Page 1


นางสาว กันดา

ดึงละแอ

ค.บ. 2 สาขาการประถมศึกษา หมู่ 3 รหัสนักศึกษา 554188106


สารบัญ การเปลีย ่ นสี พน ื้ หลังแบบทึบ.....4 การเปลีย ่ นพืน ้ หลังแบบไลระดั บสี .....5 ่ การใส่พืน ้ หลังแบบรูปภาพ.....6

การใส่กลองข อความ >.<.....7 ่ ้ การใส่ภาพและการตกแตงภาพตั ด ่ ปะ.....8 การใช้เครือ ่ งมือรูปภาพ.....10

การใช้เมนูรูปแบบ-เอาพืน ้ หลังออก.....11 การใช้เครือ ่ งมือรูปรางใส ่ ่ รูปภาพ.....12

การใช้ตัวอักษรตกแตง.....13 ่ การใช้ลักษณะอักษรศิ ลป์-การแปลง.....14 การใช้ Smart Art…..15 การใช้แผนภูม.ิ ....16


ค.บ. 2การประถมศึกษา หมู่ 3

การใส่กลองข อความ >.< ่ ้


การใช้เมนูรูปแบบ-เอาพืน ้ หลังออก


การใช้ ลักษณะอักษรศิลป์ -การแปลง


การใช้ Smart Art


จานวนนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3

ชั้นปี ที่ 4 ชั้นปี ที่ 5

การใช้แผนภูม ิ


ขอบคุณค่ะ

นางสาว กันดา ดึงละแอ 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you