Issuu on Google+

ปีปีทที่ ๒ี่ ฉบั ที่ ๑๐ ๒ บฉบั บที่

๑๐

จดหมายข่าว วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

“๕ ธันวามหาราช” พระคือแสงแห่งสูรย์จำรูญหล้ำ

พระคุณำเหนือเกล้ำเรำทั้งผอง

พระดับร้อนผ่อนเย็นเป็นครรลอง

ทั่วเมืองทองละอองบำทพระยำตรำ

หลอมจิตรำษฎร์รวมใจถวำยพ่อ

สืบสำนต่อด้วยใจภักดิ์อนรรฆค่ำ

นวมินทร์ปิ่นไผทใจประชำ

พระเมตตำปกป้องคุ้มครองไทย

บำทบงสุ์องค์ภูเบศวร์คมุ้ เกศเกล้ำ

เย็นร่มเงำพระกรุณำสุดหำไหน

พระกิจเกื้อเอื้อสุขทุกเหล่ำไทย

ดำรัสให้โครงกำรหลวงช่วยปวงชน

พระบุญญำมหำรำชประกำศก้อง

โลกแซ่ซอ้ งแผ่สุขทุกแห่งหน

สองพระบำทย่ำงผ่ำนบันดำลดล

มิ่งมงคลเย็นฉ่ำน้ำพระทัย

เอกบดินทร์ปนิ่ ไผทดวงใจรำษฏร์

ธ คือปรำชญ์ศำสตร์และศิลป์ถิ่นสมัย

วำรเฉลิมฉลองพระชนม์ดลเกริกไกร

ถวำยไท้จิตผจง ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ในนามผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ //คุณครูราณี สระบัว โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี : ผู้ประพันธ์


จดหมายข่าว

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๒

“สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ ” นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็น ประธาน นาคณะบันทึกเทป กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่ วมถวายสั ตย์ ปฏิญาณตนเป็ นข้ าราชการที่ดี

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐

ข่ าว ปชส.กาญจนบุรี ๑

หน้า ๓

ั ปฏิญาณเพือ พิธถ ี วายสตย์ ่ เป็นข้าราชการทีด ่ ข ี องแผ่นดิน ึ ษา นายจานงค์ ยอดขา ผู ้อานวยการสานั กงานเขตพืน ้ ทีก ่ ารศก ึ ษากาญจนบุรี เขต ๑ นาคณะข ้าราชการและผู ้บริหาร ประถมศก ึ ษา สงั กัดสานั กงานเขตพืน ึ ษาประถมศก ึ ษา สถานศก ้ ทีก ่ ารศก ั ย์ปฏิญาณเพือ กาญจนบุรี เขต ๑ กล่าวถวายสต ่ เป็ นข ้าราชการทีด ่ ี ของแผ่นดิน ณ ห ้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

สพป.กจ.๑ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่ องในวันพ่อแห่งชาติ

ปชส.กาญจนบุรี ๑


จดหมายข่ าว หน้ า ๔

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

โรงเรียนบ้ านนากาญจน์ เด็กชายอนิรุต รอดคลองตัน นักเรี ยนโรงเรี ยน บ้านนากาญจน์ ชนะเลิศวาดภาพเมืองกาญจน์ น่าอยู.่ ..ในงานมหกรรมบูรณากาญจน์สร้างสุ ข ร้อยยุทธศาสตร์ /ขอขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.บ้านนากาญจน์

ร.ร.บ้านห้วยตลุง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยตลุง ได้รับการ ประเมินรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ประจาปี ๒๕๕๕

ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๕

ข่ าวเครือข่ าย ปชส.กาญจนบุรี ๑

รางวัลพระราชทาน ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด ได้ดาเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จึงประกาศรายชื่อนักเรียนและสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับจังหวัด แต่ละประเภท / ระดับ / ขนาด ดังนี้

ประเภทนักเรียน ๑. ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงอารียา หนูผาสุข ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อาเภอบ่อพลอย อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงญตา หมดทุกข์ ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านตลุง อาเภอห้วยกระเจา อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงอังคณา บ้านกลางดิลก ชั้น ป.๔ โรงเรียนวัดถ้าองจุ อาเภอศรีสวัสดิ์ ขนาดกลาง -ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมินฯขนาดใหญ่ อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงพัชราวลี ดารงธรรมประเสริฐ ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อาเภอสังขละบุรี อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงศุภนิดา รุ่งคูหา ชั้น ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) อาเภอเมืองฯ ๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงศันสนีย์ ขันทะบัว ชั้น ม.๒ โรงเรียนวีรศิลป์ อ.ท่าม่วง ขนาดกลาง อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงสมฤดี สมบูรณ์ดี ชั้น ม.๓ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อาเภอสังขละบุรี อันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงไพลิน คมขา ชั้น ม.๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อาเภอพนมทวน อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงอาชานีย์ วิเศษสิงห์ ชั้น ม.๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อาเภอท่าม่วง

๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ นายอนันต์ สืบพลาย ชั้น ม.๕ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม อาเภอพนมทวน อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวนิตยา เร่งรัด ชั้น ม.๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาเภอเลาขวัญ ขนาดกลาง อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสมฤดี ผาภูมิกบูร ชั้น ม.๕ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อาเภอพนมทวน อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวอรดี จิตเลิศวิภาส ชั้น ม.๖ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อาเภอสังขละบุรี อันดับ ๓ ได้แก่ นางสาววราลี รัตนโอภา ชั้น ม.๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ อาเภอท่าม่วง ขนาดใหญ่ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสุรดา ชานาญกุล ชั้น ม.๖ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อาเภอเมืองฯ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวฐิตมิ า เจียมจุ้ย ชั้น ม.๖ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อาเภอท่ามะกา

ประเภทสถานศึกษา ๑. ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดินโส อาเภอทองผาภูมิ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนวัดเบญพาด อาเภอพนมทวน ขนาดกลาง อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) อาเภอเมืองฯ

ขนาดใหญ่ -ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมินฯปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

หน้า ๖

ประเภทสถานศึกษา (ต่อ) ขนาดใหญ่ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อาเภอสังขละบุรี ๒. ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า “อุดมราษฎร์วิทยา” อาเภอเมือง อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนรัก อาเภอท่ามะกา ขนาดกลาง อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล อาเภอหนองปรือ ขนาดใหญ่ อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง อาเภอท่ามะกา อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) อาเภอเลาขวัญ อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านบ่อ) อาเภอเมืองฯ ๓. ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย อาเภอเลาขวัญ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ อาเภอไทรโยค ขนาดกลาง อันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อาเภอพนมทวน ขนาดใหญ่ -ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ-

สมัครมาเป็ นเพื่อนกับเราในเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ท่านจะได้รับและส่ ง ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนกับเรา สมัครทาง Facebook Add เป็ นเพื่อนกับ Kan buri

http://prkan1.wordpress.com เว็บไซต์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ มีข่าวสารทางการศึกษาให้ติดตาม ได้รวดเร็วทันใจ เจ้าของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

งานเผย���พร่ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นายจานงค์ ยอดขา ผอ.สพป.กจ.๑, นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กจ.๑ นางสาวภณิตา สืบอาสา : http://www.facebook.com/#!/kan.buri1 นางพรทิพย์ สันทัด ผอ.กลุ่มอานวยการ, และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ถนนแม่นาแม่ ้ กลอง ตาบลปากแพรก อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ โทร ๐ ๓๔๕๖ ๔๓๓๐ โทรสาร ๐ ๓๔๖๒ ๓๐๐๖ e mail : monokung@windowslive.com


จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๐