Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

தமிழக ந

நைர அள த

ேமலா

ைம - 4

: அள கைள ஓரள அறி ெகா ேடா . நைர அள த றி த சில வ பர கைள கா ேபா . நைர , ந ேத கிைவ க ப ட நிைலய ,ந இர வ தமான நிைலகள அள க ேவ ய ள .ஒ அள ப . இர ஓ ெகா நிைலய அள ப . ந ேத கி ைவ க ப ட நிைலய , ேத கிைவ க ப ட ந ெகா ளள .ந ஓ அள க பட ேவ ெகா நிைலய வ னா எ வள ெகா ளள ந கட ேபாகிற . எ பைத அள க டறிய ேவ ஒ பா திர தி , ஒ ெதா ய ,ஒ ஏ ய ,ஒ அைணய உ ள நைர, ேத கி ைவ க ப ட ந எனலா . அைவகைள அத ெகா ளள ெகா அள கலா . , 20 அ 4 அ உயர உதாரண -1 : 50 அ நள அகல உ ள ஒ ப ைண ெதா ய ந ேசமி ைவ தி பதாக ெகா ேவா . அ ெபா அ ெதா ய ேசமி ைவ ள ந அளைவ கா ேபா . = நள x அகல x உயர = 50 அ x 20 அ x 4 அ = 4000 கன.அ . (அ) 4000 x 28.3 லி ட = 1,13,200 லி ட , 10 ம ட அகல 5 அ உயர உதாரண - 2: 20 ம ட நள உ ள ஒ ெதா ய ந ெசமி க ப நிைலய அத ெகா ளள கா ேபா . = நள x அகல x உயர = 20 ம x 10 ம x 5 அ (1.5 ம) = 200 x 1.5 கன.ம. = 300 கன.ம. (அ) 3,00,000 லி ட இ ேபா ற, அைன தி டமி வ வைம க ப ட ெதா கள ந ெகா ளள க ப ப எள . ஆனா இய ைகயாக அைம த ஒ இட தி க ட ப அைண அ ல ஏ ய நைர அள ப க ன .ஒ வ வைம க ப ட ெதா ய நள , அகல , ஆகிய இர கீ ழி ேம வைர எ லா உயர தி ஒேர . அதனா . அள கைள ெகா டதாக இ அ ெதா ய பர எ லா உயர தி ஒேர அளவாக இ ஆனா ஏ , அைண ேபா றவ றி அத நள அகல தலியன ம மி றி அத வ வ பர உயர .ஒ , உயர மா ப ெகா ேட இ அைணைய எ ெகா டா , அத கீ ப தி மிகமிக கியதாக , அத ,மிக அதிக பர ைப ெகா மிக ைற த பர ைப ெகா டதாக ேம ப தி மிக வ ததாக டதாக . அதனா இ அைணய அ ப திய இ ேமேல வரவர ந ெகா அள பலமட அதிக . கீ ேழ 10 அ ல 20 அ ெகா ேட ேபா ஆழ தி ந ெகா அளைவவ ட, ேமேல ஒ அ உயர தி ந . உதாரணமாக, கீ ெகா அள அதிகமாக இ பவான அைணய ெகா ளளைவ உயர அ பைடய கா ேபா . கீ கட ம ட உயர (அ ய ) 800 815 825 840 842 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920

பவான அைணய உயர அ பைடய லான ( .எ .சி ய ) ெகா ளள வ பர அைணய உயர ெகா ளள ப ற வ பர க (அ ய ) ( .எ .சிய ) 0 800 815 வைர பய படாத ந த 15 0.01 ஆ கான திற ம ட அள 25 0.16 40 0.75 கீ பவான பாசன கான திற ம ட அள 42 0.90 45 1.16 50 1.73 55 2.45 60 3.34 65 4.43 70 5.74 75 7.25 80 8.98 85 10.95 90 13.18 95 15.63 100 18.48 105 21.60 110 25.00 115 28.73 120 32.80 அைணய ெமா த ெகா ளள

120 அ . ெமா த ெகா ளள 32.8 .எ .சி. ஆக கீ பவான அைணய ெமா த உயர 0 40 அ வைர அைணய 0.75 .எ .சி ம 80 அ வைர அைணய த ெகா ளள ேம. 41 த ெகா ளள 8.23 .எ .சி. (8.98 - 0.75) ஆ . 81 120 அ வைர அைணய 23.82 .எ .சி. (32.80 - 8.98) ஆ . 119 த ெகா ளள 120 அ 4.07 .எ .சி. ஆ . ஆக, உயர த வைர அதாவ இ தி ஒ அ உயர தி அைணய ெகா ளள அதிக ஆக ஆக அைணய ந ெகா அள பல மட அதிக ெகா ேட ேபாகிற . கீ பவான அைண 800 அ அைம தி இட (இத அ ப தி), கட ம ட தி இ உயர தி உ ள . அைணய ேம ப தி 920 அ ய . கட ம ட தி இ உ ள . அ டவைனைய ந ப இைவகைள ெகா ள அைணய ஒ ெவா அ உயர ஆன சராச பர ைப க ப அ த ஒ ெவா அ உயர மான . ஆக ஒ ெகா ளளைவ கண கி ெமா த ெகா ளளைவ கண கிடேவ அைணய அளைவ அ ய ெத ெகா வ ம ேபா மானத ல. கீ பவான அைண, ேம அைண இர ேம 120 அ உயர தா . (94 .எ .சி.). ஆனா கீ பவான அைணையவ ட ேம அைணய ெகா ளள மா மட அதிக எனேவ வ வசாய க ஒ அைணய ஒ ெவா அ உயர மான ெகா ளளைவ, ேம க ட அ டவைண ேபா ெத ெகா வ மிகமிக அவசிய . அத ல ம ேம அைணய உ ள ந ம ட உயர ஏ ற . ெகா ளளைவ ெத ெகா ள இய ஓ

: அள கண கீ ந ஓ ெகா ெபா அதைன அள ப எ ப என கா ேபா . ஓ ெகா ,ந 3அ அள க, அள இட தி உ ள ந பர ேவக ேதைவ. உதாரணமாக, ஒ அகல , வ னா வா காலி , அைர அ உயர ஒ அ ேவக தி ந ஓ ெகா பதாக ெகா = அகல x உயர ந பர = 3 அ x 0.5 அ சஅ

neer melaanmai 4 Page 1

நைர ள காைர ேவா .


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. = 1.5 ச.அ . = ந பர xந ேவக = 1.5 ச.அ . x 1 அ ./வ னா = 1.5 கன.அ /வ னா (அ) 42.45 லி ட /வ னா 42.45 லி ட ந ஓ அதாவ அ வா காலி வ னா ெகா கிற எனலா .அ த வா ேநர ந ஓ னா , எ வள ந ஓ ய எ பைத கீ க டவா கண கிடலா . ஒ வ னா ஓ ந அள = 42.45 லி ட = 60 x 60 வ னா க ஒ மண ேநர தி உ ள வ னா க = 3600 வ னா க = 42.45 x 3600 லி ட ஒ மண ேநர தி ஓ இ ந அள = 1,52,820 லி ட இதைன 24 ஆ ெப ெபா ஒ நாைள ஓ ந அளைவ கண கிடலா . ந

அள

காலி

மண

மிதைவ ைற : ந ஓ இட தி உ ள ந பர ைப அறி ெகா வ ஓரள எள . ஆனா ஓ ந ேவக ைத அள ப க ன .ந ேவக ைத அள க பல ைறக உ ளன. ஆனா மிதைவ ைறேய (Float Method) எள தான சிற த .ந ,ந வட ப ஆ ேவக எ ப அ தள வா காலி சராச சா அ ல ச ைவ ெபா . மிதைவ அளைவ ெபா மா ப ைறைய கீ க டவா ெசய ப தலா . வா காலி அகல , உயர , அ தள ச தலியன ஒேர சீராக உ ள 20 அ நள ைத எ ெகா தலி அதைன றி ெகா ள . ேநர ைத அள க நி , த ைக ேபா ற மிதைவ ஒ ைற ேவ க கார ஒ ைற எ ெகா ள . அ த த ைகைய மித க வ , வா ேவ காலி றி ள 20 அ ர ைத கட க, நி க கார தி உதவ ெகா மிதைவ எ வள ேநர எ ெகா கிற எ பைத, ைற ெசய ப தி, சராச . உதாரணமாக அ த 20 அ ேநர ைத கண கிட ேவ ர ைத கட க 40 வ னா ஆகிற எ றா , = ÷ ேநர ந ேவக ர = 20 அ ÷ 40 வ னா = 20 ÷ 40 அ /வ னா = 0.5 அ /வ னா ஆ . . இதி 80 85 சதவத ேவகேம உ ைமயான ேவக இ த ேவக எ ப ந ேம பர ேவக ஆ த ஆ . நா 80 சதவத ைத ஏ ெகா டா , 0.5 x [80 ÷ 100] = 0.4 . கிைட 0.4 அ /வ னா ஆ . அதாவ 0.4 அ ேவக தி ஆக ந ேவக எ ப வ னா ந ஓ ெகா ள எனலா . இ த ேவக ைத ந பர பா ெப கினா , ஓ ெகா ந அளைவ ெத ெகா ளலா . உதாரண தி காக, ந பர ைப கண கிட இ வா கா கள ெவ ேதா ற கைள கா ேபா .(In attached file - diagrams) 2 அ தா . ஆனா இர வா கா க அகல 10 அ , ந இ உயர ந பர அத அைம ைப . ெபா மா ப கிற (i) பர = அகல x ந உயர = 10 அ x 2 அ = 20 ச.அ . = அகல x ந (ii) பர உயர = 12 + 10 x 2 ச.அ . 2 = 11 x 2 = 22 ச.அ . 0.4 அ /வ னா என ெகா ேவா . என இர ேம ந ேவக இர ஓ ெகா ந அளைவ கா ேபா . (i) ந பர x ேவக = 20 ச.அ . x 0.4 அ /வ னா = 8 கன.அ /வ னா (ii) ந பர x ேவக = 22 ச.அ . x 0.4 அ /வ னா = 8.8 கன.அ /வ னா 8 கனஅ , இர 8.8 கனஅ ஆக த வா காலி வ னா ந டாவ வா காலி வ னா ந ஓ கிற . ஆகேவ சி வா கா கள ஓ ந அள த , அைணய இ ப ெச ெப ய கா வா கள ஓ ந அள வைர, இ மிதைவ ைறைய பய ப தி, ஓ ந அளைவ மாராக அறி . ெகா ள - கண ய DIAGRAMS :

neer melaanmai 4 Page 2

பால

.

Neer melanmai - 4  

About water management in Tamil Nadu