Page 1

Καλωσορίζοντας τη νέα χρονιά!!! Σε  αυτό  το  τεύχος/ EDITORIAL   ΝΕΟΙ   ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

LiNK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 15 Οκτωβρίου  2012 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ  ΕΝΑΝ   ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙ ΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΟΜΟΥ .  .  .

No. 27


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ...

. .  .    EDITORI.AL .  .  .    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ .  .  .    ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ  ΞΕΝΟΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ .  .  .    ΤΙ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  EVS   .  .  .    ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ .  .  .    ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΔΡΟΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .  .  .    

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ!  :)


&%*503*"ȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥȢșȣșȤșȫșȪșȥȧȡțȝȡȫȡȪȨȧȩȫȝȪȫȧȬțȡșȫȧȥȨȝȤȨȫȧȢȬȢȣȧȝȩțșȪȫȟȩȡȰȥȢșȡȧȣș ȜȝȡȮȥȧȬȥȨȰȪȠșȝȡȥșȡȤȡșșȢȧȤȟȬȨȝȩȧȮȟȮȩȧȥȡș șȣȣșȢșȡȤȡșȮȩȧȥȡșȢșȫșȫȟȜȡșȩȢȝȡșȫȟȪ ȧȨȧȡșȪȠșȨȩȧȢȬȯȧȬȥȥȝȝȪșȥșțȢȝȪȢșȡȨȩȧȢȣȟȪȝȡȪȝȰȪȪȟȤȝȩș șȫȧȤșȝȮȧȬȥȟȜȟțȩșȭȫȝȡ ȪȝȝȥșȟȨȝȩȡȪȪȧȫȝȩșȝȩțșȪȫȟȩȡșȝȥȰȝȮȧȬȤȝȫȟȜȬȥșȫȧȫȟȫșȥșȢșȣȬȯȧȬȤȝȫȡȪșȥșțȢȝȪ șȫȧȤȰȥȫȡȠșȢșȥȧȬȤȝȤȝȫȧȬȪȬȨȧȣȧȡȨȧȬȪȨȧȬȜȝȚȩȟȢșȥȤȡșȠȝȪȟ ȨȰȪȠșșȥȫȡȤȝȫȰȨȡȪȧȬȤȝ ȧȣȧȬȪșȬȫȧȬȪȫȧȬȪȝȠȝȣȧȥȫȝȪȨȧȬȠȝȣȧȬȥȥșȨȩȧȪȭȝȩȧȬȥȫȡȪțȥȰȪȝȡȪȫȧȬȪȝȥȰȜȝȥȬȨșȩȮȝȡ șȣȣȧȪȜȡșȠȝȪȡȤȧȪȮȰȩȧȪȪȫȧȢȫȡȩȡȧ ȨȰȪȠșȤȨȧȩȝȪȧȬȤȝȥșȨȩȧȪȠȝȪȧȬȤȝșȢȧȤșȨȝȩȡȪȪȧȫȝȩȝȪ ȜȩșȪȫȟȩȡȧȫȟȫȝȪȪȫȧȨȩȧțȩșȤȤșȤșȪ Ȝȩ ȢșȡȟșȨșȥȫȟȪȟȪȝȧȣșșȬȫșȝȡȥșȡȤȧȥȧȤȡșȮȩȝȡșȞȧȤșȪȫȝȨȝȩȡȪȪȧȫȝȩȧȮȰȩȧ ȮȩȝȡșȞȧȤșȪȫȝȝȥș ȤȝțșȣȬȫȝȩȧȢȫȡȩȡȧ ȢșȡȮȩȝȡșȞȧȤșȪȫȝȨșȥȫșȫȟȚȧȟȠȝȡșȪșȪ ȫȡȪȡȜȝȝȪȢșȡȫȟȥȝȥȝȩțȝȡșȪșȪȧȣȧȡ ȤșȞȡȤȨȧȩȧȬȤȝȥșȜȟȤȡȧȬȩțȟȪȧȬȤȝȝȥșȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥȨȧȬȠșșȨȧȫȝȣȝȡȨșȩșțȧȥȫșșȣȣșțȟȪțȡș ȫȟȤȡȢȩȟȤșȪȨȧȣȟȤȨȧȩȝȡȝȨȡȪȟȪȥșșȨȧȫȝȣȝȪȝȡȢșȡȝȥșȥȫȩȧȨȧțȡșȥșșȥȫșȨȝȦȝȣȠȧȬȤȝȪȫȟȥ ȧȡȢȧȥȧȤȡȢȟȢșȡȢȧȡȥȰȥȡȢȟȢȩȡȪȟȨȧȬșȥȫȡȤȝȫȰȨȡȞȝȡȟȝȣȣșȜșȫșȫȝȣȝȬȫșȡșȮȩȧȥȡșȨȩȝȨȝȡȥș ȝȡȤșȪȫȝȤșȞȡ ȥșȜȧȬȣȝȯȧȬȤȝȤșȞȡȢșȡȥșȨȩȧȪȭȝȩȧȬȤȝȧ ȫȡȤȨȧȩȧȬȤȝțȡșȥșȝȜȩșȡȰȪȧȬȤȝȫȧ ȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥ ȢșȡȤȝȪșșȨȧșȬȫȟȫȟȜȡșȜȡȢșȪȡș ȥșȜȟȤȡȧȬȩțȟȪȧȬȤȝȤȡșȥȝșțȝȥȡșȝȥȝȩțȰȥ ȨȧȣȡȫȰȥ ȨȧȬȣșȤȚșȥȧȬȥȜȩșȪȟȢșȠȝȤȝȩșȤȝȪȢȧȨȧȥșȢșȣȬȯȧȬȥȢșȠȝșȥșțȢȟȫȟȪȢȧȡȥȰȥȡșȪ Ȩȧ ȤșȪȢșȡȧȫșȥȠȝȣȝȡȪȨȩșțȤșȫȡȢșȥșȢșȥȝȡȪȢșȫȡ ȤȨȧȩȝȡȪȥșȫȧȢșȥȝȡȪ țȡșȫȡȝȡȤșȡȫȧȪȧȠȝȫȡȢȧȪ țȡșȫȡȠȬȤșȤșȡȨȰȪȦȝȢȡȥȟȪșȥȧȣșșȬȫșȝțȰȢșȡȫȩȝȡȪȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȨȧ ȫȟȥȨȧȩȫȧțșȣȡșȢșȡȫȟȥȧȬțțșȩȡș ȮȩȧȥȡșȨȩȡȥ ȪȝȫȝȫȩșțȰȥȡȢșȤȝȫȩșȢșȡȥȫȧȨȡȧȡȰȪ ȤȝȣȟȢșȡȫȰȩș ȤȡșȧȤșȜșȝȠȝȣȧȥȫȰȥ ȪȝȝȥșȮȰȩȧȫȝȫȩșțȰȥȡȢȰȥȤȝȫȩȰȥȢșȡ ȤȝȣȟțȡșȫȡȪȬȤȚșȡȥȝȡșȬȫȧ țȡșȫȡȧȡșȥȠȩȰȨȧȡȝȮȧȬȥȫȟȥșȥșțȢȟȥșȢșȥȧȬȥȢșȫȡȜȡșȭȧȩȝȫȡȢȧ ȥșȢșȥȧȬȥȢșȫȡȜȟȤȡȧȬȩțȡȢȧȥșȤșȠȧȬȥ ȥșȝȨȡȢȧȡȥȰȥȟȪȧȬȥ ȥșȜȟȤȡȧȬȩțȟȪȧȬȥ ȥș țȝȣșȪȧȬȥȥșȪȬȤȤȝȫȝȮȧȬȥȧȢȧȪȤȧȪșȣȣșȞȝȡȢșȡȝȡȤșȪȫȝȤȝȩȧȪȫȟȪȜȩșȪȟȪ ȢȣȝȡȥȧȥȫșȪșȬȫȧȫȧșȩȠȩȧ ȠșȟȠȝȣșȥșȝȬȮșȩȡȪȫȟȪȰȧȣȧȬȪșȬȫȧȬȪȫȧȬȪșȥȠȩȰȨȧȬȪȨȧȬ țȡȥȧȥȫșȡȝȠȝȣȧȥȫȝȪȢșȡȨȩȧȪȭȝȩȧȬȥȫȧȥȢșȣȬȫȝȩȧȫȧȬȪȝșȬȫȧțȡșȫȟȥȨȧȣȟȤșȪȫȧȬȪ ȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȨȧȫȟȥȢșȣșȤșȫș ȫȟȥșȠȟȥș ȫȟȥȢȩȟȫȟ ȫȟȥȢȬȨȩȧ ȫȟțșȣȣȡș ȫȟȥȡȫșȣȡș ȫȟ ȪȣȧȚȝȥȡș ȫȟȣȡȠȧȬșȥȡș ȫȟȥȡȪȣșȥȜȡș ȫȟțȝȩȤșȥȡș ȫȟȥȡȪȨșȥȡș ȫȟȥȝȪȠȧȥȡș ȫȟȥȨȧȩȫȧțșȣȡș ȫȟȥȢȧȬȚșȢșȡȧȣȧȬȪȝȪșȪ ȫȧȬȪșȥȠȩȰȨȧȬȪ ȨȧȬȝȡȪȫȝȤȝȣȟȢșȡȬȨȧȪȫȟȩȡȞȝȫȝȫȧȢȝȥȫȩȧ ȥȝȰȥȢșȣșȤșȫșȪ ȠșȝȡȥșȡȤȡșȢșȫșȨȣȟȢȫȡȢȟȮȩȧȥȡș ȭȡȣșȩȝȫȧȪȚȧȬȩȢȧȪ


ȝɉ ȣ ȼȺ ɕɊɋ Ɋɋ Ⱥ ɀɉ ɕɐ Ɇ

ȣɕɊɋȺȝɉȼȺɊɋɀɉɕɐɆɊɋɈȢɓɆɋɉɈ ȥɓɐɆ

ȝɉȼȺɊɋɔɉɂȺȺɆɋȺɄɄȺȼɔɑȼɄɐɊɊɂɃɚɆ ɂɃȺɆɈɋɔɋɐɆ ȡɊƇȺɆɂɃɒ țȺɄɄɂɃɒ ȡɋȺɄɂɃɒ ȝɊɁɈɆɂɃɒ ȣɂɁɈɌȺɆɂɃɒ ȡɊɄȺɆȽɂɃɒ ȪɄɈȻɓɆɂɃȺ

4BMTB 5BJ$IJ ȫȾɎɆɂɃɓɑȢɂɆɀɅȺɋɈȼɉɒɍɈɌ -BUJOȢɉɈɌɊɋɒ ȝɄɄɀɆɂɃɒȼɂȺɇɓɆɈɌɑ 5BOHPșɉɎȺɉɕɐɆ ȨȺɉȺȽɈɊɂȺɃɈɕȝɄɄɀɆɂɃɈɕɎɐɉɈɕ )JQ)PQ ȤƇɈɌȿɈɘɃɂ ȜɀɅɂɈɌɉȼɂɃɔșƇȺɊɎɗɄɀɊɀȼɂȺƇȺɂȽɂɒ ȝɄɄɀɆɂɃɔȥɈɀɅȺɋɂɃɔțɄɚɊɊȺ ȢɒɆɋɈȤɗɆɈɑɊɈɌȼɂȺȾɆɔɄɂɃȾɑ :PHBșɉɎȺɉɕɐɆ ȢɂɁɒɉȺ $BQPFJSB ȜȬȪȫȬȮȰȪ ȫșȨȝȩȡȪȪȧȫȝȩșșȨȧșȬȫșȫș ȝȩțșȪȫȟȩȡșȝȮȧȬȥȟȜȟȢȣȝȡȪȝȡȢșȠȰȪȟȫșȥ ȡȜȡșȡȫȝȩȰȪȜȟȤȧȭȡȣȟȤȟȜȡȪȫșȪȝȫȝȥș șȨȝȬȠȬȥȠȝȡȫȝȪȫȧ*/'010*/5țȡșȨȣȟȩȧȭȧȩȡȝȪ ȪȮȝȫȡȢșȤȝȫȧȨȧȡșȝȩțșȪȫȟȩȡșȝȮȧȬȥșȢȧȤș ȠȝȪȝȡȪȥșȝȣȝțȮȝȫȝȨșȥȫșȫȧȨȩȧțȩșȤȤșȟȫȟ ȪȝȣȡȜșȤșȪȪȫȧ'"$&#00,ȰȪȫȝȥșȝțțȩșȭȝȡȫȝ ȨȩȰȫȧȡȪȫȡȪȥȝȝȪȝȨȝȩȮȧȤȝȥȝȪȜȩșȪȫȟȩȡȧȫȟȫȝȪ


S N E Z I T I C E V I T C A 1)  Μπορείς  να  παρουσιάσεις  λίγο  τον   εαυτό  σου?  (το  όνομά  σου,  την  ηλικία   σου,  το  ρόλο  σου  στο  Κέντρο  Νέων). 2)  Πόσο  καιρό  είσαι  εθελοντής  στο   Κέντρο  Νέων? 3)  Τί  πιστεύεις  για  το  πρόγραμμα  του  EVS στο  Κέντρο  Νέων? 4)  Τί  αντιπροσωπεύει  το  Κέντρο  Νέων  για   σένα?

εκίνησα Ξ   . ν ώ ν χρο ίμαι  19   αι  εθελοντής   ε ι   α κ   ο ργ  είμ λένε  Γιώ Νέων  και  τώρα   ε μ   , ς α   σ ! 1)  Γεια   ής  στο  Κέντρο 3  χρόνια   ι   τ   α η . κ a θ   α ls ώ μ a δ   ς  s αν ν  ε σαν τήριο  τη το  Κέντρο  Νέω ους  καθώς,  ότ υμε   σ α γ ρ ε   λ στο αθαίνο  για  ό ντής  σ μ ό   ο λ λ ίς α ε ε κ θ μ   ε ε ύ   ι   2)  Είμα  πως  είναι  πολ  άλλες  χώρες, ι  για  τους   πό ύω  κα   3)  Πιστε δώ  άνθρωποι  α ης  χώρας  τους α  πηγαίνει  για  τ άδ ι  ε έρχοντα  την  κουλτούρα ς  από  την  Ελλ λλά   οιο ια πο πολλά  γ ά  και  όταν  κάπ μαθαίνει  πάρα   λ   λ α, νο   ίδιους.  Α ποια  άλλη  χώρ  το  χρό   ω ά ά ν κ   ρ ε ε σ π EVS    εδώ,   νώντας ς ιρ υ α ο π ! π   ! ώ α α τ ρ τ πράγμα ώ  πολλούς  ανθ ούρια  πράγμα τ ν καιν 4)  Συνα οντας  πολλά   ντισμού.   πό  κόσμ α   ο τ ίν ο ά λ α μ ε μου  μαθ αι  μέσω  του  εθ μαι  να  είναι  γε χο  κ όμορφα έντρο  Νέων  εύ ά  χρόνια!!! λλ ο  Κ 5)  Για  τ  για  πολλά  πο χία και  ευτυ

5) Τί  εύχεσαι  για  το  μέλλον  του  Κέντρου   Νέων? α,   ανασί θ Α   ε λέν ς,  με   αι  είμαι   α σ   α ι ν! ν  κ 1)  Γε ρονώ έντρο  Νέω χ   2 3   είμαι τρια  στο  Κ  στο   ια ν εθελό ι  εθελόντρ και  5     α 2)  Είμ  Νεών  εδώ ο   ντικό Κέντρ   ο λ ε θ α.  Ε   χρόνι υρωπαϊκό θεί  να   α Ε π   σ ο η, ρο 3)  Τ μμα  π αλληλεγγύ την   α ρ γ ό   Πρ  και   ι  την η ε σ ξ η ύ ό τ ταν αναπ ηλοκα ων   λ λ α   υ   ύ  τ την μεταξ ς  αυτό  πο γουν     ή χ ο  β αν βώ .ακρι ι  νέοι  πριν . . ν ω νέ ι  ο »! ζοντα ατική  ζωή ά ι ε ρ χ γμ ωής! «πρα στην   ι  τρόπος  ζ εί  ο   ν   α ηθ 4)  Είν ζω  να  αυξ ντών  με  το ο πί 5)  Ελ ς  των  εθελ ποι  να   ό ω αι   αριθμ αι  οι  άνθρ εις  τους  κ   μ  κ καιρό ν  τις  δυνά  τον  άλλον ς ου ενώσ θούν  ο  ένα η ! να  βο  μπροστά ε ν να  πά


ȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȨȧ ȧȣȟȫȟȥȝȬȩȰȨȟ 5""/*&-

Ȥȝȣȝȥȝ ȝȡȤșȡȝȥșȪȥȝȧȪ șȨȧȫȟȥȝȪȠȧȥȡș ȫȟȥȨȡȧ ȚȧȩȝȡȧșȥșȫȧȣȡȢȟȮȰȩșȫȟȪȚșȣȫȡȢȟȪ ȨȧȬȨȝȩȡȚșȣȣȝȫșȡșȨȧȠșȣșȪȪș ȫȟ ȩȰȪȡș ȫȟȭȡȥȣșȥȜȡșȢșȡȫȟȪȧȬȟȜȡș ȫȝȣȝȡȰȪșȫȧȣȬȢȝȡȧȪȫȟȥȝȪȠȧȥȡșȢșȡ ȪȫȟȪȬȥȝȮȝȡșȝȤȝȡȥșȝȥșȮȩȧȥȧțȡș ȪȨȧȬȜȝȪȪȫȟȥȜșȥȡșȤșȩȝȪȝȡȥș ȢșȥȰȨȧȜȟȣșȫȧȢșȡȥșȢȧȣȬȤȨȰȤȝ ȤșȪȢșȢșȡșȥșȨȥȝȬȪȫȟȩșȢșȡȟ ȢșȣșȤșȫșȝȡȥșȡȫȧȫȝȣȝȡȧȤȝȩȧȪțȡș șȬȫȧșȨȧȫȧȭȠȡȥȧȨȰȩȧȦȝȢȡȥȟȪșȥș ȜȧȬȣȝȬȰȰȪȝȠȝȣȧȥȫȟȪȫȧȬ ȨȩȧțȩșȤȤșȫȧȪ&74ȢșȡȰȪȤȝȩȧȪȫȧȬ ȨȩȧțȩșȤȤșȫȧȪȤȧȬȠșȨȩȝȨȝȡȥș ȚȧȟȠȟȪȰȤȝȫȟȥȡȪȫȧȪȝȣȡȜșȫȧȬ ȢȝȥȫȩȧȬȢșȡȥșȢșȥȰȫȧȪȮȝȜȡșȪȤȧ ȫȧȬ/&84-&55&3ȨȧȬȝȪȬȜȡșȚșȞȝȡȪ ȫȰȩșűȝȬȮȧȤșȡȥșȪȧȬșȩȝȪȝȡȢșȡșȥ ȝȪȬȠȝȪȥșȢșȥȝȡȪȝȨȧȡȢȧȜȧȤȟȫȡȢȟ ȢȩȡȫȡȢȟ ȥșȪȫȝȡȣȝȡȪȝȬȮșȩȡȪȫȰ ȥș ȢșȥȝȡȪȨȩȧȫșȪȝȡȪȢȣȨűȝȡȥșȡȧȣș ȢșȣȧȜȝȮȧȬȤȝȥșȪȫȟȜȡȝȬȠȬȥȪȟ &745""/*&-ũ(."*-$0. ȮșȤȧțȝȣșȫȝŸ

ΓΕΙΑ ΣΕ  ΟΛΟΥΣ! ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΜΟΥ  ΕΙΝΑΙ  GIANLUCA  ΚΑΙ   ΜΟΛΙΣ  ΗΡΘΑ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ.  ΕΙΜΑΙ  ΕΝΑΣ   28ΧΡΟΝΟΣ  ΙΤΑΛΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ   ΤΕΛΕΙΩΣΑ  ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΟΠΟΥ   ΣΠΟΥΔΑΖΑ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ.  ΕΤΣΙ,   ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ  ΝΑ  ΕΡΘΩ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΩΣ   ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ  ΓΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΕ   ΠΑΙΔΙΑ  ΕΠΕΙΔΗ  Μ'ΑΡΕΣΟΥΝ  ΠΟΛΥ  (ΔΟΥΛΕΥΑ   ΜΕ  ΠΑΙΔΙΑ  ΓΙΑ  ΓΙΑ  ΔΕΚΑ  ΧΡΟΝΙΑ),  ΑΛΛΑ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΖΩΗ  ΣΤΗΝ   ΕΛΛΑΔΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ.  ΕΙΜΑΙ   ΠΟΛΥ  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ  ΠΟΥ  ΕΙΜΑΙ  ΕΔΩ  ΚΑΙ  Η   ΠΡΩΤΗ  ΜΟΥ  ΕΝΤΥΠΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ   ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ!   ΕΥΧΟΜΑΙ  ΝΑ  ΕΙΜΑΙ  ΧΡΗΣΙΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΣΑΣ!

țȝȡșȪșȪ̓ ȤȝȣȝȥȝȣȰȡȢȝȡȤșȡȮȩȧȥȰȥ ȢșȡȢșȫșțȧȤșȡșȨȧȫȟ.&-6/ȫȟȪ țșȣȣȡșȪŷȤȡșȤȡȢȩȟȨȧȣȟȢȧȥȫș ȪȫȧȨșȩȡȪȡŸȫȧȨȩȧțȩșȤȤșȤȧȬ ȝȮȝȡȥșȢșȥȝȡȤȝȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥ ȠșȜȧȬȣȝȬȰȪȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥțȡș Ȯȩȧȥȧ ȠșȝȡȤșȡȬȨȝȬȠȬȥȧȪțȡșȫȧ ȤșȠȟȤșțșȣȣȡȢȰȥ ȠșȚȧȟȠșȰ ȪȫȧȝȩțșȪȫȟȩȡȧțȡșȫșȨșȡȜȡșȢșȡ ȡȪȰȪȢșȡȪȝșȣȣșȨȩșțȤșȫșȢșȫșȫȟ ȜȡșȩȢȝȡșȫȟȪȮȩȧȥȡșȪ ȪșȥșȥȠȩȰȨȧȪȝȡȤșȡȨȧȣȬ șȥȧȡȮȫȧȤȬșȣȧȪȢșȡȤȝȨșȠȧȪ ȤșȩȝȪȝȡȟȤȧȬȪȡȢȟ ȧ ȢȡȥȟȤșȫȧțȩșȭȧȪ ȫȧȫȪȡȩȢȧȢșȡ ȧȣȝȪȧȡȤȧȩȭȝȪȫȝȮȥȟȪ țșȝȡ̓

)&--0

ȥȫȧȩȡșȥ

țȝȡș ȝȡȤșȡȧ ȢșȫșțȧȤșȡșȨȧȫȟ țșȣȣȡșȢșȡȝȡȤșȡȮȩȧȥȰȥȤȧȬșȩȝȪȝȡȨȧȣȬȥș ȮȧȩȝȬȰ ȝȡȜȡȢș48*/(Ȣșȡ30$,h/30--ȫȧȧȨȧȡȧ ȝȦșȪȢȰȝȜȰȢșȡȮȩȧȥȡșȨȩȡȥȫȧ&74ȤȧȬȟȩȠș ȪȫȟȥȝȣȣșȜșȝȨȝȡȜȟșțșȨȰȨȧȣȬșȬȫȧȥȫȧȥ ȨȧȣȡȫȡȪȤȧȢșȡȠȝȣȰȥșȞȟȪȰȪȝșȬȫȟȫȟȥȫȧȪȧ ȧȤȧȩȭȟȮȰȩș ȫȰȩșȜȧȬȣȝȬȰȪȝȝȥșȝȢȨșȡȜȝȬȫȟȩȡȧȡȨȨșȪȡșȪțȡș ȫȰ ȨșȡȜȡșȤȝșȥșȨȟȩȡȝȪȝȡȥșȡȝȥșȨȧȣȬȝȥȜȡșȭȝȩȧȥ ȨȩȧțȩșȤȤș ȥȡȰȠȰȮȩȟȪȡȤȧȪȢșȡȠșȤȧȬȜȰȪȝȡ ȢșȣȟȝȤȨȝȡȩȡșțȡșȫȧȤȝȣȣȧȥ ȝȭȫșȪșȪȫȟȥȢșȣșȤșȫșȪȫȡȪȪȝȨȫȝȤȚȩȟȧȨȩȰȫȧȪ ȤȧȬȤȟȥșȪȟȫșȥȫȝȣȝȡȧȪȤȝȟȣȡȧ ȨșȩșȣȡșȢșȡ ȥȝȧȬȪȭȡȣȧȬȪȝȬȮȧȤșȡȥșȤșȠȰȨȧȣȣșȨȩșțȤșȫș țȡșȜȡșȭȧȩȝȫȡȢȝȪȢȧȬȣȫȧȬȩȝȪ țȣȰȪȪȝȪ y ȥșȝȬȮșȩȡȪȫȡȝȪȫȝȫȟȞȰȟȪșȪ ȥȫȧȩȡșȥ

ȫȧȧȥȧȤșȤȧȬȝȡȥșȡ"/%3²5"7"3&4 ȝȡȤșȡ ȨȧȫȟȥȨȧȩȫȧțșȣȡșȢșȡȤȝȥȰȪȫȧ&4503*- ȣȝȨȫșșȨȧȫȟȥȣȡȪȪșȚȧȥșȚȩȡȪȢȧȤșȡȪȫȟȥ ȢșȣșȤșȫșȝȜȰȢșȡȚȜȧȤșȜȝȪȢșȡȪȬȥȧȣȡȢșȠș ȤȝȡȥȰȝȚȜȧȤșȜȝȪȝȡȤșȡȝȜȰȤȝȫȧ ȨȩȧțȩșȤȤși-&0/"3%0%"7*/$*w ȫȧȧȨȧȡȧȜȡȥȝȡ ȫȟȜȬȥșȫȧȫȟȫșȪȝȥȝȧȬȪșȨȧȭȧȡȫȧȬȪȥș șȨȧȢȫȟȪȧȬȥȝȩțșȪȡșȢȟȝȤȨȝȡȩȡșȪȫȧȝȦȰȫȝȩȡȢȧ șȨȧ ȢșȡȝȩțșȞȧȤșȡțȡșȫȟȥȢșȥȝȫșȢșȠȟȢȧȥȫ ȢșȥȧȥȫșȪȚȧȟȠșȰȫȧȬȪșȥȠȩȰȨȧȬȪȫȟȪȢșȥȝ ȪȫȧȪȬȥȫȧȥȡȪȤȧȢșȡȪȫȧțȩșȭȝȡȧȢȩșȫȡȢȧ ȢȧȤȤșȫȡ ȢșȡȜȡȜșȪȢȰȨȧȩȫȧțșȣȣȡȢșȪȫȧȢȝȥȫȩȧ ȥȝȰȥȢșȣșȤșȫșȪ ȝȬȮșȩȡȪȫȰ ȮșȡȩȝȫȡȪȤșȫșșȨȧȨȧȩȫȧțșȣȡș


ȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȨȧ ȧȣȟȫȟȥȝȬȩȰȨȟ *&7"

țȝȡșȝȡȤșȡȟ ȝȥșȮȩȧȥȧȢȧȩȡȫȪȡ șȨȧȫȟȣȡȠȧȬșȥȡșȜȧȬȣȝȬȰȪȫȧ130+&$5 iȭȬȪȡȢȟȪȢșȣȣȡȝȩțȝȡșȪȨȝȩȡȚșȣȣȧȥȫȡȢȟȪ ȝȬșȡȪȠȟȫȧȨȧȡȟȪȟȪwȫȟȪȢșȥȝȝȡȤșȡ șȨȧȣȬȫșȝȩȰȫȝȬȤȝȥȟȤȝȫȟȤȟȫȝȩșȭȬȪȟ țȡhșȬȫȧȤȟȥȫȟȥȨȝȡȩșȦȝȫȝȟșȣȣȡȰȪȠș ȝȮȝȫȝȥșȢșȥȝȫȝȤșȞȡȤȧȬșȥȬȨȧȤȧȥȰȥș ȜȡșȜȰȪȰȨȩșȪȡȥȝȪȡȜȝȝȪȪȫȟȥȢșȣșȤșȫș ȝȥȰȝȨȡȪȟȪȤȨȧȩȝȡȫȝȥș ȨșȩșȢȧȣȧȬȠȟȪȝȫȝȫșȤșȠȟȤșȫșȤȧȬȫȟȪ ȣȡȠȧȬșȥȡȢȟȪțȣȰȪȪșȪȪȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥ ȨȝȩȥșȰȫȧȥȝȣȝȬȠȝȩȧȮȩȧȥȧȤȧȬ ȝȦȝȩȝȬȥȰȥȫșȪșȨȧȤȧȥȰȤȝȥșȤȝȩȟȪȫȟ țȬȩȰȨȝȩȡȧȮȟ ȧȨȧȫȝșȥțȥȰȩȡȞȝȫȝȢșȨȧȡș ȤȬȪȫȡȢșȤȧȥȧȨșȫȡșȪȫȧȚȧȬȥȧ Ȱȩșȡș șȜȝȡȝȪȨșȩșȣȡȝȪȟȤȡȢȩșțȩșȭȡȢș ȮȰȩȡȧȬȜșȢȡș ȪșȪȨșȩșȢșȣȰȨȝȡȫȝȤȧȬŷ

4"-65ȝȡȤșȡȟ*/&4ȢșȡȢșȫșțȧȤșȡșȨȧ ȫȟȥ7*&3;0/ ȤȡșȤȡȢȩȟȨȧȣȟȫȟȪ ȢȝȥȫȩȡȢȟȪțșȣȣȡșȪȫȝȣȝȡȰȪșȭȝȫȧȪȫȧ ȣȬȢȝȡȧȢșȡȢșȥȰȫȧ&74ȤȧȬȪȫȟȥ ȢșȣșȤșȫșȝȮȰȟȜȟȜȧȬȣȝȯȝȡ ȝȠȝȣȧȥȫȡȢșȪȫȟȥȡȫșȣȡșȢșȡȫȟ țȝȩȤșȥȡșțȡșȬȫȧ ȝȨȝȣȝȦșșȬȫȧȫȧ ȨȩȧțȩșȤȤș ȰȪȫȝȥșțȥȰȩȡȪȰȢȧȪȤȧ Ȩȩȧț ȢșȡȥșȝȮȰȤȡșȬȨȝȩȧȮȟȝȤȨȝȡȩȡșȪȝ ȝȥșȥȧȩțșȥȡȪȤȧȪȫȧȝȦȰȫȝȩȡȢȧ șȣȣȰȪȫȝ ȤȝȝȥȜȡșȭȝȩȝȡȧȝȣȣȟȥȡȢȧȪ ȨȧȣȡȫȡȪȤȧȪȢșȡȟȨȣȧȬȪȡșȢȣȟȩȧȥȧȤȡș ȫȧȬȫȰȩș ȜȧȬȣȝȬȰȪȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥ ȧȨȧȬȠșȜȡȜșȪȢȰȝȣȣȟȥȡȢșȢșȡȢȡȠșȩș ȝȬȮȧȤșȡȝȨȡȪȟȪȥșȜȟȤȡȧȬȩțȟȪȰȝȥș ȪȬțȢȩȧȫȟȤșȢșȡȥșȨȝȩșȪȧȬȤȝȢșȣș ;%3"70ȝȡȤșȡȟ,"+"șȨȧȫȟ ȪȣȧȚȝȥȡșȢșȡȝȡȤșȡȝȡȤșȡ ȫȝȣȝȡȧȭȧȡȫȟȫȟȪ ȢȧȡȥȰȥȡȧȣȧțȡșȪȢșȡșȢȫȡȚȡȪȫȩȡș țȡșȫșȜȡȢșȡȰȤșȫșȫȰȥ-(#5 șȫȧȤȰȥșțșȨȰȫȧȜȡșȚșȪȤș ȫȧȫȩșțȧȬȜȡ ȥșȢșȥȰțȡȧțȢș ȥșȫșȦȡȜȝȬȰȢșȡȥșȚțșȡȥȰțȡș ȥș ȮȧȩȧȤȝȫȧȬȪȭȡȣȧȬȪȤȧȬȤ șȩȝȪȝȡȥșȭȫȡșȮȥȰțȣȬȢșȢșȡ șȢȧȤșȨȝȩȡȪȪȧȫȝȩȧȤȧȬ șȩȝȪȝȡȥșȫșȫȩȰȰȝȮȰ ȦșȥșȜȧȬȣȝȯȝȡȝȠȝȣȧȥȫȡȢșȪȫȧ ȨșȩȝȣȠȧȥ șȣȣșȫȧȥșȝȩȠȰ ȤȝȮȩȡȫȟȥȝȣȣșȜșțȡșȢșȫȡ ȤȝȮȩȡ ȫȝȫȧȡȧȚȩȡȪȢȝȫșȡȢșȨȰȪȪȫș ȧȩȡșȤȧȬūȢșȫȡȨȧȬȫȧȢșȥȝȡ șȢȧȤșȨȡȧȪȬȥșȩȨșȪȫȡȢȧȠș ȜȧȬȣȝȬȰȪȝȤȡșȭșȩȤșȢșȡțȡș ȫȟȥȰȩșșȨȣșșȥȬȨȧȤȧȥȰȥș ȜȰȨȧȩȫȧȢșȣȡșȨșȥȰȪȝ ȜȝȥȫȩșŷŸțȡșȨȩȰȫȟȭȧȩșŸ Ȝȝȥȫ

șȥȫȞȝȣș

ȧȥȧȤșȞȧȤșȡ ȝȡȤșȡ ȝȫȰȥȢșȡȢșȫșțȧȤșȡșȨȧȫȟȥ Ȣȩȟȫȟ ȝȥșȧȤȧȩȭȧȥȟȪȡȪȫȧȥȧȫȧ ȫȟȪȝȣȣșȜșȪȫșȫȝȣȝȬȫșȡșȮȩȧȥȡș ȫȟȪȞȰȟȪȤȧȬȫșȨȝȩșȪșȪȫȟȥ șȠȟȥșȪȨȧȬȜșȞȧȥȫșȪȤșȥșȫȞȤȝȥȫ ȜȡȧȡȢȟȪȟȬȨȟȩȝȪȡȰȥȬțȝȡșȪȢșȡȤȤȝ ȝȨȡȢȧȡȥȰȥȡș ȧȤȰȪșȢȧȤȟȜȝȥ ȝȨȡ ȝȮȰȚȩȝȡșȬȫȧȨȧȬȠȝȣȰȥșȢșȥȰ ȪȫȟȞȰȟȤȧȬșȥșȞȟȫȰȥȫșȪȥȝȝȪ ȝȤȨȝȡȩȡȝȪȢșȡȢȡȥȟȫȩș șȨȧȭșȪȡȪșȥș ȨȝȩșȪȰȫȟȮȩȧȥȡșșȬȫȟȪȫȟȥ ȢșȣșȤșȫșțȡșȥșȞȟȪȰ ȥșȜȧȬȣȝȯȰ ȢșȡȥșșȣȣȟȣȝȨȡȜȩșȪȰȤȝ ȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȨȧȧȣȟȫȟȥȝȬȩȰȨȟȢșȡ ȝȠȝ ȥșȨȩȧȪȭȝȩȰȫȡȪȬȨȟȩȝȪȡȝȪȤȧȬ ȪȫȟȥȫȧȨȡȢȟȢȧȡȥȧȫȟȫș ȤȝȪȰȫȟȪ ȪȬȤȤȝȫȧȮȟȪȤȧȬȪȫșȨȩȧțȩșȤȤșȫș ȫȟȪȢșȥȝ

)*ȝȡȤșȡȟ*3&/& ȝȡȤșȡȡȪȨșȥȡȜșȢșȡ ȠșȜȧȬȣȝȬȰȪȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥ ȢșȣșȤșȫșȪȝȡȤșȡȢșȡȜȝȥȝȡȥșȡȟ ȨȩȰȫȟȭȧȩșȨȧȬȞȰȪȫȧȝȦȰȫȝȩȡȢȧ șȣȣșȟȝȣȣșȜșȝȡȥșȡȤȡșȮȰȩșȪȫȟȥ ȧȨȧȡșȨșȥȫșȧȥȝȡȩȝȬȧȤȧȬȥȥșȞȟȪȰ ȝȮȰȪȨȧȬȜșȪȝȡșȩȮșȡșȝȣȣȟȥȡȢȟȡȪȫȧȩȡș ȢșȡȣȧțȧȫȝȮȥȡș ȝȫȪȡȠȝȰȩȰȧȫȡȝȮȰ Ȣșȡ ȝȩȠȝȡȪȫȧȫȝȣȝȡȧȤȝȩȧȪȝȮȰȝȨȡȪȟȪ ȤȝȫșȨȫȬȮȡșȢȧȪȫȟȥȝȢȨșȡȜȝȬȪȟȢșȡ ȨȡȪȫȝȬȰȧȫȡȟȜȡȜșȪȢșȣȡșȝȡȥșȡșȨȧ ȤȧȥȟȫȟȪȝȥșȪȫȩȧȨȧȪȤșȠȟȪȟȪ ȝȫȪȡ ȝȡȤșȡȨȧȣȬȮșȩȧȬȤȝȥȟȨȧȬȧȩțșȥȰȥȰ ȫȧȝȩțșȪȫȟȩȡȧȡȪȨșȥȡȢȰȥȢșȡȝȡȤșȡ ȪȡțȧȬȩȟȧȫȡȠșȤșȠȧȬȤȝȨȧȣȣșȧȝȥșȪ Ȫȡ șȨȧȫȧȥșȣȣȧȨȩȧȭșȥȰȪ ȠșȢșȥȧȬȤȝ ȨȧȣȣȝȪȜȩșȪȫȟȩȡȧȫȟȫȝȪȢșȫșȫȟ ȜȡșȩȢȝȡșșȬȫȟȪȫȟȪȥȝșȪȨȝȩȡȨȝȫȝȡșȪ Ȫȫȟȥ,"/& ȧȨȧȫȝȥșȝȡȪȫȝȝȫȧȡȤȧȡțȡș

ȝȡȤșȡȟ."/6&-" ȝȡȤșȡȤȡșȮȩȧȥȟ țșȣȣȡȜșȢșȫșțȧȤșȡșȨȧȤȡșȥȧȫȡȧȜȬȫȡȢȟ ȨȧȣȟȫȟȪțșȣȣȡșȪ ȫȟȥȫȧȬȣȧȬȞȟȝȡȤșȡȪȫȟȥ ȢșȣșȤșȫșșȨȧȫȡȪȫȧȬȪȝȨȫȝȤȚȩȟȢșȡȠșȞȰ ȝȜȰțȡșȤȟȥȝȪ ȜȟȣșȜȟȰȪȫȡȪ șȬțȧȬȪȫȧȬ ȫȧȨȩȧțȩșȤȤșȤȧȬșȭȧȩșȪȫȟȥȝȨȡȢȧȡȥȰȥȡș ȢșȡȫȟȥȧȩțșȥȰȪȟȫȧȬȭȝȪȫȡȚșȣ ȢȡȥȟȤșȫȧțȩȣșȭȧȬȨȧȬȠșțȡȥȝȡȫȧȥȡȧȬȣȡȧ ȫȧȬȢșȫșȫȟȜȡșȩȢȝȡșȫȟȪȮȩȧȥȡșȪ ȧȤȰȪ ȠșȧȩțșȥȰȥȰȢșȨȧȡȝȪȚȩșȜȡȝȪ ȨȩȧȚȧȣȰȥȪȫȧȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥȢșȡȫȟȥȨȣșȫȝȡș ȧȠȰȥȧȪȤȝȩȡȢȝȪȭȧȩȝȪȠșȝȡȤșȡ ȝȨȡȪȟȪ Ȫȫȧ ȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥțȡșȥșȚȧȟȠȰȫȧȬȪșȣȣȧȬȪ ȢȝȥȫȩȧȥȝȰȥțȡș ȝȠȝȣȧȥȫȝȪșȥȮȩȝȡșȞȝȫșȡ Ȫȫȟțșȣȣȡș ȪȨȧȬȜșȞȰȝȨȡȢȧȡȥȰȥȡșȢșȡ ȜȟȤȧȪȡȧțȩșȭȡș ȢșȡȤșȣȣȧȥȝȦșȡȫȡșȪșȬȫȧȬ ȤșȩȝȪȝȡȨȧȣȬȥșțȥȰȩȡȞȰȢșȡȥȧȬȩțȡȧȢȧȪȤȧ ȥșȤȡȣȰȤșȞȡȫȧȬȪȢșȡȥșȭȫȡșȮȥȧȬȤȝȥȝș ȪȮȝȜȡșțȡșȜȩșȪȝȡȪȧȣȧȡȤșȞȡȝȬȮȧȤșȡșȬȫȧȪ ȧȮȩȧȥȧȪȥșȝȡȥșȡțȝȤșȫȧȪȤȝȫȝȫȧȡȧȬȫȬȨȧȬ


&7470-6/5&&3

ȪɌɆɓɆɋȾɌɇɀɅɂȺɑȾɁȾɄɗɆɋɉɂȺɑ&74.BOVFMB ȪɌɆȾɆɋȾɌɃɋɔ*SFOF

ȨɗɊɈɎɉɈɆɚɆȾɕɊȺɂ ȺƇɗƇɈɘȾɕɊȺɂ ɋɕɓɎȾɂɑɊƇɈɌȽɒɊȾɂ ȨȾɑɅȺɑɄɕȼȺƇɉɒȼɅȺɋȺ ȼɂȺɊɓɆȺ ȝɕɅȺɂɎɉɈɆɚɆ ȾɕɅȺɂȺƇɗɋɀțȺɄɄɕȺȨɉɂɆɋɈɃȺɄɈɃȺɕɉɂɋɈɌɋȾɄȾɕɐɊȺɋɂɑ ȝɕɅȺɂ ɊƇɈɌȽɓɑɅɈɌɊɋɀɆȝƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺɃȺɂɋɀȜɀɅɈɊɂɈȼɉȺɍɕȺȨȺɕȿɐȻɗɄɄȾɌȺƇɗɋȺ ȾɕɆȺɂƇɉȺȼɅȺɋɂɃɒɋɈȺȼȺƇɀɅɓɆɈɅɈɌɒɁɄɀɅȺȤɂɄɒɐȡɊƇȺɆɂɃɒ șȼȼɄɂɃɒ ɃȺɂȺɃɗɅȺ ɅȺɁȺɕɆɐ ɃȺɂɊȾɄɕȼɈɌɑɅɔɆȾɑɁȺɅƇɈɉɚɆȺɄɓɐɗɋɂɅɂɄɒɐɃȺɂȝɄɄɀɆɂɃɒȤɈɌ ȺɉɓɊȾɂɆȺƇɀȼȺɕɆɐɊȾɊɌɆȺɌɄɕȾɑɃȺɂɊɋɈɆɃɂɆɀɅȺɋɈȼɉɒɍɈȪɋɀțȺɄɄɕȺ ƇɀȼȺɕɆɐ DJOFNBɊɎȾȽɗɆɃɒɁȾȻȽɈɅɒȽȺ ȪȾƇɈɂɗQSPKFDUɁȺȽɈɌɄɓɏȾɂɑ ȪɋɀɆȢȺɄȺɅɒɋȺɁȺȽɈɌɄɓɏɐȼɂȺɋɀɆɈɉȼɒɆɐɊɀɃȺɂɋɀɆȾƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺɋɈɌȭȾɊɋɂȻɒɄ ȢɂɆɀɅȺɋɈȼɉɒɍɈɌȢȺɂɅɓɊȺɊȺɌɋɔɋɀɎɉɈɆɂɒ ɁȺɈɉȼȺɆɚɊɐɃȺɂȻɉȺȽɂɓɑƇɉɈȻɈɄɚɆ ɊɋɈȢɓɆɋɉɈȥɓɐɆ țɂȺɋɕȺƇɈɍɒɊɂɊȾɑɆȺɃɒɆȾɂɑ&74ɃȺɂƇɚɑƇɂɊɋȾɘȾɂɑɗɋɂɁȺɊȾȻɈɀɁɔɊȾɂɊɋɀɆ ȾƇȺȼȼȾɄɅȺɋɂɃɔɃȺɂƇɉɈɊɐƇɂɃɔɊɈɌƇɈɉȾɕȺ șƇɈɍɒɊɂɊȺɆȺɃɒɆɐ&74ȼɂȺɋɕɔɁȾɄȺɆȺȿɔɊɐɊȾɅɂȺɇɓɆɀɎɚɉȺȼɂȺɓɆȺɎɉɗɆɈɅȾɋɒ ɋɈɋɓɄɈɑɋɐɆɊƇɈɌȽɚɆɅɈɌɃȺɂƇɉɂɆɋɈɇȾɃɕɆɀɅȺɋɀɑȾƇȺȼȼȾɄɅȺɋɂɃɔɑɅɈɌƇɈɉȾɕȺɑ ȧƇɗɋȾɋɈ&74ɅɈɌɍɒɆɀɃȾɋɈɋɓɄȾɂɈQSPKFDU ȨɂɊɋȾɘɐƇɐɑɋɈ&74ɁȺɅɈɌɍȺɆȾɕƇɈɄɘɎɉɔɊɂɅɈɃȺɁɚɑɁȺɅɈɌȾƇɂɋɉɓɏȾɂɆȺɓɎɐ Ȩɂ ƇɂɈȺɆɈɂɎɋɗɅɌȺɄɗ ɁȺɅɒɁɐɆȺƇɉɈɊȺɉɅɗȿɈɅȺɂɊȾȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɓɑɃȺɋȺɊɋɒɊȾɂɑɃȺɂ ɊɋɂɑɊɌɆɔɁȾɂȾɑɅɂȺɑɇɓɆɀɑɎɚɉȺɑȢȺɂȾƇɕɊɀɑȾɄƇɕȿɐƇɐɑɁȺɅƇɈɉɚɆȺƇɐɊɋɈ ɅɓɄɄɈɆɋȺȾɉȼɈȽɗɋɀɅɈɌɗɋɂɅɂɄɒɐȝɄɄɀɆɂɃɒ ƇɉɈɊɗɆƇɈɌɁȺɅɈɌȽɚɊȾɂ ƇɉɈȻɒȽɂɊɅȺɊȾɊɎɓɊɀɅȾɋɈɌɑɒɄɄɈɌɑɌƇɈɏɀɍɕɈɌɑȼɂȺɋɀȽɈɌɄȾɂɒ ȨɈɂɈɕȾɕɆȺɂɈɂȻȺɊɂɃɈɕɊɈɌɊɋɗɎɈɂɊȾȺɌɋɔɋɀɆɓȺȾɅƇȾɂɉɕȺ ȠɓɄɐɆȺɋȾɄȾɂɈƇɈɂɔɊɐɋȺșȼȼɄɂɃɒɅɈɌ ɆȺɅƇɈɉɚɆȺɅɂɄɒɐȝɄɄɀɆɂɃɒ ɆȺɅɒɁɐƇɚɑ ɄȾɂɋɈɌɉȼȾɕɈɋɈɅɓȺɑɋɀɑȾƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺɑɊȾɒɄɄȾɑɎɚɉȾɑ ɃȺɂɆȺȻɉɐȾȽɚɆɓȾɑɂȽɓȾɑ ȼɂȺɋɀɅȾɄɄɈɆɋɂɃɔɅɈɌȽɈɌɄȾɂɒȢȺɂɆȺɃɒɆɐɆɓɈɌɑɍɕɄɈɌɑȺƇɗɋɀɆȝɌɉɚƇɀ ɃȺɂ ɂȽɂȺɕɋȾɉȺȺƇɗɋɀɆȝɄɄɒȽȺ ȬƇɒɉɎȾɂɃɒƇɈɂɈɑɂȽɂɒɂɋȾɉɈɑɄɗȼɈɑƇɈɌȽɂɒɄȾɇȾɑɋɀɆȝɄɄɒȽȺ ȴɊɐɑȾɇȺɂɋɕȺɑɋɀɑȾɆɋɌƇɐɊɂȺɃɔɑɅɌɁɈɄɈȼɕȺɑȺɌɋɔɑɋɀɑɎɚɉȺɑɃȺɂɍɌɊɂɃɒȾƇȾɂȽɔɀ ȴɊ ȝɄɄɒȽȺȾɕɆȺɂɅɂȺƇɒɉȺƇɈɄɘɗɅɈɉɍɀɎɚɉȺ ȼȾɅɒɋɀȺƇɗȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɒɅɓɉɀƇɈɌ ɅƇɈɉȾɕɑɆȺȾƇɂɊɃȾɍɋȾɕɑ


)&3&91&3*&/$&4 ȤȾɋɒȺƇɗɓɆȺɅɔɆȺȾȽɚ ƇɈɂɒƇɉɒȼɅȺɋȺɊɋɀɆȝɄɄɒȽȺȻɉɕɊɃȾɂɑȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɒȺƇɗɗɋɂ ɁȺƇȾɉɕɅȾɆȾɑɃȺɂƇɈɂɒɕȽɂȺ ȨɕɊɋȾɌȺƇɐɑ ȾɇȺɂɋɕȺɑɋɀɑɃɉɕɊɀɑ ɀɎɚɉȺɁȺɔɋȺɆɄɕȼɈɔɊɌɎɀ ɕɊɐɑɃȺɂ Ȩɕ ȽɌɊɋɌɎɔɑșɄɄɒȺɌɋɒƇɈɌɄɓɆȾɋȺɅɓɊȺɅȺȿɂɃɔɑȾɆɀɅɓɉɐɊɀɑȼɂȺɋɀɆȝɄɄɒȽȺȽȾɆȾɕɆȺɂ ƇɉȺȼɅȺɋɂɃɒɓɋɊɂ ɌƇȾɉȻɒɄɄɈɌɆȮȺɕɉɈɅȺɂƇɈɌȻɄɓƇɐɋɈɌɑȺɆɁɉɚƇɈɌɑɆȺƇɕɆɈɌɆɋɈɆ ɃȺɍɓɋɈɌɑɊɋɂɑɃȺɍȾɋɓɉɂȾɑșɆƇɕɊɋȾɌȺɗɊȺɄɓɆȾɋȺɅɓɊȺɊɋɀțȺɄɄɕȺ ɁȺȾɕɎȺɋɀɆ ȾɆɋɘƇɐɊɀɗɋɂɈɂȲɄɄɀɆȾɑȽȾȻȼȺɕɆɈɌɆɃȺɆȺƇɗɋɈɊƇɕɋɂɋɈɌɑȢȺɂȾƇɕɊɀɑ ɀɎɚɉȺȾɕɆȺɂ ȺɃɗɅȺƇɂɈɗɅɈɉɍɀȺƇɗɗɋɂɋɀɆƇȾɉɕɅȾɆȺ ɃȺɂɋɀɆƇȾɉɕɅȾɆȺƇɉȺȼɅȺɋɂɃɒɃȺɋȺƇɄɀɃɋɂɃɔ Ȩ ȨȾɉɂɓȼɉȺɏɓɅȺɑɅȾɅɂȺɄɓɇɀɋȺɊɌɆȺɂɊɁɔɅȺɋɒɊɈɌȾȽɚɊɋɀɆȝɄɄɒȽȺɃȺɂɊɋɈ ɊɌȼɃȾɃɉɂɅɓɆɈQSPKFDU ȪɋɀɆȝɄɄɒȽȺƇɈɄɄɔȿɓɊɋɀȺɄɄɒɗɅɈɉɍȺȪɋɈQSPKFDUɓɎɐƇȾɉɂɓɉȼȾɂȺɃȺɂ ȺɆɌƇɈɅɈɆɀɊɕȺ ȽȾɆɓɎɐɇȾɃɂɆɔɊȾɂȺɃɗɅȺɆȺȽɈɌɄȾɘɐɗɊɈȽɕɆɐȺɌɋɔɋɀɊɌɆɓɆɋȾɌɇɀ ȫɉɕȺƇɉɒȼɅȺɋȺƇɈɌƇɂɊɋȾɘȾɂɑɗɋɂɁȺɅƇɈɉɈɘɊȾɑɆȺȽɂȽɒɇȾɂɑɊɋɀɆɃɈɂɆɐɆɕȺɃȺɂɋɉɕȺ ƇɉɒȼɅȺɋȺƇɈɌɅƇɈɉȾɕɆȺȽɂȽɒɇȾɂɀɃɈɂɆɐɆɕȺɊȾɊɓɆȺ ȨɉɒȼɅȺɋȺƇɈɌɅƇɈɉɚɆȺȽɂȽɒɇɐɅȾɋɒɋɈ&74 ɗɋȺɆɁȺȼɌɉɕɊɐɊɋɀțȺɄɄɕȺ ȻȺɊɂɃɓɑ ȨɉɒȼɅȺ ȽȾɇɂɗɋɀɋȾɑɊɋɀɆȾƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺɃȺɂȻɗɄɄȾɌ ȨɉɒȼɅȺɋȺƇɈɌɅƇɈɉɚɆȺɅɒɁɐȾȽɚȺƇɗɋɀɆɃɈɂɆɗɋɀɋȺȝɄɄɀɆɂɃɒ ƇɚɑɆȺɋȺȻȼɒȿɐ ƇɓɉȺɅȾɋɀȿɓɊɋɀɃȺɂɍɌɊɂɃɒɋɂɑȾɄɄɀɆɂɃɓɑƇȺɉȺȽɗɊȾɂɑ ȫɕɊɃɓɍɋȾɊȺɂȼɂȺɅȾɋɒɋɈɋɓɄɈɑɋɈɌ&74 ȨɈɂɒȾɕɆȺɂɋȺɅȾɄɄɈɆɋɂɃɒɊɈɌɊɎɓȽɂȺ ȤȾɋɒɋɈ&74 ɗɋȺɆȾƇɂɊɋɉɓɏɐɊɋɀțȺɄɄɕȺ ɁȺɔɁȾɄȺɆȺȻɉɐɋɀɆɋɓɄȾɂȺȽɈɌɄȾɂɒɊɋɀɆ ȤȾ ɗɅɈɉɍɔɅɈɌƇɗɄɀȺɄɄɒ ɃȺɁɚɑȽɈɌɄȾɘɐɊɋɈɆɋɈɅɓȺɋɀɑȾƇɂɃɈɂɆɐɆɕȺɑ ƇɂɊɋȾɘɐƇɐɑ ɁȺɊɌɆȾɎɕɊɐɆȺɈɆȾɂɉȾɘɈɅȺɂȺɌɋɔɆɋɀɆɋɓɄȾɂȺȽɈɌɄȾɂɒȼɂȺɅȾɉɂɃɒɎɉɗɆɂȺƇɉɂɆɋȾɄɂɃɒ ȼɕɆȾɂƇɉȺȼɅȺɋɂɃɗɋɀɋȺȢȺɂɃɒɋɂɒɄɄɈƇɈɌȾɄƇɕȿɐɆȺɅƇɈɉɚɆȺɃɒɆɐɊɋɈɅɓɄɄɈɆȾɕɆȺɂɆȺ ɋȺɇɂȽȾɘɐɗƇɈɌɁɓɄɐ ɗƇɈɋȾɁɓɄɐ ȪȾɌɎȺɉɂɊɋɚƇɈɄɘ.BOVFMBȢȺɄɔɋɘɎɀɊɋɀɆɆɓȺɊɈɌȺɌɋɔƇȾɉɂƇɓɋȾɂȺ


)JFWFSZCPEZ ɁȺ ƇȺɉɈɌɊɂɒɊɐɋɈƇɉɗȼɉȺɅɅɒ ɅɈɌȼɂȺɋɀɊɎɈɄɔɂƇƇȺɊɕȺɑ ɋɀɑȢȺɄȺɅɒɋȺɑ ȦȾɃɕɆɀɊȺɆȺȽɈɌ ȦȾɃɕɆɀɊȺɆȺȽɈɌɄȾɘɐɋɀɆ ƇȾɉȺɊɅɓɆɀȾȻȽɈɅɒȽȺȚɈɀɁɚ ɋɀɊɌɆɋɈɆɕɊɋɉɂȺɅɈɌ ɋɀɆ șɅȺɄɕȺ ɊɋɂɑɁȾɉȺƇȾɕȾɑƇɈɌ ɃɒɆȾɂɅȾɒɄɈȼȺɊȾƇȺɂȽɂɒɅȾ ȺɆȺƇɀɉɕȾɑȚɈɀɁɒɅȾƇȺɂȽɂɒ ɅȾȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɓɑƇȺɁɔɊȾɂɑ ɗƇɐɑȾƇɂɄɀɏɕȺ ɊɘɆȽɉɈɅɈ ɗƇ EPXO ȺɌɋɂɊɅɗ y șɌɋɔɀɁȾɉȺƇȾɕȺɋɈɌɑɃɒɆȾɂ ƇɈɄɘɃȺɄɗȼɂȺɋɕɅƇɈɉɈɘɆɆȺ ɊɌɆȽȾɁɈɘɆɅȾɋȺɒɄɈȼȺɃȺɂ ɓɋɊɂɀɉȾɅɈɘɆȨȺɕȿɈɌɅȾ ƇɈɄɄɒƇȺɂɎɆɕȽɂȺȼɂȺɆȺ ȻȾɄɋɂɚɊɈɌɅȾɋɂɑɃɂɆɀɋɂɃɓɑ ɋɈɌɑȽɌɆȺɋɗɋɀɋȾɑ ɆȺɋȺ ȻɈɀɁɔɊɈɌɅȾɆȺ ɊɌȼɃȾɆɋɉɐɁɈɘɆ ɆȺ ȻȾɄɋɂɚɊɈɌɆɋɂɑȽɌɆȺɋɗɋɀɋɓɑ ɋɈɌɑɊɋɈɄɗȼɈ ɆȺȾɅƇɄȺɃɈɘɆ ɊȾȽɉȺɊɋɀɉɂɗɋɀɋȾɑƇɈɌ ɍɈȻɈɘɆɋȺɂ ȝɃɋɗɑȺƇɗɋɀɆȽɈɌɄȾɂɒɅȾɋȺ ƇȺɂȽɂɒ ɁȺƇɉɓƇȾɂɆȺɅɒɁɐ ƇɚɑɆȺɎȾɂɉɕȿɈɅȺɂɋȺɒɄɈȼȺ ɋɈɈƇɈɕɈɅƇɈɉȾɕɅȾɉɂɃɓɑ ɍɈɉɓɑȺƇɈɋȾɄȾɕƇɉɗɃɄɀɊɀ ȼɂȺɋɕȽȾɆɓɎɐɇȺɆȺȽɈɌɄɓɏȾɂ ɅȺȿɕɋɈɌɑƇɈɋɓɊɋɈƇȺɉȾɄɁɗɆ ȝɘ ȝɘɎɈɅȺɂɃȺɂɊɋɈɅɓɄɄɈɆɆȺ ȺƇɈɄȺɅȻɒɆɐɋɀȽɈɌɄȾɂɒɅɈɌ ɗɊɈȺɌɋɓɑɋɂɑɅɓɉȾɑ ȭɂɄɂɃɒ %PSJBO

ȫɀ ȪɎɈɄɔ ȡƇƇȺɊɕȺɑ


ΠΡΩΤΗ ΜΗΝΑ  ΣΤΗΝ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ

, 5  Σ ,  

,

Κ ,  Τ  

 

« ,       ς    

,

  ς,  Α  Κ ,              Ε       ς,      

 

  ς,  

,        

ς             .  Μ              

 

   

. ς    

ς    

ς

 

,

    »...)     ,   ς             ς.    

 

Ε

!!

,  Ο ς  

:   ς  

.  Ε ?  Η

    ,         .  Η  Κ           ,         ,   ,           ... ’     ς               ς   ς!!  Δ             ς           ς       ς  (   ς       ,     ).                 ς  EVS.  Χ                                 ς   .   ,                Κ .  Κ   ς,           .  

,

ς.  

  ,  Σ !Μ   ,       ς         ,            ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ           ,       ς                

 

  »,  «     .  Ο    Ε       ς     ς  

 

Ε

, Κ  

 Ε

ς,  

,

  ς  

   

ς  

 

  ς    (

 

ς

Α

Μ

 

,

Α

 

 

13  

Θ Π

,

,  

Γ Β

ς    Α

Ε ,       ς    Ε »,  «   »,  «         ς               ς  Ε

Ε

 

Τ Κ

, 2   ,  

,      Κ .  Κ ,         ς   ς    

 

.  Ε

Ε

Ο

2      

. Ο ς,   ς       ,  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ   .  

Κ

3  Ο         ς  

, ς  

ς

Ε

.  

Σ

Π Α Α

 

 

ς,   ς  

ς  

,

 

  ς  

!      

 

,     !   ς,       !  Κ         ,       ς    

 

ς     ς,  

 

   

,

ς,  

 

ς

:    


YOU JUST  HAVE  TO  WANT to  look  further


Διοργανώνοντας Προγράμματα στο  Εξωτερικό  

Η Ευρωπαϊκή  Εθελοντική  Επιτροπή  (European  Voluntary  Service  -­  EVS)  παρέχει  σε  νέους   Ευρωπαίους  τη  μοναδική  ευκαιρία  να  εκφράσουν  την  προσωπική  τους  αφοσίωση  μέσα  από  άμισθες   και  πλήρους  απασχόλησης  εθελοντικές  δραστηριότητες  σε  χώρες  του  εξωτερικού  εντός  και  εκτός  της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  επιθυμεί  να  αναπτύξει  αλληλεγγύη,  αλληλοκατανόηση  και   ανεκτικότητα  ανάμεσα  στους  νέους,  συμβάλλοντας  έτσι  στην  ενδυνάμωση  της  κοινωνικής  συνοχής   στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  στην  προώθηση  της  ενεργής  συμμετοχής  των  νέων  ως  πολίτες.  

Η ευκαιρία  να  ζήσει  κάποιος  σε  μια  ξένη  χώρα,  να  γνωρίσει  τον  πολιτισμό  και  την   γλώσσα  από  κοντά,  και  να  προσφέρει  κάτι  στην  κοινωνία  είναι  ακριβώς  αυτό  που   προσφέρει  το  EVS  σε  νέους  από  18  έως  30.  Υπάρχουν  πολλές  χώρες  και   προγράμματα  από  τα  οποία  μπορεί  κάποιος  να  διαλέξει.  Στην  Ισλανδία,  τη  χώρα  μου,   για  παράδειγμα,  υπάρχουν  πολλά  προγράμματα  και  μπορείς  να  δουλέψεις  σε  θέματα   πάνω  σε  ανθρώπους  με  αναπηρίες,  ανθρώπους  με  ψυχικές  διαταραχές  &  για  την   καταπολέμηση  των  διακρίσεων,  σε  ηλικιωμένους  ανθρώπους,  στην  εκπαίδευση,  σε   μία  anti-­drugs  καφετέρια  (κατά  των  ναρκωτικών),  σε  νηπιαγωγείο  και  σε  κλινική   υγείας  &  σε  κέντρο  νέων.  Όλα  αυτά  τα  προγράμματα  είναι  για  6/12  μήνες.  Στο   νηπιαγωγείο,  για  παράδειγμα,  ο  εθελοντής  θα  μάθει  να  φτιάχνει  παραδοσιακό   φαγητό,  θα  παίζει  με  τα  παιδιά  και  θα  οργανώνει  δραστηριότητες  για  αυτά  κατά  τη   διάρκεια  της  ημέρας  και  απλά  θα  παίζει  μαζί  τους.  Το  πρόγραμμα  που  σχετίζεται  με   ψυχικές  διαταραχές  &  για  την  καταπολέμηση  των  διακρίσεων  αποτελεί  μέρος  του   Ερυθρού  Σταυρού  και  ο  στόχος  εκεί  είναι  η  κοινωνική  ενσωμάτωση  αποκλεισμένων   ανθρώπων  με  ψυχικές  διαταραχές,  η  παροχή  στήριξης  για  την  διαμόρφωση  της   καθημερινότητάς  τους  και  η  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  τους.  Αυτό  είναι  μόλις  ένα   μικρό  κομμάτι  του  τι  μπορείς  να  κάνεις  ως  εθελοντής,  μπορείς  να  βρεις  περισσότερα   προγράμματα  στην  σελίδα  του  EVS,  απλά  διάλεξε  ναι  χώρα  που  σου  αρέσει  και  θα   δεις  όλες  τις  δυνατότητες.   http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm   Hrafnhildur


Άρθρο για  το  Αντιρατσιστικό  φεστιβάλ

Στις 6  και  7  Οκτωβρίου  πραγματοποιήθηκε  στην   Καλαμάτα  το  πρώτο  «Αντιφασιστικό  και   Αντιρατσιστικό  φεστιβάλ»  με  τον  στόχο  να   συμμετέχουν  όλοι  οι  κάτοικοι  της  πόλης  και  να   ενδιαφερθούν  για  την  κοινωνική  πραγματικότητα   δίνοντας  παραδείγματα  αλληλεγγύης,  συνεργασίας   και  ακτιβισμού.  Όλοι  δούλεψαν  για  την  επίτευξη   κοινών  στόχων  για  πολυπολιτισμικότητα,   αλληλεγγύη  και  ένα  καλύτερο  περιβάλλον  για   όλους.  Κατά  τη  διάρκεια  του  φεστιβάλ  μπορούσε   κάποιος  να  συμμετάσχουμε  σε  δραστηριότητες  όπως   ένα  ανοιχτό  Ανταλλακτικό  Παζάρι  που  προωθείται   από  το  Δίκτυο  Ανταλλαγών  «ΕΛΙΑ»  (μπορείτε  να   επισκέπτεστε  την  ιστοσελίδα  τους  για  περισσότερες   πληροφορίες  και  να  συμμετέχετε  σε  περισσότερες   ανταλλαγές  http://www.diktioelia.gr),  ομιλίες  για   κοινωνικά  ζητήματα  και  για  τη  μετανάστευση,   εκθέσεις,  ντοκιμαντέρ,  σημεία  πληροφόρησης  και   διάφορες  άλλες  δραστηριότητες.  Το  βράδυ  είχαμε   την  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουμε  τόσο  τοπικά   όσο  και  από  άλλες  πόλεις,  όπως  η  Αθήνα,   συγκροτήματα  που  έπαιζαν  rock,  experimental  και   παραδοσιακή  Ελληνική  μουσική.  Όλοι  μαζί  σε  μία   ειρηνική  ατμόσφαιρα  μαθαίνοντας  ο  ένας  από  τον   άλλο  και  από  άλλες  εμπειρίες,  διασκεδάσαμε  την   ίδια  στιγμή  που  συνεργαζόμασταν  για  έναν   καλύτερο  κόσμο  και  προωθούσαμε  καλύτερες   σχέσεις  ανάμεσα  σε  ανθρώπους  από  διαφορετικές   χώρες.


6ου Φεστιβάλ  δρόμου   Καλαμάτας

Μετά τη  μεγάλη  επιτυχία  του  6ου  Φεστιβάλ  δρόμου  Καλαμάτας  ήρθε  η   ώρα  να  αρχίσει  να  οργανώνεται  το  7ο!  Το  7ο  Φεστιβάλ  δρόμου   Καλαμάτας  θα  γίνει  στο  πάρκο  του  ΟΣΕ  στις  25  -­  26  και  27  Ιουλίου   2013  και  θα  είναι  διεθνές  και  πολύ  μεγαλύτερο!  Έχουμε  ήδη   προτάσεις  συμμετοχής  από  τη  Γαλλία,  την  Ιταλία  και  την  Ισπανία  και   ανυπομονούμε  για  την  απάντηση  άλλων  7  χωρών.  


OPEN CALL

Ένα μεγαλύτερο  φεστιβάλ,  όμως,   έχει  μεγαλύτερες  απαιτήσεις  και  θα   πρέπει  δημιουργήσουμε  την   οργανωτική  επιτροπή  του  7ο   Φεστιβάλ  δρόμου  Καλαμάτας.  Για  το   λόγο  αυτό  ξεκινάμε  με  αυτό  το   ανοιχτό  κάλεσμα  σε  όσους   ενδιαφέρονται  να  συμμετέχουν   στην  οργάνωση  του  φεστιβάλ  και   να  αναλάβουν  κάποιες  από  τις   απαραίτητες  εργασίες.  Η  συνάντηση   θα  γίνει  την  Τετάρτη  17  Οκτωβρίου   και  ως  τότε  όποιος  ενδιαφέρεται  να   συμμετέχει  μπορεί  να  στείλει  ένα   email  στον  Φιλάρετο  στο:   filaretos@ngokane.org  . Ευχαριστούμε!


ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ΅LOIC MARCHAND ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  TAANIEL  STOITSEV ΑΡΘΡΑ:     DORIAN  AGNEL       GIANLUCA  BARBIN       INES  DUPONT  MIAULT       MANUELA  GASCON       HRAFNHILDUR  KRISTINSDOTTIR       ΑΝΤΖΕΛΑ  ΛΕΚΑΝΑΚΗ       LOIC  MARCHAND       IEVA  MEDINYTE       KAJA  NAPOTNIK       IRENE  PENA  HERRANZ       TAANIEL  STOITSEV       ANDRE  TAVARES       ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ  ΒΟΥΡΚΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΑΡΑΠΗ                 ΦΩΤΕΙΝΗ  ΑΡΑΠΗ           ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ           ΜΑΡΙΑ  ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ           ΑΝΤΖΕΛΑ  ΛΕΚΑΝΑΚΗ        

Στοιχεία επικοινωνίας: K.A.NE.,  Κοινωνική  Ανάπτυξη  Νέων Κέντρο  Νέων  Καλαμάτας Πλατεία  Όθωνος  10 Καλαμάτα 24100 Ελλάδα    

e-­mail: info@ngokane.org    url:  http://www.ngokane.org facebook  group:  Κέντρο  Νέων  Καλαμάτας/Youth  Centre   of  Kalamata Οι  ξένοι  εθελοντές  που  επιμελήθηκαν  αυτή  την  έκδοση  βρίσκονται   εδώ  στο  πλαίσιο  της  δράσης  Ευρωπαϊκή  Εθελοντική  Υπηρεσία,  του   Ευρωπαϊκού  προγράμματος  Νέα  Γενιά  σε  Δράση

«Το σχέδιο  αυτό  χρηματοδοτήθηκε  με  την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Η  παρούσα  δημοσίευση  [ανακοίνωση]  δεσμεύει  μόνο  τον  συντάκτη  της  και  η  Επιτροπή  δεν  ευθύνεται  για  τυχόν  χρήση  των   πληροφοριών  που  περιέχονται  σε  αυτήν».

Link 27 Greek  

K.A.NE.'s newsletter 15th of October 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you