Page 1

ขัน ้ ตอนการติดตัง้ Styles ในโปรแกรม Photoshop 1. เลือกคำาสัง่ Window > Styles เพือ ่ เรียกแทบเครือ ่ งมือ Styles ขึน ้ มาดังภาพ


2.คลิกไอคอนบนแท็บเครื่ องมือ Styles

แล้ วเลือกคำำสัง่

Load styles

ดังภำพ


3.เมื่อเลือกคำำสั่ง Load Styles แล้วจะปรำกฏไดอะล็อกบล็อกขึ้นมำ ให้เรำเลือกไปที่โฟลเดอร์ ที่บรรจุ Styles รู ปแบบต่ำงๆ ที่นอกเหนือจำก Styles มำตรฐำน เข้ำมำใช้เพิม่ เติม คลิกเลือกรู ปแบบ Styles ดังภำพ


4. Styles รูปแบบต่างๆ ทีท ่ ำาการโหลดเข ้ามา


5.สร้ำงงำนขึ้นมำโดยเลือกคำำสัง่ File>New เลือกคุณสมบัติของงำน เช่นควำมละเอียดหมวดสี ตำมต้องกำร เสร็ จแล้วสร้ำงเลเยอร์ข้ ึนมำใหม่ 1 เลเยอร์ แล้วทำำกำรแปะบรัชที่เรำเลือกลงไปในเลเยอร์ ที่สร้ำงขึ้นมำเสร็ จ แล้วคลิกเลือกรู ปแบบของ Styles ที่ตอ้ งกำรลงไปบรัชที่เรำทำำกำรแปะลงไปในพื้นที่กจ็ ะเปลี่ยนไปตำม ลักษณะของ Styles ที่เรำได้เลือกดังภำพ (***หมำยเหตุกำรใส่ Styles ให้กบั ตัวอักษรก็ทำำ เกี่ยวกับกำรลักษณะกำรใส่ Styles ให้กบั บรัชแต่ไม่ตอ้ งสร้ำง เลเยอร์ ใหม่เมื่อพิมพ์อกั ษรเสร็ จก็สำมำรถคลิกเลือกรู ปแบบ Styles ต้องกำรได้เลย)


6.หลังจำกที่เรำทำำกำรแปะบรัชและสไตล์เรำก็จะได้ภำพออกมำในลักษระนี้


ขั้นตอนการติดตั้ง Styles ในโปรแกรม Photoshop  
ขั้นตอนการติดตั้ง Styles ในโปรแกรม Photoshop  

ดูแล้วทำให้เราสนใจโปรแกรมนี้มากขึ้น