Page 1

CULTURE THAILER


n i B Bin W Y R EVE SPACE NUMBER 01


CULTURE THAILER

Bin BIN Everywhere

02

วันวันหนึ่งเราพบเห็นขยะทุกวันไม่ต่างจากหน้าตัวเองตอนตื่นเช้า หน้ากระจกในห้องน้ำ�นั่นแหละ ว่าแต่ทำ�ไมมันต้องมีในทุกๆที่ล่ะ......

E R E WH

เมื่อก่อน หรือเมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว สมัยที่มนุษย์ยัง เอากระบองตีหัวหญิงลากแล่วก็เข้าถ้ำ�เพื่อสร้างครอบครัว นั่นแหละ มนุษย์เราเป็นนักล่ากินอะไรเสร็จก็ทิ้งมันตรงนั้น ตั้งแต่สมัยก่อน แต่ว่ามันย่อยสลายได้ แต่สมัยนี้เราใช้ โฟม พลาสติก สารเคมี สารพัดที่จะมี ที่ย่อยสลายนาน และนานมากๆ จนถึงมากที่สุดจนชาตินี้เราตายไปแล้วเรา เกิดใหม่มันก็ยังไม่ย่อยสลาย เมื่อก่อน หรือเมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว สมัยที่มนุษย์ยัง เอากระบองตีหัวหญิงลากแล่วก็เข้าถ้ำ�เพื่อสร้างครอบครัว นั่นแหละ มนุษย์เราเป็นนักล่ากินอะไรเสร็จก็ทิ้งมันตรงนั้น ตั้งแต่สมัยก่อน แต่ว่ามันย่อยสลายได้ แต่สมัยนี้เราใช้ โฟม พลาสติก สารเคมี สารพัดที่จะมี ที่ย่อยสลายนาน และนานมากๆ จนถึงมากที่สุดจนชาตินี้เราตายไปแล้วเรา เกิดใหม่มันก็ยังไม่ย่อยสลาย


CULTURE THAILER

IM SO Sx


CULTURE THAILER

I’m so รก

Bin BIN Everywhere

04

เมื่อก่อน หรือเมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว สมัยที่มนุษย์ยัง เอากระบองตีหัวหญิงลากแล่วก็เข้าถ้ำ�เพื่อสร้างครอบครัว นั่นแหละ มนุษย์เราเป็นนักล่ากินอะไรเสร็จก็ทิ้งมันตรงนั้น ตั้งแต่สมัยก่อน แต่ว่ามันย่อยสลายได้ แต่สมัยนี้เราใช้ โฟม พลาสติก สารเคมี สารพัดที่จะมี ที่ย่อยสลายนาน และนานมากๆ จนถึงมากที่สุดจนชาตินี้เราตายไปแล้วเรา เกิดใหม่มันก็ยังไม่ย่อยสลาย


CULTURE THAILER

ถ้าจะให้บอกกล่าวกันก็คงจะ น่าเบื่อน่าดู เพราะเราก็ต ่างโดน ปลู ก ฝั ง ให้ทงิ ้ ขยะให้เป็นที่เป็นทาง ตั้งแต่เด็กๆ ที่เหล่าโรงเรียนของเราต่าง คร่ำ�เคร่งทำ�กิจกรรม กันน่าดู กิจกรรมที่ว่าที่พบเช่น กิจกรรมมาโรงเรียนสาย ไม่ทันเข้าแถว กิจกรรมที่ลืมทำ�การบ้านมาส่งคุณครู กิจกรรมที่สอบตก เป็นต้น สิ่งที่เราต้องทำ�เพื่อแก้ไขความผิดเหล่านี้คือ การเก็บขยะมาแลกรางวัลซึ่ง รางวัลนั้นคือ การไม่โดนลงโทษ, ให้ผ่านสอบไม่ต้องสอบซ่อมหรือให้ ส่งการบ้าน วันอื่นได้ เห็นไหมล่ะ เราโดนปลูกฝังกันมาตั้งแต่เรานั้น เป็นเด็กตัวเล็กตั้งนานแล้ว! ใช่ว่าจะเพิ่งมีเพิ่งบอกกันซะเมื่อไหร่กันล่ะ แม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจังหวัดตลอดจนอำ�เภอ และตำ�บล ต่างก็มีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมประกวดคำ�ขวัญรณรงค์ทิ้งขยะ ลงถังหรือแม้กระทั่งคำ�อวยพรให้ ได้บุญ ร่ำ�รวย มีเงิน กันถ้วนหน้า

- นี่ขนาดมีการอวยพรเลยนะ แค่เราทิ้ง ขยะแค่เนี้ย -

เฮ้ย นี่ขนาดมีการอวยพรเลยนะ แค่เราทิ้งขยะแค่เนี้ย แค่เอาของเรา ใช้เสร็จแล้วมาหยอดลงภาชนะที่เรียกว่าถังขยะ แค่เนี้ย อบต เขาถึง ขนาดอวยพรขอให้ร่ำ�รวยมีเงินประสบความสำ�เร็จเลยนะ


Bin BIN

CULTURE THAILER

Everywhere

15

ล้านตัน

คือปริมาณที่คนไทยทิ้งขยะ สิ่งปฏิิกูลเฉลี่ยต่อ 1 ปี *ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

06


CULTURE THAILER

....

E S A E L P BIN


Bin BIN

CULTURE THAILER

Everywhere

B BIN IN PLEASE... กล่าวถึงขยะ จากสถิติจาก สำ�นักสถิติแห่งชาติ คนไทยทิ้งขยะ เฉลี่ยแล้วทิ้งกันคนหนึ่ง ปีละ 26 ล้าน ตันต่อปี หรือเทียบกันให้เห็นภาพ คือ ถ้าเอาขยะทั้งหมดนั้นมาทำ�ตึก ขยะนี้ สามารถทำ�ตึกใบหยกอดีตตึกที่สูงที่สุด ในไทยเลยนะคุณ

“ ปีละ 26 ล้าน ตัน/ปี ”

เฮ้ย ทำ�ไมเรื่องง่ายๆที่ อบต เขาอวยพรให้ร่ำ�รวย ถ้าเราทำ�ถึง มีคนไม่ทำ�กันเยอะ ก็แหม คนไทยเราเป็นคนง่ายๆน่ะคุณอาจจะดูเขียนเหมา รวมไปหน่อย แต่ส่วนใหญ่เป็นงั้นจริงๆนะ ขนาดผลสำ�รวจยังมีขึ้นเลยว่า ทำ�ไมถึงไม่ทิ้งขยะ อัตราส่วนส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุผลเหล่านี้

06


07

CULTURE THAILER

Bin BIN Everywhere

กล่าวถึงมนุษย์คนไทยนัน้ เป็น มนุษย์ทใ่ี ครก็พดู ว่าเป็นคนยิม้ เก่งสยาม เมืองยิ้มแต่ถ้าเรามาลองนึกดู ถ้าเขา มาเจอว่าแท้จริงแล้ว ไอคนทีม่ นั ยิม้ อยู่ น่ะมันมีพริกติดฟัน ถ้าให้เปรียบกับเมืองไทยตอนนี้ ก็ติดฟันทั้ง 32 ซี่นั่นแหละซึ่งหาก เป็นคนทั่วไปเห็นก็ต้องบอกกันทั้งนั้น แหละว่าเฮ้ย พริกติดฟังเอ็งแหนะ แต่เราหาสนใจไม่ก็มันติดทุกวันจนเรา ชินไปแล้วอ่ะ ถ้าเปรียบเป็นห้องที่อยู่ที่อาศัย แล้วนั้น ลองนึกถึงห้องนอนของเรา ที่ไม่ได้ทิ้งขยะทั้งเดือนแล้วเปรียบห้อง ....นอนเราเป็นประเทศ....

n i B Bin Y R EVE BIN BIN EVERYWHERE

03


CULTURE THAILER

Bin BIN

25 55 25 56 25 57

Everywhere

25.77 ล้านตัน

26.7 ล้านตัน

E R E YWH 25 58

27.2 ล้านตัน

30.12 ล้านตัน

08


CULTURE THAILER

N I B M U F R PE BIN BIN EVERYWHERE

05


Bin BIN

CULTURE THAILER

Everywhere

10

PERFUMBIN พอคนทิ้งกันมากขึ้น ไม่ทิ้งถูกที่ สิ่งที่เกิดคือ บู้มมม สเปรย์สูตรใหม่ ปรับอากาศไม่ใช่แค่ในห้อง แต่ในทุกๆที่ ปรับอากาศกลิ่นขยะสารพัดชนิดขึ้น ไม่ใช่แค่ กลิ่น ยังรวมถึงทำ�ให้ดูไม่ดี แบบ เราเคยเดินเฉียดเข้าไปใกล้ถังขยะไหมล่ะ ถ้าไม่จำ�เป็น ก็เหมือนกับสถาณที่นั่นแหละ ถ้าที่ไหนมีขยะใครล่ะจะอยากเข้าไปใกล้ ... อ้าวแล้วไงล่ะ? อ้าวก็ถ้าสมมติมันไปเกิดตรงสถานที่สำ�คัญ สถาน ที่สวยงามแต่โดนบังด้วยขยะล่ะ เอาละไง ใครจะอยากมา ส่งผลต่อ รายได้การท่องเที่ยว รายได้ของพ่อค้า แม่ค้า แถวๆนั้นอีก ยัง ยังไม่หมดเรื่องสเปรย์ของเรา ผลิตภัณพ์ที่ใครๆ ก็ทำ�ได้ สเปรย์นี้ไม่ได้มีแค่กลิ่นอย่างเดียว แต่แฝงตัวยามากมายที่ ทำ�ให้ชีวิตคุณ “ง่ายกว่าเดิม” นั่นก็คือ เจ็บคอ เป็นไข้ ปวดหัว ปวด เมื่อยตามร่างกาย โรคผิวหนัง โรคมาลาเรีย โรคระบาดหลากหลาย ประเภท โรคหัวใจ โรคทางสมอง และอาการท้องร่วง และอีกหลาย ตัวยาแต่เฮ้ย นี่ขนาดไม่ได้กินนะแค่อยู่ใกล้ๆ สูดดม หรือสัมผัสแค่นั้น

M

alaria

HEART DISEASE

Flu

x

COL

D


CULTURE THAILER

Binbin online  
Binbin online  

For Pre-Mini Art Thesis Chopsilapa Exhibition 2016

Advertisement