Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. தமிழக ந

ேமலா

ைம-10

ப ேவ பாசன அள க றி பாசன தி ட கள , உக த ந அள ைற , நம ேபா றவ ைற கைட ப க ேவ யதி அவசிய றி பா ேதா . அ ததாக பய வ ைள சலி அளைவ அதிக க தர ைத ேம ப த கான வ வசாய , வ ைளெபா ள , வ வசாய பண க பண யா கைள ைற க கான இ ெபா ெசலைவ ைற க ெமா தமாக , வ வசாய தி ,ஒ வ வசாய ைத எள ைம ப தி, அத வ மான ைத அதிக க காரணமாக உ ள ெசா ந பாசன ைற றி அறி ெகா வ பாக நைட ைற ப வ இ ைறய , அதைன க கால தி க டாய ேதைவ ஆ . ெபா வாக ந ப றா ைறைய சமாள கேவ ெசா ந பாசன பய ப கிற எ ற க ேத நில கிற . அத எதி வ ைளவாக ந நிைறய இ இட கள ெசா ந பாசன ைறைய பய ப வ ேதைவய ற எ ற எதி மைற க நில கிற . ெசா ந பாசன றி த தவறான தேல இ ேபா ற எதி மைற க க நிலவ காரணமாகிற . ெசா ந பாசன ைற, ந ேதைவைய ெப அள ைற எ ப உ ைமேய. ஆனா அைதவ ட அ வ ைள சைள ெப கி, தர ைத உய தி, வ மான ைத அதிக ப எ பேத அத த ைமயான பலனா ததாக வ வசாய பண க கான பண யா கள ேதைவைய .அ ெப மள ைற வேதா , அ இ ெபா கள ெசலைவ , வ வசாய ைத எள ைம ப ைற எ பேத அத இர டாவ கிய பல ஆ ேதைவைய ெப அள ைற .ந எ ப றாவ பல தா ஆ இட கள தலி ெசா ன இர . ஆக நிைறய ந இ கிய, த ைமயான பல க காக ெசா ந பாசன ைறைய ெசய ப வ கால தி க டாய ேதைவ எ பைத ஒ ெவா வ வசாய உண ெசய படேவ ய அவசியமா . தலி ெசா ந பாசன எ றா எ ன? அ எ ப பய வ ைள சைல அதிக ப கிற ? எ ப வ ைளெபா கள தர ைத உய கிற ? எ பைத கா ேபா . ெசா ந பாசன எ ப பாசன தி ெசா ெசா டாக நைர வழ வ எ ப ம ம ல, அ உ ய அள நைர உ ய ேநர தி உ ய இட தில வழ வதா ய நைர அதிக ேநர தி ெகா சமாக . வழ கேவ , ெகா ச ெசா ெசா டாக) வழ வ தா அத சிற ப ச ஆ ெகா ச ெகா சமாக (அதாவ . பாசன தி நைர வழ வ ட ேநர தி அதைன வழ வ ஏ சிற ப சமாக க த ப கிற எ ற , மிகந காரண ைத கா ேபா . ஒ ெவா பய ஒ உய ரா மன தைன ேபாலேவ வாசி கி றன. மன தைன . பய க ேபாலேவ உணைவ உ ெகா வள கி றன. மன தைன ேபாலேவ த ைன ஒ த உய கைள உ வா கி றன. ஆனா மன தேனா, ப ற வ ல கேளா, ப ற உய ன கேளா, உண தயா ப இ ைல. ஆனா தாவர க உண தயா கி றன. தாவர தயா உணேவ, மன த , வ ல க உ பட ப ற ெப பாலான உய ரன க உணவாக மா கி றன. அைசவ வ ல க ேபா றைவ) ( லி, சி க உணவாக மா ைசவ வ ல க ேபா றைவ) தாவர ைத அ ல தாவர உண கைள உ ேட (மா உய வா கி றன. ஆக ெப பாலான உய ன க உணவாக இ ப த வ , உண தாவர கேள. தாவர க உண தயா ெபா வல க ெவள ய க மில வா ைவ எ , மன த ெகா வல க ேதைவ ப உய வா ைவ (ஆ சிச ) ெவள ய கி றன. அேத , மன த சமய அைவ வாசி ெபா உய வா ைவ எ ெகா , க மில வா ைவ ெவள ய கி றன. ஆனா தாவர க உண தயா க ேதைவ ப க மில வா , அ ெபா தாவர க ெவள ய உய வா உய வா ைவ வ ட பல மட , அைவ வாசி க பய ப அதிக . ஆகேவ ப ற உய ன க மிக அதிக அளவ உய வா கிைட கிற . அேத சமய மிக மிக அதிக அளவ , தாவர க க மில வா ைவ எ ெகா ைம ஆ கி றன. , கா ைற இன பாசன வ ேவா . மர வைக ப ட பாசன தி எ ன நட கிற ? சாதாரணமாக ெப பாலான பய க வார ஒ ைற அ ல இ ைற, அ ல ஒ 10 நா க ைற பாசன , எ ப தா நைட ைறய இ கிற . வார தி ஒ ைற பாசன எ பைத எ ெகா ேவா . வார தி த நா ந வ ட ப கிற . 5 ெச.ம. த வைர, ந நி மள , 15 ெச.ம. உயர ந வ ட ப கிற . அ ந வ ய இர அ ல மண ேநர ஆகிற . பய க உய கேள எ பைத ேப றி ப ேடா . அத காரணமாக அ த இர அ ல மண ேநர வைர பய கள யாம , உண எ ெகா ள இயலாம திண கி றன. இ த 'ச லி ேவ க ' வாசி க ச லி ேவ க எ பன தா உணைவ எ ெகா கிற, வாசி கிற உ களா ந வ த ப , .ப இ நா க ேபா மான ஈர இ கிற . பய ேபா மான உணைவ கா ைற , இர நா க ெப ந வள கிற . ஆனா றா நா த ந ப றா ைற ஏ ப வெதா , ம இ கிவ கிற . இைவகள காரணமாக அைவ உண காக கா காக ேபாராட ேவ ய நிைல ஏ ப கிற . இ நா நா அதிகமாகி ஏழாவ நா உ ச க ட ைத அைடகிற . ப எ டாவ நா ம அைவ பாசன ெப கி றன. ஆக இ த ழ சி ெதாட நைட ெப கிற . அத காரணமாக வார தி இ நா க தவ ர மதி ஐ நா க அைவ ேபாரா ேபாரா தா உய வா கி றன. இ நிைலய அத வள சி ேபா மான அள இ லா இ பேதா , அைவ தயா வ ைளெபா க ,எ ண ைகய ைறவானதாக ைற ைடயதாக இ கி றன. அேத , தர தி சமய மிக அதிகமான ந வ ட ப ெபா றியவா பல ப ர ைனக ஏ ப வேதா , ச லி ேவ க பற அ கி, அழி றி, ெவ ேபா நிைல உ வாகிற . ெபா வாக , பய ேர வள சி இ வா , ந ப றா ைறயா அதிக நரா ளான பய க , ேநா எதி த ைம , பாதி ைற ேநா தா த உ ளாகி றன. நில சமமாக இ லாததா ஒ ப க அதிக ந , எள தி , ஒ ப க ந ப றா ைற ஏ ப கிற . ேமடான ப திக ந வற சியா , ப ளமான, ஆழமான, ப திக அதிக நரா ளாகி றன. இ ேபா ற ேவ பல ைறபா க மர வழி , பாதி பாசன தி உ ளன ேம அதிக ந அதிக மக த எ ற தவறான க தி காரணமாக ேதைவ

Travel Page 1


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. பாசன தி உ ளன. ேம அதிக ந , அதிக மக இ லாம மிகமிக அதிக ந , பய க வழ க பாதி கிற .

த கிற

எ ற தவறான க தி காரணமாக , ேதைவ வ ைள சைல, அத தர ைத . இைவ

ெசா ந பாசன ைறய இ ேபா ற ைறக அைன தவ க ப கி றன. ெசா ந பாசன ைறய தின ந வ ட ப கிற . தின றி ப ட ேநர தி வ கி, றி ப ட ேநர வைர, றி ப ட அள ந , றி ப ட இட தி வழ க ப கிற . ெசா ெசா டாக வ வதா , மண ஒ லி ட அ ல இர லி ட என ந வ வதா , நில தி ந ேத கி நி பதி ைல. ேம ப ள என இ லாம எ லா இட க ஒேர அள ந கிைட கிற . ந அள வ ட ப வதா பய ேபா மான அள ந ம ேம வ ட ப கிற . தின ந வ ட ப வதா ந ப றா ைற எ ற ப ர சைனேய ஏ ப வதி ைல. இைவகள காரணமாக ம இ வதி ைல. ம ண எ ெபா ேதைவயா அள ஈர ம ேம இ ெகா ள . இதனா ம ந ல ெபா ெபா பாக , கா ேறா ட ேதா மி வாக இ கிற . இைவகள வ ைளவாக பய எ ெபா உண கிைட க வழி ஏ ப வேதா ந ெதாட வாசி க வழி ஏ ப கிற . ச லி ேவ க ந வள ேதைவயான உணைவ கா ைற வழ கி, பய க ந வள , பய வள சி ,ந ல வ ைள சைல ந ல தரமான வ ைள ெபா கைள வழ வத கான ழ ஏ ப கிற . ேம ம க வள வத கான நிைல உ வாகிற . பய கள ேநா எதி த ைம அதிகமாகிற . உர க றி ப ட கால இைடெவள ய ெசா ந பாசன லேம ெதாட வழ க ப வதா , பய வள சி ேதைவயான ச க ைறவ றி கிைட க வா ேப ப கிற . ெசா ந பாசன எ ப , உர வழ வேதா இைண படேவ வழ . உ ய உர , உ ய இைடெவள ய , ெதாட எ ப , ைறயான ெசா ந பாசன ைறய ல. ஆக உ ய எ பைத, ெசா ந பாசன ைறேயா இைண ெசய ப இைண ைற ப ெசய ப த ப கிற ெசா ந பாசன , தர க பாக கிைட ெப எ ப உ , வ மான

த ஒ ைறயாகேவ ெசய ப த க படாத ெசா ந பாசன ைற அள உர ைத ைற ப வழ த த ேவ . ஆக இைவ அைன ைத ைறயா , அதிக வ ைள ச , உய த தி.

ெசா ந பாசன ைற அதிக வ ைள சைல வழ எ பத , உய த தர ைத மரபா த ைறய உ ள ஒ உதாரண ைத இ கா ட வ கிேற . கிண ேம அ ேக உ ள, பாசன வா காைல ஒ வள ஓ ெத ைனமர க மிகமிக அதிக வ ைள சேளா ய, தரமான ேத கா கைள வழ வைத அைன வ வசாய க அறிவ . அத காரண எ ன? அ த ெத ைனமர க தின ெதாட ந ெப கி றன. கிண ேம உ ளதா ந ல வ கா வசதி ஏ ப ந ேத வதி ைல. ஈர ம இ ெகா ேட இ றி ள . மர ைத ெவள ப திகள ஈர ம ேம இ பதா ச லி ேவ க ந வள ந பாசன ைறய , ெசா உ ள ெப பாலான பல கைள, அ மர ெப அதிக வ ைள சைல ம அதிக தர ைத அ மர த கிற எ பேத உ ைம. தின ந வழ க பட ேவ ந ேத கி நி காம , . அேத சமய ேபா மான அள ஈர ம ேம இ க ேவ ந பாசன ைறய அைன . இ நிைலைய ெசா பய க வழ க எ பதா தா , ெசா ந பாசன ைறய அதிக வ ைள ச , உய த தர கிைட கிற . இ வா பல ேனறிய நா க உய த தர ேதா வ மான ைத ஈ நைட ைற ப

சிற ப ச க ெசா ந பாசன ைறய இ பதா தா , இ ேர ேபா ற இ நவன ைறைய ைகயா ைற த ந மிக அதிக வ ைள சைல, மிக , மிக உ ப தி ெச உலகி வள த நா க அைன தி ஏ மதி ெச , மிக அதிக கி றன எ பைத, நம வ வசாய க அறி ெசா ந பாசன ைத ைற ப வ , கால தி க டாய ேதைவ எ பைத உண வா களாக. - கண ய

Travel Page 2

பால

.

Neer melanmai-10  

About water management in Tamil Nadu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you