Page 1

1.

BP

ะบอกความหมายของคําศั พท์ภาษาอังกฤษด้ วย 1

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ด้ าน( ) วิชาการ ( ) บริ หารจัดการศึกษา (  ) นวัต 2.

ารสอน

BP 2.1

BP นางสายชลี คูหาอุดมลาภ

2.2 โรงเรี ยน วัดวังศาลา เครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาชาววัง 2.3 โทรศั พท์ 081-1453921 e-mail: pacsaihalee@yahoo.com 3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการพัฒนาBP 1 ปี การศึกษา 2556 4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP (

BP)

16 พฤษภาคม 2556 – 20 สิงหาคม 2556 5.

/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้ นของ สพป./สพม./สพฐ/สถานศึกษา 5.1 เ

: ผู ้ เรี ยนทุกคนมีคุณภาพตาม ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 5.2

1 : ผู ้ เรี ยนทุกคน ศักยภาพ

5.3 เป้าหมายของโรงเรี ยน : ผู ้ เ 6.

BP


7. กระบวนการพัฒนา BP 7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนํา BP ไปใช้ (

เป้าหมาย)

1 ปี การศึกษา 2556 จํานวน 26 คน 7.2

า BP (อาจระบุเป็ นแผนภาพ/

5G

)


1) Ground  ศึกษารายการคําศั พท์คลังคํา ระดับประถมศึกษา  คั ดเลือกคําศั พท์จํานวน100 คํา 10 หมวดหมู่จากรายการคลังคําศั พท์ จัดทํา แบบทดสอบชนิดเติมคํา 

1 จํานวน 26

16 พฤษภาคม 2556

  ภาพ  2) Group  แบ่งนักเรี ยนกลุ่มละ 5 คน จํานวน 4 กลุ่ม และ 6 คนจํานวน 1 กลุ่ม 3) Get together  ฝึ กการอ่านออกเสียงคําศั พท์  ฝึ กภายในกลุ่ม 4) Grow up  ทดสอบการอ่านออกเสียง  ทําแบบฝึ กเติมคํา  กิจกรรมเกมจับคู่บัตรคํา บั ตรภาพ 5) Good job  ทดสอบ  7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพ

)

นําสื่อผสมใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินคุณภาพ ความถูกตองของเนื้อหาและขอเสนอแนะ โดยใช เกณฑการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม มาก ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม ปานกลาง


ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม นอย ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม นอยมาก จากนั้นจึงนําผลการประเมินและขอเสนอแนะทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแลวหาคาความสอดคลองเชิง เนื้อหา (IOC) โดยใชเกณฑ ของ เบสท (Best ,1981 : 182 ) คาเฉลี่ย

4.50-5.00

หมายถึง

อยูในระดับดีมากที่สุด

คาเฉลี่ย

3.50-4.49

หมายถึง

อยูในระดับดีมาก

คาเฉลี่ย

2.50-3.49

หมายถึง

อยูในระดับดีปานกลาง

คาเฉลี่ย

1.50-2.49

หมายถึง

อยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย

1.00-1.49

หมายถึง

อยูในระดับนอยที่สุด

ปรากฏวาไดคา IOC เทากับ 4.60 ซึ่งอยูในระดับดีมากที่สุด ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานไดแก 1) นายสุวรรณ เรือนอินทร ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 2) นางวิมล ใจแสน ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 3) นายนเรศ พนานุสรณศิลป ครูวิทยชํานาญการพิเศษ 7.4 แนวทางการนํา BP ไปใชประโยชน 1) ทบทวนความรูพื้นฐานคําศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 2) นํากลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม สาระภาษาตางประเทศในชั้นอื่นๆ 8. ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ BP ) 8.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกคนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกคนอานออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพท ภาษาอังกฤษไดเพิ่มมากขึ้น 8.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 1) นักเรียนรอยละ 7.69 อานออกเสียงคําศัพทและบอกความหมายไดครบ 10 หมวดคําศัพท 2) นักเรียนรอยละ 61.54 อานออกเสียงคําศัพทไดตั้งแต 5 หมวดคําศัพท 3) นักเรียนรอยละ 38.46 อานออกเสียงคําศัพทไดนอยกวา 5 หมวดคําศัพท 8.3 ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอ BP (ระบุคารอยละของความพึงพอใจจากผูเกี่ยวของและ วิธีการที่มาเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจ) จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนและสื่อผสม


พบวานักเรียนรอยละ 100 มีความพึงพอใจในกลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน และมี ความเห็นวาสื่อและแบบฝกชวยใหตนเองสามารถจดจําความหมายของคําศัพทไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีภาพประกอบ 8.4 ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา BP /ประสบการณเรียนรูการนํา BP ไปใช สื่อและวิธีการเรียนนับเปนองคประกอบสําคัญตอการเรียนรูของนักเรียนเพราะนักเรียนมีวิธีการ เรียนรูที่แตกตางกัน 9. กระบวนการตรวจสอบซ้ําเพื่อพัฒนาปรับปรุง BP ใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง 9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ํา นํากลวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนผานสื่อไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการ ใชคําคุณศัพท 9.2 ผลการตรวจซ้ําเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง BP เมื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดวยการสัมภาษณ นักเรียนทุกคนลงความเห็นวาการเรียน วิธีนี้และมีสื่อการเรียนการสอนที่มีภาพประกอบทําใหเขาใจและจดจําบทเรียนไดดีขึ้น 10. การประชาสัมพันธผลสําเร็จของ BP และการเผยแพร ขยายผลในวงกวาง (ระบุวัน เวลาและรูปแบบ/ วิธีการประชาสัมพันธ เผยแพรและขยายผล) 1) 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.21 น. ภาพกิจกรรมนักเรียนเลนเกมภาพ บัตรคํา ใน https://www.facebook.com/saichalee.kuhaudomlap 2) 31 กรกฎาคม 2556 เกมบั ตรภาพ บั ตรคําใน

https://sites.google.com/site/saichaleepatunam/bi-ngan-baeb-fuk

3) 2 สิงหาคม 2556 เกมบัตรภาพ บัตรคํา ใน

http://www.eslprintables.com/buscador/author.asp?user=1407748&page=2&orderby=#thetop


กิจกรรมของนักเรี ยน


การเผยแพร่ ขยายผล BP 1. 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.21 น. ภาพกิจกรรมนักเรียนเลนเกมภาพ บัตรคํา ใน https://www.facebook.com/saichalee.kuhaudomlap

2.

31 กรกฎาคม 2556 เกมบั ตรภาพ บั ตรคําใน

https://sites.google.com/site/saichaleepatunam/bi-ngan-baeb-fuk

3. 31 กรกฎาคม 2556 เกมบัตรภาพ บัตรคํา ใน

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/files/936370


4. 2 สิงหาคม 2556 เกมบัตรภาพ บัตรคํา ใน

http://www.eslprintables.com/buscador/author.asp?user=1407748&page=2&orderby=#thetop

นําเสนอผลงานระดับกลุ่มเครื อข่าย ณ โรงเรี ยนวั เมือวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556


1 เมือวั นที 9 กันยายน พ.ศ. 2556


แผ่นพับ


แบบทดสอบ


ตั วอย่างเกมบัตรภาพ บัตรคํา

Profile for pr kan1

Bp saichalee2013  

BP นางสายชลี คูหาอุดมลาภ การพัฒนาการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษฯ

Bp saichalee2013  

BP นางสายชลี คูหาอุดมลาภ การพัฒนาการอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษฯ

Profile for kanburi
Advertisement