzük majd a meccset, azt hiszem, szívjuk egymás vérét alaposan - ezek már Tóth Dániel szavai, aki sportos családban él jelenleg is. - Nem mondom, hogy az olaszok Gianluigi Buffon miatt nem érdemelnék meg a serleget, de mi legalább annyira rászolgálnánk, ezzel miénk lehetne a címvédés történelmi tette. - Családi körben szoktam ilyen meccseket nézni, és azt mondom, ezúttal nálunk, vagyis a Juventus oldalán most vagy soha hangulat lesz - válaszolt érdeklődésünkre Piecs Adrienn, a Nagykanizsai TE 1866 vívóedzője. - Picit szerintem már sokaknak elege van a Realból, nekünk pedig meglehetne Koller Zoltán pedig a Juve sikeréért szorít

itthon az Újpestnek, külföldön a Madridnak szurkolok. Rendszeresen próbálkoznak, hogy a matekórából néhány percet elcsenjenek, de ez úgy működik, hogy az órán nem, a szünetben azonban szívesen beszélgetek velük fociról.

nézést Budapesten, volt rá esély, hogy az egész családdal együtt elmegyünk erre a rendezvényre, de olyan sűrű a programunk a hétvégére, hogy marad a jól bevált hazai környezet. A 14 éves fiam és a 8 éves lányom is hatalmas Juve-

a mesterhármas, a BL-, a bajnokság és a kupagyőzelem is. Lehet, nem mi vagyunk az esélyesebbek, de a kapusunk, Buffon miatt is mi érdemelnénk meg a sikert. Nagy meccs lesz, még itt Kanizsán is... POLGÁR László

2017. 06. 02. | 23


GasztroKanizsa

Paprikás csirke, ahogyan Újudvaron tanulta Zsuzsa Jövőre ünnepli ötvenedik házassági évfordulóját a kiskanizsai Rédics Árpád és felesége, Nagy Zsuzsanna. Az esküvőjük után a fiatalok Újudvaron, a férj édesanyjánál kezdték el közös életüket.

majd hozzárakjuk a feldarabolt paprikát, és további 10 percig sütjük, majd sózzuk. Tálalhatjuk rizzsel, főtt krumplival, nokedlival vagy tarhonyával. Rédicsék így szeretik, de a város ellenkező, keleti oldalán élő sógoruk, Pista kevesellte húst, ezért csirkemellel bővíttette ki a receptet.

HIRDETÉS

24 | KANIZSA | LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Bár az ifjú asszony tudott sütni-főzni, ennek ellenére sok újdonságot tanult el anyósától. Közülük az egyik legkedveltebb a paprikás csirke, ami minden évszakban megtalálható náluk a családi „étlapon”. A gyorsan elkészíthető, olcsó és ízletes étek a rokonságuk körében is sikert aratott. Hozzávalók 2 személyre: 1 nagy fej vöröshagyma, 4-5 db zöldpaprika, 2 db csirkefarhát, 1 kanál étolaj. Elkészítése: A csirkefarhátról – ha valaki nem szeRédics Árpádné farhátból reti – lehúzzuk a bőrt, leszedjük a zsírt készíti a paprikás csirkét, és feldaraboljuk. A kockára vágott sógoráék mellett is hagymát és a csontos húst 10 percre tesznek bele feltesszük párolódni az étolajon,

heti horoszkóp Kos: 03.21-04.20. A bolygóállások szerint a nyáron ráfér önre is egy nagytakarítás. Nem lakástakarításról van szó, hanem a baráti körének megválogatásáról.

Mérleg: 09.24 -10.23. Felejtse el a kényelemszeretetét, és aktivizálja magát. Csatlakozzon a barátaihoz, legyen szó egy extrém vízi evezőstúráról, vagy főzőversenyről.

Bika: 04.21-05.21. Nagy kísértést érez arra, hogy végre meggondolatlanul költekezzen. A csillagok azt üzenik, egyelőre fogja vissza magát e cselekedettől.

Skorpió: 10.24-11.22. Végre fellélegezhet. Élete egyenesbe jött, most már nem kell semmiért sem aggódnia. Komoly döntések sem várnak önre, élvezheti az életet.

Ikrek: 05.22-06.21. Anyagi ügyein nincs mit rendbe tennie, nem szükséges felülbírálnia az elmúlt hetekben hozott döntéseit. Minden megy, mint a karikacsapás.

Nyilas: 11.23-12.21. Ha némi kiruccanásra ösztönzik a klubtársai, semmiképpen se maradjon le tőlük. Ha nem bírja a tempójukat, üdítse fel magát hűsítő italokkal.

Rák: 06.22-07.22. Ha másként nem megy, egyértelműen fogalmazza meg a kívánságát a partnerének. Lebegtesse meg előtte a házasságkötés gondolatát.

Bak: 12.22 - 01.20. A régi, kellemetlen eseményeket törölje ki véglegesen az életéből. A változtatást kezdje mindjárt az otthona átalakításával, esetleg bútorcserével.

Oroszlán: 07.23 - 08.23. Ne szaladjon el a feladatai elől. Megvárja önt minden és mindenki, akinek ígért valamit. Legyen szó csekkbefizetésről vagy fűnyírásról.

Vízöntő: 01.21-02.19. Viselkedésük miatt ne panaszkodjon se a saját, se a szomszéd gyerekeire. Járjon előttük jó példával, és meglátja, előbb-utóbb utánozni fogják.

Szűz: 08.24-09.23. Ismerősei azt mondják önről, hogy mindenből pénzt tud csinálni. Arra azért ügyeljen, hogy a nagy pénzkeresésben ne veszítse el a családja szeretetét.

Halak: 02.20-03.20. Ne engedje, hogy mindig mások döntsenek az önt érintő fontos kérdésekben. Szedje össze magát, és ha kell, harcoljon az igazáért.

Mozaik

XXIX. évfolyam 21. szám, 2017. június 2.  
XXIX. évfolyam 21. szám, 2017. június 2.  
Advertisement