Page 1

PALPITATION (อาการใจสัน่ ) อาการใจสัน่ เป็ นภาวะที่พบได้ บอ่ ยอย่างหนึง่ ส่วนใหญ่มกั ไม่คอ่ ยรุนแรง เป็ นครัง้ แรกแล้ วจะหายไปได้ เอง อาจเป็ น อาการนําของโรคหรื อภาวะฉุกเฉินในระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดหรื อระบบอื่นๆที่สําคัญ อาการที่พบร่วมกับ อาการใจสัน่ จะช่วยบ่งบอกถึงความสําคัญและช่วยวินิจฉัยสาเหตุได้ ในการวินิจฉัยเบื ้องต้ นในผู้ป่วยควรจะดูประวัติและตรวจ 12-lead ECG เพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถดูการ ทํางานของหัวใจในผู้ป่วยจากค่า Ejection Fraction (EF) ซึง่ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีคา่ น้ อยกว่า 40% และ อาการเป็ น ลมหมดสติ ยังบ่งบอกได้ วา่ น่าจะมีภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ สามารถดูประวัติครอบครัวด้ านโรคหัวใจ หรื อภาวะหัวใจเต้ น ผิดจังหวะ การได้ รับข้ อมูลจากผู้ป่วยก็สามารถวินิจฉัยได้ “flip-flop ping”เป็ นอาการใจสัน่ ที่มีลกั ษณะเหมือนหัวใจ กระตุก และเหมือนจะหยุดเต้ น ตามด้ วยอาการหัวใจเต้ นแรงพบในผู้ป่วยที่มี ventricular premature contraction (VPCs) อาการหัวใจเต้ นเร็ว และไม่สมํ่าเสมอพบในหัวใจเต้ นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation ผู้ป่วยที่มีชีพจรที่เต้ นเร็ว มากบริเวณหน้ าอก อาจบอกถึง atrioventricular (AV) และพบบ่อยในผูป่วยที่เป็ น AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT) อาการเครี ยด และวิตกกังวลเป็ นอาการที่พบได้ บอ่ ยในผู้ป่วยที่มีอาการใจสัน่ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรค จิตประสาทโดยเฉพาะผู้ป่วย เพศหญิงที่มีอายุน้อย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 leads การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะที่เกิดอาการช่วยในการวินิจฉัยชนิดของหัว ใจเต้ นผิดจังหวะชนิดต่างๆ คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มี short PR interval และ delta wave พบใน Wolf-Parkinson White syndrome , Left atrial ผิดปกติ จะพบบ่อยใน atrial fibrillation , Q wave ผิดปกติ จะพบใน monomorphic ventricular tachycardia และ long QT interval พบใน polymorphic ventricular tachycardia B. ถ้ าผู้ป่วยไม่ได้ มีความเสี่ยงสูง และมีอาการที่ไม่รุนแรง อาจใช้ การตรวจสอบพิเศษเพิ่มเติมดังนี ้ การใช้ Loop monitor เป็ นเครื่ องมือบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจติดตัวผู้ป่วยที่บนั ทึกข้ อมูลได้ นานกว่า 2 สัปดาห์ หรื อ จนกระทัง่ แสดงความ ผิดปกติที่เกิดขึ ้น มีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีอาการนานๆครัง้ การใช้ Holter monitor เป็ นการตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึง่ มีประโยชน์ในรายที่มีอาการบ่อยๆ การตรวจชนิดนี ้ไม่คอ่ ยได้ ประโยชน์ในรายที่มีอาการนานๆครัง้ C. ถ้ าวินิจฉัยว่าเป็ น isolated ventricular หรื อ atrial ectopy ควรลดการบริโภคพวก Alcohol หรื อ caffein อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ป่วยมีอาการใจสัน่ มาก การใช้ ยากลุม่ beta-blocker จะทําให้ อาการดีขึ ้น D. การจัดการกับ atrial fibrillation และ อาการเต้ นเร็ว ควรจะเน้ นไปที่การควบคุมอัตรากับจังหวะ และป้องกัน stroke ด้ วย anticoaagulation E. เมื่อพบอาการ sustained supraventricular tachycardia มักจะบําบัดรักษาด้ วย การผ่าตัดส่วนหนึง่ ของร่างกาย หรื อเนื ้อเยื่อ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ ้นของ atrial fibrillation , AVNRT และ atrial flutter ทางเลือกนี ้ควรจะเสนอให้ กบั ผู้ป่วยที่ มีอาการรุนแรงมาก โดยเฉพาะที่มีความสัมพันธ์กบั อาการหมดสติ F. ถ้ าสงสัยว่าผู้ป่วยเป็ น sustained ventricular tachycardia หรื อ มีประวัตคิ รอบครัวการตายของหัวใจเฉียบพลัน หรื อ Ejection Fraction (EF) น้ อยกว่า 40% แนะนําให้ ทํา Electrophysiologic study (EPS) การรักษาด้ วยยา antiarrhythmicและ การฝั ง implantable cardioverter defibrillator (ICD)

ต้น ฉบ ับ

A.


ต้น ฉบ ับ

Palpitation  
Palpitation  

Palpitation