Page 1

ท ำเนี ย บ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ด้วยใจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่กำรพัฒนำองค์กร จัดทำโดย : สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1


คำนำ เอกสารทาเนียบเครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้พื้นฐานของ “ควำมร่วมมือ ควำม ร่วมแรง ควำมร่วมใจ” เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสมาชิกร่วมกัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างพลัง และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น และตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะสร้ า งและพั ฒ นา “ทุนมนุษย์” ให้เข้มแข็ง เพื่อจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมี

คุณภำพโดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน และกำรพัฒนำสู่คุณภำพระดับสำกล ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย เครือข่ายบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 เครือข่ายส่งเสริมเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษา Master Teacher หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ และ เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้น เพื่อ ร่วมกัน เป็นเครือ ข่ายสายใยสั มพัน ธ์ด้ว ยใจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงได้รวบรวมสมาชิกของกลุ่ม เครือข่ายข้าราชการครูแ ละบุคลากรทาง การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และ บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ทีย่ ั่งยืนสืบไป.

(นำยจำนงค์ ยอดขำ) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 กันยายน 2555


สำรบัญ หน้ำ คำนำ สำรบัญ ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ทำเนียบเครือข่ำยบุคลำกร สพป.กำญจนบุรี เขต 1 เครือข่ำยบุคลำกร สพป.กจ.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน

ก ข 1 2 3 5 6 9 11 12 14 15 16 16

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เครือข่ำยคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

17

ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอเมืองกำญจนบุรี เครือข่ำยสะพำนข้ำมแม่น้ำแคว

29

1 2 3 4 5 6 7

โรงเรียนบ้านวังสารภี โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนบ้านหัวหิน โรงเรียนวัดท่ามะขาม โรงเรียนวัดบ้านยาง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

18 24

30 30 31 32 34 36 37 47


หน้ำ เครือข่ำยหนองบัว-แก่งเสี้ยน

55

8 9 10 11 12 13 14 15 16

55 56 58 59 60 62 63 65 68

โรงเรียนท่าเพนียดกุญชร โรงเรียนบ้านพุเลียบ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองปลวก โรงเรียนบ้านหนองสองตอน โรงเรียนบ้านพุประดู่ โรงเรียนวัดท่าน้าตืน้ โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี

เครือข่ำยลำดหญ้ำ

69

17 18 19 20 21 22 23

69 71 72 74 76 78 81

โรงเรียนบ้านจันอุย โรงเรียนบ้านท่าหวี โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) โรงเรียนวัดกาญจนบุรเี ก่า"อุดมราษฎร์วิทยา" โรงเรียนวัดลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา" โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 3

เครือข่ำยวังด้ง-ช่องสะเดำ

82

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

82 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93

โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านช่องกระทิง โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านทับศิลา โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม โรงเรียนบ้านท่าโป่ง โรงเรียนบ้านท่ามะนาว โรงเรียนบ้านวังด้ง โรงเรียนบ้านหนองสามพราน โรงเรียนบ้านหนองหอย โรงเรียนวัดเขาน้อย


หน้ำ เครือข่ำยเกำะสำโรง

95

35 36 37 38 39 40 41 42

95 97 98 99 101 102 104 105

โรงเรียนบ้านแก่งหลวง โรงเรียนบ้านเขาตก"ไตรเดชวิทยา" โรงเรียนบ้านเขาปูน โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช โรงเรียนบ้านวังปลาหมู โรงเรียนบ้านวังลาน โรงเรียนวัดถ้ามังกรทอง โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม

เครือข่ำยวังเย็น

106

43 44 45 46 47 48

106 107 108 109 110 111

โรงเรียนบ้านดงยาง โรงเรียนบ้านนากาญจน์ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนบ้านวังเย็น โรงเรียนบ้านหนองกลางพง โรงเรียนลุม่ โป่งเสี้ยว

เครือข่ำยบ้ำนเก่ำ

112

49 50 51 52 53 54 55 56 57

112 113 114 116 119 120 121 123 124

โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนบ้านห้วยน้าขาว โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนวัดพุน้อย โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี


หน้ำ ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอท่ำม่วง เครือข่ำยหนองขำวท่ำล้อ 58 59 60 61 62

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร โรงเรียนบ้านรางจิก โรงเรียนบ้านห้วยตลุง โรงเรียนวัดท่าล้อ โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"

127 128 128 131 132 133 135

เครือข่ำยบ้ำนใหม่

138

63 64 65 66 67 68 69 70

138 139 140 141 142 143 145 146

โรงเรียนบ้านดอนคราม โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี โรงเรียนบ้านหนองน้าขุ่น โรงเรียนบ้านหนองมงคล โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วทิ ยา) โรงเรียนวัดชุกพี้ โรงเรียนวัดม่วงชุม โรงเรียนวัดลาสารอง

เครือข่ำยเขำน้อย

147

71 72 73 74 75 76

147 148 150 151 154 155

โรงเรียนบ้านถ้า โรงเรียนบ้านรางสาลี่ โรงเรียนบ้านห้วยน้าโจน โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม โรงเรียนวัดหนองตะโก


หน้ำ เครือข่ำยชำววัง 77 78 79 80 81 82 83

โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิรวิ ิทยา) โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขาราม โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนวัดหนองเสือ

157 157 158 159 161 163 165 167

เครือข่ำยพังตรุ

170

84 85 86 87 88

170 172 173 174 175

โรงเรียนตลาดสารอง โรงเรียนบ้านรางสะเดา โรงเรียนบ้านห้วยไร่ โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ โรงเรียนวัดหนองพังตรุ

เครือข่ำยหนองตำกยำ

177

89 90 91 92 93 94 95

177 178 180 181 183 185 186

โรงเรียนจารูญเนติศาสตร์ โรงเรียนดิศกุล โรงเรียนบ้านโกรกตารอด โรงเรียนบ้านหนองเป็ด โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น โรงเรียนวัดหนองตะครอง

เครือข่ำยแม่กลอง 96 97 98 99 100

โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บรู ณะ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บารุง โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง

187 187 188 191 194 195


หน้ำ ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย เครือข่ำยพ่อขุนด่ำน 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) โรงเรียนบ้านท่าพุ โรงเรียนบ้านท่าแย้ โรงเรียนบ้านเนินไพร โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โรงเรียนบ้านหนองปากดง โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านหินแด้น โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตีย้

เครือข่ำยกลอนโด 112 113 114 115 116 117

โรงเรียนบ้านกลอนโด โรงเรียนบ้านดอนสว่าง โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า โรงเรียนบ้านแหลมทอง โรงเรียนวัดยางเกาะ โรงเรียนวัดหนองบัว

เครือข่ำยจรเข้เผือก 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านไทรทอง โรงเรียนบ้านโป่งโก โรงเรียนบ้านหนองกวาง โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โรงเรียนวัดถ้าอ่างหิน

197 198 198 199 200 201 202 203 204 206 208 209 211 213 213 213 214 215 216 218 220 220 221 222 223 224 226 227 228 229 231 233


หน้ำ ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอศรีสวัสดิ์ เครือข่ำยศรีสวัสดิ์ 1 129 130 131 132 133 134 135 136 137

โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านนาสวน โรงเรียนบ้านน้าพุ โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านโป่งหวาย โรงเรียนบ้านสามหลัง โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านองหลุ โรงเรียนวัดถ้าองจุ

235 236 236 238 240 242 244 245 247 249 250

เครือข่ำยศรีสวัสดิ์ 2

251

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

251 253 255 257 258 260 262 264 265 266

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านเจ้าเณร โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น โรงเรียนบ้านทุ่งนา โรงเรียนบ้านน้ามุด โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง โรงเรียนบ้านพุน้าเปรีย้ ว โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ประวัตคิ วามเป็นมา สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดู แ ลของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้น ฐำน มี ข้ำ รำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ข. จำนวน 11 คน ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 18 คน , ตำมมำตรำ 38 ค.(2) จำนวน 52 คน , ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 168 คน ครู จำนวน 1,514 คน , ครูอัตรำจ้ำง 124 คน , พนักงำนรำชกำร จำนวน 48 คน ลูกจ้ำง ชั่ว ครำวปฏิบั ติห น้ำ ที่เจ้ำ หน้ำที่ธุ รกำรโรงเรียน จ ำนวน 67 คน และลู กจ้ำ งประจ ำ จ ำนวน 105 คน รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนในเขตพื้นที่บริกำร จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกำญจนบุรี อำเภอท่ำม่วง อำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์ สถำนศึกษำในสังกัด มีจำนวน 147 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำนวน 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.18 โดยโรงเรียนดังกล่ำวมีข้อจำกัดด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หลำยประกำร เช่น อยู่ห่ำงไกลจำกเขตพื้นที่ มีจำนวนครูไม่ครบชั้น ขำดแคลนสื่อกำรเรียนกำรสอน และ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ทั น สมั ย งบประมำณไม่ เ พี ย งพอส ำหรั บ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยด้ ำ นสำธำรณู ป โภค ท ำให้ สภำพ กำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนขำดประสิทธิภำพ ขวัญและกำลังใจของบุคลำกรในโรงเรียนไม่ดีพอ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนค่อนข้ำงต่ำ เพื่ อ ให้ ก ำรพั ฒนำคุณ ภำพและประสิ ท ธิภ ำพกำรจั ด กำรศึ กษำเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด สนอง ยุท ธศำสตร์โครงกำรพั ฒนำครูทั้ง ระบบเต็ม ตำมศั กยภำพ เพื่อ ยกระดั บคุณ ภำพครู ใ ห้เป็ นครูดี ครูเก่ง มีคุณภำพ คุณธรรมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 ร่วมกับเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ, ศูนย์พัฒนำกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้, เครือข่ำยคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ, Master Teacher, หน่วยงำนและบุคคลที่มีผลงำน ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเครือข่ำยสถำนศึกษำ จึงร่วมกันเป็นสมำชิกเครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ด้วยใจ เพื่อ แก้ปัญหำของโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีสภำพปัญหำในกำรทำงำนคล้ำยคลึงกัน นำไปสู่ กำรพัฒนำต่อยอด เผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมโยงเรื่องงบประมำณหรือ กำรประชุม อบรมสัมมนำในเวลำรำชกำร เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีกรอบและแนวทำงควำมร่วมมือ ดังนี้ 1. เพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ใ นกลุ่ ม เครื อ ข่ ำ ยครูต ำมกลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ ศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 2. เพื่อร่วมกันจัดกำรควำมรู้ โดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อย่ำงชำญฉลำด สู่กำรสร้ำง กำรแสวงหำควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรสร้ำงคลังควำมรู้ 3. เพื่ อ เป็ น เวทีแ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เผยแพร่ผ ลงำนและองค์ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรจั ด กิจกรรมสู่เครือข่ำย 4. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือในกลุ่มเครือข่ำย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

1


2

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำญจนบุรี เขต 1 เพื่อมุ่งสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรียนรูอ้ ย่ำงยัง่ ยืน

พันธกิจ (Mission) 1. สร้ ำ งและพั ฒ นำระบบและกลไกเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ในกำรจั ด กำรควำมรู้ ร ะหว่ ำ ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำที่เข้มแข็งและยั่งยืน 2. เป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่และนำมำใช้ทงั้ ภำยในและภำยนอกเครือข่ำย 3. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 1. สร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ระหว่ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน 2. บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันในกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงเป็นระบบระหว่ำงเครือข่ำย 3. ส่งเสริมและบูรณำกำรกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ ระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ทาเนียบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

สถานศึกษา

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

3


4

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ายบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 1

นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-9445001 E-mail : jomnong.yodkom@hotmail.com

นายภุชงค์ ชานาญกิจ นายบุญ โพธิ์วุฒินุกุล นายมานิต วังบุญ รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-7637872 โทรศัพท์ 081-8583424 โทรศัพท์ 089-2597676 E-mail : boon.2499@hotmail.com E-mail : wangboon97@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

5


6

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 ว่าที่ พ.ต. สุธรรม เรืองพยุงศักดิ์ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-2969390 E-mail : capt_sutam@hotmail.com 2 นายวิรัตน์ ชื่นเอี่ยม (ต่ำย) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9433107 E-mail : tay708@hotmail.com 3 นายยุทธชัย บุณยปรรณานนท์ (โดโด้) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9427156 E-mail : yud4achai.bon@gmail.com 4 นายบุญประเสริฐ สังข์เงิน (หนุ่ย) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-7596314 5

6

7

8

9

นายชีวนิ จินดาโชติ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9434061 E-mail : p25k84@hotmail.com นายสมยศ สาเนียงงาม ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-8562400 E-mail : somyot2500@gmail.com นายฉัตรชัย วายุวรรธนะ (ฉุย) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9814842 E-mail : chatchai.vayu@hotmail.com นายชาลี สารองทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 087-8079241 E-mail : chalee.sum@gmail.com นายฉลอง ขามาก (หลอง) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9359102 E-mail : chalong.kh@gmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

นายสุรเดช รุ่งศรีกนก (ลี)้ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-2902430 E-mail : suradejly@hotmail.com นายวินยั ธรรมเกื้อกูล ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 086-8911377 E-mail : kuekool11@hotmail.com , winai.tham@gmail.com นายนิวตั น์ โชติสวัสดิ์ (ฉุย) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-8582351 E-mail : niwat.chot@hotmail.com นางยุพดี สุขกรม (แดง) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 085-1971909 E-mail : yuppadee-s@hotmail.com นางสาวพรรณรัตน์ สงเคราะห์ (ติว๋ ) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-8579803 E-mail : tewtoro@hotmail.com นางนุดี รุ่งสว่าง (ป้อม) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-7632504 E-mail : nipajaidee@gmail.com นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ (แมว) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 089-8145324 E-mail : j_jong2504_za@hotmail.com นางดวงสุดา บุรเนตร (อ๋อย) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9818238 E-mail : fernooy@hotmail.com นางจิรนันท์ อารีรอบ (ส้ม) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร โทรศัพท์ 082-2980968 , 082-0949897 E-mail : tchiranun@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

7


8

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

19

20

21

นางจิรวรรณ นาคพัฒน์ (ติ๊ก) ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร โทรศัพท์ 089-1074446 E-mail : jnakpat@gmail.com นางนิภา ใจดี ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 087-1563328 E-mail : npgd@hotmail.com นางสาววิลาวรรณ ใจมัน่ (วิ) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 081-7504284 E-mail : monojung_17@windowslive.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มอานวยการ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

ว่าที่ ร.อ. พรเนตร ศรีทอง ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-7634603 E-mail : p_srithong05@hotmail.com นางพรทิพย์ สันทัด (จิม๋ ) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-8803239 E-mail : jporntip31@gmail.com นายอภิชาต แย้มละออ (แป๊ด) ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-3781089 นางพวงผกา มนัสกุล (แดง) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 089-6138782 E-mail : puang.dang@gmail.com นางราพึง ประเสริฐสุข (พึง) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 089-5134560 E-mail : cleanrung@hotmail.com นางวารี เหล็งไทย ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 084-7165787 E-mail : Mutalu24@hotmail.com นางพิชญาวรรณี พันธุวัฒน์ (กล้วย) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-9956404 E-mail : pic8170@hotmail.com นางกนกพร ศรีสร้อยแก้ว (กนก) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร โทรศัพท์ 089-7857642 E-mail : kanok19@hotmail.com นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท (น้ำ) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-7266704 E-mail : natee_num@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

9


10

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

นายสุวัฒน์ สิรเิ วชชะพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 087-1711171 E-mail : suw0852@windowslive.com นางพรทิพย์ สุขปิยังคุ (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 081-8569218 E-mail : Jiab_311204@hotmail.com นางสาวภณิตา สืบอาสา (ตำ) ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-2783811 E-mail : monokung@windowslive.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 1 นายศิริวุฒิ สามนปาล ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-2921241 E-mail : sarawatsarmonpal@gmail.com 2 นางสาวถนอมศรี อัมพร ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-7941328 E-mail : tanomsri3@gmail.com 3 นางเพียงใจ เหลืองอร่าม (เอ๋) ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร โทรศัพท์ 089-2549590 4

5

6

7

8

9

นางอรศิมา ศรีสาราญ (นุช) ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-1903773 E-mail : nut25111@hotmail.com นางสาวพเยาว์ ถึงสุข (นก) ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-3785867 นางสาวพรทิพย์ มีตา (ตำ) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน โทรศัพท์ 086-1661748 E-mail : porn5502@hotmail.com นางอุไร ต้นทอง (ไร) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน โทรศัพท์ 089-9112767 E-mail : u_rth@hotmail.com นางสาวกฤษณี วิษณุจันทรา (นุ้ย) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน โทรศัพท์ 080-6522263 E-mail : neenu_1968@hotmail.com นางสาวสุนิลทา เหลือวัฒนาสกูล (มิ้น) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีส่ ำนักงำน โทรศัพท์ 080-8860081 E-mail : skymill931@gmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

11


12

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นายไพศักดิ์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 081-3652348 E-mail : ps013652348@hotmail.com นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 089-9196504 E-mail : pn63_ms@hotmail.com นายชนินทร์ เชาวรักษ์ ตำแหน่ง นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-1922483 นางวลีพร ภาคภูมิ (อุ้ย) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-7053093 E-mail : wlp.16@hotmail.com นางสาวปิยนาถ สืบเนียม (ปู) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 089-9189294 E-mail : poopiyanard@gmail.com นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี (จิ๋ม) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-7365746 E-mail : ratchanida.s@g.mail.com จ.ส.ต.หญิง สุทธิลักษณ์ สังข์เขียว (ตุ๊ก) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-5502952 E-mail : suttiluck.s@hotmail.com นายมาโนช ศรีประศาสน์ (โนช) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 084-7833720 นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี (นี) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-5264098 E-mail : sunee_pak@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

นางสาวกาไลมาศ มีทรัพย์ ( น้อง) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-7596649 E-mail : gumlai06@hotmail.com นางเบญญาภา เพิ่มพูล (น้ำค้ำง) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-5563230 E-mail : permpul38@hotmail.com นางอังคนา คุณฑี (เอือ้ ง) ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-7585826 E-mail : aungang11@hotmail.com OBEC AWARDS บุคลำกร 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร

13

13

นางบุษบา เวียงนนท์ (บุด) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 081-1973413 E-mail : nong-noob@windowslive.com นางสาวปิยมณฑ์ เกตุหอม (กิ๊ฟ) ตำแหน่ง จนท.กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์ สพป.กจ.1 โทรศัพท์ 083-1096693 E-mail : kibse_oang9@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

13


14

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มนโยบายและแผน 1

2

3

4

5

6

7

นายโอภาส ต้นทอง (โอ) ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 086-4181491 E-mail : optt1964@hotmail.com นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม (ฮวง) ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 086-1760133 E-mail : wilawan07@hotmail.com นางวันทนีย์ ขาวผ่อง (เล็ก) ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-7337472 E-mail : wantanee06@gmail.com นางอรวรรณ สายจันทร์ (แต) ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-8581554 E-mail : orawan.kan@gmail.com นางประทุมวัน มณีสว่าง (ตำ) ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร โทรศัพท์ 087-6837861 E-mail : boontakan1@gmail.com นางสาวจินตนา ศรีธนิ นั ท์ (จิน) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน โทรศัพท์ 087-9359558 E-mail : gogojung@windowslive.com นางฐิติพร เมธเมธี (นุน่ ) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน โทรศัพท์ 086-7628577 E-mail : nun_kondee@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 085-2907275 E-mail : dasanayuy@hotmail.com 2 นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง (น้อง) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-6899849 E-mail : tuandnong@hotmail.com 3 นางทิพย์สุดา อานวย (ทิพย์) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-8804594 E-mail : tip.su01@hotmail.com 4 นายทวี เนาวรัตนพันธ์ (วี) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-2782769 E-mail : tave_ve@hotmail.com 5 นางสาวจิตราภรณ์ วงษ์ววิ ัฒน์ (ปุก) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-3089073 E-mail : k.pook12@hotmail.com 6 นางสุธินนั ท์ พูลสมบัติ (เล็ก) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 089-2542615 E-mail : siriwan_2516@hotmail.com , sutinan42@gmail.com 7 นางสุนนั ทา ชมพู (หนู) ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-8577318 E-mail : sununta_noo@hotmail.com 8 นางรพีพร สิงห์เจริญ (แจง) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-0089614 E-mail : sakulnaa@gmail.com 9 นางสิริวรรณ เสวกฉิม (ป๋อง) ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน โทรศัพท์ 087-1680958 E-mail : pong_siriwan@hotmail.co.th เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

15


16

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 1 นายยงยุทธ พรานขุน ตำแหน่ง รองผอ.สพป.กำญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 089-1240869 E-mail : prankun12@hotmail.com 2 นายวัฒนะ ปลาตะเพียนทอง (ปลำ) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-9439625 E-mail : watna_pla@yahoo.co.th 3 นางพรพิช์ชา ปรกแก้ว (ทิพย์) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 085-8000278 E-mail : prokkacw_pp@hotmail.com 4 นางปรียา ธีรวิทยาอาจ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร โทรศัพท์ 086-7668126 E-mail : preeya_teeravit@hotmail.com 5 นางชัฎชรี มริภัณณฎี (ชัช) ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร โทรศัพท์ 081-7054485 E-mail : suksawat_ehat@hotmail.com  หน่วยตรวจสอบภายใน 1 นางช่อผกา ชูเลิศ (ช่อ) ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 081-8562416 , 085-1867357 E-mail : cho252555@gmail.com 2 นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ (ตุน่ ) ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร โทรศัพท์ 080-9828682 E-mail : tun_tun2506@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โทรศัพท์ 081-7051225 E-mail : saksun790@gmailcom

นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-856-6128 E-mail : boonsert500@hotmail.com

นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-9424026 E-mail : na112511.gmail@com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

17


18

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายบุญเสริฐ เกิดแย้ม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์ 081-856-6128 E-mail : boonsert500@hotmail.com

นายไพเราะ บรรลือศักดิ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ : 081-8800121 E-mail : pb2506@hotmail.com

นายเกษม คุ้นเคย ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-9423783 E-mail : kasem_38839@hotmail.com

ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 089-5508170 E-mail : jai_sim90@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-7051225 E-mail : saksun790@gmailcom

นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-9424026 E-mail : na112511.gmail@com

นายเมตตา ชูเลิศ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-7367439 E-mail : watyangkok@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

19


20

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-7362965 E-mail : sirapob77@hotmail.com

นายเสรี ฉายะเจริญ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับมัธมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-7565714 E-mail : serichaya@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายปัญญา เที่ยงธรรม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-9433465 E-mail : panyaya79@gmail.com

นายทะวิด ผ่องกัล ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับมัธมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 089-9914770 E-mail : tawid2006@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

21


22

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ดร. อานาจ สุนทรธรรม ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-6181826 E-mail : kptnet@hotmail.com

นายโชค เอียดช่วย ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-5261239 , 081-8563386 E-mail : chok_9@yahoo.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายพีรฉัตร น้อยเคียง ประธานศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา โทรศัพท์ 081-9424062 E-mail : : janui@windowlives.com

นายสมเดช ช้างงา ประธานศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โทรศัพท์ 081-5269487 E-mail : mrsomdesh@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

23


24

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษา

นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ ประธานเครือข่ายสะพานข้ามแม่นาแคว ้ โทรศัพท์ 081-7051225 E-mail : saksun790@gmailcom

นายพีรฉัตร น้อยเคียง ประธานเครือข่ายลาดหญ้า โทรศัพท์ 081-9424062 E-mail : janui@windowlives.com

นายนิวตั ิ วัฒนะแย้ม ประธานเครือข่ายเกาะสาโรง โทรศัพท์ 081-2992308 E-mail : niwatwatthanayam@hotmail.com

นายวัฒนา สุขเกษ ประธานเครือข่ายหนองบัว-แก่งเสี้ยน โทรศัพท์ 081-9423069 E-mail : wat2507@hotmail.com

นายสานนท์ ทรัพย์เพิ่ม ประธานเครือข่ายวังด้ง-ช่องสะเดา โทรศัพท์ 087-1558315 E-mail : sanon1029@gmail.com

นายประเสริฐ หนูรุ่น ประธานเครือข่ายวังเย็น โทรศัพท์ 081-9434550 E-mail : prasert9308@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายโชค เอียดช่วย ประธานเครือข่ายบ้านเก่า โทรศัพท์ 081-5261239 , 081-8563386 E-mail : chok_9@yahoo.com

นายประสาร จันทร์เพียร ประธานเครือข่ายบ้านใหม่ โทรศัพท์ 086-1609267 E-mail : prasan7007@hotmail.com

นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ประธานเครือข่ายชาววัง โทรศัพท์ 089-9162859 E-mail : wiwat06@hotmail.com

ดร. อานาจ สุนทรธรรม ประธานเครือข่ายหนองขาวท่าล้อ โทรศัพท์ 081-6181826 E-mail : kptnet@hotmail.com

นายตระการ อุดมวงศ์ศิริ ประธานเครือข่ายเขาน้อย โทรศัพท์ 081-7362536 E-mail : karn220301@hotmail.co.th

นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ประธานเครือข่ายพังตรุ โทรศัพท์ 087 - 0965799 E-mail : Pakrau@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

25


26

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายสุจินต์ หอมเสมอ ประธานเครือข่ายหนองตากยา โทรศัพท์ 089-0300609 E-mail : Sujin_5008@hotmail.com

นายทวี ชูศรี ประธานเครือข่ายพ่อขุนด่าน โทรศัพท์ 081-9423912 E-mail : thaweec@hotmail.com

นายประจักษ์ รักษาทรัพย์ ประธานเครือข่ายแม่กลอง โทรศัพท์ 086-8072339 E-mail : Prajak1199@gmailcom

นายเฉลิมชัย แย้มชื่น ประธานเครือข่ายกลอนโด โทรศัพท์ 081-9435077 E-mail : c_yamchuen@hotmail.co.th

นายสาเนาว์ นาคพิรุณ ประธานเครือข่ายจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-9191491 E-mail : Director-kai@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

นายพิสทิ ธิ์ ยั้งประยุทธ์ ประธานเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 1 โทรศัพท์ 085-2961594 E-mail : pisitnasuan@gmail.com

นายสมจิต ใจตรง ประธานเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 โทรศัพท์ 081-7362536 E-mail : chumchonbantakradan@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

27


28

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอเมืองกำญจนบุรี

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

29


30

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสะพำนข้ำมแม่นำแคว  โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี 1

2

นำยนิวตั ร มงคล ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 087-0585954 E-mail : niwat_97@hotmail.com นำงเกษร สุนทรธรรม (หมู) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-9428002

3

นำยอำรัญ พวงแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-9102392

4

นำงโชติรส อยู่สุข (นุ่ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-2944351 Master Teacher ปฐมวัย

5

นำงสำวศรีสุดำ สุภำพงษ์ (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 085-3595330

6

นำงวิไลพร เนตรสว่ำง (น้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-5706353

7

นำงวินิดำ รัตนชัย (อี๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-8806411

8

นำงอนัญญำ เก่งกำรค้ำ (แหม๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 081-2991718 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงสุภำ กลัวผิด (สุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 086-5761430

10

นำงทิพวรรณ ขำมำก (ทิพ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 089-6166221

11

นำยมณู สุขเกษม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังสำรภี โทรศัพท์ 089-9144043

 โรงเรียนบ้ำนหัวนำ 1

2

3

นำยสมรรถ พวงแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 081-9817426 E-mail : samud2010@livecom นำยนพพร มนัสกุล ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 089-1444098 E-mail : manatkun2981@hotmail.com นำงณัฏฐนุต จำปำจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 084-0187006 E-mail : nuttnut_nut@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

4

5

นำงสุนนั ท์ แม้นเดช ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 086-0535543 E-mail : nunnun@hotmail.com นำงสมลักษณ์ จำปำศรี ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 081-4074584 E-mail : somlak2496@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

31


32

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

6

7

8

9

10

 โรงเรียนบ้ำนหัวหิน 1

2

3

4

นำงสำวบุญเรือน เอี่ยมทิม ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 081-0110502 E-mail : boon15@hotmail.com นำงสำวนิดำ ทรัพย์สมบัติ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 089-9108505 E-mail : da_551@hotmail.com นำงอรศรี แสงสว่ำง ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 080-7883875 E-mail : orasri_nu@hotmail.com นำงมยุรี แดงเจริญ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 087-9971872 E-mail : nuree12009@hotmail.com นำงสำวนวรัตน์ ปั้นหุ่น ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหัวนำ โทรศัพท์ 081-5277439 E-mail : nonglake_1@hotmailcoth นำงสุวนีย์ กำญจนฉำยำ ( สุ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 080 - 0250494 E-mail : suwaneejj@gmailcom นำยณรินทร์ สกุลณี ( รินทร์ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 3781541 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงสำวเข็มทอง ทับทิมสี ( เข็ม ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 9370958 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงสำวอรัญญำ พลเมือง ( ญำ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 1945419 E-mail : ya200409@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

นำงสำวขวัญจิตต์ อยู่สขุ สบำย ( แป้ง ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 086 - 1650374 E-mail : pang210925@yahoocom นำงวัชรินทร์ สำเนียงงำม ( วัช ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 9435761 E-mail : was21500@hotmail.com นำงสำยฝน ท้วมเทียบ ( ฝน ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 7368259 E-mail : ocsc200519@hotmail.com นำงประภำศรี จูฑะประชำกุล ( ภำ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 089 - 9193175 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงสร้อยสน พนำนุสรณ์ศิลป์ ( อุ๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 8450741 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงศิริรักษ์ เสตะสุหัท ( ต่ำย ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 082 - 2498747 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงวรรณำ กตเวทิตำวงศ์ ( ณำ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 083 - 7046165 E-mail : huahinkan1@gmailcom นำงสำวกันทิมำ บุญเจริญ ( เกตุ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 081 - 1900654 E-mail : kantima_grad@hotmailacth นำยอำนำจ นุ่มฤทธิ์ ( อำนำจ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหัวหิน โทรศัพท์ 084 - 7524398 E-mail : amnamoo@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

33


34

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม 1

2

3

4

5

6

7

8

นำยอนุภพ เหลืองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 081-8801685 E-mail : sch2497@gmail.com นำงวันดี สุขประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 081-9874165 E-mail : kroowandee1@hotmail.com นำงพิมพ์วดี เกิดทองมี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 089-0420690 E-mail : Pimwadee-k@hotmail.com นำงฐิติพร รอดประจง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 086-7993498 E-mail : krutiew_11@hotmail.com นำงสุมำลี กำญจนวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 086-7407375 E-mail : su.u@windowslive.com นำงจริยำ วิสุทธิประภำนนท์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 089-8364708 E-mail : Jariya_1234@hotmail.com นำงสำวสุธำสินี แจ้งนภำ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 088-4556445 E-mail : Judy_7000@hotmail.com นำงธำรนภำ ฉำยเกียรติ์ขจร (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 089-4534120 E-mail : Tannapa1@hotmail.com Master Teacher แนะแนว/ภำษำไทย ประถม OBEC AWARDS ครูผู้สอนบูรณำกำรประถมยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำวแสงเดือน แก้วลอย ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 081-1909969 E-mail : Sangduen919@windowslive.com นำงสำวนฤมล เวสสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครูธุรกำร โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 087-1620549 E-mail : narlumol_nok@hotmail.com นำงสำวดำวประดับ เรืองศิริ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดท่ำมะขำม โทรศัพท์ 081-4588850 E-mail : Little_babe_xixi@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

35


36

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง 1

2

นำยประพัฒน์ ใจชำญสุขกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 086-0829916 E-mail : pj2498@gmailcom นำงอรวรรณ ไก่แก้ว (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 089-5048484 E-mail : Kaikaew20@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

5

6

นำงวำสนำ ตันติสุขำรมย์ (วำส) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 084-9765516 E-mail : wassana2500@gmailcom นำงวันดี รุ่งเช้ำ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 087-1605972 E-mail : wandee05022503@hotmail.com นำงสำวทิวำวรรณ จิณแพทย์ (ตั้ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 081-8565736 E-mail : Tiwawan2498@gmailcom นำงยุพนิ จิณแพทย์ (ยุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนยำง โทรศัพท์ 086-7670900 E-mail : napin2507@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

37

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร

1

นำยเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ (อ้วน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-7051225 E-mail : saksun790@gmailcom OBEC AWARDS ผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

2

3

4

5

6

นำยวิรัตน์ อำรีรอบ (ฮอท) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณ โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-5483287 E-mail : wirat-07@hotmail.com นำยจีระ ศรีสุขใส ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3789612 E-mail : jr_srisuk@hotmail.com นำงวิภำวัลย์ สีแป้น (ติ่ง) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-7744236 E-mail : atom2546@hotmail.com นำงสำวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์ (นูร)ิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบุคลำกร โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-9191889 E-mail : sukhatai_nu@hotmail.com นำงรัตนำ ฉำยะเจริญ (เหน่ง) ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนงำนฝ่ำยวิชำกำร (ครู คศ4) โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

7

โทรศัพท์ 089-9155272 E-mail : ratanarit@hotmail.com นำงสำวพรรณี ฉัตรศรีทองกุล (นิณ)ี ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนงำนฝ่ำยบุคลำกร (ครู คศ.3) โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

8

โทรศัพท์ 081-8571423 E-mail : pannee_2496@hotmail.com นำงทิพวรรณ สำยรักษ์ (ทิพ) ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนงำนฝ่ำยงบประมำณ (ครู คศ.3) โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

โทรศัพท์ 089-4132468 E-mail : sriruko1@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


38

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงปรำณิสำ สำยสวำท (เป็ด) ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนงำนฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป (ครู คศ.3) โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี

โทรศัพท์ 083-3083742 E-mail : pranisa_2504@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

10

11

12

13

นำงอรินทร์ชญำ โพธิ์วุฒินกุ ูล (ลำใย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-8270360 E-mail : arin25221@hotmail.com นำงณัฏฐกิจ สุรยิ ะวงษำ (รัตน์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-1974180 E-mail : nattakig_2513@hotmail.com นำงมำลำณี อุทัยฉำย (เจีย๊ บ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-5054102 E-mail : maranee_2500@hotmail.com นำงสุธีรำ ท้ำวเวชสุวรรณ (จุ๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 085-2664651 E-mail : sutheera@windowslivecom Master Teacher ปฐมวัย

14

15

16

นำงสำวณัฎฐ์ชนินำถ วทัญญู (นัท) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-7425338 E-mail : natchaninat2512@hotmail.com นำงสุดำรัตน์ โรจนบวร (กระแต) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-6683149 E-mail : sudarat-242821@hotmailcoth นำงนภำพร ระวังนำม (เจีย๊ บ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-1660978 E-mail : nownew212@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

17

18

19

นำงโศรยำ แพรไพศำล (โศ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-5463925 E-mail : preapisan4701@gmailcom นำงอำรมณ์ สบำยยิ่ง (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 084-8021057 นำงภิญญำ ไชยลำ (เอี้ยง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 084-0009961 E-mail : pinya2500@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

20

21

22

23

24

นำงเอือง โพคัง (เอือ้ ง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-0767929 E-mail : eungpokung@hotmail.com นำงสมคิด รักเมือง (คิด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 083-6852162 E-mail : teachersomkid@gmailcom นำงพยุง บุญธรรม (ยุง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 087-1702815 E-mail : payoongbuntum@hotmailcoth นำงสำเริง ลำทะแย (เริง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-7914319 E-mail : ma_sumrerng@hotmail.com นำงสำววิเชียร ว่องวีรกิจ (จ๋ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-7922543 E-mail : wichain46@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

39


40

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

นำงผกำ เลื่อนพฤกษ์ (ตุ่น) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-5498342 E-mail : paka11@hotmail.com นำงนันท์นภัส มูลแก้ว (เอียด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-1928792 E-mail : kadandum_133@hotmail.com นำงลินณำ พัฒนมำศ (เจีย๊ บ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9816353 E-mail : linnap7@gmailcom นำงสุมล จงเจริญ (ปุ่น) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9847531 E-mail : sumul2494@hotmail.com นำงณัฐณิชำช์ แดงทอง (เฟิรส์ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-1958416 E-mail : natnicha_25259@hotmailcoth นำงจุฑำมำส เทวำ (จุ๊) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี (ครูช่วยรำชกำร) โทรศัพท์ 080-7015225 E-mail : juju2522@hotmailcoth นำงกำญจนำ ไผ่สอำด (ปลวก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-2911475 E-mail : kan185@hotmail.com นำงณัฏฐ์พัชร์ รินอินทร์ (ณัฏฐ์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9439479 E-mail : natthapat2499@gmailcom นำงเบ็ญจณี ธรรมเกษร (เบ็ญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9957457 E-mail : unzo224@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

34

35

36

37

38

39

40

41

42

นำงดวงรัตน์ สบำยยิ่ง (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3856367 E-mail : tukky23@gmailcom นำงแก้วมณี ช้ำงงำ (อ้วน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-5261676 E-mail : kaewmanee_changnga@hotmail.com นำงสำวรัชนี หนูขำว (หน่อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 080-0609939 E-mail : noi-ratchanee2010@hotmail.com นำงสำวกำนตนำ จันทรตุลนำนนท์ (นำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-8389535 E-mail : siny_26@hotmail.com นำงนิรมล มลิผล (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 085-8129236 E-mail : niramol501@hotmail.com นำงธัญญนันท์ หงิมหยุ่น (นันท์) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-1619196 E-mail : thanya2728@hotmail.com นำงบุบผำ ไตรวิเชียร (บุบผำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 083-4346833 E-mail : bubpha-2499@hotmail.com นำงสมควร ยอดขำ (ติด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 080-6580408 E-mail : kru-somkuan@hotmail.com นำงวันทนำ ภู่ฮะ (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 087-6164455 E-mail : vantana1954@gmailcom เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

41


42

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

43

44

45

46

นำงสำวนวลจันทร์ ภูบำล (นวลจันทร์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-9727503 E-mail : nuanja@hotmail.com นำงอัญชลี ปัสสุวรรณ (ตุ้ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-0056391 E-mail : krutuy19@gmailcom นำงจิตติมำ ปัญญำธนิต (จิต) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 0813440335 E-mail : earth_jitlada@hotmail.com นำงจันจิรำ คุณฑี (นก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 085-2891718 E-mail : kru.nok@hotmail.com และ krunokanuban@gmail.com OBEC AWARDS ครูผู้สอนคณิตประถมยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร

47

48

49

50

นำงสำวนุชจรีย์ เหล่ำนภำพร (ทรำย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 084-8197877 E-mail : siny_26@hotmail.com นำงจีระวรรณ พงษ์วิทยภำนุ (ป๊ะ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 085-9514414 E-mail : jirawanpong2496@gmailcom นำยสุทัศน์ พรหมชำติ (ทัศน์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9333930 E-mail : suthas98@hotmail.com นำงผำณิต ภิรมณ์รัก (เผือก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 082-8813434 E-mail : phanitphi@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

51

52

53

54

55

56

57

58

นำงสำวนิรำญ จันทรขันตี (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-2004195 E-mail : niran_2494@hotmail.com นำงอำภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์ (พร) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-9146734 E-mail : arpornpun2501@gmail.com นำงรัญจวน สฤษเนตร์ (แอ๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-2597066 E-mail :runchuan27@hotmail.com นำงชญำณ์พิมพ์ ภำวิรุณำรักษ์ (น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 087-0779377 E-mail : chayaphim@hotmail.com นำงพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล (นุ้ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-8585336 E-mail : nam1nom2@msncom นำงสุธิรำ กัมพลำศิริ (แจง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-7059615 E-mail : jubjanetc@gmailcom นำงพัฒนำ คำประเสริฐ (ไบร์ท) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-3774025 E-mail : mammy-pat@hotmail.com นำยผดุง จันทร์คำ (ดุง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-9121729 E-mail : phadung22@gmailcom Master Teacher ดนตรีสำกล

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

43


44

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

59

60

61

62

63

64

65

66

67

นำยเชิดชัย มั่นเปล่ง (อ๊อด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-0182520 E-mail : cherdchai@hotmail.com นำงสุรีย์ ประทุมพร ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-5300215 E-mail : pratoomporn@gmailcom นำงจำรุนันท์ จริยธำรำสิทธิ์ (ติว๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-8023313 E-mail : jarunant@hotmail.com นำงสุภำพร คงวุฒิ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 085-5174102 E-mail : skongwut@yahoocom นำงสำวปิ่นกำญจน์ ไสยะหุต (ปิ่น) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 090-4329531 E-mail : pechja2011@hotmail.com นำงพรรณี ลำเลิศ (แจ๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 086-8020204 E-mail : pannee_2503@hotmail.com นำยสำมำรถ จันหำ (หนึง่ ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 087-0999913 E-mail : spi-jmi@hotmail.com นำงหอมกรุ่น สงเครำะห์ (แมค) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-9866401 E-mail : homkrun@hotmail.com นำงพรพรรณ ธรธัช (แมว) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 087-1630423 E-mail : maw_anb@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

68

69

70

71

นำงสมบูรณ์ ตังอุดมภพ (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-3856565 E-mail : nidtang2501@hotmail.com นำยปรำณีต บุญประเสริฐ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-9165100 E-mail : krupraneeta@gmailcom นำงอัญชลี ศรีงำม (อัญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี 081-9423385 E-mail : unshalee@hotmail.com นำงรำณี สระบัว (อี๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-7030852 E-mail : kruranee55@gmailcom Master Teacher ภำษำไทย

72

73

74

75

นำงมนณิชำ แสนสุขกะโต (เสำว์) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี 089-8055835 E-mail : monnicha@hotmailcoth นำงธิดำรัตน์ นุชโสภำ (รัตน์) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-2608386 E-mail : tidaratkan@hotmail.com นำงจันทร์ฉำย ภิญญำคง (ฉำย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-8055640 E-mail : pinyacong@yahoocom นำงสำวจิตตกวี คงสิทธิ์ (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-8369093 E-mail : jittirat94@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

45


46

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

76

นำงบรรจง มั่นเปล่ง (หลิง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 0822442081 E-mail : banjong@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

77

78

79

80

81

นำงแสงระวี วัฒนชโนบล (แสง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 089-8096548 E-mail : sang-25002500@hotmail.com นำงชุกฤตำ เทศพันธุ์ (ตำล) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 0819819015 E-mail : chukitta@hotmail.com นำยสมนึก ท้ำวเวชสุวรรณ (นึก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 081-8588683 E-mail : somsom-1086@hotmail.com นำงยุพนิ สันทัด (ยุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 083-9811199 นำยมณฑล น้อยพันธุ์ (จืด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี โทรศัพท์ 084-7099109 E-mail : monton2121@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

47

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม 1 นำยบุญเสริฐ เกิดแย้ม (ต๊อย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-856-6128 E-mail : boonsert500@hotmail.com 2 นำงวำสนำ หลงสมบุญ (ต๋อย) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-8068058 E-mail : wasna178@hotmail.com OBEC AWARDS รองผอ.สถำนศึกษำขยำยโอกำสยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร

3

4

5

6

7

8

นำงทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ (ธิปต์) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-8130379 E-mail : tipmalai@hotmail.com นำยสุนนั สำละศำลิน (บี) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 083-3085347 E-mail : sarasalin@thaimail.com นำงจินตนำ แสนคำ (ติว๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-1986997 นำงวรันธร กัลปะ (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9434510 E-mail : waranthon05@hotmail.com นำงรัตติยำ วิษณุวงศ์ (จิม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-7548810 นำงศิริพร จันทร์ผ่อง (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-0156852 E-mail : timmy9878@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


48

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงสงกรำนต์ เลิศวรำยุทธ์ (สงกรำนต์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-7059784 E-mail : songkarn5555@hotmail.com นำงสุภำณี นำคศรีสุข (ครูเต๋) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-7546097 E-mail : supanee2496@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

11

12

13

14

นำงศยำมล พูลทองคำ (มล) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-943410 E-mail : Sayamon02@hotmail.com นำงวิไลพร ขำจิตต์ (ตุ๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-8265903 E-mail : wilaikumjil@gmail.com นำงเบญจวรรณ รอดหลง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-5495851 นำงอำรีย์วัลย์ ทองพูน (ม่วย) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-4096327 E-mail : Areewan_tp@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

15

16

นำงสมปอง บุญประเสริฐ (แมว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-2545604 E-mail : boonsompong@hotmail.co.th นำงปัญญำทิพย์ อำนำจ (แอ็ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9214103 E-mail : Panyotop-2498-56@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

17

นำยชำญศักดิ์ ศรีสันต์ (ศักดิ์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-3360319 E-mail : sch40@hotmail.com Master Teacher เทคโนโลยี

18

19

นำงมยุรี ศรีสนั ต์ (แต๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-3360319 E-mail : sch40@hotmail.com นำยบัณฑิต ธรรมวิชิต ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-2171693 E-mail : bandit_bdt@hotmail.com Master Teacher พลศึกษำ

20

21

22

23

24

นำงฉวี สำระศำลิน (หวี) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-0172354 E-mail : chawee2504@hotmail.com นำงอัจฉรำวรรณ ศิรริ ัตน์ (อ้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-7361486 E-mail : achsirirat@hotmail.com นำงอุมำจินต์ คงคำ (Jinny) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-8057445 E-mail : mjinny30@hotmail.com นำงนพมณี อินมำลำ (หน่อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-6353074 E-mail : nopmanee.in@gmail.com นำงอรุณี จันทรอำพร (น้องเล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9413678 Master Teacher คณิต ประถม เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

49


50

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

25

26

27

28

29

30

นำงสำวศิวลี ส่งบุญ (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 085-6691600 E-mail : siwalee2010@hotmail.com นำงขนิษตำ กำเนิด (แตน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-9129096 E-mail : Khanitta2495@hotmail.com นำงประไพ กลั่นบุศย์ (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 083-8915365 E-mail : papiy2501@gmail.com นำงพจนำ ลิมสินโสภณ (พจน์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9424086 E-mail : Pochjana_Lim@hotmail.com นำงรัชนี เสถียรธนำนนท์ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9448578 E-mail : Ruchaneelek@hotmail.com นำงนันธิยำ มงคล (นัน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-0514839 E-mail : nantiya_09@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

31

บุญทัน ขำจำ (ตุม้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-3837397

32

นำงแก้วกำญจน์ ขำโอภำส (แก้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 083-8062565 E-mail : keawkan@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

33

34

นำงมำลี โพธิ์ทองผกำ (มำลี) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 085-2957899 E-mail : malee9467@hotmail.co.th นำยบุญส่ง ศรีชัย (ส่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-8373040

35

นำงสำวธนกร พวงแก้ว (แอ๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-2998716

36

นำงสุวรรณำ พวงแก้ว (เอือ้ ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-8002963

37

นำงปริญำภรณ์ แสงคำ (เชียร) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-1917861 E-mail : Pariyapoon110505@gmail.com นำงวรรณงำม พงษ์พัว (อีด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-9395998 E-mail : na_ying55@hotmail.com นำงวำรุณี สุขสรำญ (ตุ่น) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-1553737

38

39

40

นำงวีณำ ต้นทอง (วีณำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 086-1681201

41

นำงอรัญญำ จิตรจำเริญ (เปี๊ยก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-9109135 E-mail : Aranya_Jitjamroen@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

51


52

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

42

นำงรจนำ ใจชำญสุขกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-0351267

43

นำงวนิตรำ ภุมมำ (นก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 085-8233735 E-mail : wanitra2504@hotmail.com นำงเฉลิมวรรณ ไชยวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-5503769

44

Master Teacher ปฐมวัย

45

46

47

48

นำงชำรี มณีอนิ ทร์ (แอน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 083-3150013 E-mail : cha13arts@hotmail.com นำงชนิดำ ชลออยู่ (กิม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-2595711 E-mail : kimmylor19@hotmail.com นำงฐิติรัตน์ ธูปทอง (ส้มแป้น) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-9181106 E-mail : Sampan@hotmail.com นำงภัสรำ ชูลำภ (เผือก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-1975362 E-mail : patsara13@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม

49

นำงปัทมำ รุง่ สว่ำง (ปัท) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-7589584 E-mail : Pat6615@hotmail.com OBEC AWARDS ครูผู้สอนบูรณำกำรประถมยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรม เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

50

51

52

53

นำยพิทักษ์ แสงคำ (ทักษ์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-8087007 E-mail : pitak2520@gmail.com นำงสุดใจ เจริญรักษำ (จันทร์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-8251951 นำยวัฒนำ บริสุทธิ์ (เหว่ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 084-6098572 E-mail : watanaborisut@hotmail.com นำยอนุรักษ์ บุณยำยน (หนุ่ม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 080-6535556

54

นำงสมพร สมจิตต์ (แป๊ว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 086-8847303, 034-62208

55

นำงเขมำพร เหล่ำพิเศษ (อ้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-5271282 E-mail : kamapron@hotmail.com นำงสำวสุทธำสินี ท้ำวเวชสุวรรณ (แอร์) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-1616582 E-mail : iri_ka00@hotmail.com นำงสำวปรำรถนำ ตันติกลุ ไพบูลย์ (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-1611405 E-mail : prattana2499@hotmail.com

56

57

Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

53


54

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

58

59

นำงสำวยุวดี ปั้นงำ (ยุ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 086-1691091 E-mail : yuvadee2523@hotmail.com นำงสำวนภัสนันท์ นิลบุตร (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 088-2305715 E-mail : Nid545@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

60

61

62

63

64

65

66

นำงสำวจันทิรำ กระต่ำย (จุ๋ม) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 086-1763304 E-mail : Hello_totea@hotmail.com นำยคมศร สวัสดิ์นทีทอง (หลุ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 089-9187624 E-mail : komsonlu@hotmail.com นำงสำวนิโลบล บ้ำนใหม่ (แก้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 087-1639874 E-mail : brainy_kk@hotmail.com นำงสุวรรณำ ตังติพงศ์ตระกูล (หนูนำ) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 085-2665447 E-mail : Noona-Ploy@hotmail.com นำงสำวชฎำรมย์ สุทธิอภิวัฒน์ (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 090-1407917 E-mail : nun-bkk@hotmail.com นำงสำวจันทนำ สุขกุล (ส้ม) ตำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำง โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 081-7750307 E-mail : kangsomnaja@hotmail.com นำงสำววรำงคณำ คงคำ (หญิง) ตำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำงเขต โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม โทรศัพท์ 083-7164083 E-mail : tumarin@hotmail.co.th เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยหนองบัว-แก่งเสียน  โรงเรียนท่ำเพนียดกุญชร 1 นำยสิรภพ เพ็ชรเกตุ (บูลย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 081-7362965 E-mail : sirapob77@hotmail.com 2 นำงสมจิตร อินทรจร (จิตร) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 081-9862230 E-mail : somjitin@hotmail.com 3 นำงอรุณี สำมัคคีธรรม (ณี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 086-6632254 E-mail : arunee_nee2499@hotmail.com 4 นำงจรัสรัช สอนประสำร (เงำะ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 081-9420201 E-mail : jarasrach@hotmail.com 5 นำงสำววรนุช สมุทรศรี (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 081-0067844 E-mail : nud456@hotmailcoth 6 นำงสุวำรี ไกรบำรุง (โอ๋) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนท่ำพะเนียดกุญชร โทรศัพท์ 083-3164246 E-mail : suwaree_boss@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

55


56

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำยเสรี ฉำยะเจริญ (เส) ตำแหน่ง ผอ. โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-7565714 E-mail : serichaya@gmail.com นำยจรูญ ธนะฤกษ์ (ติม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-8573459 E-mail : tim_tim2501@hotmail.com นำงรุจำภำ หอมหวำน (แขก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-5266834 E-mail : Rujapa_h1@hotmail.com นำงสมศรี เหลืองสด (ศรี , แม้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-7054720 E-mail : somsre.meaw@gmail.com นำงรัชนี ดวงใจ (มุย้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 083-6074377 นำงรุ่งสุรีย์ ใบไม้ (อ๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 086-1634718 E-mail : Rungsureebai@hotmail.com นำงวิลำวรรณ กองเนียม (วิ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 084-7278368 E-mail : Ku_wilawan@hotmail.com นำงเรณู สกุลงำม (เป้ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 089-0296885 E-mail : Renu_sakulm@hotmail.co.th นำงสุนิสำ จำรุจำรีต (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-8576492 E-mail : sunisa_ja123@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำงกำญจนำ ตังสำยัณห์ (แต้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 085-0555619

11

นำยชำนำญ ตันติกำธน ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 083-6074377

12

นำงสุภญ ิ คุณสุวรรณ์ (ภิญ , ต้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-9956978 E-mail : Supines@hotmail.com นำงเพ็ญพักตร์ เจนจบวงษ์ (เพ็ญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-9411468 E-mail : Ku_Pen@hotmail.com นำยธนู มังกะโรทัย (นู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-7775991 E-mail : Kunu_mang@hotmail.co.th นำงประทิน ทิพย์โอสถ (ครูทิน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 089-8861322 E-mail : Kru_pratin@hotmail.com นำยณรงค์ชัย วัฒนชโนบล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 084-3173707

13

14

15

16

17

นำงวัฒนำ พวงแก้ว (วัฒ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 081-8800635

18

นำงขนิษฐำ ทองเปรำะ (ลูกปลำ) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 085-4292754 E-mail : Kanittha.Thongphoh@gmail.com นำงสำวปิยะวรรณ สงครำมรอด (เมย์) ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนพุเลียบ โทรศัพท์ 089-9990781 E-mail : Maybeatiza@hotmail.com

19

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

57


58

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 1

2

3

4

5

6

นำยยงยุทธ ไกรบำรุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 083-3163316 E-mail : Boss2206@hotmail.com นำงสุพัฒตรำ สวัสดิ์พำนิชย์ ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 087-1571112 E-mail : oymn1314@hotmail.com นำงธัญพร อุ่นทวีทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 081-8297404 E-mail : aoi249@gmail.com นำงณัฐจิรำพร มณัชณำพงษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 085-2947279 E-mail : oymn1314@hotmail.com นำงนัชชำ รอญยุทธ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 084-4519799 E-mail : MINTZUZA4959@hotmail.com นำงวำสนำ พุตติ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว โทรศัพท์ 089-8258357 E-mail : tanthanachai@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองปลวก 1 นำยสำมำรถ ก้ำนเหลือง (หนู) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปลวก โทรศัพท์ 08-2249-7181 E-mail : samart127534@gmailcom 2 นำงประทิน รำศรี (แต๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปลวก โทรศัพท์ 08-9532-0611 E-mail : pratinrasee@hotmail.com 3 นำงกฤติมำ พิมพ์กระจ่ำงพันธุ์ (แอน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองปลวก โทรศัพท์ 08-9167-6008 E-mail : ana_ana301@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

59


60

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน 1 นำยบำรุง ข่ำยคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-9188977 E-mail : khaikam7@gmailcom 2 นำงวันเพ็ญ ลิ่มปรังษี (เพ็ญ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 084-5702859 E-mail : wanpenlim@gmailcom 3 นำงอำรมย์ บุญเรืองรอด (อิ๊ด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-8307180 E-mail : aaromrom@hotmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2550

4

5

6

7

8

นำงวรลักษณ์ ฤทธิชัย (เพชร) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-2420984 E-mail : NR_hp1234@hotmail.com นำงสำวฉวีวรรณ บุญไทย (ส้ม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-0081364 E-mail : chaweewan1999@hotmail.com นำงกนกวรรณ ดีมี (หงษ์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 081-0847217 E-mail : nokwan683@gmailcom นำยประจวบ ธูปหอม (จวบ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 081-2990077 E-mail : Toophom_01@hotmail.com นำงสมพร ไชยโพธิ์กลำง (จิว๋ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-4110940 E-mail : jew2505@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

15

16

นำงสำวบุญรัตน์ ไคลมี (รัตน์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 085-1831515 E-mail : brat06@hotmail.com นำงวนิดำ ปำกโมกข์ (ดำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-9144124 E-mail :nobuta_power5@hotmail.com นำงโฉมเฉลำ ศรีสนำม (ต่อม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 081-0188181 E-mail : chomchalou282@gmailcom นำงปัจพร ชัยจีน (เอ๋) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 080-0759198 E-mail : Aey1806@hotmail.com นำงสำวจิตรตำ เปรียบสม (หน่อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 081-0641217 E-mail : Noinheag0125@hotmail.com นำงสำวกรรณิกำ ธูปหอม (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 087-0278898 E-mail : Pongphatrakron_k@hotmail.com นำงมะลิ บุญลือพันธ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 089-2570856 E-mail : manomun@hotmal.co.th นำงจันทร์เพ็ญ แคล้วภัยพำล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 081-7260722 E-mail : srijiraputh-za@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

17

นำงสำวอมรรัตน์ ชนะเลิศ (นก) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองสองตอน โทรศัพท์ 087-1634383 E-mail : amornrat_2527@hotmailcoth เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

61


62

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ 1

2

3

4

5

6

นำงศิริพร ชูทอง (แนน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 081-7057790 E-mail : nancysirip@hotmail.com นำงมำลี กำญจนคเชนทร์ (มำลี) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 081-5523387 E-mail : nantika.kan@gmail.com นำงสุรีย์ แต้มเรืองอิฐ (สุรยี ์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 081-7632662 E-mail : kkss8833379@hotmail.com นำงอุษณีย์ ศรีนวล (ป้อม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 081-1979569 E-mail : ausanee_pom@windowslive.com นำยคมสันต์ แต้มเรืองอิฐ (อ๊อด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 089-5223604 E-mail : kkss8833379@hotmail.com นำงขนิษฐำ แจ้งกระจ่ำง (ป้อม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนพุประดู่ โทรศัพท์ 084-3194517 E-mail : pom1603@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดท่ำนำตืน 1

2

3

4

5

6

7

8

นำยชัชชน ทองแย้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 085-2667001 E-mail : chatchoneco@gmail.com นำยอำพล จันทรอำพร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 081-9953208 E-mail : apnakorn_2009@hotmail.com นำยปรำโมช วงษ์พำนิช ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 083-7021522 E-mail : parmoth2500@hotmail.com นำยธงชัย จุลทรักษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 087-0488413 E-mail : thong1952@gmail.com นำยสมเวช สมุทรศรี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 087-1621688 E-mail : somvech@gmail.com นำยกำญจนะ ชูกำ้ น ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 089-9889578 E-mail : phaiphai2521@hotmail.com นำยยุติวชิ ญ์ คงวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 084-8932921 E-mail : yutiwith1@hotmail.com นำงสุนนั ทำ วิเศษสันติกุล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 086-1718284 E-mail : sunanta26@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

63


64

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงสมหวัง เครื่องประดิษฐ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 082-2487226 E-mail : somwhang32@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

10

11

นำงมุกดำ มงคล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 089-2603007 E-mail : mukdamongkol@gmail.com นำงวรำลักษณ์ ถำวรทัต ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 085-7032504 E-mail : taworntat@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

12

13

14

15

16

นำงณภำภัช ภุมภำรินทร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 089-5325280 E-mail : poompharin@gmail.com นำงจิรพร มำบุญ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 084-0187398 E-mail : kruji2554@gmail.com นำงสำวภิรดำ ทิพยดี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 084-8009833 E-mail : pirada009@gmail.com นำงสำวปำวรีย์ บุณยปรรณำนนท์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 090-4434812 E-mail : koyyyyyy@hotmail.com นำงสำวนันทวรรณ เอือเฟือ้ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดท่ำน้ำตืน้ โทรศัพท์ 087-1680955 E-mail : nantawan58@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม 1 ดร. เตือนใจ รักษำพงศ์ ( ซิ้ม ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ : 089-5508170 E-mail : jai_sim90@hotmail.com 2 นำงอำรีจิต อมะรักษ์ ( โมเม , เอ ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 086-2947758 E-mail : numjaidee2495@gmailcom 3 นำงฐิตินนั ท์ เหลืองสอำด ( แอ๊ด ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 086-8080941 E-mail : add7830@hotmail.com 4 นำงพิกุล มำลำทอง ( กุล ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 086-1642356 E-mail : pikul_mala@hotmailcoth 5 นำงสมำพร สร้อยทองศรี ( แต๊ก ) ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 087-1567755 E-mail : k_samapon@hotmail.com 6 นำงกรนันท์ จันทร์บุรี ( นิด ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 086-1619013 E-mail : Nidchautaburi@gmailcom 7 นำยอนุภำพ ยิมเชิง ( แอ้น ) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-3042548 E-mail : anupapyim@gmailcom 8 นำงสำววนำยศ ศรีโกเมนทร์ ( ยศ ) ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-0155091 E-mail : wanayot2501@hotmail.com 9 นำงสำวจุฑำมำศ เงินเหรียญ ( มดตะนอย ) ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-8802809 E-mail : namjimimod@gmailcom เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

65


66

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

นำงสำวชีวรัตน์ สุวรรณคำม ( รัตน์ ) ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 089-8921179 E-mail : chatwaree_cheewarat@hotmail.com นำยเจิมสิทธิ์ เข้มแข็ง ( หนุ่ม ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-9178405 E-mail : jermsit@hotmail.com Master Teacher คอมพิวเตอร์ ม.ต้น

12

13

14

นำยนริทธิ์ ไกรเทพ ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-3042548 E-mail : narit22@hotmailcoth นำยธนพัฒน์ เมฆเคลื่อน ( วัฒน์ ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-9285265 E-mail : wat_aa3@hotmail.com นำงสำวอุษำ อติชำติมณี ( ส้ม ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 085-3683355 E-mail : somusa55@gmailcom Master Teacher คณิต ประถม

15

16

นำงณัฐวิภำ จงใจภักดี ( นุช ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 089-2047237 E-mail : nattavipa_2524@hotmail.com นำงสำวนิตยำ พี่งประสพ ( แอ๋ว ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 087-1617096 E-mail : nittaya7069@gmailcom / nittaya7069@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

17

18

19

นำงสำวปิณฑิรำ เกียรติสำร ( กล้อม ) ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 081-8806751 E-mail : pindira5@hotmail.com นำงสำวจำรุณี เอกจิตร ( นก ) ตำแหน่ง : พนักงำนรำชกำร โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 084-5712849 E-mail : kanok@hotmail.com นำงสำวสำวพัชรวรรณ เจริญพร ( แพรว ) ตำแหน่ง : ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดศรีอุปลำรำม โทรศัพท์ 085-4834486 E-mail : parwpraw_39@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

67


68

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำ ขนำดเล็กด้ำนวิชำกำร

1

2

นำยวัฒนำ สุขเกษ ( วัฒน์ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 081-9423069 E-mail : wat2507@hotmail.com นำงสำรภี กันเรืองชัย (ต๋อง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 089-7903606 E-mail : sarapi20092009@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

นำยนพดล มงคล (ตุ้ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 080-0076816 E-mail : noppadol_12333@hotmail.com นำงมัทนำ มงคล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 081-1719016 E-mail : mattana_12333@hotmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2551

5

6

7

นำงปณีตำ ตะพังพินจิ กำร (ปุม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 081-7633097 E-mail : poom_taphang@hotmail.com นำงอวยพร ศักดิ์พรหม (นัท) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 081-7458756 E-mail : nutbaw@hotmail.com นำงเบญจวรรณ กลิ่นเกษร (แอน) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสมำคมนักเรียนเก่ำรำชินี โทรศัพท์ 086-1657564 E-mail : teacher_ _ann@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยลำดหญ้ำ  โรงเรียนบ้ำนจันอุย 1

2

3

4

5

6

7

8

นำยพีรฉัตร น้อยเคียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 081-9424062 E-mail : peen5@hotmail.com นำยวิชำติ โห้มำต ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 089-8188126 E-mail : vichart2500@hotmail.com นำงสมปอง คงสุคนธ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษโรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 089-2608160 E-mail: pong_pong1968@hotmail.com นำงเบ็ญจำ ทรัพย์เพิ่ม ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 081-7788937 E-mail : SupBenja@gmail.com นำงกษมำ ภำคภูมิ ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 081-7637904 E-mail : Add98P.P@hotmail.com นำงพรทิพย์ ใจกว้ำง ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 089-2596984 E-mail : pee_tip@hotmail.com นำงสุนนั ทำ กันภัย ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 085-2639930 E-mail : Sunanta_K.p@hotmail.com นำงสำวขวัญหทัย ปรำงทับทิม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 081-0113787

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

69


70

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำวพรณภำ พูนทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 089-0831230 E-mail : pornnapa1742521@gmail.com นำงปำรีณำ ภูกองไชย ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 080-6500263 E-mail : pareena_mamyo@hotmail.com นำงสำวนิตยำ เทียนชัย ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนจันอุย โทรศัพท์ 085-2953947 E-mail : nittaya_302521@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี 1

2

3

4

5

6

นำยไกรพจน์ บุญประเสริฐ ( ไกรทอง ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 089-2549760 E-mail : pojj2555@gmailcom นำงชูแสง คุ้มครอง ( แสง ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 081-5265890 E-mail : choosaeng@hotmail.com นำงสำวมุกดำ จงพัฒนะสินสุข (จวง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 081-0062565 E-mail : mukda5353@hotmail.com นำงเกษร นำนำผล ( เก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 087-1632006 E-mail : keson2503@hotmail.com นำงเรณู สำแดงฤทธิ์ ( นู ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 081-7591040 E-mail : ranu_sumdangrit@hotmail.com นำยสน อยูไ่ ทย ( เปี๊ยก / สน ) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนท่ำหวี โทรศัพท์ 086-1635061 E-mail : kru_son@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

71


72

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" 1. นำงบุษกร ห้ำสกุล (เจีย๊ บ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 081- 2991297 E-mail : bussakorn0208@hotmail.com 2. นำงสำวธีริศรำ วิเศษวงษำ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 082- 2487878 E-mail : tris8350@hotmail.com 3. นำงอำรี วำติ (อำรี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 086- 1750341 E-mail : areewa16@hotmail.com 4. นำงบุญครอง ไกรวำส (ไก่ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 085- 1939916 E-mail : bunklong@hotmail.com 5. นำงณัฎฐิมำ แคนสังข์ (ณัฎ) ตำแหน่ง คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 084-5186649 E-mail : natima27@hotmail.com 6. นำงอัญชลี บัตรสูงเนิน (เปิ้ล) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 083- 9329956 E-mail : anchalee0208@hotmail.com 7. นำงจำเนียน ชมสกุณี (เนียน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 081- 1916854 E-mail : jamnian2006@hotmail.com 8. นำงนวพรรณ มำชวญำนนท์ (แมว ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก "เพ็ญชำติอุปถัมภ์" โทรศัพท์ 081-0197069 E-mail : nawapan888@hotmail.com 9 นำงไปรยำ เย็นสรง (หญิง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก “เพ็ญชำติอุปถัมภ์” โทรศัพท์ 089-203-5726 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

73

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10.

นำงสำววรรณฑนำ ทองทอดทำน (ปู) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก “เพ็ญชำติอุปถัมภ์” โทรศัพท์ 090-784-9979

12.

นำงพูลศรี ชัยธรรม (บุ๋ม) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก “เพ็ญชำติอุปถัมภ์” โทรศัพท์ 089-035-2306

13.

นำยชยุตพล เพงเภำ (หนุย่ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำนำงหรอก “เพ็ญชำติอุปถัมภ์” โทรศัพท์ 089-836-4328

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


74

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) นำยวุฒิพร ใจสงบ 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 089-8360924 E-mail : wuti2513@hotmail.com 2 นำงพัชรี ดอกบัว (อึ่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 081-7050482 E-mail: patchareeben@hotmail.com 3 นำงจันทิรำ ศรีสรำภรณ์ (เหนำะ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 085-2623207 E-mail: juntira9824@hotmail.com 4 นำงอรุณ พรนิธสิ กุล (อรุณ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 081-7042268 E-mail: Pronnithi@hotmail.com 5 นำงธิดำ ทองเทียนชัย (ธิดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 089-9124520 E-mail : tida_24t@hotmail.com 6 นำงสุนษิ ำ ไทรสถิตธำร (ปุก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 089-8035992 E-mail : pook2500@hotmail.comcom 7 นำงพัชรี ชื่นอำรมณ์ (พัช) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 086-1662845 E-mail : patcha200105@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

8

นำงจันทร บุญวระ (ทร) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 090-8165441 E-mail: Bastron@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำววจี สมทบ (จี) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 081-9942842 E-mail: lovelee05@hotmail.com นำงสำวกำญจนำ บู๊ชัยฮะ (จี) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 081-7368496 E-mail: pui_wat2409@hotmail.co.th นำยอนุ นำคทองอินทร์ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองแก(สำมัคคีวิทยำ) โทรศัพท์ 087-1550213

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

75


76

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ"อุดมรำษฎร์วิทยำ" 1 นำยภูมิพัฒน์ ภำคภูมิ ( เล็ก ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วิทยำ” โทรศัพท์ 089-8369507 E-mail : pum_pat@hotmail.com 2 นำงสรินยำ นิลบุตร (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ : 081-5266322 E-mail : sarinya47@hotmail.com 3 นำงสำวอรชร เอีย่ มทิม (จิม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 081-2675184 E-mail : orachon0908@hotmail.com 4 นำงสำวพิมพ์ลักษณ์ ยิมแย้ม (พิมพ์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 081-5706041 E-mail : pimluk2498wan@hotmail.com 5 นำงสุจนิ ตนำ บุษกรจงกลกุล (กบ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 087-0866918 E-mail : sujin02@hotmail.com 6 นำงรัชกำนต์ แสงคำ (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วิทยำ” โทรศัพท์ 089-8962440 E-mail : aoi0610@hotmail.com 7 นำงมณฑิรำ ประเสริฐกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 086-1707215 E-mail : memejung-_-@hotmail.com 8 นำงสำวอธิชำ ใจบุญ (นง) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 085-4871442 E-mail : nng_2117@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

10

นำงสำวศศิวิมล ระภำเพศ (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 0852654837 E-mail : sasiwimol4456@hotmail.com นำงสำววีนำ วงษ์พำณิช (แก้ว) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดกำญจนบุรเี ก่ำ “อุดมรำษฏร์วทิ ยำ” โทรศัพท์ 081-1979609 E-mail : weena_k@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

77


78

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ"ลำดหญ้ำวิทยำ" 1 นำยประเสริฐ ประเสริฐผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 086-5039472 E-mail : Prasert_495@hotmail.co.th 2 นำยศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-2744170 E-mail : Mr.sitanasak@hotmail.com 3 นำงศุภศรี สุติยำภรณ์ (ศรี) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 085-2944419 4

นำงศิริทร เทศสำลี (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-4126898 E-mail : tuk0877695744@gmail.com Master Teacher ปฐมวัย

5

นำงชมภู นิยมทรัพย์ (ภู) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-7781326 E-mail : poo0817781326@gmail.com Master Teacher ปฐมวัย

6

นำงดวงใจ เหลืองสอำด (ดวง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-0059083

7

นำงพรรณี ศรีสมรักษ์ (แหม่ม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 086-1606909

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

นำงกตัญญ ธรรมเกือกูล (ญู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 086-8010676 E-mail : Kuekool.28@hotmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2553

9

10

นำงบุญชู เต็มตำนำน (ชู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-2542676 E-mail : Choo2542676@gmail.com นำงกอบกุล รสหวำน (อ๊อด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-2562625 E-mail : ood0892562625@gmail.com Master Teacher คณิต ประถม

11

12

นำงสำวสำยพิณ ยกกลิน่ (ปู) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 085-2969766 E-mail : S494102012@hotmail.com นำงมนต์ทิพย์ ศิรพ ิ ลชัย (ทิพย์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-9142576 Master Teacher แนะแนว

13

นำงสำยชล เพชรศรี (ชล) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 086-8006452

14

นำงสำวกัญชุลี สิรพ ิ ฤกษำ (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-9867932 E-mail : Anchulee_497@hotmai.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

79


80

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

15

นำงกิติพร โพธิ์ทอง (น้อง) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 087-1686652 E-mail : kru_marin@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

16

17

นำงรำริน นันทพำนิช (ริน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-7367688 E-mail : rarin2521@hotmail.com นำงบุษบง สุภรำช (บุษ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 082- 6527179 E-mail : budladya@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

18

นำงนิลอุบล ดำวเรือง (อ้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-2580093 Master Teacher วิทยำศำสตร์ ประถม

19

20

21

นำงสำวสุรำงค์ ส่งบุญ (อ้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-9952766 E-mail : surang_1199@hotmail.com นำงณัตฐำ น้อยเคียง (แอ๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-2947401 E-mail : Nutta.Noy@hotmail.com นำยกฤษกรณ์ วงศ์สทิ ธิพิศำล (เอก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 087-9261169 E-mail : Kingsolutionii@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

22

23

24

25

นำงจิตรลดำ ประชำนิยม (เกด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 086-5136151 E-mail : kikty_kad@hotmail.com นำยพิษณุ กองเสน (ณุ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-9857565 E-mail : Nu_pinanu@hotmail.com นำงสำวฉวีวรรณ เทียมสีฟ้ำ ตำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 089-8373123 E-mail oud.oud@windowslive.com นำยวิเชษฐ์ หงษ์พงษ์ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” โทรศัพท์ 081-1985198

 โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 3 1 นำยปรีชำ ทิพพำบุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 3 โทรศัพท์ 081-8800782 e-mail : preechaboon@hotmail.com 2 นำงสุนนั ทนำ พลอำมำตย์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอำทรสังขะวัฒนะ 3 โทรศัพท์ 085-2943025 e-mail : sunantana09@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

81


82

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยวังด้ง-ช่องสะเดำ  โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) 1 นำยกณวรรธน์ แก่นแก้ว (โอ๊ต) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) โทรศัพท์ 080-0370009 E-mail : kana_cu@hotmail.com 2 นำงพจมำน นำคจีน (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) โทรศัพท์ 083-310-8186 E-mail : krupojaman@hotmail.com 3 นำงสุพัตรำ นรดี (อู๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) โทรศัพท์ 086-563-1716 E-mail : supattra_aud@hotmail.com  โรงเรียนบ้ำนช่องกระทิง 1 นำงจณิสตำ เสมอตระกูล ผอ. โรงเรียนบ้ำนช่องกระทิง โทรศัพท์ 080-1211002 E-mail : pim2261@hotmail.com 2 นำงเตือนจิต มำลยพันธุ์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนช่องกระทิง โทรศัพท์ 08-18580760 E-mail : koty.2506@hotmail.com 3 นำงสำวศุทธินี ระภำเพศ (ตุ๋ย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนช่องกระทิง โทรศัพท์ 089-2541665 E-mail : SUITHINI2512@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตอุปถัมภ์) 1 นำยณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 089-2159425 E-mail : narongrit2504@hotmail.com 2 นำงสำยฝน จันทร์ป้อง (ฝน) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 086-0659021 E-mail : saifon_janpong_2512@hotmail.com 3 นำงพัฒนี อ่อนศรี (เจน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 089-6159129 E-mail : jane1212@livecom 4 นำงศรีประไพร คุ้มศัตรำ (ไพร) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 087-4950820 E-mail : tuch_bb@hotmail.com 5 นำงเอี่ยมจิตร พำทีเพรำะ (เอี่ยม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 083-3148309 E-mail : aiumchit@gmailcom 6 นำงวงเดือน สิทธิจันทร์ (เตี้ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 089-5380560 E-mail : duan1921@hotmaicom 7 นำงสำวสิรภิ ำ กล่อมแสง (ก้อย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 087-1079959 E-mail : siri_pa@hotmailcoth 8 นำงพวงทิพย์ เด่นดวงใจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 089-9101779 E-mail : puangthipden@hotmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2552

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

83


84

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

นำยนคร ตระกูลคล้ำยสุข (ตี)๋ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 080-1101822 E-mail : nakorn_tkks@hotmail.com นำงพจมำลย์ มิ่งสงฆ์ (กบ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 081-3780257 E-mail : kob_torrung@hotmail.com นำงสะอำด หำแก้ว (น้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 0892575033 E-mail : kru_saard@hotmail.com นำยสุวัฒน์ กฤษดี (โปร) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 087-0703900 E-mail : o-po2554@hotmail.com นำยฏฤณภพ ผูแ้ สนสอำด (ตริน) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 087-1602515 E-mail : trin2519@hotmail.com นำงพรรณพิมล แก้วเขียว (ปุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 087-1558331 E-mail : krupook01@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

15

นำงสำวภำวดี สร้อยกุดเรือ (อ้อ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนช่องสะเดำ(กฟผ.อุปถัมภ์) โทรศัพท์ 081-0080704 E-mail : pawadee_orae@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ 1

นำยสุรยิ ันต์ เชำว์วัฒนำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทับศิลำ โทรศัพท์ 081-7455176

2

นำยบุญเชิด สิทธิสม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ โทรศัพท์ 081-9413386

3

นำงสำวกุลวดี เชำว์วัฒนำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ โทรศัพท์ 087-1644995 E-mail : namwann_16@hotmail.com นำยสอำด ดัดวัด ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ โทรศัพท์. 090-7932937

4

5

นำยมำโนชญ์ เหลืองเอี่ยม ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้ำนทับศิลำ โทรศัพท์ : 081-0179874 E-mail : eraththe@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

85


86

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม 1

2

3

4

5

6

7

8

นำยสำนนท์ ทรัพย์เพิ่ม ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 087-1558315 E-mail : sanon1029@gmail.com นำงสุจิตรำ พันธุ์รัตน์ (แป็ด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 086-1133506 E-mail : Sujita@hotmail.com นำงประภำภรณ์ สุขเกษม (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 087-1621055 E-mail : Took45@hotmail.com นำงฉันทนำ เฉลิมธนะกิจโกศล (อิว๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุม่ โทรศัพท์ 087-1708205 E-mail : chantana_0871708205@hotmail.com นำยธีระ ธนะฤกษ์ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 087-1647895 E-mail : eraththe@hotmail.com นำงจินตนำ ธนะฤกษ์ (ต้อม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 081-9862425 E-mail : chintanathe@hotmail.com นำงประยุทธ นำคสกุล (ยุทธ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 087-1716200 E-mail : Prayut-yut@windowalive.com นำงอุบล แก้วแสงทอง (ตุย้ ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ : 081-0193215 E-mail : Kruaubon@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

นำงภำณุมำศ ชูวงษ์ (มำศ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุม่ โทรศัพท์ 081-1905251 E-mail : Changpachr@hotmail.com นำงทองพูน สร้อยดอกจิก (คูณ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุม่ โทรศัพท์ 089-2398669 E-mail : Soydokjik@gmail.com นำงสำวสุมณฑำ อินตรำ (แอน) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุม่ โทรศัพท์ 090-4320737 E-mail : mamasung@gmail.com นำงปฤษณำ ประพันธ์พจน์ (อ่ำง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 084-5420946 E-mail : ไปช่วยรำชกำรที่จังหวัดรำชบุรี นำงสำวขนิษฐำ คำเวียงจันทร์ (แอม) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนท่ำทุ่ม โทรศัพท์ 087-0686754 E-mail : khanittha_2931@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

87


88

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง 1

2

3

4

นำยพนม ธีระคำนนท์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง โทรศัพท์. 08-1705-8423 E-mail : tu3710200013431@hotmail.com นำงภัทรวรรณ คำเอี่ยม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง โทรศัพท์. 08-9524-6390 นำยโชดก ฤทธิรุดเร่งพล ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง โทรศัพท์. 08-6167-3449 E-mail : CHODOK1499@hotmail.com นำงขวัญยืน ฤทธิรุดเร่งพล ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง โทรศัพท์. 08-6521-4951 E-mail : kwunyurn@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม

5

นำยภำนุวัฒน์ บุดดำลี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนท่ำโป่ง โทรศัพท์. 08-5297-5419 E-mail : panuwat1024@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว 1

2

3

4

5

นำงดวงสมร บำตรโพธิ์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 085 - 2170229 E-mail : daungtum@hotmail.com นำยสมพร เปียสนิท ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 086 - 1584596 E-mail : somphorn52@hotmail.co.th นำงอรุณี เสริมใหม่ ตำแหน่งครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 089 - 0233400 E-mail : Arunee@hotmail.com นำงอุไรวรรณ วิบูลกิจ ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 081 - 0991260 E-mail : rideroon@gmail.com นำงพรพรรณ ปสังคำนนท์ ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 081 - 7369973 E-mail : Pasangkanon-oow@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

89


90

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง 1

2

นำยสิทธิพล ปำนกลำง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 086-61663358 E-mail : sitthiphon07@hotmail.com นำงละมัย ปำนกลำง (มอน) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 081-9418537 E-mail : Lamai8537@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

3

4

5

6

7

8

นำงอรรวรรณ์ เยสูงเนิน (ตุ๋ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 084-6344486 E-mail : aurawan58@hotmail.com นำงอัจฉรำ นำคสกุล (อัจ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 086-1630066 E-mail : aujjj@hotmail.com นำงวรรณรวี สุขสำรำญ (จี๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 089-9154479 E-mail : wanravee@hotmail.com นำงสุนนั ทำ หวำนชะเอม (นัน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 087-1527997 E-mail : sununta87@hotmail.com นำงนิตยำ บุษปฤกษ์ (นิต) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 081-1964696 E-mail : all_ri9ht@hotmailcoth นำงภัทรมล นุ่มดี (ติ่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 081-2935303 E-mail : phattaramol@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงพิสมัย ตุติ (ขิง) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนวังด้ง โทรศัพท์ 084-1029344 E-mail : pitsamai_net@hotmail.com

 โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน 1 ดร.นิลุบล คงเกตุ ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 081-9440268 E-mail : nbkk03@hotmail.com 2 นำงอรภัณร์ ตันเรืองศรี (อ้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 087-1542676 3

4

5

6

7

นำงสำวศิริศรี แผ้วพรำยงำม (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 090-4655154 E-mail : sirisee@hotmail.com นำงพิศมัย พรหมสิทธิ์ (ตุ่น) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 081-9813955 นำยสหชัย บัวชุม (คิม) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 084-3649310 E-mail : sahachaibouchum@hotmail.com นำงสำวนิตยำ บุญส่ง (เตีย้ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนหนองสำมพรำน โทรศัพท์ 084-9329425 E-mail : nittayaboonsong@hotmail.com นำงสำวดวงพร นิลนำเพชร (แหม่ม) ตำแหน่ง ครูธุรกำรโรงเรียน (บ้ำนพุเลียบ / บ้ำนหนองสำมพรำน) โทรศัพท์ 084-5256481

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

91


92

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองหอย 1 นำยอุทัย สวัสดิ์พำนิชย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 081-7057030 E-mail : thaisawat@hotmail.com 2 นำงอำนวย หินชีระนันท์ (นวย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 086-1659699 E-mail : amnuay369@gmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

3

4

5

5

6

นำงนฤมล บัวหลวงงำม (เกียรติ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 087-1525675 E-mail : narumol777@gmail.com นำงปำนพิศน์ คำจุน ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 090-8165430 นำงอริษำ หินชีระนันท์ (แมว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 089-2580674 E-mail : jarasrach@hotmail.com นำงสำวนัทวัน ทองคำ (ปลำ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองหอย โทรศัพท์ 080-2707619 E-mail : nutthawan0710@hotmail.com นำงสำวกนกกำญจน์ วิเศษสุรสิทธิ์ (บี) ตำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหอย / บ้ำนวังด้ง / บ้ำนท่ำมะนำว โทรศัพท์ 089-9120724 E-mail : kan_vise@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดเขำน้อย 1

2

3

4

5

6

7

นำยมนตรี พันธุ์รัตน์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ 085-2987877 e-mail : montee_2500@hotmail.com นำงจินตนำ พัฒนมำศ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ 087-1629535 e-mail : jpm_2501@hotmail.com นำงอัมพร สระสีแสง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ 086-1772926 e-mail : tudtu456@hotmail.com นำงสุจณำ บำนเย็น ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 087-1550078 e-mail : tuckza992011@hotmail.com นำยวสันต์ บำนเย็น ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 081-8581490 e-mail : wasankan01@hotmail.com นำงผ่องจิตร์ สำรสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ 086-1634495 e-mail : pongjit2503@hotmail.com นำงกฤษดำ ธรรมรังษี ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 085-2648145 e-mail : Nari_jun007@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

8

นำงสำวสุชัญญำ พยัคเพศ ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 081-0079845

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

93


94

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำวกรกมล ธนะฤกษ์ ตำแหน่ง : ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 086-1691781 e-mail : nongpavit@hotmail.com นำงเบญจวรรณ สำวแสง ตำแหน่ง : ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 082-2484919 e-mail : numam_tonkhow@hotmail.com นำยยุทธภูมิ พันชุดตรำ ตำแหน่ง : ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดเขำน้อย โทรศัพท์ : 089-2579567 e-mail : Aek_kaonoi@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยเกำะสำโรง  โรงเรียนบ้ำนแก่งหลวง 1

2

3

4

นำยสมบัติ เรืองสิทธิชัย ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 081-1705128 /081-8589814 E-mail : kangluang1@hotmail.com นำงศิริ พิณพำทย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์ 089-9197273 E-mail : backaic@hotmail.com นำงสุพิศ ชัยเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์ 089-2572561 E-mail : backaic@hotmail.com นำงสุภำพ เชำวสกู ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 086-1669409 E-mail : chavasaku@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

5

6

7

นำงสำวสมเกียรติ จงสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์ 081-9415644 E-mail : backaic@hotmail.com นำงสุพรรณี สดใส ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 087-0316369 E-mail : backaic@hotmail.com นำงสมบูรณ์ ดำวเจริญพร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 089-2493255 E-mail : backaic@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

95


96

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

นำงมยุรี ดวงจิตต์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 085-2632381 E-mail : may2498@gmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2554

9

10

11

นำยปัญญำ เชำวสกู ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 089-9153483 E-mail : chavasaku@hotmail.com นำงสำวภัณฑิลำ วรรณำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 089-2134157 E-mail : backaic@hotmail.com นำงสำวปัทมพรรณ ปรกแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์. 089-2581989 E-mail : kanjanh@hotmail.com // olisa2006@gmail.com Master Teacher แนะแนว

12

13

นำยณรงค์ ชื่นอำรมณ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์ 081-1940619 E-mail : narong0619@hotmail.com นำงศิริลักษณ์ กันตำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียน บ้ำนแก่งหลวง โทรศัพท์ 084-7159113 E-mail : siriluk-n@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 โรงเรียนบ้ำนเขำตก"ไตรเดชวิทยำ" นำงมลิวัลย์ ลักษณำวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 081-7637538 E-mail : maliwan_2500@hotmail.co.th นำงอรพินท์ ธนวัฒน์วไิ ล ( อร ) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 087-1612264 E-mail : ooraphin2500@gmail.com นำงสุคนธ์ทิพย์ วรรณพนม ( เปิ้ล ) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 082-2402772 E-mail : Sukontip2506@gmail.com นำงปฐมพร สว่ำงกำญจน์ ( อี๊ด ) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 089-5468398 E-mail : kittipurn2540@hotmail.com นำงสุรีย์พร นำทับทิมทอง ( แอร์ ) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 081-1997754 E-mail : onair_54@hotmail.com นำงยุวดี เรืองสิทธิชัย ( แฟ๊บ ) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 089-5097450 E-mail : yuwadee2502@gmail.com นำงวดี พงษ์สมบูรณ์ ( ต๋อ ) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 089-2563476 E-mail : rawadee161202@gmail.com นำงณัฐณิชำ ฤทธิ์รุ่ง ( ดำว ) ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 090-4368300 E-mail : nutnicha2517@gmail.com นำงสำวสุจิตรำ แสงทอง ( ตั๊ก ) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเขำตก(ไตรเดชวิทยำ) โทรศัพท์ 089-0677714 E-mail : tuckatan_kmit@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

97


98

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนเขำปูน 1

2

3

นำยพิทยำ จำรุจินดำ (นก) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 081-8578582 นำงจงรัก นุ่นคง (จง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 089-2110347 E-mail : chongruk001@hotmail.com นำงอรัญญำ กำเนิดศิริ (จีด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 081-2991297

4

นำยธัญญำวัลย์ ดวงแข (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 086-1638908

5

นำงอัมพร ศิลป์ประกอบ (พร) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 089-6681698 E-mail : am_1106@hotmail.com นำงรุ่งฤทัย พรหมพินิจ (ตุม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 089-3794309 E-mail : rung_2506@hotmail.com นำงสุวรรณำ เจิมจรุง (แหม่ม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 081-0080795 E-mail : suwannamam@hotmail.com นำงสะอำด ดำบแก้ว (อำด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนเขำปูน โทรศัพท์ 086-1676070

6

7

8

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช 1 ว่ำที่ร้อยตรี เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 086-6246167 E-mail:tsj2502@gmail.com 2 นำงกัลยำ ดำบแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 081-9427123 E-mail: kanlaya46@gmail.com 3 นำงสำวปิยะนำถ ใจสมบูรณ์ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 0895485011 E-mail: piyanat_aew@hotmail.com 4 นำยวิษุวัต ศรีเหรำ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 0898049969 5

6

7

นำงเพ็ญศรี บุญสืบ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 083-9788690 E-mail: pensri48@hotmail.com นำยเอกพงษ์ ใจชำญสุขกิจ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 0806007184 E-mail: teacher458@gmail.com นำงสำวจำนงค์ อรภักดี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 081-9956959 E-mail: ning9122519@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

8

นำงสำวปรำณี สุขภำพ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 089-2202794 E-mail: nongaoom_sin@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

99


100

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงสำวโนรี เชยล้อมขำ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 081-9167096 E-mail: noree1973@hotmail.com นำงเรณู เทพเทียมทัศน์ ตำแหน่ง ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 089-5478304 E-mail: renuthep@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์ /วิทยำศำสตร์ ประถม

11

12

13

นำยวศิลป์ แคนเสำร์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 081-1130785 E-mail: wasin8772@hotmail.com นำยธีรเศรษฐ์ ดวงแข ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 083-3086749 E-mail: one_1@hotmail.com นำงสำววันเฉลิม คนตรง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 0861642135

14

นำงปุณยนุช กำญจนีย์ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 085-2941364

15

นำงวันวิสำ ดำบแก้ว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 084-4142875

16

นำงวำสนำ อิ่มประไพ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนวังลำน/บ้ำนทุ่งนำครำช โทรศัพท์ 089-8801134 E-mail: save_same@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู 1 นำยวิชติ บุญสวัสดิ์ ( ตุ้ม ) ตำแน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู โทรศัพท์ 081-9448809 E-MAIL : WICHIT52@GMAIL.COM 2 นำงศิริลำภ โรจนำธิโมกข์ ( ต้อย ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู โทรศัพท์ 085-2924675 E-MAIL : SIRILAP@WINDOWSLIVECOM 3 นำงอำภรณ์ จันทร์เพ็ญแข ( ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู โทรศัพท์ 086-1640742 E-MAIL : APORN2500@GMAIL.COM 4 นำงขนิษฐำ ปูชณียพันธ์ ( นิษ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู โทรศัพท์ 087-9821589 E-MAIL : NITTA.51@HOTMAIL.COM 5 นำงสำวพิมลรัชต์ กำเนิด ( กิ๊บ ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนวังปลำหมู โทรศัพท์ 087-0090596 E-MAIL : KIB_KUMNERD@HOTMAIL.COM

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

101


102

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนวังลำน 1

2

3

นำยสมเดช ช้ำงงำ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-5269487 E-mail: mrsomdesh@hotmail.co.th นำงสุวิมล เหลืองทอง ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-9422197 นำงเบญจำ สนธยำนำวิน ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-7924313 E-mail: ben.170@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

4

นำงสำวศรีรัตน์ สุขประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-9423767

5

นำงเพ็ญอร สุขเกษ ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 089-8367603

6

นำงอุไร บุญรอด ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 089-2562969

7

นำยจักรกฤช ธิบดี ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 087-1536571

8

นำงสำวสุนัน เทียมเมฆำ ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-0056264

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงสำวสมศรี ศรีชำติ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 087-0992612

10

นำงจันทนำ สกุลวัฒนะ ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 089-0716950 E-mail: chan_tuktik@hotmail.com นำงจำรุวรรณ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-8803368

11

Master Teacher แนะแนว

12

13

นำงสำวประพำพร ยศวิชัย ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 089-9125382 E-mail: prapaporn005@gmail.com นำงสุรีย์พร ทับทิม ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 086-1685219

14

นำงวัฒนำ บุญสมบัติ ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 081-8577585

15

นำยเยียน บุญรอด ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 089-2562969

16

นำยยงยุทธ บัวขม ตำแหน่ง ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 087-0146461

17

นำงสำวศุภิสรำ จันติ๊บ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนวังลำน โทรศัพท์ 080-6545723 E-mail: supisara2829@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

103


104

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดถำมังกรทอง 1 นำงสำวเพ็ญพิมล บุญรักษำทรัพย์ (ต๊ะ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 081-9133803 E-mail : Wimonpan99@gmail.com 2 นำงศิรดำกำน บุญสังข์ (แบน) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 086-1770553 E-mail : Wasana-6987@hotmail.com 3 นำงสำววิไลวรรณ ชำวงษ์ (วิ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 083-5656050 E-mail : wil.1616@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

4

5

นำงปิยนันท์ จุนทกำร (ก็อต) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 087-9044615 E-mail : Piyanan 3005@hotmail.com นำงนงลักษณ์ กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 081-0118950 E-mail : nonglukki@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ม.ต้น

6

7

8

นำยสมเดช กลิน่ หอม ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 089-2072421 E-mail : somdacd@hotmail.com นำงสำววสนำ สำรำญกลำง (แจ๊ค) ตำแหน่ง ครูจ้ำงสอน โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 082-2527261 E-mail : kanchana1003@hotmail.co.th นำงชื่นใจ เปรมปรีดิ์ (ปุ้ย) ตำแหน่ง ครูจ้ำงสอน โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง โทรศัพท์ 085-2938479 E-mail : puy-5045@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม 1 นำยนิวตั ิ วัฒนะแย้ม (ต๋อย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 081-2992308 E-mail : niwatwatthanayam@hotmail.com 2 นำงธีติมำ จ่ำเมือง (ติง้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 089-0454256 E-mail : teetima7@Gmail.com 3 นำยสำมำรถ กฤษณะสังข์ (มำรถ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 089-2547884 E-mail : samart_krit@hotmail.com 4 นำงสุทิศำ กฤษณะสังข์ (เจีย๊ บ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 089-5472648 5

6

นำงพรทิพย์ ล้วนอุดมศิริ (ต้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 086-1714925 E-mail : mecom2@hotmail.co.th นำงวิภำวี ปรีชำ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 089-9877277 E-mail : wiphaweepreechar@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

7

นำงสิริพันธ์ โพธิ์ทอง ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนำรำม โทรศัพท์ 089-8362916 E-mail : wiphaweepreechar@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

105


106

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยวังเย็น  โรงเรียนบ้ำนดงยำง 1

2

นำงศิรินพร พรศรีสกุล (เอี๊ยด) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงยำง โทรศัพท์ 089-9189027 E-mail : sirinp_sirinp@hotmail.com นำงฉวีวรรณ ธรรมบำรุง (แหว๋ว) Sirinsirinporn@gmailcom ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนดงยำง โทรศัพท์ 086-1614482 E-mail: Van2193@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

นำงสำวณัฐนิช ศรีลำคำ (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนดงยำง โทรศัพท์ 081-9180434 E-mail: nuneekiku@windowslivecom นำงสำวนิลวรรณ เกษมโศธน์ (หน่อย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงยำง โทรศัพท์ 081-9012416 E-mail: ninwan1426@hotmailcoth

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ 1

2

3

4

นำงจันทรำ เกตุจนั ทร์ (น้อย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ โทรศัพท์ 089-5489846 E-mail : chank2512@hotmail.com นำยวิชำญ อินทกูล (ชำญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ โทรศัพท์ 081-7959417 E-mail : wichan_nakan@hotmail.com นำยสมปอง จงสวัสดิ์ (ปอง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ โทรศัพท์ 087-1564018 E-mail : pong_nakan@hotmail.com นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ (นก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนนำกำญจน์ โทรศัพท์ 090-1393685 E-mail : nokben1@gmailcom Master Teacher ภำษำไทย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

107


108

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน 1 นำยประเสริฐ หนูรุ่น (โอ๋) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 081-9434550 E-mail : prasert9308@hotmail.com 2 นำงอำรมย์ เหลืองแดง (เต้ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 084-0760771 E-mail : kruarom_ld@hotmail.com 3 นำยสมบัติ เหลืองแดง (ปอย) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 081-8990562 E-mail : sombat_ld@ hotmailcoth 4 นำงสำวบุญเตือน ไก่นิล (เตือน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 086-1701177 E-mail : buntana16@gmailcom 5 นำงสำวกัญญำ มัน่ คง (กัญ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์801-7055532 E-mail : monkong15@gmailcom 6 นำงวำสนำ เอี่ยมจริง (นำย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 0843738139 E-mail : Wassananine@ hotmailcoth 7 นำงวรำภรณ์ ปุญประวัติ (หนิง) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน โทรศัพท์ 089-5209176 E-mail : Wp2510@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนวังเย็น 1

2

3

4

นำยเตรียม กัดสระ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังเย็น โทรศัพท์ 087-1608067 E-mail : triam2@gmail.com นำยองค์กำร สิรชิ ุมแสง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนวังเย็น โทรศัพท์ 081-9866414 E-mail : kruongkan@hotmail.com นำยวีรชำติ พ้นภัย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนวังเย็น โทรศัพท์ 081-5265650 E-mail : doctorchant@yahoo.com นำยยืนยง นินำยชอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนวังเย็น โทรศัพท์ 086-1654048 E-mail : ninaichob@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

5

นำงสำวมำลัย ศรีวงศ์รัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนวังเย็น โทรศัพท์ 081-7789261

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

109


110

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง 1 นำยนพภัทร์ สุดเขต ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง โทรศัพท์ 084-9385661 E-mail : Noppapat@hotmailcom 2 นำงรัชนี ศรีวงศ์รัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง โทรศัพท์ 081-1954508 E-mail : Nid_champ@hotmail.com 3 นำงสุมำลี ลอยลม ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง โทรศัพท์ 081-5265112 E-mail : sumalee_noi2516@hotmail.com 4 นำงพรศิริ มีจนั่ เพ็ชร ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง โทรศัพท์ 085-5148829 E-mail : Areewong1@hotmail.com 5 นำงสุนยี ์ อมำตยกุล ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงพง โทรศัพท์ 085-2630110 E-mail : sunee_klinchon@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนลุ่มโป่งเสียว 1

2

นำงยุกฟ้ำ พวงธรรม (ยุกฟ้ำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนลุม่ โป่งเสีย้ ว โทรศัพท์ 089-2087585 E-mail : yukfa2009@hotmail.com นำงบุษชฎำ มงคลทิพย์ (บุษ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว โทรศัพท์ 080-6520972 E-mail : budzuza@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

3

4

5

นำงสำวอรสำ วิชำธร (สำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว โทรศัพท์ 082-7197622 E-mail : sa_takom@hotmail.com นำงสำวณัฐณิช ศรีลำคำ (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว โทรศัพท์ 081-9180434 E-mail : nuneekiku@windowslive.com นำงสำวอุมำลัย ทรัพย์จรัสแสง (โม่ย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนลุม่ โป่งเสีย้ ว โทรศัพท์ 087-5084495 E-mail : umalai_nana@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

111


112

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยบ้ำนเก่ำ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนประตูดำ่ น 1 นำยมนตรี บ่อสิน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตชด.บ้ำนประตูดำ่ น โทรศัพท์ 084-5701841 2

3

4

5

นำยกิตติ จันทวร ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนตชด.บ้ำนประตูด่ำน โทรศัพท์ 081-8891474 E-mail:kitti.jan@hotmail.com นำงสุภำพรรณ นววิธพ ิ งศ์ ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนตชด.บ้ำนประตูด่ำน โทรศัพท์ 086-0506058 E-mail: ok53@hotmail.com นำงทิพวรรณ ศรท้วม ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนตชด.บ้ำนประตูด่ำน โทรศัพท์ 089-0505794 E-mail:sand-1@hotmail.com นำงสำวสุพัตรำ ขันทอง ตำแหน่ง : ครูผูชว่ ย โรงเรียนตชด.บ้ำนประตูด่ำน โทรศัพท์ 086-1905977 E-mail: ploy_ryodai@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม นำยณัฐนันท์ กลั่นบุศย์ 1 ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 089-8844981 E-mail: nuttanan_55@hotmail.com นำงงำมตำ มุมธุรี 2 ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 083-3150864 E-mail: ngamta_2555@hotmail.com นำงสำววัชรียำ ศรีวลีรัตน์ 3 ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 081-1955422 E-mail: watchareeya@hotmail.com นำงจีรนันท์ นงนุช 4 ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 084-9116380 E-mail: jnun2553@hotmail.com นำงสำวปทิตตำ อ่ำเจริญ 5 ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 082-2403282 087-1705486 E-mail: momo1214@hotmailcoth นำงสำววิมลพรรณ ษัฏเสน 6 ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 085-2914965 E-mail: wim_shatsena@hotmail.com นำยเสกสรรค์ เพ็ชรรักษำ 7 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 080-7712776 E-mail: sekasa01@gmailcom นำงสุฑำทิพย์ มณีรัตนเลิศวำนิช 8 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 081-7047155 E-mail: sutatip_su2555@hotmail.com นำงสุณิสำ หมื่นปรำบ 9 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนตะเคียนงำม โทรศัพท์ 081-7743743 E-mail: aomam21@hotmail.com นำยอำนนท์ ทิพย์เอม 10 ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โทรศัพท์ 084-5273275 E-mail: Liverpool_tip@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

113


114

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ 1

2

3

4

5

6

7

นำยมณฑล พลำยมี ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์. 087-1684487 นำยประดิษฐ์ มุสกิ ะ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์. 086-1668252 E-mail :pradit_mu@hotmail.com นำงนำเพชร มุสกิ ะ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 086-5494405 E-mail :numpet_mu@hotmail.com นำยสำธิต รัตนสำรี ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 081-9950300 E-mail : daengjad25022504@hotmail.co.th นำงศิริวรรณ รัตนสำรี ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 081-3783169 นำยสุชำติ ใจตรง ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 082-1112219 E-mail : SUKAMON555@gmail.com นำงมลทิพย์ ใจตรง ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 081-7229861 E-mail : montip00@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม / วิทยำศำสตร์ ประถม

8

นำงสำวอุษำ อ่อนศรี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 084-4886962 E-mail : naughty.poo@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำวกฤติยำณี ลำทะแย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 085-5507872 E-mail : j_l_l@windowslive.com นำงสำวกำญจนำ เหลืองเอี่ยม ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งศำลำ โทรศัพท์ 087-1510945 E-mail : Kk_Ka_kajana@hotmail.com นำงสำววรพร คำไทรแก้ว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โทรศัพท์ 082-2988786 E-mail : voropon@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

115


116

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนห้วยนำขำว 1. นำยโชค เอียดช่วย (โชค) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-5261239 , 081-8563386 E-mail : chok_9@yahoo.com 2. นำยอำนนท์ เกียรติสำร (เป้) ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 086-2222382 E-mail : arnont69@gmail.com 3. นำยธวัชชัย คำประเสริฐ (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-9817432 E-mail : Tawatchai_pasart@hotmail.co.th 4. นำยสมหมำย ทองเมือง (หมำย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-0075403 E-mail : sommai-tong@hotmail.com 5. นำงฐิตญ ิ ำ สำลีผล (สน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 088-5429949 E-mail : i-tim-sak@hotmail.com 6. นำงสำวสุขสมำน คำดี (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-9467223 E-mail : suksaman11@hotmail.com 7. นำงนฏกร สงวนพันธ์ (เยี่ยม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-5511573 E-mail : kruyeam@hotmail.com 8. นำยพุทธำคม จันทรวิจติ ร (ติ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 082-2443626 E-mail : puttakom@yahoo.co.th 9. นำงชนำพรรณ มำประดิษฐ์ (อร) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-5504474 E-mail : chanapunpd@hotmail.co.th เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10.

11.

12.

นำงภคพร ซุ่นทรัพย์ (แตน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 085-2178892 E-mail : tantanhok@hotmail.com นำงจำลอง จัน่ จินดำ (ลอง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-9158496 E-mail : chamlong13@gmail.com นำงมลฤดี บริเอก (ฝน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-8289827 E-mail : kufon14@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม

13.

14.

15.

16.

นำงวัลลียำ คำพล (น้ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-8055376 E-mail : Saynamnam@gmail.com นำงวนิดำ ก้อนอินทร์ (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 085-4292485 E-mail : Wanida Konin@hotmail.com นำงปิยพร ขำมำลัย (พร) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-1952155 E-mail : Piyaporn_s@hotmail.co.th นำงจันจิรำ เจตบุตร (ไก่) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-9864809 E-mail : kaimashi_1@hotmail.com Master Teacher คณิต ม.ต้น

17.

นำงสำวชลธิดำ ขำนิล (น้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 089-0702551 E-mail : nco1323@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

117


118

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

นำงอรุณโรจน์ จูประเสริฐ (เจน) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 086-0185490 E-mail : arunrod_pink@hotmail.com นำงสมำพร รักอำชำ (พร) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 083-3129361 E-mail : SAMA_7050@hotmail.com นำงสำววรรณน์ลยี ์ พวงแก้ว (น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-8567937 E-mail : wallee_p@hotmail.com นำยสำอำง ทองโสภำ (โอม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 086-1066159 E-mail : somaung_sopa@hotmail.com นำงสำวยุพำ ทองมำ (ยุ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 090-1401704 , 080-0257599 E-mail : dontrethai@hotmail.com นำงสำวธนพร กำญจโนทัย (ปู) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-7940897 E-mail : p_poo1234@hotmail.com นำงสำวขนิษฐำ สอำดเอีย่ ม (เร) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 080-6565371 E-mail : Lady_khanitta@hotmail.com นำงสำยรุ้ง กองแก้ว (รุง้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 087-1656596 E-mail : Rainbow_rung79@hotmail.com นำงสำวเกษรำพร แจ่มแจ้ง (เกด) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-1907020 E-mail : lukket_ku@hotmail.com นำยวรวุฒิ เผือกผล (ป๊อป) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำขำว โทรศัพท์ 081-9955947 E-mail : year-one@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 1

2

3

4

5

ดร. ศศกร ไชยคำหำญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 087-9086651 E-mail : patpong_school@hotmail.com นำยบำรุง ติเยำว์ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 081-9427056 E-mail : patpong_school@hotmail.com นำยเชำวกิจ เพ่งรุง่ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 086-6632254 E-mail : patpong_school@hotmail.com นำงอรุณศรี ศรีประศำสน์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 089-5291771 E-mail : patpong_school@hotmail.com นำงสนอง อินทะบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 081-9443497 E-mail : patpong_school@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

6

นำงสำวยุวดี สีทองสุก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โทรศัพท์ 089-2554249 E-mail : patpong_school@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

119


120

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ 1

2

3

นำงพิณทิพย์ จงศักดิ์สวัสดิ์ (ทิพย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ โทรศัพท์ 086-7575988 E-mail : phinthip.j@yahoo.com นำงศิริจนั ทร์ ทองพูล (แตน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ โทรศัพท์ 089-5015618 E-mail : sirichan.tp@gmail.com นำงรสพร อินกล่อม (จิม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ โทรศัพท์ 086-1626422 E-mail : rosaphorn.tp@gmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

4

นำงกัญญภร พันธุ์ภักดี (อ้วน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำโป๊ะ โทรศัพท์ 086-7099267 E-mail : kanyaporn.tp@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ 1

2

นำยณัฐศักย์ สระทองอุน่ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 081-9431668 E-mail : sathongun@hotmail.com นำยสำรวย พืชพันธุ์ (รวย) ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 083-31709

3

นำยคำลือ ทำพล (ลือ) ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษโรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 0819-9045994

4

นำยปัญญำ บุญยัง (ปัญญำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 089-5594440 Master Teacher คณิต ประถม

5

นำยสัญญำ ใจซื่อ (ไข่) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 087-7569160

6

นำยสุรยิ ำ ปำกโมกข์ (ไข่) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 081-7050880

7

นำยงวุจดี ทำพล (ตุ๋ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 081-1970293 E-mail : wujadee@hotmail.com นำงพิมพ์มำดำ เอกพัฒน์นนทชัย (อ้อน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 087-1640214 E-mail : on.pim@hotmail.com

8

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

121


122

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

นำงรัตนำ สมจิตต์ (หนุ่ย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 089-8378290 E-mail : n_uy15@hotmail.com นำงอุดม พิพัฒน์ทวีกุล (อุดม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 080-2346664 E-mail : udombk@hotmail.com นำงนพกนก พลรำชม (แอ๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 080-1121372 E-mail : krunop_ph@hotmail.com นำงสำวสำยสุดำ แจ่มเรือน (น้ำ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 081-8566393 นำงสำวพิมพ์ชนก ดิษฐสุข (พิมพ์) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้ำนเก่ำ โทรศัพท์ 089-9199346 E-mail : pimmaneepeera@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดพุน้อย 1

2

3

4

5

6

นำงกมลวรรณ ศรีละมุล (หนิง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดพุน้อย โทรศัพท์ 081-9595065 E-mail : kamom-12@hotmail.com นำยสมเกียรติศักดิ์ ใจดี (เกียรติ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพุนอ้ ย โทรศัพท์ 089-0612201 E-mail : นำงนำงรุง่ เรือง เครืออนันต์ (ตุ้ม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพุนอ้ ย โทรศัพท์ 081-9324512 E-mail : toumpunoi@hotmail.com นำยอนุวัช มุสกิ ำ (เด๋อ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพุนอ้ ย โทรศัพท์ 089-9132930 E-mail : Anuwat1903@gmailcom นำงศิรำณี มุสกิ ำ (ตุ่ม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดพุนอ้ ย โทรศัพท์ 089-6117651 E-mail : Siranee2310@gmailcom นำงสำวกรรณิกำ แสงทินกร (กอย) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดพุน้อย โทรศัพท์ 083-3095492 E-mail : Kannika_S@Thaimailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

123


124

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี 1 นำยธวัชชัย กองสี ( แขก ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 081 - 9411236 E – mail : twc.2498@gmail.com 2 นำงวงเดือน จักขุจันทร ( เดือน ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 081 - 1948689 E – mail : wongdarn@hotmail.com 3 นำงลำวัณณ์ พิมเสน ( โอ่ง ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 089 - 2557640 E – mail : lawan2508@hotmail.com 4 นำงทิพย์วรรณ ภูมีคง ( น้อง ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 081 - 3642609 E – mail : nong_na_ka@hotmail.com 5 นำงสำวพยุง ท้วมเทียบ ( ยุง ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 089 - 2588703 E – mail : phayoong111@hotmail.com 6 นำงสำวศวรรยำ ทองน้อย ( หนึ่ง ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 084 - 7755229 E – mail : surangkana_thongnoi@hotmail.com 7 นำงใกล้รุ่ง กิจหว่ำง ( ตุย้ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 087 - 0026089 E – mail : tuitui_2525@hotmail.com 8 นำงสำวสำวิตรี บุญเลิศ ( กิฟท์ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 089 - 9928164 E – mail : g-i-f-t-@hotmail.com 9 นำงสิริญำ พันนัทธี ( แอน ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 081 - 8802682 E – mail : shampooss@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำงสำวกมลณรัตน์ แจ่มศรี ( กุง้ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 082 - 2907899

11

นำงพวงพรรณ กุทำพรม ( อ้อย ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนหนองบ้ำนเก่ำสำมัคคี โทรศัพท์ 089 - 8364147

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

125


126

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอท่ำม่วง

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

127


128

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยหนองขำวท่ำล้อ  โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร 1 นำยณรงค์ มุกดำแสงสว่ำง (รงค์ / ตี๋นอ้ ย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-9424026 E-mail : na112511.gmail@com 2 นำงศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภำค (แดง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-9168284 E-mail : saksirisopak1@gmail.com 3 นำงสุกญ ั ญำ บุญน้อม (หล่ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 086-1632382 E-mail : sukanya500@gmail.com 4 นำงณัฐกมล สระทองอุน่ (แจ๋ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-9811643 E-mail : sathongun@hotmail.co.th 5 นำยประสิทธิ์ ยำทิพย์ (สิทธิ์ / ป๋อง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 089- 2581243 E-mail : prasityatip@hotmail.com 6 นำงนวลไสว ดวงตะวัน (แดง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ไปช่วยรำชกำร) โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 086- 7239236 E-mail : nuansawai@gmail.com 7 นำงสำวภัชรินทร์ ศรีดำคำ (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 087- 9175498 E-mail : pattoy2p500@gmail.com 8 นำงภรณี ทัด (นุช) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081- 9431359 E-mail : krunuch2503@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงอรุณ ปฐมรัตนศิริ (รุณ/เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-7632547 E-mail : aroon049@hotmail.co.th นำงเอื้องเดือน ห้ำวหำญ (เอื้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-7056223 E-mail : uangduan.haohan@gmail.com Master Teacher แนะแนว

11

12

13

นำงฑศพรชนก พวงแก้ว (จุก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 089-9169792 E-mail : tpch_w@hotmail.com นำงบุศยรินทร์ ฟักช้ำง (นะ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-7722140 E-mail : butsayarin@hotmail.com นำงศุภวรรณ ทักษิณ (เก่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 086-3462114 E-mail : supphawan@gmail.com Master Teacher คณิต ประถม / วิทยำศำสตร์ ประถม

14

นำงสำวิตรี ไพศำล (นก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-2999190 E-mail : sawittri.p@hotmail.co.th Master Teacher แนะแนว

15

นำงนำรีรัตน์ โชคบำรุงศิลป์ (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-2943732 E-mail : naree_nid@windowslive.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

129


130

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

16

17

18

นำงเนตรดำว ทศพร (ปอ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-9810647 E-mail : netdao_12@hotmail.com นำงสุภำมำส จันทร์มี (แอม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-0088385 E-mail : isupamas@hotmail.com นำงสำวลลิดำ ระงับพิษ (กิบ๊ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร โทรศัพท์ 081-1951492 E-mail : lalida_2528@hotmail.co.th Master Teacher ปฐมวัย


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนรำงจิก 1

2

3

4

5

6

7

นำยสมนึก บุญคำมำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 089-5127141 E-mail : somnuek3239@hotmail.com นำยเสนอ ยำทิพย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 081-9416283 E-mail : saner-2051@hotmail.com นำงสุพัตรำ เหล่ำหมั้น (ตุม้ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 089-9124502 E-mail : supattra-2051@hotmail.com นำงวิไล อินมี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 089-2275579 E-mail : wilai-2051@hotmail.com นำงศุลพ ี ร นิลเขียว (น้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 089-7444520 E-mail : suleeporn-2051@hotmail.com นำงธนวรรณ ธนวินท์ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 081-5706532 E-mail : tanawan-2051@hotmail.com นำงสำวสรัญญำ พฤฑฒิกลุ (อูด๊ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนบ้ำนรำงจิก โทรศัพท์ 081-8588648 E-mail : saranya-2051@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

131


132

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง 1

2

3

นำงพนอรัตน์ ชุนหวำนิช (นอ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง โทรศัพท์ 081-9432760 E-mail : norrat_134@hotmail.com นำงสุภำพร สืบใหม่ (ตุ๊) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง โทรศัพท์ 085-4269219 E-mail : krutu6@hotmail.com นำงวิมล ชมสวน (หลำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง โทรศัพท์ 081-7364587 E-mail : kruwimonch@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

4

5

นำงกมลทิพย์ ลิ้มพันทอง (อ๋อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง โทรศัพท์ 081-2748130 E-mail : kruooy@hotmail.com นำงนงเยำว์ เนียมหลำง (แหลว) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยตลุง โทรศัพท์ 081-2257255 E-mail : nongyaow_2553@livecom


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดท่ำล้อ 1

2

3

4

5

6

7

นำยบุญสม สัปปุรสิ สกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0891568247 E-mail : boonsoms@hotmail.com นำงถำวร ทองอำรีย์ (เหว่ำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0818506026 E-mail : ttongaree@hotmail.com นำงสุภำพร แก้วเกตุ (หมวย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0855171310 E-mail : s_kaewket20@hotmail.com นำงสำวจิรำภรณ์ จันทรขันตี (ติม๋ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0817058929 E-mail : tim2496@hotmail.com นำงเกยูร ยั่งยืนยง (จิม๋ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0861695842 E-mail : keyoon99@hotmail.com นำงสำวธนวรรณ เจริญวัย (นิด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0867672668 E-mail : thanawan18@hotmail.com นำงสุนนั ทำ เย็นสรง (แป๊ด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0860891006 E-mail : sunanta9411@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

8

นำงณัฐชำ มุกดำแสงสว่ำง (น้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0895518144 E-mail : natcha230414@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

133


134

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงสำวสมนึก สุขสม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0805648827 E-mail : suksoms@hotmail.com นำยสมคิด บริสุทธิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0812526155 E-mail : bsomkid@yahoocom Master Teacher คณิต ประถม

11

นำงประเทืองศรี ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดท่ำล้อ โทรศัพท์ 0819863091 E-mail : tueang@hotlinecom


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดอินทำรำม"โกวิทอินทรำทร" OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำ ขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

1

นำยอำนำจ สุนทรธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-6181826 E-mail : kptnet@hotmail.com OBEC AWARDS ผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

2

3

4

5

6

7

8

นำงรัชนีวรรณ จงเจริญ (วรรณ) ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 085-4255429 E-mail : ratchanee-won@hotmail.com นำงลำพอง สมุทรสำคร (พอง) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 086-1643812 E-mail : lumpong192@hotmail.com นำงนำรีรัตน์ เรืองพยุงศักดิ์ (พร) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 089-2130964 E-mail : nareeral@gmailcom นำงศิรเิ พ็ญ เทียมหลำ (ญวน) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-7044945 E-mail : pen_tiamla@hotmail.com นำงปรำณี กำญจนกุล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 085-4258248 E-mail : parnee01@hotmail.com นำงสำวอุบล อินชื่น ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-7057338 E-mail : ubon2507@hotmail.com นำงบุปผำ พงศ์สวัสดิ์ (แอ๋ว) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-0120456 E-mail : aulbuppha@gmailcom เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

135


136

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงแน่งน้อย พฤฑฒิกุล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-1979261 E-mail : kroonoyka@hotmail.com นำงทัสนีย์ มีจนั่ เพ็ชร์ (น้อย) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-1979261 E-mail : kroonoyka@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์ / ปฐมวัย

11

12

13

14

นำงอุบล อำนวย (บล) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 087-1591726 E-mail : Bon2494@hotmail.com นำงกำญจนำ ดอกแก้ว (นำ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 084-7550475 E-mail : Kanchana9413@hotmail.com นำงสำวชัชดำ สุนทรธรรม (โอ๋) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-5269956 E-mail : Shashada_2524@hotmail.com นำยพินจิ ศิลป์ ทรัพย์สมบัติ (โก๋) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-2996878

15

นำงจินดำ จิตขจรไพศำล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 086-1623504

16

นำงประไพ ขำวสบำย (จิ๊บ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-7044211

17

นำงประภำรัศมิ์ คล้ำยทวำสิน (รัสมิ์) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-0833988


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

18

นำงรัตนำ ยำทิพย์ (รัตน์) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 085-4087106

19

นำงนันภำ คุ้นเคย ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-2949797]

20

นำยโสลศ กรุนกรุด ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-5262377 E-mail : Sorot_@hotmail.com นำงสำวพิมพรรณ เชียงทอง (เล็ก) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์

21

22

นำงสำรภี มณีจินดำ (ฟ้อน) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” โทรศัพท์ 081-7051050

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

137


138

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยบ้ำนใหม่  โรงเรียนบ้ำนดอนครำม 1

2

3

นำยศรีสวัสดิ์ รอดดำรำ ( เล็ก ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนดอนครำม โทรศัพท์ 084-394-6739 E-mail : SAWAT_LAK@hotmail.com นำงกรรณิกำร์ โกมลบุตร ( ซิ้ม ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนดอนครำม โทรศัพท์ 081-6234258 E-mail : Sim-Balloon@yahoo.com นำยบุญทรง ศูนย์พลอย (ซ้ง ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนดอนครำม โทรศัพท์ 081-1923769

4

นำงเสริมศรี เหลืองเอี่ยม ( สุข ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนดอนครำม โทรศัพท์ 081-7593685

5

นำงสำวลลิตำ ยำทิพย์ ( นิว ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนดอนครำม โทรศัพท์ 088-4565452 E-mail : Lalita_6@windowslive.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี 1

2

3

4

5

6

7

นำยศักรรัตน์ โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 086-1769995 E-mail : som1957@hotmail.co.th นำยทวี สืบศักดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 087-0298091 E-mail : sch2063@gmail.com นำยธวัชชัย ตันบริบูรณ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 081-3785589 E-mail : tawatchai_ted@hotmail.co.th นำงอมรำ บุญยวง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 085-2897532 E-mail : ammara1480@hotmail.com นำงสำวภัทรวดี พรรณบัตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 089-9169225 E-mail : patvade@hotmail.com นำงรำตรี นิ่มเนตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 087-1553644 E-mail : saseattee@hotmail.com นำงวิลำสินี เชำวรักษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 089-2127581 E-mail : jqka53@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

8

นำงสำวสุนัน หรูเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 081-7366901 E-mail : sunan2521@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

139


140

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

นำงสำววรัชยำ วงษ์ประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนสระเศรษฐี โทรศัพท์ 085-2653122 E-mail : amm_zaa@windowslive.com

 โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุ่น 1 นำยบุญยิ่ง เนียมหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุน่ โทรศัพท์ 089-9145436 E-mail : Niamhom_3@hotmail.com 2 นำงวันเพ็ญ เยียวยำ ( เพ็ญ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุ่น โทรศัพท์ 081-1999126 E-mail : Wanpen555@hotmail.com 3 นำงจิรำพร กุลวุฒิ ( จิ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุ่น โทรศัพท์ 08-1981-0179 E-mail : Jiratak@hotmail.com 4 นำงนวพรรณ สำยลุน ( แอน ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุ่น โทรศัพท์ 087-0562198 E-mail : Nawapan_Ann@hotmail.com 5 นำงจันทร์พร เข็มเพชร ( จัน ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำขุ่น โทรศัพท์ 081-7946597 E-mail : Chan_up@hotmai.lco.th Master Teacher คณิต ประถม


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล 1 นำยบุญชัย ช่วงชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมงคล โทรศัพท์ 081-4259789 E-mail : ta-yay@hotmail.com 2 นำยสุรชัย รัชนีลัดดำจิต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล โทรศัพท์ 085-1873065 E-mail : surachai635@gmailcom 3 นำงวรรณำ ทองสุข ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล โทรศัพท์ 086-1699262 E-mail : wanna-kafah@hotmail.com 4 นำงน้องนุช มำกบุญมี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล โทรศัพท์ 085-6664363 E-mail : nonghoot_tor@hotmail.com 5 นำงอุไรวรรณ รักยิ้ม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองมงคล โทรศัพท์ 081-8803044 E-mail : pumpuirakyim@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

141


142

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนใหม่ (จีนำภักดิ์วิทยำ) 1 นำยสุรพล พละศักดิ์ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-9952180 E-mail : surapool2501@hotmail.com / surapool2501@gmail.com 2 นำยอำวุธ วงศ์ประเสริฐ ตำแหน่ง : ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-1951868 E-mail : Arwoot_w@hotmail.com 3 นำงน้ำอ้อย รักสัตย์ ตำแหน่ง : ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-9429117 E-mail : namoil2010@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

4

5

6

7

8

9

นำงสุพิตรำ เอี่ยมละออ ตำแหน่ง : ครู คศ3 โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-1459002 E-mail : supitra2020@hotmail.com นำงพรทิพย์ เจือบุญ ตำแหน่ง : ครู คศ2 โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 085-9885243 E-mail : phonthip_2012@hotmail.co.th นำงสำวปวริศำ ดอกมะลิ ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 088-9074467 E-mail :pawarisa536@gmail.com นำงสำวภัทรภร กลีบทอง ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 080-6595089 E-mail : Bee_pat123@hotmail.com นำงสำววัลลภำ โพธิ์จริยำ ตำแหน่ง : ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิ์วทิ ยำ) โทรศัพท์ 087-1578643 E-mail : wanlapa_joy@windowslive.com นำงสำวนิตำ ฐิติเจริญพงศ์ ตำแหน่ง : ครูพี่เลีย้ งเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนใหม่(จีนำภักดิว์ ิทยำ) โทรศัพท์ 087-4112370 E-mail : sweet2526@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดชุกพี้ 1

2

นำยประสำร จันทร์เพียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 086-1609267 E-mail : prasan7007@hotmail.com นำยอำคม แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 089-2574812

3

นำงพิญญำนันท์ อธิอัครทวีโชติ (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 081-2542828

4

นำงศรีทิพย์วรำ ทับทิมสี ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 082-2960808

5

นำงลัดดำ ยำทิพย์ (เดือน) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 089-4534120

6

นำงเรณู มงคลรัตนำสิทธิ์ (ลั้ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 088-4567408

7

นำงภัทรำพร สบำยยิ่ง (แป้ง) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 084-5709282

8

นำยนิเวศน์ ขันทวี ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 087-1649863

9

นำงสำวภิญญำพัชญ์ พรวัชรชัย (กอล์ฟ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดชุกพี้ โทรศัพท์ 081-2542828 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

143


144

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำงสำวนิศำรัตน์ เฉียดรัมย์ (นิ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดชุกพี้

11

นำงสมพร ศรีทับทิม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดชุกพี้ Master Teacher ปฐมวัย


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดม่วงชุม 1

2

3

นำงน้ำปรุง หอมเสมอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 089-8362409 , 084-7215241 E-mail : jnp12@hotmail.com นำงสง่ำ วิเศษ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 081-9959970 นำงจุไรรัตน์ แก้วประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 081-0079067 Master Teacher ภำษำไทย ประถม

4

นำยบุญเกิด บู่หงษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 081-0060468

5

นำยสมหมำย บุญสุข ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 089-8021775

6

นำงสำวจินดำ คุ้นเคย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 089-0575356

7

นำงสำวจันทรำ ตัง้ กิจดีมนั่ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 081-1918959

8

นำงสมบุญ โฉมแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 089-8070211 Master Teacher แนะแนว/ปฐมวัย

9

นำงนงเยำว์ บุญสุข ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดม่วงชุม โทรศัพท์ 089-8021775 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

145


146

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดลำสำรอง 1

2

นำยสิงห์ ยิ้มแย้ม ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 089-8374593 E-mail : Sing-yy02@hotmail.com นำงจิรำภรณ์ บุญประสพ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 087-1631770

3

นำงรจนี หว่ำนพืช ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 089-5476914

4

นำงสำวศิริวรรณ ประลำมุข ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 087-1576017

5

นำงสำวสุธดิ ำ ไทยถำนันดร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 089-5481294 Master Teacher ปฐมวัย

6

นำงกิตติยำณี ตัง้ ใจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดลำสำรอง โทรศัพท์ 085-2635429


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยเขำน้อย  โรงเรียนบ้ำนถ้ำ 1

2

3

4

5

6

นำยประชำ แพรไพศำล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 087-1705723 E-mail : Pracha4799@hotmail.com นำงสุชำรัตน์ ศูนย์พลอย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 081-6422261 E-mail : suchasut@hotmail.com นำงศุภลักษณ์ ศรีสุข ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 081-8582824 E-mail : supaluk_2502@hotmail.com นำยทรงชัย อยู่นิวำศน์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 080-0843678 E-mail : songchai2496@hotmail.com นำงจิระพันธ์ แม้นทิม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 089-9187523 E-mail : girapun_2497@hotmail.com นำงสำวกรนิภำ คงอ้น ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนถ้ำ โทรศัพท์ 085-7048295 E-mail : kornnipa_tui1@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

147


148

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ 1

2

3

4

5

6

ดร.ฉำยำ จิณแพทย์ ( ยำ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 081-9413536 E-mail : chaya_ks4@hotmail.com นำยประเทือง สระแก้ว (ตุม้ ) ตำแหน่ง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 089-9127695 E-mail :pratung2010@hotmail.com นำยอรุณ บ่อน้อย ตำแหน่ง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 081-1943438 E-mail : arunbonol@hotmail.com นำงอัญชลี ทองตระกูล (น้องเล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 081-9423430 E-mail : unchalee1978@hotmail.com นำงสุทธิพร สระแก้ว (อูด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 089-0826439 E-mail : suttiporn@hotmail.com นำงสำวพิลำรัตน์ คุ้มเผ่ำ (ปอย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 086-1752549 E-mail :pila_rat@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

7

8

9

นำงเพชรรุ่ง บรรเทำทุกข์ (เพชร) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 084-5530533 E-mail : pach1978@hotmail.com นำงสำวนัทธมน เจียมเลิศวัฒนำ (น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 085-2923805 E-mail : natthamon1980@hotmail.com นำยสุชิรำ พิลำ (สุ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 089-0049880 E-mail : suchira_pila@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

นำงสำวนิสำ อัมพบุตร (เก้) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 086-0110705 E-mail : nisa2526@hotmail.com นำยเมฆ หอมทวนลม (เมฆ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนรำงสำลี่ โทรศัพท์ 081-1842617 E-mail : mak_8297@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

149


150

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน 1 นำยพรชัย เลิศวรำยุทธ์ (ชัย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 081-9432392 E-mail : chai2139@hotmail.com นำงอำรีย์ ใบบัว 2 ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 089-8068580 E-mail :aree_bb@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

5

6

7

8

9

นำงสำวดวงพร เอือ้ อำรีนุกลู (อุ๊) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 089-0181285 E-mail : aoyaoau@hotmail.com นำงสุพัตรำ สุโขทัย ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 082-2954534 E-mail : iloveyou-thankyou@hotmail.com นำยพิพัฒน์ แม้นทิม (พัฒน์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 081-1784998 E-mail : pipat_namjone@hotmail.com นำงวรรณี คงชุม (นี)โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 087-0620728 E-mail : wannee-98@hotmail.com นำงวรรณเพ็ญ เหมือนคล้ำย (ปลำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 089-0113241 E-mail : ppla2552@hotmail.com นำงวรำลักษณ์ สิทธิอภิโชค (พิกุล) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 03-3165089 E-mail : waralak_namjone@hotmail.com นำยประกิจ วีระศิลป์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำโจน โทรศัพท์ 034-626712 E-mail : prakit07@window Livecom Master Teacher คณิต ประถม


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม นำยตระกำร อุดมวงศ์ศริ ิ 1 ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-6618105 E-mail : karn220301@hotmail.co.th นำยสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง 2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-2589439 E-mail : Stpk2517@hotmail.com นำงนงค์นุช ขุนณรงค์ 2 ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-1931652 E-mail : m_nood@hotmail.com นำยประมวล ขุนณรงค์ 3 ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-7585642 E-mail : k.pramual 99@ gmail.com 4 นำยดำรงค์ แก้วประพำฬ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-7594945 E-mail : Damrong 1898@ gmail.com 5 นำยสุเมธี นำคะพันธุ์ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 086-1678505 E-mail : Sumetee.com@hotmail.com 6 นำงอรกัญญำ วรรณะ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-6000047 E-mail : kulanun @hotmail.com นำงสำวนฐมล สำดบำงเคียน 7 ตำแหน่ง ครูคศ.2 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-2789061 E-mail nantamon99@hotmail.com นำงธีมำพร สังข์เงิน 8 ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 087-1571963 E-mail : kurnok07@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์ เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

151


152

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

นำงวิภำพร ภูมิผิว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-9845253 E-mail :natamon99@hotmail.com นำงพยอม เชียงทอง ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 082-2942105 E-mail : Pyom1207@ gmail.com นำงสำวระณำ จันทนำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-3848511 E-mail : Rana_school@hotmail.com นำงสำวจรรยำ เปียสวน ตำแหน่ง ครูคศ.2โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-9120971 E-mail : n.wantana@hotmail.com นำงสำววันทนำ นุชอิ่ม ตำแหน่ง ครูคศ.1โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-1984175 E-mail n.wantana@hotmail.com นำงบุษบง บุญกลิ่น ตำแหน่ง ครูคศ.3โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-8470752 E-mail : lollipops_ j@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

15

16

17

นำงศิริรักษ์ ใคร่ครวญ ตำแหน่ง ครูคศ.1โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-8806281 E-mail n.wantana@hotmail.com นำงณัฐยิ ำ คุ้นเคย ตำแหน่ง ครูคศ.2โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-9433725 E-mail n.wantana@hotmail.com นำงสำวกณิกนันต์ ภูผำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 086-1711541 E-mail Rabbit-nun@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

18

19

20

21

นำงทิพรัตน์ อินทร์สำ ตำแหน่ง ครูคศ.1โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-8806281 E-mail winaenas@gmail.com นำยเอนก บ้ำนใหม่ ตำแหน่ง ครูคศ.3โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-9132692 E-mail Anake_banmai@hotmail.com นำงสำเภำ บ้ำนใหม่ ตำแหน่ง ครูคศ.3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-3846290 E-mail Sampao_banmai@hotmail.com นำยขวัญแก้ว ฟักแก้ว ตำแหน่ง ครูคศ.2โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 086-1601245 E-mail Khaew- 01@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

22

23

24

25

นำงสำวศรีสมร บุญมำ ตำแหน่ง ครูคศ.1โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 086-0187145 E-mail Firesri@hotmail.com นำยจำรึก สงวนรัตน์ ตำแหน่ง ครูคศ.3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 089-8836257 E-mail Jaruk24@hotmail.com นำยกำจร เฉื่อยฉ่ำ ตำแหน่ง ครูคศ.3 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-7575628 E-mail Jorn.02@hotmail.com นำงสำวอุไร นันทศำสนศักดิ์ ตำแหน่ง ครูคศ.2 โรงเรียนวัดขุนไทยธำรำรำม โทรศัพท์ 081-3761395 E-mail : Urai_ i@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

153


154

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม 1 นำงสุณัฐญำ เหลี่ยมเพ็ง (เต๋ำ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 081-1784172 E-mail : nongtayod@hotmail.com 2 นำงมำลี อุดมวงศ์ศิริ (มำลี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 081-7704258 E-mail : malee_6172@hotmail.com 3 นำงประเทือง ภิญโญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 087-1661016 E-mail : Pratea2012@hotmail.com 4 นำยสรพงษ์ วงษ์ดี ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 087-1634369 E-mail : Sorapong.won@gmail.com 5 นำงพัชรวีร์ เกิดสุข ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 089-2161487 E-mail : Krusao2009@hot.mail.com 6 ว่ำที่ร้อยตรี วัฒนสิน กลมเกลียว ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 085-1747435 E-mail : Watthanasin@hotmail.com 7 นำงพำเพลิน สิงห์กลิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 081-8685722 E-mail : Dank20111@hotmail.com 8 นำงสำวพิมพ์กัญญำ ฉิมอ่อง ตำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดสระกลอยสำมัคคีธรรม โทรศัพท์ 081-7545072 (รูป) E-mail :Pimkanya25@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำยทะวิด ผ่องกัล (วิด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 089-9914770 E-mail : tawid2006@hotmail.com นำยบุญชอบ บุญบำรุง (ชอบ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 087-0983355 E-mail : b_chob@hotmail.com นำยเดชำ นิลคง (หมู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 081-7959350 E-mail : char2010@hotmail.co.th นำยปรีชำ วงษ์จันทร์ดี (ชำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 086-1691057 E-mail : cha25001@hotmail.com นำยสมภักดิ์ เมืองพูล (ภักดิ์) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 086-1681332 E-mail : som9669@hotmail.com นำยบุญชัย เอมเสม (ชัย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 083-3148546 E-mail : boonchan_namjone@hotmail.com นำยอำคม ใจหำญ (คม) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 089-2597323 E-mail : arkom1905@hotmail.com นำงชุลีพร เชำวรักษ์ (ชุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 034-699763 E-mail : chulee1956@hotmail.com นำงจุมพฎำ กลิน่ สุคนธ์ (จุม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 034-699761 E-mail : jum_1958@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

155


156

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

15

นำงฐิตำรีย์ พิทักษ์พลำงกูร (ณีต) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 089-5471948 E-mail : thitarrr151@hotmail.com นำงสำวมิ่งขวัญ ใจดี (มิ่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 085-2628972 E-mail : ming-k1@hotmail.com นำงพจนีย์ ธวัธวงศ์ (โอ๋) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 081-9437826 E-mail : phochani1977@hotmail.com นำงสำวกชพรรณ นิลคง (ช่ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 089-0440274 E-mail : kru.fase@msn.com นำงสำวพวงเพชร์ ดอกบุก (เอ๋) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 083-7885318 E-mail : noumpet_19@hotmail.com นำงสำวพรประภำ นิลบดี (โชว์) ตำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดหนองตะโก โทรศัพท์ 080-7818692 E-mail : Show – 0133@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยชำววัง  โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิรวิ ิทยำ) 1 นำงจำรุวรรณ วงษ์วรเทวำ (กุง้ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิริวทิ ยำ) โทรศัพท์ 0898369125 E-mail : jaw_017@hotmail.com 2 นำงสำวกำญจนำ อินทแสน (กำญ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิริวทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-3785160 E-mail : deon0940@livecom 3 นำยวิริยะ โรจนบวร (ยะ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิริวทิ ยำ) โทรศัพท์ 086-0513005 E-mail : wiriya@hotmail.com 4 นำงสุวเพ็ญ ภำคภูมิ (ลี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิริวทิ ยำ) โทรศัพท์ 081-8570933 E-mail : Sppp403@gmailcom 5 นำงวรรณวิไล อนุกูล (แอ่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนมะกอกหมู่(ปุญสิรวิ ิทยำ) โทรศัพท์ 081-3783203 E-mail : Wan-51@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

157


158

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง 1 นำยวิวรรธน์ วรรณศิริ (วรรธน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 0899162859 E-mail : wiwat06@hotmail.com 2 นำยนุกูล ดีเสมอ (กูล) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 089-0042647 E-mail : nukoolza@yahoo.co.th 3 นำงบุญมำ เชรษฐศิริ (มำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 089-0161227 E-mail : kruneng66@hotmail.com 4 นำงนำรถวดี จันทรภำพ (อ็อด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 081-8587590 E-mail : Natwadee_j@hotmail.com 5 นำงสำวชลธิชำ วีระศิลป์ (ชล) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 084-5710441 E-mail : chonjingjai@yahoo.com 6 นำงสำวศรัญญำ ปอใจ (ปัด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 0860180655 E-mail : Saranya922 @hotmail.com 6 นำงรวีวรรณ สิงห์เสวก (ระ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 085-7292151 E-mail : NOOWEE_R @hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

6

นำงนิภำพร โฉมยำ (แจง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองตำบ่ง โทรศัพท์ 089-0522127 E-mail : nipajang@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม /วิทยำศำสตร์ ประถม


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก 1 นำยพยอม อัสโม ( แอร์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-1191-7821 E-MAIL : PayomAusamo@gmail.com 2 นำยวีระ พวงแก้ว ( ต๊อด) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-1191-0722 E-MAIL : WeeraWongkeaw@gmail.com 3 นำยปัญญำ ทิมน้อย ( ปัญ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-6177-2220 E-MAIL : 4 นำยสมบัติ ทับทิมสี ( บัติ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ 08-2296-1458 E-MAIL : Krusombat01@gmail.com 5 นำยอำติม เค้ำฉิม ( ติม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์: 08-1010-1119 E-MAIL : Artim2507@gmail.com 6 นำงยุพิน ทิมน้อย ( ตั๋น) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-6177-2220 E-MAIL : YupinTimnoy@gmail.com Master Teacher คณิต ประถม

7

8

นำงวิไลวรรณ แสงสะอำด ( วิ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-1899-9436 E-MAIL : Wioneone@gmail.com นำงสำวธัญวรรณ ศรีสวัสดิ์ ( ทุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-6164-3607 E-MAIL : tu.turian@gmail.com Master Teacher แนะแนว / วิทยำศำสตร์ ประถม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

159


160

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

นำงรัตนำ พฤฑฒิกุล ( รัตนำ) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-1557-9450 E-MAIL : Ratananaka@gmail.com นำงมัทนำ เนียมหอม ( มัท) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-1017-9274 E-MAIL : Mattananaja@gmail.com นำงสำวกฤตยำ วงศ์สุวรรณ ( กฤต) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-7767-2998 E-MAIL : W.krittaya@hotmail.com นำงสำวสุวรีย์ ประสิทธิ์ผล ( ไก่) ตำแหน่ง : ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ 08-7169-5854 E-MAIL : Kaipra2504@gmail.com นำงยุพิน รักดี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์: 08-7026-8954

14

นำงสำวแสงอุษำ ศรีรังสรรค์ ( ตั๊กแตน) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-9302-2591

15

นำงสำววิสุตตำ สุวรรณ์ ( เล็ก) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองสะแก โทรศัพท์ : 08-9083-9752 E-MAIL : leky128@gmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขำรำม 1 นำงสำววิไล กวำงคีรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขำรำม โทรศัพท์ 081 - 7361805 E – mail : wilaikwang@hotmail.com , wilaikwang@gmailcom 2 นำงมำริสำ ไชยะโชค ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 081 - 2938419 E – mail : marisa0812938419@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

3

4

5

6

7

8

นำงญำริดำ สิทธิโชค ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 089 - 5360069 E – mail : yarida_sittichok@hotmail.com นำงอนงค์รัตน์ มำกมีทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 081 - 5563743 E – mail : nidmak@hotmail.com นำยวินยั นิยำย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 085 - 2238056 E – mail : nai_500@thaimailcom นำงสำวมัณฑนำ ฤทธิ์เรืองรุ่ง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 081 - 8808148 E – mail : mritruangrung@gmailcom นำงพิชญำนิน จงจินำรี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 085 - 2169554 E – mail : pichyanin2012@hotmail.com นำยอภิรักษ์ ปรีชำสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 086 - 1730189

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

161


162

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

นำงสำวผกำภรณ์ ปำนมำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 084 - 3413633 E – mail : pook3ko@hotmailcoth นำยเก่งกำจ คิ้วเจริญ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 080 - 6567373 E – mail : keng_2305@hotmail.com นำงอภิญญำ เฮงเส็ง ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีสุขำรำม โทรศัพท์ 086 - 0606831 E – mail : tukkata_kondee@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม 1 นำยเสรี จันทร์เจือจุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-551-3095 E-MAIL : Seri.janjiajun@gmail.com 2 นำงพรพิมล บุญรอดรักษำ (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-9414419 E-MAIL : jqka52@hotmail.com 3 นำงวันเพ็ญ ศรีเหรำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-9163525 E-MAIL wanpen130@hotmail.com 4 นำงเพ็ญศรี ปำนผำสุข ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 086-0583615 E-MAIL pensripa@hotmail.com 5 นำงสำวชวดล สุวรรณ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 087-3694712 E-MAIL : chwadon1956@yahoo.com 6 นำงประวรรยงค์ สอนมี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 086-0574319 , 084-5701321 E-MAIL : prawanyong2498@hotmail.com 7 นำยสำมำรถ ปำนผำสุข ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 086-0583615 E-MAIL : kor_kp40@hotmail.com 8 นำงสำววรรณำ หลวงเทพ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-8001929 E-MAIL : luangtep2501@hotmail.com 9 นำงอรพรรณ ชัยเกษม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 087-1535423 E-MAIL : oraphan2495@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

163


164

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

นำยกันตพิชญ์ มีเครือ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 084-5729997 E-MAIL : kantapith@yahoo.com นำงสุรัตน์ พุทธไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-8369100 E-MAIL : surat9100@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม / วิทยำศำสตร์ ประถม

12

13

นำงละม่อม วงษ์ทรัพย์เจริญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 089-0610398 E-MAIL : lamom1957@hotmail.com นำงสุริสำ กำญจนภิญพงศ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดวังขนำยทำยิกำรำม โทรศัพท์ 086-1688183 E-MAIL : krusurisa@yahoo.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดวังศำลำ 1

2

3

นำยสุวรรณ เรือนอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-0071232 E-MAIL suwan29@windowslive.com นำงสำรินทร์ อัสโม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-9111492 E-MAIL : srnasamo42@hotmail.com นำงวรรณวิมล นำคนำรี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 084-8011642

4

นำงปิยำพัชร ยิ้มสมบุญ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 082-0079539

5

นำงทิตำภรณ์ นำคะพันธุ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 083-9173420

6

นำงปรำณี ดำรงกิจภำกร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-5404375

7

นำงสมศรี มีแก้ว ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-8184432 E-MAIL : som_so12@hotmail.com นำงพัชรี มนต์คร้ำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-9956863

8

9

นำงขนิษฐำ รัชนีลัดดำจิต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 086-7668135

10

นำงสำวกันตำ จงอริยตระกูล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-8816480 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

165


166

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

11

นำงวิมล ใจแสน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-9431996

12

นำงนิลุบล จุลกรัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-0063689 E-MAIL nongpake04@hotmail.com นำยชำติชำย จุลกรัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-7367909 E-MAIL : nongpake04@hotmail.com นำยสิทธิพร แสงจันทร์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 086-7741183

13

14

15

นำงฤชำกร ธนโชคสว่ำง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-9410805

16

นำงสุรัตน์ วีระกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-2552574

17

นำงสำยชลี คูหำอุดมลำภ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-1453921 E-mail : pacsaihalee@yahoo.com นำงกำญจนำ บัวทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 087-1707804

18

19

นำยนเรศ พนำนุสรณ์ศิลป์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 089-0657966

20

นำงณัฏฐ์ชนันท์ สุญำณวนิชกุล ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวังศำลำ โทรศัพท์ 081-7631574


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดหนองเสือ OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำส ด้ำนบริหำรจัดกำร

1

2

3

4

นำยปัญญำ เที่ยงธรรม (ญำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-9433465 E-mail : panyaya79@gmail.com นำยไพฑูรย์ วีระกุล (ฑูรย์) ตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 087-1864262 นำงบังเอิญ แสงจันทร์ (เอิญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-5271988 E-mail : yanin2549@gmail.com นำงเบญจณี นิลผึ้ง (เบญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 080-6500153

5

นำยวรรณชัย นิลผึ้ง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 086-0698819

6

นำยชำญชัย ไตรวิเชียร (ชำญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 034-647240

7

นำงศรีรักษ์ นันตะเสนีย์ (หน่วย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-1979434 E-mail : sriruk@live.com OBEC AWARDS ครูผู้สอนวิทย์ประถมยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

167


168

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

นำยสุรพล นันตะเสนีย์ (ญำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-0130865 E-mail : SURAPOL.NUN@hotmail.com Master Teacher สังคมศึกษำ

9

10

11

นำงมลรำตรี อยู่เย็น (ดอกหญ้ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 082-6326286 E-mail : Krupa2504@hotmaill.com นำงรุจิรำ นวชลธำรทอง (รุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 087-1462137 E-mail : Rujira_Naw@hotmail.com นำงวณิชย์ชยำ โพชะเรือง (วิ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-364131 E-mail : wanitchaya9947@hotmail.co.th Master Teacher นำฎศิลป์

12

นำยวิชยั แดงประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-7363170

13

นำงภรณ์นภัส ภู่ทอง (กุ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-7362996 E-mail : ku29@hotmail.com นำงสุจรรยำ ประยูรมหิศร (ปู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 086-1602608 E-mail : ppra13@gmail.com

14

OBEC AWARDS ครูผู้สอนบูรณำกำรประถมยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

15

นำงสำววำณี แท่นกำญจนภรณ์ (นี) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 087-1698844 E-mail : Wanee6083@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

16

17

18

นำงสำวสุกัญญำ ไวยรัตน์ (เอือ้ ง) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 083-5018617 E-mail : crazyvicadojin3@gmail.com นำงสำวนัทธมน โสมโสดำ (ปุ้ย) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 081-9292258 E-mail : puy2917@gmail.com นำงสำววิสุตตำ สุวรรณ์ (เล็ก) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำร โรงเรียนวัดหนองเสือ โทรศัพท์ 089-0839752 E-mail : leky128@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

169


170

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยพังตรุ  โรงเรียนตลำดสำรอง 1

นำยวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนำงกูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-9430475

2

นำยจักรวัฎ คุ้นเคย ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-7440648

3

นำงสำยฝน เอียดช่วย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-7440389

4

นำงปรำณี แสวงหำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 087-1622285

5

นำงศิริวรรณ เหลืองวุฒิธรรม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 089-0584123

6

นำงเพชรรัตน์ นำมมัน่ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 089-1561778

7

นำงสำวภำ กุลทอง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 087-1249149

8

นำงสมจิต เที่ยงธรรม ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 084-3439686

9

นำงสำวพรทิพย์ ไทยถำนันดร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-0181070


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำงระยอง บุญยวง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 085-2911750

11

นำงธนัชชำ วงศ์กำญจนำวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 082-7225799

12

นำงวรรณี เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 089-2572748

13

นำงพำนี บุณยำยน ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 080-7887147

14

นำยจำเริญ ทองศักดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-8805542

15

นำงธีมำพร แจ้งกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 089-0524255 Master Teacher คณิต ประถม

16

นำงเลียม จิตมั่น ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 088-9079917

17

นำยธนิศร เนตรพวง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 081-9849743

18

นำยสมมำตร วงศ์กำญจนำวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนตลำดสำรอง โทรศัพท์ 082-7278662 Master Teacher คณิต ประถม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

171


172

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ 1 นำยเดชำ เก้ำลิ้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 089-5478890 2

นำงสำวรจิต กำญจนสุธำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 080-6545183

3

นำงวันดี ใจดี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 084-3367911

4

นำงลัดดำ วีระศิลป์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 084-8935197

5

นำยเมธำ บ่อทอง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 080-6510936

6

นำยวนำฤทธิ์ ผ่องฤกษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 082-7212271

7

นำยณัฐภัทร สุดจิตต์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 085-2774294

8

นำงสำวเอกนำรี คุน้ เคย ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 087-1583164

9

นำงสำวรำตรี สำลิตุล ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนรำงสะเดำ โทรศัพท์ 0820574689


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

นำงสำวจริยำ สีคุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 089 - 8375496 E-mail : Jari2512@hotmail.com นำงยุวดี พงษ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 084 - 8024656 E-mail : Yuwadee19991@hotmail.com นำงสำววำสนำ ทองเปลว ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 081 - 9816335 E-mail : Wasana0501@hotmail.co.th นำงสำวอุบล ช้อยเครือ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 086 - 1695282 E-mail : Ubon1908@hotmail.co.th นำงภิรมย์ นกน้อย ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 089 - 2042359 E-mail : Noknoi2306@hotmail.co.th นำงสำวพรศิริ ศรีคง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 081 - 7013075 E-mail : Siri0502@hotmail.co.th นำงกรรณิกำร์ บุญญำลัย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 081 - 2930630 E-mail : Kanni_Jantong@hotmail.co.th Master Teacher บรรณำรักษ์

8.

9.

นำงสำวชุติกำญจน์ เชยโต ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 086 - 0872499 E-mail : Showkun47@windowslive.com นำยกิตติศักดิ์ นุชนุ่ม ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนห้วยไร่ โทรศัพท์ 080 - 2370114 E-mail : Nonggam2554@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

173


174

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ 1

2

นำยประพันธ์ พุ่มจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 087 - 0965799 E – mail : Pakrau@hotmail.com นำงประนอม ชืน่ เจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 087 - 0271552 E – mail : Pranorn 24@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

5

6

7

8

9

10

นำงประโลม ลมพัด ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 085 - 0869733 E – mail : Pralom_2501@hotmail.com นำงประทุม แห่งธำนีรำเมศ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 081 - 7574837 นำงจำรุวรรณ คำเทศ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 081 - 0077221 นำงสำวสำเนียง เขียวชอุม่ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 089 - 8005220 E – mail : Somnang_09@hotmail.com นำงรฐำ ทิพยำลัย ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 083 - 4962182 E – mail : noitp923@gmailcom นำยสุวัฒน์ ศรีสัตตบุษย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 081 - 1997801 E – mail : jaae jaae 21@yahoocoth นำงสำวนงลักษณ์ หลวงทิพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 081 - 3639557 E – mail : Say happyday@hotmail.com นำงวรนันท์ ชื่นบำล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ โทรศัพท์ 081 - 0193622 E – mail : zoda_mousse@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 1 นำยวุฒิ ปำนชืน่ (วุฒ)ิ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-9190780 E-mail : pungtru11@hotmailcoth 2 นำยสุดชัย สุตตันติปิฎก (ค่อน) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 085-7029008 E-mail : sudchai272499@hotmail.com 3 นำยนิตยรักษ์ ชินนิ ทร (นิตย์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-7632613 E-mail : pungtru10@hotmail.com 4 นำยนิสิทธ คงประสงค์ (สิทธ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-1917909 E-mail : nisit_53@hotmailcoth 5 นำงปภังกร ทองเงิน (เตีย้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 089-9196012 E-mail : papakorn_17@hotmail.com 6 นำงญำนี สอสะอำด (ญำนี) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 084-9421020 E-mail : sosaoad@hotmail.com 7 นำงนำตยำ ชีวะนอรรถ (แป้น) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 087-4167512 E-mail : nattayachee@hotmail.com 8 นำงยุพำ เจริญศรี (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-1965432 E-mail : payu2500@hotmail.com 9 นำงวิลำวัลย์ พรมมำ (จุม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-7788327 E-mail : wilawon_p187@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

175


176

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

15

16

17

นำงดนิตำ เลำหปิยะกุล (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-8801752 E-mail : danita2498@hotmail.com นำงสำวบุปผำ หนุนภักดี (ปู) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-7363386 E-mail : buppa393@gmail.com นำงเขมรัศมี จันทร์เพ็ญ (เขม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-8803972 E-mail : khem-chanpen@hotmail.com นำงแสงเดือน ไทยถำนันดร์ (เดือน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 086-8063842 E-mail : duean_53@hotmail.co.th นำงประคอง ชินนิ ทร (คอง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-8801720 E-mail : prakong_pt@windowlives.com นำงพัชยำ รักดี (พัช) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 081-1978628 E-mail : teacher_rakdee@hotmail.com นำงมุกดำ ชะวำลี (มุก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 085-7002869 E-mail : mookda41297@hotmail.com นำยศรำวุฒิ ไทยถำนันดร์ (วุฒ)ิ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ โทรศัพท์ 086-3667900 E-mail : pungtru1@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยหนองตำกยำ  โรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ 1 นำยมลเทียน หวังจิตต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ โทรศัพท์ 081-8521119 E-mail : jumroon_sch@hotmail.com 2 นำงสุจิตรำ แสวงทอง (สุ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ โทรศัพท์ 089-8095438 (รูป) E-mail : jumroon_sch@hotmail.com 3 นำงอำไพ กรีดกรำย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ โทรศัพท์ 081-7340651 E-mail : jumroon_sch@hotmail.com 4 นำยคเณศ เข็มปัญญำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ โทรศัพท์ 089-0705118 E-mail : khanade_kh@hotmail.com 5 นำงสำวพลอยกำญจน์ เพ็งเลำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจำรูญเนติศำสตร์ โทรศัพท์ 087-0899393 E-mail : ploykan@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

177


178

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนดิศกุล 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำยรัชช์สิทธิ์ ทิพยำลัย (พนมไพร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 081-8579769 E-mail : rutsit@hotmail.com นำงวันทนำ เปลินเสวี (อ๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 084-9771961 E-mail : Vantana2498@gmailcom นำงสำววสุกำญจน์ นิ่มอิ่ม (กำญจน์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 087-0987279 E-mail : Wasukan54@hotmail.com นำงระวีวรรณ ทีปรักษพันธุ์ (วรรณ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 080-6585084 E-mail : ravewan1@hotmailcoth นำงยูงทอง ให้สุข (ยูง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 089-8894348 E-mail : Yoongthong@hotmail.com นำงเพลินพิศ นกเทียน (แหม่ม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 089-2185770 E-mail : Plernpis@hotmail.com นำยธัชธรรม วันทอง (ธรรม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 087-7533011 E-mail : tach_cha_tom@hotmailcoth นำงสำวรุ่งอรุณ จันทร์มณี (รุง่ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 089-9980527 E-mail : krurung 2009@ hotmailcoth นำงสำวเปรมกมล คุ้มเจริญ (เปรม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 081-7364362 E-mail : prem_toon0109@ hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

15

16

17

นำงดำรำรัตน์ ศรีสัตตบุษย์ (เอ๋) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 081-0066992 E-mail : jaae_jaae_21@ hotmail.com นำยสรภพ แต้สุวรรณ (ภพ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 089-1167097 E-mail : sortie 1007@obecgoth นำงนำรี ปิ่นปี (วำส) ตำแหน่ง ครู คศ.1โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 087-0100530 E-mail : khampai1@ hotmail.com นำงสำวอนุสรำ เกตุแก้ว (ผึง้ ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 089-0350236 E-mail : phung_05@ hotmail.com นำงสุวรรณนำ ตันติสำโร (ออย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 086-1662701 E-mail : SP_50113@ hotmailcoth นำงสำวนิภำพร กองบำง (นุ้ย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 087-2199029 E-mail : egg_nk15@ hotmail.com นำยสรชัย จันทร์ที (สร) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนดิศกุล โทรศัพท์ 086-1610912 E-mail : Sonchai31@ hotmail.com นำยชำนันท์ ขุนทอง (นันท์) ตำแหน่ง ครูธุรกำรโรงเรียน (ดิศกุล,บ้ำนหนองอีเห็น) โทรศัพท์ 087-1619937 E-mail : nanny99-@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

179


180

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด 1 นำย พชร บุญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด โทรศัพท์ 080-0662499 E-mail : SN 6301@hotmail.com 2 นำย นิคม หอมสุด ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด โทรศัพท์ 086-0033255 E-mail : Homsud99@hotmail.com 3 นำยสำมำรถ พรำมสุภำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด โทรศัพท์ 086-1618720 E-mail :Samart06211205@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม/วิทยำศำสตร์ ประถม

4

นำงสุภำว์ หอมสุด ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด โทรศัพท์ 087-8025164 E-mail : Supa-Humsud@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

5

นำงประเทือง พรำมสุภำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนโกรกตำรอด โทรศัพท์ 089-1036603 E-mail : Pratueng_Pramsupa@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นำยสุมิตรี สมทรง (เปี๊ยก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 081 – 3652348 E-mail : ssumitree@yahoo.com นำงสุทนิ ำ ขื่นขำ (ทิน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 085-2934489 E-mail : scheankam@yahoo.com นำงมลธิดำ จันทร์พูล (มล) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-8262993 E-mail : molthida_14@yahoo.com นำงเสำวนีย์ เล่นวำรี (นี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-8146797 E-mail : slenwaree@yahoo.com นำงณัฏฐพัชร ชูกิจนันท์ตระกูล (ตำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 086-1714798 E-mail : cnataphat@yahoo.com นำยธีระ ขจรกีรติกุล (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-8364486 E-mail : tkhajornkeeratikul@yahoo.com นำงสำวนิตยำ ส่วนลำ (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-2596977 E-mail : kokonit_089@yahoo.com นำงสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดม (นก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 085-6862619 E-mail : nok.0856862619@hotmail.com นำงสำวมณีรัชช์ ลิน้ จี่ (เหน่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-9806035 E-mail : neang_2010@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

181


182

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10.

นำงเกศมณี พัววัลยะลัดด์ (เกศ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 087-1584620 E-mail : gamget@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

11.

12.

13.

นำงสำวอรวรรณ บุญสวัสดิ์ (นก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 081-7367637 E-mail : nokingna@hotmail.com นำงสำวนิตยำ สินลือนำม (นิด) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด โทรศัพท์ 089-0790930 E-mail : nit_mednoon@hotmail.com นำยอดิศร สุริยะคำวงษ์ (อำร์ท) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเป็ด Tel : 081-7059126 E-mail : go-go-green@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง 1. นำยสุจินต์ หอมเสมอ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-0300609 E-mail : Sujin_5008@hotmail.com 2. นำยไชยวัฒน์ เยียวยำ ( วัฒน์ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-5510803 E-mail : Chaiwat-1234@hotmail.com 3. นำยวัลลภ พุ่มงำม ( ลภ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 085-4844599 E-mail : Wanlop11@hotmail.com 4 นำยอนุวัติ สมสกุล ( ตุ่ม ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-4458846 E-mail : Anuwat851@hotmail.com 5 นำงสุดำ เข็มไทย ( ตู่ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 086-1639427 E-mail : Tusuda1@hotmail.com 6. นำงอำยุพร จันทวงศ์ ( แอ๋ว ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-9115574 E-mail : Aelmalaya@hotmail.com 7. นำงสำวแสงเดือน คำเปียง ( เดือน ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 081-8539900 E-mail : Krunew_@hotmail.com 8. นำงสำลินี อุดมผล ( นี ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 081-7359641 E-mail : nogissarra@hotmail.com 9. นำงสำวน้ำเพ็ญ อินทร์ศวร ( แหม่ม ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-2554049 E-mail : Mam2jun2@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

183


184

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

17.

นำงนุสรำ บิตุเรศ ( นุช ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 081-7634404 E-mail : Lovenut22@hotmail.com นำงสำวอุษำ พลดี ( อุ๊ ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 085-2631709 E-mail : Usa_pondee@hotmail.com นำงรัตนำพร สำลี ( อ้อ ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089-9131341 E-mail : Nongor-19@hotmail.com นำยพรินทร์ เกษรบัว ( สอง ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 085-5140262 E-mail : Pusai33@hotmail.com นำงสำวปรียำ พลำยพงษำ ( ปุ๊ก ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 087-6725571 E-mail : Pook_hiso@hotmail.com นำงขนิษฐำ เกตุแดง ( เร ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 089ข9156321 E-mail : Kanitha_03@hotmail.com นำยพิเชษฐ์ อยู่ยงค์ ( รุง่ ) ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 081-9864677 E-mail : Roong7412@yahoo.com นำงสำวกนกวรรณ ทองเกิด ( แอล ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 086-0994910 E-mail : KK_l20@htmail.co.th นำงสำวภสมน แก้วพลอย ( เดียร์ ) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง โทรศัพท์ 081-7057954 E-mail : Marnray_dear@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น 1 นำยสมชัย เสร็จกิจ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น TeL: 08 1942 4027 E mail : chai2500@windowslive.com 2 นำยโกวิทย์ สุธำพจน์ ตำแหน่ง : ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น ที่อยู่ 44 ม.3 ต.หนองตำกยำ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี โทรศัพท์ 08 3980 7949, 08 3910 3530 3 นำงสำวฐำนิตำ ไพบูลย์ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น ที่อยู่ 39 ม.7 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ 08 5687 5265 E mail : thanita_paiboon@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

185


186

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 นำงธัญญำลักษณ์ อัยวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองตะครอง โทรศัพท์ 089-8083683 E-mail : sang_dow@hotmail.com 2 นำยขวัญชัย ทับทิมใส ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะครอง โทรศัพท์ 081-7444916 E-mail : khwanchai97@hotmail.com 3 นำงอรสำ สูตะบุตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะครอง โทรศัพท์ 084-4653929 E-mail : 4 นำยกิตติกร เบ้ำนำค ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองตะครอง โทรศัพท์ 082-2417357 E-mail : kittikon1974@hotmail.com 5 นำยนวพล ศิลำแรง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน โทรศัพท์ 081-9322102 E-mail : nawanic@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยแม่กลอง  โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช 1 นำยชุมพล อ่อนละออ ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช โทรศัพท์ 089-2578745 E-mail : kruchumpol@hotmail.com Master Teacher วิทยำศำสตร์ ประถม

2

นำยอมร มูลแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช โทรศัพท์ 081-1929905 E-mail : Amorn_133@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

3

4

นำงสำวจันทรำ สุรำลักษณ์เพ็ญอำไพ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช โทรศัพท์ E-mail : kruchantra@hotmail.com นำงมุกดำ บริสุทธิ์ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยนำครำช โทรศัพท์ 089-9199634 E-mail : Mugda_mug@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

187


188

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำส ด้ำนวิชำกำร

1

2

3

4

5

นำยเกษม คุ้นเคย ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 081-9423783 E-mail : kasem_38839@hotmail.com นำยสุรศักดิ์ เนำวรัตน์ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-5483562 E-mail : surasak-26@hotmail.com นำงวันเพ็ญ ใจปำ ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 086-1658953 E-mail : vunpen_2501@hotmail.com นำงทองมี ฝักบัว ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-9157042 E-mail : tongme123@gmail.com นำงอุษณีย์ เลี่ยนเครือ (ออด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-5510024 E-mail : ausanee_a.2@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

6

7

8

นำงสุดำ เค้ำฉิม (น้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 086-1768025 E-mail : suda_k@hotmail.com นำงสำวจิณณ์รัตน์ อินทร์ประทับ (แต๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 083-2435511 E-mail : jinrat03@hotmail.co.th นำงผกำวัลย์ สอยดำว (ตูน) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 085-2623379 E-mail : toonisia_1208@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงสุทศิ ำ ไกรเจริญ (ทิศ) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 087-0465001 E-mail : suthisa_2499@hotmail.com นำงนันทิยำ ธงศรี (อี๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 087-1581467 E-mail : nun132504@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม/วิทยำศำสตร์ ประถม

11

12

13

14

15

16

นำงจินตนำ สำยอินทร์ (อีด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-8831784 E-mail : jin201027@hotmail.com นำงมณฑำ ต้นโพธิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 087-1621509 E-mail : loveingland@hotmail.com นำงพนอ วรรณศิริ (จิม๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-9145279 E-mail : panor.jim@hotmail.com นำงอรวินท์ บำรุงศิลป์ (เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-0348940 E-mail : orawin2010@hotmail.co.th นำงพิมพรรณ อยู่สขุ (พิมพ์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 083-3128075 E-mail : pimpun2011@hotmail.com นำยวีระชัย เทียมหลำ (หนู) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 086-0430989 E-mail : chai_rawi@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

189


190

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

17

นำงละเอียด สุวรรณมณี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 089-2578044 E-mail : laiat07@hotmail.com Master Teacherภำษำไทย ประถม

18

19

20

21

นำยวิศำล เจริญอินทร์วงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 086-8066386 E-mail : wisal_2502@hotmail.com นำยสมเดช ศรีสุข (ป๋อง) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 085-2996566 E-mail :somdech_2498@hotmail.co.th นำยจิณณฤต ทองรวย (ต้อม) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 081-2495678 E-mail : time_us@hotmail.com นำยเสนำะ แก้วเรือง (น้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนวัดกร่ำงทองรำษฎร์บูรณะ โทรศัพท์ 081-7574899 E-mail : choynoys03@gmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง 1 นำยสุนทร ทัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-8451067 E-mail : soontron1234@gmailcom 2 นำงรังสิมำ พำนประเสริฐ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 086-8067800 E-mail : rungsima1234@gmailcom 3 นำงสังเวียน คงคำ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 085-9461862 E-mail : dindee1@hotmail.com 4 นำงกมลพรรณ จรรยำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 084-8009500 5

6

7

8

9

นำงวรพรรณ กล่อมจิต ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 087-8172188 E-mail : worapan2011@hotmail.com นำงกุลณัท ตรีเพ็ชร์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 086-1750969 E-mail : marleen2010@windowslivecom นำงสำวจรรยำ ตันธีระพลชัย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 089-1845589 E-mail : tum_janya@hotmail.com นำงจันทร์แรม เจี่ยประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-7450145 E-mail : janram@hotmail.com นำงพิมพ์สริ ิ เจริญวัย ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-5875892 E-mail : pim_charoenwai@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

191


192

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

15

16

17

นำงนิตยำ จันทร์พินิจรัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 087-0080766 E-mail : krunoij@hotmail.com นำยอภิชำต จันทร์สว่ำง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-5878745 E-mail : apichatjun@hotmailcoth นำงสุรัตณ์ วดีสมงำม ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-0137095 E-mail : suwanit2499@hotmail.com นำงอรวิภำ พิมพ์พระพรหม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 089-2575424 E-mail : orn1133@gmailcom นำงดวงใจ มำกทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 089-5236212 E-mail : marksub2554@hotmail.com นำงสำววิวรรณ ศรีกุศลำนุกูล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 086-6239079 E-mail : wiwan09@hotmail.com นำยสันติสขุ ทิวำกร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 086-7661666 E-mail : tsantisuk@gmailcom นำงวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 080-0577718 E-mail : wilaiwanpr@livecom Master Teacher คณิต ประถม

18

นำงรัชกิจ ไพศำลเอื้ออำทรกุล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 086-7508726 E-mail : ratchakit53@gmailcom


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

19

20

21

22

23

24

นำงสำวอุษณี รุ่งเรือง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 090-7949774 E-mail : pairpp166@hotmail.com นำงสำวนพวรรณ ประกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-9948109 E-mail : nopavanp@gmailcom นำงวิภำพรรณ จันทรเสวต ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 082-2953370 นำงวรรณทิพย์ อำสน์สถิตย์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 089-8366549 E-mail : sawong59@gmailcom นำยจิรวัฒน์ แผ้วพรำยงำม ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 081-0111241 นำงสำวอังค์วรำ สมสกุล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีโลหะรำษฎร์บำรุง โทรศัพท์ 084-0448459

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

193


194

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม 1 นำยประเทือง เรืองขันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 089-8242489 E-mail : pratuang9900@hotmail.com 2 นำงธนันญภำ บุญชนะ (ตำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 081-1985764 E-mail : tananyaapa@gmailcom 3 นำงสำวพัชนี หอมจันทร์ (เงำะ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 087-4056695,082-2531764 E-mail : phomjan95@gmailcom 4 นำงอัมพร จันทร์ศิริ (แดง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 089-8988498 E-mail : junsiri95@hotmail.com 5 นำงสำวศิริลักษณ์ จันทรวัฒน์ (จ๊ะ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 089-8149978 E-mail : phaapinya@gmailcom 6 นำงสำวสุพัตรำ เตี่ยวขุ้ย (ตำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 089-9159085 E-mail : tabo_ta@hotmail.com 7 นำงประยูร เสร็จกิจ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 081-3853253 E-mail : pyoon_01@hotmail.com Master Teacher วิทยำศำสตร์ ประถม

8

9

นำงสุธำมำศ บุญเลิศ (มำศ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 089-2570649 E-mail : my_idolgirl@hotmail.com นำยวศิณ อยู่สุข ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนวัดศรีสุวรรณำรำม โทรศัพท์ 083-8545202 E-mail : vasin27@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง 1 นำยประจักษ์ รักษำทรัพย์ (จัก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 086-8072339 E-mail : Prajak1199@gmailcom 2 นำงสมจิต มังคละไชยำ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 083-6993094 E-mail : Mungkalachaiya@hotmail.com 3 นำยสันติ ตะพัง (ติ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 083-3142299 E-mail : Tasa787@gmail.com 4 นำงเพ็ญสิริ แม้นทิม (เพ็ญ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 089-8967845 E-mail : Pensirim@hotmail.com 5 นำงสำวผกำมำศ สำแดงเดช (ติด๊ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 089-5120441 E-mail : Tis1@hotmail.com 6 นำงลัดดำ เสรีลัดดำนนท์ (ลัดดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 081-1907374 E-mail : Lovely_ben@hotmail.com 7 นำยสงกรำนต์ พลอยเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 086-5145620 E-mail : Songkranposri15@hotmail.com 8 นำงจุฬำภรณ์ เอี่ยมทอง (แป้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 081-1786468 E-mail : Leeda_2286@hotmail.com 9 นำงชัญญำนุช ถิน่ วัฒนำนุกูล (เรณู) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 081-3853038 E-mail : Rany2210@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

195


196

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

นำงสำวอุรำภรณ์ คูนำเอก (ต้ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 085-0141491 E-mail : Ta_nongpan@hotmail.com นำงสำววิลำวัณย์ ใคร่ครวญ (อุ๊) ตำแหน่ง ครูจ้ำงสอน โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 081-8809032 E-mail : Wilawan_2344@hotmail.com นำงสำวนริศรำ คุ้นเคย (นิม้ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนอนุบำลท่ำม่วง โทรศัพท์ 086-1717121 E-mail : im_1023@hotmail.com


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

197


198

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยพ่อขุนด่ำน  โรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์ 3 (บ้ำนหนองหวำย) 1 นำงสำวกรรณิกำ ไผทฉันท์ (หนุย่ ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์3 โทรศัพท์ 089-9101765 ,089-2543841 E-mail : kunigar_14@hotmail.com 2 นำงสมพิศ จิณแพทย์ (พิศ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์3 โทรศัพท์ 086-1785877 E-mail : sompit5877@hotmail.com 3 นำงพรรัตน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ (อึ่ง) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์3 โทรศัพท์ 080-6521430 E-mail : pon_2503@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ 1

2

3

4

5

นำยเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ ( น้อย ) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 086-1669403 E-mail : komvan1@hotmail.com นำยสมศักดิ์ วธำวนิชกุล ( ตุ้ม ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 081-9410940 นำงมุจลินทร์ ภุมรินทร์ ( อ้วน ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 081-0072876 E-mail : mujalin_mool@hotmail.com นำงสำวนิตยำ โพธิทอง ( นิต ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 089-0063854 E-mail : ocsc230513@hotmail.com นำงสำวจันทิรำ แซ่กวย ( จัน ) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 081-7927580

6

นำงสำวเบญจมำศ ชูสุทธิ์ ( เบน ) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 081-9954918

7

นำยวีรวรรธน์ จีนเกิดทรัพย์ ( เล็ก ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 087-6634323 E-mail : montri_tim@hotmail.com นำงสำวเบญจำ ลำดวล (จำ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 083-7023591

8

9

นำงสำวณภัทร ศิริมั่ว ( รส ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำพุ โทรศัพท์ 080-1111263 E-mail : naphats89@windowslive.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

199


200

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ 1

2

3

4

นำยพูน จิตตะเสโน ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ โทรศัพท์ 087-1646705 E-mail : Poon_bhml@hotmail.com นำยธเนศ เมฆนำคำ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ โทรศัพท์ 089-5494357 E-mail : tanate2501@gmail.com นำงสำวดำรณี ป้อมสกุล ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ โทรศัพท์ 086-7757408 E-mail : darani2505@gmail.com นำงสุพรรณ์ แดงอำ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนท่ำแย้ โทรศัพท์ 087-1605680 E-mail : NokDangam@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนเนินไพร 1

2

3

4

5

6

นำยวิชติ บุญเลิศ (ชิต) ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเนินไพร (ครู ชำนำญกำรพิเศษ) โทรศัพท์ 089-260-0589 E-mail : wichit1234@hotmail.com นำยสมศักดิ์ พำทัน ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียน บ้ำนเนินไพร โทรศัพท์ 089-918-3687 E-mail : somsakpatun@hotmail.com นำงไสววัลย์ พำทัน (ไสว) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียน บ้ำนเนินไพร โทรศัพท์ 089-918-3687 E-mail : sawiwon@hotmail.com นำงมยุรี วัฒนำวิรยิ ำนนท์ (หมวย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียน บ้ำนเนินไพร โทรศัพท์ 081-018-4841 E-mail : mayuree2828@gmail.com นำยสุธชี ำ ธีระมิตร (ต่อ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียน บ้ำนเนินไพร โทรศัพท์ 089-254-6197 E-mail : suteecha_3230@hotmail.com นำงสำวดำรำรัตน์ ฮุนพำนิช (อ้อ) ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรโรงเรียน โทรศัพท์ 084-3441388 E-mail : Lucifer_aor@hotmail.com , dararathoonpanich@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

201


202

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง 1 นำยอนุศักดิ์ พวงธรรม(ศักดิ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 089-8494490 E-mail : Anu_sak@hotmail.com 2 นำยนัทธี สงวนรัตน์ (พีท) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 081-8534446 E-mail : Nattee1960@hotmail.com 3 นำงสำลี่ สงวนรัตน์ (สำลี)่ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 087-1709704 E-mail : Salee_4@hotmail.com 4 นำงสำวอัชฉรำ เกตุสง่ำ(น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 080-6478510 E-mail : acharasamui@hotmail.com 5 นำยอดิศักดิ์ บุญมำ (แอน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 081-0111048 E-mail : Adisak_boonma@hotmail.com

ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2555

OBEC AWARDS ครูผู้สอนสุขศึกษำ-พลศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรม

6

นำงเปรมรัตน์ ผูสร้ อยทอง (เปรม) ้สอนบู รณำกำรประถมยอดเยี ่ยม ด้ำนวิชำกำร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 089-5462453 E-mail : pream2555@hotmail.co.th

7

นำงสำวชลธิชำ ส่วนเสมอ (เปิ้ล)

8

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 087-1650202 E-mail : cholticha_apple@hotmail.com นำงวัลยำ ถิ่นวัฒนำกูล (ก้อย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 081-0053813 E-mail : Walayaya@hotmail.co.th

9

นำงสำวสีนวล รอดน้อย (นวล) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองปล้อง โทรศัพท์ 089-5339843 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง 1 นำยบำรุง จิณแพทย์ (ออด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 081-9410100 E-mail : bumroong_dong@hotmail.com 2 นำงนุสรำ บุญมำ (นุส) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 081-8514442 E-mail : Nusara_07@hotmail.com 3 นำงสมควร แก้วใจรักษ์ (ควร) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 089-6901993 4

นำงอัญชลี โพธิ์ประจักษ์ (ต๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 083-3143051

5

นำงจิดำภำ สงวนจิตต์ (น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 087-1543597 E-mail : jidapa5@hotmail.com นำงสุพัตรำ แสงอรุณ (เอ๋) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 089-0454820 E-mail : suphattra2515@mail.com นำงนิตยำ แสงผ่องอำไพ (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองปำกดง โทรศัพท์ 089-2383208 E-mail : nid53@windowslive.com

6

7

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

203


204

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ 1 นำยพิษณุ เหล่ำหมั้น (นุ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-9423117 E-mail : Pitsanu2502@gmail.com 2 นำงวิชุดำ ถิรศำสตร์ (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-8583868 E-mail : Da.2502@hotmail.com 3 นำงสมศรี วิเศษสิงห์ (ศรี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 087-1561313 E-mail : somsri2500@hotmail.com 4 นำงมงคล สุขเกษม (แดง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-0081548 E-mail : kol2499@hotmail.com 5 นำงสำวรุ่งฤดี โฆษพงศำ (หน่อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-7053327 E-mail : krunois@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

6

7

8

นำงสำวสุปรำณี บทศรี (มะรุม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-0167026 E-mail : supranee-31-2012-@hotmail.com นำงสำวฐิตมิ ำ มีเจริญ (จอย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 080-7767056 E-mail : doraemon-moo-noy@hotmail.com นำยธันยวีร์ นุ่มนิ่ม (อิฐ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 081-0176605 E-mail : Zionsenior@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงศรำยุทธ ล้อมพงษ์ (ตัม้ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 080-7820344 E-mail : slayut@hotmail.com นำงสำวกุสุมำ บุญส่ง (เหมียว) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โทรศัพท์ 089-9135875 E-mail : Mhaew2@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

205


206

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ 1

2

3

นำยวินยั ถิรศำสตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-9468479 E-mail : winainongpai@gmailcom นำยกำลัญ มโนรมณ์ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-3788570 E-mail : np3456@hotmail.com นำงสำวสปัญญำ สุขเจริญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 082-2921284 E-mail : papum654@gmailcom Master Teacher ปฐมวัย

4

5

6

7

8

นำงชุลี กันเกลำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-1941537 E-mail : chulee719@gmailcom นำงสำวปริศนำ มูลศำลำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 089-5482801 E-mail : pritsana2011@hotmail.com นำงสำวอัมพร ศรีทอง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-7035998 E-mail : amporn770@gmailcom นำยยอดยิ่ง กันเกลำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-1941537 E-mail : yodyig93@gmailcom นำงสำวกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 089-5510349 E-mail :knpv349@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

15

15

16

นำงมำลี ภิญโญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 089-5302684 E-mail : jemalee808@gmailcom นำงสำววรรณำ หลบภัย ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 089-9939490 E-mail : koyai089@hotmail.com นำงสำวโชติกำ พุฒเครือ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 080-6510185 E-mail : bachotika2012@gmailcom นำยพิชติ นำมูลเพ็ง ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 086-6663553 E-mail : ongphichit@gmailcom นำงกำนดำ แก้วเขียว ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 089-9135732 E-mail :krusai02@gmailcom นำยวิเชียร โมกหลวง ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-3780371 E-mail : nich2500@hotmail.com นำงสำวมลภำ อุไทยธุรำทร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 081-0169127 E-mail : nuupooh_03@hotmail.com นำงสำวพัชรำภรณ์ ศิรมิ ั่ว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 085-2665173 E-mail : tai222229@hotmail.com นำงสำวจุรีย์พร หมื่นจงจำปำ ตำแหน่ง ครูพี่เลีย้ งเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ โทรศัพท์ 090-4321409 E-mail : krukoyzamotod@gmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

207


208

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองหิน 1

2

3

4

นำยอเนก บุญเฮี๊ยะ (เอ๋) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนหนองหิน โทรศัพท์ 081-2934454 E-mail : aneg1010@hotmail.com นำงสำวรุ่งทิพย์ แก้วทอง (ต้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหิน โทรศัพท์ 089-9186089 E-mail : toyy_2500@hotmail.com นำงสำวภำวิดำ ไม้เจริญ (ปุ้ย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองหิน โทรศัพท์ 083-3163127 E-mail : puyy_2500@hotmail.com นำงสำวสำวิตรี สิริศรีจนั ทร์ (ยุก) ตำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผู้เฒ่ำ โรงเรียนช่ำงกลอนุสรณ์3 โรงเรียนบ้ำนหนองหิน โทรศัพท์ 081-7750221 E-mail : Nong_yook@windowslive.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำยทวี ชูศรี (ทวี) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 081-9423912 E-mail : thawee.c@hotmail.com นำยกิตติพงศ์ สมุทวนิช (พงศ์) ตำแหน่ง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 089-2572205 E-mail :pong2385@gmailcom นำงจันทร เตี้ยเนตร (จันทร์) ตำแหน่ง ครู คศ 3 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 089-5100994 E-mail :junton_2499@hotmail.com นำงนพร โสมล (แมว) ตำแหน่ง ครู คศ 2 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 081-0065672 E-mail :Pratoom2806@hotmaicoth นำยจิรัฏฐ์ ฉัตรคล่องแคล่ว (ภู่) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 084-5181359 E-mail :jiruth3@gmailcom นำยธรรมนูญ ปรีดำธวัช ( เก่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 089-7768151 E-mail :ictvs@hotmail.com นำงสำววรรณำ เอี่ยมจันทร์ ( เล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 084-1631821 E-mail :wanna1009@hotmail.com นำงปทุม นิ่มเจริญ ( ตี่) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 085-0945308 E-mail :Patoom1805@hotmail.com นำงสำวยุวธิดำ ทองดอนเอ ( อ้อย) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 083-2459494 E-mail :aomsin-ball@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

209


210

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

นำยภำนุ วันประเสริฐ ( เอ้ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนหินแด้น โทรศัพท์ 085-1898367 E-mail :panu1404@gmailcom นำงสำวนำถรพี ชืน่ บำล ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรโรงเรียน (บ้ำนหนองไผ่ , บ้ำนหินแด้น) โทรศัพท์ 084-0871182 E-mail : zoda_mousse@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตี้ย 1 นำยวิชยั กลัวผิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 089-9193774 E-mail : Wichaikan06@gmail.com 2 นำยชูวนิ ถิรศำสตร์ ตำแหน่ง รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 084-3875708 E-mail : chuwin2502@hotmail.com 3 นำงสำวพวงเพชร สังข์ช่วย (นุย้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 034-642167 E-mail : sungchouy@hotmail.com 4 นำงบัวพัน เจียมประสูตร (บัว) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 086-1775256 E-mail : boupan1612@hotmail.com 5 นำงชญำณี อินทฤทธิ์ (ป้อม) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 081-1998319 6

นำงอำรีย์รัตน์ ฤทธิ์กระจ่ำง (อำรีย์) ตำแหน่ง ครู คศ.2โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 089-2545359

7

นำงสำวศินนี ำถ ประภำสธรรม (เกียง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ :089-5470282 E-mail : sineenat_414@hotmail.com นำงธัญพร สุนทรหงษ์ (ติว๋ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 082-0075775

8

9

นำงกำญจนำ นำมอำษำ (ผึง้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 087-1678158 E-mail : tamonwan001@gmailcom เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

211


212

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำยภูษิต มงคลธนทรัพย์ (ภู) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 082-2536342

11

นำยรณศักดิ์ เนียมกัน (เก้) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 089-1771982 E-mail : ronasak@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

12

13

นำงทัศนีย์ ชื่นหุ่น (ซ้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 086-1725677 E-mail : tatsanee_ch@hotmail.com นำยวรวิทย์ กลั่นบุศย์ (เอ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 089-8361698

14

นำยอนุพันธ์ เหล่ำพิเดช (จูด)ี้ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 081-7587736

15

นำยณัฐพล กำเนิดรัตน์ (ณัฐ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 087-1610202

16

นำยรักษ์พล ฝอยทับทิม (เปีย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลด่ำนมะขำมเตีย้ โทรศัพท์ 086-1680338 E-mail : pea_255555@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยกลอนโด  โรงเรียนบ้ำนกลอนโด 1

2

3

4

นำงสุปำณี มงคล (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนกลอนโด โทรศัพท์ 089-8051388 E-mail : supanee_klondo@hotmail.com นำงมยุรี พวงแก้ว (ต้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนกลอนโด โทรศัพท์ 081-5263695 E-mail : mayuree_klondo@hotmailcoth นำงสุจิตรำ สุทธิรักษ์ (ตำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนกลอนโด โทรศัพท์ 089-2576397 E-mail : sujitra_klondo@hotmailcoth นำยชำญชัย สุทธิรักษ์ (หน่อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนกลอนโด โทรศัพท์ 089-2576397 E-mail : chanchai_klondo@hotmailcoth

 โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง 1 นำยสมนึก พงษ์สกุล (เปี๊ยก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง โทรศัพท์ 081-4349621 E-mail : Pongsakul00@gmailcom 2 นำยลัดดง ธนะวัตต์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง โทรศัพท์ 080-0614940 E-mail : Laddong_@hotmail.com 3 นำงสำววิลำวรรณ์ ปัน้ หุ่น (หน่อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง โทรศัพท์ 087-0332369 E-mail : noi_orkid@hotmail.com 4 นำงสำวประภำพรรณ ไมตรีจิตต์ (ปอน) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดอนสว่ำง โทรศัพท์ 081-9816015 E-mail : prapapun2523@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

213


214

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ 1 นำยเฉลิมชัย แย้มชื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-9435077 E-mail : c_yamchuen@hotmail.co.th 2 นำงชุติมำ เตี้ยเนตร ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-8250968 E-mail : chu.tungmakam@hotmail.com 3 นำยพิเชษฐ์ เตี้ยเนตร ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-7937172 E-mail : pichet.tungmakam@hotmail.com 4 นำยสุเทพ กำญจนพุทธกร ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-8992841 E-mail : suthap52@gmail.com 5 นำยบุญธรรม กล้ำหำญ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-8413712 Master Teacher คณิต ประถม

6

7

8

นำยคเณศวร์ เกิดผล ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 084-2099663 E-mail : jiraroad2006@hotmail.com นำยประยูร โชติชว่ ง ตำแหน่ง ช่ำงไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้ำนทุง่ มะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-7449899 E-mail : นำงสำวจีเรียง บุญสม ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-8807741 E-mail : A.tungmakam@gmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำงพรภัทร แจ่มศรี ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 081-7787680 E-mail : kimhun2516@gmail.com นำงพันนิดำ เสือคล้ำย ตำแหน่ง ครูพี่เลีย้ ง โรงเรียนบ้ำนทุ่งมะขำมเฒ่ำ โทรศัพท์ 080-0231209

 โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง 1 นำยสุรยิ ะ จันทร์สนอง ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแหลมทอง โทรศัพท์ 081-9440855 E-mail : Chansanong@gmail.com 2 นำงประไพ สมุทวนิช ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง โทรศัพท์ 089-5493856 E-mail : Prapai_nok@hotmail.co.th 3 นำยสุรพล ท้ำวเครือ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง โทรศัพท์ 085-2909259 E-mail : Surapoon1@hotmail.co.th 4 นำงสุนทรี ท้ำวเครือ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนแหลมทอง โทรศัพท์ : E-mail : soon1@hotmail.co.th 5 นำงสำวนิตยำ อุดมผล ตำแหน่ง ครูธุรกำรโรงเรียน (บ้ำนแหลมทอง,วัดยำงเกำะ, วัดหนองบัว) โทรศัพท์ 090-7841898 E-mail : tiktoyting@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

215


216

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดยำงเกำะ 1

2

3

4

5

6

6

7

8

นำยเมตตำ ชูเลิศ (เมตตำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 081-7367439 E-mail : watyangkok@hotmail.com นำงนิตยำ แย้มชืน่ (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 089-9636818 E-mail : nittaya_watyangkok@hotmail.com นำงประภัสสร แต้มดื่ม (สร) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 084-5459406 E-mail : Prapatsorn2549@hotmail.com นำงเฉลียว หมีเฟื่อง (เฉลียว) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 085-2118172 E-mail : chaliaw-mee@hotmail.co.th.com นำงสำวจำปี ลำเภำ (จำปี) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 087-9240675 E-mail : jampee2508@hotmail.com นำงลัดดำ จันทร์เจือจุน (ลัดดำ) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 086-1624972 E-mail : janjurjun@hotmail.com นำยบุญฤทธิ์ ตันเส็ง (ดำ) ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 090-4294844 E-mail : bunya5@hotmail.com นำงภิณัธรดำ วงศ์ไฝ (นก) ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 089-3795442 E-mail : pinattharada@hotmail.com นำงวิภำดำ พัฒนมำศ (เล่) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 081-9367632 E-mail : wipada515@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

15

นำงทองเพียร จีนคร้ำม (หน่อย) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 084-8021479 E-mail : forredg@hotmail.com นำงจริยำ ลิขิตวัฒนเศรษฐ (หมวย) ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 081-9956186 E-mail : jariya-li@hotmail.com นำงพันธ์ทพ ิ ย์ โปสินธุ์ (พันธ์ทพิ ย์) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 086-6113118 E-mail :puntip8509@hotmail.com นำงสำวณิฐญภรณ์ แก้วเกตุ (กุง้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 082-2485124 E-mail : vorapin2525@hotmail.com นำยประยูร อนันต๊ะ (ยูร) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 081-7249360 E-mail : Prayoon124@hotmail.com นำยวิเศษ ชูศรี (แจ็ค) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 081-0086906 E-mail : mj_2822@hotmail.co.th นำงสำวอรพิน วัฒนะสิน (พิน) ตำแหน่ง ครู พี่เลีย้ ง โรงเรียนวัดยำงเกำะ โทรศัพท์ 089-9261856 E-mail : kanchana1018@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

217


218

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดหนองบัว 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำงเบญจมำศ ลิขิตวัฒนกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 081-8748319 E-mail : chimiben@gmail.com นำยบรรฑูรย์ ถ้วยทอง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ : 089-0826813 E-mail : buntoon_@hotmail.com นำงบุษบำ นุ่มดี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ : 089-915199 E-mail : busaba@hotmail.com นำงอรพรรณ พงศ์พิทักษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 081-9415485 E-mail : oraphan_as@hotmail.com นำงสำวปำณิสรำ มณีจำรัฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 089-9184011 E-mail : panisara2206@windowalive.com นำงสุภำรัตน์ ศะศิธร ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 084-3946596 E-mail : niig-nice@hotmail.com นำงสำวขวัญนภำ จันทรวัฒน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 085-9482327 E-mail : kwunnapa1@hotmail.com นำงสุภำรัตน์ ศะศิธร ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 084—3946596 E-mail : niig-nice@hotmail.com นำงสำววิภำวรรณ พุ่มเจริญ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 084-3156959 E-mail : Wipawan_13@hotmail.comm

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

นำงสำวปำริฉตั ร ยะเครือ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 081-2989882 E-mail : Parichut_2527@hotmail.com นำงกิตติชัย บุญก่อสร้ำง ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดหนองบัว โทรศัพท์ 084-3155412 E-mail : Kictichai1504@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

219


220

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยจรเข้เผือก  โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง 1 นำยอำนวย ธรรมรังษี ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 081-0070046 E-mail : nuanea24@hotmail.com 2 นำงสำวนิตยำ ศิรพ ิ ุทธ ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 089-0597351 E-mail : nid_nid9@hotmail.co.th 3 นำงสำวสุพร เกิดกองทรัพย์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 086-1609464 E-mail : ss_su2505@hotmail.co.th 4 นำงสำวสมบูรณ์ บุญยงค์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 089-5163712 E-mail : somboon_lek22@hotmail.co.th 5 นำงสำวมำลิน นนทศิลำ ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 083-3095296 E-mail : malin_lin2510@hotmail.co.th 6 นำยวิศำล พวงแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 090-4370465 E-mail : vsan69@hotmil.com นำงธำรำภรณ์ วงษ์เทศ 7 ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 084-8027231 E-mail : sake_tara9@hotmail.co.th 8 นำงสำวสุมิตรำ ประจักษ์โพธำ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 089-2575325 E-mail : munoi_IT@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

 โรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ 1

2

3

4

5

6

7

นำยประสงค์ คล้ำชื่น ตำแหน่ง ครู อัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 081-2783078 E-mail : 444@gmail.com นำงสำวกิติญำนันท์ ครูทอง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนท่ำมะเฟือง โทรศัพท์ 085-7045405 E-mail : ggmumber@hotmail.com นำงสิริรัศมี ปฐมวีรำวรรธน์ (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียน บ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 081-2912551 E-mail : Siriradsamee@hotmail.co.th นำยวินยั คุณสมบัติ (หมู) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 086-1767662 E-mail : vinai14@hotmail.com นำยนที แต้มดื่ม (ที) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 034-540149 E-mail : natree44@hotmail.com นำยจรัญ ศรีเมฆ (ตัม้ ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 034-540149 E-mail : baan.thamafai@gmail.com นำงลดำพัฒน์ พงศ์จิรเสฎฐ (หมวย) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 089-2562871 E-mail : lada2515@gmail.com นำงสำวรสริน สบำยยิง่ (ปลำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 081-8808845 E-mail : pla.thamafai@gmail.com นำงสำววรรณวรัตน์ จิณแพทย์ (เฟิร์ท) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนท่ำมะไฟ โทรศัพท์ 081-1918049 E-mail : First.thamafai@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

221


222

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ 1

2

3

4

5

6

นำยโกวิท ทั่วจบ (โกวิท) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 081-8578716 E-mail : govit.1@hotmail.com นำยจำรูญ จีนคร้ำม (รูญ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 087-1646803 E-mail : chumroon11@hotmail.com นำงวิรงรอง อินทร์แก้ว (วิ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 081-7567433 E-mail : wironrong@hotmail.com นำงสุกญ ั ญำ พูลธนะ (ธูป) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 082-2900742 E-mail : Pultana_2517@hotmail.com นำงสำววรรณำ คำสีเขียว (นำ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 085-7024904 E-mail : Vanna_Kamsekiew@hotmail.co.th นำงสำวจิรนันท์ คล้ำยคลัง (แจง) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนท่ำเสด็จ โทรศัพท์ 087-0951486 E-mail : Jiranan-klayklaeng@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว 1

2

3

4

5

6

นำงวิชญำณี บุญทวี (ตุ๊ก) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 081-9420010 E-mail : ttj10@hotmail.com นำงวรำภรณ์ อ่อนศิริ (ต้อย) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 089-5501304 นำงทัธนำ กำญจนบุรำงกูร (อ้อ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 089-0655621 E-mail : t-hungyao@hotmail.com นำงปรินดำ พลำยมีสี (เป็ด) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 087-0362425 E-mail : pliymeesri@hotmail.com นำงอัญชลี อุดมสินค้ำ (ปู) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 089-9143286 นำงสำวพันธ์ทิพย์ นำควิเชียร (เจี้ยบ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งยำว โทรศัพท์ 090-4988699 E-mail :dom_jeab@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

223


224

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง 1

2

นำยสำเนำว์ นำคพิรุณ (ไข่) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 089-9191491 E-mail : Director-kai@hotmail.com นำงพิกุล รุ่งศรีกนก (กุล) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 089-0852132 E-mail : Pikul55@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

3

4

5

6

7

8

นำงสำวสุปรำณี ทองดอนน้อย (เน๊ะ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 081-1968498 E-mail : nea_supranee@hotmail.com นำงรัชนีวรรณ ครุฑำงคะ (ปุ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 089-8379608 E-mail : Kru-pukky@hotmail.com นำงสำวนรรฆ์ทวรรณ คำอำจ (นัน) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 087-0763182 E-mail : n_nuntawan@livecom นำงสำววิมล อยู่สถิตย์ (แข) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 084-8013304 E-mail : wimol_love@hotmail.com นำยชำตรี งำมขำ (ชำตรี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 081-5262519 E-mail :Chatree-99@hotmail.com นำยสุรยิ ำ ครุฑำงคะ (ก้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 089-2562355 E-mail : suriya-koy@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

นำงสำวชฎำภรณ์ ป้อมสกุล (น้ำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 087-8187611 E-mail : cpomsakul@hotmail.com นำงศิรเิ พ็ญ สีสำลี (ฮู้) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 087-0886590 E-mail : Siripen_hu@hotmail.com นำงพัชรี ม้ำละออเพชร (ปุ๊) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 081-1990120 E-mail : patyong2526@hotmail.com นำงประกำยมำศ บุญสมปอง (ดรีม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 087-9373379 E-mail : boonsompong_14@hotmail.com นำงสำวผุสดี บัวงำม (ดำว) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 088-9078980 E-mail :hosihotchili@hotmail.com นำงสำวสมหญิง คุ้มรักษำ (อึ่ง) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 080-6520852 E-mail : suky_v99@hotmail.com นำยดุสติ ภูแด่น (ดุสิต) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 086-1075271 E-mail : dusit-pudean@hotmail.com นำงสำวอัญชลี ชุ่มชืน่ (ปู) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 081-1957219 E-mail : anchalee_v99@hotmail.com นำงวิมลสิริ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ (แอ๊ว) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนไทรทอง โทรศัพท์ 081-364-2499 E-mail : wimonsiri_v99@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

225


226

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนโป่งโก 1

2

3

4

นำยอนุสรณ์ สัตยำกุล (สอน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 085-2943018 E-mail : satayagoon@hotmail.com นำงสำวสุรีย์ พรหมอยู่ (สุร)ี ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 081-7053739 E-mail : Krusuree@hotmail.com นำงวรรณำ ศรีแก้ว (นำ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 081-9430910 E-mail : Peewan500@hotmail.com นำงมลิวัลย์ อัครจิตตำนนท์ (เปี๊ยก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 085-4837717 E-mail : Maliwon-ak@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย / บรรณำรักษ์

5

6

นำงสำวนฤมล พึง่ แพง (ตุม๋ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 089-8369059 E-mail : Narumol@hotmail.com นำงสำวพิมพ์พร มำศศิริ (เจมส์) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโป่งโก โทรศัพท์ 084-8212522 E-mail : pimpornmassiri@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง 1 นำงสำวอมรรัตน์ แสงทองดี (รัตน์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร ชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 089-2382824 E-mail : Tid3012@hotmail.com 2 นำยประสิทธิ์ เนติบุญ (สิทธิ์) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 085-4750184 3

นำยสำริด พรมทอง (ริด) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 091-2621805 Master Teacher คณิต ประถม

4

นำงโสภำพันธ์ เนติบญ ุ (ปลุก) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 089-2548921

5

นำงสำววันเพ็ญ อินทร์ศวร (เพ็ญ) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 089-8091734

6

นำงสุกญ ั ญำ ต่ำงท้วม (สุ) ตำแหน่ง ครู ชำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 081-9550862 E-mail : nongploy20092009@hotmail.com นำยอรรถพล สมรูป (โอ) ครู อัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 089-2552630 E-mail : ziiaoc@gmailcom นำยศรชัย ไชยวุฒิ (ศร) ครูธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองกวำง โทรศัพท์ 089-5065369 E-mail : sornchai26@yahoocom

7

8

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

227


228

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองโสน 1 นำงคำกอง รอดดำรำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองโสน โทรศัพท์ 089-9105184 2

นำยพีรพงษ์ พวงทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองโสน โทรศัพท์ 087-1573754

3

นำงอำภรณ์ จันมำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองโสน โทรศัพท์ 081-1921712

4

นำงอำรีย์ พวงทอง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองโสน โทรศัพท์ 081-9951096 E-mail : aree_c27@hotmail.com นำงสำวณฐมน ชุนประเสริฐ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนหนองโสน โทรศัพท์ 082-2932437 E-mail : cha_160727@hotmail.co.th นำงสำวนุชรีย์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีธ่ ุรกำรโรงเรียน (บ้ำนท่ำมะไฟ,บ้ำนท่ำพุ,บ้ำนหนองโสน) โทรศัพท์ : 085-2957116 E-mail : chumphangphum@gmail.com

5

6

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 1. นำงอัจฉรำ รอดภัย (ปู) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 085-2993107 E-mail : Adchara_09@hotmail.com 2. นำยณัฐภัทร์ ตวันคำ (อัน้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 081-7051759 , 034-654187 E-mail : Khraisree23@hotmail.com 3. นำงณิชำภัทร เส็งเครือ (ปู) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 081-1929775 E-mail : Lukpoo_Nicha@hotmail.com 4. นำงสำวอำภัสรำ อัศวพิทกั ษ์พงศ์ (เกด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 089-9149258 E-mail : Kate_aphat@hotmail.co.th Master Teacher บรรณำรักษ์

5.

นำงสำวอำรีย์ หลักศิลำ (เกด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 089-2549214 E-mail : @hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

6.

7.

8.

นำงกำนต์พชิ ชำ เจียมรุ่งรักษำ (พิช) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 087-9732481 E-mail : Pit_Punyapoo_5@hotmail.com นำยจตุรงค์ กำรดำริห์ (เคน) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 081-5711959 E-mail : Kenzaja 123@hotmail.com นำยฤทธิชัย สุวพำนิช (โป้ง) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 080-2471800 E-mail : Kru_rit@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

229


230

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9.

10.

11.

12.

นำงวรำภรณ์ งำมชม (เหน่ง) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 090-7928674 E-mail : Nang164@hotmail.co.th นำงสำวกมลฉัตร กลัดแก้ว (ออย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 082-2413975 E-mail : Oil_angel_2@hotmail.com นำงสำวสุลำวัลย์ โพธิ์ศรี (เกด) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 089-2563680 , 089-2561346 E-mail : Kateja_55@hotmail.com นำยประกอบ พัดชื่น (ปลั๊ก) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง โทรศัพท์ 082-2477734 E-mail : Pukor_@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 1

2

นำงประวร ทองสีสังข์ (อุ๊) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 081-7229383 E-mail : seeda_5@hotmail.com นำงนัยนำ เจียมอยู่ (แดง) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-8372103 E-mail : pop_dang2503@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม

3

นำงปรำณี ตันเจริญ (แด้ว) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-8364119 E-mail :daw2553@windowslivecom Master Teacher แนะแนว

4

5

6

7

นำงอุบล วงศ์วชั รมงคล (อุบล) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-2117238 E-mail : ubonpu227@gmailcom นำงสำวบุญธรรม ฝอยทอง (ธรรม) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 090-8170093 E-mail : boontam_foythong@windowslivecom นำยบุญส่ง เฮงประเสริฐ (ส่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 081-7051821 E-mail : boon2505@windoeslivecom นำงสำวจินตนำ ปำนเปีย (กิ๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 087-0700704 E-mail : ipanpia@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

231


232

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นำงสำวเกษสุดำ ศิลำคำ (เกษ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 081-0069748 E-mail : armeasc08@gmailcom นำงสำวชนันธร อำคะมำนนท์ (กุล) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-9147250 E-mail : cnt_akmn@hotmail.com นำงสำวกรรญำ ยิ้มหนองโพธิ์ (กัน) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 086-1727426 E-mail : ganyayim@hotmail.com นำงสำวอภิญญำ แก้วประเสริฐ (ผำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 085-2993753 E-mail : Pha_apinya@yahoocoth นำงสำวขนิษฐำ จิตเที่ยง (เก๋) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 089-2560531 E-mail :Kaekai2524@hotmail.com นำงสำวกนกวรรณ เขียวน้ำชุม (โหน่ง) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 087-8151352 E-mail : saiyyon987@hotmail.com นำงสำวอัญชรี สุกะระมณี (นำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 081-9810752 นำงสำวจีรำพร สังข์กระสิน (จุ๊) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 087-1704717 E-mail : Nu_Ju_Jeera@hotmail.com นำยจิรพงศ์ โพธิ์ทอง (เด่น) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรเข้เผือก โทรศัพท์ 081-0152200 E-mail : Jeeden@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน 1

2

3

นำยพินจิ ลิขิตวัฒนกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน โทรศัพท์ 081-9535130 E-mail : p_bwy@yahoo.com นำงวีนัส เฮงประเสริฐ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน โทรศัพท์ 086-1627577 นำงวิภำวรรณ นิ่มนวล (แจ๋ว) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน โทรศัพท์ 086-1691680 E-mail : jawwipawan@Gmail.com Master Teacher คณิต ประถม

4

5

นำงพรพรรณ ตวันคำ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน โทรศัพท์ 089-9052793 E-mail : lidiw17@gmail.com นำงจำเนียร แจ้งพลอย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดถ้ำอ่ำงหิน โทรศัพท์ 086-1625004 E-mail : jjj _ jangploy@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

233


234

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

ทำเนียบเครือข่ำยสถำนศึกษำ อำเภอศรีสวัสดิ์

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

235


236

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยศรีสวัสดิ์ 1  โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ 1

นำยสำยัญห์ สุขสำรำญ (จอม) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 081-9428242 E-mail : sayan_1961@hotmail.com OBEC AWARDSผอ.สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรม

2

3

4

5

6

นำยบุญเสริม วิทยำ (เสริม) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 081-7360447 E-mail : josehp275@gmail.com , josehp275@hotmail.com นำงขนิษฐำ บำลเพชร (หนู) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 081-1936919 E-mail : noo_tus@hotmail.com นำงสำวโชติกำ อมรธรรมวุฒิ (แมว) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 081-9456079 E-mail : jeerapha@hotmail.com นำงสำววรรณี บุญสัญ (นก) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 087-8301722 E-mail : wannee_bs@hotmail.co.th นำงสำวจีระภำ นำมวงษ์ (โอ) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 085-2656150 E-mail : jeerapha@hotmail.com Master Teacher สังคมศึกษำ

7

นำยวิรัตน์ บำลเพชร (ตัส) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 085-4250510 E-mail : noo_tus16@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

นำงสำวกัลยำรัตน์ รัตนทิพย์ (นุ) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 081-1941875 E-mail : nu5325@hotmail.com นำงสำวสุพิดำ แย้มนิ่มนวล (เอ๋) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 084-9502549 E-mail : supisa_a@hotmail.co.th นำงสุวภำ โต๊ะบุรนิ ทร์ (ภำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 090-1428227 E-mail : krupha_@hotmail.com นำงพนพพร หำญกล้ำ (โอ๋) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 085-4207929 E-mail : peepooh_2551@hotmail.com นำงสำวอำพันธ์ชนก ศิริงำม (ทรำย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 089-8363069 E-mail : lovelove_sine@hotmail.com นำงสำวผกำ ประเทืองบุญ (กำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โทรศัพท์ 086-0860951 E-mail : kazaa1234@hotmail.com นำงสำวนภสร นวลจันทร์ (ปิ๋ว) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โทรศัพท์ 081-2746525 E-mail : kapew15@gmail.com นำงสำวเปรมณิภำร์ คล้ำยก้ำน (ปู) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โทรศัพท์ 084-5266785 E-mail : kandonsra@hotmail.com นำงธฐมน วิเชียร (เป้) ตำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียน (บ้ำนดงเสลำ-บ้ำนองสิต) โทรศัพท์ 081-9478868 E-mail : sornanong111@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

237


238

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนนำสวน 1

2

3

4

นำยพิสิทธิ์ ยั้งประยุทธ์ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 085-296-1594 E-mail : pisitnasuan@gmail.com นำงสุขสมบูรณ์ บุญน่วม ตำเหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 081-290-7490 E-mail : suk-som-boom_2503@gmail.com นำงจิตรำ เชื้อสมุทร ตำเหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 089-916-4308 E-mail : jittra2514@gmail.com นำงสำวมำรศรี สงวนทรัพย์ ตำเหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 089-809-1684 E-mail : am-nury@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

5

6

นำยสุภำพ สงวนพันธุ์ ตำเหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 080-655-8881 E-mail : stone2518@gmail.com นำยอำนวย คดพะเนำว์ ตำเหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 085-217-1715 E-mail : amnuaykod@gmail.com Master Teacher คณิต ประถม

7

นำงสำวสำทนำ วัฒนใย ตำเหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 086-098-4344 E-mail : satana_bum@gmail.com OBEC AWARDS ครูผู้สอนกำรงำนอำชีพและเทคโนฯ ด้ำนนวัตกรรม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

9

10

11

12

13

14

นำยพิศนุ ตองแก้ว ตำเหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 087-168-8412 E-mail : pitsanu.098@gmail.com นำงสำวกรพินธุ์ เตี้ยไทรแก้ว ตำเหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 086-175-1305 E-mail : mkptskpui@gmail.com นำยพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร ตำเหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 087-985-7114 E-mail : ajpongtheboy@gmail.com นำงสำวพิชำมญชุ์ กกเปลือย ตำเหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 085-297-3807 E-mail : toonton_69@hotmail.com นำยสรรชัย เหล่ำวัฒนะไพศำล ตำเหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 090-447-8389 E-mail : sanchailaowa@gmail.com นำยไมตรี ประชำกุล ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 084-802-7282 นำงสำวจันทร์เพ็ญ จินะชัย ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนนำสวน โทรศัพท์ 084-925-0836 E-mail : pen_ny_79@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

239


240

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

นำยปรำโมทย์ เที่ยงผดุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 081-7368532 E-mail : promote-np@hotmail.com นำยสุทัศน์ สวนดอกไม้ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 081-7367278 E-mail : sututh_np@hotmail.com นำงบุหงำ สวัสดิ์ลำภู (หงำ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 085-2930769 E-mail : bunga_np@hotmail.com นำยวิชำ ลำใยขจี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 080-0237350 E-mail : vicha_np@hotmail.com นำยเสนำะ เทพเทียน ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 087-9320257 E-mail : sanoa_tt@hotmail.com นำงสำวอรอนงค์ ใหญ่ชุก (กบ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 086-1257306 E-mail : onanong_kob@hotmail.com นำงสำวชนิกำนต์ ศรีทองสุข (อ้อม) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 085-2997097 E-mail : aommy_nick@hotmail.com นำงสำวณิติยำ พรมดี (โบว์) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 086-1738879 E-mail : bowkachi@gmailcom ว่ำที่ร้อยตรีพิเชฐ ทองนำวำ (กอหรี) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 085-8219946 E-mail : pdpichet@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

นำงสำวภัทรำ สระศรีสม (โอ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 080-1106244 E-mail : odetee_29@hotmail.com นำงสำวกิตติยำ รักงำม (สำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 090-1421019 E-mail : kittiya_np@hotmail.com นำยสุรสิทธ์ ตันทอง (สิทธิ์) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 081-0101960 E-mail : illusion_ex@hotmail.com นำงสำวเดือน ผิวอ่อน (กุง้ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำพุ โทรศัพท์ 085-4776651

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

241


242

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน 1 นำยชนะ อปรำชิตำ (ชอ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 089-8369529 E-mail : chana2501@hotmail.com 2 นำยประมวล เจริญสุข (มวล) ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษ โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 089-0955352 E-mail : pramual2010@hotmail.com 3 นำงอำรุณ จิตอำรีย์ (รุณ) ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษ โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 086-1787770 E-mail : a_run2504@hotmailcoth 4 นำงทิวษำ วิทยำ (ทิว) ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษ โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 087-1598564 E-mail : tiwasa2704@hotmail.com 5 นำงพูนศรี กันภัย (หนู) ตำแหน่ง ครู คศ.2พิเศษ โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 085-2990734 E-mail : poonsri_gp@hotmail.com 6 นำงเพชรินทร์ เหล็กมำ(เพชร) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 084-7561025 E-mail : pichayapet@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม/ บรรณำรักษ์

7

8

นำงสำววำรี วิมลพันธ์ (น้อง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 084-3216749 E-mail : varee_1978@hotmail.com นำงสำวอัญชลี ศรีสว่ำง (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 086-6633239 E-mail : anandee_1973@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

13

14

15

16

18

นำงเนตรชนก เพชรดำดี (แอน ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 089-0721640 E-mail : netchanok2781@hotmail.com นำงสำวเพ็ญพักตร์ พรำมมณี (เพ็ญ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 087-0182082 E-mail : penpug_edhappy@hotmailcoth นำงสำวพรพรรณ ทองสุขมำก (หน่อย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 084-3944221 E-mail : phonpan2010@hotmail.com นำยเอกรำช ไก่แก้ว (แชมป์) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 083-0340035 E-mail : Eikarat@hotmail.com นำงสำวสุดำรัตน์ วิมูลชำติ (ไก่) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 081-8197364 E-mail : sudarat_125@hotmail.com นำงสำววำรำดำ โต้งฟ้ำ (ดำ) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 085-2469686 E-mail : da08@hotmailcoth นำงสำววรำงคณำ ภุมรินทร์ (น้อง) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 090-4373313 E-mail : alonenong@hotmail.com นำงสำวจรรยำรักษ์ โภคำ (ปู) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 082-2934041 E-mail : Janyaak1979@hotmail.com นำงสำววรำงคณำ ภุมรินทร์ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนปำกนำสวน โทรศัพท์ 090-4373313 E-mail : alonenong@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

243


244

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย OBEC AWARDS รำงวัลสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำ ขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรม

1

นำงสำวสำยหยุด ห้ำวเจริญ (เขียด) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 089-9183657 E-mail : khu_saiyud@hotmail.com รำงวัลตำมรอยเกียรติยศครูผู้มอี ุดมกำรณ์ฯ พ.ศ. 2553

2

นำงวิรุฬห์ยุพำ คุณำกรดุษิต (อ้อ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 087-0097079 E-mail : kuson01@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

3

4

5

6

7

8

นำงสำวกัญญำ โพธำรส (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 087-0329477 E-mail : aoy052010@hotmail.com นำยสันติ เฉลิมพันธุ์ (ติ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 0856464464 E-mail : liuheping_santi@hotmail.com นำยสมบัติ เงำงำม (บัติ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 080-7805783 E-mail : khati11@livecom นำงสำวกำญจนำ ธรรมสำลี ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 080-6596386 E-mail : kanchana_all@hotmail.co.th นำยจีระศักดิ์ โตสุข (จิ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 083-4449065 นำงสำวจันศรี นำสวนสุจิตร ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนโป่งหวำย โทรศัพท์ 084-7123940 เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง 1 นำยประพันธ์ เจริญศิริ (พันธ์) ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 084-1011263 E-mail: PPJ2499@hotmail.co.th 2 นำยวิชำ น้ำใจดี (วิชำ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 083-7103866 E-mail:wi_chaa1962@hotmail.co.th 3 นำยนิปจั ลุ่มจันทร์ (ปัจ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 084-4251066 E-mail:NPL2499@hotmail.co.th 4 นำยอรรถชัย รักรำษฎร์ (อรรถ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 081-7054915 E-mail:Austachai@hotmail.com 5 นำงสมใจ อวยพร (สมใจ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 087-9069826 E-mail:Somjai_Samlang@hotmail.co.th 6 นำงหนึง่ ฤทัย สวยค้ำข้ำว (หนึ่ง) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 081-3789616 E-mail:Nungruthai2009@gmail.com 7 นำยพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสำร (เชษฐ์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 081-1992206 E-mail: punsang@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

8

นำงเปมิกำ นกแก้ว (อริส) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 081-1957797 E-mail: hattaya.2525@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

245


246

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

11

12

นำงสำวพรทิพย์ พินซำย (โอ๋) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 080-0484297 E-mail:Watipon359@hotmail.com นำยจักรพงศ์ สุขเกษม (จักร) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 082-2419093 E-mail:p_js009@hotmail.com นำงสำวอำรีย์รัตน์ เหลืองเอี่ยม (อ้อม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 087-0918534 E-mail:aom1148city@hotmail.com นำงสำวปนิดำ อ่อนศรี (เปิ้ล) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนสำมหลัง โทรศัพท์ 086-0758692 E-mail : panidaton@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนองสิต 1

2

นำงวนิดำ ยั้งประยุทธ์ (ดำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 085-2990128 E-mail : lompalompad@thaimail.com นำยเอกสิทธิ์ ภุมรินทร์ (เอก) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 086-1658505 E-mail : eak2503@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

3

4

5

6

7

8

นำงสำวยุพิน สำเภำพงษ์ (ยุ) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.2 โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 087-1987541 E-mail : yupin1509@hotmail.co.th นำยอำนวย กลิ่นหอม (นวย) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โทรศัพท์ 084-5698861 E-mail : liverpool.2518@windowslive.com นำงณัฐศิมำ ปิโย (ปู) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 087-1678134 E-mail : happy_nat_happy@hotmail.com นำงสำวสุชีรำ รุง่ มณีกจิ เจริญ (สุ) ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 086-1722625 E-mail : sci_cheera1983@hotmail.com นำงสำวเกสรำ ธนำเมธำกรณ์ (กุง้ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 080-8485043 E-mail : bigbonus_koong@hotmail.com

นางสุไรรัช ภูอ่อน (ผึ้ง) ตาแหน่ง ครู คศ.1 โทรศัพท์ : 087-1510671 E-mail : pung_25292526@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

247


248

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

9

10

นำยอดิศร จิตรีโภชน์ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนองสิต โทรศัพท์ 082-2470797 E-mail : นำงสำวพรรณรำย มูลสำร (มอส) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โทรศัพท์ : 088-4579131 E-mail : panna_za55@hotmail.co.th

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนองหลุ 1

2

นำยประดับชำติ บุญมำก ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 082-2509013 E-mail : onglu2009@hotmail.com นำยประวิทย์ เถกิงกิจ (วิทย์) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 081-0103096 E-mail : prawit_onglu@hotmail.com Master Teacher แนะแนว

3

4

5

6

นำยอำนำจ กองแพง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 081-7041704 E-mail : aummat_onglu@hotmail.com นำงสำวแก้วรัตน์ภำ ประชำกุล (หวิว) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 086-1600990 E-mail : view1961@hotmail.com นำยอรรถพล พึง่ พำนิช (บอย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 086-0765209 E-mail : atth245@livemailonline.com นำงสุพรรณี สุขสถำพรชัย (สุ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนองหลุ โทรศัพท์ 085-2991501 E-mail : sukee2555@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

249


250

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 1

2

นำยนิคม แสวงหำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 089-836-9857 E-mail : Nikom_2507@hotmail.com นำงจินตนำ มิตรดี (หนู) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 087-925-25403 E-mail : Jintana2507@hotmail.com ครูดีในดวงใจ พ.ศ. 2556 OBEC AWARDS ครูผู้สอนคณิตประถมยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรม

3

4

5

6

7

8

นำงกัญญำทิพย์ ชีพนุรัตน์ (กัญ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 083-310-9759 E-mail : kanyathip1@G-mailcom นำงสำวภูษิตำ โพธิบุตร (เก้ำ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 087-8230274 E-mail : poohsita@windoeslivecom นำยจิรำรุวัฒน์ ประสำทธนกุล (อุ้ม) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 084-3380330 E-mail : red_army_06@hotmail.com นำงศิริอนงค์ นัดไทยสงค์ (แอน) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 081-1933294 E-mail : sirianong_2525@hotmailcoth นำงสำวมนัสนันท์ ศิรเิ ขตกิจ (เอฟ) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 089-965-7898 E-mail : manas_nun@hotmail.com นำงสำววีรวรรณ เพ็งอุ่น (ใบเงิน) ตำแหน่ง ครูพี่เลีย้ ง โรงเรียนวัดถ้ำองจุ โทรศัพท์ 084-535-4631

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยศรีสวัสดิ์ 2  โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน 1 นำยสมจิต น้ำใจตรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 081-7362536 E-mail : chumchonbantakradan@hotmail.com 2 นำงจินตนำ จันทะเกษ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 081-8250968 E-mail : jintana_123@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

3

นำงนวลอนงค์ น้ำใจตรง ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 087-1663819 E-mail : namjaitong@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

4

5

นำงไพลิน อ้นยิ้ม ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 084-7142139 E-mail : pailin_222@hotmail.com นำงสำวดำรุณี พละเลิศ ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 090-1407033 E-mail : silent_dpo7@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม/ วิทยำศำสตร์ ประถม

6

นำงอันธิกำ หงษ์เวียงจันทร์ ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 081-7351834 E-mail : Auntika22@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

251


252

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

7

8

นำงสำวดวงใจ โพธิ์ขำว ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 084-3163681 E-mail : paperpink_55@hotmail.com นำยอุเทน แตงอ่อน ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 086-1259336 E-mail :lui_bmw535@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

9

10

11

12

13

นำยชนแดน หุ่นเก่ำ ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 087-1591148 E-mail : chondan@hotmail.com นำยวัชระ พำณิชย์วิจิตร ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 081-0057570 E-mail : theovertured@hotmail.com นำงปิยะดำ อยู่พว่ ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 085-6885832 E-mail : Duansuri@hotmail.com นำงอัญญำภรณ์ บัวชุม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 086-2380177 E-mail unyapron@hotmail.com นำงสำวอรพรรณ ไวยิ่งยุทธ ตำแหน่ง ครูธุรกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำกระดำน โทรศัพท์ 080-7787842 E-mail : aorapaan@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร 1

2

3

4

5 5. 6.

7.

8.

9

นำยไพเรำะ บรรลือศักดิ์ (เรำะ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 081-8800121 E-mail : pb2506@hotmail.com นำงวิลำวัณย์ ชุ่มชื่น (ต๋อย ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 080-1109956 E-mail : นำง เสำวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ( ก้อย ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 089-8363088 E-mail : koysa002@gmail.com นำง สมปอง กังสภัทรกุล ( ปอง ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 089-9100334 E-mail : kruponq2499@g นำงสมใจ บุญรักษ์ (หนู ) ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ : 081-9444168 E-mail : boonrak2499hotmail.com นำงรัตนำภรณ์ เนตรสุวรรณ (โอ่ง ) นำงสมใจ บุญรักษ์ ( ชื่อเล่น... หนู ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร ตำแหน่ง ครู โทรศัพท์ 089-5503074 โทรศัพท์ 081-9444168 E-mail : banjaonen01@gmail.com E-mail : boonrak2499hotmail.com นำงประภำพรรณ ศรีแก้ว (โด๊ด ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 086-1676973 E-mail : banjaonen00@gmail.com นำงกำญจนสุดำ วรรณลือชำ (ต้อย) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 086-1696661 E-mail : kanchanasuda@hotmail.com นำงบุญเนิน ผำดสีเสน (ตุ่น) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 081-0980259 E-mail : banjaonen4@gmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

253


254

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

นำยณัฐพงศ์ แก้วสะอำด (พจน์ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 086-0407635 E-mail : tavandang2windoslive.com นำงเยำวรัตน์ แสนพินิจ (เยำว์ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 081-5139712 E-mail : yao2505@hotmail.com นำงกนกพรรณ ภู่พิจิตร (นก) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 089-9145846 E-mail : poopijit_@hotmail.com นำงจิรำภรณ์ ศรีจันทร์ (เอ๋ ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 081-9424732 E-mail : kruaae2512@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม/ม.ต้น

14

นำงสำวภัทรภร บุญอุทศิ (ปุ้ย ) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 080-6567979 E-mail : chompoo_rukiung@hotmail.com Master Teacher คณิต ม.ต้น

15

นำงสำววศินี วรรณลือชำ (อ้อม) ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้ำนเจ้ำเณร โทรศัพท์ 084-0196668 E-mail : nasinee_016@hotmail.com Master Teacher บรรณำรักษ์

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว 1 นำยอดุลย์ ลมพัด (อดุลย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 089-8369166 E-mail : tonmapraw11@hotmail.com 2 นำงสำวนิตยำ สำเนียงสูง (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 089-5518362 (รูป) E-mail : dot_d98@hotmail.com 3 นำงธิติมำ ศรีกุล (หนู) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 087-1510560 (รูป) E-mail : 4 นำงสำวสุพัตรำ กันภัย (แต) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 084-5699879 E-mail : doraemon-11111@hotmail.com (รูป) 5 นำยศักดิ์สทิ ธิ์ ยอดวิเศษ (เจ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 086-1766404 (รูป) E-mail : jaypower_3@hotmail.com 6 นำยเพชรทยำ ลมพัด (โด่ง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 086-1770712 (รูป) E-mail : pongpong_lom@hotmail.com 7 นำงวำรินทร์ เข็มทอง (น้องเล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 089-547286 E-mail : warija2555@hotmail.com 8 นำงสำวเนำวรัตน์ พวงเขียว (ปู) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 087-0862661 E-mail : n_poo2012@thaimail.com 9 นำงสุจำรี ตุ้มนิลกำล (เปิล้ ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 0810095137 E-mail : sujari2517@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

255


256

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

นำงสำวศศิธร พันวิลัย (นิด) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 083-3715136 E-mail : nawin.2553@hotmail.com นำงสำวสุนันทำ ป้องกัน (มด) ตำแหน่ง ครูผ้ช่วย โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ E - mail : นำงรุ่งนภำ นิลรักษำ (รุง่ ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 088-7065133 E-mail : rung2217@thaimailcom นำงสำวมีนำ เชียงวงค์ (มีนำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนต้นมะพร้ำว โทรศัพท์ 089-0067981 E-mail : meena_chang@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น 1

2

3

4

5

6

7.

นำยวรเนตร เจริญโห้ (เนตร) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 081-0129016 E-mail : woranat_ja @ hotmail.com นำยศักดิ์สทิ ธิ์ จริยำนุวัฒน์ (แขก) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 087-8136456 E-mail : saksit0601@hotmail.com นำงนันทนำ จริยำนุวัฒน์ (นัน) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 081-7045870 E-mail : nantana13@hotmail.com นำงนพรัตน์ บุญประเสริฐ (แมว) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 081-7054600 E-mail : nopparat2505@hotmail.com นำงสำวบัณฑิตำ พวงไพบูลย์ (เหน่ง) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 089-9134211 E-mail : bunthita_2505@hotmail.com นำงณปภัช สถิตยำนุรักษ์ (อ้อม) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 086-1617914 E-mail : puri.48@hotmail.com นำงสมใจ คุณำกรดุษิต (ใจ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำสนุ่น โทรศัพท์ 087-1587415 E-mail : aoon54@hotmail.co.th Master Teacher คณิต ประถม

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

257


258

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ 1

2

3

4

นำยยิ่งยศ พละเลิศ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 086-1617816 E-mail : ypalalert@gmail.com นำยเผชิญ บุญประเสริฐ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 081-8584260 E-mail : Phachoen2506@hotmail.com นำยอุดม กำกี ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 080-6530049 นำงสำวสร้อยสนธิ์ เส็งสว่ำง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 089-9215092 E-mail : nang08_2514@hotmail.com Master Teacher ภำษำไทย ประถม

5

นำยเอกสิทธิ์ คุณำกรดุษิต ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 080-8134561 E-mail : dusit157@gmailcom Master Teacher คณิต ประถม

6

นำยบรรหำร เชื้อทอง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 083-7130316 E-mail : banhan9999@gmailcom Master Teacher คณิต ประถม

7

นำงสำวแสงเดือน หม่องสำย ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 087-9725072

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

8

9

10

11

12

13

14

15

นำยกิจติพงษ์ หอมเย็น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 081-1965652 E-mail : ae_kitti2525@hotmail.com นำงสำวมำริสำ ทองคำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 089-6391742 E-mail : mari_za509@hotmail.com นำยวิศิษฏ์ พุทธประเสริฐ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 083-3845565 E-mail : wisit_Aoffy@hotmail.com นำงสำววัชรินทร์ เครือเช้ำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 083-4286522 E-mail : wattrin@hotmail.com นำงสำวโสพิศ ประกอบธรรม ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 082-4264243 E-mail : peepit24@hotmail.com นำงสำวสุพัตรำ ฤทธิ์ศิริ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนทุง่ นำ โทรศัพท์ 087-0863141 E-mail : Supattra_Ritsiri@hotmail.com นำงสำวอำรีย์ลักษณ์ วิทยำ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 081-0164624 E-mail : aof_ae1617@hotmail.com นำงสำวดุจดำว คชรัตน์ ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำ โทรศัพท์ 081-0091734 E-mail : Daw_K54@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

259


260

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด 1

2

(รูป) 3

นำยยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต (ยุทธ์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ : 089-9194290 E-mail : yuth505@hotmail.com นำงรัชนี แฟงรัก (แอ๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ : 089-8194816 E-mail : rachanee24@hotmail.co.th นำงมำลัย คูหำ (แอ๋) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 089-9579851

(รูป) 4

(รูป) 5

(รูป) 6

(รูป) 7

นำงชนินำถ คล้ำยอินทร์ (เอ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 081-1983009 E-mail : chaninart2519@hotmail.com นำงผกำกุล กลีบบัว (ทม) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 081-7360504 E-mail : pakakul_you54@hotmail.com นำงมธุรส ชั่งเรือ (อ้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 086-1666846 นำงบุญแสง อำทิศนอก (แสง) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 089-5493912

(รูป) 8

(รูป) 9

นำงสำวเสำวรส แสนแซว (ตั๊ก) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 087-0222385 E-mail : saova006@hotmail.com นำงสำวแววตำ ช่ำงไม้ (ปุ)๊ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 084-3163239 E-mail : waewta2521hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

(รูป) 12

(รู(รูปป)) 13

นำงสำวอุบล ชำววำปี (บล) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 089-0283324 E-mail : bon1984@hotmail.co.th นำงสุนิสำ อร่ำมพยอม (สำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 081-2990674 E-mail : sunisa_1826@hotmail.com นำงสำวอรทัย คุ้มกัน (ปลำหมอ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 082-2906379 E-mail : parajung2524@hotmail.com นำยวรำศักดิ์ อินทสิทธิ์ (บอล) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนน้ำมุด โทรศัพท์ 084-6673935 E-mail : viball2525@gmail.com

(รูป)

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

261


262

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง 1 นำงพนอ ลิ้มสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 081-0129123 E-mail : panor97@hotmail.com 2 นำยสะบำ เจริญฤทธิ์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 081-763991 E-mail : sabannga@hotmail.com 3 นำงนันทวรรณ นิลวรรณำ (น้องเล็ก) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 081-2991297 E-mail : natawanstou@gmail.com 4 นำยนพรัตน์ สอ้ำง (เค) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 089-0387730 E-mail : kajung_n@hotmail 5 นำงสำวอรนุช ระบอบ (นุช) ตำแหนง่ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 089-2424494 E-mail : t_of16@hotmail.com 6 นำยเกรียงไกร ตั้งกิติกุล (เค) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 087-1530285 E-mail : sumsam999@hotmail.com 7 นำงสำวณัฐภำสรณ์ พรหมอ่อน (ก้อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 080-0214116 E-mail : natphasorn@hotmail.com 8 นำงชรินรัชต์ สุวรรณมิสระ (เจี๊ยบ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 083-3140968 E-mail : jeab0968@hotmail.com 9 นำงสำวอรรถยำ นครจำรุพงษ์ (อุ๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 081-1923992 E-mail : oh_oum31@yahoo.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

11

12

13

14

นำยสมหวัง คูหำสันติกำญจน์ (นนท์) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 085-6614171 E-mail : non_joli@hotmail.com นำงสุภำพร ค้ำคูณ (จอย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 083-3852425 E-mail : jOylunla@hotmail.com.com นำงบุบผกำ คล้ำยสุบรรณ์ (หน่อย) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 084-6556480 E-mail : kongtangam24@hotmail.com นำงสำวชัญญำภัค มงคุณวัด (แหวน) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 087-1567779 E-mail : Mongkhulvat@hotmail.co.th นำงสำวอรพันธ์ ถิน่ ธำรใสเย็น (ต่ำย) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนบนเขำแก่งเรียง โทรศัพท์ 089-2552884 E-mail : orpan035@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

263


264

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนพุน้ำเปรีย้ ว 1 นำยประชำ เอี่ยมเดชำ (ชำ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพุน้ำเปรี้ยว โทรศัพท์ 081-3644054 E-mail : prachac@hotmail.com 2 นำยอดุลย์ ยุมังกูร ( เล็ก ) ตำแหน่ง ครู คศ.3โรงเรียนบ้ำนพุน้ำเปรีย้ ว โทรศัพท์ 081-9423201 E-mail : Adul2553@gmailcom 3 นำยพงษ์แสน อ้นยิ้ม ( อ้น ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุน้ำเปรีย้ ว โทรศัพท์ 084-9163179 E-mail : Phongsaen2010@hotmail.com 4 นำงกิตติยำ ยุมงั กูร ( กิต ) ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้ำนพุน้ำเปรีย้ ว โทรศัพท์ 086-1681037 E-mail : Kittiya2503@gmailcom 5 นำงสำวทิวำวรรณ สังข์ภิรมย์ ( ปูเป้ ) ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนพุนำเปรี ้ ย้ ว โทรศัพท์ 086-7813471 E-mail : paepuca@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ 1 นำยสมวุฒิ ศรีสังวรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ โทรศัพท์ 0819442284 E-mail : som-wut@hotmail.com 2 นำงปรำณพีรยำ มีคุณำวัฒน์ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ โทรศัพท์ 081-9436467 E-mail : Pranpreya@hotmail.co.th 3 นำยสมพร กันหำ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ โทรศัพท์ 085-2934685 E-mail : s-nm23@hotmail.com Master Teacher คณิต ประถม

4

นำงจำปี วิเศษสิงห์ ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ โทรศัพท์ 081-2464602 E-mail : Jampee123@hotmail.com Master Teacher ปฐมวัย

5

6

นำยอิทธิพร สุขทวี ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้ำนหม่องกระแทะ โทรศัพท์ 089-5517469 E-mail : suktawee21@hotmail.com นำงสำวอิสริยำภรณ์ ยี่ประชำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โทรศัพท์ 086-1621921 E-mail : mamaladegirl@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

265


266

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ 1 นำยสุวิทย์ ศรีจันทร์ (วิทย์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 081-5191705 E-mail : suwit2506@hotmail.com 2 นำยโอภำศ พิมพ์รนุ (โอ) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 081-2910926 E-mail : Ran_ku_o@hotmail.com 3 นำยพิชยั แก้วกิตติคุณ (ปื๊ด) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 089-8111618 E-mail : pichai2517@hotmail.com 4 นำยภมรพล หงษ์เวียงจันทร์ (โต้ง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 086-0092899 E-mail : pamornpol5@gmailcom 5 นำงสำวสุวจี พรอโนทัย (จี) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 081-7323019 E-mail : suwachee@gmailcom 6 ว่ำทีร่ ้อยตรีวสันต์ วีรเสนีย์ (ต๋อง) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 081-2921372 E-mail : ksmmm@hotmail.com 7 นำยกุศล คุณำกรดุษิต (สน) ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 089-2594674 E-mail : kuson@hotmail.com 8 นำงสำวสุทำทิพย์ บุญรอด (จุ๋ม) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 082-2492052 E-mail : sutatip@hotmail.com 9 นำงอมรรัตน์ คล้ำยห้ำงหว้ำ (อ๋อย) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 089-9120483 E-mail : amornrat_fokefied@hotmail.com เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

10

นำงนงลักษณ์ ปัญญำพร (นง) ตำแหน่ง ครู คศ.1โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 085-7031299 E-mail : nunglux1886@gmailcom Master Teacher คณิต ประถม

11

12

13

14

15

16

17

นำงสำวตะวัน สุดประเสริฐ (ตำ) ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 089-5499677 E-mail : tawan_math@hotmail.com นำงสุพิกำ ต้นสอน (น้ำ) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 081-0081396 E-mail : supika_2102@hotmail.com นำงสำวยองใย อินทร์กุล (ยอง) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 085-2152233 E-mail : yongnaja@hotmail.com นำงสำววลัยพร ดอกนำค (แก้ว) ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 087-1576733 E-mail : wpon@hotmail.com นำงกัณฑำ วีรเสนีย์ (เปิล้ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 087-8203782 E-mail : Kantata@hotmail.com นำงสำวจิรวดี เจริญโห้ (กุก๊ ) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 084-0774370 E-mail : ultraman2_k@hotmail.com นำงสำวณัฐมภรณ์ มั่นใจ (นัท) ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 089-9102995 E-mail : manjai2012@gmailcom

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

267


268

ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

18

19

20

นำงสำวเบ็ญจมำศ ยิ้มวิไล (ตุม้ ) ตำแหน่ง บุคลำกรทำงด้ำนคณิตศำสตร์ โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 086-1701631 E-mail : Benny-binny@hotmail.com นำยสุชนิ สิงหำ (หนุ่ม) ตำแหน่ง บุคลำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0904387945 E-mail : doremon_love001@hotmail.com นำงสำวปวีณำ บรรเทำทุกข์ (โบว์) ตำแหน่ง พี่เลีย้ งเด็กพิกำร โรงเรียนอนุบำลศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์ 080-1587064 E-mail : pb_love2008@hotmail.com

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน


ทำเนียบเครือข่ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1

เครือข่ำยสำยใยสัมพันธ์ดว้ ยใจ เพื่อกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กรที่ยั่งยืน

269


เครือข่ายสายใยสัมพันธ์ด้วยใจ เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 www.kan1.go.th สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

สายใยสัมพันธ์ด้วยใจ  

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

สายใยสัมพันธ์ด้วยใจ  

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

Advertisement