Page 8

6

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP (ระบุวิธีการและผลการตรวจสอบคุณภาพที่ไดO) 7.3.1 ตรวจสอบคุณภาพโดยผูOเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทMาน 7.3.2 ตรวจสอบคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระ การเรียนรูOวิทยาศาสตร ทั้งของโรงเรียนและการทดสอบคุณภาพผูOเรียน ระดับชาติ (NT) ดOวยการเปรียบเทียบผล การพัฒนาจากป&การศึกษา 2554 7.3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตMอนวัตกรรมชุด “สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร” 7.4 แนวทางการนํา BP ไปใชประโยชน0 7.4.1 นําไปใชOในการจัดกิจกรรมการเรียนรูOในกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตรเพื่อแกOปTญหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 7.4.2 ใชOฝRกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแกOปTญหาทักษะทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 7.4.3 ใชOในการฝRกทักษะการคิดอยMางมีเหตุผล 7.4.4 ใชOในการฝRกกระบวนการทํางานเป\นกลุMม 7.4.5 ใหOนักเรียนไดOใชOในการทบทวนความรูO 7.4.6 ใชOในการพัฒนาสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค 8. ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา BP (เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของ BP) 8.1 ผลสําเร็จเชิงปริมาณ 8.1.1 ในป&การศึกษา 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนกลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร คิดเป\นรOอยละ 83.80 และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร ป& 2554 ซึ่งมี ผลสัมฤทธิ์กลุMมสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร คิดเป\นรOอยละ 71.67 ปรากฏนักเรียนมีผลการพัฒนา สูงขึ้นจากเดิม คิดเป\น 12.13 8.1.2 ผลการประเมินคุณภาพผูOเรียน ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 กลุMมสาระการเรียนรูO วิทยาศาสตร ป&การศึกษา 2554 ไดOคะแนนเฉลี่ยรOอยละ 40.35 และป&การศึกษา 2555 ไดOคะแนนเฉลี่ยรOอยละ 46.72 ซึ่งมีผลการพัฒนาสูงขึ้น คิดเป\น 6.37 8.1.3 ผลการรายงานจากสพฐ. สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น ประถมศึกษาป&ที่ 3 ของโรงเรียนตลาดสํารอง ในป&การศึกษา 2555 ความสามารถดOานเหตุผล ปรากฎไดOคะแนน เฉลี่ยรOอยละ 46.72 ซึ่งสูงกวMาคะแนนเฉลี่ยรOอยละระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4.10 สูงกวMาระดับสังกัด สพฐ. 0.80 และสูงกวMาระดับประเทศ 0.82 8.2 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 8.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ไดOรับการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร 8.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป&ที่ 3 โรงเรียนตลาดสํารอง ไดOรับการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

BP นางระยอง บุญยวง ร.ร.ตลาดสำรอง  

"สามสื่อเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์"

Advertisement