Page 1

COSME LAB กุมภาพันธ์ 2561

BEAUTY LAB

NATURAL VS ARTIFICAL

หอม ดอกไม้ไทย

ITEM

ประจำ�เดือน COSME LAB 79 BANT

ภัยใกล้ตัว จากเครื่องสำ�อาง


ลิปจิ้มจุ่ม เนื้อแมท เนื้อละมุนไม่แห้งจนเกินไป ทาง่ายเกลี่ยง่าย กลบร่องปาก และสีปากเดิมได้สนิท เม็ดสีนำ�เข้าจากต่างประเทศ สีชัด ติดทนตลอดทั้งวัน

สั่งซื้ออนไลน์ได้ที่ www.nrnaree.com หรือ หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ�ทั่วไป


COMING SOON Charcoal Serum PARIN

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผมที่สามารถล้างสารเคมีที่ตกค้างอยู่ใน เส้นผมจากการทำ�สี อย่างรุนแรง ซ่อมแซมเส้นผมที่แตก ปลายอย่างล้ำ�ลึกจากรากผม ลดการขาดหลุดร่วง ปริมาณ สุทธิ15มล. ราคา 590 บาท ติดต่อสั่งซื้อสินค้า : https://www.facebook.com/profile.


FEB COSMELAB2018 หอมดอกไม้ไทย

3

Beauty Tip & Trick

BEAUTYLAB 6 ภัยใกล้ตัวจากเครื่องสำ�อาง

14

ITEM ประจำ�เดือน

19

BEAUTY EDITOR’S NOTE

จัดอันดับเครื่องสำ�อางยอดฮิต 20 สาระน่ารู้สำ�หรับสาว COSME 22 LAB D.I.Y

5 2

34 35


HELLO COSME LAB

ปีใหม่นี้เริ่มต้นหนังสือเล่นแรกในเดือกุม ภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งความรัก เราคิดว่าเป็นเวลาที่ เหมาะสมกับการออกหนังสือเล่มแรก cosme lab เป็นนิตยสารเครื่องสำ�อางค์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่ทดลอง ในเรื่องความสวยความงาม มันทำ�ให้เราได้คิดค้นและ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และจะก้าว ไปช้าๆอย่างมั่นคง นิ ต ยสารของเราแต่ ล ะเล่ ม จะมี เรื่ อ งราว ใหม่ๆในแต่ละเล่ม ให้ทุกคนสนุก สนใจ และอยาก อ่านไปพร้อมกัน เพราะในแต่ละครั้งที่ออกนิตยสาร เราจะทดลอง จับสิ่งอย่างบางให้เกิดมาเป็นเรื่องใหม่ สิ่งสำ�คัญคือการทดลอง หากเราได้ทดลอง ค้นคว้า อย่างตั้งใจแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามักคุ้มค่าอยู่เสมอ คอสเม่เลป เล่มที่ 1 กว่าจะได้ตีพิมพ์นั้น ต้องใช้เวลานานมาก เพราะเนื่องจากการคิดไตร่ตรอง ของผลการทดลองให้อย่างดี เกิดมุมมองหลายๆอย่าง ขณะที่ทำ�หนังสือเล่มนี้ และหลากหลายเหตุการณ์ ที่ รวมถึงข้อผิดพลาด แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำ�ให้เราเรียน รู้จุดนั้น รู้ที่มาของสาเหตุ และสามารถแก้ไขได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง ทำ�ให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองไป เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ช่วงปีใหม่ เรา จึงอยากตั้งใจทำ�แผนการคือ ทุกๆเดือนแต่ละครั้งที่ ออกหนังสือเล่มใหม่ เราจะทำ�ให้ผู้อ่านมีความสุขไป ด้วยกันค่ะ

นิชานาถ จันทรา (บรรณาธิการบริหาร)

@cosmelab 3


หอมดอกไม้ไทย

กลั่นน้ำ�หอมจากดอกกระดัง

วิธีกลั่นน้ำ�หอม How it work?

อาศัยหลักการระเหยและการควบแน่นโดยการระเหย เป็นกระบวนการที่ของเหลว คือ ของเหลวเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไอ ยิ่งอุณหภูมิสูงมากขึ้นเท่าไหร่จากการต้ม ของเหลวก็จะยิ่ง ระเหยได้มากเท่านั้น หลังจากนั้น ไอน้ำ�เหล่านั้นก็ค่อยๆควบแน่น แปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลว กลายเป็นสเปรย์หอมๆ ให้เราได้ใช้กัน ทราบวิธีคร่าวๆแล้วเราลองไปทำ�กันดู 4


หอมดอกไม้ไทย

1. ดึงกลีบดอกออกจากดอกไม้ 2. วางถ้วยเซรามิกตรงกลางของ 3. วางฝาหม้อคว่ำ�ลงบนหม้อ แล้วใช้มีดหั่นลงบนบนเขียงเป็น หม้อ ใส่น้ำ�ลงไปโดยรอบของ เหมือนในรูปแล้วใส่น้ำ�แข็ง ชิ้นเล็กๆ ถ้วยเซรามิก ลงไปบนฝาหม้อเพื่อให้เกิดการ ควบแน่น

4.นำ�หม้อที่เตรียมไปตั้งบนเตา 5. ใช้หลอดหยด ดูดน้ำ�ภายใน สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสี ถ้วยเซรามิก ดอกไม้ไปเรื่อยๆ จนกว่าสีดอกไม้ จะเริ่มจางลง จากนั้นก็ให้ปิดไฟ ยกหม้อออก 5

6. แล้วใส่ลงไปในขวดน้ำ�หอม เก่าของคุณ


BEAUTY LAB

ครีมว่าน หางจระเข้ vs ว่านหางจระเข้

ว่ า นหางจระเข้ มี ชื่ อ เสี ย ง ในการผ่ อ นคลายผิ ว และเชื่ อ กั น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั ก ษาความ ชุ่ ม ชื้ น ของผิ ว ให้ ผิ ว หนั ง กลั บ มามี ความสมดุ ล อี ก ครั้ ง จึ ง ได้ ท ดสอบ ประสิทธิภาพระหว่างครีมว่านหาง จระเข้และว่านหางจระเข้สดทั้งสอง อย่ า งนี้ แ บบไหนจะให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี กว่าให้แก่ผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งกันค่ะ การแต่งหนาในชีวิตประจำ�วัน : “แต่งหน้าบ้างแต่ไม่ทุกวัน อาทิตย์ หนึ่งแต่งประมาณ 3-4 วันค่ะ ช่วง ฤดู ห นาวหรื อ อากาศเปลี่ ย นผิ ว จะ แห้งมาก บางครั้งลอกออกเป็นขรุย จึ ง ไม่ ก ล้ า ทารองพื้ น ออกบ้ า นเลย เพราะหน้าแห้งและลอกหนักมาก เลยค่ะ“ ก่อนทดลอง

ชื่อ-สกุล : ปภาวรินท์ ใจปัญญา ปัญหาผิว : ผิวแห้งเป็นขรุยในช่วงฤดูหนาว และสภาพอากาศเปลี่ยน ระยะเวลาการทดลอง : 5 วัน 6


ผลการทดลองครีม ว่านหาง 5 วัน

ผลการทดลอง ว่านหางจระเข้สด 5 วัน

สรุปผลการทดลอง ครีมว่านหางจระเข้ (5 คะแนน)

ว่านหางจระเข้ (5 คะแนน)

ความชุ่มชื่้น 4/5 หน้าใส 4.5/5 ผิวขาว 3/5 ลดสิว 2/5 ความคุ้มค่า 3/5

ความชุ่มชื่้น 5/5 หน้าใส 4.5/5 ผิวขาว 3/5 ลดสิว 2/5 ความคุ้มค่า 5/5

Q: ทำ�ไมถึงเลือกว่านหางจระเข้ มีข้อดีข้อ เสียอย่างไร ?

“ธรรมชาติ ก็ ดี ก ว่ า อยู่ แ ล้ ว นะคะ อีกอย่างไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วยหาได้ง่ายใช้ ดีด้วย ข้อเสียก็คือมันเก็บได้ไม่นานเท่าไหร่ ค่ะ“

Q: ความรู้สึกจากการทดลองรู้สึกถึงความ แตกต่างบ้างหรือไม่

“แตกต่างค่ะ ว่านหางจระเข้สด จะให้ความรู้สึกดีกว่าอีกอย่างเห็นผลไวด้วย จากผิวแห้งและลอกทาทิ้งไว้เพียงหนึ่งคืนก็ หายแล้วค่ะ ที่จริงมันก็แล้วแต่คนชอบด้วย นะคะ แต่ส่วนตัวชอบว่านหางจระเข้สด มากกว่าค่ะ“

Q: ถ้าหากให้เลือกระหว่าง ครีมว่านหาง จระเข้กับว่านหางจระเข้จะเลือกอะไร? “เลือกว่านหางจระเข้ค่ะ“

7


BEAUTY LAB

ผงขมิ้นสกัด vs ขมิ้นชัน ลดสิวอักเสบ

หากพู ด ถึ ง สมุ น ไพรไทย อย่ า ง“ขมิ้ น ชั น ”หลายๆคนคงจะ รู้ จั ก กั น ดี เ พราะมั น สามารถนำ � มา ประกอบอาหารและช่ ว ยบำ � รุ ง สุ ข ภาพได้ ซึ่ ง สรรพคุ ณ เหล่ า นี้ ค นไทย ต่างก็รู้จักกันมาช้านาน ขมิ้นชันมี สรรพคุ ณ ความงามมากมายและ สรรพคุณที่โด่งดังอีกหนึ่งข้อคือการ รักษาสิวนั้นเอง การดูแลผิวในชีวิตประจำ�วัน :“ผม ทากันแดดและใช้โฟมล้างหน้าที่ลด การเกิดสิวครับ แต่เป็นคนที่มีปัญหา เรื่ อ งสิ ว มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆเนื่ อ งจาก ฮอร์โมน ทำ�ให้มีสิวอักเสบและพวก รอยแดงจากสิวเยอะมากครับ เห็น ได้ค่อนข้างชัดเลยเลยไม่ค่อยมีความ มั่นใจเลย” ก่อนทดลอง

ชื่อ-สกุล พิชิตชัย อิ่นคำ� ปัญหาผิว : สิวอักเสบและรอยแดง จากสิว ระยะเวลาการทดลอง : 5 วัน

8


ผลการทดลอง ขมิ้นชันสด 5 วัน

ผลการทดลองผงสครับ ขมิ้น 5 วัน

Q: ผลลัพธของขมิ้นชันที่ได้จากการ ทดลองในครั้งนี้

สรุปผลการทดลอง สครับขมิ้น (5 คะแนน)

ขมิ้นชันสด (5 คะแนน)

สิวอักเสบ 3/5 รอยแดง 2/5 ลดความมัน 2/5 ผิวขาว 4/5 ความคุ้มค่า 3/5

สิวอักเสบ 4/5 รอยแดง 5/5 ลดความมัน2/5 ผิวขาว 4/5 ความคุ้มค่า 5/5

“ขมิ้นชันทำ�ให้สิวอักเสบยุบลงได้ เร็วกว่าและไม่ค่อยทิ้งรอยแดงบนใบหน้าอีก ด้วย”

Q: ความรู้สึกจากการทดลองรู้สึกถึง ความแตกต่างบ้างหรือไม่

“แตกต่านะครับเพราะผมว่าขมิ้น ใช้ง่ายกว่าแค่ปลอกเปลือกด้านบนออก เหมือนเราใช้เจลแต้มสิวปกติเลยครับ ผง ขมิ้นจะใช้ยากกว่าทั้งยังราคาแพงกว่าด้วย“

Q: ถ้าหากให้เลือกระหว่าง ผงขมั้นกับ ขมิ้นชันจะเลือกอะไร? “เลือกขมิ้นชันครับ“

9


BEAUTY LAB

มะกรูดvsมะนาว

2 สูตรธรรมชาติ

สูตรมะกรูด

การใช้มะกรูดสระผมน่าจะรู้จักกัน มาตั้งแต่สมัยโบราณมะกรูดช่วยบำ�รุงผมให้ เงางามแก้อาการผมร่วงโดยการนำ�มะกรูด ผ่าครึ่งมาชโลมบนศีรษะหลังสระผมเสร็จทิ้ง ไว้สักพักแล้วล้างออกก็จะช่วยทำ�ให้ผมดำ� เงางามและลดผมร่วงได้

วิธีใช้ 1. เพียงใช้มะกรูด 3 ผลมาอังไฟให้ร้อน 2.นำ�มาผ่าครึ่งเพื่อคั้นกรองเอาแต่น้ำ� แยกไว้ 3.เตรียมหนังศีรษะของเราให้สะอาดด้วยการสระ ผมตามปกติแล้วซับผมให้หมาดจากน้ำ� 4.นำ�น้ำ�มะกรูดที่คั้นไว้มาหมักผมจนทั่วทั้งหนัง ศีรษะ 5.หมักทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ขณะเดียวกัน ให้ ใช้ ป ลายนิ้ ว มื อ นวดคลึ ง หนั ง ศี ร ษะไปพร้ อ มกั น ด้วย

ผู้ทดสอบคนแรกมีปัญเรื่องผมขาด หลุดร่วง เป็นประจำ�และศรีษะมัน และมีรังแคโดยการใช้ สูตรมะกรูด

สรุปผลการทดลอง (ระยะเวลา 5 วัน)

“ผมขาดร่วงน้อยลงและผมดกขึ้นมาก แต่ยังคงมีความมันอยู่รังแคยังคงมีอยู่แต่น้อย ลงกว่าวันแรกๆเยอะพอสมควควร” ก่อนทดลอง

ลดการขาดร่วง 3/5 ผมดกดำ� 5/5 ขจัดรังแค 4/5 ศรีษะมัน 3/5 ความพอใจ 5/5

หลังทดลอง 10


ขจัดปัญหาผมขาดร่วง และรังแคให้หายไป สูตรมะนาว วิธีใช้ 1.นำ�น้ำ�มะนาวผสมกับน้ำ�เปล่า 2.คนให้เข้ากัน 3.ค่อยๆชโลมลงบนศรีษะ 4.จากนั้นนวดลงบนศีรษะตั้งแต่หนังศีรษะจนถึง ปลายผม 5.ทิ้งเอาไว้ 2 ชั่วโมง แล้วล้างออก จะช่วยล้างรังแค ที่ติดอยู่บนหนังศีรษะออก ได้ และทำ�ให้ผมนุ่มสลวยดกดำ�เงางามตามทำ� ธรรมชาติและช่วยทำ�ให้รากผมแข็งแรง

“มะนาว” นอกจากรสชาติเปรี้ยว ที่ไว้ใช้ในการปรุง รสของอาหารแล้ว มะนาว ยังมีสรรพคุณทั้ง ทางยาและการรักษาผิวและรูปร่างได้ดีและ ยังช่วยบรรเทาอาการคันหนังศีรษะจากรังแค และเชื้อราบนหนังศรีษะได้อีกด้วย ผู้ทดสอบคนที่สองมีปัญหาเรื่องผม ขาดหลุดร่วงเป็นประจำ�และมีรังแค เช่นกัน โดยการใช้

สูตรมะนาว

ก่อนทดลอง

หลังทดลอง

11

สรุปผลการทดลอง (ระยะเวลา 5 วัน) “ผมยังขาดร่วงอยู่และผมดกขึ้นเล็ก น้อย ศรีษะไม่มันและไม่มีรังแคแล้วด้วย” ลดการขาดร่วง 3/5 ผมดกดำ� 3.5/5 ขจัดรังแค 4/5 ศรีษะมัน 4/5 ความพอใจ 4/5


สัมภาษณ์

ลภัสรดา ดีบัวใหญ่ อิ้ง อายุ 20 ปี กำ�ลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ Q.จุดเริิ่มต้นของการ ดูแลตัวเอง มาจากอะไร? “เมื่อก่อนตอนเด็กๆเป็นคนที่มีผิวค่อน ข้างคล้ำ�ค่ะและก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ พอโตขึ้นก็อยากสวยค่ะเลยพยายามขัดผิวทา โลชั่ น มากขึ้ น ผิ ว ก็ ค่ อ ยๆดู ดี ขึ้ น ตามเวลานั่ น แหละค่ะ“ 12

Q.มีเคล็ดลับการดูแลผิวหน้ายังไง? “เลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะสมกับผิว หมั่นรักษาความสะอาดผิวหน้าอยู่เสมอที่ขาด ไม่ได้เลยคือการทากันแดดค่ะ อันนี้สำ�คัญมาก เลยค่ะ“ Q.รู้สึกยังไงที่ได้ร่วมงานกับ Cosme lab ? “พึ่งมีโอกาสร่วมงานครั้งแรก ตื่นเต้นนิด หน่อย แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานด้วยอีก ค่ะ“


BEAUTY LAB

ล้างหน้าด้วยน้ำ�เกลือ ดีกว่าจริงหรือ ? ผู้ทำ�การทดสอบ ชื่อ-สกุล ลภัสรา ดีบัวใหญ่ อายุ : 19 ปี การแต่งหน้าในชีวิต ประจำ�วัน : โดยปกติเป็นคน แต่งหน้าบ่อยแต่ไม่หนามากส่วน มากใช้โฟมล้างหน้าเพื่อทำ�ความ สะอาดเครื่องสำ�อางเป็นประจำ� ทุกวัน

ประโยชน์ของน้ำ�เกลืือ

Q: ถ้าหากให้เลือกระหว่าง น้ำ�เกลือกับน้ำ�เปล่า จะเลือกอะไร? 1.ล้างแผล ช่วยสมานแผล ไม่แสบไม่กัดผิว “เลือกน้ำ�เกลือนะ เพราะว่ามีปัญหา 2.ล้างจมูก เพื่อลดอาการน้ำ�มูกไหลลงคอจาก ผิวมันและมีสิวเสี้ยนด้วย แต่ถ้าคนที่เค้าไม่ได้มี หวัด 3.เช็คทำ�ความสะอาดผิวหน้าแทนโทนเนอร์ ปัญหาผิวอะไรก็ใช้น้ำ�เปล่าได้ค่ะ“ Q: ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้ 4.ล้างคอนแทคเลนส์ให้เลนส์สะอาด “ผิวหน้าสะอาดดีค่ะ” 5.บ้วนปาก ช่วยรักษาแผลร้อนในให้หายเร็ว Q: ความรู้สึกจากการทดลองรู้สึกถึงความแตก ขึ้น ต่างระหว่างการล้างหน้าด้วยน้ำ�เกลือกับน้ำ�เปล่า สรุปผลการใช้น้ำ�เกลือ บ้างหรือไม่ “ผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ แต่น้ำ�เปล่า “ไม่แตกต่างขนาดนั้นนะคะ หน้ามัน อาจจะล้างเครื่องสำ�อางออก ยากกว่าส่วนน้ำ�เกลือนั้น เหมือนเดิมค่ะ 555 น้ำ�เปล่าก็จะล้างคราบเครื่อง สามารถใช้เป็นโทนเนอร์และ cleansing water ทาง สำ�อางยากกว่า น้ำ�เกลือจะล้างง่ายกว่าแต่ก็ เลือกใช้ค่ะ สำ�หรับผิวแพ้ง่ายไม่กล้าใช้โทนเนอร์เพราะ กลัวแพ้ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ีในกรณีที่ไม่มีปัญหา สะอาดเหมือนกันค่ะ” ผิวหน้าจะใช้้น้ำ�เปล่าก็สามารถทำ�ได้ค่ะ “

13


ภัยใกล้ตัวจากเครื่องสำ�อาง

รู้ทันเครื่องสำ�อาง

ช่างภาพ PIYAPA WITUKSABUT

อันตราย

เครื่องสำ�อางที่จะผลิตหรือนำ�เข้ามาขายในประเทศ ต้องมีการจดแจ้งกับทาง อย. ก่อนเท่านั้น โดยเครื่องสำ�อางที่มีสิทธิ์ได้จดแจ้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นเครื่องสำ�อางปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. ไม่มีการโฆษณาทำ�นองโอ้อวด หรือทำ�ให้เข้าใจผิดจากความจริง 3.เครื่องสำ�อางต้องไม่ใช้ชื่อการค้าหรือสื่อไปในทางที่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีของไทย หรือส่อไปในทางทำ�ลายคุณค่าของภาษาไทย

เครื่องสำ�อางที่ไม่ปลอดภัย 1.ผลิตหรือใช้ภาชนะบรรจุไม่ถูกลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 2.มีสารอันสลายตัวได้รวมอยู่ด้วยและอาจทำ�ให้เกิดพิษอันตรายต่อผู้ใช้ 3.มีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เจือปนอยู้ด้วย 4.มีวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำ�อาง (ตามประกาศกระทรวงสาธาร สุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเรื่องสำ�อาง พ.ศ. 2559)

14


ฉลากเครื่องสำ�อางที่ดีต้องมีอะไรบ้าง 1.ใช้ข้อความที่เป็นจริง ไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำ�คัญเกี่ยว กับเครื่องสำ�อาง และไม่ใช้ข้อความที่ขัดต่อศิลธรรมอันดีของไทย

2.ใช้ข้อความภาษาไทย และมีขนาดที่อ่านได้ชัดเจนอาจมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ สำ�หรับเครื่องสำ�อางที่นำ�เข้าได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องทำ�ฉลากภาษาไทย แต่ต้องจัดทำ� ภาษาไทยเป็นฉลากก่อนขาย

ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสำ�อาง 1.ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2.ข้อความที่ทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระสำ�คัญของเครื่องสำ�อาง 3.ข้อความที่แสดงสรรพคุณที่เป็นการรักษาโรคหรือไม่ใช่จุดมุ่งหมายเครื่องสำ�อาง

15

ที่มาจาก https://www.chaladsue.com


ภัยใกล้ตัวจากเครื่องสำ�อาง

คุณกล้ากินลิปสติก ของคุณไหม ?

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ลิปสติกจึงเป็นไอเท็มอันดับต้นๆ ของสาวๆ ที่ถือกำ�เนิดขึ้นมาก่อนสงครามโลกเสียอีก ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนริมฝีปากที่เด่นสะดุดตาก็ ทำ�ให้สาวๆรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น..กินข้าวเสร็จก็ต้องเติมอีกสักหน่อย เดี๋ยวหน้าโทรม!

ลิปสติกออร์แกนิกที่กินได้ 100% มี ไหมแน่นอนว่าการผลิตที่มีมาตรฐานจะควบคุม ปริมาณสารเคมีเหล่านี้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะ สมและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่นั่นไม่ ได้ แ ปลว่ า ลิ ป สติ ก ที่ คุ ณ ใช้ จ ะปลอดภั ย และรั บ ประทานได้จริงๆ ถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว กำ�ลังตัดสินใจเลิกทาลิปสติกแล้วล่ะก็ ฉันมีทาง เลือกดีๆ มาฝากกันค่ะ

ตัวแรกที่อยากแนะนำ�เป็นลิปมัน (Lip Balm) ที่ฉันรักเป็นพิเศษ ด้วยรูป ทรงไข่น่ารักแปลกตา สีสันสดใสแบบพาสเทล eos ลิปมันออร์แกนิกก็เข้าไปครอง ใจใครหลายๆ คน อีกทั้งยังได้รับ USDA organic certify อีกต่างหาก สำ�หรับวัน ธรรมดาเพื่อบำ�รุงริมฝีปากแนะนำ�น้องไข่ eos เลยค่ะ

16


สำ�หรับลิปสติกสีที่เป็นออร์แกนิกออกจะหายาก สักหน่อยในบ้านเรา ฉันเองก็อาจจะไม่สันทัดด้านความ สวยความงามมากนั ก จึ ง ขอแนะนำ � เท่ า ที่ พ อจะเคยเห็ น ค่ะ เริ่มจากลิปสติกคุณภาพเยี่ยมอย่างแบรนด์ BURT’s BEE ที่ผลิตมาจากขี้ผึ้ง น้ำ�มัน และส่วนผสมจาก ธรรมชาติ แถมบรรจุภัณฑ์ยังย่อยสลายได้ในธรรมชาติ หรือลิปสติกสีแดงสดจากข้าวอินทรีย์ของแบรนด์ Ecco Bella รวมไปถึงลิปสติกหลากเฉดสีของ Origins เครื่อง สำ�อางสายกรีนในเครือ Estée Lauder ที่รักษ์โลกตั้งแต่ กระบวนการคิดยันวิธีการผลิต สาวๆ คนไหนที่อ่านแล้วรู้จักลิปสติกที่ปลอดภัยและน่า สนใจ มาคอมเมนต์แบ่งปันความรู้และความงามกันได้ เลยนะคะ เพราะฉันเชื่อว่าการแชร์ข้อมูลและการใส่ใจใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทำ�ให้คุณสามารถรักตัวเองและรัก โลกใบนี้ได้ในเวลาเดียวกัน

ช่างภาพ PIYAPA WITUKSABUT

17

ที่มาจาก https://www.greenery.org/articles/ediblelipstick/


ภัยใกล้ตัวจากเครื่องสำ�อาง

สารอันตรายในฟองใสๆ และครีมนุ่ม รวมถึงไทยเองก็ตาม แต่ผลข้างเคียงทีม่ กั ก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองตาและผิวหนังทำ�ให้ใน ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตทีใ่ ส่ใจผูบ้ ริโภค จึงหันไปเลือกใช้สาร SLES (Sodium Lauryl Ether Sulfate) เป็น สารทีม่ คี วามอ่อนโยน 2. Triclosan สารไตรโคลซานในผลิตภัณฑ์ สะสมอยู่ ในร่างกายเป็นระยะเวลายาวนานทำ�ให้ผิวหนัง เกิดอาการแพ้ ทำ�ลายระบบภูมคิ มุ้ กันส่งผลให้ กล้ามเนือ้ อ่อนแอ และทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ คืออาจส่งผล ต่อการทำ�งานของหัวใจได้ 3. MIT (Methylisothiazolinone) ใช้เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้สามารถ เก็บเอาไว้ได้นานขึน้ ผลกระทบคืออาการผิวหนัง อักเสบ พอง เป็นผืน่ แดง ปัจจุบนั ในประเทศไทย สารดังกล่าวได้รบั การอนุญาตให้ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ ทีต่ อ้ งล้างออกหลังการใช้เท่านัน้ 4. Parabens มีงานวิจัยระบุว่าการใช้พาราเบนใน ปริมาณมากนำ�มาซึ่งโรคภัยและภาวะอันตราย ต่างๆ อาทิ ภาวะมีบตุ รยาก อสุจอิ อ่ นแอ การแท้ง การคลอดก่อนกำ�หนด ทำ�ให้เด็กในครรภ์พกิ าร รวมถึงยังมีความเชือ่ จากหลายแหล่งว่าพาราเบน อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

พูดถึงสารอันตรายต่อร่างกายของผู้ ใช้ เจ้าสารอันตรายที่ผู้ผลิตบางเจ้าผสมลงไป ในสบู่ ครีมทาผิว แชมพู ครีมนวดผม น้ำ�หอม เครื่องสำ�อาง ขณะที่เราหยิบมันเทลงบนผิว ลูบไล้โดยหมายใจถึงผลลัพธ์ เหล่าภัยเงียบ ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ในส่วนผสมก็พร้อมจะแผลง ฤทธิ์กับผิวหนัง ตลอดจนอวัยวะที่ง่ายต่อการ ระคายเคื อ งส่ ว นต่ า งๆโดยที่ เราไม่ ทั น รู้ ตั ว เพราะฉะนั้นก่อนได้เวลาช้อปปิ้งครั้งต่อไป เรา มาลองทำ�ความรู้จักกับ 4 สารเคมีอันตรายที่ ผู้ผลิตหลายรายมักชอบเติมลงไปในผลิตภัณฑ์ กันก่อนดีกว่าเพราะเรื่องเล็กๆที่เราอาจไม่เคย ใส่ใจเหล่านี้ บางทีก็อาจนำ�มาซึ่งอาการเจ็บ ป่วยหรือโรคร้ายแรงในอนาคต 1.SLS (Sodium Lauryl Sulfate) แม้เจ้าสารตัวนี้จะได้รับการอนุญาต ให้ใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในหลายๆประเทศ

ช่างภาพ PIYAPA WITUKSABUT

18

ที่มาจาก https://www.greenery.org/articles/bubble/


ITEM ประจำ�เดือน ช่างภาพ PIYAPA WITUKSABUT

ผู้ช่วยช่างภาพ kanchanok kan

Eglips Apple Fit BlusherLips

la roche posay เซโรซิงค์ สเปรย์ซับมัน สเปรย์ ส ำ � หรั บ ผิวหน้า ช่วยลดความมันบนส่วนเกิน บนใบหน้า นอกจากนี้ยังช่วย ให้ รูขุมขนดูเล็กลงทำ�ให้เมคอัพติด ทนนานขึ้น

ปัดแก้มเนื่อฝุ่นชนิดอัด เนื้อแน่น สีชัดเจน ติดทนนาน ทาเพียงครั้งเดียว สีก็สว่างชัด เติมสีสันให้แก้มเนียนสวย ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ พร้อมทั้งอำ � พรางรู ข ุ ม ขน บนใบหน้า ให้ผิวเรียบเนี ย น สม่ ำ � เสมอ เป็ น ปั ด แก้มที่ควบคุ ม ความมั น และดู ด ซั บ เหงื ่ อ ให้ แก้มสว่าง สวยตลอดวัน เหมื อ นครั ้ ง แรก ที่ทา นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นอาย

Cute Press Nonstop Beauty 8 Hr Blush บลัชออนสูตรกันน้ำ� ติดทนนาน ถึง 8 ชั่วโมง มอบความมั ่ น ใจให้ คุ ณ พ ร้ อ ม ทุ ก ส ถ า น ก า ร ณ์ โดยไม่ ต้องปัดซ้ำ� เม็ ด สี แ น่ น เกลี ่ ย ง่ า ย เนื ้ อ เนียนละเอียด บางเบา ให้พวงแก้มแลดูมสี สี นั สดใสตลอดวัน

Etude Rosy Tint Lips

ITEM ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์

ลิปทิ้นท์เนื้อครีม มอบสัมผัสนุ่ม นวลและสีสันสวยงาม ให้กับริมฝีปากสวย ดุจกลีบกุหลาบแรกแย้ม ที่บานสะพรั่ง พร้อมกับสีสันสดใส เนื้อสี แน่น ชัดเจนและติดทน ช่วย ให้ริมฝีปากชุ่มชื้นไม่แห้งแตก

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส เปรย์ น้ำ�แร่บริสุทธิ์ ผสาน คุณค่าจากมะเขือเทศสด Tomato Extract อุ ด ม ด้ ว ย ไลโคพี น , Vitamin C Antioxidants ที่ช่วยลดแบคทีเรีย สาเหตุของการเกิดสิว อ่อนโยนแม้ ผิ ว แพ้ ง ่ า ย พร้ อ มยั ง ช่ ว ยผ่ อ น คลายผิวก่อนการแต่งหน้า

Za BB Cream UV White บี บ ี ค รี ม สู ต รไวท์ เ ทนนิ ่ ง มอบการปกปิ ด ริ ้ ว รอยจุ ด ด่ า งดำ � ความหมองคล้ำ� ให้ ด ู เรี ย บเนี ย น และปรั บ ผิ ว ให้ ส ม่ ำ � เสมอ ให้ ผ ิ ว กระจ่ า งใสขึ ้ น 10 วั น อย่ า ง เป็ น ธรรมชาติ และปกป้อง ผิวจากแสงUVA/UVB ด้วยค่า SPF50+ PA+++

เจลว่านหางจระเข้ natural republic

Vitamin C Brightening & Toning Water โทนเนอร์กลิ่นส้มอ่อนๆ ปราศจากแอลกอฮอล์ ช่วยผลัดเซลผิวที่ตาย และทำ�ให้ผิวสวยใส

เจลว่านหางจระเข้ที่มีส่วนผสมของว่านหาง จระเข้ถึง 98% ใช้ ไ ด้ ส ารพั ด ประโยชน์ ไ ม่ ว ่ า จะ ช่วยในเรื่องของบำ�รุงผิวให้ชุ่มชื ่ น กระชั บ รู ข ุ ม ขน หลังโกนหนวด ทรีตเมนท์ผม บำ�รุงผิวบริเวณรอบ ดวงตา บำ�รุงเล็บ และที่สำ�คัญยังช่วยลดอาการ อักเสบบวมแดงหลังจากโดนแดดได้อีกด้วย เรียก

19


จัดอันดับเครื่องสำ�อางยอดฮิต

8

Best Matte

Lipsticks

20


จัดอันดับเครื่องสำ�อางยอดฮิต

Best 8 Lipsticks

IN2ITLiquid Matte

WET N WILD E513C

NYX Soft Matte Lip

MAYBELLINE RDO2

4U2 KISS ME HARDER NUDE

Tint Water M A Y B E L L I N E Gel Peripera CreamyLipColor

Mille x My Little Pony

21


จัดอันเครื่องสำ�อางยอดฮิต

TOP 3 ลิปมัน สยบปากแห้ง

เรื่องปากแห้งปากลอกเป็นขุยนี่ ถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกของสาวๆ เลยล่ะ คนไหนกำ�ลังเจอปัญหาแบบเดียวกันห้ามพลาดเรื่องนี้ เพราะแนะนำ�ลิ ปมัน ลิปบำ�รุงที่ใช้แล้วเวิร์ค และยังนิยมที่สุดตอนนี้อีกด้วย

1

Vaseline Intensive Care Petroleum Jelly

ปีโตรเลี่ยมเจลจากวาสลีนตัวนี้เป็นตัวท็อปฮิตเรียกได้ว่าเป็นไอ เท็มประจำ�บ้านเพราะสาวๆ ส่วนมากมักเอาไว้ทาริมฝีปากในวันที่ปาก แห้ง ปากแตก หรือในช่วงอากาศเย็นๆ แต่เจ้าวาสลีนตัวนี้มีประโยชน์ มากกว่านี้ เพราะสามารถนำ�มาทาผิวบริเวณที่แห้งแตกได้ เช่น ข้อศอก ส้นเท้า และหัวเข่า เรียกได้ว่าตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่

2 3

แม่เลียบ

ตัวช่วยฉุกเฉินตอนที่ปากแห้งหนักๆ วันที่ปากแห้งแตกเป็นขุย เป็นแผล หน่อยๆ เลือดออกซิบๆ ตัวนี้ช่วยได้อยู่หมัดแถมยังหาซื้อง่ายและราคา ถูกอีกด้วย

Nivea Essential Care

ด้วยสูตรมอยส์เจอร์ไรเซอร์ เข้มข้นของนีเวีย เอสเซ้นเชี่ยล แคร์ ลิปแคร์ บำ�รุงริมฝีปากที่ผสานคุณค่าจากJojoba Oil และ Shea Butter บำ�รุงริม ฝีปากแห้งแตกมายาวนาน ให้กลับมานุ่มชุ่มชื่น รู้สึกได้ทันทีที่ใช้ 22


สาระน่ารู้

Chemical sunscreen VS Physical sunscreen

Chemical sunscreen

Physical Sunccreen

ครีมกันแดด ยี่ห้อ Sunplay ประเภท chemical นั้น สารกรองแสงบางตัวปกป้องได้ดี แต่บางตัวก็ด้อย กว่ า ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ ส ารตั ว ไหนเป็ น ส่ ว นประกอบใน ครีมกันแดด ตัวอย่างเช่น Avebenzone ปกป้องได้ดี ทั้ง UVA และ UVB แต่ต้องแลกมาด้วยความไม่ทนทาน ต่อแสงแดด และต้องทาทิ้งไว้ 20 นาทีก่อนออกแดด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เนื้อครีมเหลว ซึมหายเนียนสนิทไปกับ ผิวแต่สารกรองแสงบางตัวก่อให้เกิด อาการระคายเคือง

ครีมกันแดด physical มีส่วนผสมของ Zinc oxide ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB, ส่วน Titanium dioxide สามารถกันได้ทั้ง UVA และ UVB เช่นกัน และ เมื่อทาแล้วสามารถออกแดดได้เลยโดยไม่ต้องรอ มี ความหนาและสีไม่โปร่งแสงนัก เมื่อทาแล้วอาจจะทำ�ให้ เกิดอาการที่เรียกง่ายๆว่า “วอก” ได้ ได้รับการรับรอง จาก FDA มีความปลอดภัย 100% ไม่ก่อให้เกิด free radical 23


สาระน่ารู้สำ�หรับสาว cosme lab

มาส์กหน้ายังไง ให้ “สิวยุบ” มาส์กแบบล้างออก

มาส์กประเภทนี้ ต้ องมาส์ก ทิ้งไว้แล้วค่อยล้างออกเช่น มาส์กโคลนส่วนมากสรรพคุณของ Wash Off Mask จะ ช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกไปและช่วยดีท็อกซ์ผิวค่ะวิธี การใช้มาส์กประเภทนี้ต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนแล้ว มาส์กหน้าทิ้งไว้หลังจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดอีกรอบ Sheet Mask

SheetMaskคื อ แผ่ น เซลลู โ ลสเนื้ อ นิ่ ม ตั ด ให้ พ อดี กั บ รู ป ใบหน้ า มี ช่ อ งว่ า งตรงดวงตาจมู ก และปาก ตั ว แผ่ น มาส์ ก เคลื อ บสารบำ � รุ ง แบบเข้ ม ข้ น MaskSheet เป็นมาส์กที่คนนิยมกันมากที่สุดเพราะใช้ง่าย Sleeping Mask

ม า ส์ ก ป ร ะ เ ภ ท นี้ จ ะ ต่ า ง จ า ก ม า ส์ ก ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ตรงที่ ส ามารถมาส์ ก ทิ้ ง ไว้ ทั้ ง คื น ในขณะที่ ม าส์ ก ประเภทอื่ น จะมาส์ ก ทิ้ ง ไว้ ป ระมาณ15-20นาที เท่ า นั้ น SleepingMaskจะมี ส ารบำ � รุ ง แบบเข้ ม ข้ น ซึ่ ง เข้ ม ข้ น กว่ า ครี ม บำ � รุ ง ผิ ว ทั่ ว ไปเหมาะสำ � หรั บ 24


สาระน่ารู้สำ�หรับสาว cosme lab

ผิวแบบไหน

ควรใช้มาส์กแบบไหน ผิวมันและเป็นสิว

แนะนำ�ให้ใช้มาส์กประเภทมาส์กแบบลอกออกเพราะ มาส์ ก บางตั ว จะมี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยลดการอั ก เสบของสิ ว ช่ ว ยให้ สิ ว แห้ ง เร็ ว ขึ้ น และยั ง ช่ ว ยลดความมั น บนผิ ว หน้าด้วยนอกจากนี้สาวๆที่มีผิวมันให้เลือกใช้มาส์กที่มี ส่วนผสมในการควบคุมความมันต้นเหตุของการเกิดสิว ผิวแห้งและผิวผสม

สาวผิ ว แห้ ง และผิ ว ผสมเหมาะกั บ การมาส์ ก หน้ า ทุ ก ประเภทเลยแต่ ค วรเลื อกมาส์ก ที่มีคุณ สมบัติช่วยเพิ่ม ความชุ่มชื้นโดยเลือกใช้มาส์กสูตรน้ำ�ผึ้งว่านหางจระเข้ หรื อ ชาเขี ย วซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื้ น ให้ กั บ ผิ ว ได้ ผิวแพ้ง่าย

สาวๆที่ มี ผิ ว แพ้ ง่ า ยต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการ เลื อ กมาส์ ก ควรเลื อ กสู ต รที่ มี ส่ ว นผสมจากธรรมชาติ และอ่อนโยนต่อผิวอย่างชาเขียว ใบบัวบกและคา โมมายล์ ที่ สำ � คั ญ คื อ สาวๆที่ มี ผิ ว แพ้ ง่ า ยควรเลื อ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว นผสมของแอลกอฮอลล์ ด้ ว ย อ้างอิงรูปภาพ : https://www.dek-d.com/nugirl/

25


ตัวช่วยธรรมชาต

เสกผมให้ปัง

สาวๆ cosme lab เป็นมั้ย? พอผมเสียเราก็สรรหาสารพัดวิธี มาจัดการ ซึ่งจริงๆ แล้วต้นเหตุคือการบำ�รุงผมให้แข็งแรง และเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเส้นผมเราถึงจะถูก ถ้าผมเราสตรองซะอย่าง ก็ ไม่มีอะไรจะทำ�ร้ายผมเราได้ hair care ในครั้งนี้พี่นิดพาผู้ช่วยมา แนะนำ�ค่ะ ใช้เวลาน้อยกว่าการทำ�สูตรหมักผมเยอะเลย เหมาะมากกับ ช่วงที่เราไม่มีเวลา ที่สำ�คัญส่วนผสมมาจากธรรมชาติอีกด้วย วิธีใช้ ก็ง่ายมากแค่เทลงไปผสมกับ “แชมพู” แล้วสระ นวด แล้วล้างออกให้ สะอาด แค่นี้ก็เรียบร้อย น้ำ�มะนาว (Lemon Juice) ของหาง่ายใกล้ตัว แต่สรรพคุณดีงามอย่างน้ำ�มะนาวนี้ช่วยชะล้าง มลภาวะ ฝุ่น ควัน และความมันจากหนังศีรษะที่เกาะอยู่ตามเส้นผม อีก ทั้งช่วยลดอาการคัน ทำ�ให้ผมเงางามมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย

น้ำ�ผึ้ง (Honey) ของใช้คู่ความสวยที่ขาดไม่ได้เลย อย่างน้ำ�ผึ้งที่ช่วยให้หนัง ศีรษะมีสุขภาพดี แข็งแรง ชะล้างแบคทีเรียที่เป็นบ่อเกิดความ คัน การระคายเคือง เพิ่มความชุ่มชื่นและช่วยให้เส้นผมเปล่ง ประกายเงางาม ข้อควรระวัง : หากใช้น้ำ�ผึ้งเป็นประจำ�มีผลทำ�ให้สีผมอ่อนลง ไม่เหมาะกับคนทำ�สีผม

26


น้ำ�มันหอมระเหย (Essential Oil) อย่างที่รู้กันดีว่าสรรพคุณของน้ำ�มันหอมระเหยมีเยอะมาก ใช้ได้กับทุกส่วนของร่างกาย แล้วยังช่วยกระตุ้นให้ผมยาวเร็วขึ้น ป้องกันผมขาดหลุดร่วง ชะลอการเกิดผมขาว และรักษารังแคให้หาย สนิท แถมผมยังหอมสดชื่น อะโลเวร่า (Aloe Vera) นอกจากจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแข็งแรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยเรื่องเส้นผม ด้วย เพราะทำ�ความสะอาดและหล่อเลี้ยงให้เส้นผมมีความชุ่มชื้น ปกป้องผมถูกทำ�ร้ายจากสารเคมีและความร้อน ช่วยขจัดรังแคและ ความคันที่หนังศีรษะ แถมยังเร่งให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วยนะ น้ำ�กุหลาบ (Rose Water) แค่ชื่อก็รู้สึกสวยแล้วเนอะ น้ำ�กุหลาบนี้มีส่วนช่วยฟื้นฟูผม แห้งเสีย ลดอาการคันหนังศีรษะ เพิ่มออร่าให้กับเส้นผม และยังช่วย กระตุ้นให้ผมยาวเร็วขึ้นด้วย

น่าใช้ทุกสูตรเลยว่ามั้ย แถมยังสบายใขได้เพราะทั้งหมดมา จากธรรมชาติ สาวๆ ลองไปใช้กันดูนะคะ ช่วยบำ�รุงเส้นผมได้มาก เลยล่ะ ก่อนจากกันไปคริสตินมีส่วนหมักผม ช่วยเพิ่มความเงางาม มาฝากสาวๆ ด้วยนะ ไปดูกันเลยจ้า สาวๆ คนไหนมีปัญหาเรื่องผม

27


สาระน่ารู้สำ�หรับสาว cosme lab

Summer Problems Solved ฝ้า

มั ก จะเห็ น เป็ น รอยคล้ำ � หรื อ เห็ น เป็ น ปื้ น สี น้ำ � ตาล ชั ด เจนบนใบหน้ า มี ทั้ ง ฝ้ า ตื้ น และฝ้ า ลึ ก โดยฝ้ า ตื้ น จะเป็ น สี น้ำ � ตาลมองเห็ น ขอบได้ชัดเจนในขณะที่ฝ้า ลึ ก จะเป็ น สี เ ทาเข้ ม ขอบ จางๆมองไม่ค่อยชัดเพราะ อ ยู่ ลึ ก ใ น ผิ ว ชั้ น ห นั ง แ ท้

กระ

รอยดำ�

มั ก เกิ ด กั บ คนผิ ว ขาวมี ทั้ ง มักเกิดจากหลายสาเหตุ ก ร ะ ตื้ น แ ล ะ ก ร ะ ลึ ก โ ด ย เช่น แผลสิว แผลอักเสบ กระตื้ น จะเกิ ด จากแสงแดด ส่วนใหญ่จะอยู่ในผิวหนัง เ ป็ น ตั ว ก ร ะ ตุ้ น ส่ ว น ก ร ะ ชั้นลึก ลึ ก เกิ ด จากกรรมพั น ธุ์ แ ละ จะพบกระเฉพาะบริ เ วณ ที่ ถู ก แสงแดดเช่ น ใบหน้ า ค อ แ ข น แ ล ะ ก ร ะ จ ะ มี สี เ ข้ ม ขึ้ น เ มื่ อ ถู ก แ ด ด จั ด 28


คำ�แนะนำ�จาก ผู้เชี่ยวชาญ สำ�หรับผู้ยังไม่มีปัญหา

สำ�หรับผู้มีปัญหาในระดับลึก

ฝ้า กระ รอยดำ� สำ�หรับคนที่ยังไม่เป็น หรื อ เป็ น แล้ ว ก็ ค วรป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ป็ น มาก ขึ้ น ด้ ว ยการหลี ก เลี่ ย งแสงแดดจั ด ทาครี ม กั น แดดทุ ก ครั้ ง ก่ อ นออกจากบ้ า นในการ เลื อ กครี ม กั น แดดควรจะเลื อ กที่ มี S PFและค่ า PAอยู่ ใ นหลอดเดี ย วกั น ด้ ว ย สำ � หรั บ การรั ก ษาหากฝ้ า กระไม่ ไ ด้ เ ห็ น เด่ น ชั ด หรื อ หากเป็ น ตื้ น ๆแนะนำ � ให้ ใ ช้ เลเซอร์ ใ นกลุ่ ม BrighteningและWhiteningเพื่ อ ทำ � ให้ ร อยดำ � ฝ้ า กระจางลง

หากฝ้ า หรื อ กระอยู่ ใ นชั้ น ลึ ก แพทย์ จ ะ พิจารณาใช้เลเซอร์ช่วย ซึ่งก็จะมีอยู่หลาย ประเภทเช่นเลเซอร์อ่อนๆทำ�หน้าที่ค่อยๆ หยุ ด เม็ ด สี ที ล ะน้ อ ยๆหลั ง ทำ � ไม่ เ กิ ด การ ตกสะเก็ด แต่จะต้องทำ�อย่างต่อเนื่องทั้ง ฝ้า กระ และรอยดำ�ถึงจะค่อยๆ จางลง ในยุ ค นี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาฝ้ า กระรอยดำ � อย่ า งอ่ อ นโยน แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง รั ก ษาได้ อ ย่ า ง เห็ น ผลซึ่ ง เป็ น การรั ก ษาแบบบู ร ณา การทั้ ง จากภายในและภายนอกมี ทั้ ง การใช้ เ ลเซอร์ ผ สานกั บ การใช้ เ ซลล์ ธ ร ร ม ช า ติ เ พื่ อ ป รั บ ส ม ดุ ล ฮ อ ร์ โ ม น พร้ อ มดี ท็ อ กซ์ ข องเสี ย ในร่ า งกายทำ � ให้ ผิ ว พ ร ร ณ ก ร ะ จ่ า ง ใ ส ไ ม่ ห ม อ ง ค ล้ำ �

นางแบบโดย : ศิริญญา สิงห์สุติน

29


สาระน่ารู้สำ�หรับสาว cosme lab

Summer Beauty แสงแดดนับว่าเป็นตัวอันตรายสำ�หรับคนเป็นฝ้าและกระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อถูกแสงแดดกระตุ้นมากๆ ฝ้าและกระก็อาจมา เยือนได้ ส่วนคนที่เป็นอยู่แล้ว หลังถูกแสงแดดจัด ฝ้า กระ จุดด่างดำ�ก็มักจะ ยิ่งเข้มขึ้นจนเห็นได้ชัด ยิ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมืองร้อน มักจะพบปัญหาผิวเช่นนี้ แบบหลีกเลี่ยงลำ�บาก

นางแบบโดย : ณัฐชานันท์ สีเหลือง

30


DIY

Face Cleansers You Can Make Yourself สิ่งที่ต้องเตรียม &วิธีทำ� แชมพูเด็ก 1 ช้อนโต๊ะ น้ำ�มันมะพร้าว 1 ช้อนโต๊ะ น้ำ�ร้อน 5 ช้อนโต๊ะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดี ละนำ�สำ�ลีลงไปจุ่ม *ควรทำ�ทีละน้อยให้พอใช้ใน 1 อาทิตย์ ความรู้สึกหลังใช้ เช็ดลื่นกว่าปกติ มีกลิ่นหอม ไม่แสบตา ไม่มีอาการระคายเคือง ไม่เหนียว แต่มีข้อเสียคือเก็บไม่ได้นานเท่าที่ซื้อได้ทั่วไป แต่โดยรวมดีค่ะ (เมื่อเทียบกับคลีนเซอร์ G) น.ส.ปภาวรินท์ ใจปัญญา

31


DIY

aloe vera cube เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะ ว่าหน้าที่ของ Aloe หรือ ว่านหางจระเข้เนี่ย เค้ามีสรรพคุณในการทำ�ให้ผิวแห้ง, ผิวกร้าน ชุ่มชื้นขึ้นมาได้ เป็นวิธีผิวสวยเนียนแบบสารสกัดธรรมชาติก็ว่าได้

ว่านหางจระเข้ก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ผิวอีกชนิดนึงนั่นเองอีกทั้งยังลดอาการ ผิวด่าง ผิวไหม้จากแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมแต่ลองเพิ่มความแปลกใหม่โดการนำ� เจลว่านหางจระเข้ไปแช่ฟรีซเพื่อเพิ่มความเย็นสดชื่น

32


Beauty Tip & Trick

6 เทคนิค ปัดแก้มให้เข้ากับรูปหน้า

Oval face

Round face

สาวหน้ารี – จะปัดแบบไหนก็ โอเค ที่สำ�คัญคือเน้นบริเวณ โหนกแก้มให้ดูเหมือนมี เ ลื อ ด ฝาด ใช้ แ ปรงลากเฉียงขึ้น เล็กน้อย แล้วเบลนด์ให้เนียน เป็นสาวเฮลธ์ตี้สุดๆ เติมไฮไลท์ แตะเพิ่มเข้าไปอีกนิด

สาวหน้ากลม – วิธีการที่จะทำ�ให้ หน้ า ดู เ รี ย วขึ้ น ก็ คื อ ปั ด แนวเฉี ย ง ไปตามใต้ เ ส้ น โหนกแก้ ม ไปจนถึ ง บริเวณขมับจะให้ดีคือทำ�ปากจู๋ดูด กระพุ้งแก้ม จะทำ�ให้เห็นชีคโบนชัด ยิ่งขึ้น ข้อห้ามอย่างเดียวคืออย่าปัด ตรงโหนกแก้มโดยตรง เพราะจะ ทำ�ให้รูปหน้ายิ่งดูสั้นลง

Square face

Heart face

Oblong face

Diamond face

สาวหน้ารูปหัวใจ – วิธีการปัด แก้มคือ เริ่มที่โหนกแก้ม และ ให้เฉียงขึ้นไปทางขมับเล็กน้อย เพื่อให้หน้าดูยกกระชับขึ้นและ ยาวขึ้น

สาวหน้ายาว – ปัดแก้มแนวนอน บริเวณโหนกแก้มใต้ตา แล้วลากโค้ง ไปจนถึงบริเวณหางตา คล้ายๆ ตัว C เอียงๆ เพื่อความเป็นธรรมชาติ ใช้ครีมบลัชลงก่อน แล้วค่อยใช้บลัช แบบพาวเดอร์สีอ่อนกว่าเบลนด์ 33

สาวหน้าเหลี่ยม – สาวที่โครง หน้าชัดมีจอว์ไลน์ (เส้นตรง กราม)แบบเน้นๆการปัดแก้ม ตรงโหนกแก้ ม เป็ น วงกลม หรือปัดให้เป็นเส้นแนวนอน จะช่ ว ยให้ ห น้ า ดู ซ อฟท์ แ ละ ลดความแข็งลงไปได้

สาวใบหน้ า เพชร–ใบหน้ า ก็ จะดูซอฟท์และดูยาวเรียวขึ้น และเฉี ย งขึ้ น ไปทางขมั บ ให้ เป็นแนวเฉียงขึ้นทำ�ได้ง่ายๆ โดยการเริ่มปัดบลัชออนจาก กึ่งกลางแก้ม

ที่มาจาก http://www.cleothailand.com/beauty/38248


Beauty Tip & Trick

4 Trick ความงามที่สาวๆ ไม่ควรมองข้าม ความสวยความงามกับสาวๆ เป็น ของคู่กัน การเอาใส่ดูแลสุขภาพผิว หน้าอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผิว ซึ่งจะเป็นตัวการ ที่ จ ะมาบั่ น ทอนความสวยของเรา ให้ลดน้อยลงได้ วันนี้เราจึงมีทริคดี ความงามดีๆ มาแนะนำ�เพื่อช่วยให้ สาวๆ ได้มีผิวสวยใสอย่างมั่นใจ โดย มี 4 ทริคน่ารู้ดังนี้

1.ล้างหน้าวันละ 2 ครั้ง การล้างหน้าเป็นประจำ�เป็นการดูแล รักษาความสะอาดบนผิวหน้า เพื่อขจัดความ มั น และสิ่ ง สกปรกซึ่ ง อาจเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ปัญหาสิวตามา โดยอาจล้างด้วยน้ำ�อุ่นก่อน เพื่อเปิดรูขุมขนให้สิ่งสกปรกที่ฝังบนใบหน้า หลุดออกมา หลังจากล้างด้วยโฟมแล้ว ให้ล้าง ด้วยน้ำ�เย็นเพื่อให้รูขุมขนกระชับขึ้นอีกครั้ง หนึ่ง ซึ่งควรล้างหน้าเป็นประจำ�วันละ 2 ครั้ง 2.ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ การใช้มอยส์เจอไรเซอร์หลังล้างหน้า จะช่วยให้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้น ทำ�ให้ผิวไม่ แห้งกร้านและแก้ปัญหาผิวต่างๆ ได้เป็นอย่าง ดี แต่ก็ควรเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ที่มีความ อ่อนโยนต่อผิวด้วย 3.สครับหน้าทุกอาทิตย์

การทำ�สครับหน้าอาทิตย์ละ 1 ครั้ง จะช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วให้ หลุดลอกออกไป พร้อมเผยผิวใหม่ที่ดูกระจ่าง ใสยิ่งกว่า แถมลดความหมองคล้ำ�ที่ดีสุดๆ 4.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า วันหนึ่งๆ เราอาจใช้มือจับสัมผัส อะไรต่อมิอะไรมากมายจนอาจทำ�ให้มือของ เราสกปรกและเมื่อใช้มือไปสัมผัสที่ใบหน้าก็ อาจทำ�ให้ความสกปรกเข้าสู่รูขุมขนได้ ซึ่งก็ จะเป็นสาเหตุให้เกิดสิวตามมานั่นเอง เพราะ ฉะนั้นควรเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าอย่าง เด็ดขาด ใบหน้าที่กระจ่างใสไร้สิวนั้น เรียก ได้ว่าเป็นจุดขายสำ�คัญของคุณสาวๆ หาก ปล่ อ ยปละละเลยจนทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ ว อาจต้องหาวิธีรักษากันต่อไปอีก ดังนั้นจึง ควรป้องกันเอาไว้ก่อน ด้วยการดูแลตัวเอง กับ 4 ทริคเหล่านี้จะดีกว่า

34


BEAUTYPEDAI

KISS ME

Benefit of honey

Honey Girl

Honey

ไม่ใช่แค่หวานๆหอมๆแต่น้ำ�ผึ้งมีคุณค่าบำ�รุงที่เหมาะกับคนรักสวย เพราะ มีสารแอนติออกซิแดนซ์เช่นเดียวกับที่มีในผักใบเขียว แถมยังมีสรรพคุณดี งามในแง่การปลอบประโลมผิว ลดการแพ้อักเสบ ช่วยทำ�ความสะอาด รูขุมขนจนกลายเป็นหนึ่งในวุตถุดิบยอดฮิตที่ถูกผสมในสกินแคร์

Most famous honey-based beauty products

เรื่อง : กัลยาณี ตาดทอง เรียบเรียง : สุชัญญา คำ�รินทร์ ภาพ : https://ashevillebeecharmer.com

1. laura mercier creme brulee honey bath ครีมอาบน้ำ�ที่มาในโหลน้ำ�ผึ้งพร้อมไม้ พาย น่ารักสุดๆ

2. Marc Jacobs 3. Fresh Honey Mask Honey Eau de Perfurm มาร์สสารสกัดจากน้ำ�ผึ้งที่เพิ่มความ น้ำ�หอมกลิ่นน้ำ�ผึ้งอันโด่งดัง ดีไซน์ขวด ชุ่มชื้นถึงขีดสุด ประดับผึ้งน้อย

4. L’Occitane Honey Sugars สครับหอมหวาน ช่วยขวัดเซลล์ผิวเก่า โดยไม่บาดผิว นวดขัดเบาๆด้วยน้ำ�ผึ้ง ในทุกสัปดาห์

5. KIEL’S pure vitality skin renewing cream รวมตัวกันระหว่างน้ำ�ผึ้งมานูก้าและ โสมแดง ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ 35

6. Burt’s Bees beewax honey lip balm item ยอดฮิตติดกระเป๋าสาวปากแห้ง


BEAUTY EDITOR’S NOTE

THE YEAR OF

VIOLET

Buauty Editor : ภาณุมาศ มณีวรรณ เรียบเรียง : สุชัญญา คำ�รินทร์ ภาพ : helloglow.co 1. M.A.C. pro longwear eye liner หากตากลัวว่าตาม่วงจะแรงไปลองใช้อาย ไลน์เนอร์เส้นเล็กสีม่วงก็ได้ 2. SHU UEMURA คลีนเซอร์ขวดสีม่วงตามเทรนด์ 3. GUERLAN ulra voiletntop coat ท๊อปโค้ดบำ�รุงเล็บให้เงางามมีสุขภาพดี 4. BUTTER LONDON เรียวเล็บสีสวยปังจากคอลเลคชั่นพิเศษ 5. URBAN DECAY ซิงเกิ้ลอายแชโดว์สีชัดสดใส เนื้อสัมผัส เรียบเนียน เกลี่ยง่าย ทีแรกที่ pantone ประกาศให้ ultra violet ม่วงสดสุดพลังแห่งปี 2018 เหล่ากูรูผู้นำ�เทรนด์ถึงกับมึนตึ๊บ เนื่องจาก เป็นสีที่ดูใช้ยากซักหน่อย ทั้งในแง่ของเมคอัพ หรือ งานดีไซน์ แต่กระนั้นบิวตี้แบรนด์ต่างๆก็ยังรีบคลอดโปรดักต์สี ultra violet ออกมากันเพียบเชื่อว่าจะเห็นสีม่วงแซ่บๆแบบนี้ไปทั้งปี มาอัพเดตกันค่ะ 36


BUY 1 GET 1 FREE Valentine’s Month Special

37


เสน่ห์หอมหวาน... ที่ใครๆ ต่างหลงใหล สั่งซื้ออนไลน์ได้ที่ www.fleur.com หรือ หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำ�ทั่วไป

38

Cosme id  
Cosme id  
Advertisement