Page 1

เที่ยวปักษ์ใต้


อ ุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมิลนั

อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมิลนั ตัง้ อยู่ระหว่างเส้น ละติจดู ที่ 8 องศา 28ลิปดาถึง 9 องศา 15 ลิปดา เหนือ ตัด กับ ลองติจดู ที่ 97 องศา ถึง 97 องศา 50 ลิปดาตะวันออก ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร อินเดีย ที่ตงั้ ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั อยู่ ห่ า งจากท่ า เที ย บเรื อ ทั บ ละมุ อ าเภอท้า ยเหมื อ ง จังหวัดพังงา ประมาณ 70 กิโลเมตร และห่างจาก ท่าเทียบเรือหาดป่ าตอง อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ประมาณ 90 กิ โลเมตร เกาะเมียงหรือ เกาะสี่เป็ น ที่ตงั้ “สิ มิ ลั น ” เป็ นภาษายาวี หรื อ มลายู แปลว่ า “เก้า” จึงมีชื่อเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลนั หรือเกาะ เก้า ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่นอ้ ย 9 เกาะด้วยกัน เกาะทั้ ง เก้า เรี ย งตั ว ตามแนวทิ ศ เหนื อ ไปทิ ศ ใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิ มิ ลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมี ย ง เกาะปาหยั น เกาะปายัง และ เกาะหูยง

หมู่เ กาะสิ มิ ลั น ได้รั บ การประกาศจั ด ตั้ ง เป็ นอุท ยาน แห่งชาติของประเทศไทย ลาดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2525 มี ขนาดพื้นที่ 128 ตารางกิโลเมตร (80,000 ไร่) และในปี 2541 ได้ผ นวกพื้ น ที่ บ ริ เวณ “เกาะตาชัย ” เพิ่ ม อี ก 12 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็ นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ เกาะและห้ว งน ้า ทะเลรอบเกาะที่ มี ป ะการังสมบูร ณ์ ใน ท้องที่เกาะพระทอง อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รวมเป็ น เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 140 ตารางกิ โลเมตร (87,500 ไร่ ) พื้ น ที่ เกาะซึ่ ง เป็ นที่ ดิ น มี ป ระมาณ 26 ตารางกิ โลเมตร (16,250 ไร่) ชายฝั ง่ ทะเลในหมู่เกาะสิมิลนั เป็ นส่วนภาค ตะวันออกของทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดียที่มีการ ลดตัวลงของพื้ นทะเล(SUBMERGENT SHORELINE) จึ ง มีการกัดเซาะพังทลายโดยมีนา้ ทะเลเป็ นตัวกระทาอย่าง รุนแรงทาให้บริเวณเกาะทั้ง 9 เกาะ เกิดเป็ นลักษณะภูมิ ประเทศที่ แ ปลกตา มี ร ูป ร่ า งต่ า งๆ อั น เป็ นผลจาก ขบวนการกัดเซาะ สาหรับหินที่พบในหมูเ่ กาะสิมิลนั ทัง้ 9 เกาะ เป็ นหิ นอัคนีชนิด granite อายุของหินนี้อยู่ระหว่าง ยุค Tertiary – cretaceous ประมาณ 65 ล้านปี ที่ผา่ นมา


หมูเ่ กาะพีพี

แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ พีพี ห มู่ เก า ะพี พี อ ยู่ ห่ า ง จ า ก จั ง ห วั ด ก ร ะ บี่ ร า ว 40 กิโลเมตร หมู่เกาะพีพี เป็ นส่วน หนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาด นพรัตน์ธารา-หมูเ่ กาะพีพี เดิม ชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า “ปู เล าปิ อ า ปิ ” ค าว่ า “ปู เล า ” แปลว่ า เกาะ ค าว่ า “ปิ อาปิ ” แปลว่ า ต้น ไม้ท ะเลชนิ ด หนึ่ ง จาพวกแสม และโกงกาง ต่อมา เรียกว่า “ต้นปี ปี ” ซึ่งภายหลัง กลายเสี ย งเป็ น “พี พี " ซึ่ ง ได้ ชื่อว่าเป็ นอาณาจักรแห่งบุปผา ใต้ส มุ ท รนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม า เที่ยวหมู่เกาะนีส้ ่วนใหญ่มาเพื่อ ด าน ้า ดูป ะการัง ดอกไม้ท ะเล และปลาหลากสีสนั ที่สวยงาม

หมู่เกาะพีพี ประกอบด้วยประกอบด้วย 2 เกาะใหญ่ ๆ คื อ เกาะพี พี ด อน เกาะพี พีเล และเกาะเล็กๆข้างเคียง คือ เกาะยูง เกาะไม้ไผ่ อาจกล่าวได้ว่า เกาะพี พี ดอน และเกาะพี พี เล เป็ นสุดยอดแห่งสถานที่ ท่องเที่ ยวหลัก เป็ นเวิ้ง หรืออ่าวใหญ่ ที่ ภายในมีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม น่ า เล่ น น ้า แลพดูป ะการั ง และเกาะพี พี ดอน เองครั้งหนึ่ง เคย ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับเกาะที่สวยงามที่สดุ ในโลกเลย ทีเดียว เกาะพีพีดอนเป็ นศูนย์กลางของ หมู่เกาะพีพี มีทั้ง ที่พัก ร้านอาหาร และ สิ่ ง อ าน ว ย ค ว าม ส ะด ว ก ค ร บ ค รั น รวมทั้งยังมี ทิ ว ทัศน์ที่ สวยงามอี กด้ว ย เกาะพีพี ประกอบ ด้วยอ่าว 2 อ่าวที่เป็ น เวิ้ ง อ่ า วคู่ คื อ อ่ า วต้น ไทร และอ่ า วโละ ดาลัมคัน่ ด้วยที่ราบเล็กๆร่ม รื่นด้วยทิว มะพร้าว

เกาะไม้ไผ่ ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก ด้านทิ ศ เหนือและ ทิศตะวันออก มีหาดทราย ส ว ย ง า ม แ ล ะแน ว ป ะก า รั ง ซึ่ ง ส่ว นมากเป็ นแนวปะการัง เขากวาง ทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของตัวเกาะ กิจกรรม :กิจกรรมชายหาด - ดานา้ ตืน้ - ดานา้ ลึก

เกาะยูง ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน มีชายหาดซึ่งเป็ นหาดหินอยู่ทางด้าน ทิ ศ ต ะวั น อ อ ก แล ะมี ห าด ท ร าย เล็กน้อย ตามหลืบเขา นอกจากนี้ยัง มีแนวปะการังสวยงามชนิดต่างๆ ที่ ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ กิจกรรม : กิจกรรมชายหาด - ดานา้ ตื้น - ดา นา้ ลึก


เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ ะ ที่เที่ยวสถานหนึ่งใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อยู่ สุดเขตแดนใต้แถบหมู่เกาะอาดัง – ราวี ตั้ ง อยู่ท างทิ ศ ตะวั น ตกของ เกาะตะรุเตา ห่ างจากเกาะตะรุเตา 45 กิ โลเมตร ห่ า งจากฝั ่ ง ท่ า เรื อ ปากบารา 62 กิ โลเมตร “เกาะหลี เป๊ ะ” หมายถึ ง เกาะที่ ร าบเรี ย บ คล้าย กระดาษ ซี่งมีที่มาจากภาษา ท้อ งถิ่ นชาวนา้ หรือ ชาวเล เกาะหลี เป๊ะ ถึงแม้จะอยู่ในเขตอุทยานฯ แต่ ว่าพื้นที่ทั้งหมดเป็ นของชาวบ้านซึ่ง อยู่อ าศัยบนเกาะมาเป็ นร้อ ยกว่าปี ก่อนประกาศจัดตัง้ อุทยานแห่งชาติ ดังนั้น การจัด การพื้ น ที่ บ นเกาะจึ ง อยู่น อกเหนื อ อ านาจของอุท ยาน ป ล่ อ ย ให้ เ ป็ น ห น้ า ที่ ขอ งชุ ม ชน บริการจัดการ โดยอุทยานแห่งชาติ คอยดูแลความเรียบร้อยและความ ปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว

สภาพแวดล้อ มโดยทัว่ ไปของ “เก าะห ลี เ ป๊ ะ” เต็ ม ไป ด้ ว ยป่ า ปะการังอันสมบูรณ์ มีเวิ้ งอ่าวที่ สวยงาม หาดทรายขาวละเอียด ชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ มี 3 หาด หาดพั ท ยา หรื อ บั น ดาหยา, หาดชาวเล หรื อ หาดซั น ไรซ์ (Sunrise Beach) และ อ่าวประมง (Sunset Beach) โด ย แต่ ล ะห าด สามารถเดิ น ทางเชื่ อ มต่อ กัน ได้ โดยใช้เวลาเดินประมาณ 15-20 นาที

หาดที่ คึกคักที่ สดุ จนได้รับ การ ขนานนามว่ าเป็ น “พัท ยา 2” คื อ หาดพัท ยา หรื อ หาดบันดาหยา เหมาะส าหรั บ คนไม่ ช อบสั น โดษ ตัง้ อยู่ทิศตะวันตกของเกาะ “หาด พัทยา” ถือเป็ นจุดชมพระอาทิ ตย์ ตกที่ ส วยงามที่ ส ุด ในทะเลสตูล ส่ว นจุด ชมพระอาทิ ต ย์ขึ้น ที่ ส วย ที่ ส ดุ แห่ ง หนึ่ง ของอัน ดามัน ต้อ ง ยกให้ “หาดชาวเล” หรือ หาดซัน ไร ซ์ บ ร ร ย า ก า ศ เงี ย บ ส ง บ อากาศบริสทุ ธิ์ ร่มรื่นภายใต้แนว สนใหญ่ เป็ นสถานที่ที่นา่ ผ่อนกาย พักใจที่สดุ


เกาะเต่า

เกาะเต่า เป็ นเกาะเล็ก ๆตั้งอยู่กลางอ่ าว ไทย เป็ นตาบลหนึ่งของ อ.เกาะพะงัน จ.สุ ราษฎร์ธ านี พื้ น ที่ เกื อ บทั้ ง หมดของเกาะ เป็ นภูเขา มีสัณ ฐานคล้าย เม็ดถัว่ ลักษณะ เว้าเป็ นอ่าวอยู่มากมาย ถึง 11 อ่าว แหลม 10 แหลมเกาะเต่านับเป็ นเกาะแห่งทะเลฝั ่ง อ่าวไทยที่มีโลกใต้นา้ ที่สวยที่สดุ เหมาะแก่ทั้ง การด านา้ ตื้น (Skin Diving) และการด าน ้า ลึก (Scuba Diving) นอกจากจะมีโลกใต้นา้ ที่ งด งาม ที่ สุ ด ของฝั ่ ง อ่ า วไท ยแล้ ว ภู มิ ประเทศของเกาะเต่า ยังมีลักษณะเว้าแหว่ง ตลอดตั ว เกาะ ก่ อ ให้เกิ ด อ่ า วและแหลม มากมายหลายแห่ง ตลอดแนวชายฝั ่งยาว 28.6 กิโลเมตร จึง ไม่ แ ปลกที่ เกาะเต่าเป็ น ที่ตั้งของโรงเรียนด านา้ มากมายเกาะเต่า แ ม้ จ ะอ ยู่ ใน ท ะเล ด้ า น ที่ รั บ ล ม ม ร สุ ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ งพัดผ่านมาในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน มีนาคม แต่ก็มี เกาะน้อยใหญ่ช่วยกาบัง คลื่นลมให้อยู่บา้ ง นัก ท่ อ งเที่ ย วจึ ง สามารถ เดิ น ทางไปเกาะ เต่าได้ตลอดปี

จุดท่องเที่ยวบนเกาะเต่า

อ่าวแม่หาด

หาดทรายรี

เป็ นศูน ย์ร วมความเจริ ญ บน เกาะเต่ า เพราะแม่ ห าดเป็ นทั้ ง ท่าเรือที่เรือจากทุกที่จะมาจอดที่นี่ ร ว ม ถึ ง ยั ง เป็ น แ ห ล่ ง ชุ ม ช น ร้านค้า สถานที่ราชการ เพราะอยู่ ใกล้กับ ท่ า เรื อ ซึ่ ง สะดวกส าหรับ นัก ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้อ่ าวแม่ หาดยังมีรปู ปั้ นเต่าสัญลักษณ์อัน เป็ นชื่อของเกาะเต่าอีกด้วย

เป็ นหาดขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ใกล้ กับอ่าวแม่หาดใช้เวลาเดินเพียงแค่ 10 นาที ชายหาดมี ค วามยาว เกือบ 2 กิโลเมตร ทรายสีขาวอม น ้า ตาลนิ ด ๆละเอี ย ดนุ่ม เหมื อ น แป้ง ชายหาดค่อยๆ ลาดลงไปแต่ ไม่ ค่ อ ยเหมาะกั บ เล่ น น ้า มากนั ก เพราะมีหินเยอะ เหมาะกับการเดิน ชมความงดงามของอ่าวมากกว่า ที่ นี่ เป็ น จุด ชมพระอาทิ ต ย์ต กที่ สวยงามของเกาะเต่ า มี ที่ พั ก บริ ก ารมากมายหลายแห่ ง ผั บ บาร์


เกาะสมุย

เกาะสมุย เป็ นเกาะที่ตงั้ อยู่บริเวณ อ่าวไทยห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทาง ทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 ของเกาะเป็ นที่ราบรอบล้อมไป ด้ว ยภูเ ขา ช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ นพฤษภาคมเป็ นช่ ว งคลื่ น ลม สงบจึงเหมาะแก่ก ารท่อ งเที่ ยวมาก ที่สดุ

สถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ

เกาะสมุย เป็ นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทัว่ โลก ซึ่งนักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ ก็ต่างขนานนามให้ เกาะสมุยว่ าเป็ น "สวรรค์ก ลางอ่ าว ไทย" เนื่องจากเกาะสมุยมีความอุดม สมบู ร ณ์ ไปด้ ว ยท รั พ ยากรการ ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มี เสน่ ห์แ ตกต่ า งกั น ไป ไม่ ว่ า จะเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ สวยงาม อาทิเช่น นา้ ทะเลใสบริสทุ ธิ์ หาดทรายขาวทอดขนานไปกับ ทิ ว ต้นมะพร้าวริมชายหาด และนอกจาก ธรรมชาติชายทะเลแล้ว ยังมีนา้ ตกที่ มีนา้ ใสเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี

หาดละไม อยู่ถัดมาจากหาดเฉวงเป็ น หาดที่ มีชื่ อ เสียงอี กหาดหนึ่ง ด้ว ยความ โค้งของอ่าวที่สวยงามและทิวต้นมะพร้าว ที่ ป ลูก เป็ นแนว บริ เวณชายหาดเป็ นทั้ ง หาดทรายและหาดหิน บางช่วงของหาดมี ระดั บ น ้า ลึ ก และมี ค ลื่ น แรง กิ จ กรรมที่ นักท่ องเที่ ยวชื่นชอบคือการเล่นนา้ ทะเล และเล่ น กี ฬ าทางน ้า ทั้ ง เรื อ ใบ เจ็ ต สกี ส่ ว นทางตอนใต้ข องหาดละไมมี แ หล่ ง ท่อ งเที่ ย วทางธรรมชาติที่ นักท่ อ งเที่ ย ว นิ ย ม ไปคื อ หิ น ตา หิ น ยาย และศูน ย์ วัฒนธรรมวัดละไม

หาดเฉวง เป็ นชายหาดที่ มี ชื่อเสียงที่สดุ และยาวที่สดุ ของเกาะ มี ค วามยาวถึ ง 7 กิ โลเมตร อยู่ ทางด้านตะวั น ออกของเกาะสมุย หาดเฉวงเป็ นหาดโค้ง ยาว มี น ้า ทะเลใส หาดทรายขาวสวย ตลอด แ น ว ห า ด จึ ง เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม านอนอาบแดด เล่นนา้ เล่นเจ็ตสกี และทากิจกรรม อื่ น ๆ มากมาย หาดเฉวง แบ่ ง ออกเป็ นสี่ช่วงคือ หาดเฉวงเหนือ หาดเฉวงกลาง หาดเฉวงใต้ และ หาดเฉวงน้อ ย บริ เวณหาดเฉวง เห นื อ แ ล ะห า ด เฉ ว ง ก ล า ง มี บรรยากาศที่ คึ ก คัก มี โรงแรม รี สอร์ท ร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับและอื่น ๆ มากมาย


เที่ยวปักษ์ใต้  
เที่ยวปักษ์ใต้  
Advertisement