Page 1

1

กระบวนการทางาน


2

Goal ( เป้าหมาย ) ฼ป้าหมายของรายงานฉบับนีๅคือ ฟ้อนต์ลายมือ ภาษาเทย - อังกฤษ

Tools ( เครื่องมือหลัก ) - ฼ทม฼พลตทีไ฼ป็น Grid สาหรับ฼ขียนฟอนต์ลายมือ

-

ปากกาดา

- คอมพิว฼ตอร์


3

- ฼ครืไองส฽กน฼นอร์

฾ปร฽กรม


4

FontCreator

- ฾ปร฽กรม Adobe Photoshop


5

Do Did Done Do : มีขัๅนตอน฽ละหลักฐาน฽สดง ขัๅนตอนการออก฽บบฟอนต์ลายมือ ทัๅงภาษาเทย - อังกฤษ จาก฾ปร฽กรม FontCreator ขัๅนตอนทีไ 1 ดาวน์฾หลด฼ทม฼พลตทีไ฼ป็น Grid สาหรับ฼ขียนฟอนต์ลายมือ

ขัๅนตอนทีไ 2 ส฽กนภาพทีไ฼ขียนลง฿นคอมพิว฼ตอร์ทาการปรับตก฽ต่งภาพ฿ห้฼กิดความคมชัด ฽ล้ว฼ลือก Save ฼ทม฼พลต฿ห้฼ป็นเฟล์ JPG

ภาพทีไ 1 ภาพ฽สดงหน้า฼ทม฼พลตฟอนต์ลายมือ


6

ทีไมา : กานดา สุดสาคร, 2556 ขัๅนตอนทีไ 3 ฼ปิดเฟล์฼ทม฼พลตทีไ฼ราส฽กน฿น฾ปร฽กรม Photoshop ฼ลือก฼ครืไองมือ Crop Tool ฽ล้วครอบตัวอักษรทีไต้องการ จากนัๅนกใดับ฼บิๅลคลิก หรือกด Enter

เปทีไ฼ครืไองมือ Magic Wand Tool ฽ล้วกดทีไพืๅนทีไสีขาว จากนัๅนกด Ctrl + Shift + I ฽ละ กด http://artd2304-kandda.blogspot.comCtrl + x


7

ขัๅนตอนทีไ 4 ฼ปิด฾ปร฽กรม FontCreator ฼ลือก File > Open > Font File

฼ลือก Font ต้นฉบับคือ AAA-Watin-new ฽ล้ว Save As ฿ห้฼ป็นชืไอของ฼ราก่อนคือ AAA-WatinKanda-2012


8

ขัๅนตอนทีไ 5 ฼ปิดเฟล์ทีไ฼ป็นชืไอ฼ราขึๅนมา ฽ล้ว฼ลือกตัวอักษรทีไ฼ราทาเว้฿น฾ปร฽กรม Photoshop

จากนัๅนกด Ctrl + v หรือ คลิกขวา Paste จะปรากฏภาพของตัวอักษรทีไ฼ราเด้฼ลือกมา ฿ห้฼ราปรับขนาด ฿ห้พอดีกับสัดส่วนตามมาตรฐานของอักษร฽ต่ละตัว฿ห้ครบทุกตัว฿น฼ทม฼พลต


9

ขัๅนตอนทีไ 6 ดัดตัวอักษรทีไ฼ราเด้ครอปมา฿ห้สวยงามตามความ฼หมาะสม หากจุดตรงเหนมีมาก฼กินเป฼รากใ Delete อาจคลิกขวาตรงจุด ฽ล้ว฼ลือก Off Curve ฼พืไอทา฼ส้น฿ห้฾ค้งมน หรือถ้ามีจุดมาก฼กินเปกใลบออก

ขัๅนตอนทีไ 7 การจัดวางช่องเฟ ตา฽หน่งระยะห่าง หน้า - หลัง ความสูง ฽ละกาหนด฼ส้น฾ครงสร้าง Guidelines ของตัวอักษร - Cap height คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์฿หญ่ - Median คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์฼ลใก - X-height คือ ระยะห่างระหว่าง฼ส้นฐานจนถึง฼ส้น Median ซึไง฼ป็นช่วงของตัวพิมพ์฼ลใก - Baseline คือ ฼ส้นฐาน


10

ขัๅนตอนทีไ8 จัดระยะช่องเฟของอักษร เด้฾ดย คลิกขวา Properties

จากนัๅนปรับระยะห่าง ตรง Glyph Metrics ฿ห้มีค่าตรงตามความ฼หมาะสมของ฽ต่ละอักษร ควรกด Test หรือ F8 ฼พืไอทาการตรวจระยะห่าง ช่องเฟ ความสูง ฾ดย฼ราควรตรวจ฿ห้ครบถ้วนอย่างละ฼อียด ฾ดย฼ฉพาะ สระ฽ละพยัญชนะ฿นภาษาเทย


11

ขัๅนตอนทีไ9 ฼มืไอ฼ราจัดวางช่องเฟ ตา฽หน่งระยะห่าง หน้า - หลัง ความสูง ของตัวอักษรครบทุกตัว฽ล้ว฿ห้ คลิกเปทีไ Tools > Glyph > Metrics > Bearings/Left Side Bearings/set to 23/Right Side Bearings/Set to 30

ตรวจสอบระยะช่องเฟของ฽ต่ละตัวอักษร หากยังเม่สมบูรณ์ ฿ห้฽ก้เขตามขัๅนตอนทีไ 8 จากนัๅน฼ราจะคลิกเปทีไ Font > Test ฼พืไอทดสอบการพิมพ์ จัดระยะห่างด้วยสายตาจนคิดว่าพอดี


12

฽ต่ตัวอักษร฿นภาษาเทยจะมีป๎ญหา กัๅนหน้า-กัๅนหลัง ฼ราจึงต้องจัดทีล่ะตัว กะประมาณด้วยสายตาช่วยดู ระยะทีไ฼หมาะสม

คลิกทีไ Font > Test ฼รากใจะ฼หในระยะการจัดช่องเฟของทุกโตัวอักษร

ภาพทีไ 2: ภาพ฽สดงการ Test ตัวอักษร ทีไมา : กานดา สุดสาคร , 2556


13

Did : ผลทีไเด้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาเทย - อังกฤษ จาก฾ปร฽กรม FontCreator จะเด้ฟอนต์ชืไอ AAA-Watin-Kanda-2012


14

ภาพทีไ 3 ภาพ฽สดงฟอนต์ลายมือ ภาษาเทย - อังกฤษ ทีไมา : Kanda Sudsakorn , 2556


15

Done : เด้นาเปทดสอบ – สร้าง - ประยุกต์ - ฿ช้ประ฾ยชน์ คือ นามาติดตัๅง฼พืไอ฿ช้฼ป็น฽บบพิมพ์฿นรายงานของวิชาการออก฽บบตัวอักษร฼พืไอการพิมพ์

ข้อมูล฽บบตัวพิมพ์ ( Font Information ) ชืไอ฽บบตัวพิมพ์ (Typeface/Font Name ) ชืไอ AAA-Watin-Kanda-2012 ประ฼ภทของเฟล์ตัวพิมพ์ OpenType Layout, TrueType Outlines ออก฽บบ฾ดย นางสาว กานดา สุดสาคร รหัสนักศึกษา 5411301806 วิชาการออก฽บบตัวอักษร฼พืไอการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่ม฼รียน 102 สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร฼กษม กรุง฼ทพมหานคร ฼มืไอวันทีไ 13 ฼ดือน มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างรูป฽บบตัวอักขระภาษาลาติน ( Latin Characters ) เด้฽ก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;'

ตัวอย่างรูป฽บบตัวอักขระภาษาเทย ( Thai Characters ) เด้฽ก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ โแ฻อะอาอุึอูอิอีอึอือ่อ้อ๊อ๋อ์อา฼฽฾฿เ?


16

ข้อความสาหรับการทดสอบการพิมพ์รับคาสัไงพิมพ์ ฽ละ฼พืไอ฽สดงตา฽หน่งการพิมพ์ รูปอักขระทีไออก฽บบ - จัดช่องว่าง ช่องเฟระหว่างรูปอักขระ฽ละระหว่างคา ทัๅงชุดคือ ภาษาอังกฤษกับภาษาเทย In typography, a font is traditionally defined as a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. For example, the complete set of all the characters for ‚9-point Bulmer‛ is called a font, and the ‚10-point Bulmer‛ would be another separate font, but part of the same font family, whereas ‚9-point Bulmer boldface‛ would be another font in a different font family of the same typeface. One individual font character might be referred to as a ‚piece of font‛ or a ‚piece of type‛.Font nowadays is frequently used synonymously with the term typeface, although they had clearly understood different meanings before the advent of digital typography and desktop publishing. ฿นทางวงการพิมพ์นัๅนกล่าวถึงฟ้อนต์฾ ดยทัไวเปว่า หมายถึงตัวอักษรทีไ฿ช้฼ป็น฽บบตัว฼รียงพิมพ์฼นืๅอหา ทีไมี ขนาด฽ละรูป฽บบ฼ป็นชุด฼ดียวกัน ยกตัวอย่าง฼ช่น฽บบตัวอักษรทีไ฿ช้฿นการ฼รียงพิมพ์฼นืๅอหาทีไท่านกาลังอ่านอยู่ นีๅ มีชืไอ฽บบตัวอักษรชุดนีๅว่า บางพูด(Bangpood) ทีไประกอบด้วยรูปอักขระ(Glyphs) ของตัวพยัญชนะ (Consonants) สระ(Vowels) วรรณยุกต์ (Tones) ฼ครืไองหมายสัญลักษณ์(Signs and Symbols) วรรคตอน(Punctuation) อักษรภาษาเทย ภาษาอังกฤษ คากลอนเทยสาหรับ฿ช้พิมพ์ทดสอบผลการออก฽บบ ฽สดง฾ครงสร้างของตัวอักษร การจัดระดับ ตา฽หน่งรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฼ครืไองหมายวรรคตอน การจัดระยะช่องเฟรอบรูปอักขระหรือ ฟ้อนต์ส่วนภาษาเทย ทีไสร้าง บันทึก ติดตัๅง ฽ละหรือทดสอบ฿น฾ปร฽กรมฟ้อนต์ครี฼อ฼ตอร์฽ละัหรือด้วย ฾ปร฽กรมประยุกต์อืไนโ฿นระบบ ฼ขามัก฿ช้คากลอนนีๅ ฿ห้นักศึกษาคัดลอกเปวาง ฼ปลีไยน฼ป็นฟ้อนต์ทีไ฼ราทา ตรวจสอบระยะช่องเฟกัๅนหน้า-หลัง การประสมคาตา฽หน่งสระ฽ละวรรณยุกต?ว่าตรงตา฽หน่งตามหลักเว ยกรณ์ของเทยหรือ฿หม่฽ละบันทึก฼ป็นหลักฐาน฽สดง฿นรายงาน ภาษาอังกฤษ฿ห้ตรวจสอบดูด้วยตา฼องว่า ระยะ฼ป็นอย่างเร ฽ล้วเป฽ก้เข฿นตารางฟ้อนต์ ฽ละทดสอบ฿หม่ ซๅาโ จน฽น่฿จว่า฼ป็นระยะ฽ละตา฽หน่งทีไ ถูกต้อง฽ล้ว


17

คากลอนตรวจสอบ฽บบตัวอักษร ตา฽หน่งพิมพ์ผสมคาเทย "฼ป็นมนุษย์สุดประ฼สริฐ฼ลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์฼ดรัจฉาน จงฝ่าฟ๎นพัฒนาวิชาการ อย่าล้างผลาญ ฤแ฼ข่นฆ่าบีฑา฿คร เม่ถือ฾ทษ฾กรธ฽ช่งซัด ฮึดฮัดด่า หัดอภัย฼หมือนกีฬา อัชฌาสัย ปฏิบัติประพฤติกฎ กาหนด฿จ พูดจา฿ห้จ๊ะโจ๋า น่าฟ๎ง฼อยฯ"

คาทีไควรนามาทดสอบคือ วิํูชน ภูป฼ตมี กตัญํู ฼กลืไอน ฼กลืๅอน ฾หม฾รง กระ฾ปรง นๅา฿จ


18

การนามาติดตัๅง Fonts ฼พืไอ฿ช้฼ป็น฽บบพิมพ์฿นรายงานของวิชาการออก฽บบตัวอักษร฼พืไอการพิมพ์฿น฾ปร฽กรมสร้าง฼อกสารต่างโ ฼ช่น Microsoft Word ฼ปิด My Computer > Control prnel > Font

ลากเฟล์ตัวอักษรทีไชืไอ AAA-Watin-Kanda-2012 มา฿ส่฿น฾ฟล฼ดอร์ Fonts


19

฼มืไอติดตัๅงฟ้อนต์฼รียบร้อย฽ล้ว ฟ้อนต์ทีไนาเป฿ส่฿หม่กใสามารถ฿ช้งานเด้ทันที


20

Font ทัๅงหมดทีไ฼ราทานัๅนมี 249 ตัว Code Fonts มีดังต่อเปนีๅ ตารางรหัสรูปอักขระตามมาตรฐานยูนิ฾ค้ดประจาตัวอักษรภาษาเทย – อังกฤษ ฼มืไอ฼ราทาฟ้อนต์ลายมือ฼สรใจสิๅน฽ล้วกใจะเด้ฟ้อนต์ลายมือทีไมียูนิ฾ค้ดประจาตัวอักษร ดังนีๅ notdef space #

numbersigh

$

dollar

%

pencent

&

ampersand

'

quotesingle

(

parenleft

)

parenright

*

asterisk

+

plus

,

comma

-

hyphen

.

period


21

/

slash

0

zero

1

one

2

two

3

three

4

four

5

five

6

six

7

seven

8

eight

9

nine

:

colon

;

semicolon

<

less

=

equal

>

greater

?

question

@

at

A

A

B

B

C

C

D

D


22

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

K

K

L

L

M

M

N

N

O

O

P

P

Q

Q

R

R

S

S

T

T

U

U

V

V

W

W

X

X

Y

Y

Z

Z


23

[

bracketleft

\

backslash

]

bracketright

^

asciicircum

_

underscore

`

grave

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

f

g

g

h

h

i

i

j

j

k

k

l

l

m

m

n

n

o

o

p

p


24

q

q

r

r

s

s

t

t

u

u

v

v

w

w

x

x

y

y

z

z

{

braceleft

}

braceright

~

asciitilde

quotedbl

!

exclam

¿

questiondown

quoteleft

quoteright

quotedblleft

quotedblright diresis

©

copyright


25

®

registered

trademark

bullet

endash

emdash

quotesinglbase

quotedblbase uni007F NULL nonmarkingreturn

uni0E33

ก๎

uni0E4E.alt1

¼

onequarter

½

oneharf

¾

threequarters uni0E00

uni0E01

uni0E02

uni0E03

uni0E04

uni0E05

uni0E06


26

uni0E07

uni0E08

uni0E09

uni0E0A

uni0E0B

uni0E0C

uni0E0D

uni0E0E

uni0E0F

uni0E10

uni0E11

uni0E12

uni0E13

uni0E14

uni0E15

uni0E16

uni0E17

uni0E18

uni0E19

uni0E1A

uni0E1B

uni0E1C


27

uni0E1D

uni0E1E

uni0E1F

uni0E20

uni0E21

uni0E22

uni0E23

uni0E24

uni0E25

uni0E26

uni0E27

uni0E28

uni0E29

uni0E2A

uni0E2B

uni0E2C

uni0E2D

uni0E2E

uni0E2F

uni0E30

กั

uni0E31

uni0E32


28

uni0E33

กิ

uni0E34

กี

uni0E35

กึ

uni0E36

กื

uni0E37

กุ

uni0E38

กู

uni0E39

กฺ

uni0E3A

uni0E3F

uni0E40

uni0E41

uni0E42

฿

uni0E43

uni0E44

uni0E45

uni0E46

กใ

uni0E47

ก่

uni0E48

ก้

uni0E49

ก๊

uni0E4A

ก๋

uni0E4B

ก์

uni0E4C


29

uni0E4D

ก๎

uni0E4E

uni0E4F

uni0E50

uni0E51

uni0E52

uni0E53

uni0E54

uni0E55

uni0E56

uni0E57

uni0E58

uni0E59

uni0E5A

uni0E5B zerowidthnonjoiner uni0E10.alt1

กิ

uni0E34.alt1

กี

uni0E35.alt1

กึ

uni0E36.alt1

กื

uni0E37.alt1

ก่

uni0E48.alt1


30

ก้

uni0E49.alt1

ก๊

uni0E4A.alt1

ก๋

uni0E4B.alt1

ก์

uni0E4C.alt1

ก่

uni0E48.alt2

ก้

uni0E49.alt2

ก๊

uni0E4A.alt2

ก๋

uni0E4B.alt2

ก์

uni0E4C.alt2

uni0E0D.alt1

กั

uni0E31.alt1

uni0E4D.alt1

กใ

uni0E47.alt1

ก่

uni0E48.alt3

ก้

uni0E49.alt3

ก๊

uni0E4A.alt3

ก๋

uni0E4B.alt3

ก์

uni0E4C.alt3

กุ

uni0E38.alt1

กู

uni0E39.alt1

กฺ

uni0E3A.alt1

uni0E0E.alt1


31

uni0E0F.alt1

uni0E2C.alt1 uni0E4F.liga uni0E24.liga uni0E26.liga .notdef AAA_Logo .notdef

Euro

÷

divide

X

multiply yen bar fi fl


32

รายงานการออกแบบตัวอักษรชุด CRU-Kanda-Hand-written  

ARTD2304 การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you