Page 1

BO NHAN DIEN THUONG HIEU C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long


1. Néi dung 2. Giíi thiÖu 3. Qui ®Þnh vÒ HÖ thèng h×nh ¶nh th­¬ng hiÖu + HÖ thèng biÓu t­îng th­¬ng hiÖu (logo c«ng ty) + Qui ®Þnh vÒ mµu s¾c cña Logo, Slogan + Qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc, vÞ trÝ vµ kho¶ng c¸ch. + Qui ®Þnh kiÓu ch÷ kÌm theo víi biÓu tr­ng. + C¸c øng dông biÓu t­îng kh«ng ®­îc phÐp + Qui ®Þnh ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn

NOI DUNG

+ Liªn kÕt nh·n hiÖu 4. Qui ®Þnh hÖ thèng øng dông v¨n phßng + Danh thiªp + Letter head + Phong b× th­ lín, nhá + B×a hå s¬ thÇu + B×a giíi thiÖu c«ng ty + ThÎ nh©n viªn vµ thÎ kh¸ch + §ång phôc nh©n viªn. 5. HÖ thèng biÓn hiÖu vµ biÓn qu¶ng c¸o + BiÓn hiÖu + BiÓn tÊm lín + BiÓn Inox + BiÓn chi nh¸nh + BiÓn phßng ban + Qui c¸ch vÒ pano, poster treo t­êng 6. Ph­¬ng tiÖn Marketting vµ b¸n hµng + Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn + VÐ xe

1


Hå s¬ nµy lµ c«ng cô kinh doanh, lµ tµi s¶n së h÷u trÝ tuÖ cña C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long ®ång thêi lµ mét tµi liÖu ®µo t¹o néi bé do C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long ®Çu t­ kinh phÝ. ViÖc sö dông hå s¬ nµy ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c b¶o mËt do Ban Gi¸m ®èc quy ®Þnh. ViÖc cung cÊp hay tham kh¶o toµn bé néi dung hå s¬ nªn h¹n chÕ, c¸c nhµ thÇu hay ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô chØ nªn ®­îc tham kh¶o phÇn cã liªn quan vµ ph¶i chÞu rµng buéc vÒ ph¸p lý tr­íc khi ®­îc bµn giao. §Æc biÖt kh«ng ®­îc cho bªn thø ba sao chÐp hoÆc sö dông kh«ng phôc vô cho lîi Ých cña C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long, ®ång thêi ph¶i t«n träng vµ thùc thi quyÒn t¸c gi¶ cña ®¬n vÞ t­ vÊn thiÕt kÕ. §Ó ®¶m b¶o kü thuËt, c¸c phiªn b¶n øng dông biÓu t­îng lu«n ph¶i ®­îc t¸i b¶n l¹i tõ b¶n

GIOI THIEU

gèc ®· ®­îc sè ho¸, h¹n chÕ sao chôp hoÆc vÏ l¹i cã thÓ lµm sai lÖch ®é mµu hay cÊu tróc biÓu t­îng. Trong qua tr×nh thùc hiÖn hay triÓn khai c¸c h¹ng môc liªn quan ®Õn th­¬ng hiÖu nªn tham vÊn Gi¸m ®èc Kinh doanh TiÕp thÞ hoÆc c¸n bé phô tr¸ch cã thÈm quyÒn.

Trong tr­êng hîp chøc danh Gi¸m ®èc Qu¶n trÞ Th­¬ng hiÖu vµ Nh·n hiÖu hµng hãa ®­îc chØ ®Þnh nµy sÏ lµ ®Çu mèi tæ chøc kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý, x©y dùng chiÕn l­îc th­¬ng hiÖu tËp ®oµn, ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu s¶n phÈm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò nªu trªn.

C¸c doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ hîp t¸c cã liªn quan còng nh­ c¸c nh©n viªn h÷u quan cã kh¶ n¨ng sö dông ®Õn Hå s¬ nµy cÇn dµnh thêi gian tiÕp nhËn c¸c kho¸ ®µo t¹o, nh»m cã ®­îc hiÓu biÕt tæng thÓ vµ chi tiÕt ®Æc ®iÓm cña Hå s¬ nµy.

Do ®ã cã thÓ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Nh÷ng quy ®Þnh h­íng dÉn nµy sÏ liªn tôc ®­îc ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vµ ®ßi hái ph¸t sinh cña ho¹t ®éng kinh doanh trong t­¬ng lai.

§Ó cã c¸c th«ng tin cËp nhËt, xin vui lßng liªn hÖ víi C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long ë ®Þa chØ sau:

§C Tel Fax Email Web

2

: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi : 04. 1234567 : 04. 1234567 : giaitrithanglong@yahoo.com : giaitrithanglong .com


B R A N D

I D E N T I T Y

S Y S T E M


LOGO

3

(Green) C : 85

(Black) C:0

M : 35

M:0

Y : 100

Y: 0

K:5

K : 100


13a

MAU SAC

7a

4

2a

(Green) C : 85

M : 35

C : 20

M:0

Y : 60

C : 40

M:0

Y : 40

C:5

M : 15

C:0

M : 20

(Black) C:0 M:0

Y: 0

K : 100

K:0

C:0

Y: 0

K : 10

K:0

C : 25

M : 15

K:0

C : 60

M:0

Y : 65 K : 0

C : 70

M : 20

Y : 100

Y : 45

K:5

C : 15

M : 65

Y : 75

K:0

C : 35

M : 35

Y : 70 K : 20

C:5

C : 40

M:0

M : 30

M : 80

Y : 10 K : 0

Y : 20 K : 10

Y : 15

Y: 0

K:0

K:0

Y : 25

K:5


VÒ c¬ b¶n kiÓu ch÷ cña C«ng ty CP gi¶i trÝ Th¨ng Long sö dông kiÓu ch÷ VnArial víi bé gâ TCVN3 vµ font Vibrocentric ®­îc sö dông trong mét sè tr­êng hîp dïng trong thiÕt kÕ truyÒn th«ng.

VnArial ABCDEFGHIKLMNOPQRSTWXYZ abcdefghiklmnopqrstwxyz 1234567890~!@#$%^&*()

TEXT

VnArial/ VnArialH VnArial Bold/Italic/Underline ABCDEFGHIKLMNOPQRSTWXYZ abcdefghiklmnopqrstwxyz 1234567890~!@#$%^&*()

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTWXYZ abcdefghiklmnopqrstwxyz 1234567890~!@#$%^&*()

ABCDEFGHIKLMNOPQRSTWXYZ abcdefghiklmnopqrstwxyz 1234567890~!@#$%^&*()

Vibrocentric ABCDEFEGHLMNOPQRSTWXYZ abcdefeghlmnopqrstwxyz 1234567890


DANG SAI QUY CACH

D¹ng ®óng quy c¸ch

6

D¹ng sai quy c¸ch


DON VI THANH VIEN

C«ng ty CP Gi¶i trÝ Th¨ng Long

7

C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn


8

LIEN KET THUONG HIEU


A

P

P

L

I

C

A

T

I

O

N

S


Danh thiÕp chung size: 90 x 55

½a THANG LONG ENTERTAIMENT., JSC

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com

NAME CARD

Web: www.giaitrithanglong.com

Danh thiÕp dµnh cho nh©n viªn Size: 90 x 55

½a NGUYÔN V¨N A Gi¸m ®èc

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

Danh thiÕp dµnh cho c«ng ty thµnh viªn Size: 90 x 55

½a THANG LONG restaurant., JSC

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com


GiÊy viÕt th­ Size: 210 x 297 (A4)

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng,

LETTER HEAD

quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com


PHONG BI THU

Phong b× th­ (Lo¹i nhá) Size: 220 x 120

11

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

TO:

Phong b× th­ (Lo¹i lín) Size: 340 x 260

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

TO:


Option 01

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

Web: http://www.giaitrithanglong.com Email: giaitrithanglong@yahoo.com §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha noi

THANG LONG ENTERTAIMENT., JSC

FOLDER

Size: 220 x 310

Option 02

Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

Web: http://www.giaitrithanglong.com Email: giaitrithanglong@yahoo.com §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha noi

THANG LONG ENTERTAIMENT., JSC

12


HO SO THAU

Hå s¬ thÇu Size: 220 x 310

HOSOTHAU

T h a n g L o n g e n t e r t a i m e n t . , j s c §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi § T: 0 4 . 1 2 3 4 5 6 7 - F a x : 0 4 . 1 2 3 4 5 6 7 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Website: www.giaitrithanglong.com


ThÎ nh©n viªn Size: 90 x 55

ThÎ kh¸ch hµng Size: 90 x 55

THE KHACH HANG

THE

NguyÔn v¨n A KÕ to¸n

Thang Long entertaiment., jsc

Thang Long entertaiment., jsc

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng,

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng,

quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567

quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567

Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

ThÎ kh¸ch hµng VIP Size: 90 x 55

THE KHACH HANG

VIP Thang Long entertaiment., jsc §C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

14


ThÎ gi¶m gi¸ (VIP) MÆt tr­íc Size: 90 x 55

MÆt sau

COLLECT 12 SIGNATURES TO RECEIVE 120.000D VALUE OF FOOD ANDBEVERAGE ONLY DINE IN AT THANG LONG

VIP

B¹n sÏ ®­îc tÆng 120.000® cho lÇn dïng b÷a tíi, khi s­u tËp ®ñ 12 dÊu vµo c¸c « d­íi ®©y (1 dÊu = 50.000®) ChØ ¸p dông t¹i nhµ hµng Th¨ng Long.

FREQUENT DINER CARD Leave yor e-mail for us to inform you of some other great deals and a monthly lucky draw H·y ghi l¹i email cña b¹n, ®Ó ®­îc cËp nhËt nh÷ng khuyÕn m¹i ®Æc biÖt vµ kÕt qu¶ rót th¨m tróng th­ëng hµng th¸ng

THE

This card is used for 1 person only Card chØ dµnh cho 1 ng­êi

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Email: EXP date:

Thang Long entertaiment., jsc

Thang Long entertaiment., jsc

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng,

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng,

quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567

quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567

Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com

ThÎ Games MÆt tr­íc Size: 90 x 55

MÆt sau

H­íng dÉn sö dông thÎ

GAMES C A R D

Sè seri:

Cµo nhÑ líp tr¸ng b¹c ®Ó biÕt 12 ch÷ sè mËt m· thÎ §Ó n¹p tiÒn, truy cËp vµo website: http://giaitrithanglong.com.vn NhËp tªn vµ mËt khÈu tµi kho¶n vµo phÇn §¨ng nhËp Cµo nhÑ líp tr¸ng b¹c ®Ó biÕt 12 ch÷ sè mËt m· thÎ ®Ó n¹p tiÒn, truy cËp vµo website: http://giaitrithanglong.com.vn NhËp tªn vµ mËt khÈu tµi kho¶n vµo phÇn §¨ng nhËp

Thang Long entertaiment., jsc

100.000 d

§C: TÇng 6 TT th­¬ng m¹i chî ViÖt H­ng, Sè 4 ®­êng Ng« Gia Tù, ph­êng ViÖt H­ng, quËn Long Biªn, Hµ Néi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: www.giaitrithanglong.com


Nh©n viªn v¨n phßng

DONG PHUC

§ång phôc n÷

16

Huy hiÖu

§ång phôc nam


Nh©n viªn lÔ t©n

DONG PHUC

§ång phôc n÷

17

§ång phôc nam


Nh©n viªn bas, phôc vô bµn

DONG PHUC

§ång phôc n÷

18

§ång phôc nam


DONG PHUC

§ång phôc bÕp

19


Nh漏n vi陋n ph么c v么 Game

DONG PHUC

Option 01

20

Option 02


Nh©n viªn phôc vô fast food

DONG PHUC

§ång phôc n÷

21

§ång phôc nam


BIEN HIEU

Bieån hieäu

A

Thang Long entertaiment., jsc §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

A

BiÓn phßng ban

B

Phßng gi¸m ®èc 4B


4b

BIEN HIEU

3b

23

Thang Long entertaiment., jsc §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

BiÓn Inox

BiÓn Chi nh¸nh

A

CHI NHANH O CHO DUA Thang Long entertaiment., jsc §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

A


Poster, banner däc

3,1/3 N Thang Long entertaiment., jsc §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi

N

POSTER, BANNER

½N

§T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

Banner ngang

N

1/8 N

LE KHAI TRUONG Thang Long entertaiment., jsc §C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com


VÐ xe A

1.22"

PHUONG TIEN VAN CHUYEN

Qu¶ng c¸o trªn xe

A

100

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

1

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

10

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

50

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com


VÐ xe A

1.22"

PHUONG TIEN VAN CHUYEN

Qu¶ng c¸o trªn xe

A

100

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

1

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

10

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

50

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com


VÐ xe A

1.22"

PHUONG TIEN VAN CHUYEN

Qu¶ng c¸o trªn xe

A

100

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

1

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

10

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com

50

§C: 123 Hang gai - Hoan Kiem - Ha Noi §T: 04. 1234567 - Fax: 04. 1234567 Email: giaitrithanglong@yahoo.com Web: http://www.giaitrithanglong.com


Bản quyền thiết kế thương hiệu Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long thuộc Công ty TNHH Thương Mại và Quảng Cáo Tầm Nhìn Phát Triển

Thang Long  
Thang Long  

Thang Long